Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere"

Transkript

1 1 af :46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2: /cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Viterra Energy Services gør salg af varmefordelingsmålere til boligforeningen betinget af, at andelsboligforeningen indgår aftale om udfærdigelse af varmefordelingsregnskab med selskabet. 2. Andelsboligforeningen har ønsket at købe et antal elektroniske varmefordelingsmålere til udskiftning af defekte målere af Viterra Energy Services. Viterra har leveret de allerede opsatte målere til ejendommen, medens denne var ejet af ejendomsafviklingssselskabet TOR. Andelsboligforeningen står nu selv for måleraflæsning, og den lader et konsulentfirma udfærdige varmeregnskabet for ejendommen. 3. Viterra Energy Services betegner sig som systemleverandør, idet virksomheden leverer færdigt udarbejdede varmeregnskaber som en samlet løsning til udlejere, boligselskaber og boligforeninger. For at kunne gøre dette leverer virksomheden varmemålere, foretager aflæsning og udarbejder det endelige varmeregnskab til varmeforbrugerne. Som et led heri udskifter Viterra mod betaling defekte varmemålere. Viterra sælger imidlertid kun varmemålere til kunder, for hvem virksomheden foretager varmeaflæsning og udfærdiger varmeregnskab. 4. Viterra er eneleverandør af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo, som er de eneste målere, som kan anvendes til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere i Viterras varmeafregningssystem. Dette skyldes offentligt fastsatte regler om obligatorisk individuel varmemåling, som foreskriver, at alle varmefordelingsmålere, der anvendes i en ejendom, skal være af samme fabrikat og type. Disse regler bevirker således, at leverandøren af det fabrikat varmefordelingsmålere, der er installeret i en ejendom, har en dominerende stilling, når allerede installerede varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo skal udskiftes eller suppleres. 5. Betingelsen om samtidig at skulle forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab indebærer en sammenkædning af varer/ydelser, som er unødvendig, og som reelt stiller kunder i en tvangssituation, når kunden skal have udskiftet defekte målere af det pågældende fabrikat og type. 6. Viterra Energy Services har fremført, at selskabets dominerende stilling og eventuelle misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, og at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 derfor ikke finder anvendelse. Virksomheden er derfor af den opfattelse, at Konkurrencerådet ikke kan afgøre sagen, førend Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk Det følger af den offentlige regulering, at målerleverandøren får en stærk stilling på eftermarkedet. Men reglerne indebærer ikke, at målerleverandørerne skal gøre levering af målere til udskiftning betinget af, at målerleverandøren tillige skal udarbejde ejendommens varmeregnskab. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet det fornødent at spørge Bygge- og Boligstyrelsen om dette. 8. Spørgsmålet for rådet er, om det er misbrug af dominerende stilling, at Viterra Energy Services gør salg af varmemålere til udskiftning af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere betinget af, at kunden har en aftale med Viterra om, at Viterra leverer en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af

2 2 af :46 varmeregnskab. 9. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at Viterra Energy Services ved at praktisere disse forretningsbetingelser har overtrådt konkurrencelovens forbud i lovens 11 mod misbrug af dominerende stilling, og at Viterra Energy Services skal meddeles pålæg i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, om at ophøre med at praktisere disse forretningsbetingelser, samt at Viterra Energy Services i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, skal pålægges at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere til Andelsboligforeningen Poppelgården. 10. Det må tilsvarende gælde, at andre leverandører af varmefordelingsmålere ikke kan gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere betinget af, at kunden har en aftale om, at aftage en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af varmeregnskab Afgørelse 11. Rådet besluttede at meddele Viterra Energy Services, at Viterra har overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 2, nr. 4, ved at gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 12. Rådet besluttede endvidere, i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3 at pålægge Viterra Energy Services at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 13. Endelig besluttede rådet at meddele Viterra Energy Services pålæg i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3 om at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo til Andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras andre kunder. Sagsfremstilling Klagen 14. Andelsboligforeningen Poppelgården, Parmagade 12-34, København S, har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Viterra Energy Services ikke vil sælge varmefordelingsmålere til boligforeningen, med mindre andelsboligforeningen indgår aftale om udfærdigelse af varmefordelingsregnskab med firmaet. 15. Andelsboligforeningen har ønsket at købe et antal elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning af defekte målere af Viterra Energy Services, som er den eneste leverandør af disse målere. Viterra Energy Services har leveret de allerede opsatte målere af fabrikat Doprimo til ejendommen, medens denne stadig var ejet af ejendomsafviklingsselskabet TOR I/S. I den foreliggende sag har Viterra accepteret, at andelsboligforeningen ikke længere er varmeregnskabskunde hos Viterra, og derfor selv forestår aflæsning og lader et konsulentfirma udarbejde varmeregnskabet. Viterra finder imidlertid herefter, at det ikke har nogen pligt til at forsyne andelsboligforeningen med målere til erstatning af defekte målere. Regler om individuel varmemåling 16. Regler om obligatorisk individuel måling af varmeforbrug er indført som opfølgning på EU s direktiv om begrænsning af kuldioxidemissionen gennem en forbedring i energieffektiviteten 1 det såkaldte SAVE-program. I følge begrundelsen for direktivet vil betaling af det faktiske varmeforbrug føre til energibesparelser i boligsektoren, idet den enkelte varmeforbruger

3 3 af :46 tilskyndes til at anvende varmen energiøkonomisk. 17. De nærmere regler er indeholdt i Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme. 18. Bekendtgørelsen kræver blandt andet, at der i bestående bebyggelse inden den 1. januar 1999 skulle installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed. Til dette formål kan der anvendes energimålere eller varmefordelingsmålere med eller uden elektrisk energiforsyning. Ved brug af fordelingsmålere kan der tages hensyn til boligenhedernes beliggenhed i bygningen ved at korrigere for forøgede varmetab. 19. De anvendte målere skal være typegodkendte, og det er blandt andet ikke tilladt for den enkelte ejendom at anvende målere af forskellige typer eller fabrikater. Det er Erhvervsfremmestyrelsen, der fastsætter de danske regler herfor herunder også de regler, der skal følges ved kontrol af deres overholdelse. Klager 20. Andelsboligforeningen Poppelgården er dannet ved beboernes overtagelse af ejendommen Parmagade 12-34, København S, i forbindelse med København Kommunes frasalg af beboelsesejendomme gennem ejendomsafviklingsselskabet TOR I/S. Varmemålerne er installeret i TOR I/S lod Viterra stå for varmeregnskabet og opsætning af de nødvendige varmemålere efter et tilbud af 14. november I tilbudet er der taget udgangspunkt i 130 lejemål og i alt 390 opsatte Doprimo elektroniske varmefordelingsmålere. I tilbudet er angivet, at der skal oprettes en lejekontrakt med en løbetid på ti år. TOR accepterede tilbudet, og da det kom til stykket, blev der opsat i alt 500 varmefordelingsmålere i i alt 129 lejemål. 21. Andelsboligforeningen har brug for målerne for at kunne opfylde sin pligt i henhold til boliglovgivningen til at foretage en fordeling af ejendommens varmeforbrug på ejendommens beboere i henhold til de særlige regler herom i boliglovgivningen. Endvidere er andelsboligforeningen underlagt reglerne om individuel måling af varmeforbrug, der sigter på at fremme en økonomisk anvendelse af energi til opvarmningsformål. 22. Andelsboligforeningen Poppelgården har oplyst, at bestyrelsen i foråret 1999 besluttede sig til selv at aflæse varmemålerne. Varmeregnskabet skulle konsulentfirmaet Varmekonsulenterne A/S udfærdige. Andelsboligforeningen havde forinden undersøgt, om den skulle være kontraktligt forpligtet til at lade Viterra udfærdige regnskabet. Dette er oplyst ikke at være tilfældet. 23. I forbindelse med disse måleraflæsninger konstaterede andelsboligforeningen, dels at der manglede målere på nogle radiatorer, dels at enkelte målere var defekte. 24. Ved henvendelse til Viterra fik man oplyst, at Viterra ikke sælger målere medmindre der foreligger en aftale om, at Viterra udfærdiger varmeregnskabet for kunden. Dette finder foreningen er en helt urimelig udnyttelse af situationen. 25. Andelsboligforeningen har fremhævet, at den ikke er i stand til at udfærdige et varmeregnskab efter reglerne herfor, hvis Viterra ikke vil levere målere, idet andelsboligforeningen ikke kan købe de pågældende målere andre steder. 26. Andelsboligforeningens bemærkninger til styrelsens sagsfremstilling var vedlagt til rådets medlemmer. Viterra Energy Services 27. Viterra Energy Services hed tidligere Raab Karcher og havde overtaget

4 4 af :46 varmemålingsopgaverne, der endnu tidligere lå i ISS Clorius. Viterras redegørelse for sagen var vedlagt til rådet. 28. Viterra Energy Services koncept for varmeregnskaber er bygget op omkring en samlet serviceydelse, hvori en varmemåler er en nødvendig del. 29. I Viterra Energy Services koncept indgår der levering af måler aflæsning udfærdigelse af varmeregnskab vedligeholdelse. 30. Viterra Energy Services leverer sine kunder en samlet ydelse, hvor slutproduktet er det årlige varmeregnskab med fordeling af den samlede varmeregning til hver af en ejendoms beboere lejere, ejere eller andelshavere. Det sker på grundlag af aflæsning af varmeforbruget i de enkelte lejligheder, butikker mv. samt en opgørelse af ejendommens samlede forbrug fra varmeleverandøren. 31. Systemløsninger inden for udarbejdelse af varmeregnskaber leveres udover af Viterra Energy Services, der er størst med en omsætning på ca. ** mio. kr., også af Brunata (næststørst), Neve og Scanvalve, som alle tilbyder løsninger som anvender fordampningsmålere eller elektroniske målere af fabrikater, som kun de hver især kan levere. Ny på markedet for systemer er Scanvalve, som også tilbyder en løsning baseret på leasing af målerne over en periode på 10 år. 32. Viterra har i sit høringssvar af 5. maj 2000, anført, at det er en nødvendig følge af lejeloven, at Viterra, selv om det alene leverer den integrerede ydelse, sælger varmefordelingsmålerne særskilt. 33. Forklaringen er, at udgifter til aflæsning og udarbejdelse af varmeregnskab er driftsudgifter, som i henhold til reglerne i boligreguleringslovens 8 umiddelbart kan pålægges lejen. Derimod gælder i henhold til lejelovens 37, stk. 4, at udgiften ved overgang til varmefordelingsmåling til anskaffelse og opsætning af varmefordelingsmålere, er at betragte som en forbedring. Dette betyder, at disse udgifter ikke kan tillægges lejen; men at husejeren er berettiget til at indregne disse udgifter i sin beregning af lejen på baggrund af boligreguleringslovens regler om indregning af øget forrentning. 34. Viterra anfører, at lejelovgivningen tvinger Viterra til at foretage en kunstig opsplitning, hvorefter målerne sælges særskilt, og hvor prisen for den samlede ydelse at levere - et færdigt varmefordelingsregnskab - er opdelt i delelementer. 35. Styrelsen skal i denne forbindelse bemærke, at det påhviler private udlejere, boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger at sørge for, at grundlaget for varmeregnskabet til beboerne er individuel varmemåling. Den enkelte ejendom kan fuldt lovligt selv stå for varmemåling og udfærdigelse af varmeregnskab, når blot de offentligt fastsatte krav hertil i lejelov og bekendtgørelse om individuel måling er overholdt. 36. Hvis køberen ikke vil forpligte sig til at lade målerleverandøren udfærdige varmeregnskab, leveres målere i løssalg blandt andet af Scan-Valve A/S, Landis & Staefa A/S og Siemens. Disse målere kan opsættes af vvs-installatør og aflæses af beboerne eller andre og danne grundlag for opstilling af ejendommens varmeregnskab. 37. Der findes derudover virksomheder, som tilbyder at udfærdige varmeregnskabet på grundlag af foreliggende målinger, jf. således at klageren har engageret et konsulentfirma til at udfærdige varmeregnskab på grundlag af egne aflæsninger.

5 5 af : Det følger heraf, at levering og installering af målere er en selvstændig vare og ydelse, ligesom henholdsvis aflæsning og udfærdigelse af varmeregnskab er selvstændige ydelser, som ikke nødvendigvis skal udbydes i et samlet koncept. 39. Varmemåling vil i etageejendomme typisk foregå i form af varmefordelingsmåling. Varmefordelingsmålere er kalibrerede målere, der gør det muligt at registrere den enkelte radiators andel af det samlede forbrug i ejendommen. Populært sagt måler man streger i stedet for at måle den forbrugte varme i en absolut værdi fx udtrykt i mwh. Ejendommens varmeforbrug deles herefter ud på de enkelte lejemål efter deres andel af det samlede antal målte enheder. Fordelingsmålere eller skalerede måler findes i to typer; fordampningsmålere og elektroniske målere. I den konkrete sag drejer det sig om en elektronisk måler. 40. Energimålere, som måler det faktiske varmeforbrug i en absolut værdi fx kwh og som kan købes i løssalg, kan i almindelighed ikke anvendes varmemåling i etageboliger. Grunden hertil er, at i etageejendomme hænger den enkelte lejligheds varmesystem ikke fysisk sammen adskilt fra de øvrige lejligheders varmesystemer. Energimålere anvendes derimod ofte i tæt-lavt byggeri, i rækkehusbebyggelser eller i fritliggende enfamiliehuse. 41. Systemet med varmefordelingsmålere som grundlag for en fordeling af varmeregningen bygger på en specifik tilpasning af målerne til den enkelte ejendom. Når målerne skal sættes op i ejendommen skal målerne blandt andet skaleres i forhold til beskaffenheden og placeringen af radiatorerne i ejendommen. For at kunne gøre dette har Viterra Energy Services opbygget en database, der muliggør, at der kan ske en nøje tilpasning til de nævnte forhold, med henblik på at de kan lave et nøjagtigt var-mefordelingsregnskab for ejendommens beboere. Den specielle viden om disse korrektioner mv. er ifølge Viterra selskabets særlige knowhow. Den betyder, at Viterra kan sikre sine kunder en så høj grad af retfærdighed i fordelingen af varmeregningen, som det er teknisk muligt. Viterra har endvidere anført, at det er en forudsætning for at dette system fungerer, at målere installeres af firmaet, og at sammenhængen i systemet ikke kan sikres ved ukyndiges placering af nye målere og opsætning af målere til erstatning af defekte målere. Viterra har i drøftelser med styrelsen udtrykt sin tvivl om nøjagtigheden af varmeregnskabet i de systemer, hvor måleren kan købes separat og sættes op af en uafhængig montør. 42. I sine bemærkninger til styrelsens sagsfremstilling, har andelsboligforeningen ved sin energirådgiver knyttet kommentarer til den af Viterra omtalte særlige knowhow. Det fremgår heraf, at korrektioner for udsat beliggenhed og for forskelle i radiator beskaffenhed og placering kan ligge i den enkelte måler eller i varmeregnskabsprogrammet. I Poppelgårdens tilfælde er målerne programmeret for udsat beliggenhed, og det anføres, at dette sker ved anvendelse af en standard korrektionsnøgle. 43. Det følger heraf, at aflæsning af målere og udarbejdelse af varmeregnskab uden problemer kan udføres af andre end firmaet, der står for levering og installation af målere, jf. ovenfor pkt Viterras vilkår for levering 44. Viterra har oplyst, at virksomheden almindeligvis ikke har oprettet egentlige skriftlige aftaler om udarbejdelse af fordelingsregnskaber med kunderne. Det enkelte kundeforhold baserer sig typisk på en ordrebekræftelse, der udfærdiges efter en telefonisk eller personlig drøftelse med kunden. Ordrebekræftelsen vedlægges selskabets almindelige salgs- og leveringsvilkår. På den årlige opgørelse er vilkårene optrykt. 45. I princippet er kunden altså kun bundet til at lade varmeregnskab udarbejde af Viterra for et år ad gangen. I praksis fortsætter disse kundeforhold ofte år efter år. 46. I de tilfælde, hvor Viterra har ydet rabat på tilslutningsprisen ved etablering af et nyt kundeforhold, har selskabet siden eftersommeren 1997 kontraktligt betinget sig at skulle

6 6 af :46 udarbejde varmeregnskabet i en periode af som hovedregel 10 års varighed. Det er oplyst, at der er afgivet tilbud til nye kunder med rabatter på op til ** pct. Begrundelsen for at vælge en ti-års bindingsperiode er en forventet levetid på de elektroniske målere på ca. 10 år. 47. Ved oprettelse af et nyt kundeforhold opkræver Viterra ** kr. pr. måler, mens montering koster ** kr. pr. måler, dog mindst ** kr. pr. ejendom. 48. Prisen for udarbejdelse af et varmeregnskab er afhængig af antallet af målere. En ejendom med 20 lejemål og 4 radiatorer pr. lejemål skal i 2000 betale ** kr. svarende til ** kr. pr. lejemål. For en ejendom af størrelse som Poppelgården med 500 målere fordelt på 129 lejemål er prisen ** kr. svarende til ** kr. pr. lejemål. 49. Udskiftning af en defekt elektronisk måler koster ** kr. Heraf er målerens pris ** kr., ** kr. er betaling for opkodning af måler og registrering i centralt edb-system, kørsel udgør ** kr. og montering er ** kr. Alle de nævnte priser er opgivet eksklusive moms. Markedet 50. Sagen drejer sig om vilkårene for køb af elektroniske varmemålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere. Der er offentligt fastsatte krav om brug af målere, der betyder, at udskiftning af defekte målere mm., skal ske ved anvendelse af samme type målere som de allerede installerede. Kun hvis hele installationen ændres, kan der opsættes et andet fabrikat af målere. Når det drejer sig om udskiftning og supplering af målere er der derfor ved de offentlige regler skabt en monopolsituation for hvert fabrikat/mærke i de ejendomme, hvor det er installeret. 51. Det relevante produktmarked i denne sag er derfor de af Viterra anvendte elektroniske varmefordelingsmålere af mærket Doprimo til udskiftning af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere. Denne type målere kan kun leveres af Viterra Energy Services, som på dette specielle marked har en markedsandel på 100 pct. 52. Det relevante geografiske marked er i denne sag Danmark, da udskiftning af defekte målere skal ske i en ejendom beliggende i Danmark med målere, der er typegodkendt i Danmark og derfor skal være markedsført på det danske marked. Vurdering Konkurrencelovens 2, stk Viterra Energy Services udbyder udfærdigelse af varmeregnskaber som en systemløsning, hvor virksomheden leverer varmemålere, foretager måleraflæsning og udfærdiger varmeregnskab til sine kunder. Viterra Energy Services udøver herved økonomisk virksomhed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk Konkurrencelovens 2, stk Det er Viterras påstand, at virksomhedens dominerende stilling og eventuelle misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, og at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 derfor ikke finder anvendelse. Viterra er derfor af den opfattelse, at Konkurrencerådet ikke kan afgøre sagen, førend Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk Endvidere er det Viterras opfattelse, at vilkåret er en nødvendig defensiv foranstaltning, for at Viterra kan sikre sig ikke at tabe markedsandel over for sine største konkurrenter, der i øvrigt følge Viterra anvender tilsvarende vilkår.

7 7 af : Det er den offentlige regulering udtrykt i kravet om, at der ved udskiftning af varmefordelingsmålere, skal anvendes målere af samme fabrikat og type som de allerede installerede, der fastlægger det relevante marked, og som er årsag til, at Viterra får en markedsandel på 100 pct. på det relevante marked. Dette opfatter Viterra som et oplagt tilfælde af et misbrug skabt af en offentlig regulering, der er fastsat for at fremme andre hensyn. Derfor kan Konkurrencerådet ikke træffe afgørelse, førend de kompetente myndigheder på området obligatorisk individuel varmemåling, Bygge- og Boligstyrelsen samt Erhvervsfremmestyrelsen, har taget stilling til, om en given konkret konkurrencebegrænsning er en nødvendig følge af en offentlig regulering. 57. Hertil skal styrelsen anføre, at de offentlige regler ganske rigtigt er stærkt medvirkende til, at målerleverandørerne får en dominerende stilling (100 pct.) på eftermarkedet. Men reglerne indebærer på ingen måde, at leverandørerne er tvunget til at gøre levering af varmemålere til udskiftning betinget af, at der tillige udarbejdes et varmeregnskab. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet det fornødent at spørge Bygge- og Boligstyrelsen eller Erhvervsfremmestyrelsen om dette. 58. I følge konkurrencelovens 2, stk. 2, gælder forbudene i 6 mod konkurrencebegrænsende aftaler og i 11 mod misbrug af dominerende stilling ikke, hvis konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Forbudet i konkurrencelovens 11 retter sig ikke mod den dominerende stilling, som de offentlige regler har skabt i denne sag, men alene mod et misbrug af denne stilling. Denne forbudte konkurrencebegrænsning - misbruget er ikke en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering og 2, stk. 2, finder derfor ikke anvendelse. Konkurrencelovens 11 Dominerende stilling 59. Viterra Energy Services udfører varmemåling efter aftale med sine kunder. I de fleste tilfælde i løbende kontraktforhold med 12 måneders opsigelse til udløbet af et varmeår. I en række tilfælde har Viterra fra 1997 ydet rabat på betalingen af målere og opsætningen heraf hos nye kunder. I disse tilfælde er indgået en kontrakt med en bindingsperiode af typisk 10 års varighed. Inden for markedet med systemløsninger for varmemåling i beboelses- og erhvervslejemål er Viterra Energy Services den største leverandør. Viterra Energy Services har efter sit eget skøn en markedsandel på ca. ** pct. på dette marked. 60. Det følger af krav fra det offentlige, at det er en forudsætning for at udlejer kan opkræve betaling for leveret varme, at der er udarbejdet et varmeregnskab på grundlag af individuel varmemåling. Den enkelte udlejer skal basere denne måling på brug af ens, typegodkendte målere i den enkelte ejendom eller bebyggelse, for hvilken der opkræves betaling. 61. Derfor er kunden i praksis bundet til at anvende leverandørens varmemålere ved udskiftning af eller supplering af målere. Når der skal foregå udskiftning og supplering af målere opsat af Viterra, er Viterra den eneste leverandør. Som følge heraf har Viterra Energy Services en stærkt dominerende markedsstilling på markedet for udskiftning og supplering af målere i allerede installerede systemer. 62. På baggrund heraf fastlægges det relevante marked i denne sag, jf. punkt 51, til markedet for udskiftning af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo, som er den eneste elektroniske varmefordelingsmåler, som kan anvendes i Viterras system. 63. Det fremgår af EU-praksis, at et eftermarked, som fx et marked for reservedele eller for dele, der indgår i et samlet system, kan udgøre et selvstændigt marked. Når først kunden har valgt system/installation, kan erstatningskøb eller køb af reservedele kun finde sted inden for det bestemte produkt. 2

8 8 af :46 Misbrug 64. Det følger af konkurrencelovens 11, at en virksomhed med en dominerende stilling på markedet ikke må misbruge denne. 65. I den foreliggende sag stilles der som vilkår for at levere varmefordelingsmålere til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere, at der indgås en aftale om, at leverandøren tillige skal udfærdige varmeregnskab. Der er tale om to varer og ydelser som kan udbydes hver for sig og rent faktisk bliver det af nogle udbydere. Leverandørens sammenkædning stiller kunderne i en reel tvangssituation i tilfælde af udskiftning af defekte målere på grund af leverandørens stærke stilling, og der er derfor klart tale om et misbrug. 66. Det fremgår af EU-praksis, at det forhold, at en dominerende virksomhed udnytter sin position på et marked til forbeholde sig et andet marked er i strid med forbudet mod misbrug af dominerende stilling i artikel 82. Der er i EU-praksis en række eksempler mod indgreb over for koblingssalg (tie-in). Dette sammenkædede salg kan forekomme inden for varer, varer og tjenesteydelser eller mellem tjenesteydelser. Blandt andre fortilfælde er Tetra Pak (II) sagen, hvor Kommissionen og sidenhen Domstolen underkendte Tetra Paks sammenkædning af salg af maskiner til påfyldning med salg af kartonerne, der skulle påfyldes. 3 Endvidere kan der henvises til Hilti sagen, hvor Hilti betingede salget af patronmagasiner til boltpistoler af, at kunden tillige købte en tilsvarende mængde bolte Viterra har anført, at Viterra er nødsaget til at fastholde det omstridte vilkår ud fra et ønske om at forsvare sin markedsandel og for ikke at blive stillet urimeligt i konkurrencen med de øvrige virksomheder i markedet, der anvender tilsvarende vilkår. 68. Yderligere anfører Viterra, at konsekvensen af Konkurrencestyrelsens vurdering af sagen, at Viterra skulle have en pligt til at levere varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede leverede målere mod betaling, ville være at afskære virksomheden fra at foretage produktudvikling. Der henvises til levetiden på ca. 10 år og et krav om, at Viterra skulle kunne supplere med de samme målere over en så lang periode, anser virksomheden for at ville ligge udover, hvad man kan forlange af en almindelig virksomhed. 69. Styrelsen kan ikke se, på hvilken måde et krav til Viterra om at levere målere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere, skulle stille Viterra ringere i konkurrencen med de øvrige udbydere på markedet. De har hver især en dominerende stilling på eftermarkedet for målere af hver deres fabrikat, og det samme krav om at skulle levere målere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere må derfor gælde for dem. 70. Endelig er det vanskeligt at se, hvorledes en pligt til at levere varmemålere til udskiftning på linie med, hvad selskabet allerede gør i forhold til sine øvrige kunder, skulle have nogen indflydelse på selskabets produktudvikling. Konklusion 71. Det er styrelsens opfattelse, at Viterra har overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 2, nr. 4, ved gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. 72. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at Viterra i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3 må pålægges at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Doprimo til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab.

9 9 af : Det lægges til grund, at Viterra Energy Services, er eneleverandør af det fabrikat af varmefordelingsmålere Doprimo, som er de eneste målere, der kan anvendes til udskiftning og supplering i situationer, hvor selskabet har installeret varmemålere i forvejen. Offentligt fastsatte regler om obligatorisk brug af individuelle målinger af varmeforbrug indebærer, at den enkelte ejendom er bundet til at anvende målere, der er ens med hensyn til type og fabrikat. Selskabet har således en dominerende stilling, når allerede installerede varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo skal udskiftes eller suppleres. 74. Betingelsen om samtidig at skulle forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab indebærer en sammenkædning af varer/ydelser, som er unødvendig, og som reelt stiller kunder i en tvangssituation, når kunden skal have udskiftet defekte målere af det pågældende fabrikat og type. Endvidere er det styrelsens opfattelse, at Viterra i henhold til konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3 skal pålægges at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet Doprimo til Andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras egne varmeregnskabskunder. Viterra Energy Services A/S har den 22. juni 2000 indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Delkendelse af 7. juli 2000 Konkurrenceankenævnets kendelse af 27. februar Jf. rådets direktiv 93/76 EØF af 13. september Der henvises til Domstolens sag 22/78, Hugin og sag T-30/89, Hilti. 3 Jf. Kommissionens beslutning i Tetra Pak (II), EFT 1992, L72, s. 1, opretholdt ved dom af 14. november 1996, sag C-333/94. 4 Jf. Kommissionens beslutning i Eurofix-Bauco/Hilti, EFT 1988, L 65, s. 19.

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere Rapport Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere September 2010 Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere Indhold: 1 ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM, SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD 28-03-2012 4/0120-0204-0194 TBJ/SEM PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 28. MARTS 2012 KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere