Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt"

Transkript

1 [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt Silkeborg Kommunes byråd godkendte den 27. februar 2012 et projektforslag fra Silkeborg Varme A/S 1 om tilslutningspligt for Funder, Lysbro og Funder Kirkeby. På den baggrund pålagde kommunen ved afgørelse af 7. marts 2012 Deres ejendom tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S. De klagede herefter den 30. marts 2012 til Silkeborg Kommune, og kommunen videresendte Deres klage til Energiklagenævnet. Sagen blev behandlet under j.nr Silkeborg Kommune oplyste efterfølgende, at kommunen på baggrund af Deres klage havde valgt at behandle sagen igen. Energiklagenævnet lukkede på den baggrund behandlingen af Deres sag. Silkeborg Kommune traf den 5. marts 2013 fornyet afgørelse i sagen. Silkeborg Kommune fastholdt i den forbindelse pålægget om tilslutningspligt og meddelte afslag på fritagelse fra tilslutningspligten. De klagede herefter den 3. april 2013 telefonisk til Silkeborg Kommune, og kommunen videresendte den 4. april 2013 Deres klage til Energiklagenævnet. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 5. marts 2013, hvorved kommunen pålagde Deres ejendom tilslutningspligt til Silkeborg Varme A/S. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Silkeborg Kommune godkendte som ovenfor beskrevet den 27. februar 2012 et projektforslag fra Silkeborg Varme A/S (herefter værket) om tilslutnings- 1 Af projektforslaget fremgår, at det er udarbejdet af Silkeborg Fjernvarme A/S. Det fremgår ligeledes af den påklagede afgørelse, at det er Silkeborg Fjernvarme A/S, som kommunen pålægger tilslutningspligt til. Silkeborg Fjernvarme A/S indgår som datter-selskab i en koncern, hvis moderselskab er Silkeborg Forsyning A/S. Silkeborg Fjernvarme A/S ejes 100 pct. af moderselskabet Silkeborg Forsyning A/S. Silkeborg Forsyning A/S har overfor Energiklagenævnet oplyst, at Silkeborg Fjernvarme A/S og et andet helejet datterselskab, Silkeborg Kraftvarmeværk A/S, med virkning fra den 1. januar 2011 fusionerede med Silkeborg Fjernvarme A/S som det fortsættende selskab. I samme forbindelse ændrede Silkeborg Fjernvarme A/S navn til Silkeborg Varme A/S. På den baggrund har Energiklagenævnet valgt at benytte det pr. 1. januar 2011 korrekte navn Silkeborg Varme A/S. CVR/SE-nr

2 pligt for Funder, Lysbro og Funder Kirkeby. Projektforslaget indebar, at en række ejendomme blev pålagt tilslutningspligt til værket. Energiklagenævnet har i nogle tidligere sager behandlet Silkeborg Kommunes generelle godkendelse af projektforslaget om tilslutningspligt. Energiklagenævnet har i afgørelserne stadfæstet kommunens godkendelse af projektforslaget. Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets j.nr Afgørelsen er vedlagt som bilag 1. Selvom Energiklagenævnet har stadfæstet Silkeborg Kommunes generelle godkendelse af projektforslaget, kan der dog i det konkrete tilfælde være omstændigheder, der gør, at en ejendom er fritaget fra tilslutningspligten efter tilslutningsbekendtgørelsens Energiklagenævnets vurdering af Deres sag følger nedenfor. Deres synspunkter og bemærkninger Det er Deres opfattelse, at Deres træfyr opfylder betingelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15. Kommunens afgørelse bør derfor ændres, således at De bliver fritaget fra tilslutningspligten. Til støtte herfor har De navnlig anført følgende: Side 2 af 5 Deres ejendom opvarmes med et træfyr af mærket Salamander, som er udstyret med en røgvenderplade og en bundplade. Dette medfører en virkningsgrad på %. Fyrets kapacitet er tilstrækkelig til at dække hele ejendommens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Fyret er konstrueret til at fyre med kul, men De anvender træ og træbriketter i fyret. Deres opvarmningsform er mere hensigtsmæssig for miljøet end anvendelse af naturgasbaseret fjernvarme. De anfører herudover, at kommunen i forbindelse med udsendelse af høring over projektforslaget burde have oplyst om, at træfyr skulle opfylde visse krav for at kunne begrunde fritagelse. Hvis De havde vidst dette, ville De have udskiftet Deres nuværende træfyr og installeret et, som kunne medføre fritagelse. De har endvidere anført, at hvis De skal pålægges at anvende fjernvarme vil det udover den af kommunen oplyste pris på kr. også koste ca kr. at udskifte de eksisterende rør i ejendommen. Denne udgift har De ikke på nuværende tidspunkt råd til. 2 Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008, nugældende bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 med senere ændringer.

3 Værkets bemærkninger Det er værkets opfattelse, at Silkeborg Kommunes afgørelse bør stadfæstes. Værket har oplyst, at rørene i ejendommen alene skal skiftes, hvis de ikke kan trykprøves med et prøvetryk på 10 bar. Det gør sig gældende ved anlæg, hvor centralvarme- og fjernvarmeanlægget er adskilt af en veksler. Hvis dette er tilfældet, har værket i øjeblikket en kampagnepris på kr. Det er imidlertid værkets opfattelse, at det i det konkrete tilfælde kræver en vurdering fra en VVS-installatør for at klarlægge, om rørene skal skiftes. Silkeborg Kommunes bemærkninger Det er Silkeborg Kommunes opfattelse, at kommunens afgørelse bør stadfæstes. Til støtte herfor har kommunen navnlig anført følgende: Fyret er ikke omfattet af tilslutningsbekendtgørelsens 15. Det er af klager oplyst, at fyret er af mærket Salamander og er udstyret med en røgvenderplade og en bundplade. En salamanderkedel er konstrueret således, at den kan fyre med koks. Det er derfor ikke en brændekedel med inventeret forbrænding eller et automatisk stokerfyr, som er konstrueret til kun at kunne fyre med rent træ. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at fyret ikke opfylder betingelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15, som er beskrevet nærmere i Energistyrelsens vejledning 3 til bekendtgørelsen. Det forhold, at klager har udstyret fyret med en røgvenderplade og en bundplade ændrer ikke ved kommunens vurdering. Side 3 af 5 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag 2. Begrundelsen for Energiklagenævnets afgørelse Som beskrevet ovenfor under afsnittet Sagens baggrund har Energiklagenævnet i nogle tidligere sager behandlet Silkeborg Kommunes generelle godkendelse af projektforslaget om tilslutningspligt. Energiklagenævnet fastholder nævnets stadfæstelse af Silkeborg Kommunes godkendelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1. Energiklagenævnet tager ved denne afgørelse herefter stilling til, om der er omstændigheder, som i denne konkrete sag vil medføre, at Deres ejendom vil være fritaget fra tilslutningspligten efter tilslutningsbekendtgørelsens 15. Reglerne om fritagelse fra tilslutningspligt fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 15. Af 15, nr. 2, fremgår, at bygninger, der er indrettet med en 3 Vejledning til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg, August 1998, samt Energistyrelsens vejledning om ændrede regler i tilslutningsbekendtgørelsen af 16. januar 2012.

4 række vedvarende energianlæg ikke kan pålægges tilslutningspligt. Det drejer sig om solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget, eller anlæggene tilsammen, efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen. Det fremgår heraf, at der er en række betingelser for, hvornår et træfyr anses for at være et vedvarende energianlæg i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 15, nr. 2. Anlægget skal være en brændselskedel med inventeret forbrænding eller et automatisk fyret stokeranlæg. Det er endvidere et krav, at kedlen eller anlægget er konstrueret således, at det alene kan anvendes til fyring med rent træ, f.eks. træpiller eller helt træ. Energiklagenævnet er enig i denne definition. Et træfyr er således defineret ved, at det er en brændselskedel med inventeret forbrænding eller et automatisk fyret stokerfyr, som alene kan anvendes til fyring med træ. Side 4 af 5 De har oplyst, at Deres Salamanderkedel er konstrueret til fyring med kul, men at De anvender træ og træbriketter. Deres Salamanderkedel er således ikke konstrueret på en sådan måde, at den kun kan anvende træ som brændsel. Energiklagenævnet finder på den baggrund, at Deres ejendom ikke kan fritages fra tilslutningspligten under henvisning til, at De har en Salamanderkedel, jf. 15, nr. 2. Energiklagenævnet kan endvidere tiltræde det af Silkeborg Kommune anførte om, at det forhold, at kedlen er udstyret med røgvenderplade og bundplade ikke ændrer ved denne vurdering. Energiklagenævnet stadfæster på denne baggrund Silkeborg Kommunes afgørelse af 5. marts 2013 om pålæggelse af tilslutningspligt på Deres ejendom og afslag på fritagelse fra tilslutningspligten. De oplyser, at De ville have udskiftet Deres Salamanderkedel med et træfyr, der kunne medføre fritagelse fra tilslutningspligten, hvis De havde kendt de nærmere krav til et sådant træfyr. Energiklagenævnet bemærker hertil, at Silkeborg Kommune i høringsbrevet af 9. juni 2011 har oplyst om, hvilke ejendomme, som i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens bestemmelser ikke kan pålægges tilslutningspligt, herunder at ejendomme udstyret med et vedvarende energianlæg som f.eks. et træfyr vil være fritaget. Kommunen har herudover ikke i høringsbrevet pligt til at vejlede konkret om, hvilke anlæg som efter kommunens opfattelse, vil medføre fritagelse. Energiklagenævnet anser derfor Silkeborg Kommunes oplysninger i høringsbrevet i relation til muligheden for fritagelse for at have været tilstrækkelige.

5 De har endvidere anført, at det vil koste Dem ca kr. at etablere fjernvarme. Energiklagenævnet bemærker hertil, at De som også anført af Silkeborg Kommune tillige har mulighed for at søge kommunen om dispensation fra tilslutningspligten i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, hvis pålægget om tilslutningspligt vil sætte Dem i en urimelig økonomisk situation. Kommunen må i den forbindelse udøve et konkret skøn over ejerens økonomiske forhold sammenholdt med udgiften til at skifte til fjernvarme og/eller de løbende, faste udgifter. Ansøgning om dispensation skal indsendes til kommunen, når tilslutningspligten er ved at indtræde, da det først på dette tidspunkt reelt kan vurderes, om ejeren bringes i en urimelig situation. Ansøgningen bør for så vidt angår oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold omfatte oplysninger om bl.a. samtlige indtægter og udgifter i husstanden, aktiver og passiver sammenholdt med forskudsopgørelser og årsopgørelser for relevante år. Efter de nugældende regler kan en kommunes afgørelse om dispensation i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, påklages til Energiklagenævnet inden for en nærmere angivet klagefrist. Side 5 af 5 Afgørelsen er truffet i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 2 i for-mandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven. Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenavnets hjemmeside: under menupunktet Forretningsorden. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 5, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand I dennes fravær og efter bemyndigelse Henrik Chieu Sekretariatschef

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere