LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter"

Transkript

1 LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE

2 Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN 199 BESTEMMELSER BILAG KORTBILAG ØRESUND Tuborg Boulevard Tuborg Nord TUBORG HAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Tuborg Syd Eksisterende forhold

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLANENS BAGGRUND Området Tuborg Syd har tidligere huset bryggerivirksomheden Tuborg samt havnevirksomheden Tuborg Havn. Begge disse funktioner er ophørt og området er under omdannelse. I august 2000 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 178 for hele Tuborg Syd området. Lokalplan 178 har for størsteparten af områdets vedkommende karakter af en rammelokalplan, der i takt med ønskerne om områdets udbygning, skal suppleres med nye lokalplaner. Siden vedtagelsen af lokalplan 178 er der opført, en ny kommuneskole, Hellerup Skole, syd for Dessaus Boulevard, to større administrationsbygninger syd for Tuborg Havnevej samt gennemført en om- og tilbygning af den tidligere administrationsbygning for Tuborg Bryggeriet, langs Strandvejen. Carlsberg A/S ønsker nu at fortsætte udbygningen af Tuborg Syd i området mellem Strandvejen, Tuborg Havnevej, Philip Heymans Allé og Dessaus Boulevard. Lokalplan 199, er den første i rækken af 2. generations lokalplaner for Tuborg Syd. Lokalplan 199 omfatter de i lokalplan 178 benævnte delområder, IA og IB. EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhed og eksisterende bebyggelse: Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Hellerup bydel og er en del af Tuborg Syd. Lokalplanområdet er i alt på ca m 2. Området er ubebygget, bortset fra det gamle bryghus på hjørnet af Tuborg Havnevej og Strandvejen og administrationsbygningen på hjørnet af Dessaus Boulevard og Strandvejen, med henholdsvis ca m 2 og ca m 2 etageareal. En del af området (delområderne 1, 2, 3 og 6) ligger i Hellerup bydelscenter, der i sin helhed strækker sig langs Strandvejen, fra Øregårds Allé i nord til Tuborg Syd i syd. 1

4 Luftfoto eksisterende forhold - juni 2003 Centerfunktioner: Hellerup bydelscenter inkl. Tuborg Syd (delområderne 1, 2, 3 og 6) Der findes i dag ingen centerfunktioner i centerområdet på Tuborg Syd og eneste bebyggelse er det gamle bryghus, der står tomt og afventer restaurering og ombygning. Den øvrige del af Hellerup bydelscenter, der ligger uden for denne lokalplan, er omfattet af lokalplan 209 fra august Hellerup bydelscenter er i dag bydelens vigtigste indkøbsområde med ca. 140 butikker, hvoraf ca. 20 % er dagligvarebutikker. Der er ca. 40 publikumsorienterede servicefunktioner, som f.eks. banker, ejendomsmæglere, frisører, restauranter, caféer, hotel, rejsebureauer, forsikringsselskab m.m. og enkelte liberale erhverv, som f.eks. klinikker, tegnestuer, reklamebureau, div. kontorer m.m. Herudover er der 9 offentlige funktioner i form af museum, bibliotek, posthus (alle publikumsorienteret service) og div. kontorer og institutioner samt ca. 120 boliger i stueplan. Det samlede bruttoetageareal til butikker er på ca m 2, hvoraf dagligvarebutikkerne udgør ca. 1/3. Den gennemsnitlige butiksstørrelse er på 150 m 2 bruttoetageareal. Hellerup bydelscenter er et velfungerende - og på nær Tuborg Syd, et fuldt udbygget centerområde med en fin balance mellem de enkelte funktioner. En yderligere udbygning af området i større omfang, bortset arealerne på Tuborg Syd, er ikke mulig uden større indgriben i det bestående miljø. 2

5 Stationsnærhed og tilgængelighed: Området er stationsnært beliggende i henhold til Svanemøllen Station og Hellerup Station. Herudover betjenes området af 2 buslinier med forbindelse til såvel Hellerup bydelen, som store dele af kommunen samt til regionens busnet i øvrigt. Med sin beliggenhed nær bydelens eksisterende -, som kommende boligområder, er der ud over kollektiv transport, tillige generelt god tilgængelighed for såvel gående -, cyklende - og bilende kunder til centerområdet. Parkering: Lokalplanområdet har i dag en samlet parkeringskapacitet på ca. 220 pladser omkring administrationsbygningen i delområderne 4 og 6. Halvdelen af disse pladser er midlertidigt anlagt. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Det er lokalplanens formål at give mulighed for en udbygning af Hellerup bydelscenter på Tuborg Syd, som et attraktivt og velfungerende centerområde med et varieret udbud af butikker og publikumsorienterede servicefunktioner, liberale erhverv og offentlige formål. Centerområdet på Tuborg Syd er stort set den eneste mulighed for etablering af ny centerdannelse i Gentofte Kommune og det er Kommunalbestyrelsens ønske, at den nye centerdannelse med detailhandel og publikumsorienterede funktioner, kan medvirke til at der skabes mest muligt liv langs den østvestgående kanal, der etableres fra Tuborg Havn og frem til Strandvejen. Lokalplan 199 stiller derfor bl.a. krav om etablering af detailhandel og publikumsorienteret service i dele af bebyggelserne langs kanalen - for detailhandel primært langs kanalens nordlige side. Det er tillige lokalplanens formål at sikre bevaringsværdig bebyggelse. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for centerområdets maksimale butiksstørrelser og for mulighederne for etablering af butiksetageareal i henhold til en kvote på m 2. Lokalplanen indeholder desuden bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder angivelser af byggemuligheder inden for de enkelte delområder samt bestemmelser for udlæg af parkerings- og opholdsarealer. Inden for lokalplanområdet kan der maksimalt opføres m 2 etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på

6 Delområde nr. Etageareal m² m² m² m² m² Arealfordeling for delområder indenfor lokalplanområdet Kanalen der etableres fra Tuborg Havn og frem til Strandvejen deler området op i to dele. Bebyggelserne, som lokalplanen giver mulighed for, henholdsvis nord og syd for kanalen beskrives i de følgende afsnit. Nord for kanalen Modelfoto af område 1 og 2 set fra Strandvejen. Forrest i billedet ses det bevaringsværdige bygværk Tuborgflasken, der er beliggende udenfor lokalplanområdet. Der er ikke taget stilling til flaskens fremtidige placering, men lokalplan 199 giver mulighed for at den kan opstilles indenfor lokalplanområdet. Det gamle bryghus ved Strandvejen fastlægges som bevaringsværdigt. Dog må der ved bygningens nordlige facade opføres en tilbygning som i højden skal tilpasses bryghusets taggesims. Bryghuset og en eventuel tilbygning kan ifølge lokalplanen anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv og offentlige formål. Umiddelbart syd for Eksperimentariet giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres et butikscenter. Centeret skal opføres med et volumen der byg- 4

7 ningsmæssigt harmonerer med Eksperimentariebygningen. Ifølge lokalplanen må der kun bygges i 2 etager indenfor et fastlagt byggefelt. Mod Philip Heymans Allé skal der bygges i 3 etager for at markere gadebilledet. Stueetagen må kun anvendes til detailhandel eller publikumsorienteret service, mens de øvrige etager tillige må indrettes med liberale erhverv. Syd for kanalen Modelfoto af område 3, 4 og 5 set fra hjørnet af Strandvejen og Dessaus Boulevard. Tuborgs tidligere administrationsbygning, som nu huser revisionsfirmaet PriceWaterhouse & Coopers, ses forrest i billedet. Lokalplanen giver kun mulighed for en mindre færdiggørelse i 1 til 2 etager ud mod kanalen (ikke vist på modellen). Ellers er området mod Strandvejen færdigudbygget. Den eksisterende bebyggelse må kun anvendes til liberale erhverv, mens en eventuel tilbygning mod kanalen som nævnt, kun må anvendes til publikumsorienteret service i form af café, restaurant eller udadvendte funktioner for virksomhederne. Bag den store bygning kan der mellem kanalen og Dessaus Boulevard opføres bebyggelse efter følgende principper: Langs kanalen skal bebyggelsen opføres indenfor et fastlagt byggefelt, som 3 bygningsstokke i 5 til 6 etager beliggende gavlvendt mod kanalen. Bygningsstokken nærmest Strandvejen kan dog opføres i 4 etager. Bebyggelsens stueetage og 1. sal skal opføres med facader i byggefeltets afgrænsninger, dog således at stueetagens facader kan være delvis tilbagetrukket fra 1. salens. Anvendelsesmæssigt må bebyggelsen kun anvendes til liberale erhverv, bortset fra stueetagen mod kanalen, hvor anvendelsen er fastlagt til detailhandel, publikumsorienteret service herunder offentlige formål samt reception, kantine 5

8 show-room og lignende udadvendte funktioner for virksomhederne i bebyggelsen. Mod Dessaus Boulevard skal bebyggelsen opføres som 3 punkthuse i 6 etager med en 7. etage udført som penthouseetage. De 3 punkthuse må gerne bygges sammen med en bygning i 1 eller 2 etager under forudsætning af, at denne bebyggelse er trukket mindst 5 m tilbage fra vejlinien og i øvrigt ikke overstiger m². Butikscenterets stueetage Lokalplan 199 giver mulighed for at der kan opføres et butikscenter mellem Eksperimentariet og kanalen. Samtidig med at der skal opnås en alsidig butikssammensætning skal centerets butikker medvirke til, at der opstår et bymæssigt liv på promenaden langs den markante kanal. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der mindst skal være 15 butikker i stueetagen. Der fastlægges også bestemmelser om, at der skal indrettes alment tilgængelige gangarealer og butikslokaler i en åben, organisk struktur, der primært er orienteret mod kanalen. Facaden mod kanalen skal i varierende omfang være tilbagetrukket fra facaden på den overliggende 1. sal således at der gives mulighed for udvendige nicher og mindre pladsdannelser. Mindst halvdelen af butikkerne og de publikumsorienterede servicefunktioner skal have direkte eller visuel kontakt med kanalen. Skitsen, udarbejdet af Vilhelm Lauritzen A/S, illustrerer hvorledes butikscenterets sydvendte facade kan bearbejdes så der kan skabes et bymæssigt liv med cafeer og torvehandel langs kanalens promenader. 6

9 Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S har for Carlsberg Ejendomme A/S udarbejdet et skitseforslag til et butikscenter der vil kunne opføres indenfor rammerne af denne lokalplan. Tegningen illustrerer et eksempel på hvorledes promenade og butikker vil kunne udformes i et samspil. 7

10 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLANLÆGNING Folketinget vedtog en ændring af planloven med ikrafttrædelse i februar Ændringen af planloven har medført nye krav til amternes og kommunernes planlægning for detailhandelen. På baggrund af planlovsændringen har Københavns Amt udarbejdet Regionplantillæg 8, der indeholder retningslinier for den fremtidige lokalisering og udvikling af regionens detailhandel. Regionplantillægget fastlægger bl.a. kvoter for detailhandelens maksimale udbygning i de enkelte kommuners bydele. Regionplantillægget er fortsat det gældende grundlag for detailhandelen, nu som et tillæg til Regionplan KOMMUNEPLANLÆGNING Centerplanlægning Kommunens bydelscentre Detailhandelen i Gentofte Kommune er kendetegnet ved en decentral centerstruktur. Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at fastholde denne struktur ved at tilvejebringe nye bestemmelser, der regulerer detailhandelsudviklingen i kommunen. I august 2003 vedtog Kommunalbestyrelsen 6 lokalplaner (Lokalplan ) med tilhørende Kommuneplantillæg 03/01 omfattende samtlige centerområder i Gentofte Kommune. Centerområdet på Tuborg Syd var ikke omfattet af denne lokalplanlægning, men var en del af kommuneplantillæg 03/01. Kommuneplantillæg 03/01 er et tematillæg, som nærmere fastlægger det overordnede plangrundlag for kommunens centerområder. Kommuneplantillægget præciserer bestemmelserne fra Kommuneplan 2001 og erstatter Kommuneplan 2001 for så vidt angår detailhandelsbestemmelserne. Lokalplan 199 er en del af denne centerplanlægning, men adskiller sig væsentligt fra de nævnte 6 bydelscenterlokalplaner ved konkret, udover anvendelsesbestemmelser, tillige at indeholde bestemmelser om områdets fremtidige bebyggelse - dennes placering og udformning. Den nærmere udformning af Tuborg Syds bebyggelse tager sit udgangspunkt i vinderprojektet fra den afholdte idékonkurrence i 1999 og lokalplan 178 fra

11 Gentofte Kommunes centerstruktur Centerstrukturen i Gentofte Kommune består af 6 bydelscentre (centerområder) og 10 lokalcentre. Derudover findes der en decentral centerdannelse ved Nybrovej (IKEA m.fl.) og en række detailhandelsbutikker til forsyning af nærområderne. Disse butikker indgår ikke i centerstrukturen. Centerområderne indeholder mange, forskellige funktioner. Blandingen af og alsidigheden i disse funktioner er med til at sikre centerområderne som attraktive og velfungerende byområder. Det overordnede plangrundlag fastlægger differentierede bestemmelser for de enkelte funktioner. Af denne årsag er det nødvendigt indledningsvis at fastlægge definitioner af funktionerne, herunder detailhandelen, inden for centerområderne. Eksempler på de forskellige funktioner findes bagest i lokalplanen som bilag. Definitioner på anvendelser i centerområder: Detailhandel Butik Supermarked Dagligvare Udvalgsvare Publikumsorienteret service Liberalt erhverv Offentlige formål (Publikumsorienteret service) Bruttoetageareal Detailhandel er erhverv, der defineres som salg til privat brug. En butik er et lokale med detailhandel. En større butik med et bredt varesortiment primært dagligvarer. En dagligvare er et produkt, der indgår i husholdningers daglige brug. En udvalgsvare er et langvarigt forbrugsgode, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen. Publikumsorienteret service, herunder særlige offentlige formål, defineres som funktioner, der ikke er detailhandel, men som med fordel kan lokaliseres i strøggader sammen med detailhandel. Publikumsorienteret service er typisk erhverv, men kan således også udgøre visse typer af offentlige formål. Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende kontorvirksomheder, som ikke ved karakter, omfang eller aktiviteter er eller umiddelbart kan blive til gene for de omkringboende. Til offentlige formål medregnes funktioner som bibliotek, museum, posthus og lignende, men f.eks. ikke institutioner. Begrebet bruttoetageareal er defineret i Bygningsreglement 95. For så vidt angår opgørelse af areal til detailhandel er definitionen af bruttoetageareal skærpet med ovennævnte planlovsændring, idet kælderareal altid medregnes. Ved bruttoetageareal forstås således samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, lager, kælder, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria o.lign., men ikke parkeringsarealer. Strøggader Et bydelscenter (centerområde) rummer mange funktioner. Det område, som indeholder den største koncentration af publikumsorienterede funktioner, benævnes strøggade. En strøggade indeholder funktioner, der med udstillingsvinduer udgør en del af det levende bymiljø. 9

12 Kvoter for butiksetablering En anden vigtig bestanddel af det overordnede plangrundlag er en nærmere fastlæggelse af regionplanens tildeling af kvoter for detailhandelen for de enkelte centerområder i Gentofte Kommune. Hellerup bydelscenter, inkl. Tuborg Nord og Syd, er i henhold til Kommuneplantillæg 03 tildelt en maksimal udvidelses og omdannelsesmulighed på m 2, heraf m 2 til centerområdet på Tuborg Syd, svarende til delområderne 1, 2, 3 og 6. Bortset fra Tuborg Syd fremtræder Hellerup bydelscenter i dag som et stort set fuldt udbygget centerområde med få muligheder for nybyggeri i større omfang, uden en større påvirkning af områdets bymiljø, herunder påvirkning af eksisterende bebyggelse, friarealer og de trafikale forhold. Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at en fordeling af den tildelte kvote på m 2 på bydelscentrets enkelte områder, med m 2 til Tuborg Syd, dels vil tilføre Tuborg Syd muligheden for et butiksmiljø af en rimelig størrelse og dels vil sikre det eksisterende centerområde langs Strandvejen i Hellerup en fortsat udvikling uden større indgriben i det bestående miljø. Kundeunderlaget til Hellerup bydelscenter forøges ved udbygningen af Tuborg området med ca boliger, svarende til ca m² boligetageareal. Luftfoto af Tuborg området fra sydøst. 10

13 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2001 for så vidt angår rammebestemmelserne for enkeltområde 1.E6 samt Kommuneplantillæg 03/01 for så vidt angår rammebestemmelserne for enkeltområderne 1.C3 samt de generelle rammer vedr. detailhandlen. Kommuneplantillæggets bestemmelser afløser bestemmelserne i Kommuneplan 2001, herunder generelle rammer, for så vidt angår detailhandlen. En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde 1.C3 Tuborg Syd skal bl.a. sikre: Områdets fremtidige anvendelse: Bebyggelsens art: Maks. bebyggelsesprocent: Maks. antal etager: 7 Maks. bygningshøjde: Mindste opholdsareal: Mindste antal parkeringspladser: Butikkers indpasning i bebyggelsen: Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: CENTERFORMÅL: Detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv og offentligt formål Etagehuse 130 for området som helhed 30 meter - bortset fra enkelte bygningsdele 10 % af etageareal til erhverv 25 % af offentligt etageareal 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr 50 m 2 etageareal til offentligt formål - eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: - dagligvarer m 2 - udvalgsvarer m 2 Det gamle bryghus ved Strandvejen skal bevares. Der skal etableres kanal i området. Stationsnært 1.C2 1.EB1 1.E8 1.F8 1.C3 1.EB3 1.E6 Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning iht. Kommuneplantillæg 03 1.E7 1.B12 1.D24 1.B15 11

14 LOKALPLANER Lokalplan 178 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, dvs. de på nedenstående kortbilag fra lokalplan 178 viste delområder IA og IB. Hidtil gældende lokalplan 178 BEVARINGSPLANLÆGNING I henhold til lokalplan 178 er bygværkerne Det gamle Bryghus og Tuborgflasken udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. Tuborgflasken er desuden i kommunens bevaringsregistrant fra 1984 Huse i Gentofte også her erklæret bevaringsværdig. Bygværket Tuborgflasken er i dag ikke beliggende i lokalplanområdet, men i naboområdet, omfattet af lokalplan 178 (delområde II). I henhold til lokalplan 178 fremgår det at bygværket skal bevares inden for Tuborgarealerne, men at den endelige placering skal fastlægges i supplerende lokalplan. Tuborgflasken kan placeres inden for denne lokalplans område. Det gamle bryghus 12

15 VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med kraftvarme i henhold til delplan for kraftvarmeforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. TRAFIK- OG MILJØPLAN Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Trafik- og Miljøplan , hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. For så vidt angår lokalplanområdet er Strandvejen en amtsvej, hvor Københavns Amtsråd er vejbestyrelse. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller indføring af hastighedsnedsættelse på veje inden for området behandles således ikke i lokalplanen. Evt. beslutning om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. RÅDEN OVER VEJAREAL VAREUDSTILLING OG LØSE SKILTE PÅ FORTOV STADEPLADSER UDENDØRS SERVERING MM. Tilladelse til udstilling og salg af varer, herunder også udendørs servering, kræver tilladelse fra politiet. Såfremt der er tale om offentligt vejareal kræves tillige tilladelse fra vejbestyrelsen. Er der tale om privat vejareal, kræves foruden politiets tilladelse, ejerens - samt Kommunalbestyrelsens tilladelse. Strandvejen er en amtsvej med amtet som vejbestyrelse. Øvrige veje er enten offentlige veje eller privat fællesveje, hvor Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende. 13

16 KYSTNÆRHED Lokalplanens område er et kystnært beliggende byzoneareal, hvor Kommunalbestyrelsen i henhold til lov om planlægning 5a, stk. 4, skal vurdere bebyggelsens indpasning i den kystlandskabelige helhed. Områdets hidtidige bebyggelse for bryggeri- og havnevirksomhed er stort set nedrevet og lokalplanens byggemuligheder overstiger ikke de hidtil gældende bygningshøjder på op til 45- til 52 meter, hvilket også gælder for de fortsat beliggende bygninger: Tuborgs tidligere administrationsbygning med tilbygning samt det gamle bryghus på henholdsvis 9, 5 og 6 etager, med bygningshøjder på henholdsvis 34, 22 og 30 meter. Lokalplanen er i overensstemmelse med 5a, stk. 4 i lov om planlægning. MILJØFORHOLD Del af matr. nr. 5 a, Hellerup er af Københavns Amt kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven. Kortlægningen er tinglyst på ejendommen og indebærer at der skal søges tilladelse fra Amtet til ændring i arealanvendelsen, samt til udførelse af bygge- og anlægsarbejder efter regler, som er gældende i henhold til jordforureningslovens 8. Den del af matr. nr. 5 a, Hellerup, som er beliggende på Tuborg Syd, er ikke omfattet af denne tinglysning. Der er således ikke kortlagt noget affaldsdepot inden for lokalplanens område. Områdets arealer nærmest Strandvejen er belastet af trafikstøj herfra. Ny bebyggelse skal overholde de gældende regler for støjniveauer fra vejtrafikken. Området vil, efter udbygningen af Tuborg Syd er tilendebragt, være beliggende i et tæt bebygget center, erhvervs- og boligområde, hvor støj og lugt fra erhvervsmæssige aktiviteter kan give anledning til gener. Eksempelvis kan levering af varer forårsage støjgener og bør således kun forekomme inden for normal arbejdstid fra mandag til fredag mellem kl og og lørdag mellem kl og Med henblik på bl.a. begrænsning af lugtgener har Gentofte Kommune udarbejdet en vejledning vedr. miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. og denne vejledning bør følges af alle typer restauranter og forretninger med køkkenaktiviteter, idet disse virksomheder bør have installeret et udsugningsanlæg med et afkast frit over tag. Kommunen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 42 påbyde en virksomhed at nedbringe støj- og lugtgener. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Etablering af kajplads for både i kanalen kan ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra Kystinspektoratet. Lokalplanens virkeliggørelse er ellers ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. 14

17 Etablering af detailhandelscenteret kan ikke finde sted uden at regionplanmyndigheden, HUR har screenet det konkrete byggeprojekt for hvorvidt det må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt samt om detailhandelscentret anses for at være VVM pligtigt. 15

18 16

19 LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Det er lokalplanens formål: at udlægge - og udvikle området til et attraktivt og velfungerende center- og erhvervsområde med et varieret udbud af butikker, publikumsorienteret service, liberale erhverv og offentlige formål, at fastlægge retningslinier for opførelse af ny bebyggelse, at sikre en gennemførelse af en kanalforbindelse fra Tuborg Havn og frem til Strandvejen, at sikre beliggenhed og udstrækning af detailhandel og publikumsorienteret service, at sikre bevaringsværdig bebyggelse, samt at sikre områdes parkeringsforsyning. 17

20 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nr.e.: Del af 5 a og del af 11 a, alle Hellerup samt alle parceller, der efter den 9. september 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1-6, som vist på kortbilag 1. 3 ANVENDELSE Lokalplanområdet (delområde 1 6): 3.1 Området må kun anvendes til center- og erhvervsformål i form af detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv herunder kontor og administration, offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service samt kanal, jf. Bilag A. 3.2 Bebyggelse i området må kun anvendes i overensstemmelse med de i nævnte bestemmelser. 3.3 Det samlede bruttoetageareal 1 til detailhandel må ikke overstige m 2 og bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2, jf. dog 3.6. Delområde 1: 3.4 Bebyggelse må kun anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv herunder kontor og administration samt offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service. Delområde 2: 3.5 Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service herunder offentlige formål. Langs den i 3.11 fastlagte kanal skal der indrettes mindst 3 restauranter, caféer el. lign. Med et samlet etageareal på mindst 600 m². Bebyggelsens 1. og 2. sal må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service, herunder offentlig formål samt liberale erhverv. I bebyggelsens stueetage skal antallet af detailhandelsbutikker, inkl. supermarkeder, være mindst Bruttoetagearealet omfatter alle arealer, der kan anvendes til butiksformål, herunder salgsarealer, baglokaler til salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v. Beregning af arealet sker efter reglerne i bygningsreglementet, dog medregnes kældre uanset deres højde i forhold til det omgivende terræn. Parkeringsareal medregnes ikke. Både nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker indgår i bruttoetagearealet. 18

21 3.6 Uanset bestemmelsen i 3.3 kan der indrettes op til 2 udvalgsvarebutikker hver med et bruttoetageareal på maksimalt m 2, under forudsætning af at de indrettes i to etager. Endvidere kan der indrettes én eller to butikker som supermarkeder med et samlet bruttoetageareal på op til m 2. Delområde 3: 3.7 I bebyggelser langs - og nærmest kanalen skal stueetager i en dybde på mindst 12 meter, målt vinkelret på kanalen, anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service herunder offentlige formål samt reception, kantine, show-room og lignende udadvendte funktioner for virksomheder beliggende i området. Øvrige etagearealer i stueplan må tillige anvendes til liberale erhverv herunder kontor og administration. Bebyggelsens 1. sal må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service, herunder offentlige formål samt liberale erhverv, herunder kontor og administration. Øvrige etager må kun anvendes til liberale erhverv herunder kontor og administration. Delområde 4: 3.8 Eksisterende bebyggelse, jf. kortbilag 1, må kun anvendes til liberale erhverv herunder kontor og administration samt offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service. 3.9 Stueetage samt underetage i ny bebyggelse mod kanalen, må kun anvendes til publikumsorienteret service i form af café og restaurant samt til kantine, reception, show-room og lignede udadvendte funktioner for virksomheder beliggende i området. Øvrige etager må kun anvendes til liberale erhverv, herunder kontor og administration. Delområde 5: 3.10 Bebyggelse må kun anvendes til liberale erhverv, herunder kontor og administration samt offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service. Delområde 6: 3.11 Området må kun anvendes til kanal med tilhørende bolværk, kajplads for lystbåde, brygger, promenade og lignende. 4 VEJ-, STI- OG PARKERING 4.1 Veje, kørearealer, stier og parkeringspladser i området må kun udlægges indenfor de på kortbilag 1 viste arealer for trafik, parkering og ophold. 4.2 Kørende adgang til området fra de omliggende veje, Strandvejen, Tuborg Havnevej, Philip Heymans Allé og Dessaus Boulevard, må kun etableres i overensstemmelse med de på kortbilag 1 viste retningslinier. 19

22 4.3 Ved opførelse af ny bebyggelse og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal der udlægges parkeringsareal til mindst: 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal til erhverv, 1 p-plads pr. 25 m 2 publikumsorienteret service og detailhandel, dog 1 p- plads pr. 12,5 m 2 supermarked og 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal ved offentlige formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser. 4.4 Parkeringspladser kan etableres på terræn, i kælder eller under terræn, dog skal mindst 50 % af samtlige p-pladser anlægges i kælder eller under terræn. 4.5 Parkeringspladser under terræn, under Tuborg Havnevej, kan indgå i dækningen af områdets parkeringsforsyning, såfremt disse er sammenhængende med parkeringskælder og parkering under terræn i delområde 1 og 2. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Lokalplanområdet (delområderne 1 6): 5.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed (inkl. kanal), må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade, bortset fra enkelte bygningsdele må gives en højde der overstiger 30 meter, målt fra de på kortbilag 1 viste niveauplaner, angivet for de enkelte byggefelter. 5.3 Inden for området kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 5.4 Bygværket Tuborgflasken kan opstilles i området efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Jf. tillige 6.2. Delområde 1: 5.5 Bebyggelse i delområde 1 må kun opføres inden for det på kortbilag 1 viste byggefelt. Tilbygningens højde skal mindst svare til bryghusets gesimshøjde. 5.6 Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 6 etager, enkelte bygningsdele dog i 7 etager. Delområde 2: 5.7 Bebyggelse i delområde 2 må kun opføres indenfor det viste byggefelt efter de i fastlagte principper: 5.8 Bebyggelsens stueetage skal indrettes med alment tilgængelige gangarealer og butikslokaler i en åben, organisk struktur, der primært henvender sig til den syd for beliggende kanal. Facaden mod kanalen skal i varierende omfang være tilbagetrukket fra byggefeltets sydlige afgrænsning og således give plads for udvendige nicher og mindre pladsdannelser. Mindst 50 pct. af 20

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 213. for Vangede bydelscenter

LOKALPLAN 213. for Vangede bydelscenter LOKALPLAN 213 for Vangede bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 213 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Tillæg 03 Kommuneplan 2001

Tillæg 03 Kommuneplan 2001 Tillæg 03 Kommuneplan 2001 Tema: centerstruktur og detailhandel Gentofte Kommune TILLÆG 03 TIL KOMMUNEPLAN 2001 CENTERSTRUKTUR OG DETAILHANDEL CENTEROMRÅDER I GENTOFTE KOMMUNE Dyrehavevej S Jægersborg

Læs mere

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149 LOKALPLAN 224 for Jægersborg Allé 149 GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 224 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 288. for ejendommen Nesa Allé 1

Lokalplan 288. for ejendommen Nesa Allé 1 Lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 288 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 210. for Ordrup Bydelscenter

LOKALPLAN 210. for Ordrup Bydelscenter LOKALPLAN 210 for Ordrup Bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 210 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 211 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium LOKALPLAN 190 for Øregård Gymnasium GENTOFTE KOMMUNE Gersonsvej Gruts Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 190 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 218. for plejehjemmet Egebjerg

LOKALPLAN 218. for plejehjemmet Egebjerg LOKALPLAN 218 for plejehjemmet Egebjerg GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 218 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej Lokalplan 271 for et område ved Sankt Lukas Vej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 271 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING IRUHWRPUnGHYHG 2UGUXS&\NHOEDQH *(172)7(.20081( Lindegårdsvej Grønnevænge ej INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane LOKALPLAN 246 for Charlottenlund Travbane GENTOFTE KOMMUNE !! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 246 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 267 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING BESTEMMELSER KORTBILAG Sofievej Onsgårdsvej msborgvej Svanemøllevej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 129 Side LOKALPLANENS

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution LOKALPLAN 204 for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution GENTOFTE KOMMUNE Strandhøjsvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 204 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium Lokalplan 258 for Gl. Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 258 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM ROSAVEJ.DALSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE OG 1987

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM ROSAVEJ.DALSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE OG 1987 LOKALPLAN 68 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM ROSAVEJ.DALSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE OG 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 68 side LOKALPLANENS FORMÂL 5 LOKALPLANENS INDHOLD 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

Lokalplan 248. for del af Tuborg Syd, kystregulering

Lokalplan 248. for del af Tuborg Syd, kystregulering Lokalplan 248 for del af Tuborg Syd, kystregulering INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 248 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan 335. for Ordrup Jagtvej 50. FORSLAG

Lokalplan 335. for Ordrup Jagtvej 50. FORSLAG Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50. FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 335 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere