Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere"

Transkript

1 1 af :46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2: /cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Viterra Energy Services gør salg af varmefordelingsmålere til boligforeningen betinget af, at andelsboligforeningen indgår aftale om udfærdigelse af varmefordelingsregnskab med selskabet. 2. Andelsboligforeningen har ønsket at købe et antal elektroniske varmefordelingsmålere til udskiftning af defekte målere af Viterra Energy Services. Viterra har leveret de allerede opsatte målere til ejendommen, medens denne var ejet af ejendomsafviklingssselskabet TOR. Andelsboligforeningen står nu selv for måleraflæsning, og den lader et konsulentfirma udfærdige varmeregnskabet for ejendommen. 3. Viterra Energy Services betegner sig som systemleverandør, idet virksomheden leverer færdigt udarbejdede varmeregnskaber som en samlet løsning til udlejere, boligselskaber og boligforeninger. For at kunne gøre dette leverer virksomheden varmemålere, foretager aflæsning og udarbejder det endelige varmeregnskab til varmeforbrugerne. Som et led heri udskifter Viterra mod betaling defekte varmemålere. Viterra sælger imidlertid kun varmemålere til kunder, for hvem virksomheden foretager varmeaflæsning og udfærdiger varmeregnskab. 4. Viterra er eneleverandør af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo, som er de eneste målere, som kan anvendes til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere i Viterras varmeafregningssystem. Dette skyldes offentligt fastsatte regler om obligatorisk individuel varmemåling, som foreskriver, at alle varmefordelingsmålere, der anvendes i en ejendom, skal være af samme fabrikat og type. Disse regler bevirker således, at leverandøren af det fabrikat varmefordelingsmålere, der er installeret i en ejendom, har en dominerende stilling, når allerede installerede varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo skal udskiftes eller suppleres. 5. Betingelsen om samtidig at skulle forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab indebærer en sammenkædning af varer/ydelser, som er unødvendig, og som reelt stiller kunder i en tvangssituation, når kunden skal have udskiftet defekte målere af det pågældende fabrikat og type. 6. Viterra Energy Services har fremført, at selskabets dominerende stilling og eventuelle misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, og at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 derfor ikke finder anvendelse. Virksomheden er derfor af den opfattelse, at Konkurrencerådet ikke kan afgøre sagen, førend Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk Det følger af den offentlige regulering, at målerleverandøren får en stærk stilling på eftermarkedet. Men reglerne indebærer ikke, at målerleverandørerne skal gøre levering af målere til udskiftning betinget af, at målerleverandøren tillige skal udarbejde ejendommens varmeregnskab. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet det fornødent at spørge Bygge- og Boligstyrelsen om dette. 8. Spørgsmålet for rådet er, om det er misbrug af dominerende stilling, at Viterra Energy Services gør salg af varmemålere til udskiftning af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere betinget af, at kunden har en aftale med Viterra om, at Viterra leverer en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af

2 2 af :46 varmeregnskab. 9. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at Viterra Energy Services ved at praktisere disse forretningsbetingelser har overtrådt konkurrencelovens forbud i lovens 11 mod misbrug af dominerende stilling, og at Viterra Energy Services skal meddeles pålæg i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, om at ophøre med at praktisere disse forretningsbetingelser, samt at Viterra Energy Services i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, skal pålægges at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere til Andelsboligforeningen Poppelgården. 10. Det må tilsvarende gælde, at andre leverandører af varmefordelingsmålere ikke kan gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere betinget af, at kunden har en aftale om, at aftage en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af varmeregnskab Afgørelse 11. Rådet besluttede at meddele Viterra Energy Services, at Viterra har overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 2, nr. 4, ved at gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 12. Rådet besluttede endvidere, i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3 at pålægge Viterra Energy Services at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 13. Endelig besluttede rådet at meddele Viterra Energy Services pålæg i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3 om at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo til Andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras andre kunder. Sagsfremstilling Klagen 14. Andelsboligforeningen Poppelgården, Parmagade 12-34, København S, har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Viterra Energy Services ikke vil sælge varmefordelingsmålere til boligforeningen, med mindre andelsboligforeningen indgår aftale om udfærdigelse af varmefordelingsregnskab med firmaet. 15. Andelsboligforeningen har ønsket at købe et antal elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning af defekte målere af Viterra Energy Services, som er den eneste leverandør af disse målere. Viterra Energy Services har leveret de allerede opsatte målere af fabrikat Doprimo til ejendommen, medens denne stadig var ejet af ejendomsafviklingsselskabet TOR I/S. I den foreliggende sag har Viterra accepteret, at andelsboligforeningen ikke længere er varmeregnskabskunde hos Viterra, og derfor selv forestår aflæsning og lader et konsulentfirma udarbejde varmeregnskabet. Viterra finder imidlertid herefter, at det ikke har nogen pligt til at forsyne andelsboligforeningen med målere til erstatning af defekte målere. Regler om individuel varmemåling 16. Regler om obligatorisk individuel måling af varmeforbrug er indført som opfølgning på EU s direktiv om begrænsning af kuldioxidemissionen gennem en forbedring i energieffektiviteten 1 det såkaldte SAVE-program. I følge begrundelsen for direktivet vil betaling af det faktiske varmeforbrug føre til energibesparelser i boligsektoren, idet den enkelte varmeforbruger

