ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BESTEMMELSER"

Transkript

1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER for levering af fjernvarme fra FREDERIKSHAVN VARME A/S Fjernvarmeforsyning 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Stikledning Drift og vedligeholdelse af anlæg 8 5. Driftssikkerhed 9 6. Force Majeure Forbrugerens varmeinstallationer Service og reklamation Måling af fjernvarmeforbrug Regulering af forbrug ved målerfejl eller ved fejl på anlæg Måleraflæsning Ejerskifte Byggemodningsbidrag Stiklednigsbidrag Tilslutningsbidrag Salg af returvarme FORSYNINGENS varmekøb Takster Betaling Standardgebyrer Tilsyns- og klagemulighed Udtrædelse midlertidigt forsyningsophør Ophør af fjernvarmeforbrug Ikrafttræden.. 28 Bilag: Tekniske bestemmelser for tilslutning til fjernvarmen. 2

3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. FORSYNINGEN 1.1 Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Frederikshavn Varme A/S, herefter kaldet FORSYNINGEN og FORBRUGEREN. FORBRUGER Ved FORBRUGER forstås: - ejeren af en ejendom - lejeren af en ejendom - andelshaver af en ejendom - en andelsboligforening - en boligforening eller - et boligselskab når disse er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Almindelige Bestemmelser gælder hverken retsforholdet mellem ejer og lejer, andelsboligforening og andelshaver eller retsforholdet mellem ejerforening og lejlighedsejer. Ejendom 1.2 Ved ejendom forstås alle bygninger på samme matrikelnummer. Stikledning 1.3 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen / fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner benævnes i det følgende som stikledningen. VVS-INSTALLATØR 1.4 Til at udføre arbejdet på varmeinstallationer, der tilsluttes eller er tilsluttet fjernvarmeledningerne, må kun anvende firmaer med autorisation som VVS-INSTALLATØR, godkendt af SIKKERHEDSSTYRELSEN. Desuden skal alt arbejde på den del af ejendommens varmeinstallation, hvori der cirkulerer fjernvarmevand, udføres af en autoriseret VVS-INSTALLATØR, der tillige er registreret i Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører (forkortet FjR-ordningen.) Kravet vil være gældende fra Et firma, der har autorisation benævnes i det følgende VVS-INSTALLATØREN Måler 1.5 Ved måler forstås ENERGIMÅLER bestående af flowdel, 3

4 temperaturfølere og regneværk med tilhørende ledningsforbindelser samt evt. komponenter til fjernaflæsning. Takstblad 1.6 Alle bidrag fastsættes af Frederikshavn Byråd bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S. Takstblad kan rekvireres hos FORSYNINGEN. Tekniske bestemmelser 1.7 Som bilag til Almindelige Bestemmelser gælder Tekniske bestemmelser for tilslutning til fjernvarme. Disse bestemmelser, der løbende reguleres efter den tekniske udvikling, fastsættes af FORSYNINGEN. Bestemmelserne benævnes i det følgende Tekniske Bestemmelser. Disse bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til FORSYNINGENS ledningsnet. Tekniske Bestemmelser kan rekvireres hos FORSYNINGEN. Kontrolbog m.v 1.8 Gældende leveringsbestemmelser, takster samt udleveres eventuel kontrolbog kan rekvireres hos FORSYNINGEN. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Betingelser for 2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale fjernvarmeforsyning planlægning, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. FORSYNINGEN afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. Anmodning om 2.2 Inden der etableres fjernvarmeforsyning til en tilslutning ejendom, skal ejendommens ejer ved sin underskrift på FORSYNINGENS Tilslutningserklæring bekræfte, at der ønskes fjernvarme indført i ejendommen. Der skal på tilslutningserklæringen fremgå hvem ejeren ønsker som VVS-INSTALLATØR. En forsyning pr. 2.3 Der etableres normalt én forsyning til hver ejendom udmatrikuleret ejendom. Hvor tilslutning af bebyggelse på en udmatrikuleret ejendom kan sidestilles med tilslutning af flere individuelle ejendomme, kan der dog efter skriftlig anmodning dispenseres herfra. 4

5 For fritliggende huse, række- og kædehuse på samme grund skal der etableres individuel forsyning til andelsboliger og ejerlejligheder. Fællesforsyning til et dobbelthus og lignende kan accepteres, hvis der er oprettet ejerforening, og de tekniske forhold efter FORSYNINGENS vurdering gør det hensigtsmæssigt se dog pkt Plads til måler m.v. 2.4 FORBRUGEREN stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og målerarrangement m.v. Der må sikres FORSYNINGEN let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. Krav til pladsforhold er angivet i Tekniske bestemmelser pkt Ledninger på ejen- 2.5 FORSYNINGEN er berettiget til i særlige tilfælde at føre dommen til forsyning fjernvarmeledninger over ejendommens grund til af andre ejendomme forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for grundens udnyttelse. Alle udgifter til disse ledningers etablering og vedligeholdelse betales af FORSYNINGEN, der ejer disse ledninger. FORSYNINGEN foranlediger deklaration om ledningernes placering tinglyst på ejendommen. Der betales ikke deklarationserstatning eller pladsleje for disse ledninger. Hvis ejeren af en ejendom vil foretage til- eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger til egen forsyning eller til forsyning af andre forbrugere er til hinder herfor, skal fjernvarmeledningerne omlægges. Alternativt overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler ved den nye tilbygning for FORBRUGERENS regning. Det er FORBRUGERENS ansvar, at stikledning og installation til enhver tid efter etablering opfylder de Almindelige- og Tekniske bestemmelser for FORSYNINGEN. Omlægning af stikledning til egen forsyning udføres af FORSYNINGEN og betales af ejeren af ejendommen. Omlægning af ledninger til forsyning af andre ejendomme udføres og bekostes af FORSYNINGEN. Grundejeren er i sådanne tilfælde forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen. 5

6 Tinglysning af 2.6 FORSYNINGEN foranlediger tinglyst deklaration til aftaler sikring af FORSYNINGENS ret i de pkt. 2.5 angivne tilfælde. Omkostninger herved betales af FORSYNINGEN. 3. Stikledning Ejerforhold 3.1 Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af FORSYNINGEN Placering 3.2 FORSYNINGEN fastsætter stikledningens placering og indføringsmåde efter aftale med FORBRUGEREN, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- og fordelingsnettet. Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens teknikrum eller andet let tilgængeligt rum normalt vendende mod gade/vej. Der må ikke opføres til- eller nybygning eller andre konstruktioner/beplantninger som vil vanskeliggøre FORSYNINGENS adgang til ledninger. Fælles stikledning 3.3 FORSYNINGEN etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt FORSYNINGEN finder det hensigtsmæssigt. Ret til vedlige- 3.4 FORSYNINGEN har altid ret til at efterse, reparere holdelse og udskifte stikledninger på FORBRUGERENS ejendom. Der ydes normalt ingen erstatning for gener eller uundgåelige skader i forbindelse med reparationer og udskiftningsarbejder. I forbindelse med udskiftninger kan FORSYNINGEN ændre indføringsmåde. Flytning 3.5 Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af FORSYNINGEN for FORBRUGERENS regning. Hvis stikledningen 3.6 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, bliver for lille omlægges den af FORSYNINGEN. Udgifterne betales af FORBRUGEREN til FORSYNINGENS kostpris. Retablering 3.7 Efter anlægsarbejder i jord retablerer FORSYNINGEN på 6

7 FORBRUGERENS ejendom til standard som før arbejdets påbegyndelse. Efter anlægsarbejder i bygning retablerer FORSYNINGEN betonkonstruktion, hvorimod retablering af gulv og vægbelægning er FORSYNINGEN uvedkommende. Forsikring 3.8 Information til FORBRUGEREN om varmeanlæggets drift og betjening skal søges hos en autoriseret VVS- INSTALLATØR, jfr. Tekniske bestemmelser pkt FORSYNINGENS personale er undtagelsesvis til rådighed med information om drift, betjening samt påvisning af evt. fejl. Det påhviler FORBRUGEREN at holde stikledning, hovedhaner og måler forsikrede sammen med resten af ejendommen, mod bla. brand og vandskade. 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg Varmelevering 4.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af FORSYNINGEN kan reguleres såvel efter årstiderne, som inden for døgnet. Fjernvarmevandets 4.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i benyttelse ejendommens varmeinstallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. Ved aftapning af vand på interne installationer, må der ved genpåfyldning kun benyttes fjernvarmevand. Påfyldningen sker gennem fremløbsledningen. Ved aftapning/påfyldning af større anlæg skal FORSYNINGEN underrettes herom. ( jfr. Tekniske Bestemmelser, pkt ) Der tillades ikke etablering af et permanent system for spædning fra fjernvarmenettet. Fjernvarmevandets 4.3a Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og afkøling vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles mest muligt. Er gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår under 25 C vil FORBRUGEREN pålignes en ekstra bidrag, svarende til FORSYNINGENS øgede omkostninger til ledningstab, 7

8 pumpedrift m.v. for hele den manglende afkøling. Dette ekstra bidrag bliver beregnet af FORSYNINGEN. Det vil være det ekstra forbrug af m³ fjernvarmevand, som ligger til grund for dette ekstra bidrag for manglende afkøling af fjernvarmevandet. (jfr.takstblad). Bidraget opkræves af FORSYNINGEN. Ved udbedring af defekte eller forkerte komponenter i installationen, som har medført den forringede afkøling, vil FORSYNINGEN refundere beløbet. Dette kan ske når FORBRUGEREN fremviser behørig dokumentation fra VVS- INSTALLATØREN. Beløbet kan dog ikke overstige det opkrævede ekstra bidrag for manglende afkøling. FORSYNINGEN vil være behjælpelig med, at påvise evt. fejl i installationen. Afkølingskravet ville være gældende fra 1. januar 2008, dog opkræves evt. ekstra bidrag for manglende afkøling ikke for året 2008, der betragtes som et indkørings år for at give forbrugerne en rimelig frist. Forhold ved lav Fremløbstemperatur 4.3b Da Forsyningens fjernvarmenet er af stor udstrækning, vil der optræde et temperaturtab i nettet fra varmeværket til kundeanlæggene. Hvis dette temperaturfald for udvalgte kunder på årsbasis bliver så stort, at disse kunder ikke kan leve op til afkølingskravet på 25ºC, selvom anlægget er udlagt efter de tekniske bestemmelser, kan det være aktuelt at tildele en dispensationsordning for disse kundeanlæg. Betingelserne for denne dispensationsordning fremgår af FORSYNINGENS Tekniske bestemmelse for levering af fjernvarme. Vedligeholdelse af 4.4 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift, afkøling og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres FORSYNINGEN tab eller ulemper. Hvis FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er FORSYNINGEN berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENS regning. Hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen indtil forholdene er bragt i orden. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. FORSYNINGEN er ikke 8

9 ansvarlig for beskadigelser forårsaget ved målerskifte e.l., som skyldes, at installationen er i dårlig stand. FORSYNINGENS 4.5 FORSYNINGENS personale skal, mod behørig adgang til varme- legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af installation ejendommens varmeanlæg for eftersyn, vedligehold, målerskift, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. Varmeanlæggets 4.6 Information til FORBRUGEREN om varmeanlæggets drift drift og betjening skal søges hos en autoriseret VVS-INSTALLATØR, jfr. Tekniske Bestemmelser pkt FORSYNINGENS personale er undtagelsesvis til rådighed med information om drift, betjening samt påvisning af evt. fejl. 5. Driftssikkerhed Regelmæssig 5.1 FORSYNINGEN har pligt til at søge opretholdt forsyning en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. FORSYNINGEN forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Havari 5.2 Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. Ansvar ved drifts- 5.3 I tilfælde af varmeafbrydelser og andre tilfælde af ikke forstyrrelser kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er FORSYNINGEN ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra FORSYNINGENS side. 6. Force majeure Erhvervsdrivene opfordres til at tegne driftstabsforsikring. Ansvar for force 6.1 FORSYNINGEN påtager sig intet ansvar for majeure følgevirkninger af svigtende levering, fremkaldt af naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, strømsvigt, arbejdskonflikter, installationernes eller anlæggets tekniske havari eller lignende hændelser, som er 9

10 uden for FORSYNINGENS kontrol. FORSYNINGEN fritages endvidere i disse situationer for leveringsforpligtigelsen. 7. Forbrugerens varmeinstallationer Krav til tilslut- 7.1 Tilslutningsarrangementet skal opfylde gældende ningsarrangement Tekniske Bestemmelser. Ændring af anlæg 7.2 Ændring af et varmeanlæg (udvidelse/reduktion) skal altid forhåndsgodkendes hos FORSYNINGEN. Opvarmning af 7.3 Brugsvand opvarmes normalt i en varmtvandsbeholder. brugsvand Ved udskiftning af eksisterende vandvarmer anbefaler FORSYNINGEN, at der monteres varmtvandsbeholder. Gennemstrømningsvandvarmer er tilladt, men FORSYNINGEN påtager sig intet ansvar for funktionsdueligheden. I forbindelse med renovering af stikledninger kan FORSYNINGEN vælge en mindre dimension på stikledningen som nødvendiggør, at der monteres booster/cirkulationspumpe. Denne omkostning betales af FORBRUGEREN jf. stk 7.5. Ved udskiftning skal der monteres varmvandsbeholder. Der kan dog dispensation herfor i de særlige tilfælde hvor pladsforholdene ikke tillader varmvandsbeholder. Nyinstallationer skal være forsynet med varmtvandsbeholder. Ved krav fra FORBRUGEREN om anvendelse af varmtvandsveksler, (legionella problem minimering), betales tilslutningsafgift efter antallet af standard vekslere ( Watt) gange en procentvis samtidighedsfaktor. Alternative 7.4 Såfremt anden varmekilde end fjernvarme benyttes som en energikilder del af ejendommens varmeanlæg, skal varmeveksler indskydes mellem måleren og ejendommens anlæg. (Se Tekniske Bestemmelser ). Anvendelse af brændeovn er dog tilladt. Under forudsætning af at sådanne installationer ikke laver indgreb i primærsiden i det vandbårne anlæg. Cirkulationspumpe 7.5 Såfremt det er nødvendigt at installere cirkulationspumpe, Skal forbrugeren betale etablering og drift af denne. Trykprøvning 7.6 Enhver nytilslutning eller udvidelse skal trykprøves af VVS-INSTALLATØREN inden tilslutning. 10

11 Ved trykprøvningen skal en af FORSYNINGEN udpegede repræsentant være til stede. FORSYNINGEN kan når særlige forhold gør sig gældende forlange ny trykprøve foretaget eller forlange særlig afprøvning af enkeltdele, f.eks. vandvarmere. Igangsætning 7.7 Når energimåleren er monteret af FORSYNINGEN, er det VVS-INSTALLATØRENS pligt at indregulere og efterregulere og sætte anlægget i drift. Forudsætningen for energiøkonomisk drift af anlægget er omhyggelig indregulering og efterregulering. FORBRUGERENS 7.8 FORBRUGEREN skal føre et regelmæssigt tilsyn med sit tilsyn varmeanlæg og sørge for, at anlægget vedligeholdes på en forsvarlig måde. Ved misligholdelse, energispild eller tab af fjernvarmevand kan FORSYNINGEN afbryde for varmen eller lade anlægget reparere for FORBRUGERENS regning. FORSYNINGEN kan tillige opkræve godtgørelse for det tab af energi og fjernvarmevand, der er gået tabt jf. ovenstående. Brug af hoved- 7.9 FORSYNINGENS hovedventiler må ikke bruges til ventiler regulering. Ventilerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Adgang til måler 7.10 Mod forevisning af legitimation skal FORSYNINGENS personale til enhver tid have uhindret adgang til varmeanlæggets hovedventiler og målerarrangement. 8. Service og reklamation Kontakt til 8.1 Konstateres uregelmæssigheder i varmeleverancen inden FORSYNINGEN for normal åbningstid, bedes FORBRUGEREN ved fejl/svigt kontakte FORSYNINGEN. Uden for normal åbningstid opretholdes en vagtordning, som kan benyttes ved brud på FORSYNINGENS ledninger, i forbindelse med utætheder ved varmemåleren eller ved svigtende levering. Interne installationer omfattes ikke af FORSYNINGENS vedligeholdelsespligt. I tilfælde af fejl på interne installationer, bør VVS-INSTALLATØREN tilkaldes. Se dog pkt

12 Information mv. 8.2 FORSYNINGENS personale er i rimeligt Omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. 9. Måling af fjernvarmeforbrug Etablering af måler- 9.1 FORSYNINGEN leverer det for afregning mellem arrangement FORBRUGER og værk nødvendige måleudstyr og bestemmer målerens størrelse, type og placering, iht. bekendtgørelse om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed. Målerarrangementet opbygges af VVS-INSTALLATØREN således, at måleren nemt kan aflæses, repareres eller udskiftes. Er elektricitet nødvendig for målerens drift, betaler FORBRUGEREN el-forbrug samt installation af strømforsyning. Installationen skal udføres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Ejerforhold 9.2 Måleren ejes og vedligeholdes af FORSYNINGEN, og indgår i FORSYNINGENS kontrolsystem. FORBRUGEREN er erstatningspligtig overfor FORSYNINGEN, hvis måleren beskadiges eller ødelægges som følge af forhold, der ikke skyldes slid og ælde. Udskiftning 9.3 FORSYNINGEN har ret til at udskifte måleren. Udskiftningen kan ske til anden type og anden størrelse. Bliver elektricitet herved nødvendig for målerens drift, betaler FORBRUGEREN elforbrug samt installation af strømforsyning, herunder jordtilslutning. Placering af 9.4 Målerens regneværk anbringes normalt i umiddelbar regneværk forbindelse med det øvrige måleudstyr. FORBRUGEREN har, ret til at få anbragt regneværket andet steds. Flytning 9.5 FORSYNINGEN har ret til at flytte måleren, hvis det skønnes nødvendigt efter FORSYNINGENS tekniske vurdering, og det ikke medfører større gener. FORSYNINGEN vil i størst muligt omfang afbøde eventuelle gener. Omkostninger ved flytningen afholdes af FORSYNINGEN. 12

13 Let tilgængelig 9.6 FORBRUGEREN har pligt til at sørge for, at måleren altid er let tilgængelig og let aflæselig. Opfyldes disse krav ikke, kan FORSYNINGEN foranledige forholdet rettet og/eller måleren flyttet for FORBRUGERENS regning. Plombering 9.7 De af FORSYNINGEN anbragte plomberinger må kun afbrydes af FORSYNINGENS personale. FORBRUGEREN må ikke, jf. bekendtgørelse om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed, uretmæssigt foretage indgreb i måleudstyret eller på anden måde forstyrre målerens korrekte funktion. Overtrædelse heraf kan medføre efterregulering af forbrug og/eller politianmeldelse. Beskadigelse 9.8 Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert, eller der kan konstateres fejlfinding på displayet, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette FORSYNINGEN herom. Bimålere 9.9 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette FORSYNINGEN uvedkommende. 10. Regulering af forbrug ved målerfejl eller ved fejl på anlæg. Beregnet forbrug 10.1 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller der konstateres klar uoverensstemmelse, mellem det af måleren registrerede og det af FORSYNINGEN vurderede sandsynlige forbrug, beregnes forbruget. Beregningen vil ske, efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug i henhold til Dansk Fjernvarmes vejledning om beregning af forbrug. Betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget. Målerafprøvning 10.2 FORSYNINGEN er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning. 13

14 FORBRUGEREN kan ved skriftlig henvendelse til FORSYNINGEN kan forlange at få måleren afprøvet. Målere anses at vise rigtigt, når disse overholder krav som specificeret i Erhvervsfremme Styrelsens direktiv vedrørende tekniske krav for varmeenergimålere. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af FORSYNINGEN. Hvis afvigelsen ikke overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel mål og aflæsning som målerafprøvning af FORBRUGEREN. Pris på målerafprøvning fremgår af FORSYNINGENS Takstblad Refusion 10.3 Ved lækage, rørskade, hul i varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer, som har medført et stort vandtab eller påført forbrugeren et betydeligt tørre varmeforbrug. I sådanne tilfælde kan der søges refusion hos Forsyningen. Der skal af faktura fra VVS-INSTALLATØR tydeligt fremgå, hvad der har været årsag til det øgede forbrug. Det vil være gennemsnitsforbruget de sidste 3 år plus et tillæg på 25 %. Forbruges korrigeres i forhold til graddage i øvrigt jfr. $ På merforbrug under 25 % og ved manglende dokumentation fra VVS- INSTALLATØR, gives der ikke refusion. 11. Måleraflæsning Periodisk aflæsning 11.1 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af målere. På FORSYNINGENS anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af målere og indsende aflæsningskort inden for det af FORSYNINGEN fastsatte tidspunkt. Forbruget kan også indtastes via telefon eller via hjemmesiden. FORSYNINGENS personale skal have uhindret adgang til FORSYNINGENS målere. Beregnet forbrug 11.2 Modtager FORSYNINGEN ikke en FORBRUGERS aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved FORSYNINGENS henvendelse, kan der udstedes regning 14

15 12. Ejerskifte baseret på et af FORSYNINGENS beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom. Jfr. Pkt Flytteafregning 12.1 Ejerskifte skal meddeles FORSYNINGEN. Det gælder også når der er tale om en lejer, hvor der foreligger aftale om individuel måling og afregning med FORSYNINGEN. I forbindelse med ejer/lejerskiftet skal måleren aflæses, og anmodning herom skal tilgå FORSYNINGEN senest 8 dage før ejerskifte. Den hidtidige FORBRUGER er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler indtil ejer/lejerforholdets ophør. Ejeren skal drage omsorg for, at den nye FORBRUGER indtræder i den hidtidige FORBRUGERS forpligtelser over for FORSYNINGEN. Hæftelse ved salg 12.2 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige FORBRUGER, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil leveringsforholdet ophører eller overgår til ny FORBRUGER efter meddelelse om ejerskifte. Hæftelse ved 12.3 Ved et udstykningsforetagende med ejerlejligheder hæfter ejerlejligheder udstykkeren/bygherren for betaling af alle forbrugsbidrag, indtil ejerforening er oprettet, og dette skriftligt er meddelt FORSYNINGEN. Når ejerforeningen er oprettet, hæfter de enkelte lejlighedsejere via ejerforeningen personligt og solidarisk for alle udgifter til FORSYNINGEN. Dette gælder dog ikke, hvis der med ejerne af lejlighederne er etableret individuel måling og afregning med FORSYNINGEN, så bortfalder det solidariske element. 13. Byggemodningsbidrag Nye udstykningsområder 13.1 Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i 15

16 udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag og tilslutningsbidrag betales inden etablering, jf. fjernvarmeværkets almindelige leveringsbestemmelser. Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens tilslutningsbidraget betales af de kommende forbrugere. Specielt for lavenergibygninger gælder at, hvor Kommunalbestyrelsen giver, jf. tilslutningsbekendtgørelsen 17, stk. 3, dispensation for tilslutningspligt skal der stadig betales byggemodningsbidrag for disse grunde. Der henvises i øvrigt til Dansk Fjernvarmes tarif vejledning af maj Lavenergibygninger 13.2 Opkrævning af byggemodningsbidrag i områder, hvor der opføres lav energibygninger. Kommunalbestyrelsen giver, jf. tilslutningsbekendtgørelsen 17, stk. 3, dispensation for tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, hvor ejeren kan dokumentere, at bygningen på opførelsestidspunktet opfylder de gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet. Det betyder, at fjernvarmeværket på trods af eventuel tilslutningspligt i forsyningsområdet, først ved de enkelte ejendommes opførelse kan få et samlet overblik over, hvor stor tilslutningsprocent, der opnås. Ved at vælge at opkræve byggemodningsbidrag sikrer fjernvarmeværket sig dækning af omkostningerne i forbindelse med hovedledningsnettets etablering i udstykningsområdet. Da det aldrig vil være muligt at sikre sig fuldstændig tilslutning, bør fjernvarmeværket allerede i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget regne på, hvor stor en tilslutningsprocent, der er nødvendig for at sikre, at projektet er selskabs- og samfundsøkonomisk rentabelt. For at søge at sikre en rimelig tilslutning i de nye områder, kan fjernvarmeværket foreslå kommunen, at visse områder udlægges til lavenergibebyggelse, mens andre områder udlægges til traditionel bebyggelse, og at der kun etableres forsyningsnet i sidstnævnte områder. Det gælder dog stadig, at lavenergibygninger, også i disse områder skal fritages for tilslutningspligten, men der skal betales byggemodningsbidrag for disse grunde. Begrundelsen for at pålægge alle grunde i et udstykningsområde at betale byggemodningsbidrag herunder også for bygninger, der opføres som 16

17 lavenergibygninger er, at hverken fjernvarmeværket eller udstykkeren på tidspunktet for indgåelse af aftale om byggemodning har viden om, hvorvidt der opføres lavenergibygninger samt, at fjernvarmeværket stiller en kapacitet til rådighed, nemlig kollektiv forsyning, for nuværende og kommende ejere. 14. Stikledningsbidrag 14.1 FORBRUGERENS betaling for etablering af stikledningen fremgår af FORSYNINGENS takstblad. 15. Tilslutningsbidrag Betaling 15.1 FORBRUGEREN betaler tilslutningsbidrag for at blive tilsluttet FORSYNINGEN. Dette bidrag skal betales, inden betalingsfristen. Grundlag for 15.2 Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af beregning FORSYNINGEN på grundlag af tilslutningsværdien og gældende Takstblad. Fastsættelse af 15.3 Tilslutningsværdiens størrelse, som danner grundlaget for Tilslutningsværdi tilslutningsbidraget fastsættes af FORSYNINGEN. På grundlag af oplysninger i Bygnings- og BoligRegistreret (BBR) og FORSYNINGENS nøgletal fastsættes tilslutningsværdien for varmebehov. Her tillægges tilslutningsværdien for varmt brugsvand. I nøgletallene bygnings- og boligregulativet gældende fra indgår bygningens transmissionstab til omgivelserne samt varmetab ved luftskifte. Forelægger FORBRUGEREN, ved større byggerier, en dokumenteret varmetabsberegning efter gældende normer, kan tilslutningsværdien for bygningens varmebehov fastsættes på grundlag heraf. Særlige varmebehov 15.4 For særlige varmebehov som f.eks. yderrum, svømmebad og procesvarme og lignende, fastsættes tilslutningsværdien på grundlag af FORSYNINGENS opmåling, eller dokumentation af hedefladens størrelse/varmebehov. 17

18 Ændring af 15.5 Udvidelse af opvarmede bygninger skal indberettes til varmebehov FORSYNINGEN af VVS-INSTALLATØREN inden den endelige varmetilslutning finder sted. Se pkt Det er FORBRUGERENS ansvar, at denne indberetning finder sted samt at oplysninger om udvidelse af opvarmede bygninger indberettes til BBR. Nyt tilslutningsbidrag 15.6 I tilfælde af at tilslutningsværdien ændres, ændrer FORSYNINGEN tilslutningsbidraget. FORSYNINGEN forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. I tilfælde af forøget rumvarmebehov ved bygningsudvidelse på samme matrikel, betales der tilslutningsafgift samt forøget fast årlig afgift uanset aftagne mængde i MWh. 16. Salg af returvarme 17. Varmekøb 18. Takster De kunder der ønsker at gøre brug af varme fra retursystemet (primært til rumopvarmning) eksempelvis men ikke indskrænket til- lavenergi-bebyggelse, kan aftage varme herfra, gennem en af Forsyningen opsat måler. Betaling for den målte energi afregnes i henhold til gældende prisbog. Når en varme producent ønsker at levere varme til Forsyningen, typisk overskudsvarme fra proces eller industrianlæg, indgås der en skriftlig aftale om varmeleverancen. Aftalens formål er at fastlægge, betingelser og vilkår for leverancen af varme til Forsyningen. Som udgangspunkt anvendes Dansk Fjernvarme s standard kontrakt Aftalepunkter ved indgåelse af kontrakt om varmekøb af juni Principperne anvender et prisloft fastsat af Energistyrelsen, der reguleres hvert år. Betalingen for varmeleverancen fremgår af FORSYNINGENS prisbog. Forsyningen fastsatter tryk og temperatur kriterier for varmelevarancen Der ydes kun betaling for varme leveret til fremløbssystemet. 18

19 Afregning 18.1 Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter den til enhver tid gældende og til ENERGITILSYNET anmeldte tarif. Tredelt takst 18.2 Fjernvarmetaksten er opdelt i en abonnementsbidrag, en fast årlig bidrag og et forbrugsbidrag. Abonnementsbidrag 18.3 FORBRUGEREN betaler uafhængigt af varmeforbruget og uafhængigt af bygningens tilslutningsværdi en årlig abonnementsbidrag. Abonnementsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor måleren monteres. Fast årlig bidrag 18.4 Beregning af bidragets størrelse foretages på grundlag af den samlede tilslutningsværdi (jfr. 14.3). Forbrugsbidrag 18.5 Det løbende forbrug af varme afregnes i henhold til gældende takstblad. Ændring i 18.6 FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele afregningsgrundlag FORSYNINGEN enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. Oplysning om 18.7 FORSYNINGEN er forpligtet til at oplyse gældende takster FORBRUGEREN om gældende takster og om ændringer af disse, gennem annoncering i pressen eller ved direkte skriftlig meddelelse. 19. Betaling Acontobegæring 19.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. FORSYNINGEN kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af FORSYNINGEN. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelse, kan FORSYNINGEN vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger. FORSYNINGEN kan endvidere regulere aconto regninger i takt med omkostningsændringer. Endelig afregning 19.2 Endelig afregning af forbruget finder sted snarest mulig efter årsaflæsningen. Restance, gebyr, 19.3 Regninger vedrørende fjernvarmeforsyning skal depositum betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betalingen senere, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale et restancegebyr og renter. Dette fremgår af takstblad fra FORSYNINGENS 19

20 inkassoafdeling. FORSYNINGEN er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidig betaling, når FORSYNINGEN skønner at der er risiko for at FORBRUGEREN kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige. Kontante deposita forrentes til fordel for FORBRUGEREN. Undlader FORBRUGEREN efter påkrav at stille depositum, er FORSYNINGEN berettiget til at afbryde varmeleveringen, efter at FORBRUGEREN skriftligt er blevet varslet om afbrydelse af varmeleveringen, foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde. Rykkerskrivelse Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender Frederikshavn Kommunes Inkassoafdeling en rykkerskrivelse 1, hvoraf det fremgår: At betalingsfristen er overskredet, og at FORBRUGEREN er forpligtet til at betale de opkrævede gebyrer og renter for den forannævnte restance, hvis størrelse fremgår af Frederikshavn Kommunes takstoversigt. At såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest den dato som er anført på rykkerskrivelsen, vil sagen overgå til inkasso. At FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til inkassoafdelingen i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt. Inkassomeddelelse 19.5 Såfremt FORBRUGEREN ikke inden for den i Rykkerskrivelse 2 rykkerskrivelse 1 anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med inkassoafdelingen om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender inkassoafdelingen en rykkerskrivelse 2, hvoraf det fremgår: 20

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme Frederikshavn Varme A/S 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner mv.... 6 1.1 FORSYNINGEN... 6 FORBRUGER... 6 1.2 Ejendom... 6 1.3

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 7 1.1. Forsyningen... 7 1.2. Ejendom... 7 1.3. Stikledning... 7 1.4. VVS-INSTALLATØR... 7

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Levering af varme...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen.

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde 2. Etablering/ændring

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Fjerritslev Fjernvarme

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 10 4. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere