LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter"

Transkript

1 LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE

2 Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN 199 BESTEMMELSER BILAG KORTBILAG ØRESUND Tuborg Boulevard Tuborg Nord TUBORG HAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Tuborg Syd Eksisterende forhold

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLANENS BAGGRUND Området Tuborg Syd har tidligere huset bryggerivirksomheden Tuborg samt havnevirksomheden Tuborg Havn. Begge disse funktioner er ophørt og området er under omdannelse. I august 2000 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 178 for hele Tuborg Syd området. Lokalplan 178 har for størsteparten af områdets vedkommende karakter af en rammelokalplan, der i takt med ønskerne om områdets udbygning, skal suppleres med nye lokalplaner. Siden vedtagelsen af lokalplan 178 er der opført, en ny kommuneskole, Hellerup Skole, syd for Dessaus Boulevard, to større administrationsbygninger syd for Tuborg Havnevej samt gennemført en om- og tilbygning af den tidligere administrationsbygning for Tuborg Bryggeriet, langs Strandvejen. Carlsberg A/S ønsker nu at fortsætte udbygningen af Tuborg Syd i området mellem Strandvejen, Tuborg Havnevej, Philip Heymans Allé og Dessaus Boulevard. Lokalplan 199, er den første i rækken af 2. generations lokalplaner for Tuborg Syd. Lokalplan 199 omfatter de i lokalplan 178 benævnte delområder, IA og IB. EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhed og eksisterende bebyggelse: Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Hellerup bydel og er en del af Tuborg Syd. Lokalplanområdet er i alt på ca m 2. Området er ubebygget, bortset fra det gamle bryghus på hjørnet af Tuborg Havnevej og Strandvejen og administrationsbygningen på hjørnet af Dessaus Boulevard og Strandvejen, med henholdsvis ca m 2 og ca m 2 etageareal. En del af området (delområderne 1, 2, 3 og 6) ligger i Hellerup bydelscenter, der i sin helhed strækker sig langs Strandvejen, fra Øregårds Allé i nord til Tuborg Syd i syd. 1

4 Luftfoto eksisterende forhold - juni 2003 Centerfunktioner: Hellerup bydelscenter inkl. Tuborg Syd (delområderne 1, 2, 3 og 6) Der findes i dag ingen centerfunktioner i centerområdet på Tuborg Syd og eneste bebyggelse er det gamle bryghus, der står tomt og afventer restaurering og ombygning. Den øvrige del af Hellerup bydelscenter, der ligger uden for denne lokalplan, er omfattet af lokalplan 209 fra august Hellerup bydelscenter er i dag bydelens vigtigste indkøbsområde med ca. 140 butikker, hvoraf ca. 20 % er dagligvarebutikker. Der er ca. 40 publikumsorienterede servicefunktioner, som f.eks. banker, ejendomsmæglere, frisører, restauranter, caféer, hotel, rejsebureauer, forsikringsselskab m.m. og enkelte liberale erhverv, som f.eks. klinikker, tegnestuer, reklamebureau, div. kontorer m.m. Herudover er der 9 offentlige funktioner i form af museum, bibliotek, posthus (alle publikumsorienteret service) og div. kontorer og institutioner samt ca. 120 boliger i stueplan. Det samlede bruttoetageareal til butikker er på ca m 2, hvoraf dagligvarebutikkerne udgør ca. 1/3. Den gennemsnitlige butiksstørrelse er på 150 m 2 bruttoetageareal. Hellerup bydelscenter er et velfungerende - og på nær Tuborg Syd, et fuldt udbygget centerområde med en fin balance mellem de enkelte funktioner. En yderligere udbygning af området i større omfang, bortset arealerne på Tuborg Syd, er ikke mulig uden større indgriben i det bestående miljø. 2

5 Stationsnærhed og tilgængelighed: Området er stationsnært beliggende i henhold til Svanemøllen Station og Hellerup Station. Herudover betjenes området af 2 buslinier med forbindelse til såvel Hellerup bydelen, som store dele af kommunen samt til regionens busnet i øvrigt. Med sin beliggenhed nær bydelens eksisterende -, som kommende boligområder, er der ud over kollektiv transport, tillige generelt god tilgængelighed for såvel gående -, cyklende - og bilende kunder til centerområdet. Parkering: Lokalplanområdet har i dag en samlet parkeringskapacitet på ca. 220 pladser omkring administrationsbygningen i delområderne 4 og 6. Halvdelen af disse pladser er midlertidigt anlagt. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Det er lokalplanens formål at give mulighed for en udbygning af Hellerup bydelscenter på Tuborg Syd, som et attraktivt og velfungerende centerområde med et varieret udbud af butikker og publikumsorienterede servicefunktioner, liberale erhverv og offentlige formål. Centerområdet på Tuborg Syd er stort set den eneste mulighed for etablering af ny centerdannelse i Gentofte Kommune og det er Kommunalbestyrelsens ønske, at den nye centerdannelse med detailhandel og publikumsorienterede funktioner, kan medvirke til at der skabes mest muligt liv langs den østvestgående kanal, der etableres fra Tuborg Havn og frem til Strandvejen. Lokalplan 199 stiller derfor bl.a. krav om etablering af detailhandel og publikumsorienteret service i dele af bebyggelserne langs kanalen - for detailhandel primært langs kanalens nordlige side. Det er tillige lokalplanens formål at sikre bevaringsværdig bebyggelse. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for centerområdets maksimale butiksstørrelser og for mulighederne for etablering af butiksetageareal i henhold til en kvote på m 2. Lokalplanen indeholder desuden bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder angivelser af byggemuligheder inden for de enkelte delområder samt bestemmelser for udlæg af parkerings- og opholdsarealer. Inden for lokalplanområdet kan der maksimalt opføres m 2 etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på

6 Delområde nr. Etageareal m² m² m² m² m² Arealfordeling for delområder indenfor lokalplanområdet Kanalen der etableres fra Tuborg Havn og frem til Strandvejen deler området op i to dele. Bebyggelserne, som lokalplanen giver mulighed for, henholdsvis nord og syd for kanalen beskrives i de følgende afsnit. Nord for kanalen Modelfoto af område 1 og 2 set fra Strandvejen. Forrest i billedet ses det bevaringsværdige bygværk Tuborgflasken, der er beliggende udenfor lokalplanområdet. Der er ikke taget stilling til flaskens fremtidige placering, men lokalplan 199 giver mulighed for at den kan opstilles indenfor lokalplanområdet. Det gamle bryghus ved Strandvejen fastlægges som bevaringsværdigt. Dog må der ved bygningens nordlige facade opføres en tilbygning som i højden skal tilpasses bryghusets taggesims. Bryghuset og en eventuel tilbygning kan ifølge lokalplanen anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv og offentlige formål. Umiddelbart syd for Eksperimentariet giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres et butikscenter. Centeret skal opføres med et volumen der byg- 4

7 ningsmæssigt harmonerer med Eksperimentariebygningen. Ifølge lokalplanen må der kun bygges i 2 etager indenfor et fastlagt byggefelt. Mod Philip Heymans Allé skal der bygges i 3 etager for at markere gadebilledet. Stueetagen må kun anvendes til detailhandel eller publikumsorienteret service, mens de øvrige etager tillige må indrettes med liberale erhverv. Syd for kanalen Modelfoto af område 3, 4 og 5 set fra hjørnet af Strandvejen og Dessaus Boulevard. Tuborgs tidligere administrationsbygning, som nu huser revisionsfirmaet PriceWaterhouse & Coopers, ses forrest i billedet. Lokalplanen giver kun mulighed for en mindre færdiggørelse i 1 til 2 etager ud mod kanalen (ikke vist på modellen). Ellers er området mod Strandvejen færdigudbygget. Den eksisterende bebyggelse må kun anvendes til liberale erhverv, mens en eventuel tilbygning mod kanalen som nævnt, kun må anvendes til publikumsorienteret service i form af café, restaurant eller udadvendte funktioner for virksomhederne. Bag den store bygning kan der mellem kanalen og Dessaus Boulevard opføres bebyggelse efter følgende principper: Langs kanalen skal bebyggelsen opføres indenfor et fastlagt byggefelt, som 3 bygningsstokke i 5 til 6 etager beliggende gavlvendt mod kanalen. Bygningsstokken nærmest Strandvejen kan dog opføres i 4 etager. Bebyggelsens stueetage og 1. sal skal opføres med facader i byggefeltets afgrænsninger, dog således at stueetagens facader kan være delvis tilbagetrukket fra 1. salens. Anvendelsesmæssigt må bebyggelsen kun anvendes til liberale erhverv, bortset fra stueetagen mod kanalen, hvor anvendelsen er fastlagt til detailhandel, publikumsorienteret service herunder offentlige formål samt reception, kantine 5

8 show-room og lignende udadvendte funktioner for virksomhederne i bebyggelsen. Mod Dessaus Boulevard skal bebyggelsen opføres som 3 punkthuse i 6 etager med en 7. etage udført som penthouseetage. De 3 punkthuse må gerne bygges sammen med en bygning i 1 eller 2 etager under forudsætning af, at denne bebyggelse er trukket mindst 5 m tilbage fra vejlinien og i øvrigt ikke overstiger m². Butikscenterets stueetage Lokalplan 199 giver mulighed for at der kan opføres et butikscenter mellem Eksperimentariet og kanalen. Samtidig med at der skal opnås en alsidig butikssammensætning skal centerets butikker medvirke til, at der opstår et bymæssigt liv på promenaden langs den markante kanal. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der mindst skal være 15 butikker i stueetagen. Der fastlægges også bestemmelser om, at der skal indrettes alment tilgængelige gangarealer og butikslokaler i en åben, organisk struktur, der primært er orienteret mod kanalen. Facaden mod kanalen skal i varierende omfang være tilbagetrukket fra facaden på den overliggende 1. sal således at der gives mulighed for udvendige nicher og mindre pladsdannelser. Mindst halvdelen af butikkerne og de publikumsorienterede servicefunktioner skal have direkte eller visuel kontakt med kanalen. Skitsen, udarbejdet af Vilhelm Lauritzen A/S, illustrerer hvorledes butikscenterets sydvendte facade kan bearbejdes så der kan skabes et bymæssigt liv med cafeer og torvehandel langs kanalens promenader. 6

9 Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S har for Carlsberg Ejendomme A/S udarbejdet et skitseforslag til et butikscenter der vil kunne opføres indenfor rammerne af denne lokalplan. Tegningen illustrerer et eksempel på hvorledes promenade og butikker vil kunne udformes i et samspil. 7

10 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLANLÆGNING Folketinget vedtog en ændring af planloven med ikrafttrædelse i februar Ændringen af planloven har medført nye krav til amternes og kommunernes planlægning for detailhandelen. På baggrund af planlovsændringen har Københavns Amt udarbejdet Regionplantillæg 8, der indeholder retningslinier for den fremtidige lokalisering og udvikling af regionens detailhandel. Regionplantillægget fastlægger bl.a. kvoter for detailhandelens maksimale udbygning i de enkelte kommuners bydele. Regionplantillægget er fortsat det gældende grundlag for detailhandelen, nu som et tillæg til Regionplan KOMMUNEPLANLÆGNING Centerplanlægning Kommunens bydelscentre Detailhandelen i Gentofte Kommune er kendetegnet ved en decentral centerstruktur. Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at fastholde denne struktur ved at tilvejebringe nye bestemmelser, der regulerer detailhandelsudviklingen i kommunen. I august 2003 vedtog Kommunalbestyrelsen 6 lokalplaner (Lokalplan ) med tilhørende Kommuneplantillæg 03/01 omfattende samtlige centerområder i Gentofte Kommune. Centerområdet på Tuborg Syd var ikke omfattet af denne lokalplanlægning, men var en del af kommuneplantillæg 03/01. Kommuneplantillæg 03/01 er et tematillæg, som nærmere fastlægger det overordnede plangrundlag for kommunens centerområder. Kommuneplantillægget præciserer bestemmelserne fra Kommuneplan 2001 og erstatter Kommuneplan 2001 for så vidt angår detailhandelsbestemmelserne. Lokalplan 199 er en del af denne centerplanlægning, men adskiller sig væsentligt fra de nævnte 6 bydelscenterlokalplaner ved konkret, udover anvendelsesbestemmelser, tillige at indeholde bestemmelser om områdets fremtidige bebyggelse - dennes placering og udformning. Den nærmere udformning af Tuborg Syds bebyggelse tager sit udgangspunkt i vinderprojektet fra den afholdte idékonkurrence i 1999 og lokalplan 178 fra

11 Gentofte Kommunes centerstruktur Centerstrukturen i Gentofte Kommune består af 6 bydelscentre (centerområder) og 10 lokalcentre. Derudover findes der en decentral centerdannelse ved Nybrovej (IKEA m.fl.) og en række detailhandelsbutikker til forsyning af nærområderne. Disse butikker indgår ikke i centerstrukturen. Centerområderne indeholder mange, forskellige funktioner. Blandingen af og alsidigheden i disse funktioner er med til at sikre centerområderne som attraktive og velfungerende byområder. Det overordnede plangrundlag fastlægger differentierede bestemmelser for de enkelte funktioner. Af denne årsag er det nødvendigt indledningsvis at fastlægge definitioner af funktionerne, herunder detailhandelen, inden for centerområderne. Eksempler på de forskellige funktioner findes bagest i lokalplanen som bilag. Definitioner på anvendelser i centerområder: Detailhandel Butik Supermarked Dagligvare Udvalgsvare Publikumsorienteret service Liberalt erhverv Offentlige formål (Publikumsorienteret service) Bruttoetageareal Detailhandel er erhverv, der defineres som salg til privat brug. En butik er et lokale med detailhandel. En større butik med et bredt varesortiment primært dagligvarer. En dagligvare er et produkt, der indgår i husholdningers daglige brug. En udvalgsvare er et langvarigt forbrugsgode, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen. Publikumsorienteret service, herunder særlige offentlige formål, defineres som funktioner, der ikke er detailhandel, men som med fordel kan lokaliseres i strøggader sammen med detailhandel. Publikumsorienteret service er typisk erhverv, men kan således også udgøre visse typer af offentlige formål. Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende kontorvirksomheder, som ikke ved karakter, omfang eller aktiviteter er eller umiddelbart kan blive til gene for de omkringboende. Til offentlige formål medregnes funktioner som bibliotek, museum, posthus og lignende, men f.eks. ikke institutioner. Begrebet bruttoetageareal er defineret i Bygningsreglement 95. For så vidt angår opgørelse af areal til detailhandel er definitionen af bruttoetageareal skærpet med ovennævnte planlovsændring, idet kælderareal altid medregnes. Ved bruttoetageareal forstås således samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, kælder, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria o.lign., men ikke parkeringsarealer. Strøggader Et bydelscenter (centerområde) rummer mange funktioner. Det område, som indeholder den største koncentration af publikumsorienterede funktioner, benævnes strøggade. En strøggade indeholder funktioner, der med udstillingsvinduer udgør en del af det levende bymiljø. 9

12 Kvoter for butiksetablering En anden vigtig bestanddel af det overordnede plangrundlag er en nærmere fastlæggelse af regionplanens tildeling af kvoter for detailhandelen for de enkelte centerområder i Gentofte Kommune. Hellerup bydelscenter, inkl. Tuborg Nord og Syd, er i henhold til Kommuneplantillæg 03 tildelt en maksimal udvidelses og omdannelsesmulighed på m 2, heraf m 2 til centerområdet på Tuborg Syd, svarende til delområderne 1, 2, 3 og 6. Bortset fra Tuborg Syd fremtræder Hellerup bydelscenter i dag som et stort set fuldt udbygget centerområde med få muligheder for nybyggeri i større omfang, uden en større påvirkning af områdets bymiljø, herunder påvirkning af eksisterende bebyggelse, friarealer og de trafikale forhold. Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at en fordeling af den tildelte kvote på m 2 på bydelscentrets enkelte områder, med m 2 til Tuborg Syd, dels vil tilføre Tuborg Syd muligheden for et butiksmiljø af en rimelig størrelse og dels vil sikre det eksisterende centerområde langs Strandvejen i Hellerup en fortsat udvikling uden større indgriben i det bestående miljø. Kundeunderlaget til Hellerup bydelscenter forøges ved udbygningen af Tuborg området med ca boliger, svarende til ca m² boligetageareal. Luftfoto af Tuborg området fra sydøst. 10

13 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2001 for så vidt angår rammebestemmelserne for enkeltområde 1.E6 samt Kommuneplantillæg 03/01 for så vidt angår rammebestemmelserne for enkeltområderne 1.C3 samt de generelle rammer vedr. detailhandlen. Kommuneplantillæggets bestemmelser afløser bestemmelserne i Kommuneplan 2001, herunder generelle rammer, for så vidt angår detailhandlen. En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde 1.C3 Tuborg Syd skal bl.a. sikre: Områdets fremtidige anvendelse: Bebyggelsens art: Maks. bebyggelsesprocent: Maks. antal etager: 7 Maks. bygningshøjde: Mindste opholdsareal: Mindste antal parkeringspladser: Butikkers indpasning i bebyggelsen: Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: CENTERFORMÅL: Detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv og offentligt formål Etagehuse 130 for området som helhed 30 meter - bortset fra enkelte bygningsdele 10 % af etageareal til erhverv 25 % af offentligt etageareal 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr 50 m 2 etageareal til offentligt formål - eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: - dagligvarer m 2 - udvalgsvarer m 2 Det gamle bryghus ved Strandvejen skal bevares. Der skal etableres kanal i området. Stationsnært 1.C2 1.EB1 1.E8 1.F8 1.C3 1.EB3 1.E6 Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning iht. Kommuneplantillæg 03 1.E7 1.B12 1.D24 1.B15 11

14 LOKALPLANER Lokalplan 178 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, dvs. de på nedenstående kortbilag fra lokalplan 178 viste delområder IA og IB. Hidtil gældende lokalplan 178 BEVARINGSPLANLÆGNING I henhold til lokalplan 178 er bygværkerne Det gamle Bryghus og Tuborgflasken udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. Tuborgflasken er desuden i kommunens bevaringsregistrant fra 1984 Huse i Gentofte også her erklæret bevaringsværdig. Bygværket Tuborgflasken er i dag ikke beliggende i lokalplanområdet, men i naboområdet, omfattet af lokalplan 178 (delområde II). I henhold til lokalplan 178 fremgår det at bygværket skal bevares inden for Tuborgarealerne, men at den endelige placering skal fastlægges i supplerende lokalplan. Tuborgflasken kan placeres inden for denne lokalplans område. Det gamle bryghus 12

15 VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med kraftvarme i henhold til delplan for kraftvarmeforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. TRAFIK- OG MILJØPLAN Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Trafik- og Miljøplan , hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. For så vidt angår lokalplanområdet er Strandvejen en amtsvej, hvor Københavns Amtsråd er vejbestyrelse. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller indføring af hastighedsnedsættelse på veje inden for området behandles således ikke i lokalplanen. Evt. beslutning om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. RÅDEN OVER VEJAREAL VAREUDSTILLING OG LØSE SKILTE PÅ FORTOV STADEPLADSER UDENDØRS SERVERING MM. Tilladelse til udstilling og salg af varer, herunder også udendørs servering, kræver tilladelse fra politiet. Såfremt der er tale om offentligt vejareal kræves tillige tilladelse fra vejbestyrelsen. Er der tale om privat vejareal, kræves foruden politiets tilladelse, ejerens - samt Kommunalbestyrelsens tilladelse. Strandvejen er en amtsvej med amtet som vejbestyrelse. Øvrige veje er enten offentlige veje eller privat fællesveje, hvor Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende. 13

16 KYSTNÆRHED Lokalplanens område er et kystnært beliggende byzoneareal, hvor Kommunalbestyrelsen i henhold til lov om planlægning 5a, stk. 4, skal vurdere bebyggelsens indpasning i den kystlandskabelige helhed. Områdets hidtidige bebyggelse for bryggeri- og havnevirksomhed er stort set nedrevet og lokalplanens byggemuligheder overstiger ikke de hidtil gældende bygningshøjder på op til 45- til 52 meter, hvilket også gælder for de fortsat beliggende bygninger: Tuborgs tidligere administrationsbygning med tilbygning samt det gamle bryghus på henholdsvis 9, 5 og 6 etager, med bygningshøjder på henholdsvis 34, 22 og 30 meter. Lokalplanen er i overensstemmelse med 5a, stk. 4 i lov om planlægning. MILJØFORHOLD Del af matr. nr. 5 a, Hellerup er af Københavns Amt kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven. Kortlægningen er tinglyst på ejendommen og indebærer at der skal søges tilladelse fra Amtet til ændring i arealanvendelsen, samt til udførelse af bygge- og anlægsarbejder efter regler, som er gældende i henhold til jordforureningslovens 8. Den del af matr. nr. 5 a, Hellerup, som er beliggende på Tuborg Syd, er ikke omfattet af denne tinglysning. Der er således ikke kortlagt noget affaldsdepot inden for lokalplanens område. Områdets arealer nærmest Strandvejen er belastet af trafikstøj herfra. Ny bebyggelse skal overholde de gældende regler for støjniveauer fra vejtrafikken. Området vil, efter udbygningen af Tuborg Syd er tilendebragt, være beliggende i et tæt bebygget center, erhvervs- og boligområde, hvor støj og lugt fra erhvervsmæssige aktiviteter kan give anledning til gener. Eksempelvis kan levering af varer forårsage støjgener og bør således kun forekomme inden for normal arbejdstid fra mandag til fredag mellem kl og og lørdag mellem kl og Med henblik på bl.a. begrænsning af lugtgener har Gentofte Kommune udarbejdet en vejledning vedr. miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. og denne vejledning bør følges af alle typer restauranter og forretninger med køkkenaktiviteter, idet disse virksomheder bør have installeret et udsugningsanlæg med et afkast frit over tag. Kommunen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 42 påbyde en virksomhed at nedbringe støj- og lugtgener. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Etablering af kajplads for både i kanalen kan ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra Kystinspektoratet. Lokalplanens virkeliggørelse er ellers ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. 14

17 Etablering af detailhandelscenteret kan ikke finde sted uden at regionplanmyndigheden, HUR har screenet det konkrete byggeprojekt for hvorvidt det må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt samt om detailhandelscentret anses for at være VVM pligtigt. 15

18 16

19 LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Det er lokalplanens formål: at udlægge - og udvikle området til et attraktivt og velfungerende center- og erhvervsområde med et varieret udbud af butikker, publikumsorienteret service, liberale erhverv og offentlige formål, at fastlægge retningslinier for opførelse af ny bebyggelse, at sikre en gennemførelse af en kanalforbindelse fra Tuborg Havn og frem til Strandvejen, at sikre beliggenhed og udstrækning af detailhandel og publikumsorienteret service, at sikre bevaringsværdig bebyggelse, samt at sikre områdes parkeringsforsyning. 17

20 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nr.e.: Del af 5 a og del af 11 a, alle Hellerup samt alle parceller, der efter den 9. september 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1-6, som vist på kortbilag 1. 3 ANVENDELSE Lokalplanområdet (delområde 1 6): 3.1 Området må kun anvendes til center- og erhvervsformål i form af detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv herunder kontor og administration, offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service samt kanal, jf. Bilag A. 3.2 Bebyggelse i området må kun anvendes i overensstemmelse med de i nævnte bestemmelser. 3.3 Det samlede bruttoetageareal 1 til detailhandel må ikke overstige m 2 og bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2, jf. dog 3.6. Delområde 1: 3.4 Bebyggelse må kun anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv herunder kontor og administration samt offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service. Delområde 2: 3.5 Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service herunder offentlige formål. Langs den i 3.11 fastlagte kanal skal der indrettes mindst 3 restauranter, caféer el. lign. Med et samlet etageareal på mindst 600 m². Bebyggelsens 1. og 2. sal må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service, herunder offentlig formål samt liberale erhverv. I bebyggelsens stueetage skal antallet af detailhandelsbutikker, inkl. supermarkeder, være mindst Bruttoetagearealet omfatter alle arealer, der kan anvendes til butiksformål, herunder salgsarealer, baglokaler til salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v. Beregning af arealet sker efter reglerne i bygningsreglementet, dog medregnes kældre uanset deres højde i forhold til det omgivende terræn. Parkeringsareal medregnes ikke. Både nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker indgår i bruttoetagearealet. 18

21 3.6 Uanset bestemmelsen i 3.3 kan der indrettes op til 2 udvalgsvarebutikker hver med et bruttoetageareal på maksimalt m 2, under forudsætning af at de indrettes i to etager. Endvidere kan der indrettes én eller to butikker som supermarkeder med et samlet bruttoetageareal på op til m 2. Delområde 3: 3.7 I bebyggelser langs - og nærmest kanalen skal stueetager i en dybde på mindst 12 meter, målt vinkelret på kanalen, anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service herunder offentlige formål samt reception, kantine, show-room og lignende udadvendte funktioner for virksomheder beliggende i området. Øvrige etagearealer i stueplan må tillige anvendes til liberale erhverv herunder kontor og administration. Bebyggelsens 1. sal må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service, herunder offentlige formål samt liberale erhverv, herunder kontor og administration. Øvrige etager må kun anvendes til liberale erhverv herunder kontor og administration. Delområde 4: 3.8 Eksisterende bebyggelse, jf. kortbilag 1, må kun anvendes til liberale erhverv herunder kontor og administration samt offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service. 3.9 Stueetage samt underetage i ny bebyggelse mod kanalen, må kun anvendes til publikumsorienteret service i form af café og restaurant samt til kantine, reception, show-room og lignede udadvendte funktioner for virksomheder beliggende i området. Øvrige etager må kun anvendes til liberale erhverv, herunder kontor og administration. Delområde 5: 3.10 Bebyggelse må kun anvendes til liberale erhverv, herunder kontor og administration samt offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service. Delområde 6: 3.11 Området må kun anvendes til kanal med tilhørende bolværk, kajplads for lystbåde, brygger, promenade og lignende. 4 VEJ-, STI- OG PARKERING 4.1 Veje, kørearealer, stier og parkeringspladser i området må kun udlægges indenfor de på kortbilag 1 viste arealer for trafik, parkering og ophold. 4.2 Kørende adgang til området fra de omliggende veje, Strandvejen, Tuborg Havnevej, Philip Heymans Allé og Dessaus Boulevard, må kun etableres i overensstemmelse med de på kortbilag 1 viste retningslinier. 19

22 4.3 Ved opførelse af ny bebyggelse og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal der udlægges parkeringsareal til mindst: 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal til erhverv, 1 p-plads pr. 25 m 2 publikumsorienteret service og detailhandel, dog 1 p- plads pr. 12,5 m 2 supermarked og 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal ved offentlige formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser. 4.4 Parkeringspladser kan etableres på terræn, i kælder eller under terræn, dog skal mindst 50 % af samtlige p-pladser anlægges i kælder eller under terræn. 4.5 Parkeringspladser under terræn, under Tuborg Havnevej, kan indgå i dækningen af områdets parkeringsforsyning, såfremt disse er sammenhængende med parkeringskælder og parkering under terræn i delområde 1 og 2. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Lokalplanområdet (delområderne 1 6): 5.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed (inkl. kanal), må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade, bortset fra enkelte bygningsdele må gives en højde der overstiger 30 meter, målt fra de på kortbilag 1 viste niveauplaner, angivet for de enkelte byggefelter. 5.3 Inden for området kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 5.4 Bygværket Tuborgflasken kan opstilles i området efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Jf. tillige 6.2. Delområde 1: 5.5 Bebyggelse i delområde 1 må kun opføres inden for det på kortbilag 1 viste byggefelt. Tilbygningens højde skal mindst svare til bryghusets gesimshøjde. 5.6 Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 6 etager, enkelte bygningsdele dog i 7 etager. Delområde 2: 5.7 Bebyggelse i delområde 2 må kun opføres indenfor det viste byggefelt efter de i fastlagte principper: 5.8 Bebyggelsens stueetage skal indrettes med alment tilgængelige gangarealer og butikslokaler i en åben, organisk struktur, der primært henvender sig til den syd for beliggende kanal. Facaden mod kanalen skal i varierende omfang være tilbagetrukket fra byggefeltets sydlige afgrænsning og således give plads for udvendige nicher og mindre pladsdannelser. Mindst 50 pct. af 20

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 211 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område

Læs mere