3 3 af :46 tilskyndes til at anvende varmen energiøkonomisk. 17. De nærmere regler er indeholdt i Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme. 18. Bekendtgørelsen kræver blandt andet, at der i bestående bebyggelse inden den 1. januar 1999 skulle installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed. Til dette formål kan der anvendes energimålere eller varmefordelingsmålere med eller uden elektrisk energiforsyning. Ved brug af fordelingsmålere kan der tages hensyn til boligenhedernes beliggenhed i bygningen ved at korrigere for forøgede varmetab. 19. De anvendte målere skal være typegodkendte, og det er blandt andet ikke tilladt for den enkelte ejendom at anvende målere af forskellige typer eller fabrikater. Det er Erhvervsfremmestyrelsen, der fastsætter de danske regler herfor herunder også de regler, der skal følges ved kontrol af deres overholdelse. Klager 20. Andelsboligforeningen Poppelgården er dannet ved beboernes overtagelse af ejendommen Parmagade 12-34, København S, i forbindelse med København Kommunes frasalg af beboelsesejendomme gennem ejendomsafviklingsselskabet TOR I/S. Varmemålerne er installeret i TOR I/S lod Viterra stå for varmeregnskabet og opsætning af de nødvendige varmemålere efter et tilbud af 14. november I tilbudet er der taget udgangspunkt i 130 lejemål og i alt 390 opsatte Doprimo elektroniske varmefordelingsmålere. I tilbudet er angivet, at der skal oprettes en lejekontrakt med en løbetid på ti år. TOR accepterede tilbudet, og da det kom til stykket, blev der opsat i alt 500 varmefordelingsmålere i i alt 129 lejemål. 21. Andelsboligforeningen har brug for målerne for at kunne opfylde sin pligt i henhold til boliglovgivningen til at foretage en fordeling af ejendommens varmeforbrug på ejendommens beboere i henhold til de særlige regler herom i boliglovgivningen. Endvidere er andelsboligforeningen underlagt reglerne om individuel måling af varmeforbrug, der sigter på at fremme en økonomisk anvendelse af energi til opvarmningsformål. 22. Andelsboligforeningen Poppelgården har oplyst, at bestyrelsen i foråret 1999 besluttede sig til selv at aflæse varmemålerne. Varmeregnskabet skulle konsulentfirmaet Varmekonsulenterne A/S udfærdige. Andelsboligforeningen havde forinden undersøgt, om den skulle være kontraktligt forpligtet til at lade Viterra udfærdige regnskabet. Dette er oplyst ikke at være tilfældet. 23. I forbindelse med disse måleraflæsninger konstaterede andelsboligforeningen, dels at der manglede målere på nogle radiatorer, dels at enkelte målere var defekte. 24. Ved henvendelse til Viterra fik man oplyst, at Viterra ikke sælger målere medmindre der foreligger en aftale om, at Viterra udfærdiger varmeregnskabet for kunden. Dette finder foreningen er en helt urimelig udnyttelse af situationen. 25. Andelsboligforeningen har fremhævet, at den ikke er i stand til at udfærdige et varmeregnskab efter reglerne herfor, hvis Viterra ikke vil levere målere, idet andelsboligforeningen ikke kan købe de pågældende målere andre steder. 26. Andelsboligforeningens bemærkninger til styrelsens sagsfremstilling var vedlagt til rådets medlemmer. Viterra Energy Services 27. Viterra Energy Services hed tidligere Raab Karcher og havde overtaget

4 4 af :46 varmemålingsopgaverne, der endnu tidligere lå i ISS Clorius. Viterras redegørelse for sagen var vedlagt til rådet. 28. Viterra Energy Services koncept for varmeregnskaber er bygget op omkring en samlet serviceydelse, hvori en varmemåler er en nødvendig del. 29. I Viterra Energy Services koncept indgår der levering af måler aflæsning udfærdigelse af varmeregnskab vedligeholdelse. 30. Viterra Energy Services leverer sine kunder en samlet ydelse, hvor slutproduktet er det årlige varmeregnskab med fordeling af den samlede varmeregning til hver af en ejendoms beboere lejere, ejere eller andelshavere. Det sker på grundlag af aflæsning af varmeforbruget i de enkelte lejligheder, butikker mv. samt en opgørelse af ejendommens samlede forbrug fra varmeleverandøren. 31. Systemløsninger inden for udarbejdelse af varmeregnskaber leveres udover af Viterra Energy Services, der er størst med en omsætning på ca. ** mio. kr., også af Brunata (næststørst), Neve og Scanvalve, som alle tilbyder løsninger som anvender fordampningsmålere eller elektroniske målere af fabrikater, som kun de hver især kan levere. Ny på markedet for systemer er Scanvalve, som også tilbyder en løsning baseret på leasing af målerne over en periode på 10 år. 32. Viterra har i sit høringssvar af 5. maj 2000, anført, at det er en nødvendig følge af lejeloven, at Viterra, selv om det alene leverer den integrerede ydelse, sælger varmefordelingsmålerne særskilt. 33. Forklaringen er, at udgifter til aflæsning og udarbejdelse af varmeregnskab er driftsudgifter, som i henhold til reglerne i boligreguleringslovens 8 umiddelbart kan pålægges lejen. Derimod gælder i henhold til lejelovens 37, stk. 4, at udgiften ved overgang til varmefordelingsmåling til anskaffelse og opsætning af varmefordelingsmålere, er at betragte som en forbedring. Dette betyder, at disse udgifter ikke kan tillægges lejen; men at husejeren er berettiget til at indregne disse udgifter i sin beregning af lejen på baggrund af boligreguleringslovens regler om indregning af øget forrentning. 34. Viterra anfører, at lejelovgivningen tvinger Viterra til at foretage en kunstig opsplitning, hvorefter målerne sælges særskilt, og hvor prisen for den samlede ydelse at levere - et færdigt varmefordelingsregnskab - er opdelt i delelementer. 35. Styrelsen skal i denne forbindelse bemærke, at det påhviler private udlejere, boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger at sørge for, at grundlaget for varmeregnskabet til beboerne er individuel varmemåling. Den enkelte ejendom kan fuldt lovligt selv stå for varmemåling og udfærdigelse af varmeregnskab, når blot de offentligt fastsatte krav hertil i lejelov og bekendtgørelse om individuel måling er overholdt. 36. Hvis køberen ikke vil forpligte sig til at lade målerleverandøren udfærdige varmeregnskab, leveres målere i løssalg blandt andet af Scan-Valve A/S, Landis & Staefa A/S og Siemens. Disse målere kan opsættes af vvs-installatør og aflæses af beboerne eller andre og danne grundlag for opstilling af ejendommens varmeregnskab. 37. Der findes derudover virksomheder, som tilbyder at udfærdige varmeregnskabet på grundlag af foreliggende målinger, jf. således at klageren har engageret et konsulentfirma til at udfærdige varmeregnskab på grundlag af egne aflæsninger.

5 5 af : Det følger heraf, at levering og installering af målere er en selvstændig vare og ydelse, ligesom henholdsvis aflæsning og udfærdigelse af varmeregnskab er selvstændige ydelser, som ikke nødvendigvis skal udbydes i et samlet koncept. 39. Varmemåling vil i etageejendomme typisk foregå i form af varmefordelingsmåling. Varmefordelingsmålere er kalibrerede målere, der gør det muligt at registrere den enkelte radiators andel af det samlede forbrug i ejendommen. Populært sagt måler man streger i stedet for at måle den forbrugte varme i en absolut værdi fx udtrykt i mwh. Ejendommens varmeforbrug deles herefter ud på de enkelte lejemål efter deres andel af det samlede antal målte enheder. Fordelingsmålere eller skalerede måler findes i to typer; fordampningsmålere og elektroniske målere. I den konkrete sag drejer det sig om en elektronisk måler. 40. Energimålere, som måler det faktiske varmeforbrug i en absolut værdi fx kwh og som kan købes i løssalg, kan i almindelighed ikke anvendes varmemåling i etageboliger. Grunden hertil er, at i etageejendomme hænger den enkelte lejligheds varmesystem ikke fysisk sammen adskilt fra de øvrige lejligheders varmesystemer. Energimålere anvendes derimod ofte i tæt-lavt byggeri, i rækkehusbebyggelser eller i fritliggende enfamiliehuse. 41. Systemet med varmefordelingsmålere som grundlag for en fordeling af varmeregningen bygger på en specifik tilpasning af målerne til den enkelte ejendom. Når målerne skal sættes op i ejendommen skal målerne blandt andet skaleres i forhold til beskaffenheden og placeringen af radiatorerne i ejendommen. For at kunne gøre dette har Viterra Energy Services opbygget en database, der muliggør, at der kan ske en nøje tilpasning til de nævnte forhold, med henblik på at de kan lave et nøjagtigt var-mefordelingsregnskab for ejendommens beboere. Den specielle viden om disse korrektioner mv. er ifølge Viterra selskabets særlige knowhow. Den betyder, at Viterra kan sikre sine kunder en så høj grad af retfærdighed i fordelingen af varmeregningen, som det er teknisk muligt. Viterra har endvidere anført, at det er en forudsætning for at dette system fungerer, at målere installeres af firmaet, og at sammenhængen i systemet ikke kan sikres ved ukyndiges placering af nye målere og opsætning af målere til erstatning af defekte målere. Viterra har i drøftelser med styrelsen udtrykt sin tvivl om nøjagtigheden af varmeregnskabet i de systemer, hvor måleren kan købes separat og sættes op af en uafhængig montør. 42. I sine bemærkninger til styrelsens sagsfremstilling, har andelsboligforeningen ved sin energirådgiver knyttet kommentarer til den af Viterra omtalte særlige knowhow. Det fremgår heraf, at korrektioner for udsat beliggenhed og for forskelle i radiator beskaffenhed og placering kan ligge i den enkelte måler eller i varmeregnskabsprogrammet. I Poppelgårdens tilfælde er målerne programmeret for udsat beliggenhed, og det anføres, at dette sker ved anvendelse af en standard korrektionsnøgle. 43. Det følger heraf, at aflæsning af målere og udarbejdelse af varmeregnskab uden problemer kan udføres af andre end firmaet, der står for levering og installation af målere, jf. ovenfor pkt Viterras vilkår for levering 44. Viterra har oplyst, at virksomheden almindeligvis ikke har oprettet egentlige skriftlige aftaler om udarbejdelse af fordelingsregnskaber med kunderne. Det enkelte kundeforhold baserer sig typisk på en ordrebekræftelse, der udfærdiges efter en telefonisk eller personlig drøftelse med kunden. Ordrebekræftelsen vedlægges selskabets almindelige salgs- og leveringsvilkår. På den årlige opgørelse er vilkårene optrykt. 45. I princippet er kunden altså kun bundet til at lade varmeregnskab udarbejde af Viterra for et år ad gangen. I praksis fortsætter disse kundeforhold ofte år efter år. 46. I de tilfælde, hvor Viterra har ydet rabat på tilslutningsprisen ved etablering af et nyt kundeforhold, har selskabet siden eftersommeren 1997 kontraktligt betinget sig at skulle

6 6 af :46 udarbejde varmeregnskabet i en periode af som hovedregel 10 års varighed. Det er oplyst, at der er afgivet tilbud til nye kunder med rabatter på op til ** pct. Begrundelsen for at vælge en ti-års bindingsperiode er en forventet levetid på de elektroniske målere på ca. 10 år. 47. Ved oprettelse af et nyt kundeforhold opkræver Viterra ** kr. pr. måler, mens montering koster ** kr. pr. måler, dog mindst ** kr. pr. ejendom. 48. Prisen for udarbejdelse af et varmeregnskab er afhængig af antallet af målere. En ejendom med 20 lejemål og 4 radiatorer pr. lejemål skal i 2000 betale ** kr. svarende til ** kr. pr. lejemål. For en ejendom af størrelse som Poppelgården med 500 målere fordelt på 129 lejemål er prisen ** kr. svarende til ** kr. pr. lejemål. 49. Udskiftning af en defekt elektronisk måler koster ** kr. Heraf er målerens pris ** kr., ** kr. er betaling for opkodning af måler og registrering i centralt edb-system, kørsel udgør ** kr. og montering er ** kr. Alle de nævnte priser er opgivet eksklusive moms. Markedet 50. Sagen drejer sig om vilkårene for køb af elektroniske varmemålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere. Der er offentligt fastsatte krav om brug af målere, der betyder, at udskiftning af defekte målere mm., skal ske ved anvendelse af samme type målere som de allerede installerede. Kun hvis hele installationen ændres, kan der opsættes et andet fabrikat af målere. Når det drejer sig om udskiftning og supplering af målere er der derfor ved de offentlige regler skabt en monopolsituation for hvert fabrikat/mærke i de ejendomme, hvor det er installeret. 51. Det relevante produktmarked i denne sag er derfor de af Viterra anvendte elektroniske varmefordelingsmålere af mærket Doprimo til udskiftning af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere. Denne type målere kan kun leveres af Viterra Energy Services, som på dette specielle marked har en markedsandel på 100 pct. 52. Det relevante geografiske marked er i denne sag Danmark, da udskiftning af defekte målere skal ske i en ejendom beliggende i Danmark med målere, der er typegodkendt i Danmark og derfor skal være markedsført på det danske marked. Vurdering Konkurrencelovens 2, stk Viterra Energy Services udbyder udfærdigelse af varmeregnskaber som en systemløsning, hvor virksomheden leverer varmemålere, foretager måleraflæsning og udfærdiger varmeregnskab til sine kunder. Viterra Energy Services udøver herved økonomisk virksomhed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk Konkurrencelovens 2, stk Det er Viterras påstand, at virksomhedens dominerende stilling og eventuelle misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, og at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 derfor ikke finder anvendelse. Viterra er derfor af den opfattelse, at Konkurrencerådet ikke kan afgøre sagen, førend Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk Endvidere er det Viterras opfattelse, at vilkåret er en nødvendig defensiv foranstaltning, for at Viterra kan sikre sig ikke at tabe markedsandel over for sine største konkurrenter, der i øvrigt følge Viterra anvender tilsvarende vilkår.

7 7 af : Det er den offentlige regulering udtrykt i kravet om, at der ved udskiftning af varmefordelingsmålere, skal anvendes målere af samme fabrikat og type som de allerede installerede, der fastlægger det relevante marked, og som er årsag til, at Viterra får en markedsandel på 100 pct. på det relevante marked. Dette opfatter Viterra som et oplagt tilfælde af et misbrug skabt af en offentlig regulering, der er fastsat for at fremme andre hensyn. Derfor kan Konkurrencerådet ikke træffe afgørelse, førend de kompetente myndigheder på området obligatorisk individuel varmemåling, Bygge- og Boligstyrelsen samt Erhvervsfremmestyrelsen, har taget stilling til, om en given konkret konkurrencebegrænsning er en nødvendig følge af en offentlig regulering. 57. Hertil skal styrelsen anføre, at de offentlige regler ganske rigtigt er stærkt medvirkende til, at målerleverandørerne får en dominerende stilling (100 pct.) på eftermarkedet. Men reglerne indebærer på ingen måde, at leverandørerne er tvunget til at gøre levering af varmemålere til udskiftning betinget af, at der tillige udarbejdes et varmeregnskab. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet det fornødent at spørge Bygge- og Boligstyrelsen eller Erhvervsfremmestyrelsen om dette. 58. I følge konkurrencelovens 2, stk. 2, gælder forbudene i 6 mod konkurrencebegrænsende aftaler og i 11 mod misbrug af dominerende stilling ikke, hvis konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Forbudet i konkurrencelovens 11 retter sig ikke mod den dominerende stilling, som de offentlige regler har skabt i denne sag, men alene mod et misbrug af denne stilling. Denne forbudte konkurrencebegrænsning - misbruget er ikke en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering og 2, stk. 2, finder derfor ikke anvendelse. Konkurrencelovens 11 Dominerende stilling 59. Viterra Energy Services udfører varmemåling efter aftale med sine kunder. I de fleste tilfælde i løbende kontraktforhold med 12 måneders opsigelse til udløbet af et varmeår. I en række tilfælde har Viterra fra 1997 ydet rabat på betalingen af målere og opsætningen heraf hos nye kunder. I disse tilfælde er indgået en kontrakt med en bindingsperiode af typisk 10 års varighed. Inden for markedet med systemløsninger for varmemåling i beboelses- og erhvervslejemål er Viterra Energy Services den største leverandør. Viterra Energy Services har efter sit eget skøn en markedsandel på ca. ** pct. på dette marked. 60. Det følger af krav fra det offentlige, at det er en forudsætning for at udlejer kan opkræve betaling for leveret varme, at der er udarbejdet et varmeregnskab på grundlag af individuel varmemåling. Den enkelte udlejer skal basere denne måling på brug af ens, typegodkendte målere i den enkelte ejendom eller bebyggelse, for hvilken der opkræves betaling. 61. Derfor er kunden i praksis bundet til at anvende leverandørens varmemålere ved udskiftning af eller supplering af målere. Når der skal foregå udskiftning og supplering af målere opsat af Viterra, er Viterra den eneste leverandør. Som følge heraf har Viterra Energy Services en stærkt dominerende markedsstilling på markedet for udskiftning og supplering af målere i allerede installerede systemer. 62. På baggrund heraf fastlægges det relevante marked i denne sag, jf. punkt 51, til markedet for udskiftning af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo, som er den eneste elektroniske varmefordelingsmåler, som kan anvendes i Viterras system. 63. Det fremgår af EU-praksis, at et eftermarked, som fx et marked for reservedele eller for dele, der indgår i et samlet system, kan udgøre et selvstændigt marked. Når først kunden har valgt system/installation, kan erstatningskøb eller køb af reservedele kun finde sted inden for det bestemte produkt. 2

8 8 af :46 Misbrug 64. Det følger af konkurrencelovens 11, at en virksomhed med en dominerende stilling på markedet ikke må misbruge denne. 65. I den foreliggende sag stilles der som vilkår for at levere varmefordelingsmålere til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere, at der indgås en aftale om, at leverandøren tillige skal udfærdige varmeregnskab. Der er tale om to varer og ydelser som kan udbydes hver for sig og rent faktisk bliver det af nogle udbydere. Leverandørens sammenkædning stiller kunderne i en reel tvangssituation i tilfælde af udskiftning af defekte målere på grund af leverandørens stærke stilling, og der er derfor klart tale om et misbrug. 66. Det fremgår af EU-praksis, at det forhold, at en dominerende virksomhed udnytter sin position på et marked til forbeholde sig et andet marked er i strid med forbudet mod misbrug af dominerende stilling i artikel 82. Der er i EU-praksis en række eksempler mod indgreb over for koblingssalg (tie-in). Dette sammenkædede salg kan forekomme inden for varer, varer og tjenesteydelser eller mellem tjenesteydelser. Blandt andre fortilfælde er Tetra Pak (II) sagen, hvor Kommissionen og sidenhen Domstolen underkendte Tetra Paks sammenkædning af salg af maskiner til påfyldning med salg af kartonerne, der skulle påfyldes. 3 Endvidere kan der henvises til Hilti sagen, hvor Hilti betingede salget af patronmagasiner til boltpistoler af, at kunden tillige købte en tilsvarende mængde bolte Viterra har anført, at Viterra er nødsaget til at fastholde det omstridte vilkår ud fra et ønske om at forsvare sin markedsandel og for ikke at blive stillet urimeligt i konkurrencen med de øvrige virksomheder i markedet, der anvender tilsvarende vilkår. 68. Yderligere anfører Viterra, at konsekvensen af Konkurrencestyrelsens vurdering af sagen, at Viterra skulle have en pligt til at levere varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede leverede målere mod betaling, ville være at afskære virksomheden fra at foretage produktudvikling. Der henvises til levetiden på ca. 10 år og et krav om, at Viterra skulle kunne supplere med de samme målere over en så lang periode, anser virksomheden for at ville ligge udover, hvad man kan forlange af en almindelig virksomhed. 69. Styrelsen kan ikke se, på hvilken måde et krav til Viterra om at levere målere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere, skulle stille Viterra ringere i konkurrencen med de øvrige udbydere på markedet. De har hver især en dominerende stilling på eftermarkedet for målere af hver deres fabrikat, og det samme krav om at skulle levere målere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere må derfor gælde for dem. 70. Endelig er det vanskeligt at se, hvorledes en pligt til at levere varmemålere til udskiftning på linie med, hvad selskabet allerede gør i forhold til sine øvrige kunder, skulle have nogen indflydelse på selskabets produktudvikling. Konklusion 71. Det er styrelsens opfattelse, at Viterra har overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 2, nr. 4, ved gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 72. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at Viterra i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3 må pålægges at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab.

9 9 af : Det lægges til grund, at Viterra Energy Services, er eneleverandør af det fabrikat af varmefordelingsmålere Doprimo, som er de eneste målere, der kan anvendes til udskiftning og supplering i situationer, hvor selskabet har installeret varmemålere i forvejen. Offentligt fastsatte regler om obligatorisk brug af individuelle målinger af varmeforbrug indebærer, at den enkelte ejendom er bundet til at anvende målere, der er ens med hensyn til type og fabrikat. Selskabet har således en dominerende stilling, når allerede installerede varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo skal udskiftes eller suppleres. 74. Betingelsen om samtidig at skulle forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab indebærer en sammenkædning af varer/ydelser, som er unødvendig, og som reelt stiller kunder i en tvangssituation, når kunden skal have udskiftet defekte målere af det pågældende fabrikat og type. Endvidere er det styrelsens opfattelse, at Viterra i henhold til konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3 skal pålægges at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo til Andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras egne varmeregnskabskunder. Viterra Energy Services A/S har den 22. juni 2000 indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Delkendelse af 7. juli 2000 Konkurrenceankenævnets kendelse af 27. februar Jf. rådets direktiv 93/76 EØF af 13. september Der henvises til Domstolens sag 22/78, Hugin og sag T-30/89, Hilti. 3 Jf. Kommissionens beslutning i Tetra Pak (II), EFT 1992, L72, s. 1, opretholdt ved dom af 14. november 1996, sag C-333/94. 4 Jf. Kommissionens beslutning i Eurofix-Bauco/Hilti, EFT 1988, L 65, s. 19.

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? Preben Jensen, ista Danmark A/S Hvad må der fordeles på grundlag af Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere (vær

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Palle Ørtoft v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Temadag om Varmemåling og varmeregnskaber TAASTRUP TIrsdag den 16. november 2010 Få mere at vide om: Erfaringer efter mere end 10 år med lovpligtig varmemåling Forbrugsfordeling i ejendommene Erfaringerne

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 212/2010 (1. afdeling) Jan Laugesen (selv) mod Fonden Solgaarden (advokat Pernille Høxbro) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Varmt brugsvand måling, lovgivning, regler og undtagelser. Teknologisk Institut, 9. nov. 2016

Varmt brugsvand måling, lovgivning, regler og undtagelser. Teknologisk Institut, 9. nov. 2016 Varmt brugsvand måling, lovgivning, regler og undtagelser Teknologisk Institut, 9. nov. 2016 HVEM ER JEG? Keld Forchhammer, CEO, Brunata a/s Har på lederniveau arbejdet med forbrugsregnskaber og administration

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A.

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 x x x KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Bodil og Co I/S v/bodil og Ole Andersen Farversmøllevej 135 6200 Aabenraa KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere