, ,i, ..,. ' i 'i ' ' .-, .,..,,, ', 'I. ,,,, ' .,'. ~,:.;,.,s,i'., ,*.., +,,v- \.,.,,:' a<<:# 2.:,:,..f,,: :,,, [ ;:,~:~+?.,-~~&;;!,',,, Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",118... ,i, ..,. ' i 'i ' ' .-, .,..,,, ', 'I. ,,,, ' .,'. ~,:.;,.,s,i'., ,*.., +,,v- \.,.,,:' a<<:# 2.:,:,..f,,: :,,, [ ;:,~:~+?.,-~~&;;!,',,, Nr."

Transkript

1 .,, ,..,..,i, m.,,..,.~.,,,, '.-,.,'. ~,:.;,.,s,i'., 'I...,. ' i 'i ' '.,..,,, ',,*.., +,,v-.. : \.,.,,:' a<<:# 2.:,:,..f,,: :,,, [ ;:,~:~+?.,-~~&;;!,',,, Nr. 1

2 REDAKTIONSUDVALGET Rådestation Korsm Sylowsvej Kors01 Fo-dlAmv~havende redakisr Sereren Beck Chef fa Operations- og Planlsgningssektionen TLf JolmmMisk redskter Orlogskaptajn Chndan Jensen Chef fe Pnsonelseklioneo. Flådestatiw Kors01 Tlf Lq-owsloi* Overassistent Nim Knudsen Fmsymingsafdelingen. Flådesation Kmm Tlf S4 02 R~o~ednrbejdere: Seniorsergent E. Ben& Petersen Forsyningsafdelingen, Radestation Kors0r Iif Kaptajnlejmaa Kun Hedegaard Eskadreartillerioffice~, 2. Eskadre TLf Ov-~nt Vibeke L. Olsen L0nningskontoret Flådeitation Kmm fliliige aediomader fa fm& Tlf vaxk"mter B.cre"Qb"rg Leder aiammunitiomv=rksted Eg0 Tlf lok. 7 Kapjnl0jtnant Jdm M. Nielsen Eskadrevedlipeholde~fficer. 4. Eskadre TLf INDHOLD Informationsteknologi på Flådestation KorsØr Parat til forsvarets nye Økonomistyresystem DeMars Forsvaets informationsserver, intranet, Extranet og Internt En passion for udvikling Godt rustet til fremtiden Flot missilaffyring fra missilfartøjet SKADEN SKADEN til jubilæumsfest i Norge Bomber, brand og kaos på Flådestation af nyt mineshygningsmateriel Et tilbageblik på tiden som værnepligig i Km0r i 1949 ACTION '99 Livet i - og omkring havnen Personel fra Havnetjenesten Danske M me i indendørs roning Motorsektionens Drifiselement Så ta'r vi cyklerne frem. Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 13 Side 16 Side 17 Side 18 Side 21 Side 24 Side 27 Side 29 Side 31 Side 32 Side 35 Senimsergent JimBauer Statiddeiiigen, Flådestation K ma Tlf F&EN i Kors* setter FOKUS på informationsteknologien ved Flådestation Korser. Lles herom side 3-15 Storstilet brandevelse med bomber, brand os kaos på Flådestation Kors*. Les herom side 18 Flidestation Korser deltager sammen med 2. og 4. Eskadre i Totalf~svarsudstillingen ACTION '99. Lcæs herom side 2 7 -EN i Kors* Nr

3 Informationsteknologi på Flådestation Korsar Forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig og det igangværende arbejde med organisationsudvikiing i og tilpasning af siiværnets logistiske ststtestmktur får v e sentlig indflydelse på flådestationens fremtid. Der skal spares, og vores organisation skal "slankes", og det betyder i alle tilfælde, at der ikke bliver færre opgaver til den enkelte medarbejder. Af Kommander J.F.Evald, Chef for Flådestation Korser Organisationsudviklingen medforer, at en række opgaver uddelegeres fra Centralledelsen ved S0værnets Materielkommando til Flådestation Der folger både personel ressourcer med - men igen, der bliver ikke færre opgaver til den enkelte medarbejder i fremtiden. For at klare såvel "slankningen" som overtagelse af en række nye opgaver er det nedvendigt for flådestationen at råde over effektive værktojer til information, koordination, styring og kontrol. Det er derfor af afg0rende betydning, at flådestationen fortsætter og forstærker udbygningen af den n0dvendige informationsteknologi både lokalt og i forbindelse med opkobling til DeMars - Forsvarets Management- og Res- Fladestationens IT-organisation best8r af 3 informatikassistenter, som g0r en formidabel indsats for at holde netvrerk og arbejdsstationer funktionsduelige og opgraderede. Af og til får de hjelpfrn marineoverkonstabel Kim Jensen fra Stationsafdelingens Televmrksred. sourcestyringssystem - som vil blive implementeret i de kommende år. I en række artikler i dette nummer af "Flåden i KorsQr" præsenteres "state of the art" på flådestationen inden for IT - og "det er ikke så ringe endda". Der er selvf0lgelig stadig alvorlige mangler. Skibene baseret på flådestationen er endnu ikke "bundet op" til vores interne net, og transmissionshastigheden mellem Noret og ilådestationen er kritisk lav. Vi arbejder intenst med l0sning af problemerne. Der er lys for enden af tunnelen, og jeg er trods alt enig med Chefen for S0værnets Publikationsfor- valtning, som i sin artikel har overskriften "Godt rustet til fremtiden". Der er heldigvis mange medarbejdere på flådestationen, som er dybt engagerede i hele IT-området. Vi har en række "ngrder", for hvem arbejdstid og fritid ikke kan adskiiles, for de sidder "bag skærmen" hele d0gnet mndt. Det er godt for flådestationen, for M har ikke ressourcer til en meget stor og forkromet IT-organisation. Den, vi har, består til gengæld af vores t& IT-piger, som g0r en formidabel indsats for at holde vores netværk og arbejdsstationer funktionsduelige og opgraderede. FLADEN i Kors* Nr

4 Parat til forsvarets nve skonornistyresystem DeMars done og transportable edbmaskiner, som primært er maskiner, der er opkoblet til Intemettet. Overgang til nyt ekonomistyresystem DeMars Flådestationen råder også over 80 terminaler, der bruges til nogle kerneområder som f.eks. MAKD0S (ressourcestyring), MILLAG (lagerstyring) m.v., som når forsvaret overgår til de nye systemer i DeMars. De fgrste nye tiltag i DeMars begynder allerede i april ved udgiveelse af version "0" til personel Som cheffor informatikområdetpåjlådestationen har afdelingschef Kim Andersen nok at se til. Der er på flådestationen opstillet 300 netvcerks PCer samt 50 stand alone PC'er opkoblet til Intemettet. Herudover råderflbdestationen over 80 teminaler, der bruges tilxeks. MAKDDS, MLLAG m.v.. Igennem de senere år har flådestationen forberedt sig på en intensivering af brugen af den nye informationsteknologi. Af afdekpleder Kim Andersen, Chef for Administrationsafdelingen Forberedt på den nye informationsteknologi FGrste etape blev indledt ved etablering af en edb-organisation og fors0g på at få etableret og udvidet netværket på flådestationen. Netværket var i forste omgang tænkt som et Lokal Area Net, hvor medarbejderne kunne udveksle data og dele data fra f.eks. databaser. Situationen har på netværksområdet udviklet sig til et Wide Area Netværk, som i dag er etableret via Forsvarets Informatik Netværk. hvor myndighederne i forsvaret er sammenkoblet i et Intranet med i alt ca edbmaskiner, hvoraf der på flådestationen er opstiliet 300 netværks-pc%r. Derudover råder flådestationen over 50 stand Kommunikation via mail For at forsvaret kan kommunikere, er kerneproduktet Exchange Mai1 og Microsofts Office-pakke styret af Windows NT, der giver medarbejderne mulighed for at "tale" sammen og udveksle informationer uden tab a data. Dette område udvides kraftigt, når alle programmer flyttes til styresystemet SAP-R3 milj0 i 10- bet af de næste 4 år. Parat tii omstilling Fiådestationen har for at g0re sig parat til denne omstilhg de sidste 2 år malrettet både hard- og software med henblik på, at de arbejdsstationer medio 1999 er FLADEN i Kors41 Nr

5 forberedte til overgangen til DeMars. Ud over materialet vil der starte en uddanneise af superbrugere og brugere m- denfor alle nye områder. Kerneprodukter Af kerneprodukter kan nævnes: - PROTID, automatisk registrering af arbejdstid. - PROMARK, program til arbejdsordrer. - AV3, len og variable ydelser. - MILLAG, forsyningsprogram. - MAKDgS, værkstedsordrer og arbejdstid, manuelt. - LF92, regnskabssystem Hertil kommer en række programmer, som enten er programmeret af lokale "rierder" eller k0bt eksternt for at opfylde specielle ensker og behov. 13 servere styrer programmer og data For at holde styr på aile disse data og programmer er der på flådestationen opstillet 13 servere. edb-assistenter, der arbejder tæt sammen med både Soværnets Materielkommando og eskadreme. Nyt system ger dagligdagen nemmere Omstillingen til DeMars vil for de, der i dag bmger edb, i de næste år stille store krav til omstilling og tilvænning til nye arbejdsrutiner. Overgangsperioden vil f0les anstrengende, men der er håb forude, da det er min opfattelse, at dagligdagen ved afslutning af implementeringen af de nye syste- mer bliver knap så omstændelig. Dette skyldes, at man slipper for, at data skal indtastes i mange systemer, men kan genbruges på tværs af alle systemer. Spergsmål besvares Hvis du har spárgsmåi vedrerende informatik, kan Informatikelementet kontaktes enten via MAIL eller på telefon De kan besvare alle spergsmål omkring edb på flådestationen. God service fra Informatikelementet For at få dette til at fungere i dagligdagen er der ansat 3 Den bedsle tid at trreffe Uiï-pigerne lelefonish-pu er om morgenen, da de det meste af dagen servicererjådestationens edb-brugere pii arbejdsstedeme. Ellers er der altid mulighed for at indtale en beskedpb telefonsvareren eller sende en mail....., Fremgangbygger ikkepå dekundskaberdu har,:'. ' ~ '.,,. men på hvaddu kanbruge dem til. FLADEN i Kors01 Nr

6 Forsvarets informationsserver, Intranet, Extranet og Internet Startside fro Forsvarets Informationsserver Jeg bliver næsten ugentligt af ansatte ved Flådestation Korsirr forespurgt om, hvad forskellen på Forsvarets Informationsserver og Flåde station Korser's hjemmeside på Internettet er? For at komme med en mindre forklaring om dette, er jeg nedt til at fortælle lidt om de net, der fmdes. Af seniornehaniker S.K. Jensen, Leder af Minekomponentværkstedet Forsvarets Informationsserver er baseret på internet-standarder og ligger på FIN, der er et netvzrk, som normalt udelukkende kan benyttes af ansatte i forsvaret. Hvad kan man så finde på Forsvarets Informationsserver? Her kan man finde oplysnhger om de forskellige myndigheder, der har tilsluttet sig Forsvarets Informationsserver. Det kan bla. være tjenestestedsblade, flidestationsordrer, lokale telefonnumre, referater fra flådestationens mange udvalg, EDB sikkerhedsinstrukser, personalehåndboger, produktkataloger fra Forsvarets Informatiktjeneste, forsvarskommandobestemmelser, downloadning af nyeste Anti Virns programmer, cafeteriatilbud i denne uge, bmgervejledninger og blanketter af forskellig art til udfyldelse m.m. Hver myndighed bestemmer selv, hvad der skal ligge, og kun fantasien sztter grznser. På dette net må der ligge oplysninger, der er klassificeret til og med Til Tjenestebmg, og det er strengt forbudt at koble computere til externe net, som f.eks. Internettet. Det er kedeligt, at vores Niveau II myndigheder i soværnet ikke p.t. er reprmenteret her. Jeg får tit fra ansatte ved Sgvmets Mateneikommando foresporgsler om, hvorfor de ikke er tilsluttet Forsvarets Informationsserver. De kan nemlig godt se, at her er mange oplysninger, som de også kan drage nytte af. Flådestation Korser's hjemmeside fra Intemet kan ikke ses på Forsvarets Informationsserver. Intranet har vi p.t. ikke direkte på Fladestation Korsar, men hvis man tager Fiådestation Korsor's sider på For- svarets Informationsserver, har man faktisk et Intranet. Et Intranet er et lukket informationsnet i en virksomhed eiler en myndighed baseret på Internetstandarder. Extranet er også baseret på Intemet-standarder. Det er et net, der går uden for virksomheden. Hvis det er et privat firma, kan der Wes ind fra f.eks. forhandlere eiier leverandorer. De kan så hente FLADEN i Kors01 Nr

7 de seneste engrospriser eller kampagner med annonce til-, skud m.m.. Extranet forefindes ikke ved Flådestation Korsgr Internet er et verdensomspændende datanet, som er sammensat af en række samarbejdende subnet. Det oprindelige Intexnet er udviklet af det amerikanske forsvarsmini-.c -,a.-,. sterium i slutnjngen af 1970eme. Intemet-arkitekturen omfatter en lang rzkke protokoller og tilligrende standarder. Malet med Inter- l., net-arkitekturen var at ggre S-i *--k. llsni*anax.n $1:~ det muligt at sammenkoble Startside fra Flådestation Kors~r på Forsvarets Informationsserver. forskellige computere placeret mange steder og over store af- hjemmeside i 1 k. Adressen på Flådestation stande* dels at sikre sig, at Hjemmesiden er blevet en af Kors0r's bjemmeside på Inter- denne kunne de mest besggte forsvarssider i net er: ske selv under de værst tæn- ~ ~ I 1998 havde ~ mde. ~ ~ k, kelige betingelser. Internettet station Kors0r over 8000 be- blev rigtigt populært, da sggende på sin hjemmeside, og Flåden i Korscrr på Inden granske bl'ugerfwnsefla- gennemsnitstiden på siderne teniet de (www) Så småt kom frem i var knapt 5 minutter. Flåde- Husk, at Flåden i Korsgr begyndelsen af 19!Werne. station Korsgr's hjemeside kan læses på Forsvarets kan, for dem der ikke har ad. Informationsserver samt på Over 8000 besegende gang til Internettet, ses offline Internettet. Flådestation Kors0r har nu været på Internettet med egen på vores publicdrev (R drevet). Fladestation Korssr's hjemmeside p6 Internettet. FZÅDEN i KmsQr Nr

8 En passion for udvikling At Flådestation Korssr har en passion for nytænkning og udvikling er mærkbart og vil i de kommende år præge flådestationens image kraftigt. Gode værktejer er inden for den seneste periode blevet udviklet i flådestationens eget regi, herunder bl.a. - Havne~formationsSystemet, der ganske enkelt forkortes HIS. Af seniorsergent Jim Baner, Kontakt- og Velfrerdsbefaiingsmand Et godt arbejdsredskab HIS er et godt arbejdsredskab for vagthavende officer for opdatering af skibenes placering i havnen, kommende forhaiinger m.v.. Programmet indeholder parametre, hvor vagthavende officer via n0gleord i alfabetisk orden kan finde relevante oplysninger, så som flådestationsordrer, havneoversigt, Forsyningsafdelingem faktuelle oplysninger om post- og rutinek0rsler samt materieltransporter via Leverings- og Spedit0rgmppen. Under Rekvisitions- og Genforsyningssektionen kan man finde lokale telefonnumre til hvis man har sporgsmåi vedr. rekvisitioner, signaler, lagemumre, beholdningsoplysninger, handelsvarer, retursedler, varemodtagelse m.v.. Endvidere kan oplysninger om eskadrerne samt flådens skibe hentes i programmet. På HIS forsiden iindes 2 links til informationsserveren. HIS vil fremover kunne bniges af alle med tilknytning til flådestationen, lige fia S0- væmets Materielkommando, værkstederne og depoterne til de sejlende enheder ved flådestationen. Dets formål er at h0jne informationsniveauet og give et bedre overblik. AUe, der f&er med i DR TV-serien TM, ved nu, at man er i gang med at forny centralen fra klodser til edbstyrede systemer, der ved implementeringen vil kunne vise, hvor bien belinder sig (på gaden, på værkstedet, holder pause etc.). Dette system indeholder mange forskellige parametre, der kan g0re dagligdagen noget mere smidig, med lidt god Gje fia "Lien, centralens telefondame. Programmet udvikles Magien ville ingen ende tage. Med tryliestaven begyndte de, der til daglig arbejder med enhedemes placering på Flådestation Korser, at gå fra magnettavlen til et mere s&- pelt og anvendeligt edbstyringssystem med en We database med fa, men brugbare oplysninger. Efterhånden som udviklingen fortsatte, så det ud til ikke at tage nogen Opstwtsbilledef til fladestationens ~avne~nfomationssysfem. Flådestationen nedsatte en lille arbejdsgruppe, der inde- KÅDEN i Kor* Nr

9 holdt personel ka flådestationens afdelinger og eskadreme, der hver især gav deres inputbidrag til videre udvikling af dette projekt. Den færdige form Måden, vi arbejder og udveksler informationer på, vil blive meget anderledes på grund af PC'en og Intemet inden for de næste 10 år. God brugervenlighed og unikke faciliteter skal være kendetegnet for HIS-værktejets muligheder, og dette må nok siges at være tilfældet med de 1500 links, der indtil i dag er skabt. Frank Jacobsen, Havneelementet, der har været den drivende "Biii Gatesw-kraft med hensyn til systemudvikiingen af HIS, er nu ved at lægge sidste hånd på programmet. Der vil blive udarbejdet et hæfte til bnigeme, der vil blive lagt på flådestationens info-server. Det for- Havneoversigten viser skibenes placering ifladehavnen. ventes, at HIS er i brug medio Ingen roser uden tome Der er ikke lutter fordele ved HIS. Som alle andre programmer har det også svage sider. Det klart svageste punkt er, at det er utroligt vigtigt, at det kontinuerligt opdateres, og Basemekaniker Frank Jacobsen, Hrnneelementet, har varet den drivende 'Bill Gatesr'-krap ved udviklingen af Havne-infomationssystemet. Seniorsergent Jim Bauer har ligeledes varet dybt involveret i udviklingen af programmet. &EN i Km0r Nr KORD B at de eventuelle dokumenter, der indferes fra enhedeme, værkstederne og flådestationens afdelinger lobende ajourfores. Desuden er der nu en indkeringsfase, hvor enkelte Mmesygdomrne kan dukke OP. Robust og velafbalanceret idé Da jeg har været dybt involveret i denne udvikling og har været programmet igennem op til flere gange, samt ligeledes brugt det som en slags demonstration under forskellige foredrag, kan jeg kun sige, at det alt i alt er et særdeles fiemragende og værdifuldt stykke værktej. Ligeledes kan jeg glæde mig over, at man med ideen og de traditionelle værktejer Flådestation Korser råder over har kunnet se en mulighed i at udvikle et sådant program.

10 Godt rustet til fremtiden Efter overgang til nyt publikationsregnskabssystem har Ssvæmets Pubiikationsfomaitning et godt overblik over publikationer. Chefer? for Srnv~rnets Publikalion.~brvai/ning, Orlog.vkaptajn Iágn Andersen, kan efer indforelsen <f nyt pubiikationsrepskabs~stem imfldekomme år 2000 uden problemer. Foranlediget af Flådestation Korser's overgang til Windows NT 4.0 styresystem blev det medio 1998 i Seværnets Publikationsforvaitning erkendt, at vi stod over for et sterre edbproblem. Det anvendte publikationsregnskabssystem var udarbejdet i Dbase N, et DOS-program, der ikke uden store vanskeligheder kunne arbejde med ovennævnte styresystem. Derudover viste det sig, at systemet ikke var år 2000 kompatibelt. En undersegelse og gennemgang af de anvendte systemer ved henholdsvis Flyvertaktisk Kommando og Hærens Reglementsforvaltning godtgjorde så stor ulighed i værnene publikationsforvaltning, at ingen af disse systemer umiddelbart kunne anvendes. Af orlogskaptajn Vagn Andersen, Chef for Seværnets Publikationsforvaltning For dyr lesning Den opståede situation var naturligvis uholdbar, hvorfor SØvæmets Publikatiomforvaltning kontaktede Kommunedata. Vi havde erfaret, at der her var udarbejdet systemer, der anvendtes ved flere af landets biblioteker. Ideen var, at et af disse, med visse modi- fikationer og for investeringer, kunne bringes til anvendelse ved SØvæmets Publikationsforvaltring, der har ca publikationer fordelt på ca titler at holde styr på. Et kon- sulentbesog bekræftede, at Kommunedata ikke så problemer i losning af opgaven. Da efterfelgende prisoverslag androg ca kroner, måtte Sgvtzmets Publikatiomforvaltning erkende, at dette var langt over, hvad der var 0konomisk muligt. Pengene var ikke til stede, hvorfor tilbudet måtte afvises, og en anden findes. Privat edb-firma kontaktes Sgvtzmets Publikationsforvaltning opnåede kontakt til en tidligere medarbejder ved Forsvarets Datatjeneste, der nu har startet eget edb-ha. Efter grundige og analyser af SØvtzmets Publikationsforvdtnings forretningsgange ville dette firma påtage sig at konstmere et system specielt designet til 19sring af publikationsforvaltningens opgaver. Da det endvidere blev konstateret, at konsekvenser lå inden for det mulige, blev opgaven påbegyndt i august måned EN i Kors* Nr

11 Systemets udvikling tager udgangspunkt i "Vejledning i Publikationsforva1tning" og de interviews og analyser, der er foretaget ved Seværnets hiblikationsforvaltning. Arbejdet er foregået som prototypeudvikling, hvor samtlige arbejdsfunktioner er gennemgået. Delopgaver er gennemgået ved Teknisk Kasse, efterfelgende ved Lederen af Kommandokassen og Lederen af NATO-kassen. Systemet er udviklet i Access 97, der bla. har den fordel, at det arbejder snævert sammen med Word (der kan brevflette) og Excel (der kan lave grafer). Forventningerne indfriet Systemet er taget i anvendelse medio januar 1999 og har vist sig at svare fuldt ud til forventningerne med flere fordele i forhold til det gamle system, hvoraf felgende skal nævnes: - Ved anskaffelse af ~ublikationer er der straks 'overblik over antal eksemplarer. - Holderen oprettes kun en gang med de rigtige informationer. - Adresseændringer tilferes automatisk fra forsvarets Feh. liste. (FELM94). - Holderinformation fra samtlige regnskaber er samlet til et holderregister, der anvender Forsvarets Element Liste. - Infonnation om organisationsændringer vil tilgå elektronisk fra Planlzgningssektionen i Forsvarskom- mandoen kan på tværs af organisationen hente oplysninger i systemet. - Der er total oversigt over antal udlånte publikationer samt titler. - Der udskrives automatisk menstringslister. - Der udskrives automatisk omkvitteringsformularer. - Der er sporbarhed i systemet, d.v.s. at der altid kan findes tilbage til den, der har foretaget den enkelte transaktion. - Der er historik på udsendte rettelser. - Publikationer vil fremstå med nuværende rettelsesstatus. - Udvidede s0gemuligheder. - Netværkssystem med online (tidstro) opdatering for et ubegrænset antal bnigere. Personel på kursus For at få den optimaie udnyttelse af systemet straks fra igangsættelsen har involveret personel ved S0væmets Publikationsforvdtning gennemgået edb-uddanneise i Access, Word og Excel ved Slagelse Handelsskole. Kurserne er gennemfflrt som AMU-kurser med 10nrefusion. Denidover er der gennemfert lebende uddannelse i Sbvæmets Publikationsforvaltning med af relevante opgaver. Som et lille lyspunkt kan det nævnes, at den modtagne lenrefusion i forbindeise med kursusgennemgang har andraget et stgrre beleb, end det har kostet at udvikle systemet. Usikkerhed om de fremtidige opgaver Sbvæmets Publikationsforvaltning fgler sig nu edb- Overassistent Hanne Ranfzau i fard med af registrere og fordele publikoti- - AUe medarbejdere ved oner i det nye publikafions~egnskabs~stem. Publikationsforvaitningen %.&DEN i Kors01 Nr

12 Overkon torbe vent Martin Califano ved Kurérfjenesten fremsender publikationer til holderne. Iprogrammet ACCESS er det muligt at udskrive adresselabels, hvilket g0r forsendelsen nemmere. mæssigt godt rustet til kemti- produktionsvirksomhed foreden, når vi taler om at holde kommer lidt mere usikker. regnskab med publikationer og NATO, der leverer en stor del titler. Spvæmets Publikati- af de publikationer/dokuonsforvaluiings fremtidige menter, som S0væmets Pub- likationsfo~altning mangfoldiggpr og distribuerer til såvel NATO-myndigheder som enkelte medlemslande, har truffet beslutning om, at disse generelt fremsendes på CD-ROM. Denne NATO beslutning og den generelle udvikiing i anvendelse af informationsteknologi i forsvaret stiller krav til såvel uddannelse af personel som pkonomiske midler til anskaffelse af n0dvendigt materiel Der hersker ved Spværnets Publikationsforvaitning stor usikkerhed, for så vidt angår de kmtidige opgaver, hvorfor det ville være 0nskeligt, at vores overordnede myndigheder kunne tilkendegive hvad og hvilken produktion, der forventes af Spværnets Publikationsforvaitning i fremtiden. Endvidere at der fra samme myndigheder formuleres krav og policy for udgivelse af publikationer på disse medier. Assistenterne Lillian Madsen og Bodil Jensen, NATO-kassen, henter informationer om.nato-publikationer i det nye publikationsregnskobssystem. FLADEN i Kors01 Nr

13 Forsyningsafdelingens I takt med dels den teknologiske udvikling på flådestationen og dels det agede arbejdspres på indkabspersoueliet enskede Rekvisitionsog Genforsyningssektionen i Forsyningsafdelingen i starten af 1996 indfert et PCindkabssystem (IKO-SYS). Kravet til dette system var, at det skulle kunne registrere vareoplysniuger, indkebsordrer, indenlandske leveranderer osv. Af afdelingsleder Jes Hansen, Chef for Rekvisitions- og Genforsyingssektionen Kravsspecifikation udarbejdes Der blev derfor udarbejdet en såkaldt kravss~ecifikation, der fortalte, hvad det var, vi at systemet skulle kunne, og denne kravsspecifikation blev overdraget til en praktikant i informatik, som skuiie vzre her i ca. % år. At det var en stor mundfuld for en praktikant, vidste vi godt, og vi var forberedt på evt. at skuiie overdrage opga- ven til S0væmets Materielkommando's informatikelement, såfremt det ikke skulle lykkes for vores praktikant. Lederen af Genfor-ningselementet, kontorfuldmagtig Adam Munk Petersen, har udfort de rettelser og justeringer, der ved brug i det daglige blev fundet nedvendige, for at det nye PC-indk0bssystem i dna kan handle alle tankelize inmcobss~~tuationer. Informatikpraktikant udarbejder nyt system Vores bekymnnger blev dog gjort til skamme, idet det viste sig, at denne praktikant besad en del viden inden for databasesystemet ACCESS. Ved i en periode at arbejde i sin fritid og efter mange og lange samtaler med indkebspersoneliet fik han sam- mensat et rimeligt komplekst Sysfem, som var umiddelbart anvendeligt. Overassistent Lena %nbo opretter og registrerer lokalin&bsordrer i inmciibsqzstemet. FLADEN i Kmer Nr

14 Handelsvarer og lokalindkeb Systemet anvendes i dag i 2 versioner, nemlig en version, der omhandler indkcib af handelsvarer (tidligere lagerforte varer) og en version, der omhandler lokalindkflb. Dette har været for bedre at kunne skille tingene ad, idet de to former for indkcib er meget differente. De 2 versioner er bygget over samme grundversion, og der er så i de enkelte versioner indfort relevante rettelser. Det har i enkelte tiifælde været muligt at få oplysninger fra leveranderer, der kunne læses umiddelbart ind i versioneme, men ellers er aiie andre oplysninger i systemet indlagt manuelt af personel fra Genforsyningselementet. Overassistent Ann1 Bilde vejleder skrbene vedr rebirering af handelsvarer. Elementleder færdigudvikler indkcibsprogrammet Praktikperioden opherte desværre kort tid efter, at systemet blev taget i anvendelse, hvorfor det var nedvendigt for Rekvisitions- og Genforsyningssektionen på bmgerniveau at uddanne Lederen af Genforsyningselementet i ACCESS. Det viste sig nemlig, at der skulle indfcires en del rettelser og forbedringer, som fcirst blev opdaget i det daglige arbejde, såsom uden- landske leveranderer, betalinger, VO-liste O.L. Det at systemet ikke var konstrueret til at udskrive fakturaattester samt at registrere #konornien omkring vores indkeb, var en stor ulempe i det daglige arbejde, idet disse skufle udferes manuelt. Det er nu lykkedes for Lederen af Genforsyningselementet at indfere alle enskede ændringer og rettelser, således at systemet i dag kan handle alle tænkelige indkgbssituationer, såvel af varer med og uden lagernumre samt udenlandske indkcib. Nprgletal At systemet er temmeligt komplekst samt belastet, kan belyses af felgende udvalgte ncigletal for 1998: - Antal udskrevne indkcibsordrer Antal vareoplysninger Antal leverandciroplysninger Antal myndigheder Antal udskrevne fakturaattester Varedatabaser på dis kette Ud over indkebsarbejde anvendes oplysningerne i systemet til andre ting. Genforsyningselementet udleverer f.eks. disketter med komplette varedatabaser grupperet på va- FLADEN i Kors0t Nr

15 retyper til de rekvirenter, som Ønsker det. Det er tanken ultimo marts 1999 at indbygge en rekvisitionsdel i disse disketter, såiedes at brugeren ved opslag i varedatabasen kan bestille varen direkte på sin PC, og herefter fa udskrevet en rekvisition, som kan anvendes ved bestilling hos Genforsyningselementet. Interesserede rekvirenter kan henvende sig til Leder af Genforsyningselementet, lokal N. 8415, for bestilhg af disketten. Skibe dog lokal 8406, Overassistent Anni Bilde. Genforsyingselementet udleverer disketter af komplette varedatabaser grupperet pb vareiyper til de rekvirenter, som onsker det. Ultimo marts 1999 vil en rekvisitionsdel vare indbygget i disse disketter, sclledes af brugeren kan bestille varen direkte pcl sin PC og fa udskrevet en rekvistion, som kan anvendes ved bestilling hos Genforsyningselementet. Forsyningsafdelingens Genforsyningselement Leder af Genforsyningselementet Lokaiindkob Handelsvarer Fakturaer Kontorfuldmægtig Adam Munk Petersen Lokal 8415 Overassistent Lena Thunbo Lokal 8416 Overassistent Anni Bilde Lokal 8406 Overassistent Ulla Jelager Lokal 8417 FLADEN i Kors0r Nr

16 Flot missilaffyring fra missilfartaj et SKADEN Onsdag den 10. februar 1999 blev endnu en stor milepæl i sevæmets historie nået. Det skete, da missilfartejet SKADEN, som et led i implementering og afprrnning af våbensystemerne i FLYVEFISKEN-Massen, havde den store ære at være platform for affyringen af et Harpoon Blast Test Vehicle (BTV) missil i skydeområde EKR 14 ved Sjællands Od- Af missilfartejet SKADEN Succesrig test af blastskjold m.m. Skydnmgens overordnede formål var at teste blastskjoldene for de ekstremer, en missilaffyring medfgrer. Et BTVmissil er som et live missil, blot med den undtagelse at det ikke er Engsameret, samt at der kun er boostermotor (motor, der sender missilet af sted) og ingen sustainer (motor, der sorger for missilets fortsatte fremdrift efter affy- ring). Missilet har således kun en rækning, der svarer til boostermotorens effekt, hvilket er ca. 3 sgmil Det interessante aspekt for skydningen var de påvirkninger, blastskjoldet materiel på dæk bliver udsat for. Ved affynng forbliver missilet i emnisteren (opbevaringsrgret) i knap 2 sekunder, fgrend det letter. Dette medfgrer, at missilet, umiddelbart fgrend det letter, trykker med en bagudrettet kraft på ca. 8 tons samt opbygger en udstgdningstemperatur på 3000 O C. Blastskjoldet er udformet med en vinkling, der bevirker, at boostet ledes over torpedorgrene. Endvidere mindskes trykket på dækket, idet blastskjoldet foranlediger en jævn kraftoverf0rsel af boosttrykket. Skydningen forlgb problemlfist, og blastskjoldene honorerede til fulde de krav, der på forhånd var stillet til dem. Enestående på verdensplan Den succesfulde BTV-test betyder, at de våbensystememe for FLYVEFISKENklassen i kamp-rollen hermed er endeligt implementeret, hvorfor enheder i denne rolle med rette kan hævdes at være enestående på verdensplan. Ingen andre fiåder har så små enheder med så kraftig og alsidig en bestykning som tiifældet med FLYVEFISKENklassen i kamprolien. En stolt besætning Den efterfglgende stolthed, der kunne fornemmes blandt SKADEN'S besætning, fornægtede sig da heller ikke, og selv Sea Sparrow skydningen udfgrt i august 1998 syntes at glide lidt i baggrunden. Men vel ganske naturligt, når man ihukommer, at der i soværnet ikke er &et et tilsvarende missil siden 1982, hvor torpedomissilbåden WILLEMOES var affyrende enhed. FLADEN i Kors* Nr

17 SKADEN til jubilæumsfest i Norge Missilfartajet SKADEN har haft en travl vinter. Foruden deltagelse ved missilaffyringer har SKADEN også nået at være i Bergen for at deltage i festligholdelse af det norske MTB våbens 125 års jubilæum. I dagene oktober 1998 deltog SKADEN i festligholdelse af det norske MTB våbens 125 års jubi- Izum. Dette foregik i Europas mest regnfulde starre by, Bergen. Af missilfartejet SKADEN Verdens farste motortorpedobåd SØvæmet var i lighed med bla. den tyske flåde indbudt til arrangementet, der skulle markere 125-året for implementeringen af Norges og verdenshistoriens første motortorpedobåd (D)"Rap". Bergen kunne imidlertid ikke helt leve op til sit noget blakkede ry med hensyn til regnfuldt vejr, hvorfor besætningen havde rig lejlighed til at stifte et mere indgående kendskab med byen gæster til åbent skib på SKADEN Såvel 10rdag som sondag var der på de enheder åbent skib, og på trods af den hårde konkurrence blev SKADEN bes0gt af mere end 2200 gæster. Kransenedlæggelse urdag deltog besætningen på SKADEN endvidere i en kransenedlæggelse til ære for besætningen på MTB 345, som var en torpedobåd, der under 2. verdenskrig opererede i de norske farvande med udgangspunkt på Besætningen, der var norsk, blev taget til fange af tyskerne og efterfpllgende henrettet i fangelejren, som et meget kedeligt eksempel på nogle af de krigsforbrydelser, der også dengang foregik. Et imponerende arrangement var hele besætningen inviteret til matiné i den imponerende Gaieg hal, hvor der af de norske værter var stablet et flot arrangement sammen. Såiedes kunne SKADEN'S besætning, fra de måske bedste pladser i hallen, bl.a. se Vencke Myhre folde sig ud på slap line samt se sketches og sange udfert af lokale, men særdeles underholdende professionelle kunstnere. Et yderst imponerende arrangement, som det norske MTB-våben kan være meget stolt af. Reception for indbudte gæster Herefter gik det i fuldt firspring mod havnen, idet Chefen for 4. Eskadre skulle være vært ved en reception for indbudte gzster om bord på SKADEN. Her fik gæsterne lejlighed til at se videooptagelseme fra SKADEN'S Sea Sparrow skydning medio august. Efterfolgende måtte SKADEN'S bes~tning, ikke uden stolthed i stemmen, svare beredvilligt på alskens spcirgsmal vedr. FLYVEFI- SKEN-klassen i kamprollen. Såiedes kan man kort sammenfatte, at også dette arrangement var en stor succes! Gigantisk fyrværkeri Mandag gav besætningen mulighed for at restituere sig oven på weekendens udfoldelser, inden der skulle kiarg0re.s til sejladsen mod Danmark. Dog nåede vi at se det gigantiske fyrværkeri, der skulle markere jubilæets officielle afslutning. Ved midnatstid satte vi kursen mod Danmark. F L ~ i N Kors* Nr

18 Bomber, brand og kaos på Flådestation Korssr Beskrivelse af melsen Af Jergen Ole Gyldenleve, FALCK Korssr Flådestation Korsers kajanlæg bombes Det var en tirsdag aften, den 11. november 1998 kl Der biæste en stilie vind fra vest, og alt var fredeligt i Kors0r by. Men pludselig nogie fly stilheden. De kom susende ned fra himien, smed deres bomber og forsvandt. Deres mal var Flådestation Kors0rs kajanlæg, og flere skibe blev ramt. En af de 'Yilskadekonine", som havde t~kken for bystef og rallende vejrtrahing, blev effer at vare tilset af lageholdet (tv.) k0rt af sted i ambulance. Som figurant (såret) ses smed Kim Jnrgensen, Teknisk Afdeling. Tidag den 10. november jen og brand "live" ved ka i tidsmmmet ki nonstilling på Sydkajen blev der på flådestationen afholdt en brandevelse Af orlogskaptajn KG-Piilgaard, med deltagelse af F ~ C K i Chef for Driftssektionen Korser, Lqeberedskabet ved Storebæltstunnelen, Tak for en god indsats korvetten OLFERT H- FALCK var yderst tilfreds SCHER og dele af flådesta- hvor de bla. tionens brandtjeneste, in- lærte, hvad man kunne og ikfirmeri og MP-vagt. ke kunne om bord i et orlogs- Udover assistanceevelse til skib, og vil sammen med flåkorvetten med sårede (figu- destationen særligt takke korranter), hvor skibets tek- vetten OLFERT FISCHER's nikofficer ledte slagets gang, teknikofficer, vagthold og var der ragdykkersvelse i sminker for en god indsats. beskyttelsesrum på Sydka- Kaos på flådestationen På kajen var en bunker med flere personer, som var gået i dækning, blevet ramt. Et kanontårn blev skudt i brand, og korvetten OLFERT FISCHER blev ramt - det var et kaos. Flådens eget brandvæsen blev tikaldt, og besætninger på skibene var i gang. Hjælp fra FALCK i Korser Vagthavende officer på flådestationen vurderede, at man skulle have hjælp fra FALCK i Korser. FALCK afgik med ferste slukningstog, ankom til flådestationen og blev af MPvagten vist ud til korvetten FLkEN i Kors& Nr

19 OLFERT FISCHER. Her va~ brand og tilskadekomne. Ambulance og lægehold tilkaldes Ved ankomsten moder holdforeren en tilskadekommen liggende på kajen ved landgangen. Han har trykken for brystet og rallende vejrtrzkning. Holdforeren og brandmand tilser den livlose person og tilkalder en ambulance og lægevogn. Brand flere steder Der meldes om storre brand ved kanontårnet, og holdforeren kalder resten af styrken. Vagthavende brandleder på skibet kontakter holdforeren og forklarer om situationen, at der var brand i maskinrummet, og at der var en person demede. Samtidig var der en varmeudvikling på banjeme ved siden af maskinrummet, ligesom der lå en person i området. Der var ligeledes en r0gudvikling på maskinværkstedet, hvor en mand savnedes. FALCK's brand- og redning.~korelojer blev afmp-vagten vist vej til korvetten OLFERT FZSCHER, hvor der var brand og tilskadekomne. R~igdykkere indsættes Holdforeren indsætter 3 rogdykkerhold: - 1. hold til udvendig ophaling med skumudlægning for slukning af brand i maskinrum gennem to kanaler fra dæk 01. Derefter skal de i maskinrummet med en vandfyldt slange og lave en eftersogning hold skal på banjen med vandfyldt slange for keling og eftersogning hold skal eftersoge i maskinværkstedet. Infirmeriet fortsætter behandling af sårede Mens dette er i gang, kommer ambulancen og lægevognen og behandler den tilskadekomne på kaj og transporterer ham til hikmenet. Det samme sker med de andre tilskadekomne, efterhånden Det var en lererig ovelse for alle parler. Mandskabetjra MLCK Irerte bl.a. en del om slangeforing og hoje doririn på skibe. KÅDEN i Nr

20 FALCK slukker brand "lfve" ved kanonstilling pa Sydkajen. som de kommer ud fra skibet. På aeriet fortsætter behandlingen af de tilskadekomne. Brand i kanontårn Resten af styrken bliver ledt ud til Sydkajen af MF'-vagten. Her far holdforeren at vide, at der er brand i kanontårnet, og at der er tilskadekomne derinde. Han sztter et hold i gang med slukning og eftersognhg i tårnet. Tilskadekomne i bunker Samme sted er der en bunker, der er blevet ramt, men ingen ild. Der er tilskadekomne derinde. Her sættes to hold ind, men doren sidder fast, så de skal ned gennem en nmskakt og en luge for at komme ind. Her finder de to tilskadekomne, de er bevidstlose og skal bæres samme vej ud. Godt det kun var en evelse Branden i kanontårnet bliver slukket og den bevidstlose person fundet. AUe kommer på infirmeriet til videre behandling. Puha!!! Det var kun Et godt samarbejde Vi havde sammen med Flådestation lavet hvor vi ville se, hvordan "landkrabbebrandvzsenet" arbejder på et skib i et samarbejde mellem flådefolk og FALCK. 0velsen varede i ca. 1Yi time. Da den var færdig, byttede vi mandskab mellem kaj og skib og gentog ovelsen. En udbytterig evelse KL 2130 var vi fzrdig og modtes på flådestationens brandstation til evaluering og lidt til hals og mave. Aiie var enige om, at det var en ikke mindst for FALCK's personale, som lærte noget om slangef0ring og h0je dortrin på skibe, men også for flådestationens personel var det lærerigt at se, hvordan vi arbejdede, så det bliver ikke sidste gang, at der sammen. KL 2200 takkede vi af og korte hjem og klargjorde bilerne igen. Den 10. februar 1999 fik Flådestation Korser tilsendt en takkeskrivelse fra FALCK underskrevet af stationsleder Flemming Hansen: "Der skal ffa FALCK Korsar's side lyde en meget stor tak for, at vi fik muligheden for deltagelse i denne ovelse. Hele planlægningen og udforelsen af dette arrangement bar præg af god kollegial professionel gensidig forståelse for samarbejdet. At kende hinanden fra hverdagen er af uvurderlig betydning ved de former for indsats. Måne muligheden opstå senere, vil FALCK meget gerne deltage i denne type fæiiescivelser, da de er udbytterige for FALCK's mandskab." F ~ E i N Nr

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University Land: Italien Periode: Fra: 5/9 2012 Til: 20/12 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Et styks påkrævet rejsebrev.

Et styks påkrævet rejsebrev. Et styks påkrævet rejsebrev. Beordret fra Andreas, Buster og Jørgen. Det er ikke med min gode vilje at jeg skriver dette rejsebrev, men alle i der hjemme skal have lov til at læse, hvad jeg render og laver

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Artikel i Muskelkraft nr. 1, 2004 Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Job, forpligtelser og sociale relationer for Per Hvass har det været en stor, personlig og positiv omvæltning at få fast arbejde

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Alicante Land: Spanien Periode: Fra: 01/02-2013

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Kære allesammen velkommen til denne ordinære generalforsamling anno 2014 og dette er anden gang jeg beretter til generalforsamlingen. Det betyder også at min formandsperiode udløber

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3 Polen 2009 En tur til Gdansk Del 3 Portene fra havnefronten ind til byen Sanne på vej ind i byen Gdansk er en helt utrolig flot og velplejet by. Overalt er der rent og pænt, og alle slags butikker forefindes

Læs mere

Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater.

Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater. Selvom Thomas ser lidt fortvivlet ud på forsiden af bladet, kom han dog på benene. Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater. Finn og Thomas er

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Italiensk. Navn på universitet i udlandet: Università degli studi di Firenze

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Italiensk. Navn på universitet i udlandet: Università degli studi di Firenze US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk Navn på universitet i udlandet: Università degli studi di Firenze Land: Italien Periode: Fra: 14.02.2012 Til: 30.06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Agder Land: Norge Periode: Fra:03.01.12 Til: 30.05.12

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig slutningen på dette eventyr. Det har været så fantastisk,

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna Land: Italien Periode: Fra: Februar 2014 Til: Juni 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skriftlig del Læseforståelse 1

Skriftlig del Læseforståelse 1 Skriftlig del Læseforståelse 1 Navn (PR-nummer ato Prøvenummer Prøveafholdende udbyder Prøvegruppenummer Tilsynsførendes underskrift !, Instruktion:. svar. Cykelsmeden Jakob Hansen på 60 år bor i en lille

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Foråret 2010 Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Billeder fra PH uddannelsen. Det var hårdt, men en fantastisk spændende oplevelse. Amerikansk jæger som jeg var sammen med hos Frontier inden

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Club La Santa app nem reservation lige ved hånden!

Club La Santa app nem reservation lige ved hånden! Club La Santa app nem reservation lige ved hånden! Info til nye gæster www.clublasanta.com Information om vores Club La Santa app og din guide til reservationssystemet Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere