Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen."

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Arkitekt Christian Fabricius Østersøgade København K 19. december 2014 edoc: BYGGETILLADELSE Vi har modtaget dit brev fra den 23. januar 2014, med supplerende oplysninger modtaget senest den 19. december Du søger om tilladelse til på adressen at indrette eksisterende kontorlokaler til 18 boliger med pulterrum i stueetagen og på 1. sal. Den eksisterende bebyggelse består af en 4-etagers hovedbygning som er sammenbygget med en 2-etagers sidebygning. Der søges om indretning af 18 boliger, hvoraf 4 er med private tagterrasser. Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen. På hovedbygningen opføres 11 franske altaner med glasværn og på sidebygningen opføres 4 franske altaner med gitterværn. Vi har ikke behandlet ansøgning om private tagterrasser, da vi ikke kan vurdere det ansøgte på det foreliggende grundlag. Der er fremsendt tilbud på byggeskadeforsikring fra Frida Forsikring. Der er dags dato fremsendt indeståelse fra advokatfirmaet Gangsted- Rasmussen, att. Advokat Henriette Juel Bruhn, om at der bliver tinglyst en deklaration på ejendommen, omhandlende adgangs- og tilkørselsmuligheder for redningsberedskabet. Opmærksomheden skal henledes på den nedenstående i stk. 1 stillede betingelse. Der er tinglyst deklaration om helårsbeboelse på ejendommen, jf. vores brev fra den 16. december Center for Bygninger Byggetilladelser Indre Njalsgade 13 Postboks København V Kundecenter Njalsgade København S Telefon Direkte telefon

2 De nye adresser for de nye boliglejemål vil være som nedenstående med postnummer 1468 København K, som vist med blåt på tegning nr. A.M-1.11, A.M-1.12, A.M-1.14 og A.M Adressen Stormgade 8A vil herefter udgå. Adresse m2 Vær. Køkken wc-bad wc Løngangstræde 21E st. th 68 2 x 1 Løngangstræde 21E st. tv 62 2 x 1 Løngangstræde 21E 1. th 69 2 x 1 Løngangstræde 21E 1. tv 75 2 x 1 Løngangstræde 21E 2. th 73 2 x 1 Løngangstræde 21E 2. tv 68 1 x 1 Løngangstræde 21E 3. th 73 2 x 1 Løngangstræde 21E 3. tv 68 1 x 1 Løngangstræde 21E 4. th x 1 Løngangstræde 21E 4. tv x 1 1 Side 2 af 15 Løngangstræde 21F st x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21G 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21H 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21K 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21L 94 2 x 1 1 Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10), samt byplan nr. 72, lyst 18. maj Vi giver tilladelse. Tidsfrist Denne byggetilladelse gælder 1 år, jf. byggelovens 16, stk. 7. Arbejdet skal derfor være påbegyndt inden 1 år fra denne byggetilladelses dato. Er arbejdet ikke påbegyndt indenfor denne tidsramme, må der indhentes en ny godkendelse med nyt forskriftsmæssigt ansøgningsmateriale og fuldmagt fra ejendommens ejer, da sagen betragtes som bortfaldet. Før arbejdet igangsættes Inden byggeriet sættes i gang, skal du udfylde et påbegyndelseskort. Blanketten skal sendes til Center for Bygninger. Blanketten findes på

3 Side 3 af 15 Dokumentation efter endt arbejde Inden byggeriet tages i brug, skal du også sende et færdigmeldingskort til Center for Bygninger. Blanketten findes på Center for Bygninger vil herefter kontakte dig for at aftale et afsluttende eftersyn eller sende ibrugtagningstilladelse. Vilkår for byggetilladelsen er, stk. 1 at byggeriet ikke må påbegyndes før deklaration om adgangs- og tilkørselsmulighed til bygningerne for redningsberedskabet er tinglyst. Deklarationen skal omfatte adgangs- og tilkørselsmulighed til bygningerne for redningsberedskabet, jf. BR10, kap , gennem port fra Løngangsstræde, herunder at der udlægges en brandvej på matr.nr. 172 Vester Kvarter, København, som tinglyses på den pågældende ejendom, jf. også vores brev af 9. december 2014, stk. 2 at der fremsendes en særskilt ansøgning om etablering af private tagterrasser, idet tagterrasserne ikke er omfattet af denne byggetilladelse. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for materiale- og farvevalg og udformning af vægge, trapperum, værn m.v., for at der kan foretages en helhedsvurdering af det ansøgte, stk. 3 at der vedrørende indretning af fællesgård for matr. nr. 172, 186 og 187 Vester Kvarter, København herunder opholdsarealer, legeområde, cykelparkering og placering af affaldscontainere, evt. parkering mv. fremsendes detaljeret forslag til godkendelse, jf. BR10, kap. 2.4, idet det bemærkes, at den viste parkering i gården til Stormgade 10 ikke er godkendt. stk. 4 at indretningen af fællesgård er godkendt og udført inden ibrugtagning af boligerne, jf. BR10, kap. 2.4, stk. 4, stk. 5 at ejendommen indgår i en ordning med fællesgård med naboejendommene i det omfang og på det tidspunkt, Teknik- og Miljøforvaltningen måtte forlange det, idet det bemærkes, at ejendommens friareal ikke indgår i planlagt fællesgård på matr. nr. 172 og 187 Vester Kvarter, København, hvorom der i medfør af byggelovens 27, vil blive tinglyst en meddelelse for ejers regning,

4 stk. 6 at der ikke etableres parkeringspladser på ejendommen, Konstruktive forhold stk. 7 at der vedrørende nye og ændrede bærende konstruktioner fremsendes tegninger, bilagt nødvendige beregninger og detailtegninger, til godkendelse, således at der udføres "Dokumentation af bærende konstruktioner" i overensstemmelse med BR10, Bilag 4, jf. BR10, kap , stk. 3, nr. 4, og at arbejdet hermed ikke påbegyndes, før tilladelse hertil foreligger, Side 4 af 15 stk. 8 at nye bærende konstruktioner udføres i henhold til BR10, kap. 5.3 og i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 3.3, stk. 9 at gulv og vægge i wc-baderum udføres i overensstemmelse med BR10, kap. 4.6, stk. 5, som for eksempel beskrevet i By og Byg Anvisning 200, stk. 10 at glaspartier og glasflader udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader, jf. BR10, kap. 4.3, stk. 1, Vejforhold stk. 11 at der er vejadgang til boligerne fra Løngangsstræde via fællesgård, jf. BR10, kap , Tilgængelighed og indretning stk. 12 at der redegøres nærmere for cykelparkering i en størrelsesorden svarende til 2,5 plads pr. 100 m². Mindst halvdelen skal være overdækket eller i konstruktion, jf. BR10 kap , stk. 4, stk. 13 at der til hver bolig, som oplyst, etableres et mindst 3 m² og 6 m 3 stort pulterrum, samt mulighed for vask og tørring af tøj, stk. 14 at franske altaner forsynes med et værn, jf. BR10, kap , og udføres med en højde på mindst 1-1,2 m, som f.eks. beskrevet i SBIanvisning 230,

5 stk. 15 at værn af glas forsynes med gennemgående håndlister, der sikrer at håndlisten er fastholdt, hvis et glasfelt svigter, jf. BR10, kap , Brandforhold stk. 16 at det ansøgte udføres som bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap , stk. 1 samt i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, herunder de nedenfor stillede betingelser, Side 5 af 15 stk. 17 at der i gangareal eller i et centralt placeret rum i boligen installeres røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er forsynet med batteribackup, idet bemærkes at boliger i flere etager forudsætter placering af mindst én røgalarm på hver etage, der er serieforbundet, jf. BR10, kap. 5.4, stk. 13, stk. 18 at flugtvejsgange, herunder fælles adgangsrum mellem boliger og flugtvejstrapper, udgør selvstændige brandceller, jf. BR10, kap , stk. 2, og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 2.6 og 5.2.4, stk. 19 at boligerne forsynes med forskriftsmæssige redningsåbninger, jf. BR10, kap. 5.2, stk. 6 og i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, kap , herunder at afstand fra terræn til underkant af redningsåbning ikke overstiger 18 m, da bobcat skal kunne anvendes ved redning, stk. 20 at afstand fra gulv til underkant af redningsåbning er maks. 1,2. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende efter nærmere godkendelse, stk. 21 at udformning, dimensionering, placering og afmærkning af tilkørselsveje, herunder brandveje og stigerejsningsarealer, skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt om nærmere godkendt forslag, udført med udgangspunkt i retningslinjerne "Bobcat som redningsstige", der kan hentes på stk. 22 at der etableres adgang til indgangsdøre fra brandvæsenets tilkørselsveje, således at der maksimalt er 40 m målt i ganglinje fra dørene i bygningen til en tilstrækkelig bred befæstet kørevej, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag,

6 stk. 23 at der i henhold til BR10, kap , stk. 3, sikres tilfredsstillende mulighed for fremføring af brandvæsenets slanger i trapperum. Tilfredsstillende forhold for fremføring af brandvæsenet slanger i trapperum kan opnås ved, at der enten er oplukkelige sidelysvinduer på hver etage, en tilgængelig lysningsbredde på mindst 0,2 m eller at der installeres stigrør. Sikring af tilfredsstillende mulighed for fremføring af brandvæsenets slanger skal udføres i overensstemmelse med det i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1 og 6.3.1, beskrevne, og i øvrigt efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, Side 6 af 15 stk. 24 at der, såfremt stigrørsløsningen vælges, etableres tilkørselsveje således, at der maksimalt er 10 m fra stigrørsindløb til tilstrækkelig bred og befæstet kørevej for brandvæsenets køretøjer. Forslag til stigrørsinstallation samt tilkørselsforhold skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 25 at det i denne byggetilladelse til Københavns Brandvæsen krævede fremsendte materiale, forsynes med oplysning om Sagsnummer, Matrikelnummer, Adresse samt Ejendomsnummer, og sendes til Københavns Brandvæsen, pr. stk. 26 at bygningerne inden for af afstand af 2,5 m fra naboskel udføres med brandvæg mindst som bygningsdel klasse REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120) og brandkam eller brandkamserstatning, jf. BR10, kap , og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 5.3.2, stk. 27 at boligerne udføres som selvstændige brandceller med bygningsdele mindst som bygningsdel EI 60 (BD-60), stk. 28 at loft- og vægbeklædninger udføres i henhold til BR10, kap , og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 5.1.1, tabel 5.1, stk. 29 at flugtvejstrapper, herunder flugtvejstrappe med elevator, udgør selvstændige brandsektioner udført med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-60), stk. 30 at der inden for en afstand af 2,5 m ikke udføres åbninger, og at ydervægge udføres som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1, d0 (BS-60),

7 stk. 31 at adgang fra flugtvejstrappe til kælder sker over det fri eller over luftsluse, jf. BR10, kap. 5.2, stk. 4, og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 2.8, stk. 32 at der fremsendes en kælderplan til godkendelse, idet der ikke er taget stilling til indretningen af kælder, stk. 33 at tag på sidebygning udføres som tagdækning klasse B ROOF (t2) (klasse T tagdækning), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 7.9, Side 7 af 15 stk. 34 at tag og tagets bærende konstruktion på sidebygning udføres med brandkamserstatning, som bygningsdel klasse REI 60 (BD-60) uden åbninger inden for en afstand af 5,0 m fra etageboligbygningen, stk. 35 at sidebygning adskilles fra hovedbygning med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse REI 60 A2-s1, d0 (BS-60), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 7.9, hvor eksisterende murhuller lukkes, stk. 36 at der sikres mod vandret brandspredning mellem hovedbygning og sidebygning og hovedbygning og trapperum ved at bygningsdele inden for en afstand af 2,5 m udføres som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-60), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 5.3.3, stk. 37 at der, som vist, udlægges et brandredningsareal på 6 m foran redningsåbninger i hovedbygning, jf. BR10, kap , og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1, stk. 38 at brandredningsarealerne friholdes for fast inventar, jf. BR10, kap , og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1, Brandforhold, sprinkling af trapperum stk. 39 at der i begge flugtvejstrapper i hovedbygning installeres et automatisk trapperumssprinkleranlæg med alarmafgivelse til Københavns Brandvæsen, udført i overensstemmelse med BR10, kap. 5.4, og det i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri anførte, idet dog

8 anlægget, placering af sprinklercentral, opdeling i grupper med flowswitches (vandstrømskontakter), skiltning, aflåsning mv. samt orienteringsplaner i øvrigt skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, Bag Rådhuset 3, 1550 København V, tlf , indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 40 at det automatiske sprinkleranlæg og alarmoverførelsen til Københavns Brandvæsen fra anlægget udføres efter nærmere aftale med Københavns Brandvæsen, Beredskab, Side 8 af 15 stk. 41 at der fremsendes en plan- og facadetegning / billede af bygningen, med forslag til placering af ABA-central til alarmoverførsel fra trapperumssprinkleranlægget, flash og nøglecylinder til Københavns Brandvæsen, Beredskab, for nærmere godkendelse, stk. 42 at der inden sagens afslutning indsendes en godkendt, anmærkningsfri inspektionsrapport fra akkrediteret firma, til Københavns Brandvæsen, Beredskab, for nærmere godkendelse, stk. 43 at der i trapperum med trapperumssprinkling opsættes skilt som angiver, at der er trapperumssprinkling i trapperummet, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, Bag Rådhuset 3, 1550 København V, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 44 at døre mellem lejligheder og trapperum skal udføres mindst som svarende til EI 2 30 (BD-dør 30M), stk. 45 at bitrapper ikke fjernes eller på anden måde gøres uanvendelige som flugtveje, før det automatiske trapperumssprinkleranlæg på hovedtrappen er godkendt af Københavns Brandvæsen, Beredskab, stk. 46 at der på et let tilgængeligt sted i trapperum med trapperumssprinkling opsættes aflåst ventil eller lignende, som umiddelbart giver brandvæsenet mulighed for at afbryde vandtilførslen til det pågældende trapperums sprinklere, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 47 at trapperumssprinklingen i trapperummene, skal udføres i henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinje 251/4001 om Automatiske sprinkleranlæg, kap. 19 Trapperumssprinkling,

9 og i øvrigt i henhold til brandvæsenets retningslinjer for etablering af trapperumssprinkling i Københavns Kommune, stk. 48 at der, med henvisning til BR10, kap , stk. 3, pkt. 2), til godkendelse hos Københavns Brandvæsen indsendes forslag til kontrol- og vedligeholdelsesplan for trapperumssprinklingen, herunder også forslag til betjening af komponenter i sprinklercentralen, stk. 49 at trapperummet er forsynet med tilfredsstillende mulighed for røgudluftning til det fri enten via oplukkelige vinduer eller er forsynet med røglem foroven, der kan betjenes fra trapperummets indgangsetage, Side 9 af 15 stk. 50 at der i lejlighederne installeres en afskærende sprinkler, således at området ved dør til den sprinklede trappe dækkes, Indeklima stk. 51 at boligerne forsynes med forskriftsmæssig mekanisk ventilation med afkast over tag i overensstemmelse med BR10, kap , stk. 1, og kap , stk. 1 og 5, hvorom forslag må fremsendes til godkendelse, stk. 52 at bestemmelserne i BR10, kap. 8.3, stk. 8, om ventilationsanlægs varmegenvinding og elforbrug til lufttransport, iagttages, såfremt den mekaniske ventilation i forbindelse med ombygningen baseres på både udsugning og indblæsning (balanceret ventilation), stk. 53 at funktionskrav om akustisk indeklima (lydforhold), jf. BR10, kap , stk. 1, og som angivet i DS 490, iagttages, stk. 54 at døre fra boliger til trapper udføres med lydisolering på mindst 32 db, Energi stk. 55 at ombygningen, herunder udskiftning af facade og tagkonstruktion på sidebygningen, udføres i overensstemmelse med BR10, kap , stk. 1,

10 Øvrige forhold stk. 56 at arbejdets udførelse i enkeltheder godkendes herfra, Vand og afløb stk. 57 at der søges om vandinstallationsændringer, idet denne tilladelse ikke omfatter vandinstallationerne. Særskilt ansøgningsmateriale skal sendes i 3 eksemplarer og i målestok 1:100, Side 10 af 15 stk. 58 at afløbs- og vandinstallationer i bygning udføres af en autoriseret vvs-installatør, og stk. 59 at der søges om eventuelle afløbsændringer, idet denne tilladelse ikke omfatter afløbsanlægget. Særskilt ansøgningsmateriale skal sendes i 3 eksemplarer og i målestok 1:100. Koter på tegningerne skal angives i DVR90. Vær opmærksom på, at dræn og afløbsinstallationer under gadens terrænkote skal sikres mod opstuvning i hovedkloakken. Opstuvet spildevand må nå terrænniveau én gang hvert 10. år, og det gennemsnitlige vandspejl må overstige 10 cm over terræn én gang hvert 100 år, se Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012 og Spildevandsplan Baggrund for byggetilladelsen Planmæssige forhold Ovennævnte byplanen fastlægger områdets anvendelse til kontor-, forretnings- og boligbebyggelse. Det ansøgte er i overensstemmelse med byplanens anvendelsesbestemmelser. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Byplanen indeholder ikke bestemmelser om friareal eller indretning af de ubebyggede arealer. Vi skal derfor foretage en helhedsvurdering efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR10, kap. 2.3, under hensyn til de generelle kriterier i BR10, kap , stk. 1, nr. 1-6.

11 Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen og svare til det sædvanlige i området eller det der tilstræbes i området, jf. BR10, kap , stk. 1, nr. 1 og 2. Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde, BR10, kap , stk. 1, nr. 3. Der skal sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse, BR10, kap , stk. 1, nr. 4. Side 11 af 15 Der skal sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommen, jf. BR10, kap , stk. 1, nr. 5. Det er vores vurdering, at de ansøgte boliger har en tidssvarende udformning og en rimelig størrelse i forhold til det areal, der søges udnyttet, og svarer til det sædvanlige i området. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at boligerne indrettes inden for eksisterende bygningsvolumen. Det er vores vurdering, at ombygningen ikke medfører væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse, for ejendommen der er placeret i tæt bebyggelse i indre by, herunder de franske altaner hvor de eksisterende vinduer udskiftes med døre (til franske altaner). Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at de ansøgte facadeændringer ikke ændrer de eksisterende forhold væsentligt i forhold til indblik. Det er vores vurdering, at der med etableringen af den planlagte fællesgård vil være tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse til beboelse. Vi har ved vurderingen i øvrigt lagt vægt på, at ejendommen ligger i nærheden af rekreative grønne områder, herunder pladser, og parker. Det er vores vurdering, at der med etableringen af den planlagte fællesgård og tinglyst deklaration vedrørende brandvej fra Løngangsstræde sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold. Kriteriet i følge BR10, kap , stk. 1, nr. 6, er ikke indgået, da ejendommen ligger i tæt bebygget område. Dispensationer Opførelsen af ny facade og tagkonstruktion på sidebygningen og franske altaner, kræver dispensation fra byplanens 3, om at bebyggelse kun må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, såfremt magistraten (nu Teknik- og Miljøforvaltningen) meddeler tilladelse hertil.

12 Ifølge byplanens 6 skal bygningernes materialer, form og farver efter magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne og omgivelsernes karakter. Alle frie sider på bygninger skal behandles som facademur, jf. byplanens 6. Det er vores vurdering, at de ansøgte facadeændringer er tilpasset omgivelserne. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at facaden på sidebygningen er tilpasset hovedbygningen med hensyn til materialevalg og farver og at der er tale om ombygning af eksisterende bygninger og at sidebygningens placering i gården kræver større vinduespartier for at sikre tilfredsstillende dagslysforhold. Side 12 af 15 Kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en byplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i byplanen, jf. planlovens 19, stk. 1. Ifølge planlovens 20, stk. 2, er det ikke nødvendigt at foretage en forudgående naboorientering, når vi skønner, at den vil være af underordnet betydning. Efter en konkret vurdering skønner vi, at orientering af naboerne er af underordnet betydning, idet etableringen af boliger ikke ændrer områdets karakter væsentligt og på grund af ombygningens begrænsede omfang og indvirkning på omgivelserne. Vi giver herefter den fornødne dispensation fra byplanens 3. Det sker i medfør af bestemmelserne i planlovens 19, stk. 1. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, jf. planlovens 56, stk. 1. Affaldshåndtering Affaldshåndtering fra husholdninger Center for Miljøbeskyttelse, Jord og Affald har ingen indvendinger mod det ansøgte, under forudsætning af, at beboerne i får tinglyst adgang til Løngangsstræde 21, hvor den samlede affaldsplads vil være placeret at den eksisterende affaldsplads i Løngangsstræde 21 opskaleres, så den også kan indeholde det antal beholdere, som det kræves i at der opstilles følgende antal beholdere til beboerne i Stormgade 8A 1. 6 x 600liter beholdere til dagsrenovation 2. 2 x 400liter beholdere til papir 3. 1 x 600liter beholder til pap 4. 1 x 240liter beholder til plast 5. 1 x 240liter beholder til metal 6. 1 x 140liter beholder til elektronik

13 7. Batteristander 8. Beholder til farligt affald 9. Plads til storskrald max 30 meter fra den vej, hvor renovationsbilen kan holde at alle beholdere køres frem til porten i Løngangstræde 21 på afhentningsdagene, da afstanden fra porten til beholderne er for lang ifølge Arbejdstilsynets regler. Dette er også et krav i byggetilladelsen til Løngangsstræde 21 at transport- og adgangsvejen for affaldsindsamlingen er skridsikker, ren og vedligeholdt, samt er veloplyst. Desuden skal underlaget være jævnt og kørefast og have egenskaber, der svarer til f.eks. fliser. at placering af affaldsbeholdere og standplads for storskrald aftales med Center for Kunderettet Drift, Affald og Genbrug, Lillian Bonnevie, Side 13 af 15 Alle standpladser skal være i terræn. Affaldet skal placeres bolignært, så det er let at benytte for borgerne og det let kan hentes af Københavns Kommune. For storskrald må standpladsen maksimalt være placeret 30 meter fra skel. Vi anbefaler, at der afsættes 0,5 m 2 per bolig til storskrald. Ved etablering af nye standpladser skal Københavns Affaldsservice kontaktes om tømning fra det nye sted senest fire uger inden ibrugtagning. Københavns Affaldsservice Tlf.: Åbningstider: Man-torsdag Fredag Information om bl.a. indretning af affaldsrum kan findes på: Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, D.2.24 om indretning og brug af dagrenovationssystemer, hvori bl.a. kravene til stigninger i adgangsveje beskrives. Vejledningen findes på Affaldshåndtering fra erhverv Center for Bydækkende Strategier, Bæredygtighed, har ingen indvendinger mod det ansøgte, under forudsætning af, at der opstilles materiel til dagrenovationslignende affald, kildesorterede, genanvendelige materialer som eksempelvis papir, pap, glas og plast,

14 større mængder madaffald fra restauranter, caféer, storkøkkener og lignende. Madaffald indsamles med henblik på bioforgasning, evt. farligt affald. Virksomheder må kun benytte boligers beholdere til kildesorterede, genanvendelige materialer som eksempelvis papir, pap, glas og plast, hvis virksomheden har en affaldsmængde der svarer til en husholdnings. Hvis affaldsproduktionen er større end en husholdnings, skal virksomheden indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald, eller den skal benytte kommunens genbrugspladser mod betaling. Side 14 af 15 Desuden skal virksomhederne enten indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af dagrenovationslignende affald, eller ansøger kan benytte den kommunale ordning. En liste over registrerede indsamlingsvirksomheder for erhvervsaffald findes i Det digitale Affaldsregister på Miljøstyrelsens hjemmeside, Yderligere oplysninger om erhvervsaffald kan findes på: Forhold til anden lovgivning Vær opmærksom på 25, 26 og 27 i museumsloven, om sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med jord- og byggearbejder. Gebyr Gebyret for byggesagsbehandlingen er beregnet til: grundgebyr på 5000 kr. plus 157 kr. x 719 m², i alt ,- kr. (jf. BR10, kap. 1.12, stk. 1). Faktura eftersendes. Bygningskategori 5. Gebyrbetaler er ejer. I henhold til lov om behandling af personoplysninger samt lov om Det Centrale Personregister gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kan indhentes oplysninger om ansøger i Det Centrale Personregister.

15 Evt. kontakt i denne sag Har du spørgsmål til byggetilladelsen, er du velkommen til at kontakte følgende: Brandforhold, tilgængelighed og indretning: Center for Bygninger, arkitekt Malin Nielsen, tlf Administrative forhold: Center for Bygninger, administrativ byggesagsbehandler Peter Rulffs, tlf Side 15 af 15 Med venlig hilsen Peter Rulffs 31 bilag

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg Sendt til phr@cp-t.dk #CPR/CVR 10 09-01-2014 Indretning af lejlighed

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere