Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere"

Transkript

1 1 af :46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2: /cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Viterra Energy Services gør salg af varmefordelingsmålere til boligforeningen betinget af, at andelsboligforeningen indgår aftale om udfærdigelse af varmefordelingsregnskab med selskabet. 2. Andelsboligforeningen har ønsket at købe et antal elektroniske varmefordelingsmålere til udskiftning af defekte målere af Viterra Energy Services. Viterra har leveret de allerede opsatte målere til ejendommen, medens denne var ejet af ejendomsafviklingssselskabet TOR. Andelsboligforeningen står nu selv for måleraflæsning, og den lader et konsulentfirma udfærdige varmeregnskabet for ejendommen. 3. Viterra Energy Services betegner sig som systemleverandør, idet virksomheden leverer færdigt udarbejdede varmeregnskaber som en samlet løsning til udlejere, boligselskaber og boligforeninger. For at kunne gøre dette leverer virksomheden varmemålere, foretager aflæsning og udarbejder det endelige varmeregnskab til varmeforbrugerne. Som et led heri udskifter Viterra mod betaling defekte varmemålere. Viterra sælger imidlertid kun varmemålere til kunder, for hvem virksomheden foretager varmeaflæsning og udfærdiger varmeregnskab. 4. Viterra er eneleverandør af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo, som er de eneste målere, som kan anvendes til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere i Viterras varmeafregningssystem. Dette skyldes offentligt fastsatte regler om obligatorisk individuel varmemåling, som foreskriver, at alle varmefordelingsmålere, der anvendes i en ejendom, skal være af samme fabrikat og type. Disse regler bevirker således, at leverandøren af det fabrikat varmefordelingsmålere, der er installeret i en ejendom, har en dominerende stilling, når allerede installerede varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo skal udskiftes eller suppleres. 5. Betingelsen om samtidig at skulle forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab indebærer en sammenkædning af varer/ydelser, som er unødvendig, og som reelt stiller kunder i en tvangssituation, når kunden skal have udskiftet defekte målere af det pågældende fabrikat og type. 6. Viterra Energy Services har fremført, at selskabets dominerende stilling og eventuelle misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, og at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 derfor ikke finder anvendelse. Virksomheden er derfor af den opfattelse, at Konkurrencerådet ikke kan afgøre sagen, førend Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk Det følger af den offentlige regulering, at målerleverandøren får en stærk stilling på eftermarkedet. Men reglerne indebærer ikke, at målerleverandørerne skal gøre levering af målere til udskiftning betinget af, at målerleverandøren tillige skal udarbejde ejendommens varmeregnskab. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet det fornødent at spørge Bygge- og Boligstyrelsen om dette. 8. Spørgsmålet for rådet er, om det er misbrug af dominerende stilling, at Viterra Energy Services gør salg af varmemålere til udskiftning af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere betinget af, at kunden har en aftale med Viterra om, at Viterra leverer en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af

2 2 af :46 varmeregnskab. 9. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at Viterra Energy Services ved at praktisere disse forretningsbetingelser har overtrådt konkurrencelovens forbud i lovens 11 mod misbrug af dominerende stilling, og at Viterra Energy Services skal meddeles pålæg i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, om at ophøre med at praktisere disse forretningsbetingelser, samt at Viterra Energy Services i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, skal pålægges at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere til Andelsboligforeningen Poppelgården. 10. Det må tilsvarende gælde, at andre leverandører af varmefordelingsmålere ikke kan gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere betinget af, at kunden har en aftale om, at aftage en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af varmeregnskab Afgørelse 11. Rådet besluttede at meddele Viterra Energy Services, at Viterra har overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 2, nr. 4, ved at gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 12. Rådet besluttede endvidere, i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3 at pålægge Viterra Energy Services at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 13. Endelig besluttede rådet at meddele Viterra Energy Services pålæg i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3 om at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo til Andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras andre kunder. Sagsfremstilling Klagen 14. Andelsboligforeningen Poppelgården, Parmagade 12-34, København S, har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Viterra Energy Services ikke vil sælge varmefordelingsmålere til boligforeningen, med mindre andelsboligforeningen indgår aftale om udfærdigelse af varmefordelingsregnskab med firmaet. 15. Andelsboligforeningen har ønsket at købe et antal elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning af defekte målere af Viterra Energy Services, som er den eneste leverandør af disse målere. Viterra Energy Services har leveret de allerede opsatte målere af fabrikat Doprimo til ejendommen, medens denne stadig var ejet af ejendomsafviklingsselskabet TOR I/S. I den foreliggende sag har Viterra accepteret, at andelsboligforeningen ikke længere er varmeregnskabskunde hos Viterra, og derfor selv forestår aflæsning og lader et konsulentfirma udarbejde varmeregnskabet. Viterra finder imidlertid herefter, at det ikke har nogen pligt til at forsyne andelsboligforeningen med målere til erstatning af defekte målere. Regler om individuel varmemåling 16. Regler om obligatorisk individuel måling af varmeforbrug er indført som opfølgning på EU s direktiv om begrænsning af kuldioxidemissionen gennem en forbedring i energieffektiviteten 1 det såkaldte SAVE-program. I følge begrundelsen for direktivet vil betaling af det faktiske varmeforbrug føre til energibesparelser i boligsektoren, idet den enkelte varmeforbruger

3 3 af :46 tilskyndes til at anvende varmen energiøkonomisk. 17. De nærmere regler er indeholdt i Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme. 18. Bekendtgørelsen kræver blandt andet, at der i bestående bebyggelse inden den 1. januar 1999 skulle installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed. Til dette formål kan der anvendes energimålere eller varmefordelingsmålere med eller uden elektrisk energiforsyning. Ved brug af fordelingsmålere kan der tages hensyn til boligenhedernes beliggenhed i bygningen ved at korrigere for forøgede varmetab. 19. De anvendte målere skal være typegodkendte, og det er blandt andet ikke tilladt for den enkelte ejendom at anvende målere af forskellige typer eller fabrikater. Det er Erhvervsfremmestyrelsen, der fastsætter de danske regler herfor herunder også de regler, der skal følges ved kontrol af deres overholdelse. Klager 20. Andelsboligforeningen Poppelgården er dannet ved beboernes overtagelse af ejendommen Parmagade 12-34, København S, i forbindelse med København Kommunes frasalg af beboelsesejendomme gennem ejendomsafviklingsselskabet TOR I/S. Varmemålerne er installeret i TOR I/S lod Viterra stå for varmeregnskabet og opsætning af de nødvendige varmemålere efter et tilbud af 14. november I tilbudet er der taget udgangspunkt i 130 lejemål og i alt 390 opsatte Doprimo elektroniske varmefordelingsmålere. I tilbudet er angivet, at der skal oprettes en lejekontrakt med en løbetid på ti år. TOR accepterede tilbudet, og da det kom til stykket, blev der opsat i alt 500 varmefordelingsmålere i i alt 129 lejemål. 21. Andelsboligforeningen har brug for målerne for at kunne opfylde sin pligt i henhold til boliglovgivningen til at foretage en fordeling af ejendommens varmeforbrug på ejendommens beboere i henhold til de særlige regler herom i boliglovgivningen. Endvidere er andelsboligforeningen underlagt reglerne om individuel måling af varmeforbrug, der sigter på at fremme en økonomisk anvendelse af energi til opvarmningsformål. 22. Andelsboligforeningen Poppelgården har oplyst, at bestyrelsen i foråret 1999 besluttede sig til selv at aflæse varmemålerne. Varmeregnskabet skulle konsulentfirmaet Varmekonsulenterne A/S udfærdige. Andelsboligforeningen havde forinden undersøgt, om den skulle være kontraktligt forpligtet til at lade Viterra udfærdige regnskabet. Dette er oplyst ikke at være tilfældet. 23. I forbindelse med disse måleraflæsninger konstaterede andelsboligforeningen, dels at der manglede målere på nogle radiatorer, dels at enkelte målere var defekte. 24. Ved henvendelse til Viterra fik man oplyst, at Viterra ikke sælger målere medmindre der foreligger en aftale om, at Viterra udfærdiger varmeregnskabet for kunden. Dette finder foreningen er en helt urimelig udnyttelse af situationen. 25. Andelsboligforeningen har fremhævet, at den ikke er i stand til at udfærdige et varmeregnskab efter reglerne herfor, hvis Viterra ikke vil levere målere, idet andelsboligforeningen ikke kan købe de pågældende målere andre steder. 26. Andelsboligforeningens bemærkninger til styrelsens sagsfremstilling var vedlagt til rådets medlemmer. Viterra Energy Services 27. Viterra Energy Services hed tidligere Raab Karcher og havde overtaget

4 4 af :46 varmemålingsopgaverne, der endnu tidligere lå i ISS Clorius. Viterras redegørelse for sagen var vedlagt til rådet. 28. Viterra Energy Services koncept for varmeregnskaber er bygget op omkring en samlet serviceydelse, hvori en varmemåler er en nødvendig del. 29. I Viterra Energy Services koncept indgår der levering af måler aflæsning udfærdigelse af varmeregnskab vedligeholdelse. 30. Viterra Energy Services leverer sine kunder en samlet ydelse, hvor slutproduktet er det årlige varmeregnskab med fordeling af den samlede varmeregning til hver af en ejendoms beboere lejere, ejere eller andelshavere. Det sker på grundlag af aflæsning af varmeforbruget i de enkelte lejligheder, butikker mv. samt en opgørelse af ejendommens samlede forbrug fra varmeleverandøren. 31. Systemløsninger inden for udarbejdelse af varmeregnskaber leveres udover af Viterra Energy Services, der er størst med en omsætning på ca. ** mio. kr., også af Brunata (næststørst), Neve og Scanvalve, som alle tilbyder løsninger som anvender fordampningsmålere eller elektroniske målere af fabrikater, som kun de hver især kan levere. Ny på markedet for systemer er Scanvalve, som også tilbyder en løsning baseret på leasing af målerne over en periode på 10 år. 32. Viterra har i sit høringssvar af 5. maj 2000, anført, at det er en nødvendig følge af lejeloven, at Viterra, selv om det alene leverer den integrerede ydelse, sælger varmefordelingsmålerne særskilt. 33. Forklaringen er, at udgifter til aflæsning og udarbejdelse af varmeregnskab er driftsudgifter, som i henhold til reglerne i boligreguleringslovens 8 umiddelbart kan pålægges lejen. Derimod gælder i henhold til lejelovens 37, stk. 4, at udgiften ved overgang til varmefordelingsmåling til anskaffelse og opsætning af varmefordelingsmålere, er at betragte som en forbedring. Dette betyder, at disse udgifter ikke kan tillægges lejen; men at husejeren er berettiget til at indregne disse udgifter i sin beregning af lejen på baggrund af boligreguleringslovens regler om indregning af øget forrentning. 34. Viterra anfører, at lejelovgivningen tvinger Viterra til at foretage en kunstig opsplitning, hvorefter målerne sælges særskilt, og hvor prisen for den samlede ydelse at levere - et færdigt varmefordelingsregnskab - er opdelt i delelementer. 35. Styrelsen skal i denne forbindelse bemærke, at det påhviler private udlejere, boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger at sørge for, at grundlaget for varmeregnskabet til beboerne er individuel varmemåling. Den enkelte ejendom kan fuldt lovligt selv stå for varmemåling og udfærdigelse af varmeregnskab, når blot de offentligt fastsatte krav hertil i lejelov og bekendtgørelse om individuel måling er overholdt. 36. Hvis køberen ikke vil forpligte sig til at lade målerleverandøren udfærdige varmeregnskab, leveres målere i løssalg blandt andet af Scan-Valve A/S, Landis & Staefa A/S og Siemens. Disse målere kan opsættes af vvs-installatør og aflæses af beboerne eller andre og danne grundlag for opstilling af ejendommens varmeregnskab. 37. Der findes derudover virksomheder, som tilbyder at udfærdige varmeregnskabet på grundlag af foreliggende målinger, jf. således at klageren har engageret et konsulentfirma til at udfærdige varmeregnskab på grundlag af egne aflæsninger.

5 5 af : Det følger heraf, at levering og installering af målere er en selvstændig vare og ydelse, ligesom henholdsvis aflæsning og udfærdigelse af varmeregnskab er selvstændige ydelser, som ikke nødvendigvis skal udbydes i et samlet koncept. 39. Varmemåling vil i etageejendomme typisk foregå i form af varmefordelingsmåling. Varmefordelingsmålere er kalibrerede målere, der gør det muligt at registrere den enkelte radiators andel af det samlede forbrug i ejendommen. Populært sagt måler man streger i stedet for at måle den forbrugte varme i en absolut værdi fx udtrykt i mwh. Ejendommens varmeforbrug deles herefter ud på de enkelte lejemål efter deres andel af det samlede antal målte enheder. Fordelingsmålere eller skalerede måler findes i to typer; fordampningsmålere og elektroniske målere. I den konkrete sag drejer det sig om en elektronisk måler. 40. Energimålere, som måler det faktiske varmeforbrug i en absolut værdi fx kwh og som kan købes i løssalg, kan i almindelighed ikke anvendes varmemåling i etageboliger. Grunden hertil er, at i etageejendomme hænger den enkelte lejligheds varmesystem ikke fysisk sammen adskilt fra de øvrige lejligheders varmesystemer. Energimålere anvendes derimod ofte i tæt-lavt byggeri, i rækkehusbebyggelser eller i fritliggende enfamiliehuse. 41. Systemet med varmefordelingsmålere som grundlag for en fordeling af varmeregningen bygger på en specifik tilpasning af målerne til den enkelte ejendom. Når målerne skal sættes op i ejendommen skal målerne blandt andet skaleres i forhold til beskaffenheden og placeringen af radiatorerne i ejendommen. For at kunne gøre dette har Viterra Energy Services opbygget en database, der muliggør, at der kan ske en nøje tilpasning til de nævnte forhold, med henblik på at de kan lave et nøjagtigt var-mefordelingsregnskab for ejendommens beboere. Den specielle viden om disse korrektioner mv. er ifølge Viterra selskabets særlige knowhow. Den betyder, at Viterra kan sikre sine kunder en så høj grad af retfærdighed i fordelingen af varmeregningen, som det er teknisk muligt. Viterra har endvidere anført, at det er en forudsætning for at dette system fungerer, at målere installeres af firmaet, og at sammenhængen i systemet ikke kan sikres ved ukyndiges placering af nye målere og opsætning af målere til erstatning af defekte målere. Viterra har i drøftelser med styrelsen udtrykt sin tvivl om nøjagtigheden af varmeregnskabet i de systemer, hvor måleren kan købes separat og sættes op af en uafhængig montør. 42. I sine bemærkninger til styrelsens sagsfremstilling, har andelsboligforeningen ved sin energirådgiver knyttet kommentarer til den af Viterra omtalte særlige knowhow. Det fremgår heraf, at korrektioner for udsat beliggenhed og for forskelle i radiator beskaffenhed og placering kan ligge i den enkelte måler eller i varmeregnskabsprogrammet. I Poppelgårdens tilfælde er målerne programmeret for udsat beliggenhed, og det anføres, at dette sker ved anvendelse af en standard korrektionsnøgle. 43. Det følger heraf, at aflæsning af målere og udarbejdelse af varmeregnskab uden problemer kan udføres af andre end firmaet, der står for levering og installation af målere, jf. ovenfor pkt Viterras vilkår for levering 44. Viterra har oplyst, at virksomheden almindeligvis ikke har oprettet egentlige skriftlige aftaler om udarbejdelse af fordelingsregnskaber med kunderne. Det enkelte kundeforhold baserer sig typisk på en ordrebekræftelse, der udfærdiges efter en telefonisk eller personlig drøftelse med kunden. Ordrebekræftelsen vedlægges selskabets almindelige salgs- og leveringsvilkår. På den årlige opgørelse er vilkårene optrykt. 45. I princippet er kunden altså kun bundet til at lade varmeregnskab udarbejde af Viterra for et år ad gangen. I praksis fortsætter disse kundeforhold ofte år efter år. 46. I de tilfælde, hvor Viterra har ydet rabat på tilslutningsprisen ved etablering af et nyt kundeforhold, har selskabet siden eftersommeren 1997 kontraktligt betinget sig at skulle

6 6 af :46 udarbejde varmeregnskabet i en periode af som hovedregel 10 års varighed. Det er oplyst, at der er afgivet tilbud til nye kunder med rabatter på op til ** pct. Begrundelsen for at vælge en ti-års bindingsperiode er en forventet levetid på de elektroniske målere på ca. 10 år. 47. Ved oprettelse af et nyt kundeforhold opkræver Viterra ** kr. pr. måler, mens montering koster ** kr. pr. måler, dog mindst ** kr. pr. ejendom. 48. Prisen for udarbejdelse af et varmeregnskab er afhængig af antallet af målere. En ejendom med 20 lejemål og 4 radiatorer pr. lejemål skal i 2000 betale ** kr. svarende til ** kr. pr. lejemål. For en ejendom af størrelse som Poppelgården med 500 målere fordelt på 129 lejemål er prisen ** kr. svarende til ** kr. pr. lejemål. 49. Udskiftning af en defekt elektronisk måler koster ** kr. Heraf er målerens pris ** kr., ** kr. er betaling for opkodning af måler og registrering i centralt edb-system, kørsel udgør ** kr. og montering er ** kr. Alle de nævnte priser er opgivet eksklusive moms. Markedet 50. Sagen drejer sig om vilkårene for køb af elektroniske varmemålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere. Der er offentligt fastsatte krav om brug af målere, der betyder, at udskiftning af defekte målere mm., skal ske ved anvendelse af samme type målere som de allerede installerede. Kun hvis hele installationen ændres, kan der opsættes et andet fabrikat af målere. Når det drejer sig om udskiftning og supplering af målere er der derfor ved de offentlige regler skabt en monopolsituation for hvert fabrikat/mærke i de ejendomme, hvor det er installeret. 51. Det relevante produktmarked i denne sag er derfor de af Viterra anvendte elektroniske varmefordelingsmålere af mærket Doprimo til udskiftning af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere. Denne type målere kan kun leveres af Viterra Energy Services, som på dette specielle marked har en markedsandel på 100 pct. 52. Det relevante geografiske marked er i denne sag Danmark, da udskiftning af defekte målere skal ske i en ejendom beliggende i Danmark med målere, der er typegodkendt i Danmark og derfor skal være markedsført på det danske marked. Vurdering Konkurrencelovens 2, stk Viterra Energy Services udbyder udfærdigelse af varmeregnskaber som en systemløsning, hvor virksomheden leverer varmemålere, foretager måleraflæsning og udfærdiger varmeregnskab til sine kunder. Viterra Energy Services udøver herved økonomisk virksomhed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk Konkurrencelovens 2, stk Det er Viterras påstand, at virksomhedens dominerende stilling og eventuelle misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, og at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 derfor ikke finder anvendelse. Viterra er derfor af den opfattelse, at Konkurrencerådet ikke kan afgøre sagen, førend Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk Endvidere er det Viterras opfattelse, at vilkåret er en nødvendig defensiv foranstaltning, for at Viterra kan sikre sig ikke at tabe markedsandel over for sine største konkurrenter, der i øvrigt følge Viterra anvender tilsvarende vilkår.

7 7 af : Det er den offentlige regulering udtrykt i kravet om, at der ved udskiftning af varmefordelingsmålere, skal anvendes målere af samme fabrikat og type som de allerede installerede, der fastlægger det relevante marked, og som er årsag til, at Viterra får en markedsandel på 100 pct. på det relevante marked. Dette opfatter Viterra som et oplagt tilfælde af et misbrug skabt af en offentlig regulering, der er fastsat for at fremme andre hensyn. Derfor kan Konkurrencerådet ikke træffe afgørelse, førend de kompetente myndigheder på området obligatorisk individuel varmemåling, Bygge- og Boligstyrelsen samt Erhvervsfremmestyrelsen, har taget stilling til, om en given konkret konkurrencebegrænsning er en nødvendig følge af en offentlig regulering. 57. Hertil skal styrelsen anføre, at de offentlige regler ganske rigtigt er stærkt medvirkende til, at målerleverandørerne får en dominerende stilling (100 pct.) på eftermarkedet. Men reglerne indebærer på ingen måde, at leverandørerne er tvunget til at gøre levering af varmemålere til udskiftning betinget af, at der tillige udarbejdes et varmeregnskab. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet det fornødent at spørge Bygge- og Boligstyrelsen eller Erhvervsfremmestyrelsen om dette. 58. I følge konkurrencelovens 2, stk. 2, gælder forbudene i 6 mod konkurrencebegrænsende aftaler og i 11 mod misbrug af dominerende stilling ikke, hvis konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Forbudet i konkurrencelovens 11 retter sig ikke mod den dominerende stilling, som de offentlige regler har skabt i denne sag, men alene mod et misbrug af denne stilling. Denne forbudte konkurrencebegrænsning - misbruget er ikke en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering og 2, stk. 2, finder derfor ikke anvendelse. Konkurrencelovens 11 Dominerende stilling 59. Viterra Energy Services udfører varmemåling efter aftale med sine kunder. I de fleste tilfælde i løbende kontraktforhold med 12 måneders opsigelse til udløbet af et varmeår. I en række tilfælde har Viterra fra 1997 ydet rabat på betalingen af målere og opsætningen heraf hos nye kunder. I disse tilfælde er indgået en kontrakt med en bindingsperiode af typisk 10 års varighed. Inden for markedet med systemløsninger for varmemåling i beboelses- og erhvervslejemål er Viterra Energy Services den største leverandør. Viterra Energy Services har efter sit eget skøn en markedsandel på ca. ** pct. på dette marked. 60. Det følger af krav fra det offentlige, at det er en forudsætning for at udlejer kan opkræve betaling for leveret varme, at der er udarbejdet et varmeregnskab på grundlag af individuel varmemåling. Den enkelte udlejer skal basere denne måling på brug af ens, typegodkendte målere i den enkelte ejendom eller bebyggelse, for hvilken der opkræves betaling. 61. Derfor er kunden i praksis bundet til at anvende leverandørens varmemålere ved udskiftning af eller supplering af målere. Når der skal foregå udskiftning og supplering af målere opsat af Viterra, er Viterra den eneste leverandør. Som følge heraf har Viterra Energy Services en stærkt dominerende markedsstilling på markedet for udskiftning og supplering af målere i allerede installerede systemer. 62. På baggrund heraf fastlægges det relevante marked i denne sag, jf. punkt 51, til markedet for udskiftning af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo, som er den eneste elektroniske varmefordelingsmåler, som kan anvendes i Viterras system. 63. Det fremgår af EU-praksis, at et eftermarked, som fx et marked for reservedele eller for dele, der indgår i et samlet system, kan udgøre et selvstændigt marked. Når først kunden har valgt system/installation, kan erstatningskøb eller køb af reservedele kun finde sted inden for det bestemte produkt. 2

8 8 af :46 Misbrug 64. Det følger af konkurrencelovens 11, at en virksomhed med en dominerende stilling på markedet ikke må misbruge denne. 65. I den foreliggende sag stilles der som vilkår for at levere varmefordelingsmålere til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere, at der indgås en aftale om, at leverandøren tillige skal udfærdige varmeregnskab. Der er tale om to varer og ydelser som kan udbydes hver for sig og rent faktisk bliver det af nogle udbydere. Leverandørens sammenkædning stiller kunderne i en reel tvangssituation i tilfælde af udskiftning af defekte målere på grund af leverandørens stærke stilling, og der er derfor klart tale om et misbrug. 66. Det fremgår af EU-praksis, at det forhold, at en dominerende virksomhed udnytter sin position på et marked til forbeholde sig et andet marked er i strid med forbudet mod misbrug af dominerende stilling i artikel 82. Der er i EU-praksis en række eksempler mod indgreb over for koblingssalg (tie-in). Dette sammenkædede salg kan forekomme inden for varer, varer og tjenesteydelser eller mellem tjenesteydelser. Blandt andre fortilfælde er Tetra Pak (II) sagen, hvor Kommissionen og sidenhen Domstolen underkendte Tetra Paks sammenkædning af salg af maskiner til påfyldning med salg af kartonerne, der skulle påfyldes. 3 Endvidere kan der henvises til Hilti sagen, hvor Hilti betingede salget af patronmagasiner til boltpistoler af, at kunden tillige købte en tilsvarende mængde bolte Viterra har anført, at Viterra er nødsaget til at fastholde det omstridte vilkår ud fra et ønske om at forsvare sin markedsandel og for ikke at blive stillet urimeligt i konkurrencen med de øvrige virksomheder i markedet, der anvender tilsvarende vilkår. 68. Yderligere anfører Viterra, at konsekvensen af Konkurrencestyrelsens vurdering af sagen, at Viterra skulle have en pligt til at levere varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede leverede målere mod betaling, ville være at afskære virksomheden fra at foretage produktudvikling. Der henvises til levetiden på ca. 10 år og et krav om, at Viterra skulle kunne supplere med de samme målere over en så lang periode, anser virksomheden for at ville ligge udover, hvad man kan forlange af en almindelig virksomhed. 69. Styrelsen kan ikke se, på hvilken måde et krav til Viterra om at levere målere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere, skulle stille Viterra ringere i konkurrencen med de øvrige udbydere på markedet. De har hver især en dominerende stilling på eftermarkedet for målere af hver deres fabrikat, og det samme krav om at skulle levere målere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere må derfor gælde for dem. 70. Endelig er det vanskeligt at se, hvorledes en pligt til at levere varmemålere til udskiftning på linie med, hvad selskabet allerede gør i forhold til sine øvrige kunder, skulle have nogen indflydelse på selskabets produktudvikling. Konklusion 71. Det er styrelsens opfattelse, at Viterra har overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 2, nr. 4, ved gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 72. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at Viterra i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3 må pålægges at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab.

9 9 af : Det lægges til grund, at Viterra Energy Services, er eneleverandør af det fabrikat af varmefordelingsmålere Doprimo, som er de eneste målere, der kan anvendes til udskiftning og supplering i situationer, hvor selskabet har installeret varmemålere i forvejen. Offentligt fastsatte regler om obligatorisk brug af individuelle målinger af varmeforbrug indebærer, at den enkelte ejendom er bundet til at anvende målere, der er ens med hensyn til type og fabrikat. Selskabet har således en dominerende stilling, når allerede installerede varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo skal udskiftes eller suppleres. 74. Betingelsen om samtidig at skulle forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab indebærer en sammenkædning af varer/ydelser, som er unødvendig, og som reelt stiller kunder i en tvangssituation, når kunden skal have udskiftet defekte målere af det pågældende fabrikat og type. Endvidere er det styrelsens opfattelse, at Viterra i henhold til konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3 skal pålægges at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo til Andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras egne varmeregnskabskunder. Viterra Energy Services A/S har den 22. juni 2000 indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Delkendelse af 7. juli 2000 Konkurrenceankenævnets kendelse af 27. februar Jf. rådets direktiv 93/76 EØF af 13. september Der henvises til Domstolens sag 22/78, Hugin og sag T-30/89, Hilti. 3 Jf. Kommissionens beslutning i Tetra Pak (II), EFT 1992, L72, s. 1, opretholdt ved dom af 14. november 1996, sag C-333/94. 4 Jf. Kommissionens beslutning i Eurofix-Bauco/Hilti, EFT 1988, L 65, s. 19.

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Temadag om Varmemåling og varmeregnskaber TAASTRUP TIrsdag den 16. november 2010 Få mere at vide om: Erfaringer efter mere end 10 år med lovpligtig varmemåling Forbrugsfordeling i ejendommene Erfaringerne

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Må en varmemåler se lækker ud?

Må en varmemåler se lækker ud? Må en varmemåler se lækker ud? Brunata Futura+ sætter nye standarder for boligindretning og forbrugsmåling I halvdelen af alle danske hjem sidder der lovpligtige varmemålere på radiatorerne. De skal sikre

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere