Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen."

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Arkitekt Christian Fabricius Østersøgade København K 19. december 2014 edoc: BYGGETILLADELSE Vi har modtaget dit brev fra den 23. januar 2014, med supplerende oplysninger modtaget senest den 19. december Du søger om tilladelse til på adressen at indrette eksisterende kontorlokaler til 18 boliger med pulterrum i stueetagen og på 1. sal. Den eksisterende bebyggelse består af en 4-etagers hovedbygning som er sammenbygget med en 2-etagers sidebygning. Der søges om indretning af 18 boliger, hvoraf 4 er med private tagterrasser. Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen. På hovedbygningen opføres 11 franske altaner med glasværn og på sidebygningen opføres 4 franske altaner med gitterværn. Vi har ikke behandlet ansøgning om private tagterrasser, da vi ikke kan vurdere det ansøgte på det foreliggende grundlag. Der er fremsendt tilbud på byggeskadeforsikring fra Frida Forsikring. Der er dags dato fremsendt indeståelse fra advokatfirmaet Gangsted- Rasmussen, att. Advokat Henriette Juel Bruhn, om at der bliver tinglyst en deklaration på ejendommen, omhandlende adgangs- og tilkørselsmuligheder for redningsberedskabet. Opmærksomheden skal henledes på den nedenstående i stk. 1 stillede betingelse. Der er tinglyst deklaration om helårsbeboelse på ejendommen, jf. vores brev fra den 16. december Center for Bygninger Byggetilladelser Indre Njalsgade 13 Postboks København V Kundecenter Njalsgade København S Telefon Direkte telefon

2 De nye adresser for de nye boliglejemål vil være som nedenstående med postnummer 1468 København K, som vist med blåt på tegning nr. A.M-1.11, A.M-1.12, A.M-1.14 og A.M Adressen Stormgade 8A vil herefter udgå. Adresse m2 Vær. Køkken wc-bad wc Løngangstræde 21E st. th 68 2 x 1 Løngangstræde 21E st. tv 62 2 x 1 Løngangstræde 21E 1. th 69 2 x 1 Løngangstræde 21E 1. tv 75 2 x 1 Løngangstræde 21E 2. th 73 2 x 1 Løngangstræde 21E 2. tv 68 1 x 1 Løngangstræde 21E 3. th 73 2 x 1 Løngangstræde 21E 3. tv 68 1 x 1 Løngangstræde 21E 4. th x 1 Løngangstræde 21E 4. tv x 1 1 Side 2 af 15 Løngangstræde 21F st x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21G 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21H 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21K 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21L 94 2 x 1 1 Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10), samt byplan nr. 72, lyst 18. maj Vi giver tilladelse. Tidsfrist Denne byggetilladelse gælder 1 år, jf. byggelovens 16, stk. 7. Arbejdet skal derfor være påbegyndt inden 1 år fra denne byggetilladelses dato. Er arbejdet ikke påbegyndt indenfor denne tidsramme, må der indhentes en ny godkendelse med nyt forskriftsmæssigt ansøgningsmateriale og fuldmagt fra ejendommens ejer, da sagen betragtes som bortfaldet. Før arbejdet igangsættes Inden byggeriet sættes i gang, skal du udfylde et påbegyndelseskort. Blanketten skal sendes til Center for Bygninger. Blanketten findes på

3 Side 3 af 15 Dokumentation efter endt arbejde Inden byggeriet tages i brug, skal du også sende et færdigmeldingskort til Center for Bygninger. Blanketten findes på Center for Bygninger vil herefter kontakte dig for at aftale et afsluttende eftersyn eller sende ibrugtagningstilladelse. Vilkår for byggetilladelsen er, stk. 1 at byggeriet ikke må påbegyndes før deklaration om adgangs- og tilkørselsmulighed til bygningerne for redningsberedskabet er tinglyst. Deklarationen skal omfatte adgangs- og tilkørselsmulighed til bygningerne for redningsberedskabet, jf. BR10, kap , gennem port fra Løngangsstræde, herunder at der udlægges en brandvej på matr.nr. 172 Vester Kvarter, København, som tinglyses på den pågældende ejendom, jf. også vores brev af 9. december 2014, stk. 2 at der fremsendes en særskilt ansøgning om etablering af private tagterrasser, idet tagterrasserne ikke er omfattet af denne byggetilladelse. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for materiale- og farvevalg og udformning af vægge, trapperum, værn m.v., for at der kan foretages en helhedsvurdering af det ansøgte, stk. 3 at der vedrørende indretning af fællesgård for matr. nr. 172, 186 og 187 Vester Kvarter, København herunder opholdsarealer, legeområde, cykelparkering og placering af affaldscontainere, evt. parkering mv. fremsendes detaljeret forslag til godkendelse, jf. BR10, kap. 2.4, idet det bemærkes, at den viste parkering i gården til Stormgade 10 ikke er godkendt. stk. 4 at indretningen af fællesgård er godkendt og udført inden ibrugtagning af boligerne, jf. BR10, kap. 2.4, stk. 4, stk. 5 at ejendommen indgår i en ordning med fællesgård med naboejendommene i det omfang og på det tidspunkt, Teknik- og Miljøforvaltningen måtte forlange det, idet det bemærkes, at ejendommens friareal ikke indgår i planlagt fællesgård på matr. nr. 172 og 187 Vester Kvarter, København, hvorom der i medfør af byggelovens 27, vil blive tinglyst en meddelelse for ejers regning,

4 stk. 6 at der ikke etableres parkeringspladser på ejendommen, Konstruktive forhold stk. 7 at der vedrørende nye og ændrede bærende konstruktioner fremsendes tegninger, bilagt nødvendige beregninger og detailtegninger, til godkendelse, således at der udføres "Dokumentation af bærende konstruktioner" i overensstemmelse med BR10, Bilag 4, jf. BR10, kap , stk. 3, nr. 4, og at arbejdet hermed ikke påbegyndes, før tilladelse hertil foreligger, Side 4 af 15 stk. 8 at nye bærende konstruktioner udføres i henhold til BR10, kap. 5.3 og i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 3.3, stk. 9 at gulv og vægge i wc-baderum udføres i overensstemmelse med BR10, kap. 4.6, stk. 5, som for eksempel beskrevet i By og Byg Anvisning 200, stk. 10 at glaspartier og glasflader udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader, jf. BR10, kap. 4.3, stk. 1, Vejforhold stk. 11 at der er vejadgang til boligerne fra Løngangsstræde via fællesgård, jf. BR10, kap , Tilgængelighed og indretning stk. 12 at der redegøres nærmere for cykelparkering i en størrelsesorden svarende til 2,5 plads pr. 100 m². Mindst halvdelen skal være overdækket eller i konstruktion, jf. BR10 kap , stk. 4, stk. 13 at der til hver bolig, som oplyst, etableres et mindst 3 m² og 6 m 3 stort pulterrum, samt mulighed for vask og tørring af tøj, stk. 14 at franske altaner forsynes med et værn, jf. BR10, kap , og udføres med en højde på mindst 1-1,2 m, som f.eks. beskrevet i SBIanvisning 230,

5 stk. 15 at værn af glas forsynes med gennemgående håndlister, der sikrer at håndlisten er fastholdt, hvis et glasfelt svigter, jf. BR10, kap , Brandforhold stk. 16 at det ansøgte udføres som bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap , stk. 1 samt i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, herunder de nedenfor stillede betingelser, Side 5 af 15 stk. 17 at der i gangareal eller i et centralt placeret rum i boligen installeres røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er forsynet med batteribackup, idet bemærkes at boliger i flere etager forudsætter placering af mindst én røgalarm på hver etage, der er serieforbundet, jf. BR10, kap. 5.4, stk. 13, stk. 18 at flugtvejsgange, herunder fælles adgangsrum mellem boliger og flugtvejstrapper, udgør selvstændige brandceller, jf. BR10, kap , stk. 2, og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 2.6 og 5.2.4, stk. 19 at boligerne forsynes med forskriftsmæssige redningsåbninger, jf. BR10, kap. 5.2, stk. 6 og i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, kap , herunder at afstand fra terræn til underkant af redningsåbning ikke overstiger 18 m, da bobcat skal kunne anvendes ved redning, stk. 20 at afstand fra gulv til underkant af redningsåbning er maks. 1,2. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende efter nærmere godkendelse, stk. 21 at udformning, dimensionering, placering og afmærkning af tilkørselsveje, herunder brandveje og stigerejsningsarealer, skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt om nærmere godkendt forslag, udført med udgangspunkt i retningslinjerne "Bobcat som redningsstige", der kan hentes på stk. 22 at der etableres adgang til indgangsdøre fra brandvæsenets tilkørselsveje, således at der maksimalt er 40 m målt i ganglinje fra dørene i bygningen til en tilstrækkelig bred befæstet kørevej, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag,

6 stk. 23 at der i henhold til BR10, kap , stk. 3, sikres tilfredsstillende mulighed for fremføring af brandvæsenets slanger i trapperum. Tilfredsstillende forhold for fremføring af brandvæsenet slanger i trapperum kan opnås ved, at der enten er oplukkelige sidelysvinduer på hver etage, en tilgængelig lysningsbredde på mindst 0,2 m eller at der installeres stigrør. Sikring af tilfredsstillende mulighed for fremføring af brandvæsenets slanger skal udføres i overensstemmelse med det i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1 og 6.3.1, beskrevne, og i øvrigt efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, Side 6 af 15 stk. 24 at der, såfremt stigrørsløsningen vælges, etableres tilkørselsveje således, at der maksimalt er 10 m fra stigrørsindløb til tilstrækkelig bred og befæstet kørevej for brandvæsenets køretøjer. Forslag til stigrørsinstallation samt tilkørselsforhold skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 25 at det i denne byggetilladelse til Københavns Brandvæsen krævede fremsendte materiale, forsynes med oplysning om Sagsnummer, Matrikelnummer, Adresse samt Ejendomsnummer, og sendes til Københavns Brandvæsen, pr. stk. 26 at bygningerne inden for af afstand af 2,5 m fra naboskel udføres med brandvæg mindst som bygningsdel klasse REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120) og brandkam eller brandkamserstatning, jf. BR10, kap , og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 5.3.2, stk. 27 at boligerne udføres som selvstændige brandceller med bygningsdele mindst som bygningsdel EI 60 (BD-60), stk. 28 at loft- og vægbeklædninger udføres i henhold til BR10, kap , og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 5.1.1, tabel 5.1, stk. 29 at flugtvejstrapper, herunder flugtvejstrappe med elevator, udgør selvstændige brandsektioner udført med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-60), stk. 30 at der inden for en afstand af 2,5 m ikke udføres åbninger, og at ydervægge udføres som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1, d0 (BS-60),

7 stk. 31 at adgang fra flugtvejstrappe til kælder sker over det fri eller over luftsluse, jf. BR10, kap. 5.2, stk. 4, og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 2.8, stk. 32 at der fremsendes en kælderplan til godkendelse, idet der ikke er taget stilling til indretningen af kælder, stk. 33 at tag på sidebygning udføres som tagdækning klasse B ROOF (t2) (klasse T tagdækning), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 7.9, Side 7 af 15 stk. 34 at tag og tagets bærende konstruktion på sidebygning udføres med brandkamserstatning, som bygningsdel klasse REI 60 (BD-60) uden åbninger inden for en afstand af 5,0 m fra etageboligbygningen, stk. 35 at sidebygning adskilles fra hovedbygning med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse REI 60 A2-s1, d0 (BS-60), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 7.9, hvor eksisterende murhuller lukkes, stk. 36 at der sikres mod vandret brandspredning mellem hovedbygning og sidebygning og hovedbygning og trapperum ved at bygningsdele inden for en afstand af 2,5 m udføres som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-60), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 5.3.3, stk. 37 at der, som vist, udlægges et brandredningsareal på 6 m foran redningsåbninger i hovedbygning, jf. BR10, kap , og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1, stk. 38 at brandredningsarealerne friholdes for fast inventar, jf. BR10, kap , og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1, Brandforhold, sprinkling af trapperum stk. 39 at der i begge flugtvejstrapper i hovedbygning installeres et automatisk trapperumssprinkleranlæg med alarmafgivelse til Københavns Brandvæsen, udført i overensstemmelse med BR10, kap. 5.4, og det i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri anførte, idet dog

8 anlægget, placering af sprinklercentral, opdeling i grupper med flowswitches (vandstrømskontakter), skiltning, aflåsning mv. samt orienteringsplaner i øvrigt skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, Bag Rådhuset 3, 1550 København V, tlf , indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 40 at det automatiske sprinkleranlæg og alarmoverførelsen til Københavns Brandvæsen fra anlægget udføres efter nærmere aftale med Københavns Brandvæsen, Beredskab, Side 8 af 15 stk. 41 at der fremsendes en plan- og facadetegning / billede af bygningen, med forslag til placering af ABA-central til alarmoverførsel fra trapperumssprinkleranlægget, flash og nøglecylinder til Københavns Brandvæsen, Beredskab, for nærmere godkendelse, stk. 42 at der inden sagens afslutning indsendes en godkendt, anmærkningsfri inspektionsrapport fra akkrediteret firma, til Københavns Brandvæsen, Beredskab, for nærmere godkendelse, stk. 43 at der i trapperum med trapperumssprinkling opsættes skilt som angiver, at der er trapperumssprinkling i trapperummet, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, Bag Rådhuset 3, 1550 København V, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 44 at døre mellem lejligheder og trapperum skal udføres mindst som svarende til EI 2 30 (BD-dør 30M), stk. 45 at bitrapper ikke fjernes eller på anden måde gøres uanvendelige som flugtveje, før det automatiske trapperumssprinkleranlæg på hovedtrappen er godkendt af Københavns Brandvæsen, Beredskab, stk. 46 at der på et let tilgængeligt sted i trapperum med trapperumssprinkling opsættes aflåst ventil eller lignende, som umiddelbart giver brandvæsenet mulighed for at afbryde vandtilførslen til det pågældende trapperums sprinklere, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 47 at trapperumssprinklingen i trapperummene, skal udføres i henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinje 251/4001 om Automatiske sprinkleranlæg, kap. 19 Trapperumssprinkling,

9 og i øvrigt i henhold til brandvæsenets retningslinjer for etablering af trapperumssprinkling i Københavns Kommune, stk. 48 at der, med henvisning til BR10, kap , stk. 3, pkt. 2), til godkendelse hos Københavns Brandvæsen indsendes forslag til kontrol- og vedligeholdelsesplan for trapperumssprinklingen, herunder også forslag til betjening af komponenter i sprinklercentralen, stk. 49 at trapperummet er forsynet med tilfredsstillende mulighed for røgudluftning til det fri enten via oplukkelige vinduer eller er forsynet med røglem foroven, der kan betjenes fra trapperummets indgangsetage, Side 9 af 15 stk. 50 at der i lejlighederne installeres en afskærende sprinkler, således at området ved dør til den sprinklede trappe dækkes, Indeklima stk. 51 at boligerne forsynes med forskriftsmæssig mekanisk ventilation med afkast over tag i overensstemmelse med BR10, kap , stk. 1, og kap , stk. 1 og 5, hvorom forslag må fremsendes til godkendelse, stk. 52 at bestemmelserne i BR10, kap. 8.3, stk. 8, om ventilationsanlægs varmegenvinding og elforbrug til lufttransport, iagttages, såfremt den mekaniske ventilation i forbindelse med ombygningen baseres på både udsugning og indblæsning (balanceret ventilation), stk. 53 at funktionskrav om akustisk indeklima (lydforhold), jf. BR10, kap , stk. 1, og som angivet i DS 490, iagttages, stk. 54 at døre fra boliger til trapper udføres med lydisolering på mindst 32 db, Energi stk. 55 at ombygningen, herunder udskiftning af facade og tagkonstruktion på sidebygningen, udføres i overensstemmelse med BR10, kap , stk. 1,

10 Øvrige forhold stk. 56 at arbejdets udførelse i enkeltheder godkendes herfra, Vand og afløb stk. 57 at der søges om vandinstallationsændringer, idet denne tilladelse ikke omfatter vandinstallationerne. Særskilt ansøgningsmateriale skal sendes i 3 eksemplarer og i målestok 1:100, Side 10 af 15 stk. 58 at afløbs- og vandinstallationer i bygning udføres af en autoriseret vvs-installatør, og stk. 59 at der søges om eventuelle afløbsændringer, idet denne tilladelse ikke omfatter afløbsanlægget. Særskilt ansøgningsmateriale skal sendes i 3 eksemplarer og i målestok 1:100. Koter på tegningerne skal angives i DVR90. Vær opmærksom på, at dræn og afløbsinstallationer under gadens terrænkote skal sikres mod opstuvning i hovedkloakken. Opstuvet spildevand må nå terrænniveau én gang hvert 10. år, og det gennemsnitlige vandspejl må overstige 10 cm over terræn én gang hvert 100 år, se Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012 og Spildevandsplan Baggrund for byggetilladelsen Planmæssige forhold Ovennævnte byplanen fastlægger områdets anvendelse til kontor-, forretnings- og boligbebyggelse. Det ansøgte er i overensstemmelse med byplanens anvendelsesbestemmelser. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Byplanen indeholder ikke bestemmelser om friareal eller indretning af de ubebyggede arealer. Vi skal derfor foretage en helhedsvurdering efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR10, kap. 2.3, under hensyn til de generelle kriterier i BR10, kap , stk. 1, nr. 1-6.

11 Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen og svare til det sædvanlige i området eller det der tilstræbes i området, jf. BR10, kap , stk. 1, nr. 1 og 2. Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde, BR10, kap , stk. 1, nr. 3. Der skal sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse, BR10, kap , stk. 1, nr. 4. Side 11 af 15 Der skal sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommen, jf. BR10, kap , stk. 1, nr. 5. Det er vores vurdering, at de ansøgte boliger har en tidssvarende udformning og en rimelig størrelse i forhold til det areal, der søges udnyttet, og svarer til det sædvanlige i området. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at boligerne indrettes inden for eksisterende bygningsvolumen. Det er vores vurdering, at ombygningen ikke medfører væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse, for ejendommen der er placeret i tæt bebyggelse i indre by, herunder de franske altaner hvor de eksisterende vinduer udskiftes med døre (til franske altaner). Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at de ansøgte facadeændringer ikke ændrer de eksisterende forhold væsentligt i forhold til indblik. Det er vores vurdering, at der med etableringen af den planlagte fællesgård vil være tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse til beboelse. Vi har ved vurderingen i øvrigt lagt vægt på, at ejendommen ligger i nærheden af rekreative grønne områder, herunder pladser, og parker. Det er vores vurdering, at der med etableringen af den planlagte fællesgård og tinglyst deklaration vedrørende brandvej fra Løngangsstræde sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold. Kriteriet i følge BR10, kap , stk. 1, nr. 6, er ikke indgået, da ejendommen ligger i tæt bebygget område. Dispensationer Opførelsen af ny facade og tagkonstruktion på sidebygningen og franske altaner, kræver dispensation fra byplanens 3, om at bebyggelse kun må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, såfremt magistraten (nu Teknik- og Miljøforvaltningen) meddeler tilladelse hertil.

12 Ifølge byplanens 6 skal bygningernes materialer, form og farver efter magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne og omgivelsernes karakter. Alle frie sider på bygninger skal behandles som facademur, jf. byplanens 6. Det er vores vurdering, at de ansøgte facadeændringer er tilpasset omgivelserne. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at facaden på sidebygningen er tilpasset hovedbygningen med hensyn til materialevalg og farver og at der er tale om ombygning af eksisterende bygninger og at sidebygningens placering i gården kræver større vinduespartier for at sikre tilfredsstillende dagslysforhold. Side 12 af 15 Kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en byplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i byplanen, jf. planlovens 19, stk. 1. Ifølge planlovens 20, stk. 2, er det ikke nødvendigt at foretage en forudgående naboorientering, når vi skønner, at den vil være af underordnet betydning. Efter en konkret vurdering skønner vi, at orientering af naboerne er af underordnet betydning, idet etableringen af boliger ikke ændrer områdets karakter væsentligt og på grund af ombygningens begrænsede omfang og indvirkning på omgivelserne. Vi giver herefter den fornødne dispensation fra byplanens 3. Det sker i medfør af bestemmelserne i planlovens 19, stk. 1. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, jf. planlovens 56, stk. 1. Affaldshåndtering Affaldshåndtering fra husholdninger Center for Miljøbeskyttelse, Jord og Affald har ingen indvendinger mod det ansøgte, under forudsætning af, at beboerne i får tinglyst adgang til Løngangsstræde 21, hvor den samlede affaldsplads vil være placeret at den eksisterende affaldsplads i Løngangsstræde 21 opskaleres, så den også kan indeholde det antal beholdere, som det kræves i at der opstilles følgende antal beholdere til beboerne i Stormgade 8A 1. 6 x 600liter beholdere til dagsrenovation 2. 2 x 400liter beholdere til papir 3. 1 x 600liter beholder til pap 4. 1 x 240liter beholder til plast 5. 1 x 240liter beholder til metal 6. 1 x 140liter beholder til elektronik

13 7. Batteristander 8. Beholder til farligt affald 9. Plads til storskrald max 30 meter fra den vej, hvor renovationsbilen kan holde at alle beholdere køres frem til porten i Løngangstræde 21 på afhentningsdagene, da afstanden fra porten til beholderne er for lang ifølge Arbejdstilsynets regler. Dette er også et krav i byggetilladelsen til Løngangsstræde 21 at transport- og adgangsvejen for affaldsindsamlingen er skridsikker, ren og vedligeholdt, samt er veloplyst. Desuden skal underlaget være jævnt og kørefast og have egenskaber, der svarer til f.eks. fliser. at placering af affaldsbeholdere og standplads for storskrald aftales med Center for Kunderettet Drift, Affald og Genbrug, Lillian Bonnevie, Side 13 af 15 Alle standpladser skal være i terræn. Affaldet skal placeres bolignært, så det er let at benytte for borgerne og det let kan hentes af Københavns Kommune. For storskrald må standpladsen maksimalt være placeret 30 meter fra skel. Vi anbefaler, at der afsættes 0,5 m 2 per bolig til storskrald. Ved etablering af nye standpladser skal Københavns Affaldsservice kontaktes om tømning fra det nye sted senest fire uger inden ibrugtagning. Københavns Affaldsservice Tlf.: Åbningstider: Man-torsdag Fredag Information om bl.a. indretning af affaldsrum kan findes på: Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, D.2.24 om indretning og brug af dagrenovationssystemer, hvori bl.a. kravene til stigninger i adgangsveje beskrives. Vejledningen findes på Affaldshåndtering fra erhverv Center for Bydækkende Strategier, Bæredygtighed, har ingen indvendinger mod det ansøgte, under forudsætning af, at der opstilles materiel til dagrenovationslignende affald, kildesorterede, genanvendelige materialer som eksempelvis papir, pap, glas og plast,

14 større mængder madaffald fra restauranter, caféer, storkøkkener og lignende. Madaffald indsamles med henblik på bioforgasning, evt. farligt affald. Virksomheder må kun benytte boligers beholdere til kildesorterede, genanvendelige materialer som eksempelvis papir, pap, glas og plast, hvis virksomheden har en affaldsmængde der svarer til en husholdnings. Hvis affaldsproduktionen er større end en husholdnings, skal virksomheden indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald, eller den skal benytte kommunens genbrugspladser mod betaling. Side 14 af 15 Desuden skal virksomhederne enten indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af dagrenovationslignende affald, eller ansøger kan benytte den kommunale ordning. En liste over registrerede indsamlingsvirksomheder for erhvervsaffald findes i Det digitale Affaldsregister på Miljøstyrelsens hjemmeside, Yderligere oplysninger om erhvervsaffald kan findes på: Forhold til anden lovgivning Vær opmærksom på 25, 26 og 27 i museumsloven, om sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med jord- og byggearbejder. Gebyr Gebyret for byggesagsbehandlingen er beregnet til: grundgebyr på 5000 kr. plus 157 kr. x 719 m², i alt ,- kr. (jf. BR10, kap. 1.12, stk. 1). Faktura eftersendes. Bygningskategori 5. Gebyrbetaler er ejer. I henhold til lov om behandling af personoplysninger samt lov om Det Centrale Personregister gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kan indhentes oplysninger om ansøger i Det Centrale Personregister.

15 Evt. kontakt i denne sag Har du spørgsmål til byggetilladelsen, er du velkommen til at kontakte følgende: Brandforhold, tilgængelighed og indretning: Center for Bygninger, arkitekt Malin Nielsen, tlf Administrative forhold: Center for Bygninger, administrativ byggesagsbehandler Peter Rulffs, tlf Side 15 af 15 Med venlig hilsen Peter Rulffs 31 bilag

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling b y f o r n y e l s e Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Projektdeltagere Projektet er gennemført i et samarbejde mellem: NOVA5 arkitekter

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere