Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, varmt vand

2 Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og den skriftlige aftale, der indgås mellem Københavns Energi og kunden. "Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand" med tilhørende bilag er det tekniske grundlag for fjernvarme til anlæg, der forsynes med fjernvarmevand fra Københavns Energi. Københavns Energi er organiseret i en række aktieselskaber. KE Varme A/S (CVR. nr ) ejer varmeforsyningen, mens drift, vedligehold, kundeservice m.v. varetages af KE A/S (CVR. Nr ) på Københavns Energis adresse Ørestads Boulevard 35, 2300 København S, tlf Henvendelse om kundeforhold og driftsforhold kan rettes hertil. Se også For dampforsynede fjernvarmeanlæg henvises til særskilte tekniske bestemmelser herfor, der udleveres af Københavns Energi. Københavns Energi skal fremhæve følgende forhold, som kunden og VVS-installatøren skal være særligt opmærksom på: Arbejdstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 for indretning af trykbærende udstyr. På baggrund af det er det valgt, at anlæggets primærside styrkemæssigt skal dimensioneres for en maksimal driftstemperatur på 110 º C. Som følge af bekendtgørelsen vil det medføre ændringer/ophævelse af forskellige forskrifter, der er gældende for trykbærende udstyr. Da nye er under udarbejdelse skal VVS-installatøren være opmærksom på gældende lovgivning indenfor dette område. Københavns Energi accepterer kun indirekte varmeanlæg, hvilket betyder, at der skal etableres varmeveksler mellem fjernvarmevandet og radiatorkredsen. Brug af natsænkningsanlæg og gennemstrømningsvandvarmer accepteres som udgangspunkt ikke i Københavns Energis forsyningsområde. Kravene til nøjagtighed for varmeenergimålere og kontrol af disse er tilpasset regler som er fastsat af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på vegne af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Økonomiministeriet. Desuden specificeres reglerne omkring måling af fjernvarmeforbrug, trykprøvning af fjernvarmeinstallationen og Københavns Energis forretningsgang i andre henseender. Der er desuden vejledende principdiagrammer for kundernes tilslutningsanlæg. Diagrammerne udleveres af Københavns Energi. Der er endvidere et bilag til "Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand". Det indeholder oplysninger om samlingsmetoder til rør og komponenter, isoleringsnormer, fjernvarmevandkvaliteten og mindstekrav til varmtvandsbeholderstørrelser med videre. Bilaget udleveres af Københavns Energi. Bilag og diagrammer vil jævnligt blive suppleret og ajourført. Normalt vil bestemmelser, diagrammer og vejledninger kunne findes og downloades fra Københavns Energis hjemmeside, men ellers kan de altid rekvireres ved kontakt til Københavns Energi.

3 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Aftaleforholdet mellem Københavns Energi og kunden er fastlagt gennem Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og den skriftlige aftale, der indgås mellem Københavns Energi og kunden. Endvidere er "Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand" gældende for leveringsforholdet mellem kunden og Københavns Energi. Der findes emnebilag som supplement til "Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand". Bilagene udleveres af Københavns Energi. For dampforsynede fjernvarmeanlæg henvises til særskilte tekniske bestemmelser herfor, der udleveres af Københavns Energi. 1.2 "Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand" gælder for - projektering - udførelse - ændring - samt drift og vedligeholdelse af kundens anlæg ved tilslutning til Københavns Energis ledningsnet for fjernvarmevand og gælder kun for anlæg til opvarmning af varmt brugsvand og opvarmningsanlæg. Der gælder særlige regler for fjernvarmeanlæg til procesvarme og lignende. 1.3 Den person, der projekterer, etablerer eller vedligeholder anlægget, kaldes VVSinstallatøren. Kundens anlæg omfatter tilslutningsanlæg, opvarmningsanlæg og varmtvandsinstallation og er inddelt i en primær- og en sekundærside. Tilslutningsanlægget regnes fra hovedhanerne til og med varmeveksler og varmtvandsinstallationens varmeflade. Opvarmningsanlægget er den del af anlægget, hvor centralvarmevandet cirkulerer. Varmtvandsinstallationen er den del af anlægget, hvor brugsvandet opvarmes. Primærsiden er den del af anlægget, hvor fjernvarmevandet cirkulerer. Sekundærsiden er den del af anlægget, hvor centralvarmevandet cirkulerer og hvor det varme brugsvand befinder sig. Tryk er i det efterfølgende angivet i overtryk.

4 2. Københavns Energis leverancer 2.1 Generelt Københavns Energi leverer fjernvarmestikledninger med tilhørende hovedhaner samt det nødvendige måleudstyr for afregning af fjernvarme Måleudstyret monteres af VVS-installatøren og Københavns Energi i henhold til afsnit 4.3. Alle øvrige komponenter og anlægsdele leveres og monteres af VVSinstallatøren. 2.2 Tilslutningseffekt Københavns Energi beregner tilslutningseffekten som ejendommens opvarmede areal gange en faktor, der er afhængig af bygningsisolering og ejendommens anvendelse. Der kan gives fradrag i eller tillæg til den beregnede tilslutningseffekt på grundlag af supplerende oplysninger om den enkelte ejendoms effektbehov. Grundlaget for fastsættelse af tilslutningseffekt er angivet i Bilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand og kan udleveres ved henvendelse til Københavns Energi. 2.3 Stikledninger Københavns Energi beregner stikledningens dimension på grundlag af den tilslutningseffekt, der fremgår af "Aftale om fjernvarmelevering" Der træffes aftale med kunden om, hvor hovedhanerne og stikledning skal placeres.

5 3. Projektering af kundens anlæg 3.1 Dimensioneringsgrundlag Varmeenergien bliver leveret som varmt vand. Fjernvarmevandet er behandlet vand, hvis kvalitet løbende kontrolleres på produktionsstederne. Vejledende oplysninger om vandkvaliteten er angivet i Bilag til tekniske bestemmelser, varmt vand og kan fås hos København Energi Anlæggets primærside skal styrkemæssigt dimensioneres for et maksimalt driftstryk på kpa (10 bar) - se afsnit Mindste differenstryk er 50 kpa (0,5 bar). Differenstrykket kan stige til ca. 530 kpa (5,3 bar). Det maksimale differenstryk kan senere stige jævnfør afsnit Anlæggets primærside skal styrkemæssigt dimensioneres for en maksimal driftstemperatur på 110 º C Den del af anlægget, herunder varmtvandsinstallationen, der er i drift udenfor opvarmningssæsonen (15. maj til 15. september), skal effektmæssigt dimensioneres for en fremløbstemperatur på 65 º C ved hovedhanerne, samt nedkøling til en fjernvarmereturtemperatur på maksimalt 35 º C Ved etablering af nye tilslutningsanlæg, skal der effektmæssigt dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 95 º C, når udetemperaturen er -12 º C. Der skal effektmæssigt dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65 º C udenfor opvarmningssæsonen. Fjernvarmevandet skal nedkøles til en maksimal fjernvarmereturtemperatur på 45 º C i opvarmningssæsonen og 35 º C udenfor opvarmningssæsonen. Ved nyetablering eller væsentlige ændringer af opvarmningsanlæg, skal der dimensioneres for en sekundær fremløbstemperatur på 70 º C og en sekundær returtemperatur på 40 º C ved udetemperaturen -12 º C. For lavtemperaturområder gælder der andre temperaturkrav se Bilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand. Fjernvarmevandet bør afkøles mest muligt. Ved dimensioneringen anbefales det at tilstræbe en gennemsnitsafkøling, der er større end den gennemsnitsafkøling, Københavns Energi årligt beregner jævnfør afsnit 6.1. Det frarådes derfor at etablere et-strengede radiatorkredsanlæg, dobbeltshunte og andre direkte forbindelser mellem fremløbs- og returledning på anlæggets sekundærside.

6 3. Projektering af kundens anlæg Ved anlæg med en tilslutningseffekt mindre end 40 kw skal der i tilslutningsanlæggets fælles returledning monteres en returtermostat med indstillingsområde fra º C. Returtermostaten skal sikre, at anlægget ikke gennem længere tid afkøler for dårligt. Dårlig afkøling kan blandt andet skyldes reguleringssvigt eller lignende Hvis et anlæg ved normal drift ikke kan overholde de i afsnit og nævnte returtemperaturer, kan Københavns Energi uanset anlæggets størrelse forlange, at der indbygges en returtermostat for kundens regning Fremløbstemperaturen, som er nævnt i afsnit og 3.1.5, måles ved tilslutningsanlæggets hovedhaner under normale driftsforhold. Det vil sige, når alle anlægsdele er i kontinuerlig drift Anlæg, der er typegodkendt af KE, samt ikke-typegodkendte anlæg med en tilslutningsværdi mindre end 40 kw, skal som et minimum være forsynet med en fælles differenstryksregulator. Differenstryksregulator bør monteres, hvor Københavns Energis maksimale angivne differenstryk kan overskride de benyttede reguleringsventilers maksimale anbefalede differenstryk i henhold til fabrikatets materialespecifikationer Ved projektering af anlæg med en tilslutningseffekt lig med eller større end 40 kw, skal der afsættes plads til eventuel senere montering af en eller flere differenstryksregulatorer Københavns Energi er ikke forpligtet til at ændre de normale driftstilstande for at tilgodese installerede komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige trykeller temperaturforhold Opvarmning af brugsvand kan ske med varmeveksler i forbindelse med forrådsbeholder (ladekreds) eller i varmtvandsbeholder med indbygget varmeflade (varmespiral) Brug af gennemstrømningsvandvarmere accepteres ikke. Der kan dog dispenseres i tilfælde, hvor det er teknisk forsvarligt, og hvor særlige forhold taler for at anvende gennemstrømningsvandvarmere. Vejledning om dispensationsmuligheder kan fås hos Københavns Energi Varmtvands- eller forrådsbeholderens volumen bør dimensioneres i henhold til gældende normer. Derved sikres tilstrækkelig forsyning med varmt brugsvand, og der tages samtidig hensyn til vandkvalitet og mulighed for korrosionsforebyggende vandbehandling. Beholderen skal desuden have et mindstevolumen, der svarer til det, der er anført i Bilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand.

7 3. Projektering af kundens anlæg Varmtvandsbeholderens varmeflade skal af hensyn til afkølingen af fjernvarmevandet tilsluttes anlæggets primærside. 3.2 Opbygning af anlæg "Principdiagrammer, Vandanlæg" udleveres af Københavns Energi. Principdiagrammerne indeholder Københavns Energis mindstekrav til anlæggets opbygning, krav til komponentplacering samt vejledende anlægsprincipper Tilslutningsanlægget med tilhørende målerarrangement skal udrustes med de komponenter og anlægsdele, der er anført som krav i "Principdiagrammer, Vandanlæg" Opvarmningsanlægget skal udrustes med de nødvendige reguleringsventiler samt instrumenter, der måler de aktuelle tryk og temperaturer Enhver nyinstallation eller ændring af eksisterende installation skal overholde kravene i de til enhver tid gældende normer og bekendtgørelser. Ved indretning af varmerum over kw gælder særlige regler fra Arbejdstilsynet. Potentialudligning af anlægget skal udføres som anført i bilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand, der kan fås hos Københavns Energi Københavns Energi tillader ikke etablering af direkte anlæg, det vil sige anlæg uden varmeveksler Københavns Energi tillader ikke brug af automatiske natsænkningsanlæg. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette Aftapningsmuligheder på anlæggets primærside må kun etableres efter aftale med Københavns Energi Spædevandsarrangement til på- og efterfyldning af opvarmningsanlæg med behandlet fjernvarmevand kan etableres efter aftale med Københavns Energi. Der gives normalt kun tilladelser til ejendomme med en tilslutningseffekt større end eller lig med 250 kw. Spædevandsarrangement skal udføres som vist på "Principdiagram, Spædevandsarrangement, Vandanlæg" Ved indretning af tilslutningsanlægget skal der sikres gode betjenings- og adgangsforhold.

8 3. Projektering af kundens anlæg Hvis tilslutningsanlægget installeres i et ikke-frostsikret lokale, skal kunden frostsikre anlægget med termostatstyret omløb eller lignende. Etablering af frostsikringsanlægget skal aftales med Københavns Energi. 3.3 Projektgodkendelse For anlæg med en tilslutningseffekt større end eller lig med 40 kw og anlæg med supplerende varmekilder (f. eks. fast brændsel eller solvarme) skal der indsendes projekt i to eksemplarer til Københavns Energi. Det anbefales at kontakte Københavns Energi, hvis der er tvivl om anlægsopbygningen eller gældende krav hertil Projektet skal indeholde et principdiagram, der viser alle dele, som kommer i berøring med fjernvarmevandet. Det vil sige anlæggets primærside. Projektet skal desuden vise ekspansions- og afblæsningsprincipper på sekundærsiden. Der skal angives fornødne komponenter og forbindende rørledninger, armaturer inkl. automatik, instrumenter, pumper og målerarrangement. Desuden skal projektet omfatte en planskitse af varmecentralen, der viser målerarrangement, varmeveksler og varmtvandsbeholder samt den ønskede placering af stikledning og hovedhaner Hvis målerarrangementet ønskes opbygget anderledes end Københavns Energis krav, skal der søges dispensation. Dispensationsansøgningen skal indeholde en arrangementsskitse, der i overskuelig form viser, hvor komponenterne med forbindende rørledninger samt målerarrangement ønskes placeret. Skitsen skal omfatte plan og nødvendige snit Projektgodkendelsen omfatter ikke placering af hovedhaner og stikledning.

9 4. Udførelse af installationsarbejde på kundens anlæg 4.1 Demontering af tidligere anlæg Inden demontering af eventuelt eksisterende opvarmningsanlæg, f. eks. oliefyr, bør VVS-installatøren kontakte Københavns Energi og sikre sig, at stikledning og hovedhaner er etableret. Installatøren bør også sikre sig, at der er tryk på disse, og at fremløb og retur er tydeligt afmærket. 4.2 Anlæggets konstruktion Komponenter, rør m.m. på tilslutningsanlægget skal styrkemæssigt være beregnet som beskrevet i afsnit og og skal være af en kvalitet, der kan accepteres af Københavns Energi. Se Bilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand Materialer, trykbeholdere, rørsystemer og samlingsmetoder skal opfylde Arbejdstilsynets bestemmelser og gældende normer Der accepteres ikke skjulte installationer på tilslutningsanlægget Samtlige rør, ventiler og andre komponenter isoleres efter gældende norm eller i henhold til Københavns Energis vejledning i isolering af tilslutningsanlæg. 4.3 Måleudstyr Til etablering af målerarrangement udleverer Københavns Energi de komponenter, som er beskrevet i "Principdiagrammer, Vandanlæg". Forinden skal der foreligge underskrevet "Aftale om fjernvarmelevering", og projektet skal være indsendt og godkendt jævnfør afsnit Komponenterne indbygges som vist på "Principdiagrammer, Vandanlæg". Afvigelser herfra (f.eks. lodret montering af hovedmåler) må kun ske efter særlig aftale, jævnfør afsnit Københavns Energi monterer hovedmåler og de tilhørende temperaturfølere, når kundens anlæg sættes i drift Hvis hovedmåleren hos en ny kunde - efter Københavns Energis skøn - kræver 230 V nettilslutning, skal kunden betale elforbruget og den del af el-installationen, som er beskrevet i "Principdiagrammer, Vandanlæg". Ligeledes skal kunden, i de tilfælde, der etableres fjernaflæsning, som kræver 230 V net tilslutning, betale elforbruget Ønskes hovedmåleren leveret med udtag for kommunikation med CTS-anlæg, skal udtaget rekvireres særskilt hos Københavns Energi og betales efter fastsatte takster. Der kan indtil videre kun rekvireres udtag for kommunikation med CTSanlæg ved anlæg med en tilslutningseffekt større end 100 kw.

10 4. Udførelse af installationsarbejde på kundens anlæg 4.4 Trykprøvning Ved enhver nytilslutning eller ændring af et tilslutningsanlæg, skal VVSinstallatøren trykprøve anlæggets primærside til kpa (13 bar) med koldt vandværksvand. Trykprøvningen overværes af Københavns Energi, når kundens anlæg sættes i drift Nye rørinstallationer må ikke isoleres eller tildækkes, før trykprøvningen er foretaget Ved trykprøvning skal pasrør eller hovedmåler være monteret Efter trykprøvning og inden et nyt tilslutningsanlæg sættes i drift, skal dette gennemskylles af VVS-installatøren i samarbejde med Københavns Energi. Af hensyn til hovedmåleren skal påfyldning af tilslutningsanlægget ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

11 5. Idriftsættelse og aflevering af kundens anlæg 5.1 Idriftsættelse Syn og idriftsættelse rekvireres hos Københavns Energi med mindst 1 uges varsel Idriftsættelse af anlægget må under ingen omstændigheder ske, før Københavns Energi har synet anlægget og monteret hovedmåleren. Anlæggets hovedhaner vil inden idriftsættelse være låst og må kun åbnes af Københavns Energis personale. Anlæggets idriftsættelse er endvidere betinget af, at sekundærsidens sikkerhedsarrangement er etableret Københavns Energi har pligt til at påtale eventuelle fejl og mangler ved kundens anlæg Med Københavns Energis syn og overværelse af trykprøve påtager Københavns Energi sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler Idriftsættelse af kundens anlæg er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Hvis en VVS-installatør udfører anlæg med mangler, (så anlægget ikke kan godkendes), kan Københavns Energi kræve betaling for den tid, der er medgået til ekstra syn og trykprøvning. Betalingen sker efter gældende timelønssats. 5.2 Aflevering I henhold til gældende norm og forskrifter har VVS-installatøren pligt til: - at instruere kunden i anlæggets drift - at levere en skriftlig dansksproget drifts- og vedligeholdelsesvejledning, der indeholder relevante tegninger og anvisning om betjening, samt vejledning om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse af anlægget - at sørge for omhyggelig indregulering af de nyinstallerede anlægsdele, således at et optimalt energiforbrug og god afkøling af fjernvarmevandet opnås. Ved fjernvarmetilslutning af eksisterende opvarmningsanlæg bør pumper, radiatorer og fordelingsledninger vurderes og evt. indreguleres.

12 6. Drift og vedligeholdelse af kundens anlæg 6.1 Afkøling Der skal ved drift og vedligeholdelse af kundens anlæg tages hensyn til, at fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt. Københavns Energi har en særlig afkølingstarif. Københavns Energi beregner en gang årligt kravet til afkøling ud fra den gennemsnitlige afkøling hos samtlige kunder. Spørgsmål om afkølingstariffen kan rettes til Københavns Energi Fjernvarmereturtemperaturen fra kundens anlæg bør ikke overstige 50 º C, for opvarmningsanlæg etableret før 1. januar Fjernvarmereturtemperaturen fra kundens anlæg bør ikke overstige 45 º C, for opvarmningsanlæg etableret eller væsentligt ombygget efter 1. januar Ejerforhold og vedligeholdelse Tilslutningsanlægget ejes og vedligeholdes af kunden Anlæggets stikledning, hovedhaner og målerarrangement ejes og vedligeholdes af Københavns Energi. Det påhviler dog kunden at vedligeholde og rense anlæggets snavssamlere Kunden bør regelmæssigt lade VVS-installatøren efterse anlægget og blandt andet afprøve ventiler, reguleringsautomatik samt evt. rense varmtvandsbeholderen. 6.3 Drift Af hensyn til fjernvarmenettets fremtidige kapacitet, kan KE hæve trykket i fremløbsledningen til kpa (10 bar), hvilket også medfører en stigning i differenstrykket. Dette kan dog først ske efter forudgående varsel, som fastsat i de til enhver tid gældende regler Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede Trykket i fremløbsledningen reguleres af KE afhængigt af belastningen for det samlede fjernvarmesystem. Trykket vil normalt ikke overstige 650 kpa (6,5 bar), men kan dog hæves jævnfør afsnit Differenstrykket mellem fremløbs- og returledningen vil mindst være 50 kpa (0,5 bar). Differenstrykket kan stige til 530 kpa (5,3 bar), hvilket erfaringsmæssigt kan give driftsforstyrrelser i form af støj og reguleringsproblemer, hvis der ikke ved dimensioneringen af reguleringsudstyret er taget hensyn hertil.

13 6. Drift og vedligeholdelse af kundens anlæg Hvis trykket i fremløbsledningen hæves til kpa (10 bar) jævnfør afsnit 6.3.1, vil det maksimalt forekommende differenstryk stige tilsvarende Fjernvarmevandet leveres med en fremløbstemperatur på mindst 65 º C udenfor opvarmningssæsonen (15. maj til 15. september) I opvarmningssæsonen reguleres fremløbstemperaturen mellem 65 º C og 95 º C afhængigt af udetemperatur og vindstyrke. Fremløbstemperaturen kan i særlige tilfælde hæves til 110 º C Ved manglende varme og varmt vand bør kunden kontakte Københavns Energi for at få oplyst, om der er driftsforstyrrelser i fjernvarmenettet, før VVSinstallatøren evt. kontaktes Kunden er ansvarlig for at afhjælpe driftsforstyrrelser, der skyldes ejendommens anlæg Ved brand, ledningsbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes Hvis fejl i anlægget forårsager indtrængning af råvand i fjernvarmenettet eller tab af fjernvarmevand, kan KE afspærre den defekte del, indtil fejlen er udbedret Yderligere oplysninger om drift og vedligeholdelse af kundens anlæg findes i Københavns Energis publikationer.

14 7. Måling af fjernvarmeforbrug 7.1 Målerarrangementet består af en varmeenergimåler med tilhørende komponenter, som er beskrevet i Københavns Energis "Principdiagrammer, Vandanlæg". 7.2 Grundlaget for måling af fjernvarmeforbrug findes i leveringsbestemmelserne for fjernvarme. 7.3 Københavns Energi har etableret et kontrolsystem, der overvåger nøjagtigheden af alle energimålere, der er i drift. Kontrolsystemet er opbygget, så der opnås den lovbefalede sikkerhed for, at idriftværende måleres fejl ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl for nye målere. Kontrolsystemet er baseret på statistisk stikprøvekontrol ("enkelt-stikprøve") af givne partier af målere. I stikprøvekontrollen er der lovmæssigt fastsat regler for, hvornår et parti målere kan godkendes eller skal kasseres. Dette sikrer, at kunderne får målt forbruget med egnede målere. Kontrolsystemet foreligger fuldt dokumenteret i en kontrolmanual. Københavns Energi er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for fjernvarmekunderne. Fjernvarmekunderne skal også orienteres, såfremt der foretages ændringer af kontrolsystemet. 7.4 Kontrolafprøvning af nedtagne varmeenergimålere, der har været i drift, lader Københavns Energi udføre på et akkrediteret målerlaboratorium, og bedømmelse sker efter de til enhver tid gældende regler for tilladelige målefejl. Disse regler fastsættes af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond på vegne af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Økonomiministeriet. 7.5 Ved sager angående regulering af fjernvarmeforbrug følger Københavns Energi de anvisninger, som Dansk Fjernvarme har fastsat. Anvisningerne findes i den til enhver tid gældende "Vejledning i beregning af fjernvarmeforbrug". Denne vejledning er registreret i Energitilsynets sekretariat. Hvis et forbrug skal reguleres på grund af målerfejl, sker det normalt på grundlag af installeret effekt, graddage, tidligere års forbrug og i følge gældende praksis. 7.6 Hvis der foretages uretmæssigt indgreb i hovedmåler, plomber eller målerarrangement annulleres målingen. Københavns Energi fastsætter så forbruget efter gældende regler for beregnet forbrug. Sådanne indgreb kan medføre politianmeldelse. 7.7 Hvis en hovedmåler bortkommer eller beskadiges, og dette ikke skyldes hændeligt uheld, slid eller ælde, er kunden erstatningspligtig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

15 8. Tvivlsspørgsmål og klagemuligheder 8.1 Tvivlsspørgsmål vedrørende "Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand" kan rettes til Københavns Energi. 8.2 Ankenævnet på Energiområdet er energibranchens forbrugerklagenævn. Nævnet behandler spørgsmål om aftaleret, køberet og spørgsmål om tilbagebetaling mv. Kunden kan klage til nævnet, hvis der opstår uenighed om kundeforholdet. Energitilsynet tager stilling til, om Københavns Energis priser og betingelser for levering af fjernvarme er rimelige. Kunden kan indbringe spørgsmål om priser og leveringsvilkår for tilsynet. 9. Ikrafttræden og ændring 9.1 De tekniske bestemmelser træder i kraft den 1. september 2007.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Side 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 1 Generelt... 4 1.1 Aftaleforhold...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, damp Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og den

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 2016 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler, som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, damp 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale, der

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP 2016 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1.

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1. Indholdsfortegnelse Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 1. 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 2. 4. Måling af fjernvarmeforbrug 4. 5.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Halvrimmen-Arentsminde Kraftværmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16, 9460 Brovst CVR: 16 37 41 72 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Fjernvarme Horsens a.m.b.a., Glentevej 8, 8700 Horsens, tlf. 7562

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net Indhold 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Udførelse af installationsarbejde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL Version september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Tommerup By s Fjernvarmeforsyning a.m.b.a 4. udgave Marts 2014 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse... 2 INDLEDNING...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S REFA Energi Opdateret den 11. Feb. 2010 FORORD Dansk Fjernvarme nedsatte i august 1984 et udvalg, som skulle søge at udarbejde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Vejledende retningslinjer for fjernvarmebrugerinstallationer Gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Vedtægter. Tekniske bestemmelser Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere