Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter"

Transkript

1 Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01,

2 INDHOLD Om denne vejledning Ordforklaring Kort og godt Hvem skal indberette honorar, der udbetales til kunstnere Hvornår skal indberetning ske Hvor til skal indberetning ske Hvem har adgang til eindkomst Hvilket beløb skal indberettes Hvilket cpr-nr. skal der indberettes på Hvilke udenlandske kunstnere skal der ikke indberettes om Hvordan indberettes på udenlandske kunstnere, når disse ikke har et dansk cpr-nr. God skik for kontrakter om livekoncerter Sammenhængen mellem kontraktens parter, indberetningspligten, agentens provision og det beløb, der skal indberettes Eksempler på situationer med indberetning af udbetalt honorar Hvis en agent indberetter Agenten får en lønservicebureauaftale med SKAT Moms i forbindelse med kunstneriske ydelser Den kunstneriske ydelse Provision agentydelsen Moms ved videresalg af kunstnerisk ydelse Om kunstnerens årsopgørelse Selvangivelse Genoptagelse af årsopgørelse Praktisk anvisning indberetning af honorar til eindkomst Vejledningen er udarbejdet i i samarbejde mellem:

3 OM DENNE VEJLEDNING I denne vejledning kan du fortrinsvis læse om reglerne for indberetning af honorar, der betales til kunstnere for deres optræden. Det er desuden forklaret, hvordan kontrakter er afgørende for, hvem der skal indberette honoraret, og hvornår der skal faktureres moms på kunstnerhonorar. Der er også en kort vejledning til kunstneren om, hvordan man forholder sig, hvis man skal have ændret sin årsopgørelse. Sidste del af vejledningen er en praktisk guide i den IT-vendte indberetning. Vejledningen er udarbejdet i løbet af i et samarbejde mellem Dansk Live, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, repræsentanter for en række bookingbureauer, Deloitte og SKAT. ORDFORKLARING Kunstner og artist Honorar Agent Arrangør Indberetningspligtige eindkomst I denne vejledning er ordene kunstner og artist brugt vilkårligt som en betegnelse for personer, der optræder for et publikum. Honorar er det vederlag eller den betaling, som en kunstner modtager for sin optræden. I denne vejledning dækker ordet agent også over bookingbureauer. I denne vejledning er ordet arrangør brugt om den musikfestival, det spillested eller anden part, der bærer den økonomiske risiko for et arrangement. Den indberetningspligtige er den virksomhed, der har engageret kunstneren. Normalt er dette fastsat i en kontrakt, hvor det er den, der er kontraktpart med kunstneren, og dermed hæfter for betaling af kunstnerens honorar, der er den indberetningspligtige. eindkomst kaldes også indkomstregistret. eindkomst er SKATs it-system, hvor løn og andre indkomster månedligt indberettes af de indberetningspligtige. 3

4 KORT OG GODT Hvem skal indberette honorar, der udbetales til kunstnere Den, der i sin virksomhed har betalt et honorar til en kunstner, skal indberette honoraret. Dvs. private personer eller foreninger, der ikke driver virksomhed, skal ikke indberette. I praksis er det den, der har indgået kontrakt med kunstneren, der skal indberette honoraret. Hvis en arrangør har indgået kontrakt med en agent om at levere en bestemt kunstners optræden, så er det ikke arrangøren, men agenten, der skal indberette. Hvornår skal indberetning ske Udbetalt honorar skal indberettes senest den 10. i måneden efter udbetalingen er sket. Hvor til skal indberetning ske Indberetning skal ske til eindkomst. Se hvordan under Praktisk anvisning. Hvem har adgang til eindkomst Hvis en virksomhed er registreret i cvr-registret med en pligt til indberetning til eindkomst, kan virksomheden få adgang til eindkomst. Det vil som hovedregel være arbejdsgivere og virksomheder, der udbetaler såkaldt B-indkomst som fx kunstnerhonorar. Registrering i cvr-registret sker via virk.dk. Hvis virksomheden ikke i forvejen er registreret for en pligt, der giver adgang til eindkomst, skal virksomheden registres for udbetaling af B-indkomst. Hvilket beløb skal indberettes Det beløb, der betales til kunstneren skal indberettes. Dvs. selve honoraret, transportgodtgørelse og andre eventuelle godtgørelser. Når en agent er den indberetningspligtige og har afholdt fradragsberettigede udgifter i forbindelse med arrangementet og afregner et nettohonorar til kunstneren, så er det nettohonoraret, der skal indberettes. Hvis agenten har beregnet sig et honorar over for kunstneren, skal dette honorar, når det modregnes i afregningen, være fratrukket i det indberettede honorar. Hvis kunstneren har haft et udlæg ifølge regning, så skal en godtgørelse af dette udlæg ikke med i det indberettede beløb. 4

5 Hvilket cpr-nr. skal der indberettes på Der skal indberettes på det cpr-nr. eller de cpr-numre, som opgives af kunstneren/kunstnerne. I nogle tilfælde opgives der et cvr-nr. i stedet. Det kan der så indberettes på i stedet for cpr-nr. Et band (gruppe af kunstnere) kan bede om at få honoraret fordelt på et antal cpr-numre. Hvis der skal fordeles på flere cpr-numre, kan dette ske på den måde, som et evt. band meddeler at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem. Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens cpr-nr. eller en anden, der er udpeget som repræsentant for bandet. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt, idet den person, der har fået registreret honoraret på sit cpr-nr., senere skal i kontakt med SKAT for at få flyttet en del af honoraret til andre cpr-numre. I afsnittet Om kunstnerens årsopgørelse er der under Genoptagelse af årsopgørelse beskrevet, hvordan man kommer i kontakt med SKAT om ændring af sin årsopgørelse. Samme procedure skal anvendes, når man skal have flyttet honorar til andre cpr-numre. Hvilke udenlandske kunstnere skal der ikke indberettes om For udenlandske kunstnere, der ikke er skattepligtige til Danmark, og hvor honoraret er erhvervet som led i selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke ske indberetning af honoraret. Vurderingen foretages ved at se på, om kriterierne for at være selvstændig erhvervsdrivende er opfyldt. Kriterierne der kendetegner selvstændig erhvervsvirksomhed er nævnt i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til Personskatteloven. I retspraksis lægges primært vægt på følgende: hvem har instruktions- og kontrolbeføjelsen og hvem har udgifterne og den økonomiske risiko forbundet med arbejdet. Opfylder den udenlandske kunstner disse kriterier, vil honoraret være erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Et kendt udenlandsk band kan som regel betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvordan indberettes på udenlandske kunstnere, når disse ikke har et dansk cpr-nr. Det er vigtigt allerede i fasen omkring kontraktindgåelse at få de oplysninger, der er nødvendige for den senere indberetning, herunder oplysninger om eventuel skattepligt til Danmark. Principielt må der ikke ske betaling til en kunstner, der ikke kan identificeres korrekt over for SKAT. 5

6 For udenlandske kunstnere, der ikke er skattepligtige til Danmark, og hvor honoraret ikke er erhvervet som led i selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ske indberetning med angivelse af personens/personernes navn(e) og adresse(r). Se nærmere under afsnittet Praktisk anvisning. For udenlandske kunstnere, der er skattepligtige til Danmark, skal der ske indberetning som for danske kunstnere, men suppleret med personens/ personernes navn(e) og adresse(r), hvis den er i udlandet. Se nærmere under afsnittet Praktisk anvisning. GOD SKIK FOR KONTRAKTER OM LIVEKONCERTER Livemusikbranchen har siden 2009 samarbejdet om at regulere de særlige forhold, som gælder for de livekoncerter, arrangørerne køber og arrangerer. Gennem rammeaftaler, der dækker alle kontraktindgåelser om livekoncerter med danske bands, sikres, at arrangementerne gennemføres på bedst mulig måde for både artist, arrangør og publikum, ligesom det juridiske grundlag for arrangementerne fastslås. Branchen ønsker med rammeaftalerne et godt handelsklima, der ubegrænset og frit genererer sund forretning for den danske livebranche. Det betragtes som god kontraktskik, at rammeaftalernes bestemmelser gøres gældende for alle aftaler om liveoptræden, herunder at der fra alle hovedkontrakter henvises til rammeaftalerne. Endvidere bør det af kontrakterne tydeligt fremgå, hvilke kontrahenter og eventuelle andre parter der indgår i aftaleopfyldelsen; såvel arrangøren, den optrædende artist og den formidlende agent, hvis en sådan er involveret. Ligeledes bør formidlingsprovision fremgå. Der findes i dag tre versioner af rammeaftalerne; for festivaler, for spillesteder og for kulturhuse, som alle kan hentes på 6

7 Sammenhængen mellem kontraktens parter, indberetningspligten, agentens provision og det beløb, der skal indberettes Når kontrakten er indgået mellem Ligger indberetningspligten hos Skal dette indberettes til eindkomst Skal agentprovision behandles således 1. Arrangøren og artisten (Arrangøren har den økonomiske forpligtelse over for artisten) Arrangøren Det samlede honorar på et eller flere cpr-numre eller et cvr-nr. Dvs. honorar, provision og andre kontraktlige udgifter som arrangøren betaler til artisten dog ikke udgifter, hvor der er tale om refusion af et udlæg. Hvis artisten som kontraktspart er et selskab, så skal der ikke indberettes. En evt. særskilt provision til en agent skal indberettes sammen med honoraret, når den er en del af kontrakten. Artisten har fradrag for denne på selvangivelsen. Hvis der faktureres en særskilt provision fra agent til arrangør for at formidle kontrakten mellem arrangør og kunstner, skal provisionen ikke indberettes som en del af honoraret. Jf. afsnittet God skik for kontrakter om livekoncerter skal provisionen fremgå af kontrakten mellem arrangør og artist. 2. Arrangøren og agenten (Agenten har den økonomiske forpligtelse over for artisten) Agenten Nettohonoraret, som artisten får. Indberetningen kan fordeles på et eller flere cpr-numre, evt. et cvr-nr. Hvis artisten som kontraktspart er et selskab, så skal der ikke indberettes. Agenten fakturerer arrangøren provision + moms, sammen med kunstnerhonorar + moms. 3. Agent og artist Denne situation er beskrevet som en del af pkt. 2. 7

8 Eksempler på situationer med indberetning af udbetalt honorar Eksemplerne er modtaget fra en række arrangører, som materiale til brug ved udarbejdelsen af vejledningen. Det, der er korrekt, er markeret med GRØNT Det, der er tvivlsomt, er markeret med GULT Det, der er forkert, er markeret med RØDT Situationen Honorar udbetales direkte til musikeren og arrangøren indberetter til SKAT SKATs kommentar Hvis der indberettes på kunstnernes cpr-nr. eller et cvr-nr. og indberetning sker umiddelbart i forlængelse af betalingen, så er det korrekt. Agenten sender en faktura til arrangør på honorar + provision. Agenten påfører fakturaen, hvordan honorar skal lønoplyses i form af cpr-numre/ cvr-nummer. Arrangør indberetter til SKAT. Hvis indberetning sker umiddelbart i forlængelse af betalingen, så er det korrekt. Her er det forudsat, at arrangøren har kontrakten med kunstneren. SKATs lønoplysningsformular (blanket ) benyttes, som artisten udfylder 14 dage inden arrangement (med fordeling af honorar, provision og moms af provision på diverse cpr-nr. eller cvr-nr.). Informationerne sendes til arrangør, som udfylder resten og indberetter. God løsning. En struktureret kommunikation mellem kunstner og arrangør er altid at foretrække. Hvis provision til agent er arrangørens udgift, skal den ikke indberettes. På baggrund af kontrakt udbetaler arrangøren honorar til artisten. Provision + moms faktureres af agent. Arrangøren lønoplyser honoraret på artistens cpr-nr. eller cvr-nr. Er korrekt, når formidlingsprovisionen faktureres fra agent til arrangør og er arrangørens udgift. Honoraret indberettes til SKAT direkte sammen med udbetalingen. Hvis oplysninger til fordeling af honorar ikke findes i kontrakten, sender arrangør en mail til agenten og får oplyst cpr-nr. eller cvr-nr. samt evt. fordeling. Enkelte bureauer indberetter selv til SKAT, og det accepteres, hvis det er skriftligt bekræftet. Korrekt. Det er dog stadig arrangørens ansvar, at der indberettes korrekt, når arrangøren har kontrakt med kunstneren. Se afsnittet Hvis en agent indberetter. Artisten sender en faktura fra sit eget selskab, tillagt 25 % moms på hele fakturabeløbet, hvor der på fakturaen er skrevet cvr-nr. Arrangør indberetter ikke til SKAT. Korrekt. Der skal som hovedregel hverken ske indberetning, når den fulde afregning er momsbelagt, eller når der er tale om et selskab. 8

9 Situationen Honorar til kunstnere bosiddende i udlandet skal også indberettes (med navn, adresse og landekode), selvom de ikke skal betale skat (felt 38 i stedet for felt 36). Kunstnere bosiddende i udlandet skal som hovedregel ikke betale skat i DK, men hvis de har arbejdet meget i DK, er de skattepligtige til DK. Det er arrangørens ansvar at finde ud af, om de er skattepligtige. SKATs kommentar Udenlandske kunstnere skal ikke indberettes, når de ikke er skattepligtige til Danmark, og de er en del af en selvstændig virksomhed. Er de ikke en del af en selvstændig virksomhed, skal der ske indberetning som for danske kunstnere. Se nærmere i afsnittet Praktisk anvisning. Arrangør indberetter de honorarer arrangøren selv udbetaler direkte til artisterne, dog ikke hvis det er til et cvr-nr. Ikke fyldestgørende. Der er indberetningspligt uanset om honoraret afregnes direkte eller via agent, når kontraktens parter er arrangør og kunstner. Og der skal også indberettes, når der afregnes med en artist med cvr-nr. Dog ikke, hvis kontrakten på kunstners side er et selskab. Arrangør modtager faktura fra agenten. Faktura indeholder, ud over honorar til artisten, også provision + moms til agenten og det indberetter arrangør til SKAT. Agentens provision og momsen heraf skal ikke indberettes til SKAT, hvis provisionen er arrangørens udgift. Kun hvis den er kunstnerens udgift. Indberetning skal kun ske af arrangøren, når arrangøren har kontrakt med kunstneren. Udenlandske kunstnere indberettes samlet i starten af januar hvert år for det foregående år. Her sørger vi altid for at have oplysningerne inden kunstnerne forlader huset på koncertdagen. Der har tidligere kun været udvekslet oplysninger med udlandet én gang om året, men der er sket en udvikling hen mod løbende udveksling. Derfor skal indberetning for udenlandske kunstnere ske månedlig, som for danske. Agenten indberetter via sit eget cvr-nr., som om det er agenten, der har afregnet honoraret til kunstneren. Det skal altid fremgå af en indberetning, hvem der er den indberetningspligtige den der har kontrakt med kunstneren. I dette tilfælde vil det fremstå som om agenten har kontrakten med kunstneren. Dvs. at arrangøren udelukkende har kontrakt med agenten. I så fald er indberetningen korrekt. Arrangøren betaler honorar via faktura fra agenten, og her formoder arrangøren, at agenten indberetter til SKAT, hvad musikeren får i honorar. Det er afgørende, hvem der har kontrakt med kunstneren. Hvis kontraktens parter er arrangøren og kunstneren, er det arrangøren, der har indberetningspligten. Hvis kontraktens parter er agenten og arrangøren, er det agenten, der har indberetningspligten. 9

10 Situationen Variant af ovenstående: Agent sender en faktura til arrangør på honorar + provision. Hvis der ikke står oplysninger om artistens cpr-nr., lønoplyses ikke til SKAT, (det forudsætter arrangøren at agenten gør). SKATs kommentar Det er stadig arrangøren (der har kontrakten med kunstneren), der har indberetningspligten. Hvis ikke cpr-nr. eller cvr-nr. på kunstneren fremgår af fakturaen, skal arrangøren bede om oplysningerne og tilbageholde betalingen indtil oplysningerne er fremkommet, så indberetningspligten kan opfyldes. Når agenten sender faktura, indberettes på agentens cvr-nr. Agenten bekræfter, at de indberetter på kunstneren. Det er kunstnerens cpr-nr. eller cvr-nr., der skal indberettes på ikke agentens. Det er kunstnerens honorar, der skal indberettes ikke en agents momsbelagte provision. Hvis agenten skal indberette, så skal det ske som beskrevet nedenfor. Det er afgørende, hvem der har kontrakten med kunstneren. 10

11 HVIS EN AGENT INDBERETTER Lige som en arbejdsgiver kan lade et lønbureau indberette lønoplysninger for sine ansatte, så kan en arrangør, når denne har indberetningspligten, også lade en agent indberette honoraret. Der er dog et par forudsætninger: Agenten får en lønservicebureauaftale med SKAT Agenten kan lade sig registrere som lønbureau hos SKAT. Hvis agenten har en lønbureauaftale med SKAT, skal der være en aftale mellem arrangør og agenten om, at indberetning sker på arrangørens vegne. Dvs. agenten skal stå som den fysiske indberetter, og arrangørens cvr-nr. skal stå som den indberetningspligtige. (I de tilfælde hvor arrangøren har kontrakten med kunstneren). Hvis en agent ønsker at indgå en lønservicebureauaftale med SKAT, skal agenten logge på SKATs Tastselv Erhverv og via Kontakt sende en anmodning om Lønservicebureauaftale om indberetning til eindkomst. Agenten vil få tilsendt en aftale, som underskrives både af SKAT og agenten. Aftalen registreres i SKATs Erhvervssystem og virker som en bevilling til at kunne indberette for andre indberetningspligtige. Hvis en arrangør ønsker at få en agent til at forestå indberetningen, skal der efter SKATs bestemmelser foreligge en aftale mellem lønbureau (agenten) og den indberetningspligtige (arrangøren) om, at agenten må indberette for arrangøren. Det er af stor vigtighed, at arrangøren kan være sikker på, at en indgået aftale om, at agenten forestår indberetning til SKAT, opfyldes fuldt ud. Det er nemlig stadig arrangørens ansvar, at der indberettes korrekt. Agenten har dog også, via sin lønservicebureauaftale med SKAT og den skriftlige aftale med arrangøren, et medansvar for, at der indberettes korrekt og til tiden. MOMS I FORBINDELSE MED KUNSTNERISKE YDELSER Den kunstneriske ydelse En kunstnerisk ydelse er momsfri, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 7. Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres honorar, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne. 11

12 En musiker er momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som arrangør. Når en kunstners leverance udgør en momsfri kunstnerisk ydelse, har kunstneren ikke fradragsret for moms af indkøb, som skal bruges til den pågældende leverance. Provision agentydelsen Agentprovision er en momspligtig ydelse. Arrangøren har normalt fradrag for momsen på provision, når aftalen om den kunstneriske ydelse er indgået mellem arrangøren og agenten, og fakturaen er udstedt til arrangøren. Arrangøren har normalt ikke fradrag for momsen på provision, når aftalen om den kunstneriske ydelse er indgået mellem arrangøren og kunstneren. Da provisionen så er en udgift for kunstneren, kan provisionen (inkl. moms) fradrages i opgørelsen af kunstnerens skattepligtige indtægt. Se mere i afsnittet Sammenhæng mellem kontraktens parter, indberetningspligten, agentens provision og det beløb, der skal indberettes. Moms ved videresalg af kunstnerisk ydelse I det omfang en agent har kontrakt med en kunstner og videresælger denne ydelse til fx en arrangør, er der moms på den samlede ydelse ved fakturering fra agenten til arrangøren. OM KUNSTNERENS ÅRSOPGØRELSE Selvangivelse De indberetninger, der er foretaget fra arrangører mv., vil indgå i kunstnerens årsopgørelse. For at få fradrag for omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af honorarer mm., skal kunstneren selvangive. Genoptagelse af årsopgørelse Hvis en arrangør indberetter et honorar så sent, at kunstneren allerede har selvangivet for det pågældende år, sender SKAT en såkaldt agterskrivelse til honorarmodtageren (kunstneren), hvor SKAT skriver, at de agter/foreslår at forhøje kunstnerens skattepligtige indkomst med det nu indberettede beløb. Hvis det indberettede beløb allerede er med i det kunstneren har selvangivet, skal kunstneren gøre SKAT opmærksom på, at han/hun ikke er enig i forslaget. Det gøres hurtigst således: 12

13 Gå på skat.dk og log ind. Se forslaget til ny årsopgørelse ved at klikke på fanen Årsopgørelse eller via linket Se årsopgørelse for [året]. På forslaget står der bl.a.: Er du ikke enig, skal du skrive til os senest den [fristdato]. Begrund, hvorfor du er uenig, og vedhæft eventuel dokumentation. Klik på Kontakt. Vælg punktet Send => Mail/kontakt SKAT klik her => Vælg emne: SKAT > Skatteforhold vedrørende selvstændig virksomhed > Ændringer i årsopgørelsen som ikke kan laves i TastSelv > Skriv mail klik her. I mailen beskriver man kort, at beløbet som SKAT foreslår indtægten forhøjet med, allerede er med i det selvangivne beløb, og at man derfor ikke er enig i forslaget. Man kan også ringe til SKAT på et direkte nummer vedrørende årsopgørelser:

14 PRAKTISK ANVISNING indberetning af honorar til eindkomst Fig. 1. Gå på skat.dk og klik på Log på, øverst til højre i billedet. Fig. 2 Fig. 2 Vælg den måde du vil logge på under Erhverv. Følg instruktionerne på skærmen for at logge på. 14

15 Fig. 3 Fig. 3. Efter pålogning, klik på Indberet til eindkomst. 15

16 Fig. 4 Vælg Indberette/forespørge på eindkomst/letløn. Hvis ikke du kan se menupunktet, skal du tilføje det under Ændre tilmeldingsoplysninger ud for den røde pil ovenfor. Det gøres som vist på skærmbilledet i Fig. 5 nedenfor. 16

17 Fig. 5 Marker her, hvis du ikke kunne se menupunktet. Fig. 6 Når du er kommet på eindkomst hovedmenu fra skærmbilledet i Fig. 4, skal du vælge Indberet lønoplysninger online. 17

18 Fig. 7 I dette billede vælges: For danske kunstnere med dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.: Indkomsttype: 05 B-indkomst. Indkomstmodtager: Cpr-nr., hvis der skal indberettes på en persons cpr-nr. Hvis en dansk kunstner er bosat i udlandet, skal den udenlandske adresse oplyses. Nogle kunstnere kører i virksomhedsform, og har derfor kun et cvr-nr. eller se-nr. på afregningen. Så vælges Person SE-nr. Det aktuelle cpr- eller cvr-nr. indtastes, og der klikkes på Fortsæt. Hvis der skal fordeles på flere cpr-numre, kan dette ske på den måde som et evt. band meddeler, at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem. Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde 18

19 beløb indberettes på bandlederens cpr-nr. eller en anden, der er udpeget som repræsentant. For udenlandske kunstnere uden dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.: Indkomsttype: 05 B-indkomst. Indkomstmodtager: Uden CPR-nr. Felterne med navn og adresse, samt landekode, køn og fødselsdato udfyldes, og der klikkes på Fortsæt. For udenlandske kunstnere med dansk cpr-nr. eller dansk cvr-nr.: Indkomsttype: 05 B-indkomst. Indkomstmodtager: CPR-nr. eller Person-SE-nr. Hvis den udenlandske kunstner har et dansk cpr- eller cvr-nr., der er anført på afregningen, så vælges Person SE-nr. eller CPR-nr. Det aktuelle cpr- eller cvr-nr. og navn og adresse samt landekode udfyldes, og der klikkes på Fortsæt. Hvis der skal fordeles på flere personer, kan dette ske på den måde som et evt. band meddeler, at det skal fordeles. Altså et bestemt beløb pr. bandmedlem. Hvis et band ikke beder om at få honoraret fordelt, kan det fulde beløb indberettes på bandlederens navn eller en anden, der er udpeget som repræsentant. 19

20 Fig. 8 I billedet Indberet lønoplysninger indsættes lønperiode start- og slutdato som kan være den måned honoraret er udbetalt i, eller den dato kunstnerens honorar vedrører. Hvis det er en bestemt dato, så indsættes samme dato i begge felter. I Dispositionsdato indsættes betalingsdatoen. Beløbet indtastes i felt 36 B-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag. Feltet findes i den nederste halvdel af billedet under overskriften Yderligere indberetningsfelter. Klik herefter på Fortsæt under den røde pil nederst til højre i billedet (knappen kan ikke ses i Fig. 8). 20

21 Fig. 9 I billedet Bekræft indberetning kontrollerer du, at alt ser rigtigt ud. Gå evt. tilbage og ret. Når alt er rigtigt, klikkes på Bekræft. 21

22 Fig. 10 Hvis du skal indberette på flere cpr-numre, skal du klikke på Ny indberetning ellers klik på Afslut. 22

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter VERSION 2.0 JUNI 2017 INDHOLD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Fiktive CPR numre Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Indhold 1. Generelt om fiktive CPR numre...

Læs mere

Indberet moms (guide) - html version

Indberet moms (guide) - html version Page 1 of 12 Indberet moms (guide) - html version Senest redigeret 17 feb 2010 09:50 Indledning I denne guide vises, hvordan du som virksomhed indberetter moms på SKAT.dk. Du skal være logget ind for at

Læs mere

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser 16. oktober 2015 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Online indberetning af Kontingentoplysninger til DI

Online indberetning af Kontingentoplysninger til DI Vejledning Online indberetning af Kontingentoplysninger til DI Til brug for beregning af kontingent m.v. for 2016, skal din virksomhed indberette oplysninger for 2015. Én gang om året skal alle virksomheder

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan gør du?... 3 5 Kan jeg indberette alt?...

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser 17. marts 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Instruks om beskatning Sektion 8.8

Instruks om beskatning Sektion 8.8 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger af beboer- og udgiftsoplysninger Side 1 Introduktion Hvis du har adgang til Brunata Online, giver det dig mulighed for at indberette beboer- og udgiftsoplysninger online. Denne vejledning viser, hvordan

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Lone Siger Pedersen og Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Bogen om løn og lønbogføring med DanLøn af Anette Sand og Lone Siger Pedersen Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER Spørgsmål 1: *Bruger vi hinandens know-how nok? (Skal vi gøre mere fælles?) Ja Måske Nej Hvis ja, hvad f.eks.?

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere