, ,i, ..,. ' i 'i ' ' .-, .,..,,, ', 'I. ,,,, ' .,'. ~,:.;,.,s,i'., ,*.., +,,v- \.,.,,:' a<<:# 2.:,:,..f,,: :,,, [ ;:,~:~+?.,-~~&;;!,',,, Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",118... ,i, ..,. ' i 'i ' ' .-, .,..,,, ', 'I. ,,,, ' .,'. ~,:.;,.,s,i'., ,*.., +,,v- \.,.,,:' a<<:# 2.:,:,..f,,: :,,, [ ;:,~:~+?.,-~~&;;!,',,, Nr."

Transkript

1 .,, ,..,..,i, m.,,..,.~.,,,, '.-,.,'. ~,:.;,.,s,i'., 'I...,. ' i 'i ' '.,..,,, ',,*.., +,,v-.. : \.,.,,:' a<<:# 2.:,:,..f,,: :,,, [ ;:,~:~+?.,-~~&;;!,',,, Nr. 1

2 REDAKTIONSUDVALGET Rådestation Korsm Sylowsvej Kors01 Fo-dlAmv~havende redakisr Sereren Beck Chef fa Operations- og Planlsgningssektionen TLf JolmmMisk redskter Orlogskaptajn Chndan Jensen Chef fe Pnsonelseklioneo. Flådestatiw Kors01 Tlf Lq-owsloi* Overassistent Nim Knudsen Fmsymingsafdelingen. Flådesation Kmm Tlf S4 02 R~o~ednrbejdere: Seniorsergent E. Ben& Petersen Forsyningsafdelingen, Radestation Kors0r Iif Kaptajnlejmaa Kun Hedegaard Eskadreartillerioffice~, 2. Eskadre TLf Ov-~nt Vibeke L. Olsen L0nningskontoret Flådeitation Kmm fliliige aediomader fa fm& Tlf vaxk"mter B.cre"Qb"rg Leder aiammunitiomv=rksted Eg0 Tlf lok. 7 Kapjnl0jtnant Jdm M. Nielsen Eskadrevedlipeholde~fficer. 4. Eskadre TLf INDHOLD Informationsteknologi på Flådestation KorsØr Parat til forsvarets nye Økonomistyresystem DeMars Forsvaets informationsserver, intranet, Extranet og Internt En passion for udvikling Godt rustet til fremtiden Flot missilaffyring fra missilfartøjet SKADEN SKADEN til jubilæumsfest i Norge Bomber, brand og kaos på Flådestation af nyt mineshygningsmateriel Et tilbageblik på tiden som værnepligig i Km0r i 1949 ACTION '99 Livet i - og omkring havnen Personel fra Havnetjenesten Danske M me i indendørs roning Motorsektionens Drifiselement Så ta'r vi cyklerne frem. Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 13 Side 16 Side 17 Side 18 Side 21 Side 24 Side 27 Side 29 Side 31 Side 32 Side 35 Senimsergent JimBauer Statiddeiiigen, Flådestation K ma Tlf F&EN i Kors* setter FOKUS på informationsteknologien ved Flådestation Korser. Lles herom side 3-15 Storstilet brandevelse med bomber, brand os kaos på Flådestation Kors*. Les herom side 18 Flidestation Korser deltager sammen med 2. og 4. Eskadre i Totalf~svarsudstillingen ACTION '99. Lcæs herom side 2 7 -EN i Kors* Nr

3 Informationsteknologi på Flådestation Korsar Forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig og det igangværende arbejde med organisationsudvikiing i og tilpasning af siiværnets logistiske ststtestmktur får v e sentlig indflydelse på flådestationens fremtid. Der skal spares, og vores organisation skal "slankes", og det betyder i alle tilfælde, at der ikke bliver færre opgaver til den enkelte medarbejder. Af Kommander J.F.Evald, Chef for Flådestation Korser Organisationsudviklingen medforer, at en række opgaver uddelegeres fra Centralledelsen ved S0værnets Materielkommando til Flådestation Der folger både personel ressourcer med - men igen, der bliver ikke færre opgaver til den enkelte medarbejder i fremtiden. For at klare såvel "slankningen" som overtagelse af en række nye opgaver er det nedvendigt for flådestationen at råde over effektive værktojer til information, koordination, styring og kontrol. Det er derfor af afg0rende betydning, at flådestationen fortsætter og forstærker udbygningen af den n0dvendige informationsteknologi både lokalt og i forbindelse med opkobling til DeMars - Forsvarets Management- og Res- Fladestationens IT-organisation best8r af 3 informatikassistenter, som g0r en formidabel indsats for at holde netvrerk og arbejdsstationer funktionsduelige og opgraderede. Af og til får de hjelpfrn marineoverkonstabel Kim Jensen fra Stationsafdelingens Televmrksred. sourcestyringssystem - som vil blive implementeret i de kommende år. I en række artikler i dette nummer af "Flåden i KorsQr" præsenteres "state of the art" på flådestationen inden for IT - og "det er ikke så ringe endda". Der er selvf0lgelig stadig alvorlige mangler. Skibene baseret på flådestationen er endnu ikke "bundet op" til vores interne net, og transmissionshastigheden mellem Noret og ilådestationen er kritisk lav. Vi arbejder intenst med l0sning af problemerne. Der er lys for enden af tunnelen, og jeg er trods alt enig med Chefen for S0værnets Publikationsfor- valtning, som i sin artikel har overskriften "Godt rustet til fremtiden". Der er heldigvis mange medarbejdere på flådestationen, som er dybt engagerede i hele IT-området. Vi har en række "ngrder", for hvem arbejdstid og fritid ikke kan adskiiles, for de sidder "bag skærmen" hele d0gnet mndt. Det er godt for flådestationen, for M har ikke ressourcer til en meget stor og forkromet IT-organisation. Den, vi har, består til gengæld af vores t& IT-piger, som g0r en formidabel indsats for at holde vores netværk og arbejdsstationer funktionsduelige og opgraderede. FLADEN i Kors* Nr

4 Parat til forsvarets nve skonornistyresystem DeMars done og transportable edbmaskiner, som primært er maskiner, der er opkoblet til Intemettet. Overgang til nyt ekonomistyresystem DeMars Flådestationen råder også over 80 terminaler, der bruges til nogle kerneområder som f.eks. MAKD0S (ressourcestyring), MILLAG (lagerstyring) m.v., som når forsvaret overgår til de nye systemer i DeMars. De fgrste nye tiltag i DeMars begynder allerede i april ved udgiveelse af version "0" til personel Som cheffor informatikområdetpåjlådestationen har afdelingschef Kim Andersen nok at se til. Der er på flådestationen opstillet 300 netvcerks PCer samt 50 stand alone PC'er opkoblet til Intemettet. Herudover råderflbdestationen over 80 teminaler, der bruges tilxeks. MAKDDS, MLLAG m.v.. Igennem de senere år har flådestationen forberedt sig på en intensivering af brugen af den nye informationsteknologi. Af afdekpleder Kim Andersen, Chef for Administrationsafdelingen Forberedt på den nye informationsteknologi FGrste etape blev indledt ved etablering af en edb-organisation og fors0g på at få etableret og udvidet netværket på flådestationen. Netværket var i forste omgang tænkt som et Lokal Area Net, hvor medarbejderne kunne udveksle data og dele data fra f.eks. databaser. Situationen har på netværksområdet udviklet sig til et Wide Area Netværk, som i dag er etableret via Forsvarets Informatik Netværk. hvor myndighederne i forsvaret er sammenkoblet i et Intranet med i alt ca edbmaskiner, hvoraf der på flådestationen er opstiliet 300 netværks-pc%r. Derudover råder flådestationen over 50 stand Kommunikation via mail For at forsvaret kan kommunikere, er kerneproduktet Exchange Mai1 og Microsofts Office-pakke styret af Windows NT, der giver medarbejderne mulighed for at "tale" sammen og udveksle informationer uden tab a data. Dette område udvides kraftigt, når alle programmer flyttes til styresystemet SAP-R3 milj0 i 10- bet af de næste 4 år. Parat tii omstilling Fiådestationen har for at g0re sig parat til denne omstilhg de sidste 2 år malrettet både hard- og software med henblik på, at de arbejdsstationer medio 1999 er FLADEN i Kors41 Nr

5 forberedte til overgangen til DeMars. Ud over materialet vil der starte en uddanneise af superbrugere og brugere m- denfor alle nye områder. Kerneprodukter Af kerneprodukter kan nævnes: - PROTID, automatisk registrering af arbejdstid. - PROMARK, program til arbejdsordrer. - AV3, len og variable ydelser. - MILLAG, forsyningsprogram. - MAKDgS, værkstedsordrer og arbejdstid, manuelt. - LF92, regnskabssystem Hertil kommer en række programmer, som enten er programmeret af lokale "rierder" eller k0bt eksternt for at opfylde specielle ensker og behov. 13 servere styrer programmer og data For at holde styr på aile disse data og programmer er der på flådestationen opstillet 13 servere. edb-assistenter, der arbejder tæt sammen med både Soværnets Materielkommando og eskadreme. Nyt system ger dagligdagen nemmere Omstillingen til DeMars vil for de, der i dag bmger edb, i de næste år stille store krav til omstilling og tilvænning til nye arbejdsrutiner. Overgangsperioden vil f0les anstrengende, men der er håb forude, da det er min opfattelse, at dagligdagen ved afslutning af implementeringen af de nye syste- mer bliver knap så omstændelig. Dette skyldes, at man slipper for, at data skal indtastes i mange systemer, men kan genbruges på tværs af alle systemer. Spergsmål besvares Hvis du har spárgsmåi vedrerende informatik, kan Informatikelementet kontaktes enten via MAIL eller på telefon De kan besvare alle spergsmål omkring edb på flådestationen. God service fra Informatikelementet For at få dette til at fungere i dagligdagen er der ansat 3 Den bedsle tid at trreffe Uiï-pigerne lelefonish-pu er om morgenen, da de det meste af dagen servicererjådestationens edb-brugere pii arbejdsstedeme. Ellers er der altid mulighed for at indtale en beskedpb telefonsvareren eller sende en mail....., Fremgangbygger ikkepå dekundskaberdu har,:'. ' ~ '.,,. men på hvaddu kanbruge dem til. FLADEN i Kors01 Nr

6 Forsvarets informationsserver, Intranet, Extranet og Internet Startside fro Forsvarets Informationsserver Jeg bliver næsten ugentligt af ansatte ved Flådestation Korsirr forespurgt om, hvad forskellen på Forsvarets Informationsserver og Flåde station Korser's hjemmeside på Internettet er? For at komme med en mindre forklaring om dette, er jeg nedt til at fortælle lidt om de net, der fmdes. Af seniornehaniker S.K. Jensen, Leder af Minekomponentværkstedet Forsvarets Informationsserver er baseret på internet-standarder og ligger på FIN, der er et netvzrk, som normalt udelukkende kan benyttes af ansatte i forsvaret. Hvad kan man så finde på Forsvarets Informationsserver? Her kan man finde oplysnhger om de forskellige myndigheder, der har tilsluttet sig Forsvarets Informationsserver. Det kan bla. være tjenestestedsblade, flidestationsordrer, lokale telefonnumre, referater fra flådestationens mange udvalg, EDB sikkerhedsinstrukser, personalehåndboger, produktkataloger fra Forsvarets Informatiktjeneste, forsvarskommandobestemmelser, downloadning af nyeste Anti Virns programmer, cafeteriatilbud i denne uge, bmgervejledninger og blanketter af forskellig art til udfyldelse m.m. Hver myndighed bestemmer selv, hvad der skal ligge, og kun fantasien sztter grznser. På dette net må der ligge oplysninger, der er klassificeret til og med Til Tjenestebmg, og det er strengt forbudt at koble computere til externe net, som f.eks. Internettet. Det er kedeligt, at vores Niveau II myndigheder i soværnet ikke p.t. er reprmenteret her. Jeg får tit fra ansatte ved Sgvmets Mateneikommando foresporgsler om, hvorfor de ikke er tilsluttet Forsvarets Informationsserver. De kan nemlig godt se, at her er mange oplysninger, som de også kan drage nytte af. Flådestation Korser's hjemmeside fra Intemet kan ikke ses på Forsvarets Informationsserver. Intranet har vi p.t. ikke direkte på Fladestation Korsar, men hvis man tager Fiådestation Korsor's sider på For- svarets Informationsserver, har man faktisk et Intranet. Et Intranet er et lukket informationsnet i en virksomhed eiler en myndighed baseret på Internetstandarder. Extranet er også baseret på Intemet-standarder. Det er et net, der går uden for virksomheden. Hvis det er et privat firma, kan der Wes ind fra f.eks. forhandlere eiier leverandorer. De kan så hente FLADEN i Kors01 Nr

7 de seneste engrospriser eller kampagner med annonce til-, skud m.m.. Extranet forefindes ikke ved Flådestation Korsgr Internet er et verdensomspændende datanet, som er sammensat af en række samarbejdende subnet. Det oprindelige Intexnet er udviklet af det amerikanske forsvarsmini-.c -,a.-,. sterium i slutnjngen af 1970eme. Intemet-arkitekturen omfatter en lang rzkke protokoller og tilligrende standarder. Malet med Inter- l., net-arkitekturen var at ggre S-i *--k. llsni*anax.n $1:~ det muligt at sammenkoble Startside fra Flådestation Kors~r på Forsvarets Informationsserver. forskellige computere placeret mange steder og over store af- hjemmeside i 1 k. Adressen på Flådestation stande* dels at sikre sig, at Hjemmesiden er blevet en af Kors0r's bjemmeside på Inter- denne kunne de mest besggte forsvarssider i net er: ske selv under de værst tæn- ~ ~ I 1998 havde ~ mde. ~ ~ k, kelige betingelser. Internettet station Kors0r over 8000 be- blev rigtigt populært, da sggende på sin hjemmeside, og Flåden i Korscrr på Inden granske bl'ugerfwnsefla- gennemsnitstiden på siderne teniet de (www) Så småt kom frem i var knapt 5 minutter. Flåde- Husk, at Flåden i Korsgr begyndelsen af 19!Werne. station Korsgr's hjemeside kan læses på Forsvarets kan, for dem der ikke har ad. Informationsserver samt på Over 8000 besegende gang til Internettet, ses offline Internettet. Flådestation Kors0r har nu været på Internettet med egen på vores publicdrev (R drevet). Fladestation Korssr's hjemmeside p6 Internettet. FZÅDEN i KmsQr Nr

8 En passion for udvikling At Flådestation Korssr har en passion for nytænkning og udvikling er mærkbart og vil i de kommende år præge flådestationens image kraftigt. Gode værktejer er inden for den seneste periode blevet udviklet i flådestationens eget regi, herunder bl.a. - Havne~formationsSystemet, der ganske enkelt forkortes HIS. Af seniorsergent Jim Baner, Kontakt- og Velfrerdsbefaiingsmand Et godt arbejdsredskab HIS er et godt arbejdsredskab for vagthavende officer for opdatering af skibenes placering i havnen, kommende forhaiinger m.v.. Programmet indeholder parametre, hvor vagthavende officer via n0gleord i alfabetisk orden kan finde relevante oplysninger, så som flådestationsordrer, havneoversigt, Forsyningsafdelingem faktuelle oplysninger om post- og rutinek0rsler samt materieltransporter via Leverings- og Spedit0rgmppen. Under Rekvisitions- og Genforsyningssektionen kan man finde lokale telefonnumre til hvis man har sporgsmåi vedr. rekvisitioner, signaler, lagemumre, beholdningsoplysninger, handelsvarer, retursedler, varemodtagelse m.v.. Endvidere kan oplysninger om eskadrerne samt flådens skibe hentes i programmet. På HIS forsiden iindes 2 links til informationsserveren. HIS vil fremover kunne bniges af alle med tilknytning til flådestationen, lige fia S0- væmets Materielkommando, værkstederne og depoterne til de sejlende enheder ved flådestationen. Dets formål er at h0jne informationsniveauet og give et bedre overblik. AUe, der f&er med i DR TV-serien TM, ved nu, at man er i gang med at forny centralen fra klodser til edbstyrede systemer, der ved implementeringen vil kunne vise, hvor bien belinder sig (på gaden, på værkstedet, holder pause etc.). Dette system indeholder mange forskellige parametre, der kan g0re dagligdagen noget mere smidig, med lidt god Gje fia "Lien, centralens telefondame. Programmet udvikles Magien ville ingen ende tage. Med tryliestaven begyndte de, der til daglig arbejder med enhedemes placering på Flådestation Korser, at gå fra magnettavlen til et mere s&- pelt og anvendeligt edbstyringssystem med en We database med fa, men brugbare oplysninger. Efterhånden som udviklingen fortsatte, så det ud til ikke at tage nogen Opstwtsbilledef til fladestationens ~avne~nfomationssysfem. Flådestationen nedsatte en lille arbejdsgruppe, der inde- KÅDEN i Kor* Nr

9 holdt personel ka flådestationens afdelinger og eskadreme, der hver især gav deres inputbidrag til videre udvikling af dette projekt. Den færdige form Måden, vi arbejder og udveksler informationer på, vil blive meget anderledes på grund af PC'en og Intemet inden for de næste 10 år. God brugervenlighed og unikke faciliteter skal være kendetegnet for HIS-værktejets muligheder, og dette må nok siges at være tilfældet med de 1500 links, der indtil i dag er skabt. Frank Jacobsen, Havneelementet, der har været den drivende "Biii Gatesw-kraft med hensyn til systemudvikiingen af HIS, er nu ved at lægge sidste hånd på programmet. Der vil blive udarbejdet et hæfte til bnigeme, der vil blive lagt på flådestationens info-server. Det for- Havneoversigten viser skibenes placering ifladehavnen. ventes, at HIS er i brug medio Ingen roser uden tome Der er ikke lutter fordele ved HIS. Som alle andre programmer har det også svage sider. Det klart svageste punkt er, at det er utroligt vigtigt, at det kontinuerligt opdateres, og Basemekaniker Frank Jacobsen, Hrnneelementet, har varet den drivende 'Bill Gatesr'-krap ved udviklingen af Havne-infomationssystemet. Seniorsergent Jim Bauer har ligeledes varet dybt involveret i udviklingen af programmet. &EN i Km0r Nr KORD B at de eventuelle dokumenter, der indferes fra enhedeme, værkstederne og flådestationens afdelinger lobende ajourfores. Desuden er der nu en indkeringsfase, hvor enkelte Mmesygdomrne kan dukke OP. Robust og velafbalanceret idé Da jeg har været dybt involveret i denne udvikling og har været programmet igennem op til flere gange, samt ligeledes brugt det som en slags demonstration under forskellige foredrag, kan jeg kun sige, at det alt i alt er et særdeles fiemragende og værdifuldt stykke værktej. Ligeledes kan jeg glæde mig over, at man med ideen og de traditionelle værktejer Flådestation Korser råder over har kunnet se en mulighed i at udvikle et sådant program.

10 Godt rustet til fremtiden Efter overgang til nyt publikationsregnskabssystem har Ssvæmets Pubiikationsfomaitning et godt overblik over publikationer. Chefer? for Srnv~rnets Publikalion.~brvai/ning, Orlog.vkaptajn Iágn Andersen, kan efer indforelsen <f nyt pubiikationsrepskabs~stem imfldekomme år 2000 uden problemer. Foranlediget af Flådestation Korser's overgang til Windows NT 4.0 styresystem blev det medio 1998 i Seværnets Publikationsforvaitning erkendt, at vi stod over for et sterre edbproblem. Det anvendte publikationsregnskabssystem var udarbejdet i Dbase N, et DOS-program, der ikke uden store vanskeligheder kunne arbejde med ovennævnte styresystem. Derudover viste det sig, at systemet ikke var år 2000 kompatibelt. En undersegelse og gennemgang af de anvendte systemer ved henholdsvis Flyvertaktisk Kommando og Hærens Reglementsforvaltning godtgjorde så stor ulighed i værnene publikationsforvaltning, at ingen af disse systemer umiddelbart kunne anvendes. Af orlogskaptajn Vagn Andersen, Chef for Seværnets Publikationsforvaltning For dyr lesning Den opståede situation var naturligvis uholdbar, hvorfor SØvæmets Publikatiomforvaltning kontaktede Kommunedata. Vi havde erfaret, at der her var udarbejdet systemer, der anvendtes ved flere af landets biblioteker. Ideen var, at et af disse, med visse modi- fikationer og for investeringer, kunne bringes til anvendelse ved SØvæmets Publikationsforvaltring, der har ca publikationer fordelt på ca titler at holde styr på. Et kon- sulentbesog bekræftede, at Kommunedata ikke så problemer i losning af opgaven. Da efterfelgende prisoverslag androg ca kroner, måtte Sgvtzmets Publikatiomforvaltning erkende, at dette var langt over, hvad der var 0konomisk muligt. Pengene var ikke til stede, hvorfor tilbudet måtte afvises, og en anden findes. Privat edb-firma kontaktes Sgvtzmets Publikationsforvaltning opnåede kontakt til en tidligere medarbejder ved Forsvarets Datatjeneste, der nu har startet eget edb-ha. Efter grundige og analyser af SØvtzmets Publikationsforvdtnings forretningsgange ville dette firma påtage sig at konstmere et system specielt designet til 19sring af publikationsforvaltningens opgaver. Da det endvidere blev konstateret, at konsekvenser lå inden for det mulige, blev opgaven påbegyndt i august måned EN i Kors* Nr

11 Systemets udvikling tager udgangspunkt i "Vejledning i Publikationsforva1tning" og de interviews og analyser, der er foretaget ved Seværnets hiblikationsforvaltning. Arbejdet er foregået som prototypeudvikling, hvor samtlige arbejdsfunktioner er gennemgået. Delopgaver er gennemgået ved Teknisk Kasse, efterfelgende ved Lederen af Kommandokassen og Lederen af NATO-kassen. Systemet er udviklet i Access 97, der bla. har den fordel, at det arbejder snævert sammen med Word (der kan brevflette) og Excel (der kan lave grafer). Forventningerne indfriet Systemet er taget i anvendelse medio januar 1999 og har vist sig at svare fuldt ud til forventningerne med flere fordele i forhold til det gamle system, hvoraf felgende skal nævnes: - Ved anskaffelse af ~ublikationer er der straks 'overblik over antal eksemplarer. - Holderen oprettes kun en gang med de rigtige informationer. - Adresseændringer tilferes automatisk fra forsvarets Feh. liste. (FELM94). - Holderinformation fra samtlige regnskaber er samlet til et holderregister, der anvender Forsvarets Element Liste. - Infonnation om organisationsændringer vil tilgå elektronisk fra Planlzgningssektionen i Forsvarskom- mandoen kan på tværs af organisationen hente oplysninger i systemet. - Der er total oversigt over antal udlånte publikationer samt titler. - Der udskrives automatisk menstringslister. - Der udskrives automatisk omkvitteringsformularer. - Der er sporbarhed i systemet, d.v.s. at der altid kan findes tilbage til den, der har foretaget den enkelte transaktion. - Der er historik på udsendte rettelser. - Publikationer vil fremstå med nuværende rettelsesstatus. - Udvidede s0gemuligheder. - Netværkssystem med online (tidstro) opdatering for et ubegrænset antal bnigere. Personel på kursus For at få den optimaie udnyttelse af systemet straks fra igangsættelsen har involveret personel ved S0væmets Publikationsforvdtning gennemgået edb-uddanneise i Access, Word og Excel ved Slagelse Handelsskole. Kurserne er gennemfflrt som AMU-kurser med 10nrefusion. Denidover er der gennemfert lebende uddannelse i Sbvæmets Publikationsforvaltning med af relevante opgaver. Som et lille lyspunkt kan det nævnes, at den modtagne lenrefusion i forbindeise med kursusgennemgang har andraget et stgrre beleb, end det har kostet at udvikle systemet. Usikkerhed om de fremtidige opgaver Sbvæmets Publikationsforvaltning fgler sig nu edb- Overassistent Hanne Ranfzau i fard med af registrere og fordele publikoti- - AUe medarbejdere ved oner i det nye publikafions~egnskabs~stem. Publikationsforvaitningen %.&DEN i Kors01 Nr

12 Overkon torbe vent Martin Califano ved Kurérfjenesten fremsender publikationer til holderne. Iprogrammet ACCESS er det muligt at udskrive adresselabels, hvilket g0r forsendelsen nemmere. mæssigt godt rustet til kemti- produktionsvirksomhed foreden, når vi taler om at holde kommer lidt mere usikker. regnskab med publikationer og NATO, der leverer en stor del titler. Spvæmets Publikati- af de publikationer/dokuonsforvaluiings fremtidige menter, som S0væmets Pub- likationsfo~altning mangfoldiggpr og distribuerer til såvel NATO-myndigheder som enkelte medlemslande, har truffet beslutning om, at disse generelt fremsendes på CD-ROM. Denne NATO beslutning og den generelle udvikiing i anvendelse af informationsteknologi i forsvaret stiller krav til såvel uddannelse af personel som pkonomiske midler til anskaffelse af n0dvendigt materiel Der hersker ved Spværnets Publikationsforvaitning stor usikkerhed, for så vidt angår de kmtidige opgaver, hvorfor det ville være 0nskeligt, at vores overordnede myndigheder kunne tilkendegive hvad og hvilken produktion, der forventes af Spværnets Publikationsforvaitning i fremtiden. Endvidere at der fra samme myndigheder formuleres krav og policy for udgivelse af publikationer på disse medier. Assistenterne Lillian Madsen og Bodil Jensen, NATO-kassen, henter informationer om.nato-publikationer i det nye publikationsregnskobssystem. FLADEN i Kors01 Nr

13 Forsyningsafdelingens I takt med dels den teknologiske udvikling på flådestationen og dels det agede arbejdspres på indkabspersoueliet enskede Rekvisitionsog Genforsyningssektionen i Forsyningsafdelingen i starten af 1996 indfert et PCindkabssystem (IKO-SYS). Kravet til dette system var, at det skulle kunne registrere vareoplysniuger, indkebsordrer, indenlandske leveranderer osv. Af afdelingsleder Jes Hansen, Chef for Rekvisitions- og Genforsyingssektionen Kravsspecifikation udarbejdes Der blev derfor udarbejdet en såkaldt kravss~ecifikation, der fortalte, hvad det var, vi at systemet skulle kunne, og denne kravsspecifikation blev overdraget til en praktikant i informatik, som skuiie vzre her i ca. % år. At det var en stor mundfuld for en praktikant, vidste vi godt, og vi var forberedt på evt. at skuiie overdrage opga- ven til S0væmets Materielkommando's informatikelement, såfremt det ikke skulle lykkes for vores praktikant. Lederen af Genfor-ningselementet, kontorfuldmagtig Adam Munk Petersen, har udfort de rettelser og justeringer, der ved brug i det daglige blev fundet nedvendige, for at det nye PC-indk0bssystem i dna kan handle alle tankelize inmcobss~~tuationer. Informatikpraktikant udarbejder nyt system Vores bekymnnger blev dog gjort til skamme, idet det viste sig, at denne praktikant besad en del viden inden for databasesystemet ACCESS. Ved i en periode at arbejde i sin fritid og efter mange og lange samtaler med indkebspersoneliet fik han sam- mensat et rimeligt komplekst Sysfem, som var umiddelbart anvendeligt. Overassistent Lena %nbo opretter og registrerer lokalin&bsordrer i inmciibsqzstemet. FLADEN i Kmer Nr

14 Handelsvarer og lokalindkeb Systemet anvendes i dag i 2 versioner, nemlig en version, der omhandler indkcib af handelsvarer (tidligere lagerforte varer) og en version, der omhandler lokalindkflb. Dette har været for bedre at kunne skille tingene ad, idet de to former for indkcib er meget differente. De 2 versioner er bygget over samme grundversion, og der er så i de enkelte versioner indfort relevante rettelser. Det har i enkelte tiifælde været muligt at få oplysninger fra leveranderer, der kunne læses umiddelbart ind i versioneme, men ellers er aiie andre oplysninger i systemet indlagt manuelt af personel fra Genforsyningselementet. Overassistent Ann1 Bilde vejleder skrbene vedr rebirering af handelsvarer. Elementleder færdigudvikler indkcibsprogrammet Praktikperioden opherte desværre kort tid efter, at systemet blev taget i anvendelse, hvorfor det var nedvendigt for Rekvisitions- og Genforsyningssektionen på bmgerniveau at uddanne Lederen af Genforsyningselementet i ACCESS. Det viste sig nemlig, at der skulle indfcires en del rettelser og forbedringer, som fcirst blev opdaget i det daglige arbejde, såsom uden- landske leveranderer, betalinger, VO-liste O.L. Det at systemet ikke var konstrueret til at udskrive fakturaattester samt at registrere #konornien omkring vores indkeb, var en stor ulempe i det daglige arbejde, idet disse skufle udferes manuelt. Det er nu lykkedes for Lederen af Genforsyningselementet at indfere alle enskede ændringer og rettelser, således at systemet i dag kan handle alle tænkelige indkgbssituationer, såvel af varer med og uden lagernumre samt udenlandske indkcib. Nprgletal At systemet er temmeligt komplekst samt belastet, kan belyses af felgende udvalgte ncigletal for 1998: - Antal udskrevne indkcibsordrer Antal vareoplysninger Antal leverandciroplysninger Antal myndigheder Antal udskrevne fakturaattester Varedatabaser på dis kette Ud over indkebsarbejde anvendes oplysningerne i systemet til andre ting. Genforsyningselementet udleverer f.eks. disketter med komplette varedatabaser grupperet på va- FLADEN i Kors0t Nr

15 retyper til de rekvirenter, som Ønsker det. Det er tanken ultimo marts 1999 at indbygge en rekvisitionsdel i disse disketter, såiedes at brugeren ved opslag i varedatabasen kan bestille varen direkte på sin PC, og herefter fa udskrevet en rekvisition, som kan anvendes ved bestilling hos Genforsyningselementet. Interesserede rekvirenter kan henvende sig til Leder af Genforsyningselementet, lokal N. 8415, for bestilhg af disketten. Skibe dog lokal 8406, Overassistent Anni Bilde. Genforsyingselementet udleverer disketter af komplette varedatabaser grupperet pb vareiyper til de rekvirenter, som onsker det. Ultimo marts 1999 vil en rekvisitionsdel vare indbygget i disse disketter, sclledes af brugeren kan bestille varen direkte pcl sin PC og fa udskrevet en rekvistion, som kan anvendes ved bestilling hos Genforsyningselementet. Forsyningsafdelingens Genforsyningselement Leder af Genforsyningselementet Lokaiindkob Handelsvarer Fakturaer Kontorfuldmægtig Adam Munk Petersen Lokal 8415 Overassistent Lena Thunbo Lokal 8416 Overassistent Anni Bilde Lokal 8406 Overassistent Ulla Jelager Lokal 8417 FLADEN i Kors0r Nr

16 Flot missilaffyring fra missilfartaj et SKADEN Onsdag den 10. februar 1999 blev endnu en stor milepæl i sevæmets historie nået. Det skete, da missilfartejet SKADEN, som et led i implementering og afprrnning af våbensystemerne i FLYVEFISKEN-Massen, havde den store ære at være platform for affyringen af et Harpoon Blast Test Vehicle (BTV) missil i skydeområde EKR 14 ved Sjællands Od- Af missilfartejet SKADEN Succesrig test af blastskjold m.m. Skydnmgens overordnede formål var at teste blastskjoldene for de ekstremer, en missilaffyring medfgrer. Et BTVmissil er som et live missil, blot med den undtagelse at det ikke er Engsameret, samt at der kun er boostermotor (motor, der sender missilet af sted) og ingen sustainer (motor, der sorger for missilets fortsatte fremdrift efter affy- ring). Missilet har således kun en rækning, der svarer til boostermotorens effekt, hvilket er ca. 3 sgmil Det interessante aspekt for skydningen var de påvirkninger, blastskjoldet materiel på dæk bliver udsat for. Ved affynng forbliver missilet i emnisteren (opbevaringsrgret) i knap 2 sekunder, fgrend det letter. Dette medfgrer, at missilet, umiddelbart fgrend det letter, trykker med en bagudrettet kraft på ca. 8 tons samt opbygger en udstgdningstemperatur på 3000 O C. Blastskjoldet er udformet med en vinkling, der bevirker, at boostet ledes over torpedorgrene. Endvidere mindskes trykket på dækket, idet blastskjoldet foranlediger en jævn kraftoverf0rsel af boosttrykket. Skydningen forlgb problemlfist, og blastskjoldene honorerede til fulde de krav, der på forhånd var stillet til dem. Enestående på verdensplan Den succesfulde BTV-test betyder, at de våbensystememe for FLYVEFISKENklassen i kamp-rollen hermed er endeligt implementeret, hvorfor enheder i denne rolle med rette kan hævdes at være enestående på verdensplan. Ingen andre fiåder har så små enheder med så kraftig og alsidig en bestykning som tiifældet med FLYVEFISKENklassen i kamprolien. En stolt besætning Den efterfglgende stolthed, der kunne fornemmes blandt SKADEN'S besætning, fornægtede sig da heller ikke, og selv Sea Sparrow skydningen udfgrt i august 1998 syntes at glide lidt i baggrunden. Men vel ganske naturligt, når man ihukommer, at der i soværnet ikke er &et et tilsvarende missil siden 1982, hvor torpedomissilbåden WILLEMOES var affyrende enhed. FLADEN i Kors* Nr

17 SKADEN til jubilæumsfest i Norge Missilfartajet SKADEN har haft en travl vinter. Foruden deltagelse ved missilaffyringer har SKADEN også nået at være i Bergen for at deltage i festligholdelse af det norske MTB våbens 125 års jubilæum. I dagene oktober 1998 deltog SKADEN i festligholdelse af det norske MTB våbens 125 års jubi- Izum. Dette foregik i Europas mest regnfulde starre by, Bergen. Af missilfartejet SKADEN Verdens farste motortorpedobåd SØvæmet var i lighed med bla. den tyske flåde indbudt til arrangementet, der skulle markere 125-året for implementeringen af Norges og verdenshistoriens første motortorpedobåd (D)"Rap". Bergen kunne imidlertid ikke helt leve op til sit noget blakkede ry med hensyn til regnfuldt vejr, hvorfor besætningen havde rig lejlighed til at stifte et mere indgående kendskab med byen gæster til åbent skib på SKADEN Såvel 10rdag som sondag var der på de enheder åbent skib, og på trods af den hårde konkurrence blev SKADEN bes0gt af mere end 2200 gæster. Kransenedlæggelse urdag deltog besætningen på SKADEN endvidere i en kransenedlæggelse til ære for besætningen på MTB 345, som var en torpedobåd, der under 2. verdenskrig opererede i de norske farvande med udgangspunkt på Besætningen, der var norsk, blev taget til fange af tyskerne og efterfpllgende henrettet i fangelejren, som et meget kedeligt eksempel på nogle af de krigsforbrydelser, der også dengang foregik. Et imponerende arrangement var hele besætningen inviteret til matiné i den imponerende Gaieg hal, hvor der af de norske værter var stablet et flot arrangement sammen. Såiedes kunne SKADEN'S besætning, fra de måske bedste pladser i hallen, bl.a. se Vencke Myhre folde sig ud på slap line samt se sketches og sange udfert af lokale, men særdeles underholdende professionelle kunstnere. Et yderst imponerende arrangement, som det norske MTB-våben kan være meget stolt af. Reception for indbudte gæster Herefter gik det i fuldt firspring mod havnen, idet Chefen for 4. Eskadre skulle være vært ved en reception for indbudte gzster om bord på SKADEN. Her fik gæsterne lejlighed til at se videooptagelseme fra SKADEN'S Sea Sparrow skydning medio august. Efterfolgende måtte SKADEN'S bes~tning, ikke uden stolthed i stemmen, svare beredvilligt på alskens spcirgsmal vedr. FLYVEFI- SKEN-klassen i kamprollen. Såiedes kan man kort sammenfatte, at også dette arrangement var en stor succes! Gigantisk fyrværkeri Mandag gav besætningen mulighed for at restituere sig oven på weekendens udfoldelser, inden der skulle kiarg0re.s til sejladsen mod Danmark. Dog nåede vi at se det gigantiske fyrværkeri, der skulle markere jubilæets officielle afslutning. Ved midnatstid satte vi kursen mod Danmark. F L ~ i N Kors* Nr

18 Bomber, brand og kaos på Flådestation Korssr Beskrivelse af melsen Af Jergen Ole Gyldenleve, FALCK Korssr Flådestation Korsers kajanlæg bombes Det var en tirsdag aften, den 11. november 1998 kl Der biæste en stilie vind fra vest, og alt var fredeligt i Kors0r by. Men pludselig nogie fly stilheden. De kom susende ned fra himien, smed deres bomber og forsvandt. Deres mal var Flådestation Kors0rs kajanlæg, og flere skibe blev ramt. En af de 'Yilskadekonine", som havde t~kken for bystef og rallende vejrtrahing, blev effer at vare tilset af lageholdet (tv.) k0rt af sted i ambulance. Som figurant (såret) ses smed Kim Jnrgensen, Teknisk Afdeling. Tidag den 10. november jen og brand "live" ved ka i tidsmmmet ki nonstilling på Sydkajen blev der på flådestationen afholdt en brandevelse Af orlogskaptajn KG-Piilgaard, med deltagelse af F ~ C K i Chef for Driftssektionen Korser, Lqeberedskabet ved Storebæltstunnelen, Tak for en god indsats korvetten OLFERT H- FALCK var yderst tilfreds SCHER og dele af flådesta- hvor de bla. tionens brandtjeneste, in- lærte, hvad man kunne og ikfirmeri og MP-vagt. ke kunne om bord i et orlogs- Udover assistanceevelse til skib, og vil sammen med flåkorvetten med sårede (figu- destationen særligt takke korranter), hvor skibets tek- vetten OLFERT FISCHER's nikofficer ledte slagets gang, teknikofficer, vagthold og var der ragdykkersvelse i sminker for en god indsats. beskyttelsesrum på Sydka- Kaos på flådestationen På kajen var en bunker med flere personer, som var gået i dækning, blevet ramt. Et kanontårn blev skudt i brand, og korvetten OLFERT FISCHER blev ramt - det var et kaos. Flådens eget brandvæsen blev tikaldt, og besætninger på skibene var i gang. Hjælp fra FALCK i Korser Vagthavende officer på flådestationen vurderede, at man skulle have hjælp fra FALCK i Korser. FALCK afgik med ferste slukningstog, ankom til flådestationen og blev af MPvagten vist ud til korvetten FLkEN i Kors& Nr

19 OLFERT FISCHER. Her va~ brand og tilskadekomne. Ambulance og lægehold tilkaldes Ved ankomsten moder holdforeren en tilskadekommen liggende på kajen ved landgangen. Han har trykken for brystet og rallende vejrtrzkning. Holdforeren og brandmand tilser den livlose person og tilkalder en ambulance og lægevogn. Brand flere steder Der meldes om storre brand ved kanontårnet, og holdforeren kalder resten af styrken. Vagthavende brandleder på skibet kontakter holdforeren og forklarer om situationen, at der var brand i maskinrummet, og at der var en person demede. Samtidig var der en varmeudvikling på banjeme ved siden af maskinrummet, ligesom der lå en person i området. Der var ligeledes en r0gudvikling på maskinværkstedet, hvor en mand savnedes. FALCK's brand- og redning.~korelojer blev afmp-vagten vist vej til korvetten OLFERT FZSCHER, hvor der var brand og tilskadekomne. R~igdykkere indsættes Holdforeren indsætter 3 rogdykkerhold: - 1. hold til udvendig ophaling med skumudlægning for slukning af brand i maskinrum gennem to kanaler fra dæk 01. Derefter skal de i maskinrummet med en vandfyldt slange og lave en eftersogning hold skal på banjen med vandfyldt slange for keling og eftersogning hold skal eftersoge i maskinværkstedet. Infirmeriet fortsætter behandling af sårede Mens dette er i gang, kommer ambulancen og lægevognen og behandler den tilskadekomne på kaj og transporterer ham til hikmenet. Det samme sker med de andre tilskadekomne, efterhånden Det var en lererig ovelse for alle parler. Mandskabetjra MLCK Irerte bl.a. en del om slangeforing og hoje doririn på skibe. KÅDEN i Nr

20 FALCK slukker brand "lfve" ved kanonstilling pa Sydkajen. som de kommer ud fra skibet. På aeriet fortsætter behandlingen af de tilskadekomne. Brand i kanontårn Resten af styrken bliver ledt ud til Sydkajen af MF'-vagten. Her far holdforeren at vide, at der er brand i kanontårnet, og at der er tilskadekomne derinde. Han sztter et hold i gang med slukning og eftersognhg i tårnet. Tilskadekomne i bunker Samme sted er der en bunker, der er blevet ramt, men ingen ild. Der er tilskadekomne derinde. Her sættes to hold ind, men doren sidder fast, så de skal ned gennem en nmskakt og en luge for at komme ind. Her finder de to tilskadekomne, de er bevidstlose og skal bæres samme vej ud. Godt det kun var en evelse Branden i kanontårnet bliver slukket og den bevidstlose person fundet. AUe kommer på infirmeriet til videre behandling. Puha!!! Det var kun Et godt samarbejde Vi havde sammen med Flådestation lavet hvor vi ville se, hvordan "landkrabbebrandvzsenet" arbejder på et skib i et samarbejde mellem flådefolk og FALCK. 0velsen varede i ca. 1Yi time. Da den var færdig, byttede vi mandskab mellem kaj og skib og gentog ovelsen. En udbytterig evelse KL 2130 var vi fzrdig og modtes på flådestationens brandstation til evaluering og lidt til hals og mave. Aiie var enige om, at det var en ikke mindst for FALCK's personale, som lærte noget om slangef0ring og h0je dortrin på skibe, men også for flådestationens personel var det lærerigt at se, hvordan vi arbejdede, så det bliver ikke sidste gang, at der sammen. KL 2200 takkede vi af og korte hjem og klargjorde bilerne igen. Den 10. februar 1999 fik Flådestation Korser tilsendt en takkeskrivelse fra FALCK underskrevet af stationsleder Flemming Hansen: "Der skal ffa FALCK Korsar's side lyde en meget stor tak for, at vi fik muligheden for deltagelse i denne ovelse. Hele planlægningen og udforelsen af dette arrangement bar præg af god kollegial professionel gensidig forståelse for samarbejdet. At kende hinanden fra hverdagen er af uvurderlig betydning ved de former for indsats. Måne muligheden opstå senere, vil FALCK meget gerne deltage i denne type fæiiescivelser, da de er udbytterige for FALCK's mandskab." F ~ E i N Nr

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside 126 Ældre hjælper Ældre Vintersæson 2011-2012 Link til Datastuens hjemmeside Kom godt i gang med din PC - få styr på: Kassens indhold Tænd & sluk Skrivebord Lyd Tastatur Mus Åbn programmer Programvinduer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM) Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Fremmødt: Thorsten Arnold (TA), Anette Eriksen AE), Anne Albertsen (AA), Theresa Foldsager (TF), Anne Grethe

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt!

ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! ClinicCare CheckIn/Selvbetjening - smart og effektivt! Juni 2015 Vi tilbyder to løsninger til brug for selvbetjening, dvs. hvor sekretæren ikke behøver kontaktes for at registrere ankomst. Vi har en kortlæser,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere