MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0760/2007 af Cosimo Fracasso, italiensk statsborger, om en advarsel om dioxinindhold i Taranto Andragende nr. 2207/2013 af Violante Sion, italiensk statsborger, om miljøforurening fra ILVA-anlægget i Taranto 1. Sammendrag af andragende nr. 0760/2007 Andrageren udtrykker bekymring over det høje dioxinindhold i atmosfæren, der skyldes skadelige udledninger fra et industrianlæg i Taranto, og anfører, at sådanne uregelmæssigheder (Taranto-anlægget tegner sig for omkring en tredjedel af landets samlede dioxinudledninger) er blevet muliggjort ved det nationale dekret fra 2006, hvor grænseværdierne for dioxin i atmosfæren blev hævet, så en mængde, der er gange højere end for forbrændingsanlæg, nu er tilladt. Andrageren ønsker, at Unionen griber ind. Sammendrag af andragende nr. 2207/2013 Andrageren udtrykker bekymring over det alvorlige forureningsproblem, som forårsages af ILVA-anlægget i Taranto, og navnlig følgerne af metalforgiftning fra den 70 hektar store mineralpark, som udgør en sand miljøkatastrofe. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragende nr. 0760/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007). Andragende nr. 2207/2013 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. september 2014). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6). 3. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008 CM\ doc PE v08-00 Forenet i mangfoldighed

2 Andrageren udtrykker bekymring over driftsforholdene og udledningsniveauet på et bestemt industrianlæg, nemlig ILVA-stålværket, som ligger i regionen Taranto i Italien. Udledningen fra dette anlæg vil ifølge andrageren føre til alvorlige miljøproblemer. Bilag I i direktiv 96/61/EF 1 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPCdirektivet) indeholder en liste over industriaktiviteter, som falder ind under dette direktivs anvendelsesområde. ILVA-stålværket i Taranto foretager en del af de aktiviteter, som er anført i bilaget. Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som hører under dets anvendelsesområde, drive virksomhed i overensstemmelse med godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag af den bedst tilgængelige teknik (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse udledningerne og indvirkningen på miljøet som helhed. Forebyggelse eller begrænsning af udledninger til luft, vand og jord bør derfor behandles i de miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet. IPPC-direktivet finder anvendelse på nye anlæg og eksisterende anlæg, hvor driftslederen ønsker at gennemføre "væsentlige ændringer" (ændringer, som kan have betydelige negative virkninger på mennesker eller miljø), efter den 30. oktober Medlemsstaterne havde en overgangsperiode indtil den 30. oktober 2007 til at sikre, at eksisterende anlæg stemte fuldt ud overens med direktivet. Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), som omfatter de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, som de kompetente myndigheder skal tage i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende sådanne anlæg. Vedrørende de særlige spørgsmål, som andrageren har rejst, er Kommissionens analyse som følger: 1. Kommissionen er tidligere blevet underrettet om spørgsmålet om udledning fra ILVAstålværket som beskrevet i andragendet og har i lyset af de bekymringer, der er blevet givet udtryk for, anmodet de italienske myndigheder om at oplyse, hvilke foranstaltninger der er blevet eller vil blive truffet for at opfylde IPPC-direktivets krav med hensyn til netop dette anlæg. 2. Kommissionen har modtaget svar fra det regionale økologiministerium i regionen Puglia og fra det italienske ministerium for miljø og beskyttelse af natur- og havressourcer. Begge svar bekræfter, at anlægget falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, men det anføres endvidere, at det ikke har en godkendelse i overensstemmelse med direktivets bestemmelser. 3. I begge svar bekræftes det endvidere, at Italien har vedtaget et lovdekret nr. 180 af 30. oktober 2007 om udsættelse af tidsfristen for gennemførelsen af IPPC-direktivet vedrørende tildelingen af integrerede miljøgodkendelser, og hvori den 31. marts EFT L 257 af , s. 26. PE v /2 CM\ doc

3 fastsættes som den tidsfrist, hvor eksisterende anlæg skal overholde bestemmelserne i IPPC-direktivet. På grundlag af ovenstående oplysninger mener Kommissionen, at Italien overtræder IPPCdirektivet. Kommissionen vil efterfølgende træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder iværksætte en traktatbrudsprocedure for at sikre, at IPPC-direktivet gennemføres fuldt ud i Italien. 4. Kommissionens svar (bekræftelse af mundtlig forelæggelse den 3. november 2009), modtaget den 19. februar 2010 Som allerede meddelt Europa-Parlamentet havde Kommissionen kontaktet de italienske myndigheder for at indhente oplysninger om anvendelsen af direktiv 2008/1/EF 1 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) på ILVA-stålværket. I svar fra de italienske myndigheder bekræftes det, at anlægget falder ind under IPPCdirektivets anvendelsesområde, men det anføres, at der ikke foreligger en godkendelse i overensstemmelse med direktivets artikel 5, stk. 1. Ifølge artikel 5, stk. 1, kræves det, at alle eksisterende anlæg stemmer fuldt ud overens med direktivet inden den 30. oktober Svarene bekræftede endvidere, at en række andre anlæg overtrådte IPPC-direktivet som følge af manglen på godkendelser udstedt i overensstemmelse med direktivet. Der blev derfor indledt en traktatbrudsprocedure mod Italien for overtrædelsen af IPPCdirektivet den 8. maj 2008 mod Italien. Efter en vurdering af svarene fra de italienske myndigheder viste det sig, at en række anlæg inden for det nationale område stadig manglede IPPC-godkendelser, og der blev derfor fremsat en begrundet udtalelse den 2. februar Italien besvarede den begrundede udtalelse i april Kommissionen analyserede de fremsendte oplysninger, og eftersom det viste sig, at Italien stadig ikke havde afhjulpet manglerne i gennemførelsen af IPPC-direktivet, blev det besluttet at indbringe sagen for EU- Domstolen. 5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 30. september 2011 Kommissionen har anlagt sag mod Italien ved EU-Domstolen for ikke at have opfyldt bestemmelserne i direktiv 2008/1/EF 2 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet). Domstolen fandt i sin dom af 31. marts , at "Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret version), idet den ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til, at de kompetente myndigheder ved hjælp af godkendelser udstedt i overensstemmelse med direktivets artikel 6 og 8 eller på passende måde ved en fornyet undersøgelse af betingelserne, og i givet fald en ajourføring af disse, kan sikre, at de bestående anlæg, som omhandlet i direktivets artikel 2, 1 EUT L 24 af , s EUT L 24 af , s C-50/10 CM\ doc 3/3 PE v08-00

4 stk. 4), drives i overensstemmelse med kravene i direktivets artikel 3, 7, 9, 10, 13, artikel 14, litra a) og b), og artikel 15, stk. 2." Kommissionen vil træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at EU-Domstolens dom efterleves. 6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 28. august 2013 ILVA er genstand for flere EU-direktiver, herunder især direktiv 2008/1/EF 1 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC). Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som hører under direktivets anvendelsesområde, drives i overensstemmelse med godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag af den bedst tilgængelige teknik (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse udledningerne og indvirkningen på miljøet som helhed. Direktivet om industrielle emissioner 2010/75/EU 2 (IED) vil erstatte IPPC-direktivet den 7. januar 2014 og vil finde anvendelse på ILVA fra denne dato. Kommissionen vedtager i henhold til IED gennemførelsesafgørelser om den bedst tænkelige teknik for hver industrisektor. Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/135/EU 3, der fastlægger BATkonklusionerne for jern- og stålfremstillingssektoren, blev vedtaget den 28. februar 2012 og offentliggjort den 8. marts 2012 med krav om, at alle anlæg stemmer fuld ud overens med direktivet inden maksimalt fire år. ILVA-stålværket fik den 4. august 2011 en integreret godkendelse i henhold til IPPCdirektivet, og denne godkendelse blev revideret af ministerielt dekret nr. 547 af 26. oktober 2012 med henblik på at sikre overensstemmelse med IED og med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/135/EU. Som en opfølgning, ikke kun på dette andragende, men også på flere klager, har Kommissionen påbegyndt en undersøgelse (via EU-pilot) den 26. marts 2012 med henblik på nærmere at overvåge ILVA-stålværkets overholdelse af ovennævnte lovgivning. Stålværket har også været genstand for undersøgelser på nationalt plan, hvilket har ført til politianmeldelser og forebyggende foranstaltninger. I juli 2012 beordrede de retshåndhævende myndigheder beslaglæggelse af centrale dele af ILVA-stålværket, som grundet de miljømæssige og sundhedsmæssige problemer, der var forårsaget af dioxinemissioner og andre kemikalier, skulle bringes i overensstemmelse med de relevante miljømæssige og sundhedsmæssige krav i den gældende lovgivning, om gennemførelse af IPPC-direktivet og anden relevant EU-lovgivning. Den 27. november tvang en national domstol ILVA til at lukke på grund af manglende overholdelse af en domstolsafgørelse af juli Regeringen udstede imidlertid lovdekret nr. 207 den 3. december 2012, som gør det muligt for ILVA at fortsætte driften, især under følgende betingelser: betingelser fastsat i den integrerede godkendelse af 4. august 2011 og revideret ved ministeriel dekret nr. 547 af 26. oktober 2012 skal overholdes 1 EUT L 24 af , s EUT L 334 af , s EUT L 70 af , s. 63. PE v /4 CM\ doc

5 der skal udpeges en uafhængig og kompetent "vogter" for ILVA til at overvåge gennemførelsen af de relevante krav ILVA's driftsleder skal sende en gennemførelsesrapport til de kompetente myndigheder hver 3. måned den kompetente myndighed skal gives direkte adgang til ILVA's overvågningssystem for emissioner, mens resultaterne af emissionsovervågningen og de opdaterede godkendelsesbetingelser skal være offentligt tilgængelige på miljøministeriets officielle hjemmeside. Den 20. december 2012, 1. marts 2013 og 8. juli 2013 rettede Kommissionen en ny række detaljerede spørgsmål til Italien med henblik på at kontrollere opfyldelsen af de ovennævnte betingelser fuldt ud at vurdere overensstemmelsen af den reviderede godkendelse med gældende EU-lovgivning, herunder Kommissionens afgørelse om bedst tilgængelig teknik for jern- og stålfremstilling kontrollere overholdelsen af værkets drift i praksis med disse godkendelsesbetingelser kontrollere forvaltningen af affald og spildevand udledt af ILVA kontrollere mulige overtrædelser af retten til liv i henhold til EU's charter om grundlæggende rettigheder kontrollere, om de nationale myndigheder håndterer sagen på en tilfredsstillende måde. Endvidere opfordrer Kommissionen de italienske myndigheder til hver tredje måned at forelægge en ajourføring af de allerede trufne foranstaltninger og en detaljeret handlingsplan over de planlagte foranstaltninger sammen med en tidsplan og vigtige mål, herunder også budgetmæssige bestemmelser. Konklusion De allerede modtagne oplysninger og de, der stadig skal modtages gennem EU-pilotværktøjet, skal ligge til grundlag for overvejelserne om at tage yderligere håndhævelsesforanstaltninger. 7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 31. januar 2014 De oplysninger, Kommissionen har fået stillet til rådighed, har påvist, at anlægget drives i strid med flere godkendelsesvilkår, der sigter mod forebyggelse eller nedbringelse af forurening fra produktionsprocesserne. Målinger har vist kraftig forurening ikke kun af luften, men også af vand og jordbund. Især forureningen i Tamburikvarteret i byen Taranto kan henføres til driften af stålværket. Dette udgør en overtrædelse af direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Desuden havde de italienske myndigheder i september 2013 ikke truffet alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den forurening, som anlægget har forårsaget, er blevet afhjulpet, og at driftslederen dækker udgifterne til alle disse afhjælpningsforanstaltninger. Dette udgør en overtrædelse af direktiv 2004/35/EF om miljøansvar. Kommissionen fremsendte derfor en åbningsskrivelse til Italien den 27. september CM\ doc 5/5 PE v08-00

6 Konklusion De italienske myndigheders svar på åbningsskrivelsen blev sendt til Kommissionen den 2. december Oplysningerne heri vil danne grundlag for Kommissionens yderligere foranstaltninger. 8. Kommissionens svar (REV V), modtaget den 27. juni 2014 Inden for rammerne af traktatbrudsproceduren vedrørende ILVA-anlægget i Taranto har Kommissionen analyseret svaret på den åbningsskrivelse, som de italienske myndigheder sendte i december 2013, og har for nylig behandlet en supplerende åbningsskrivelse til Italien. På grundlag af de tilgængelige oplysninger mente Kommissionen, at der kunne identificeres yderligere overtrædelser ud over de overtrædelser, som allerede er behandlet i den første åbningsskrivelse. Disse yderligere overtrædelser vedrører direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso-direktivet). På den anden side er de klager, som vedrører direktiv 2004/35/EF om miljøansvar, blevet frafaldet i den supplerende åbningsskrivelse på grundlag af det italienske svar på åbningsskrivelsen. Konklusion Kommissionen afventer nu svar fra de italienske myndigheder på den supplerende åbningsskrivelse, som blev fremsendt den 16. april Oplysningerne heri vil danne grundlag for Kommissionens yderligere foranstaltninger. 9. Kommissionens svar (REV VI), modtaget den 28. februar 2015 Andragende nr. 760/2007 og 2207/2013 Kommissionen afgav i oktober 2014 en begrundet udtalelse om traktatbrudsproceduren vedrørende ILVA-anlægget i Taranto efter en analyse af de italienske myndigheders svar på åbningsskrivelsen sendt i april Kommissionen afventer nu svar fra de italienske myndigheder på den begrundede udtalelse. Oplysningerne heri vil danne grundlag for Kommissionens yderligere foranstaltninger, hvilket kan indebære en afgørelse om anvendelse af EU-Domstolen, såfremt det måtte anses for nødvendigt. 10. Kommissionens svar (REV VII), modtaget den 17. juli 2015 Andragende nr. 760/2007 og 2207/2013 De italienske myndigheder svarede på den begrundede udtalelse i januar I marts 2015 fandt der to møder sted mellem de italienske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene, hvor de italienske myndigheder bl.a. blev anmodet om afklaringer og ajourført PE v /6 CM\ doc

7 information om en række aspekter vedrørende gennemførelsen af de miljøbeskyttelseskrav, der indgår i ILVA-godkendelsen. I april 2015 sendte de italienske myndigheder en række dokumenter med de ønskede afklaringer og ajourført information. Disse dokumenter omhandler de foranstaltninger, der er truffet for at mindske forureningen fra ILVA's stålværk i Taranto. Heri indgå indstilling af driften af nogle af de mest forurenende enheder, mens de bliver udbedret. Det fremgår, at luftemissionerne fra ILVA er blevet reduceret i forhold til Kommissionen har bemærket, at ikke alle de krav, der indgår i godkendelsen, er blevet opfyldt, men at de trufne foranstaltninger ifølge de italienske myndigheder vil sikre fuld overensstemmelse i august Kommissionen vil snart beslutte, hvilke yderligere skridt den vil tage, bl.a. på baggrund af oplysninger fra andragerne. CM\ doc 7/7 PE v08-00

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.3.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0760/2007 af Cosimo Fracasso, italiensk statsborger, om en advarsel om dioxin i Taranto Andragende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.6.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1253/2012 af F.T., italiensk statsborger, om overtrædelser af EU-lovgivningen på en række italienske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.10.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0770/2004 af Frantisek Brychta, tjekkisk statsborger, om en utæt kloak i Moravské Budějovice i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 29.11.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1087/2002 af Panagiotis Hatzis, græsk statsborger, for den græske forening for elektroniske spil,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 30.7.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1033/2012 af Georgi Slavev, bulgarsk statsborger, og 72 medunderskrivere, om negative virkninger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 31.7.2017 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 2657/2013 af Denis Dugré, fransk statsborger, om den franske stats opkrævning af afgift på

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.6.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0534/2005 af Bob Higgins (irsk statsborger), for Aghancon Concerned Residents Association, om et

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0323/2011 af Alejandro Sanchez, spansk statsborger, for "Fundacion Equo" (Equo-stiftelsen),

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.3.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0941/2008 af Nicolae Danut Ilea, rumænsk statsborger, om påstået overtrædelse af miljølovgivningen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0480/2005 af Eric Støttrup Thomsen, dansk statsborger, for Romanoforeningen, om påstået krænkelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Udvalget for Andragender 30.7.04 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0098/03 af Ferran Rosa Gaspar, spansk statsborger, om fri bevægelighed i Europa og kravene til stipendier

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 12.7.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0986/2006 af Theodoros Dalmaris, græsk statsborger, om påstået overtrædelse i Grækenland af EU's

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.09.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0359/2012 af Maria Elena Solís Yánez, spansk statsborger, om tilladelse til olieefterforskning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende nr. 1253/2013 af Anna Gerometta, italiensk statsborger, på vegne af Genitori antismog, om luftkvalitetsdirektivet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.08.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0363/2007 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske myndigheders påståede krænkelser af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 11.2.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0439/2012 af Andrea Rutigliano, italiensk statsborger, om Republikken Cyperns manglende gennemførelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 204-209 Udvalget for Andragender 7.6.209 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 065/203 af Maurizio Benedetto, italiensk statsborger, og 25 medunderskrivere, om affaldshåndtering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.1.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0095/2012 af Julio Martín De Eugenio Manglano, spansk statsborger, for "Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1315/2015 af Zoltan Lomnici, ungarsk statsborger, og 4 medunderskrivere, om den slovakiske lov

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

HØRINGSUDGAVE 13. august 2012

HØRINGSUDGAVE 13. august 2012 HØRINGSUDGAVE 13. august 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1 (Implementering af dele af direktivet om industrielle emissioner) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 205/40 14.8.2018 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1135 af 10. august 2018 om den type informationer, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne, samt i hvilken form og med hvilke

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29. november 2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0570/2005 af Heinz Brünglinghaus, tysk statsborger, om drikkevandskvaliteten i provinsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.2.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1716/2012 af Maria Iancu, rumænsk statsborger, om hendes ansættelseskontrakt i Italien og påstået

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 110 kw højspændingsledning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.9.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1240/2013 af Rodica Ionela Bazgan, rumænsk statsborger, om fri bevægelighed i Den Europæiske Union

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1831/2008 af Mustafa Irkan, britisk statsborger, om de svenske myndigheders indirekte forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 3.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0301/2008 af Rosa Maria Fernandez Jiménez, spansk statsborger, for "Plataforma para la defensa del

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0689/1998 af David Petrie, britisk statsborger, for "Associazione Lettori di Lingua Straniera in

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0526/2008 af Vera Pentkantchin, bulgarsk statsborger, om manglende anvendelse af EU-bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.8.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1107/2011 af Daniela Spera, italiensk statsborger, for "Associazione Legamionici" om ENI Taranto-raffinaderiprojektet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital i

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1821/2009 af Themistoklis Papatheofanous, græsk statsborger, for Chambers Group for the Development

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.12.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0526/2008 af Vera Pentkantchin, bulgarsk statsborger, om manglende anvendelse af EU-bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 19.1.2015 2013/0442(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.1.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0967/2008 af James Newman, irsk statsborger, om redningsveste med skridt-strop 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.3.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0511/2008 af Marina Mastromauro, italiensk statsborger, for Pastificio Attilio Mastromauro, om

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Subject: Andragende 0210/2007 af Robert Pocock, irsk statsborger, for organisationen Voice of Irish Concern for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.3.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0160/2014 af Ottó Hermann, ungarsk statsborger, om klassificering af et fuglepar avlet i fangeskab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.7.2009 K(2009) 5229 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2.7.2009 om de danske myndigheders meddelelse om fritagelse for forpligtelsen til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere