Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen."

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Arkitekt Christian Fabricius Østersøgade København K 19. december 2014 edoc: BYGGETILLADELSE Vi har modtaget dit brev fra den 23. januar 2014, med supplerende oplysninger modtaget senest den 19. december Du søger om tilladelse til på adressen at indrette eksisterende kontorlokaler til 18 boliger med pulterrum i stueetagen og på 1. sal. Den eksisterende bebyggelse består af en 4-etagers hovedbygning som er sammenbygget med en 2-etagers sidebygning. Der søges om indretning af 18 boliger, hvoraf 4 er med private tagterrasser. Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen. På hovedbygningen opføres 11 franske altaner med glasværn og på sidebygningen opføres 4 franske altaner med gitterværn. Vi har ikke behandlet ansøgning om private tagterrasser, da vi ikke kan vurdere det ansøgte på det foreliggende grundlag. Der er fremsendt tilbud på byggeskadeforsikring fra Frida Forsikring. Der er dags dato fremsendt indeståelse fra advokatfirmaet Gangsted- Rasmussen, att. Advokat Henriette Juel Bruhn, om at der bliver tinglyst en deklaration på ejendommen, omhandlende adgangs- og tilkørselsmuligheder for redningsberedskabet. Opmærksomheden skal henledes på den nedenstående i stk. 1 stillede betingelse. Der er tinglyst deklaration om helårsbeboelse på ejendommen, jf. vores brev fra den 16. december Center for Bygninger Byggetilladelser Indre Njalsgade 13 Postboks København V Kundecenter Njalsgade København S Telefon Direkte telefon

2 De nye adresser for de nye boliglejemål vil være som nedenstående med postnummer 1468 København K, som vist med blåt på tegning nr. A.M-1.11, A.M-1.12, A.M-1.14 og A.M Adressen Stormgade 8A vil herefter udgå. Adresse m2 Vær. Køkken wc-bad wc Løngangstræde 21E st. th 68 2 x 1 Løngangstræde 21E st. tv 62 2 x 1 Løngangstræde 21E 1. th 69 2 x 1 Løngangstræde 21E 1. tv 75 2 x 1 Løngangstræde 21E 2. th 73 2 x 1 Løngangstræde 21E 2. tv 68 1 x 1 Løngangstræde 21E 3. th 73 2 x 1 Løngangstræde 21E 3. tv 68 1 x 1 Løngangstræde 21E 4. th x 1 Løngangstræde 21E 4. tv x 1 1 Side 2 af 15 Løngangstræde 21F st x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21F x 1 Løngangstræde 21G 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21H 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21K 88 2 x 1 1 Løngangstræde 21L 94 2 x 1 1 Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10), samt byplan nr. 72, lyst 18. maj Vi giver tilladelse. Tidsfrist Denne byggetilladelse gælder 1 år, jf. byggelovens 16, stk. 7. Arbejdet skal derfor være påbegyndt inden 1 år fra denne byggetilladelses dato. Er arbejdet ikke påbegyndt indenfor denne tidsramme, må der indhentes en ny godkendelse med nyt forskriftsmæssigt ansøgningsmateriale og fuldmagt fra ejendommens ejer, da sagen betragtes som bortfaldet. Før arbejdet igangsættes Inden byggeriet sættes i gang, skal du udfylde et påbegyndelseskort. Blanketten skal sendes til Center for Bygninger. Blanketten findes på

3 Side 3 af 15 Dokumentation efter endt arbejde Inden byggeriet tages i brug, skal du også sende et færdigmeldingskort til Center for Bygninger. Blanketten findes på Center for Bygninger vil herefter kontakte dig for at aftale et afsluttende eftersyn eller sende ibrugtagningstilladelse. Vilkår for byggetilladelsen er, stk. 1 at byggeriet ikke må påbegyndes før deklaration om adgangs- og tilkørselsmulighed til bygningerne for redningsberedskabet er tinglyst. Deklarationen skal omfatte adgangs- og tilkørselsmulighed til bygningerne for redningsberedskabet, jf. BR10, kap , gennem port fra Løngangsstræde, herunder at der udlægges en brandvej på matr.nr. 172 Vester Kvarter, København, som tinglyses på den pågældende ejendom, jf. også vores brev af 9. december 2014, stk. 2 at der fremsendes en særskilt ansøgning om etablering af private tagterrasser, idet tagterrasserne ikke er omfattet af denne byggetilladelse. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for materiale- og farvevalg og udformning af vægge, trapperum, værn m.v., for at der kan foretages en helhedsvurdering af det ansøgte, stk. 3 at der vedrørende indretning af fællesgård for matr. nr. 172, 186 og 187 Vester Kvarter, København herunder opholdsarealer, legeområde, cykelparkering og placering af affaldscontainere, evt. parkering mv. fremsendes detaljeret forslag til godkendelse, jf. BR10, kap. 2.4, idet det bemærkes, at den viste parkering i gården til Stormgade 10 ikke er godkendt. stk. 4 at indretningen af fællesgård er godkendt og udført inden ibrugtagning af boligerne, jf. BR10, kap. 2.4, stk. 4, stk. 5 at ejendommen indgår i en ordning med fællesgård med naboejendommene i det omfang og på det tidspunkt, Teknik- og Miljøforvaltningen måtte forlange det, idet det bemærkes, at ejendommens friareal ikke indgår i planlagt fællesgård på matr. nr. 172 og 187 Vester Kvarter, København, hvorom der i medfør af byggelovens 27, vil blive tinglyst en meddelelse for ejers regning,

4 stk. 6 at der ikke etableres parkeringspladser på ejendommen, Konstruktive forhold stk. 7 at der vedrørende nye og ændrede bærende konstruktioner fremsendes tegninger, bilagt nødvendige beregninger og detailtegninger, til godkendelse, således at der udføres "Dokumentation af bærende konstruktioner" i overensstemmelse med BR10, Bilag 4, jf. BR10, kap , stk. 3, nr. 4, og at arbejdet hermed ikke påbegyndes, før tilladelse hertil foreligger, Side 4 af 15 stk. 8 at nye bærende konstruktioner udføres i henhold til BR10, kap. 5.3 og i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 3.3, stk. 9 at gulv og vægge i wc-baderum udføres i overensstemmelse med BR10, kap. 4.6, stk. 5, som for eksempel beskrevet i By og Byg Anvisning 200, stk. 10 at glaspartier og glasflader udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader, jf. BR10, kap. 4.3, stk. 1, Vejforhold stk. 11 at der er vejadgang til boligerne fra Løngangsstræde via fællesgård, jf. BR10, kap , Tilgængelighed og indretning stk. 12 at der redegøres nærmere for cykelparkering i en størrelsesorden svarende til 2,5 plads pr. 100 m². Mindst halvdelen skal være overdækket eller i konstruktion, jf. BR10 kap , stk. 4, stk. 13 at der til hver bolig, som oplyst, etableres et mindst 3 m² og 6 m 3 stort pulterrum, samt mulighed for vask og tørring af tøj, stk. 14 at franske altaner forsynes med et værn, jf. BR10, kap , og udføres med en højde på mindst 1-1,2 m, som f.eks. beskrevet i SBIanvisning 230,

5 stk. 15 at værn af glas forsynes med gennemgående håndlister, der sikrer at håndlisten er fastholdt, hvis et glasfelt svigter, jf. BR10, kap , Brandforhold stk. 16 at det ansøgte udføres som bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap , stk. 1 samt i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, herunder de nedenfor stillede betingelser, Side 5 af 15 stk. 17 at der i gangareal eller i et centralt placeret rum i boligen installeres røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er forsynet med batteribackup, idet bemærkes at boliger i flere etager forudsætter placering af mindst én røgalarm på hver etage, der er serieforbundet, jf. BR10, kap. 5.4, stk. 13, stk. 18 at flugtvejsgange, herunder fælles adgangsrum mellem boliger og flugtvejstrapper, udgør selvstændige brandceller, jf. BR10, kap , stk. 2, og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 2.6 og 5.2.4, stk. 19 at boligerne forsynes med forskriftsmæssige redningsåbninger, jf. BR10, kap. 5.2, stk. 6 og i overensstemmelse med Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, kap , herunder at afstand fra terræn til underkant af redningsåbning ikke overstiger 18 m, da bobcat skal kunne anvendes ved redning, stk. 20 at afstand fra gulv til underkant af redningsåbning er maks. 1,2. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende efter nærmere godkendelse, stk. 21 at udformning, dimensionering, placering og afmærkning af tilkørselsveje, herunder brandveje og stigerejsningsarealer, skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt om nærmere godkendt forslag, udført med udgangspunkt i retningslinjerne "Bobcat som redningsstige", der kan hentes på stk. 22 at der etableres adgang til indgangsdøre fra brandvæsenets tilkørselsveje, således at der maksimalt er 40 m målt i ganglinje fra dørene i bygningen til en tilstrækkelig bred befæstet kørevej, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag,

6 stk. 23 at der i henhold til BR10, kap , stk. 3, sikres tilfredsstillende mulighed for fremføring af brandvæsenets slanger i trapperum. Tilfredsstillende forhold for fremføring af brandvæsenet slanger i trapperum kan opnås ved, at der enten er oplukkelige sidelysvinduer på hver etage, en tilgængelig lysningsbredde på mindst 0,2 m eller at der installeres stigrør. Sikring af tilfredsstillende mulighed for fremføring af brandvæsenets slanger skal udføres i overensstemmelse med det i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1 og 6.3.1, beskrevne, og i øvrigt efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, Side 6 af 15 stk. 24 at der, såfremt stigrørsløsningen vælges, etableres tilkørselsveje således, at der maksimalt er 10 m fra stigrørsindløb til tilstrækkelig bred og befæstet kørevej for brandvæsenets køretøjer. Forslag til stigrørsinstallation samt tilkørselsforhold skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 25 at det i denne byggetilladelse til Københavns Brandvæsen krævede fremsendte materiale, forsynes med oplysning om Sagsnummer, Matrikelnummer, Adresse samt Ejendomsnummer, og sendes til Københavns Brandvæsen, pr. stk. 26 at bygningerne inden for af afstand af 2,5 m fra naboskel udføres med brandvæg mindst som bygningsdel klasse REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120) og brandkam eller brandkamserstatning, jf. BR10, kap , og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 5.3.2, stk. 27 at boligerne udføres som selvstændige brandceller med bygningsdele mindst som bygningsdel EI 60 (BD-60), stk. 28 at loft- og vægbeklædninger udføres i henhold til BR10, kap , og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 5.1.1, tabel 5.1, stk. 29 at flugtvejstrapper, herunder flugtvejstrappe med elevator, udgør selvstændige brandsektioner udført med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-60), stk. 30 at der inden for en afstand af 2,5 m ikke udføres åbninger, og at ydervægge udføres som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1, d0 (BS-60),

7 stk. 31 at adgang fra flugtvejstrappe til kælder sker over det fri eller over luftsluse, jf. BR10, kap. 5.2, stk. 4, og "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", afsnit 2.8, stk. 32 at der fremsendes en kælderplan til godkendelse, idet der ikke er taget stilling til indretningen af kælder, stk. 33 at tag på sidebygning udføres som tagdækning klasse B ROOF (t2) (klasse T tagdækning), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 7.9, Side 7 af 15 stk. 34 at tag og tagets bærende konstruktion på sidebygning udføres med brandkamserstatning, som bygningsdel klasse REI 60 (BD-60) uden åbninger inden for en afstand af 5,0 m fra etageboligbygningen, stk. 35 at sidebygning adskilles fra hovedbygning med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse REI 60 A2-s1, d0 (BS-60), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 7.9, hvor eksisterende murhuller lukkes, stk. 36 at der sikres mod vandret brandspredning mellem hovedbygning og sidebygning og hovedbygning og trapperum ved at bygningsdele inden for en afstand af 2,5 m udføres som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-60), jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 5.3.3, stk. 37 at der, som vist, udlægges et brandredningsareal på 6 m foran redningsåbninger i hovedbygning, jf. BR10, kap , og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1, stk. 38 at brandredningsarealerne friholdes for fast inventar, jf. BR10, kap , og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.1, Brandforhold, sprinkling af trapperum stk. 39 at der i begge flugtvejstrapper i hovedbygning installeres et automatisk trapperumssprinkleranlæg med alarmafgivelse til Københavns Brandvæsen, udført i overensstemmelse med BR10, kap. 5.4, og det i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri anførte, idet dog

8 anlægget, placering af sprinklercentral, opdeling i grupper med flowswitches (vandstrømskontakter), skiltning, aflåsning mv. samt orienteringsplaner i øvrigt skal udføres efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, Bag Rådhuset 3, 1550 København V, tlf , indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 40 at det automatiske sprinkleranlæg og alarmoverførelsen til Københavns Brandvæsen fra anlægget udføres efter nærmere aftale med Københavns Brandvæsen, Beredskab, Side 8 af 15 stk. 41 at der fremsendes en plan- og facadetegning / billede af bygningen, med forslag til placering af ABA-central til alarmoverførsel fra trapperumssprinkleranlægget, flash og nøglecylinder til Københavns Brandvæsen, Beredskab, for nærmere godkendelse, stk. 42 at der inden sagens afslutning indsendes en godkendt, anmærkningsfri inspektionsrapport fra akkrediteret firma, til Københavns Brandvæsen, Beredskab, for nærmere godkendelse, stk. 43 at der i trapperum med trapperumssprinkling opsættes skilt som angiver, at der er trapperumssprinkling i trapperummet, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, Bag Rådhuset 3, 1550 København V, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 44 at døre mellem lejligheder og trapperum skal udføres mindst som svarende til EI 2 30 (BD-dør 30M), stk. 45 at bitrapper ikke fjernes eller på anden måde gøres uanvendelige som flugtveje, før det automatiske trapperumssprinkleranlæg på hovedtrappen er godkendt af Københavns Brandvæsen, Beredskab, stk. 46 at der på et let tilgængeligt sted i trapperum med trapperumssprinkling opsættes aflåst ventil eller lignende, som umiddelbart giver brandvæsenet mulighed for at afbryde vandtilførslen til det pågældende trapperums sprinklere, efter et til Københavns Brandvæsen, Beredskab, indsendt og nærmere godkendt forslag, stk. 47 at trapperumssprinklingen i trapperummene, skal udføres i henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinje 251/4001 om Automatiske sprinkleranlæg, kap. 19 Trapperumssprinkling,

9 og i øvrigt i henhold til brandvæsenets retningslinjer for etablering af trapperumssprinkling i Københavns Kommune, stk. 48 at der, med henvisning til BR10, kap , stk. 3, pkt. 2), til godkendelse hos Københavns Brandvæsen indsendes forslag til kontrol- og vedligeholdelsesplan for trapperumssprinklingen, herunder også forslag til betjening af komponenter i sprinklercentralen, stk. 49 at trapperummet er forsynet med tilfredsstillende mulighed for røgudluftning til det fri enten via oplukkelige vinduer eller er forsynet med røglem foroven, der kan betjenes fra trapperummets indgangsetage, Side 9 af 15 stk. 50 at der i lejlighederne installeres en afskærende sprinkler, således at området ved dør til den sprinklede trappe dækkes, Indeklima stk. 51 at boligerne forsynes med forskriftsmæssig mekanisk ventilation med afkast over tag i overensstemmelse med BR10, kap , stk. 1, og kap , stk. 1 og 5, hvorom forslag må fremsendes til godkendelse, stk. 52 at bestemmelserne i BR10, kap. 8.3, stk. 8, om ventilationsanlægs varmegenvinding og elforbrug til lufttransport, iagttages, såfremt den mekaniske ventilation i forbindelse med ombygningen baseres på både udsugning og indblæsning (balanceret ventilation), stk. 53 at funktionskrav om akustisk indeklima (lydforhold), jf. BR10, kap , stk. 1, og som angivet i DS 490, iagttages, stk. 54 at døre fra boliger til trapper udføres med lydisolering på mindst 32 db, Energi stk. 55 at ombygningen, herunder udskiftning af facade og tagkonstruktion på sidebygningen, udføres i overensstemmelse med BR10, kap , stk. 1,

10 Øvrige forhold stk. 56 at arbejdets udførelse i enkeltheder godkendes herfra, Vand og afløb stk. 57 at der søges om vandinstallationsændringer, idet denne tilladelse ikke omfatter vandinstallationerne. Særskilt ansøgningsmateriale skal sendes i 3 eksemplarer og i målestok 1:100, Side 10 af 15 stk. 58 at afløbs- og vandinstallationer i bygning udføres af en autoriseret vvs-installatør, og stk. 59 at der søges om eventuelle afløbsændringer, idet denne tilladelse ikke omfatter afløbsanlægget. Særskilt ansøgningsmateriale skal sendes i 3 eksemplarer og i målestok 1:100. Koter på tegningerne skal angives i DVR90. Vær opmærksom på, at dræn og afløbsinstallationer under gadens terrænkote skal sikres mod opstuvning i hovedkloakken. Opstuvet spildevand må nå terrænniveau én gang hvert 10. år, og det gennemsnitlige vandspejl må overstige 10 cm over terræn én gang hvert 100 år, se Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012 og Spildevandsplan Baggrund for byggetilladelsen Planmæssige forhold Ovennævnte byplanen fastlægger områdets anvendelse til kontor-, forretnings- og boligbebyggelse. Det ansøgte er i overensstemmelse med byplanens anvendelsesbestemmelser. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Byplanen indeholder ikke bestemmelser om friareal eller indretning af de ubebyggede arealer. Vi skal derfor foretage en helhedsvurdering efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR10, kap. 2.3, under hensyn til de generelle kriterier i BR10, kap , stk. 1, nr. 1-6.

11 Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen og svare til det sædvanlige i området eller det der tilstræbes i området, jf. BR10, kap , stk. 1, nr. 1 og 2. Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde, BR10, kap , stk. 1, nr. 3. Der skal sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse, BR10, kap , stk. 1, nr. 4. Side 11 af 15 Der skal sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommen, jf. BR10, kap , stk. 1, nr. 5. Det er vores vurdering, at de ansøgte boliger har en tidssvarende udformning og en rimelig størrelse i forhold til det areal, der søges udnyttet, og svarer til det sædvanlige i området. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at boligerne indrettes inden for eksisterende bygningsvolumen. Det er vores vurdering, at ombygningen ikke medfører væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse, for ejendommen der er placeret i tæt bebyggelse i indre by, herunder de franske altaner hvor de eksisterende vinduer udskiftes med døre (til franske altaner). Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at de ansøgte facadeændringer ikke ændrer de eksisterende forhold væsentligt i forhold til indblik. Det er vores vurdering, at der med etableringen af den planlagte fællesgård vil være tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse til beboelse. Vi har ved vurderingen i øvrigt lagt vægt på, at ejendommen ligger i nærheden af rekreative grønne områder, herunder pladser, og parker. Det er vores vurdering, at der med etableringen af den planlagte fællesgård og tinglyst deklaration vedrørende brandvej fra Løngangsstræde sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold. Kriteriet i følge BR10, kap , stk. 1, nr. 6, er ikke indgået, da ejendommen ligger i tæt bebygget område. Dispensationer Opførelsen af ny facade og tagkonstruktion på sidebygningen og franske altaner, kræver dispensation fra byplanens 3, om at bebyggelse kun må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, såfremt magistraten (nu Teknik- og Miljøforvaltningen) meddeler tilladelse hertil.

12 Ifølge byplanens 6 skal bygningernes materialer, form og farver efter magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne og omgivelsernes karakter. Alle frie sider på bygninger skal behandles som facademur, jf. byplanens 6. Det er vores vurdering, at de ansøgte facadeændringer er tilpasset omgivelserne. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at facaden på sidebygningen er tilpasset hovedbygningen med hensyn til materialevalg og farver og at der er tale om ombygning af eksisterende bygninger og at sidebygningens placering i gården kræver større vinduespartier for at sikre tilfredsstillende dagslysforhold. Side 12 af 15 Kommunen kan dispensere fra bestemmelserne i en byplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i byplanen, jf. planlovens 19, stk. 1. Ifølge planlovens 20, stk. 2, er det ikke nødvendigt at foretage en forudgående naboorientering, når vi skønner, at den vil være af underordnet betydning. Efter en konkret vurdering skønner vi, at orientering af naboerne er af underordnet betydning, idet etableringen af boliger ikke ændrer områdets karakter væsentligt og på grund af ombygningens begrænsede omfang og indvirkning på omgivelserne. Vi giver herefter den fornødne dispensation fra byplanens 3. Det sker i medfør af bestemmelserne i planlovens 19, stk. 1. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, jf. planlovens 56, stk. 1. Affaldshåndtering Affaldshåndtering fra husholdninger Center for Miljøbeskyttelse, Jord og Affald har ingen indvendinger mod det ansøgte, under forudsætning af, at beboerne i får tinglyst adgang til Løngangsstræde 21, hvor den samlede affaldsplads vil være placeret at den eksisterende affaldsplads i Løngangsstræde 21 opskaleres, så den også kan indeholde det antal beholdere, som det kræves i at der opstilles følgende antal beholdere til beboerne i Stormgade 8A 1. 6 x 600liter beholdere til dagsrenovation 2. 2 x 400liter beholdere til papir 3. 1 x 600liter beholder til pap 4. 1 x 240liter beholder til plast 5. 1 x 240liter beholder til metal 6. 1 x 140liter beholder til elektronik

13 7. Batteristander 8. Beholder til farligt affald 9. Plads til storskrald max 30 meter fra den vej, hvor renovationsbilen kan holde at alle beholdere køres frem til porten i Løngangstræde 21 på afhentningsdagene, da afstanden fra porten til beholderne er for lang ifølge Arbejdstilsynets regler. Dette er også et krav i byggetilladelsen til Løngangsstræde 21 at transport- og adgangsvejen for affaldsindsamlingen er skridsikker, ren og vedligeholdt, samt er veloplyst. Desuden skal underlaget være jævnt og kørefast og have egenskaber, der svarer til f.eks. fliser. at placering af affaldsbeholdere og standplads for storskrald aftales med Center for Kunderettet Drift, Affald og Genbrug, Lillian Bonnevie, Side 13 af 15 Alle standpladser skal være i terræn. Affaldet skal placeres bolignært, så det er let at benytte for borgerne og det let kan hentes af Københavns Kommune. For storskrald må standpladsen maksimalt være placeret 30 meter fra skel. Vi anbefaler, at der afsættes 0,5 m 2 per bolig til storskrald. Ved etablering af nye standpladser skal Københavns Affaldsservice kontaktes om tømning fra det nye sted senest fire uger inden ibrugtagning. Københavns Affaldsservice Tlf.: Åbningstider: Man-torsdag Fredag Information om bl.a. indretning af affaldsrum kan findes på: Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, D.2.24 om indretning og brug af dagrenovationssystemer, hvori bl.a. kravene til stigninger i adgangsveje beskrives. Vejledningen findes på Affaldshåndtering fra erhverv Center for Bydækkende Strategier, Bæredygtighed, har ingen indvendinger mod det ansøgte, under forudsætning af, at der opstilles materiel til dagrenovationslignende affald, kildesorterede, genanvendelige materialer som eksempelvis papir, pap, glas og plast,

14 større mængder madaffald fra restauranter, caféer, storkøkkener og lignende. Madaffald indsamles med henblik på bioforgasning, evt. farligt affald. Virksomheder må kun benytte boligers beholdere til kildesorterede, genanvendelige materialer som eksempelvis papir, pap, glas og plast, hvis virksomheden har en affaldsmængde der svarer til en husholdnings. Hvis affaldsproduktionen er større end en husholdnings, skal virksomheden indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald, eller den skal benytte kommunens genbrugspladser mod betaling. Side 14 af 15 Desuden skal virksomhederne enten indgå aftale med en privat renovatør om indsamling af dagrenovationslignende affald, eller ansøger kan benytte den kommunale ordning. En liste over registrerede indsamlingsvirksomheder for erhvervsaffald findes i Det digitale Affaldsregister på Miljøstyrelsens hjemmeside, Yderligere oplysninger om erhvervsaffald kan findes på: Forhold til anden lovgivning Vær opmærksom på 25, 26 og 27 i museumsloven, om sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med jord- og byggearbejder. Gebyr Gebyret for byggesagsbehandlingen er beregnet til: grundgebyr på 5000 kr. plus 157 kr. x 719 m², i alt ,- kr. (jf. BR10, kap. 1.12, stk. 1). Faktura eftersendes. Bygningskategori 5. Gebyrbetaler er ejer. I henhold til lov om behandling af personoplysninger samt lov om Det Centrale Personregister gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kan indhentes oplysninger om ansøger i Det Centrale Personregister.

15 Evt. kontakt i denne sag Har du spørgsmål til byggetilladelsen, er du velkommen til at kontakte følgende: Brandforhold, tilgængelighed og indretning: Center for Bygninger, arkitekt Malin Nielsen, tlf Administrative forhold: Center for Bygninger, administrativ byggesagsbehandler Peter Rulffs, tlf Side 15 af 15 Med venlig hilsen Peter Rulffs 31 bilag

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN Formål I forbindelse med brand er brandvæsnets indsats i bygningen afhængig af, at grundenarealet omkring, indrettes

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement Frederiksberg Kommune HOFF & JØRGENSEN ARKITEKTER MAA K/S Svanemøllevej 105 2900 Hellerup BYGGETILLADELSE 2. februar 2017 Sagsbeh.: PS J.nr.: 02.34.00-P19-820-16 Matr. nr. 3 r af Frederiksberg, Frydendalsvej

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Brandvæsenets adgangsforhold i Odense Kommune Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.odense.dk/brand Juni 2013 FORMÅL Disse retningslinier

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vi har modtaget @@ brev fra den @@. @@ søger om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse samt opføre et dobbelthus på adressen @@.

Vi har modtaget @@ brev fra den @@. @@ søger om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse samt opføre et dobbelthus på adressen @@. Der skal fremsendes forslag til ventilation af @@. Der gøres opmærksom på at ejendommens fælles køkkenaftrækskanal/køkkenskorsten, ikke må anvendes til ventilation fra wc-rum, eller tilsluttes afkast fra

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Orientering i henhold til planloven

Orientering i henhold til planloven Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 3. juli 2015 Sagsnummer: 512948~001 edoc: 2015-0143522 Matrikelnummer: 1640 UV, Kbh. Ejendomsadresse: Kalvebod Brygge 35 Ejendomsnummer: 20100 Orientering

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg Sendt til phr@cp-t.dk #CPR/CVR 10 09-01-2014 Indretning af lejlighed

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. februar 2009 Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Århus Kommune meddelte

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Hans Georg Kemper Hortensienstrasse 17 A 40474 Düsseldorf Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. marts 2015 J. nr. 02.34.00K08-0141

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-55601 Dato: 22-10-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Reza Katebi, Nordre Fasanvej 37B, 2. th., 2000 Frederiksberg, vedrørende dennes

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Som det fremgår af vedlagte brev, har vi i dag skrevet til de berørte parter og givet dem mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger.

Som det fremgår af vedlagte brev, har vi i dag skrevet til de berørte parter og givet dem mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger. BILAG 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Oliver Alexander Brennecke Grundahl Niels Hemmingsens Gade 4, 2. 1153 København K Orientering Kære Oliver Alexander Brennecke Grundahl Vi har modtaget

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato:23. februar 2017 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Vejledning om aflåsning af porte m.v.

Vejledning om aflåsning af porte m.v. Vejledning om aflåsning af porte m.v. Hovedstadens Beredskab Forebyggelse Brandteknik Bag Rådhuset 3 1550 København V. Tlf.: 33 43 10 00 www.hbr.dk Marts 2017 Revisions nr. (første udgave) Side 1 af 8

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 28. januar 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade

Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. marts 2014 Om- og tilbygning til Søjlehuset, Guldsmedgade d og Omsorg Tilladelse til at ombygge erhverv til boliger, etablere altaner

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Byggeri 2011. Bestemmelser i BR10. Lokalplaner, byplanvedtægter. tinglyste deklarationer. Vejledning 7. Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra...

Byggeri 2011. Bestemmelser i BR10. Lokalplaner, byplanvedtægter. tinglyste deklarationer. Vejledning 7. Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra... Byggeri 2011 Bestemmelser i BR10 Lokalplaner, byplanvedtægter og andre tinglyste deklarationer Vejledning 7 Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra... BR10 Byggeretten De bebyggelsesregulerende bestemmelser

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere