Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmarks forenings 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT

2 Indhold 02 Formændene har ordet 04 Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i Netværk og medlemsfordele 08 Analyse: Kontorejendomme stærkest på vej ud af krisen 10 Fokus på uddannelse 11 Foreningsudvalg 13 Eksternt samarbejde 14 Grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark 15 Uddrag af årsrapporten Ejendomsforeningen Danmarks hovedbestyrelse Formændene har ordet Branchen har haft et par hårde år, men i andet halvår af 2010 begyndte det endelig så småt at lysne på ejendomsmarkedet. Der kom måske ikke så mange nye købsaftaler på plads, men markedet begyndte at røre på sig, og der kom for eksempel gang i fremvisningerne, som har ligget stille i en periode. Mens de økonomiske samfundsbetingelser så småt var i bedring, forværrede en række politiske initiativer desværre ejendomsbranchens rammebetingelser. Det gælder navnlig skatteområdet. Med Forårspakke 2.0 blev der indført moms på mange nybygnings- og jordsalg, og der kom også moms på ejendomsadministration. Og det politiske indgreb om moms på mange nybygnings- og jordsalg virkede ulogisk: Når en privat husejer sælger sin bolig, skal der ikke betales moms. Anderledes er det for de professionelle, som fra den 1. januar 2011 skal betale moms, når de sælger nybygninger, grunde med videre. De professionelles udgifter stiger pludselig med 25 procent, og det sker netop, som markedet har det svært. Foreningen havde et håb om, at politikerne som minimum valgte at udskyde momspligten tre til fem år. Klima fyldte meget også i Ikke bare på foreningens dagsorden, men også på den generelle samfundsdagsorden. De fleste er efterhånden klar over, at CO 2 -forbruget skal nedbringes. Der er en række barrierer for energirenoveringer af lejeboliger i lejeloven, som vi håber på, at politikerne har mod til at fjerne. Før jul i 2009 fik Ejendomsforeningen Danmark imidlertid en ubehagelig overraskelse. Den daværende indenrigs- og socialminister Karen Ellemann fremsatte et meget omtalt lovforslag, som sammenkoblede reglerne om 5, stk. 2-moderniseringer med ejendommens energimæssige stand. Ifølge udkastet så skulle det gælde, at først når en ejendom har en energimærkning i kategorien D eller derover, kan ejeren foretage en gennemgribende modernisering af det enkelte lejemål. Lovudkastet ville medføre en stor forringelse af ejendomsbranchens rammebetingelser og dermed blot skabe flere barrierer for renoveringsindsatsen i de ældre lejeboliger. Ministeren valgte heldigvis efter massivt pres at tage lovudkastet af bordet. Vi venter i skrivende stund på, at socialministeren fremsætter forslag til et nyt regelsæt, som skal øge incitamentet til energirenoveringer i private lejeboliger. Et væsentligt og nytænkende indspark til dette regelarbejde kommer fra tænketanken CONCITO. De har udviklet en model for aftalt boligenergirenovering, der juridisk minder om de tidligere regler om aftalt boligforbedring, og som økonomisk kan understøttes af energiselskabernes forpligtelse til at gennemføre indsatser, der nedsætter energiforbruget. Vi har tilkendegivet, at udlejerne kan bakke op om rapportens anbefalinger, men kun under forudsætning af, at lejerorganisationerne også tilslutter sig. Foreningen gennemførte sammen med de almene boliger repræsenteret ved Almennet samt med Bygherreforeningen en energikonference i april Det var et meget nytænkende og forfriskende initiativ, hvor deltagerne bød ind med ideer til at få energiforbruget ned. Det er meget positivt, at vi sammen med de almene boligselskaber får sat fokus på energirenovering af de ældre lejeboliger. For der er et stort potentiale netop her. Efter konferencen lancerede vi sammen med de to øvrige organisationer en 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

3 for Ejendomsforeningen Danmark John R. Frederiksen for Administratorsektionen Sven Westergaard handlingsplan for energirenovering af lejeboliger, som vi er i gang med at udmønte. I slutningen af september 2010 kom Klimakommissionen med en række anbefalinger til en reduktion af Danmarks energiforbrug og udledning af CO 2. Kommissionen forholdt sig også til energireduktion i den ældre boligmasse. Klimakommissionens rapport slår fast, at der er brug for initiativer til at overvinde barriererne til energireduktion, og det er en fælles opgave for branchens aktører og for politikerne. På foreningens interne linjer har bestyrelsen vedtaget en række ændringer af de etiske normer, som er trådt i kraft. Nogle af ændringerne nødvendiggjorde ændringer i foreningens vedtægter. De blev vedtaget på et ekstraordinært landsmøde i Derefter gik foreningen i gang med at informere medlemmerne om ændringerne. Foreningen udsendte blandt andet en informationsfolder, der redegør for de konsekvenser, ændringerne har. Folderen kan fortsat rekvireres i sekretariatet. I efteråret 2010 kunne foreningen byde velkommen til de første studerende på den nye ejendomsadministratoruddannelse (EA-uddannelsen). Tilslutningen til kurserne på EA-uddannelsen har på første semester været meget positiv. Også foreningens efteruddannelseskurser har i 2010 haft fremgang set i forhold til I 2010 blev foreningens 150-års-jubilæum fejret med en festforestilling i Det Ny Teater. Der var tid til at tænke tilbage på foreningens lange virke. Det er unikt, at Ejendomsforeningen Danmark har et så solidt historisk fundament at bygge på. Vi udgav også jubilæumsbogen Den private ejendomsudlejnings betydning for samfundet, der giver et historisk overblik over vores erhvervs positive betydning for det danske samfund. Vi har fortsat og styrket samarbejdet med en række organisationer inden for ejendomsbranchen. Der ydes også en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora. Dette arbejde er blandt andet med til at sikre videndeling mellem medlemmerne, og resultaterne indgår også i foreningens fremadrettede arbejde. Vi vil gerne takke jer alle for jeres deltagelse og bidrag. John R. Frederiksen og næstformand Sven Westergaard Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

4 Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i 2010 Foreningen gik i 2010 sammen med den almene sektor repræsenteret ved foreningen Almennet og Bygherreforeningen og afholdt i foråret en velbesøgt energikonference. Over 100 aktører fra det almene og private lejeboligområde deltog og kom med ideer til, hvordan ejendomsbranchen kan komme videre med energirenoveringen. Idérigdommen var stor og i høj grad udtryk for det engagement, der er i branchen. Men det kom også frem, at der findes en række barrierer for energirenoveringer. De tre organisationer har efter konferencen lanceret en fælles handlingsplan på baggrund af de input og ideer, som konferencens deltagere kom med. Handlingsplanen skal realiseres i de kommende år og være med til at nedbringe energiforbruget i lejeboliger. Handlingsplanen indeholder 15 initiativer, der har til formål at klarlægge muligheder, udvikle løsninger og fjerne barrierer. Desuden ønsker organisationerne at igangsætte pilotprojekter, der skal demonstrere og afprøve udvalgte ideer fra initiativerne og dermed overbevise beslutningstagerne om løsningernes levedygtighed og realiserbarhed. Der vil også blive iværksat et tværgående netværk for medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, Almennet og Bygherreforeningen. BOLIGPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2010 Traditionen tro arrangerede vi i efteråret den boligpolitiske åbningsdebat med Folketingets boligordførere. Temaet i 2010 var, hvordan vi får skabt flere energivenlige lejeboliger. Martin Lidegaard, formand for tænketanken CONCITO, indledte debatten. Han slog blandt andet fast, at de private udlejere er væsentlige aktører i klimadebatten, da problemet ikke kan løses, hvis ikke vi foretager massive energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Men det forudsætter, at de eksisterende barrierer i lejeloven bliver fjernet. Diskussionslysten var stor, men de konkrete løsninger udeblev. For eningen nafho lde r hvert år den såkald te bol igp olitiske åbning ingsdebat med Folketingets bolig- ordfør fører ere. REGELFORENKLING AF BOLIGLEJE- LOVENE Foreningen har gennem mange år arbejdet for at få forenklet boliglejelovene. Desværre bød 2010 ikke på et gennembrud. Vi kunne derfor også i 2010 konstatere et fortsat fald i udbuddet af private lejeboliger. Der er således tale om et fald på godt lejeboliger siden Det skyldes, at de private boligudlejere oplever alt for meget bøvl, når de komplicerede og utidssvarende lejeregler skal følges. Konsekvensen er, at flere og flere private lejeboliger omdannes til andelsboliger. SVÆRE KÅR FOR ENERGI- RENOVERINGER Selvom både lejere og udlejere af private udlejningsejendomme kunne have økonomisk og komfortmæssig gavn af flere energirenoveringer, finder de sjældent sted i dag. Det skyldes primært, at mange udlejere via den almindelige lejefastsættelse ikke har tilstrækkelig sikkerhed for at få dækket deres omkostninger i forbindelse med investeringerne. Den daværende indenrigs- og socialminister Karen Ellemann kom i slutningen af 2009 med et lovudkast, som koblede reglerne om 5, stk. 2-moderniseringer sammen med ejendommens energimærke. En implementering af lovudkastet ville medføre, at det først blev muligt for ejendommens ejer at foretage en gennemgribende modernisering af det enkelte lejemål, når ejendommen var kategoriseret med energimærke D eller derover. Ifølge foreningens beregninger ville en gennemførelse af lovforslaget betyde en halvering af renoveringsindsatsen i de ældre 4 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

5 Foreningen gennemfe ørte i konferencen en Energirenovering af lejeboliger h vad gør rv vi, og hvordan får vi råd? sammen med Almenne n t og Bygherreforen eningen. n. lejeboliger, og det offentlige ville dermed tabe mindst 400 mio. kr. om året. Vi gennemførte en stor lobby- og presseindsats mod lovforslaget i 2010, og det lykkedes at få ministeren til at tage det af bordet. Socialminister Benedikte Kiær forventes i 2011 at fremsætte et lovforslag, der vil skabe flere incitamenter til energiforbedringer. Ministeren har indkaldt lejer- og udlejerorganisationerne til møde i slutningen af marts Tænketanken CONCITO har tidligere foreslået en model for aftalt boligenergirenovering. Ideen er, at udlejer og lejere i de enkelte ejendomme aftaler energirenoveringen af ejendommen uden om lejelovens normale bestemmelser. Økonomisk kan modellen understøttes af energiselskabernes energispareforpligtelser. Vi ser positivt på CONCITOs forslag, men lejerorganisationerne har imidlertid tilkendegivet, at de ikke kan bakke op om forslaget. ENIGHEDSLISTEN Vi håber fortsat på, at socialministerens kommende lovforslag implementerer den såkaldte enighedsliste, som lejer- og udlejerorganisationerne blev enige om i I foreningens dialog med boligpolitikerne er det gentagne gange blevet nævnt, at det er vigtigt at implementere hele enighedslisten, så det sker balanceret, ligesom der samtidig må ske en sammenskrivning af boliglejelovene. Netop sammenskrivningen er et godt skridt på vejen mod en egentlig regelforenkling. Men der er tilsyneladende en stor berøringsangst blandt politikerne. UDLEJNING TIL VIDEREUDLEJNING Socialminister Benedikte Kiær fremsatte i 2010 et forslag om en ændring af lejelovens 1, stk. 1 for at gribe ind over for udlejningen af boliger med henblik på videreudlejning, såkaldt boligudlejning på erhvervslejekontrakter. Lovforslaget blev vedtaget og trådte i kraft i sommeren Vi omtalte de meget uheldige konsekvenser, som de nye regler ville få, og gentog dem over for Benedikte Kiær. Lovændringen har en række uheldige konsekvenser for udlejernes mulighed for at være med til at skaffe boliger til erhvervsvirksomhedernes ansatte. Lovforslaget rammer også en række sociale institutioner, der tilbyder boliger til deres beboere. De skal nu følge boliglejelovens mange indviklede regler, som institutionerne ikke arbejder med til daglig. MOMS PÅ BYGGEGRUNDE OG ADMINISTRATION En af årets store politiske udfordringer var skatteområdet. Lavere skat er afgørende, hvis fremtidens vækst og velstand skal sikres. Ejendomsbranchen kunne desværre i 2010 konstatere, at der er flere skatter på vej. Moms på nybyggeri og på byggegrunde blev fra den 1. januar 2011 en realitet. Vi arbejdede hårdt for at påvirke lovforslaget, men desværre uden effekt. Foreningen forventede ikke, at moms på byggeri kunne bortfalde helt. Men vi havde et begrundet håb om, at regeringen ville lytte til branchen, og at man på grund af den nuværende alvorlige situation for byggeriet ville udskyde momspligten. Forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen fremsatte i oktober 2010 et forslag om at ændre momsloven og lagde dermed moms på ejendomsadministrationsydelser fra Ankenævnet i København var de første, som tog stilling til momsens betydning for normtallet for ejendomsadministration. Det københavnske normtal for ejendomsadministration er på kr., og hertil kan man så lægge 25 procent i moms. Flere kommuner er fulgt efter og lægger nu 25 procent til normtallet. AFGIFT PÅ REGNVAND I dag kan kommunerne kun opkræve vandafledningsafgift af det vand, der leveres fra vandforsyningen. Men oven på sensommerens regnskyl gik miljøminister Karen Ellemann i gang med et nyt lovforslag, der skal give kommunerne mulighed for at omlægge vandafgifterne. Miljøministeren vil give husejerne en afgift på det regnvand, der strømmer fra deres grund til kloakkerne, medmindre de har et nedsivningsanlæg. Omlægningen kan få stor betydning for foreningens medlemmer, der har store tageller asfaltbelagte arealer, hvor der kan ligge overfladevand. Vi sidder nu med i ministerens udvalg, der arbejder på at udforme de nye regler. FOR MEGET BETALT GRUNDSKAT I december 2010 kom det frem, at nogle grundejere i perioden havde betalt for meget i ejendomsskat. Det skyldes, at kommunerne uberettiget har sat grundskatteloftet for højt. De berørte grundejere har betalt omkring en mia. kroner for meget. Det er både virksomheder og private husejere, som har betalt for meget i grundskat. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

6 Foreningen gennemførte i 2010 en række konferencer og gåhjem møder, hvor der også var tid til, at me dlemme merne kunne netværke ke. Foreningen vurderer, at alene ejere af erhvervsbygninger har betalt omkring 346 mio. kroner for meget i grundskat siden Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder anerkendte, at kommunerne skal betale de ulovligt opkrævede ejendomsskatter tilbage til grundejerne. Ministeriet har også oplyst, at de arbejder på at identificere de personer og virksomheder, som har den omtalte ejendomsskat til gode. DIGITAL TINGLYSNING Tilbage i efteråret 2009 gik den digitale tinglysning i gang. Boligejere og erhvervsliv måtte i 2010 vente i lang tid på at få for eksempel et realkreditlån tinglyst. Og der blev brugt endnu mere tid på at få købesummer frigivet, fordi der var lang kø for at få tinglyst skøderne. Rigsrevisionen kom i august med en rapport, der placerede ansvaret for det nye tinglysningssystem i Justitsministeriet. Foreningen er gået sammen med en række øvrige organisationer, blandt andet Danske Boligadvokater, for at indlede en retssag mod staten. Retssagen skal resultere i, at brugerne af den digitale tinglysning får erstatning for de tab, de har lidt. Vi har også indledt en dialog med Justitsministeriet for at få forenklet tinglysningen af ejerforeninger. Siden tinglysningen blev digital, er administrators arbejdsbyrde øget betydeligt, fordi administrator nu skal indhente en fuldmagt fra den enkelte ejerlejlighedsejer. ETISKE NORMER For at sikre et fortsat højt fagligt og etisk niveau i foreningen blev der i løbet af 2010 vedtaget to sæt etiske normer. Et for ejendomsadministration og et for boligudvikling. De etiske normer for ejendomsadministration skal give et endnu højere kompetenceniveau i branchen og være med til at slå fast, at vælger man som kunde en administrator, der er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, så får man også en ydelse af høj kvalitet. Alle vores administratormedlemmer skal nu afgive en årlig ledelseserklæring, hvor de blandt andet forpligter sig til at videreuddanne deres medarbejdere. De etiske normer for professionelle boligudviklere fastsætter retningslinjer for, hvordan boligudviklerne, der er medlem af foreningen, skal agere, og sikrer, at kunden får en grundig rådgivning og orientering om de relevante risici. NYE EU-REGLER PÅ VEJ BASEL III Foreningen deltager aktivt i European Property Federation, der organiserer de europæiske ejendomsejere, og CEPI, der organiserer de europæiske ejendomsadministratorer. Det er helt nødvendigt, at vi indgår i disse internationale alliancer, da meget lovgivning begynder i EU og derefter implementeres i dansk lovgivning. Det er således allerede i det europæiske samarbejde, vi skal påvirke den regeldannelse, som kan få stor betydning for branchens rammebetingelser i Danmark. Et godt eksempel er de såkaldte Basel III-regler. Forslaget til de nye regler ser ud til at true rentetilpasningslånene, og som forslaget til de nye regler ser ud nu, kan det blive vanskeligere at låne penge i ejendomsbranchen. Dermed bliver det også dyrere for branchen at optage lån. Vi følger derfor arbejdet tæt gennem European Property Federation. 6 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

7 Netværk og medlemsfordele I Ejendomsforeningen Danmark arbejder vi målrettet på at sikre en høj faglighed i ejendomsbranchen ved blandt andet at holde konferencer og gåhjemmøder. Vores mål er at tilbyde vores medlemmer forskellige arrangementer, som giver dem fornyet viden og et stærkere netværk. I 2010 afholdt vi fem konferencer og en række gåhjemmøder, der alle var velbesøgte. For tredje år i træk afholdt vi administratorkonferencen for indehavere og ledende medarbejdere. 80 repræsentanter fra ejendomsbranchen deltog, og blandt andet udfordringerne ved administration af andelsboligforeninger blev diskuteret. I foråret blev blandt andet det nye byggeri 8TALLET i Ørestad Syd besøgt. I september bød vi vores medlemmer på et gåhjemmøde om restaurering og en rundvisning i Moltkes Palæ i det indre København, og i slutningen af 2010 deltog 75 medlemmer i et gåhjemmøde om en række nye byggerier i Ørestaden. Vi blev også vist rundt i DR Byen og det nye kontorhus Mikado House var også et ganske særligt år for foreningen, da vi her kunne fejre vores 150-års-jubilæum. Det foregik i Det Ny Teater i København. Omkring gæster var med til at fejre jubilæet med festtaler fra foreningens formand, John R. Frederiksen, og lektor Jens Lunde. Aftenen bød også på musicalen Mary Poppins og de to snobber Fritz og Poul fra DR s Rytteriet. TO FAGLIGE FORA Vi har i foreningen to faglige fora ED forum for ejendomsadministration og ED forum for ejendomsøkonomi. Her mødes medlemmer af foreningen og andre fagfolk med en interesse inden for ejendomsbranchen og udveksler erfaringer, får ny viden og ser nye sider af branchen. I løbet af 2010 blev der blandt andet afholdt gåhjemmøder om digital tinglysning, energirenovering af boligejendomme og de nye tal for IPD Dansk Ejendomsindeks. EN BRED PALET AF MEDLEMSTILBUD Via foreningens medier har vores medlemmer mulighed for at orientere sig om, hvad der sker på ejendomsmarkedet. Vi udsender alle hverdage dagens presseklip, udgiver magasinet Huset, det juridiske nyhedsbrev Huset Jura og vores nyhedsmail Huset Net. Vi tilbyder medlemsrabat på alle vores arrangementer og produkter og giver vores medlemmer adgang til de lukkede sider på ejendomsforeningen.dk, hvor de blandt andet kan finde relevante normtal og satser. af ejer- og/eller administratorsektionen kan derudover ringe til vores juridiske rådgivning og få råd og vejledning alle hverdage mellem Foreningen fejr ede sit 150-års-jubilæum i Det Ny Teater. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

8 Analyse Kontorejendomme stærkest Efter to år med negativ værditilvækst for investeringsejendomme blev udviklingen igen positiv i 2010 med en værditilvækst på 0,3 procent. De nyeste tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks viser, at investeringsejendomme er på vej ud af krisen med et totalt afkast på 5,3 procent. For første gang siden 2000 var det i 2010 kontorejendommene, som fik det bedste totale afkast med 6,2 procent. Kontorsektoren var den eneste sektor med en positiv værditilvækst på 0,7 procent. UDVIKLINGEN I AFKASTET De totale afkast i Danmark kan stadig ikke måle sig med dem, man så inden finanskrisen, og sammenlignet med eksempelvis Sverige klarede de danske investeringsejendomme sig i 2010 mindre godt. De svenske ejendomme gav et langt højere totalt afkast på 10,4 procent i 2010 og havde en værditilvækst på 5,0 procent. Set over en lidt længere årrække har de danske ejendomme været en fornuftig investering sammenlignet med de svenske. Set over henholdsvis tre og ti år har de danske investeringsejendomme givet 4,0 og 9,1 procent i årligt totalt afkast. I de samme perioder har de svenske investeringsejendomme givet årlige totale afkast på 2,7 og 6,4 procent. Også i Sverige var det i 2010 kontorejendommene, der havde det højeste totale afkast med 10,6 procent. Men set over de sidste ti år har de danske kontorejendomme klaret sig bedst med tre procentpoint mere i årligt totalt afkast. Over en tiårig periode har både butiks- og boligejendomme klaret sig bedre end kontorejendomme i både Sverige og Danmark. Som det kan ses i figur 1, er det boligejendommenes totale afkast, der svinger mest i Danmark. Siden 2007 har boligejendomme tabt 14,8 procent i værdi, men set over ti år har boligejendommene givet 10,2 procent i årligt totalt afkast. Butiksejendomme har klaret det godt i det sidste par år, men i 2010 gav de kun beskedne 4,5 procent i direkte afkast og havde en værditilvækst på næsten nul. Det er det laveste direkte afkast for butiksejendomme i den tid, IPD Dansk Ejendomsindeks har eksisteret. POSITIVE VÆKSTUDSIGTER Med positive vækstudsigter for den danske økonomi er det også forventningen, at de totale afkast på ejendomme fortsat vil stige. I januar 2011 udkom Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse, og den viste forventninger om svagt stigende totale afkast i fremtiden. Der kan opstilles to scenarier for udviklingen i det totale afkast i 2011 og De bygger begge på antagelsen om, at den stabile økonomiske fremgang fortsætter. De er præsenteret i figur 2. I Scenarie 1 fortsætter væksten i det totale afkast langsomt i de kommende to år. I scenariet er der fremskrevet med de forventninger til totalt afkast, som deltagerne i vores forventningsundersøgelse kom med i januar Scenarie 2 indeholder en fremskrivning med den vækst, man oplevede i IPD Dansk Ejendomsindeks fra 2009 til De to scenarier fremskriver det totale afkast til at være mellem 6,3 og 8,3 procent i Hvis økonomien fortsætter sin positive kurs, og hvis der fortsat fokuseres på at drive og udvikle ejendomme, vil investeringsejendommene komme langt flottere ud af krisen, end man turde håbe på, da finanskrisen så værst ud. Om det fortsat vil være kontorejendomme, som klarer sig bedst i de kommende år, må tiden vise. Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse I Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse spørger vi aktørerne på det danske ejendomsmarked om deres forventninger til fremtiden. Forventningsundersøgelsen udkommer hvert kvartal, og resultaterne er gratis til rådighed på ejendomsforeningen.dk/edf. 8 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

9 på vej ud af krisen Figur 1: Kontorejendomme gav det bedste totale afkast i 2010 Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Anm.: Figuren viser de totale afkast fra 2000 til Figur 2: Det totale afkast forventes at stige i de næste år Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmarks egne beregninger. Anm.: Fra 2000 til 2010 viser figuren de historiske totale afkast for IPD Dansk Ejendomsindeks. I 2011 og 2012 er der beregnet to scenarier: 1) Forventninger til de totale afkast fra Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse, første kvartal ) Udviklingen i IPD Dansk Ejendomsindeks fra 2009 til 2010 fortsætter i 2011 og Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

10 Tid til praktik. Foreningens task force fortæ lle er de studerende om jobbet som ejendomsa dministratortor til en af handelsskolernes karrieredage. KURSUSDELTAGELSE I 2010 Fokus på uddannelse Kursus Antal deltagere EA-uddannelsen 216 Efteruddannelse 702 Kursusdeltagere i alt 918 I efteråret 2010 kunne vi byde velkommen til de første studerende på den nye ejendomsadministratoruddannelse (EA-uddannelsen). Uddannelsen afløser den tidligere semesteruddannelse, og indholdet på uddannelsens fag er i forbindelse med ændringen blevet fornyet og revideret. Derudover er EA-uddannelsen blevet udvidet med to helt nye fag. Det ene er et introduktionsfag, som blandt andet giver de studerende indblik i vores etiske normer for ejendomsadministration, mens den anden nyhed er et fag om ejendomsinvestering og finansiering. POSITIV TILSLUTNING Tilslutningen til kurserne på EA-uddannelsen har på uddannelsens første semester været meget positiv, og på flere af kurserne blev der meldt fuldt optaget både på holdundervisningen i København og på fjernundervisningen i Aarhus. Du kan læse mere om uddannelsen og de enkelte fag på ejendomsforeningen.dk/uddannelse. BREDT UDVALG AF KURSER At styrke branchens og i særdeleshed medlemmernes faglige kompetencer er et centralt punkt i vores daglige arbejde, og vi tilstræber derfor at udbyde et bredt og relevant tilbud af efteruddannelseskurser. I det arbejde fokuserer vi både på de grundlæggende og tilbagevendende kurser inden for blandt andet udlejnings- og foreningsområdet, ligesom vi fokuserer på de mere aktuelle kurser, som skal imødekomme medlemmernes behov her og nu. Efterårets kursus Moms og afgifter er et eksempel på et aktualitetskursus, hvor blandt andet de nye regler om moms og ejendomsadministration affødte et så stort behov blandt medlemmerne, at kurset i København blev overtegnet. Du kan læse mere om vores efteruddannelseskurser og se det aktuelle udbud på ejendomsforeningen. dk/kurser. SAMARBEJDE ER VIGTIGT Et andet og vigtigt element i foreningens uddannelsesindsats sker imidlertid også via samarbejdet med de offentlige uddannelser. Vi vil gerne medvirke til, at branchen hele tiden udvikler sig, og at der er et kompetent felt af nyuddannede kandidater, som branchen kan rekruttere fra. Derfor samarbejder vi med Finanssektorens Arbejdsgiverforening om finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. Vi hjælper også de studerende med at finde praktikpladser, og i 2010 har vi hjulpet de første studerende på den nye finansbacheloruddannelse med at finde en praktikplads blandt vores administratormedlemmer. Vi vil i Ejendomsforeningen Danmark fortsætte med at etablere private og offentlige uddannelsestilbud til vores medlemmer, så vi kan sikre ejendomsbranchen et bredt og professionelt rekrutteringsgrundlag. 10 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

11 Foreningsudvalg FORENINGSUDVALG FOR BOLIGER Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. FORENINGSUDVALG FOR ERHVERVSLOKALER Adm. direktør Per W. Hallgren, Jeudan A/S. Advokat Niels Arthur Andersen, Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen, advokat Per Hansen, Advokatfirmaet Hansen, Sønderby & Co., advokat Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, og ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. ED-kontakt: Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen. FORENINGSUDVALG FOR BYGGERI Direktør Niels Anker Jørgensen, Emcon A/S. Udviklingsdirektør Karl-Gustav Jensen, NCC Construction Danmark, adm. direktør Steen Jørgensen, Finanssektorens Pensionskasse, og direktør Peter Spøer, Jeudan Servicepartner A/S. ED-kontakt: Kommunikationskonsulent Anne Louise Frandsen. FORENINGSUDVALG FOR EJENDOMSDRIFT Afd. chef Jan Gustavson, DATEA AS. Bygningskonstruktør John Kjær Hansen, Egmont, afdelingschef Lars Olaf Larsen, Dan-Ejendomme as, administrationschef Michael S. Fabrin, Valdal Advokatfirma, og servicedirektør John Rohde, Jeudan A/S. ED-kontakt: Regnskabschef Egon Petersen. Ejendomschef Jesper Friisberg, Post Danmark A/S Ejendomme, direktør Palle Gyldenløve, Nordea Ejendomsinvestering A/S, områdechef Anne Dorthe Lillelund, PFA Ejendomme A/S, adm. direktør Solveig Rannje, Rosk Ejendomme A/S, advokat, juridisk chef Paw Engsbye Rasmussen, Rosk Ejendomme A/S, advokat, juridisk chef Bjørn Allentoft, Steen & Strøm Danmark A/S, markedsdirektør Peter Frische, Ejendomsselskabet Norrporten, og adm. direktør Peter Mering, SEB Ejendomme A/S. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Timmy Lund Witte. FORENINGSUDVALG FOR FYN Søren Højberg, leder af Ejendomsforeningen Odense. Statsaut. ejendomsmægler & valuar Lars Dreyer, Danbolig, direktør Johan Pohlmann, vvs-installatør, og direktør Peter Søndergaard Christiansen, AdministrationsGruppen Danmark A/S. ED-kontakt: Søren Højberg, leder af Ejendomsforeningen Odense. FORENINGSUDVALG FOR HOVEDSTADEN Adm. direktør Søren Hofman Laursen, C.W. Obel Ejendomme A/S. COO for Norden Morten G. Fossum, CB Richard Ellis, advokat Susanne Husted-Andersen, ejendomsmægler Leif Olsen, Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S, konsulent Bjarne Vistrup og afdelingsdirektør Steffen Grimm Dyrhauge, Nykredit. ED-kontakt: Kommunikationschef Rikke Kristiansen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

12 Foreningeng n gennemførte i 2010 i regi af Foreningsud valg for hov edstaden et arr angement om restaurer ering ingen af Mol tkes Palæ. FORENINGSUDVALG FOR JYLLAND/NORD Direktør Karen Bock, ProDomus, kundechef Kirsten Cleyton, Dan-Ejendomme as, ejendomsadministrator Lars Galberg, LPG Ejendomsadministration ApS, advokat Anne Henriksen, advokatfirmaet vingaardshus a/s, advokat Karen-Marie Hovmøller, Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup, administrator Charlotte Bræmer Jensen, Hansen/Sønderby & Co, afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, administrator Jette Laursen, Advokatfirmaet Abel & Skovgaard Larsen, ejendomsadministrator Jonna Nielsen, John Nørgaard-Gruppen, ejendomsadministrator Yvonne Skagen, Ålborg Boligadministration, chefkonsulent Søren Stürup, Unik System Design A-S, projektudviklingschef Brian Svart, og advokat Kirsten Therkelsen, Advokatfirmaet Kromann & Reumert. ED-kontakt: Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Ejendomsforeningen Danmarks afdeling i Aarhus. FORENINGSUDVALG FOR JYLLAND/SYD Advokat Jesper Abel, Adv. fa. Abel & Skovgaard Larsen, teamchef Jørgen Allentoft, Nykredit A/S, administrationschef Majbritt Birch, Focus Advokater I/S, advokat Claus V. Johansen, Byg og Bo Kolding A/S, afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark, administrationschef Bente Møller, Essex Koncernen, adm. direktør Anette K. Nielsen, Boax ejendomme, direktør Bertel Nielsen, Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S, statsaut. revisor Jacob Nørmark, Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab, direktør Michael Salling, Colliers Ejendomsadministration A/S, direktør Erik Nielsen, Sinding & Compagni, direktør, advokat, Michael Sommer, Dansk Administrations Center A/S, kundechef Henrik Truelsen, FIH ERHVERVSBANK og statsaut. ejd. mægler Torben Weihrauch, Ejendomsselskabet Torben Weihrauch. ED-kontakt: Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Ejendomsforeningen Danmarks afdeling i Aarhus. FORENINGSUDVALG FOR KOMMUNIKATION Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, Dan-Ejendomme as. Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as, adm. direktør Solveig Rannje, Rosk Ejendomme A/S, civiløkonom Axel Kiel og afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark. ED-kontakt: Kommunikationschef Rikke Kristiansen. FORENINGSUDVALG FOR PROFESSIONELLE EJENDOMS UDVIKLERE COO for Norden Morten G. Fossum, CB Richard Ellis. Udviklingsdirektør Erik Krag-Hansen, Nordicom A/S, direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S, direktør Ole Blenstrup, Essex A/S, og direktør Robin Feddern, ArkitektGruppen. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Mogens Dürr. FORENINGSUDVALG FOR SJÆLLAND Advokat Jens Thoregaard, Frederikssund. Statsaut. revisor Dan Koefoed, Nakskov, civiløkonom Axel Kiel, Køge, og advokat Charlis Vogelbein, Roskilde. ED-kontakt: Juridisk konsulent, advokat Timmy Lund Witte. FORENINGSUDVALG FOR UDDANNELSER Direktør, advokat Anne Marie Oksen, CEJ Ejendomsadministration A/S. Regionsdirektør Søren Stenstrop, Dan-Ejendomme as, afdelingsleder Lise Danelund, DATEA, direktør Henrik Christiansen, IP Administration A/S, og direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S. ED-kontakt: Chefjurist, advokat Liselotte Almosetoft. 12 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

13 Der snakkes ove r kaff en til Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde i nob ember Eksternt samarbejde Ejendomsforeningen Danmark er repræsenteret i flere nævn og boligretter, blandt andet som lægdommere ved boligretter på Sjælland, Fyn og i Aarhus og som medlem af huslejenævn på Sjælland, Fyn og i Randers Kommune. Ejendomsforeningen Danmark er også indstillende organisation over for landsretspræsidenterne vedrørende boligdommere i både Østre og Vestre Landsretskreds. Ejendomsforeningen Danmark er ligeledes indstillende organisation vedrørende repræsentant til Huslejenævnet for København og omegn. Ejendomsforeningen Danmark indstiller også medlemmer til bestyrelserne i Grundejernes Investeringsfond, Byggeskadefonden og R98. INTERNATIONALT SAMARBEJDE Vi skal fortsat styrke varetagelsen af vores medlemmers interesser. Derfor er Ejendomsforeningen Danmark medlem af to europæiske sammenslutninger af nationale foreninger inden for ejendomserhvervet. Den ene sammenslutning er European Property Federation, der varetager interesserne for ejendomsejere i EU. Den anden er European Confederation of Property Managers, der varetager interesserne for ejendomsadministratorer i EU. NORDISKE SØSTERORGANISATIONER For at opretholde en god erfaringsudveksling har Ejendomsforeningen Danmark løbende kontakt til søsterorganisationerne i Finland, Suomen Kiinteistöliitto ry, Norge, Huseiernes Landsforbund, og Sverige, Fastig hetsägarna Sverige. KOORDINERINGSGRUPPE FOR DE OFFENTLIGE UDDANNELSER Vi skal sikre, at der fortsat er offentlige uddannelsestilbud til vores branche. Vi er derfor en del af Finanssektorens Arbejdsgiverforenings koordineringsgruppe for de offentlige uddannelser. Her fastholder vi en tæt faglig dialog med de andre medlemmer af gruppen, som er Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen Registrerede Revisorer, Forsikring og Pension, SKAT, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, handelshøjskolerne, handelsskolerne og Undervisningsministeriet. STYREGRUPPE FOR DANSK EJENDOMSINDEKS IPD Dansk Ejendomsindeks ledes af en styregruppe, der vælges af og blandt deltagerne. Ejendomsforeningen Danmark er sekretariat for styregruppen og for ejendomsindekset. Ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Direktør Carsten Jarlov, Slots- og Ejendomsstyrelsen, direktør Michael Willumsen, PFA Ejendomme, adm. direktør Tonny Nielsen, Aberdeen Property Investors, direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme, Karsten Withington Brink, PensionDanmark Ejendomme, direktør Peter Mering, SEB Ejendomme A/S, og afdelingsdirektør Bjarke Bendix Cloos, Danica Pension. ED-kontakt: Direktør Torben Christensen. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

14 Grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark SJÆLLAND Ejendomsforeningen Holbæk V. Leif Lundberg Petersen Toftevang 4, 4550 Asnæs Telefon: : Henrik Kjær Faxe Grundejerforening V. Niels Mollerup Mosevang 3, 4690 Haslev Telefon: : Hans Elverdam Frederiksberg Grundejerforening V. Erling Oxdam Frederiksberg Allé 47, 1820 Frederiksberg C Telefon: og Fax: Træffetid: Torsdag kl : Bo Frimodt Frederikssund Grundejerforening V. Jens Thoregaard Ny Østergade 7, 2. sal, Postboks 249, 3600 Frederikssund Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl : Jens Thoregaard Grundejerforeningen Lolland V. Dan Kofoed Amalievænget 37, 4900 Nakskov Telefon: Træffetid: Hverdage kl : Per Morén Helsingør Grundejerforening Strynøvej 4, 3140 Ålsgårde Hjemmeside: helsingorgrundejerforening.dk : Torben Knudsen Hillerød Grundejerforening V. Hans Reinholdt Huginsvej 6 D, 3400 Hillerød Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl : Hans Reinholdt Køge Grundejerforening V. Axel Kiel Nørregade 5, 4600 Køge Telefon: : Axel Kiel Nykøbing Falster Grundejerforening V. Svend Teilmann Jernbanegade 20, 4800 Nykøbing F. Telefon: : Svend Teilmann Ringsted Grundejerforening V. Jan Weise Pedersen Degnesvinget 32, 4100 Ringsted Telefon: Træffetid: Efter kl. 19 : Finn Andersen Roskilde Grundejerforening V. advokat Lill Heidebo Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde Telefon: Fax: Hjemmeside: roskildegrundejerforening.dk Træffetid: Hverdage kl : Lill Heidebo Rødovre Grundejerforening V. Flemming Sejr Hansen Danhaven 5, 2500 Valby Telefon: Træffetid: Hverdage kl : Flemming Sejr Hansen Slagelse Grundejerforening V. Jesper G. Jørgensen Rosengade 5, 1. th., 4200 Slagelse Telefon: Fax: Træffetid: Hverdage kl : Jesper G. Jørgensen Sorø Grundejerforening Fulbyvej 4P, 4180 Sorø Telefon: : Mogens Pihl Sundbyernes Grundejerfællesskab V. Svend Vexby Englandsvej 10, 2300 København S Telefon: Hjemmeside: sundbygf.dk : Svend Vexby Vordingborg Grundejerforening V. Svend Rønne Goldschmidtsvej Vordingborg : Flemming F. Bentzon FYN Nyborg Grundejerforening af 1898 V. Johan Pohlmann Korsgade 20, st. tv., 5800 Nyborg Telefon: / Fax: Træffetid: Mandag til torsdag kl og fredag kl : Johan Pohlmann Ejendomsforeningen Odense V. Søren Højberg Vestre Stationsvej 18, st., 5000 Odense C Telefon: Fax: Træffetid: Tirsdag og torsdag kl : Peter Søndergaard Christiansen JYLLAND Ejendomsforeningen Kronjylland V. Per Hansen Tronholmen 3, 3. sal, 8960 Randers SØ Telefon: Fax: Træffetid: Torsdag kl eller på telefon : Henning Jürgensen 14 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

15 Uddrag af årsrapporten 2010 Den uafhængige revisors erklæring TIL MEDLEMMERNE AF EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskabet for Ejendomsforeningen Danmark for regnskabsåret afsluttet 31. december 2010, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vores revisionspåtegning dateret den 3. marts 2011 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det årsregnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. DET UDFØRTE ARBEJDE Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. For bedre at forstå foreningens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med det årsregnskab, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 3. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Allan Pedersen statsaut. revisor Morten Jensen statsaut. revisor Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

16 Uddrag af årsrapporten 2010 Resultatopgørelse for året 1. januar-31. december tkr. Indtægter Medlemskontingenter Bidrag fra foreningsaktiviteter Grundejernes Investeringsfond, tilskudsramme til informations- og uddannelsesvirksomhed Indtægter i alt Omkostninger Administrationsomkostninger ( ) (2.999) Fremstilling af magasinet Huset ( ) (673) Salgs- og distributionsomkostninger ( ) (534) Lønomkostninger ( ) (9.745) Omkostninger vedr. foreningsaktiviteter ( ) (851) Lokaleomkostninger ( ) (489) Anvendelse af tilskudsramme til informationsog uddannelsesvirksomhed ( ) (975) Omkostninger i alt ( ) (16.266) Resultat før afskrivninger og renter ( ) (1.201) Afskrivninger på inventar og driftsmateriel mv. ( ) (235) Resultat af foreningens virksomhed ( ) (1.436) Ejendommens driftsresultat Resultat før finansielle poster ( ) (912) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (264) - Resultat før skat ( ) 765 Skat af årets resultat (74) Årets resultat ( ) 691 Resultatdisponering Henlagt til overført resultat ( ) 691 ( ) Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

17 Uddrag af årsrapporten 2010 Balance pr. 31. december / /12 10 tkr. Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmateriel mv Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavende selskabsskat Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

18 Uddrag af årsrapporten 2010 Balance pr. 31. december / /12 10 tkr. Passiver Egenkapital Overført resultat Indskudskapital vedr. magasinet Huset Egenkapital i alt Ansvarlig indskudskapital Hensatte forpligtelser Hensat forpligtelse vedr. støtte til retssager Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligter Kreditorer Informations- og uddannelsesmidler, Grundejernes Investeringsfond Anden gæld Periodeafgrænsning Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Hoved- / nøgletal Hovedtal i kr Indtægter Driftsudgifter Foreningsresultat før skat (2.054) (1.436) (196) Årets resultat efter skat (509) Balancesum Egenkapital Soliditetsgrad i procent 80,2 78,9 79,8 76,1 74,9 Antal medarbejdere* * Opgjort efter ATP-metoden. 18 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

19 Ejendomsforeningen Danmarks hovedbestyrelse Forreste række fra venstre:, direktør John R. Frederiksen, adm. direktør Søren Hofman Laursen, advokat Per Hansen, direktør, advokat Anne Marie Oksen, direktør Lars Frederiksen. Midterste række fra venstre: Ejendomsmægler Leif Olsen, næstformand, advokat Sven Westergaard, direktør Jens Erik Udsen, advokat Kenneth Søndergaard, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen. Bageste række fra venstre: Adm. direktør Flemming Engelhardt, adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, direktør Michael Willumsen, direktør Søren Impgaard Nielsen og advokat Jens Anker Hansen. Derudover har hovedbestyrelsen følgende medlemmer: Advokat Karen-Marie Hovmøller, adm. direktør Peter Lautrup, statsaut. revisor Dan Koefoed, direktør Peter Søndergaard Christiansen og advokat Uwe Teichert. Fotos S. 3: Lizette Kabré og Vibeke Toft. S. 4: Lizette Kabré. S. 5: Morten Larsen. S. 6: Vibeke Toft. S. 7: Hung Tien Vu og Vibeke Toft. S. 8: Palle Skov. S. 10: Vibeke Toft. S. 11: Vibeke Toft. S. 12: Vibeke Toft. S. 13: Vibeke Toft. S. 19: Vibeke Toft. Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport

20 Ejendomsforeningen Danmark er den professionelle erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningens medlemmer dækker cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked. Vi bidrager til udviklingen af en fagligt stærk og professionel ejendomsbranche. Læs mere om os på ejendomsforeningen.dk. Hovedkontor Nørre Voldgade København K Telefon: ejendomsforeningen.dk Åbningstid: Mandag til fredag Aarhus Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Telefon: ejendomsforeningen.dk Åbningstid: Mandag til torsdag Fredag Odense Vestre Stationsvej 18, st Odense C Telefon: efodense.dk Åbningstid: Tirsdag og torsdag Øvrige dage efter aftale 20 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2010

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund Beretning Indhold En grønnere hverdag... 3 Energimærkning... 3 Evaluering af ordningen... 3 Inspiration og viden om grønne tiltag... 4 Et grønnere og sundere sekretariat... 4 Reduktion af papirforbrug...

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

Mit år i ejendomsbranchen Læs interviewet med en af branchens vigtigste profiler. Årsnummer 2013: De internationale ejendomsmarkeder

Mit år i ejendomsbranchen Læs interviewet med en af branchens vigtigste profiler. Årsnummer 2013: De internationale ejendomsmarkeder ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 09 2013 6. årgang Årsnummer 2013: DE STØRSTE NYHEDER Boligmarkedet blev rødglødende 10 TIPS TIL 2014

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Sådan gik første år i Danmark Læs det eksklusive interview med Patrizias nordiske direktør

Sådan gik første år i Danmark Læs det eksklusive interview med Patrizias nordiske direktør MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 02 2014 7. årgang TEMA: RÅDGIVNING I EJENDOMSBRANCHEN - Kapitalen er tilbage i markedet Læs side 16 - Mangel på dygtige

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Reflex OKTOBER 2006 Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Dan-Ejendomme as oplever en stigende aktivitet på udlejningen af kontorlokaler. Læs mere side 6 Hvorfor tingene ikke blev løst i går..! Højkonjunkturen

Læs mere

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 november 2010 3. årgang 9,8 milliarder kroner til investeringer i København Mæglernes skæbneår Gennembrud for ESCO

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Driften skal spinde guldet

Driften skal spinde guldet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- Asset management: Driften skal spinde guldet København skal have nyt navn Tæt

Læs mere

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien Nr. 6 august 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Stort tema om renovering: Milliardpotentiale

Læs mere