FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Benedikte Kiær Per Tærsbøl Lise Müller Birgitte Kjøller Pedersen Allan Schneidermann Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Peer Wille-Jørgensen Fraværende: Kirsten Lee Benedikte Kiær Henrik Thorup Bent Larsen ved sag nr og Peer Wille-Jørgensen ved sag nr og

2 Indholdsfortegnelse 1. Status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris budgetoverholdelse 2010 og afvikling af den oparbejdede gæld 4 2. Idéoplæg for udbygningsplanen for Rigshospitalet Sundhedsstyrelsens specialeplan Status vedr. sundhedsaftaler Plan for den ældre medicinske patient - implementering af følge hjem, følge op og ringe hjem ordninger COP15 forløb og evaluering af sundhedsberedskabet i Region Hovedstaden Influenza A (H1N1) pandemi evaluering Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Resultater af ekstern rengøringsaudit Samling og modernisering af skadestue og akut medicinsk modtagelse på Helsingør Hospital Forhøjelse af investeringsbevilling til etablering af helikopterlandingsplads ved Bornholms Hospitals akutmodtagelse Udmøntning af midler til anskaffelse af medicoteknisk apparatur Global Excellence i sundhed Høring af plan om nedlæggelse af sygeplejerskeuddannelsen i Herlev under Professionshøjskolen Metropol Uniformsdesignprojektet Mødeplan for de midlertidige særlige udvalg Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget Benedikte Kiærs udtræden af regionsrådet - fordeling af poster Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden Medlemskab af Serviceudvalget Nedsættelse af politiske følgegrupper vedrørende kvalitetsfondsbyggerier Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen Henvendelse fra Bent Larsen (V) vedrørende nyansættelser Udbudssag (FORTROLIG) 91 2 Side

3 25. Lejekontraktsag (FORTROLIG) Lejekontraktsag (FORTROLIG) Meddelelser Henvendelse fra regionsrådsmedlem Nina Berrig (C) om tilbud om hjælp til rygestop 102 3

4 Den 16. marts 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 STATUS FOR HOSPITALERNES OG REGION HOVEDSTADENS PSY- KIATRIS BUDGETOVERHOLDELSE 2010 OG AFVIKLING AF DEN OPARBEJDEDE GÆLD ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at orienteringen om status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris planer for budgetoverholdelse 2010 og afvikling af den oparbejdede gæld tages til efterretning. RESUME I sagen redegøres for status for økonomien og de handlingsplaner, der er udarbejdet på Herlev, Hvidovre og Frederiksberg Hospitaler. Derudover orienteres om status for økonomien og arbejdet på de øvrige hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri. Endelig orienteres om status for det økonomiske resultat i 2009 på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter og praksisområdet. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en endelig korrigeret opgørelse af regnskabsresultatet for 2009 for den enkelte virksomhed og for sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Dette skyldes, at der - jf. proceduren fra tidligere år skal foretages korrektioner af hospitalernes resultat på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. På Herlev Hospital har der været et merforbrug på løn i januar 2010 på 8 mio. kr. og i februar på 3 mio. kr. i forhold til det forudsatte i hospitalets genopretningsplan. Opgørelser over antallet af ansatte hen imod udgangen af februar måned udviser samtidig en faldende tendens, og det er vurderingen, at afdelingerne er på vej ned i det niveau for antal ansatte, som er forudsat i genopretningsplanen. I de kommende måneder fokuserer hospitalet fortsat på nedbringelse af lønforbruget. Det er målet hurtigst muligt at opnå balance i lønforbruget og i den sidste del af året så vidt muligt at indhente merforbruget fra starten af året. Konsekvenserne for produktionen af den tilstræbte hurtige nedbringelse af lønforbruget søges minimeret, men der er stor usikkerhed om hospitalets samlede nettoresultat i

5 Det er fortsat målsætningen at gennemføre genopretningsplanen over de forudsatte to år. Hvidovre Hospital har i løbet af februar måned iværksat handlingsplanen, og implementeringen forløber planmæssigt. Som et led i handlingsplanen er 60 medarbejdere blevet opsagt ultimo februar. Hospitalet har med handlingsplanen ikke kunnet tage højde for, at underskuddet for 2009 nu forventes at blive i størrelsesordenen 130 mio. kr. De nu igangsatte initiativer er derfor ikke tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld over to år. Hospitalet vil på grundlag af det forventede regnskabsresultat udarbejde en ny handlingsplan med en række supplerende initiativer på i alt ca. 70 mio. kr., der sikrer budgetoverholdelse i 2010 og med påbegyndelse af afvikling af den oparbejdede gæld fra Frederiksberg Hospital har i løbet af januar og februar måned iværksat handlingsplanen, og implementeringen forløber planmæssigt. Som et led i handlingsplanen er der sket afskedigelse af 45 medarbejdere. Afskedigelserne i administrationen er meddelt personalet i januar måned, mens afskedigelser i klinikken er sket i februar måned Henset til størrelsen af den omstillingsproces hospitalerne har påbegyndt, er der risiko for, at de planlagte besparelser ikke realiseres som forudsat i handlingsplanerne. Der er derfor fortsat behov for opfølgning i tæt dialog mellem administrationen og hospitalerne. For de øvrige hospitaler kan nævnes Rigshospitalet og Hillerød Hospital. Rigshospitalet gennemfører blandt andet udgiftsbesparelser og i mindre omfang indtægtsforbedringer på samlet knap 100 mio. kr., hvoraf langt størstedelen vedrører besparelser på personalebudgetterne. Hillerød Hospital iværksætter en tilpasning på 80 mio. kr. Derudover vil der også være tilpasninger på Bispebjerg Hospital, Helsingør Hospital og Bornholms Hospital. Region Hovedstadens Psykiatri har et merforbrug på ca. 28 mio. kr., som især kan henføres til tre centre. Udgangspunktet er, at merforbrugene håndteres af de centre, der har genereret dem. De tre centre reducerer budgetterne og forbruget, blandt andet ved ændringer i såvel kapaciteten som den generelle bemanding. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionsrådet godkendte på sit møde den 2. februar 2010 sagen om hospitalernes budgetoverholdelse 2010 og afvikling af den oparbejdede gæld. Af sagen fremgik, at der til forretningsudvalgets møde i marts 2010 gives en fornyet status for planerne. Denne sag indeholder således kun i begrænset omfang oplysninger, der 5

6 blev forelagt i den tidligere sag, og koncentrerer sig om opfølgningen på de tidligere omtalte planer. I det følgende orienteres om status for økonomien og handlingsplanerne for Herlev, Hvidovre og Frederiksberg Hospitaler, som har store merforbrug i Derudover orienteres om status for økonomien og arbejdet med budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld på de øvrige hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri. Endelig orienteres kort om status for det økonomiske resultat i 2009 på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter og på praksisområdet. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en endelig opgørelse af regnskabsresultatet for 2009 for den enkelte virksomhed og for sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Dette skyldes, at der - jf. proceduren fra tidligere år skal foretages korrektioner af hospitalernes resultat på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. Korrektionerne foretages med henblik på den endelige opgørelse af grundlaget for overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2010 og tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2009 og det faktiske forbrug på de pågældende områder. Beløbene skal korrigeres modgående på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Det korrigerede regnskabsresultat vil blive opgjort i sagen om foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010, som forelægges for regionsrådet i april måned. De anførte forventede regnskabsresultater for hospitalerne og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er derfor forsat usikre. Usikkerheden er især relateret til opgørelsen af resultatet af takststyringsordningen. Sundhedsstyrelsen leverer de aktivitetsdata for 2009, som benyttes til opgørelsen af regionernes takststyringsordninger. Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med skift af it-leverandør haft store problemer, og der foreligger på nuværende tidspunkt kun stærkt fejlbehæftede foreløbige opgørelser for året Mange afdelinger har i januar og februar måned været i gang med de afsluttende registreringer af aktiviteten og fejlrettelser for Da Sundhedsstyrelsen kun har leveret forældede opgørelser, har det været umuligt at følge effekten af indsatsen, og dens betydning for aktivitetsopgørelsen for 2009, som ikke kan færdiggøres. Det manglende resultat af takststyringsordningen for 2009 giver usikkerhed om budgetoverholdelsen for 2010, fordi det har betydning for hospitalernes endelige driftsresultat (overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2010). Endvidere har det 6

7 betydning for budgetoverholdelsen for 2010, fordi takststyringsordningen for 2010 baserer sig på den endelige opgørelse af resultatet i De nævnte driftsproblemer i Sundhedsstyrelsen og den manglende aktivitetsopgørelse for 2009 giver således stor usikkerhed om præmisserne for arbejdet med at sikre budgetoverholdelse i Det er aktuelt planen at foretage den endelige opgørelse af takststyringen for 2009 på grundlag af de data, der er til rådighed medio marts Det er usikkert, om Sundhedsstyrelsen vil være i stand til på dette tidspunkt at levere korrekte data. Vedrørende aktivitetsniveauet i 2010, som har stor betydning for vurdering af, om hospitalernes handlingsplaner går som planlagt, foreligger der ikke på nuværende tidspunkt mere præcise opgørelser heraf. Det skyldes de nævnte dataproblemer i Sundhedsstyrelsen, hvor der især arbejdes med at få data for 2009 til at falde på plads. Derudover er andre tilgængelige datakilder for vurdering af aktivitetsniveauet påvirket af, at hospitalerne er bagud med registrering af aktiviteten i de første måneder af 2010, da der fokuseres på færdigregistrering af aktiviteten for Aktivitetsudviklingen på hospitalerne vil blive fulgt nøje. Herlev Hospital Genopretningsplanen for Herlev Hospital forudsætter et merforbrug i 2009 på 135 mio. kr. Hertil kommer, at hospitalets ubalance ved indgangen til 2010 udgør ca. 60 mio. kr. Det samlede genopretningsbehov opgøres til 195 mio. kr. Planen opererer med nettobesparelser i forhold til afdelingsbudgetterne ved indgangen til 2010 på 154 mio. kr. på helårsniveau og at den oparbejdede gæld afvikles i løbet af 2010 og Grundelementet i genopretningsplanen omfatter en betydelig reduktion i bemandingen i de kliniske afdelinger samt i de administrative funktioner for at generere besparelserne. Ultimo januar blev 136 medarbejdere afskediget. Arbejdet med gennemførelsen af genopretningsplanen er blevet fulgt nøje. Der har været et merforbrug i 2010 i januar måned på 8 mio. kr. og i februar måned på 3 mio. kr. i forhold til lønbudgettet i hospitalets genopretningsplan idet afdelingerne har haft væsentligt flere ansatte end forudsat. Opgørelser over antallet af ansatte hen imod udgangen af februar måned udviser en faldende tendens, og det er vurderingen, at afdelingerne er på vej ned i det niveau for antal ansatte, som er forudsat i genopretningsplanen. Det bemærkes i øvrigt at administrationen er i gang med at gennemgå, om den periodisering af lønbudgetterne, der er anvendt i genopretningsplanen, er korrekt. 7

8 I de kommende måneder fokuserer hospitalet fortsat på nedbringelse af lønforbruget. I de kommende måneder vil fratræden af de 136 opsagte medarbejdere, ansættelsesstoppet samt løbende tilpasninger bidrage væsentligt til nedbringelse af lønforbruget. Det er et meget væsentligt element i hospitalets muligheder for at opnå den forudsatte gældsafvikling at der opnås en effekt af det indførte totale ansættelsesstop. Direktionens strategi er i videst muligt omfang at opretholde et ansættelsesstop, indtil de forudsatte besparelser kan konstateres. Det er dog også nødvendigt i en række konkrete tilfælde at fravige ansættelsesstoppet af hensyn til en forsvarlig patientbehandling. Det er målet hurtigst muligt at opnå balance i lønforbruget og i den sidste del af året så vidt muligt at indhente merforbruget fra starten af året. Konsekvenserne for produktionen af den tilstræbte hurtige nedbringelse af lønforbruget søges minimeret, men der foreligger ikke præcise opgørelser af aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt. Ved en fremskrivning af de foreliggende aktivitetsoplysninger for de første måneder af 2010 vurderer hospitalet dog på nuværende tidspunkt, at der opnås den produktion, der er forudsat i genopretningsplanen. Det er den samlede vurdering, at der er stor usikkerhed om hospitalets samlede nettoresultat i 2010, men det er fortsat målsætningen at gennemføre genopretningsplanen over de forudsatte to år. Såfremt det i løbet af de kommende måneder konstateres, at de igangsatte initiativer ikke er tilstrækkelige, vil der blive taget initiativ til iværksættelse af yderligere tiltag. Hvidovre Hospital Den handlingsplan for Hvidovre Hospital, der blev forelagt for regionsrådet i februar måned, forudsatte et underskud på driften på 70 mio. kr. i Det blev samtidig bemærket, at de seneste analyser indikerede en væsentlig forværring, idet underskuddet for 2009 kunne blive i størrelsesordenen mio. kr. Der forventes nu en yderligere forværring, således at det korrigerede merforbrug bliver i størrelsesordenen 130 mio. kr. Den yderligere forværring kan især henføres til merudgifter på øvrig drift, lavere forventninger til aktiviteten samt resultatet af funktionsflytninger. Under forudsætning af et merforbrug i 2009 på 70 mio. kr. og afvikling af gælden over to år blev sparemålet for 2010 fastsat til 107 mio. kr. Det er hospitalets vurdering, at det vil være nødvendigt at hente langt størstedelen af besparelserne på personaleområdet, idet besparelsesmulighederne på området for øvrig drift er særdeles begrænsede. 8

9 Spareplanen indebærer nedlæggelse af ca. 225 stillinger, hvoraf en stor del realiseres ved ubesatte stillinger og naturlig afgang. Det vil således langt fra være alle de nedlagte stillinger, som indebærer afskedigelser. Hospitalet har i løbet af februar måned implementeret handlingsplanen, der forløber planmæssigt. Som et led i handlingsplanen er 60 medarbejdere blevet opsagt ultimo februar. Hertil kommer virkningen af en normeringsgennemgang af laboratorier, billeddiagnostik, serviceområdet og administration, som først forventes afsluttet i første kvartal Hospitalet har som tidligere nævnt med handlingsplanen ikke kunnet tage højde for, at underskuddet for 2009 nu forventes at blive i størrelsesordenen 130 mio. kr. De nu igangsatte initiativer er derfor ikke tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld over to år. Hvidovre Hospital vil på grundlag af det forventede regnskabsresultat udarbejde en ny handlingsplan med en række supplerende initiativer på i alt ca. 70 mio. kr., der sikrer budgetoverholdelse i 2010 og med påbegyndelse af afvikling af den oparbejde gæld fra De supplerende initiativer vil blandt andet bestå i, at der gennemføres en ny runde med fremmødeplanerne. Frederiksberg Hospital Handlingsplanen for Frederiksberg Hospital forudsætter et underskud på driften på 38 mio. kr. i Der forventes fortsat et korrigeret merforbrug i denne størrelsesorden, men især den endelige opgørelse af aktiviteten vil kunne forværre resultatet. Under forudsætning af et merforbrug i 2009 på 38 mio. kr. og afvikling af gælden over to år blev sparemålet i handlingsplanen for 2010 på 45 mio. kr., der stiger til 57 mio. kr. i Handlingsplanen opererer med nedlæggelse af i størrelsesordenen 85 stillinger. Hospitalet har i løbet af januar og februar måned iværksat handlingsplanen, og implementeringen forløber planmæssigt. Som et led i handlingsplanen er der sket egentlig afskedigelse af 45 medarbejdere. Afskedigelserne i administrationen er meddelt personalet i januar måned, mens afskedigelser i klinikken er sket i februar måned Såfremt de nu igangsatte initiativer for hospitalet ikke er tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld over to år, vil der være behov for at iværksætte yderligere initiativer. 9

10 Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet I sagen der blev forelagt for regionsrådet i februar måned, blev det anført, at en række forhold som tiltagende udgiftspres, krav om ekstraordinær produktivitetsstigning mv. gjorde, at hospitalet måtte gennemføre en økonomisk handlingsplan for at sikre balance i Handlingsplanen indebærer, at centrene tilsammen gennemfører meraktivitet for 120 mio. kr. (DRG-værdi) ud over det generelle krav om aktivitetsøgning på i alt 3,6 %. Det øgede aktivitetsbudget er gennemført med baggrund i konkrete vurderinger af ventelister og ventetider og er godkendt af administrationen. Herudover indebærer handlingsplanen, at der gennemføres udgiftsbesparelser og i mindre omfang indtægtsforbedringer på samlet knap 100 mio. kr., hvoraf langt størstedelen vedrører besparelser på personalebudgetterne. Personalebesparelserne berører alle personalekategorier og gennemføres som generelle effektiviseringsbesparelser. Der er herudover foretaget gennemgang af fremmødeplaner med henblik på tilpasning af fremmødet både i dagtid, aften- og nattevagt samt weekendfremmøde. På nogle områder er der sket vagtsammenlægninger, dels i forbindelse med etablering af fællesvagt mellem klinikker, og dels i forbindelse med kliniksammenlægninger. På behandlingsområder, hvor Rigshospitalet har såvel "hjemmeklinikker" som udefunktioner, er der foretaget ændringer i arbejdstilrettelæggelse og opgavefordeling, med henblik på procesoptimering og reduktion af vagtberedskab. For så vidt angår besparelserne på personalebudgettet har centrene opgjort reduktionen i antallet af årsværk til er varslet til afsked og 36 personer er blevet berørt af væsentlige stillingsændringer. Hillerød Hospital I sagen der blev forelagt for regionsrådet i februar måned, blev det anført, at der på trods af de tiltag, der var gjort, forventedes et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i De foreløbige regnskabstal viser nu et forventet, korrigeret merforbrug på 50 mio. kr. Resultatet er behæftet med en del usikkerhed, hvilket bl.a. kan henføres til, at den endelige opgørelse af aktiviteten endnu ikke foreligger. Årsagen til forværringen er bl.a. at data pt. viser en lavere DRG-værdi end forventet, og at der har været en stigning i de øvrige driftsudgifter i slutningen af året. Selvom det forventede merforbrug er større end først antaget, er det forventede tilpasningsbehov i 2010 fortsat i størrelsesordenen 80 mio. kr. Baggrunden herfor er, at der allerede i efteråret 2009 blev gennemført kvalificeret ansættelsesstop, og at merudgifter i 2009 i et vist omfang er engangsudgifter og vikarudgifter. For at sikre budgetoverholdelse i 2010 har hospitalet igangsat en taskforce ultimo 2009, som skal analysere alle afdelingsbudgetter med henblik på at etablere reali- 10

11 stiske driftsbudgetter. Konkret beregnes fremmødeplaner for alle afsnit/afdelinger, og dermed baseres styringen fremover i højere grad på fremmødeplaner frem for lønsum. Dette resulterer i løbende tilpasninger af afdelingsbudgetterne frem til juni Processen varer 4-5 måneder. I takt hermed vil personaletilpasningerne i vid udstrækning ske ved naturlig afgang, omplaceringer til vakante stillinger mv., men det kan ikke udelukkes, at det også vil medføre afskedigelser. Ansættelsesstoppet forventes først ophævet, når taskforce-processen er afsluttet. Bispebjerg Hospital Som oplyst i sagen fra februar måned havde hospitalet allerede på det tidspunkt udmeldt en spareplan indeholdende ekstraordinære besparelser på i alt 37 mio. kr. Status på spareplanen er, at forslagene er implementeret eller er klar til implementering. Det er direktionens vurdering, at spareplanen vil sikre budgetoverholdelsen i 2010, hvilket også skal ses i lyset af, at det korrigerede regnskabsresultat nu forventes at udvise et merforbrug på ca. 10 mio. kr. mod tidligere vurderet 18 mio. kr. Helsingør Hospital Helsingør Hospital har igangsat implementeringen af en handlingsplan for budgetoverholdelse i 2010 i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. Handlingsplanen indbefatter bl.a. en mindre reduktion i fremmødet i servicefunktionerne samt omlægning af et 7-døgns sengeafsnit til et 5-døgnsafsnit, besparelser på vikarområdet, samt initiativer til at sikre DRG-registreringen. Handlingsplanen indebærer, at der i alt afskediges 9 personer. Bornholms Hospital Da Bornholms Hospital står overfor en række budgetudfordringer i 2010 er der et samlet tilpasningsbehov på i størrelsesordenen ca. 7 mio. kr. mod tidligere vurderet 8-10 mio. kr. På den baggrund har hospitalet iværksat interne besparelser, som blandt andet indebærer, at der skal nedlægges 10 fuldtidsstillinger, hvilket indebærer afskedigelse af 4 medarbejdere. Øvrige hospitaler For de øvrige hospitaler, dvs. Amager, Frederikssund, Gentofte og Glostrup Hospitaler, er det fortsat forventningen, at der skal gennemføres en stram økonomistyring. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri har et samlet merforbrug på ca. 28 mio. kr. i 2009, hvis der ses bort fra tekniske forskydninger. Der var tidligere forventet et merforbrug på 22 mio. kr. Udgangspunktet er, at merforbruget betales tilbage ved reduktioner i det center, som har haft merforbruget. Merforbruget kan især henføres til Psykiatrisk Center Rigshospitalet (18 mio. kr. som afvikles med 10 mio. kr. i 2010 og 8 mio. kr. i 11

12 2011), Psykiatrisk Center Gentofte (9 mio. kr. som afvikles med 3 mio. kr. i 2010 og 6 mio. kr. i 2011) samt Psykiatrisk Center Glostrup (6 mio. kr., som afvikles i 2010). I alt indebærer det, at 19 mio. kr. tilbagebetales i Det resterende merforbrug på 9 mio. kr., som skal findes i 2010, fordeles på fire andre centre med merforbrug i mindre skala. De tre nævnte centre vil ikke kunne reducere budgetterne og forbruget som forudsat uden at gennemføre ændringer i såvel kapaciteten som den generelle bemanding. I Psykiatrisk Center København (vedrørende Rigshospitalet) sker der indflytning af anoreksiafsnittet fra Strandboulevarden til afdeling O til centrets lokaler ved Rigshospitalet, hvorved der spares huslejeudgifter. Der lukkes endvidere 15 åbne senge. Lukningen muliggøres af flere forskellige forhold. Alle akutte patienter indlægges fra november 2009 via akutafdelingen, hvilket har en stor effekt på de gennemsnitlige liggetider. Derudover kan der realiseres en mere effektiv udnyttelse af afsnittene i det fusionerede center. Endelig har det tidligere PC Rigshospitalet haft markant længere liggetider end det tidligere PC Bispebjerg, hvilket vil blive ændret. Centret gennemfører i øvrigt normeringsreduktioner og driftsbesparelser. Alle besparelserne medfører, at centeret kan afbetale sin gæld på under to år. På Psykiatrisk Center Gentofte omdannes et 5-døgnsafsnit til dagafsnit. Der er tale om et afsnit, som overvejende behandler unge mellem 18 og år med skizofreni, affektive sygdomme og opmærksomhedsforstyrrelser. Afsnittet har i dag 11 5-døgnssenge, der omdannes til 11 dagpladser, og der er i forvejen 9 dagpatienter i dagligt fremmøde. Afsnittet vil således blive etableret som et rent dagafsnit med 20 åbne pladser. Patienter som ikke kan sove hjemme, vil blive indlagt på centerets åbne sengeafsnit, ligesom det i dag er tilfældet med de patienter, som ikke kan sendes hjem i weekenden. Derudover er centeret blevet bedt om at lave en normeringstilpasning, som vil kunne dække den resterende budgetmanko. På Psykiatrisk Center Glostrup lukkes 14 åbne senge som kombineres med, at skadestuen omdannes til akutmodtagelse. Sengelukningen kan gennemføres, fordi etablering af en akutmodtagelse bidrager til at reducere de gennemsnitlige liggetider, og fordi centrets udvidelse af de ambulante og opsøgende tilbud ligeledes bidrager til en reduktion af sengedage. På centeret gennemføres endvidere en ændret natbemanding på sengeafsnit og ansættelsesstop, der i løbet af året vil blive erstattet af varige normeringstilpasninger. De personalemæssige konsekvenser af de beskrevne initiativer i de tre centre er nedlæggelse af 45 stillinger, for langt hovedpartens vedkommende stillinger inden for plejen. Centrenes skøn er, at ca. halvdelen af det berørte personale kan tilbydes 12

13 andet arbejde inden for eget center på grund af vakancer. Den anden halvdel forventes at kunne tilbydes ansættelse på andre psykiatriske centre. Sundhedsområdet, fælles Sundhedsområdet fælles er delt i to adskilte bevillingsområder, dels sygehusbehandling uden for regionen, dels fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet. Det korrigerede budget efter 4. økonomirapport til sygehusbehandling uden for regionen er på 975 mio. kr. Bevillingsområdet udviser et mindreforbrug på 54 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mellemregional afregning, men især til udvidet frit valg. Det har været vanskeligt at vurdere størrelsen heraf, blandt andet fordi det har været vanskeligt at vurdere omfanget af forbruget efter ophøret af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg 1. juli 2009, samtidig med at der efter udbud er indgået aftaler med private sygehuse om skanninger, grå stær operationer og ortopædkirurgiske operationer. I 4. økonomirapport 2009 blev bevillingen til fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet forøget med 71 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug. Efter overførsler på enkeltsager udgjorde budgettet mio. kr. Der kan nu konstateres et mindreforbrug på 14 mio. kr. Som nævnt ovenfor skal der blandt andet foretages korrektioner af hospitalernes resultat på områderne sygehusmedicin, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. Beløbene skal korrigeres modgående på kontoen for fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet og vil i betydeligt omfang kunne forværre den endelige resultatopgørelse vedrørende denne konto. Praksisområdet Praksisområdet er delt i to adskilte bevillingsområder, dels en bevilling, som dækker over udgifter til almen lægehjælp, speciallægehjælp, tandlægebehandling og øvrig sundhedsdrift, dels en bevilling til medicintilskud. I 4. økonomirapport blev praksisområdet tilført 115 mio. kr., således at driftsbudgettet kom op på mio. kr. Der er nu opgjort et yderligere merforbrug i størrelsesordenen 125 mio. kr. Den yderligere forværring kan især henføres til lægekonsultationer og rekvirerede laboratorieprøver og vacciner. Tilskud til medicinudgifter udviser et merforbrug på 7 mio. kr. således at de samlede udgifter udgør mio. kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Formålet med handleplanerne er at sikre budgetoverholdelse på hospitalerne og i Region Hovedstadens Psykiatri i 2010 samt at foretage en gældsafvikling af merforbrugene fra

14 Såfremt det viser sig at de iværksatte initiativer ikke er tilstrækkelige, vil forretningsudvalget og regionsrådet få forelagt yderligere initiativer. De bevillingsmæssige konsekvenser af gældsafviklingen vil blive indarbejdet i 1. økonomirapport SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet forretningsudvalget beklager, at der ikke foreligger de fornødne oplysninger fra Sundhedsstyrelsen om aktivitetstallene. I de månedlige rapporteringer indgår en vurdering af den aktuelle status for virksomhederne. Kirsten Lee (B), Benedikte Kiær (C), Henrik Thorup (O) og Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr:

15 Den 16. marts 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 IDÉOPLÆG FOR UDBYGNINGSPLANEN FOR RIGSHOSPITALET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at idéoplæg for udbygningsplanen på Rigshospitalet godkendes og dermed bliver udgangspunktet for udarbejdelsen af byggeprogram for nybyggeri af en Nordfløj på brutto-m 2, samt brutto-m 2 til bl.a. patienthotel, 2. at administrationen retter henvendelse til Københavns Kommune for at gennemføre de nødvendige tillæg til kommuneplan og ændring af lokalplan, herunder nedlæggelse af lejemål i funktionærboligen og opsigelse af børnehavens lejemål, med henblik på muliggørelse af en samlet udbygning på op til brutto-m 2 (skal rettelig være brutto-m 2, jf. sagsfremstillingen), 3. at der godkendes en investeringsbevilling på 15 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram og til bygherrerådgivning og 4. at udgiften på 15 mio. kr. frem til endeligt tilsagn fra Statens Kvalitetsfond mellemfinansieres ved træk på regionens kassebeholdning. RESUME Idéoplægget er baseret på Hospitalsplan 2007 og senere anbefalinger fra regionsrådet om kvalitet, bæredygtighed og kunst i byggesager. Rigshospitalet skal også fremover være spydspidsen i det danske hospitalsvæsen. Det kræver, at de fysiske rammer understøtter visionen om at være et moderne universitetshospital. Projektet omfatter Nordfløj på m 2 og nybyggeri på m 2 til patienthotel, administration og andre støttefunktioner samt etablering af ca. 300 ekstra parkeringspladser. Processen omkring nybyggeri opdeles flere dele, som i forløbet bliver mere og mere detaljerede fra idéoplæg til byggeprogram og videre til projektforslag. Først efter projektforslaget kan en projektering af byggeriet påbegyndes med efterfølgende byggestart. Idéoplægget er således de overordnede idéer og ønsker til det kommende byggeprojekt og første skridt i konkretiseringen heraf. Næste skridt i planlægningen bliver udarbejdelsen af et byggeprogram. Byggeprogrammet er udgangspunktet for regionsrådets ansøgning om endeligt tilsagn fra den statslige kvalitetsfond. Regionen har fået foreløbigt tilsagn om 1,85 mia. kr. til projektet på Rigshospitalet. 15

16 SAGSFREMSTILLING Der er udarbejdet et idéoplæg for Rigshospitalets kvalitetsfondsprojekt baseret på Hospitalsplan 2007 og senere anbefalinger fra regionsrådet om kvalitet, bæredygtighed og kunst i byggesager. Projektet omfatter: Opførelse af en Nordfløj på ca bruttokvadratmeter, Opførelse af ca bruttokvadratmeter til patienthotel, administration og andre støttefunktioner, Etablering af ca. 300 parkeringspladser. Udover det konkrete projekt fremgår det, at det derudover er nødvendigt med totalrenovering af eksisterende bygninger samt yderligere nybyggeri for at fastholde og styrke Rigshospitalets position som moderne universitetshospital. Det videre planlægningsarbejde i forbindelse med idéoplægget har betydet, at der er foreslået ændringer i rækkefølgen af faserne i forhold til det tidligere forudsatte. Det har tidligere været forudsat at renoveringen kunne igangsættes som næste fase efter igangsættelse af byggeriet af Nordfløjen. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at tilvejebringe yderligere kapacitet før renoveringen kan igangsættes. Det anbefalede byggeprojekt Regionsrådets vision fra de sundhedspolitiske hensigtserklæringer, om at hospitalet forsat skal være et højt specialiseret universitetshospital, ligger til grund for det videre arbejde med byggeprojektet. Aktiviteten på Rigshospitalet vil frem til 2015 være stigende, og de fremtidige krav til behandling og brugertilfredshed kræver omfattende nybyggeri og renovering. Det anbefalede byggeprojekt indeholder 2 byggerier. Dels en Nordfløj på ca bruttokvadratmeter, og dels nybyggeri på bruttokvadratmeter til patienthotel, administration og andre støttefunktioner samt opførelsen af et parkeringshus med plads til ca. 300 parkeringspladser. Det anbefalede projekt ligger økonomisk inden for regionens forhåndstilsagnsramme på 1,85 mia. fra Kvalitetsfonden til projektet på Rigshospitalet. Med projektet vil dele af hospitalsplanens omlægninger for Rigshospitalet kunne blive gennemført. Det betyder at de aktuelle udefunktioner i thoraxkirurgi og karkirurgi på Gentofte Hospital kan indflyttes. Det vil dog først i senere faser, der ligger efter det aktuelle projekt, blive muligt for Rigshospitalet at dække hele det i hospitalsplanen forudsatte optageområde inden for enkelte andre specialer. Som beskrevet i Idéoplægget afsnit 3.3 vil udbygningen af Rigshospitalet som forudsat af regionsrådet have fokus på patientsikkerhed, høj faglighed, patientoplevet kvalitet, helende arkitektur herunder kunst, tilgængelighed og rummelighed. 16

17 Hertil kommer, at et af grundvilkårene for projektet er energirigtige løsninger under hele byggeriet og i den efterfølgende drift. Det forventes, at Hovedortocentret og Neurocentret skal flytte ind i den nybyggede Nordfløj. Denne samling vil give en øget synergi i forhold til behandling og udnyttelsen af operationsstuer. Samlingen af centrene i samme bygning vil betyde, at knap halvdelen af Rigshospitalets fremtidige operationsstuer vil være placeret i nybyggeri og forventes at medføre en forøget kvalitet i behandlingen og at patienterne vil opleve bedre sammenhæng i kontakten med Rigshospitalet. Desuden sikres bygningsmæssig og logistisk fleksibilitet, som giver fremtidig mulighed for at kunne ændre operationsfaciliteterne i takt med udvikling af nye teknologier og operationsmetoder. Sengestuerne i nybyggeriet bliver alle udført som enestuer. Flytningen af de to centre giver også en bedre fremtidig fordeling og mulighed for at samle de centre, som skal fordeles i Centralkomplekset, Mellembygningen og Sydkomplekset. Udflytningen betyder, at de centre som bliver i den eksisterende bebyggelse i senere faser kan blive samlet. Udflytningen af centrene til Nordfløjen er endvidere et betydeligt skridt henimod at kunne påbegynde renoveringen af Rigshospitalets Centralkompleks. Nordfløjen vil blive placeret på hjørnet ved Blegdamsvej 5 og langs Frederik V s vej ud mod Fælledparken, mens nybyggeri til patienthotel m.v. placeres på hjørnet af Edel Sauntes Allé og Frederik V s Vej. Faserne i det samlede projekt på Rigshospitalet Det har tidligere været forudsat, at den første fase i det samlede projekt på Rigshospitalet (fase 1.1 til 1.3) indeholdt første del af udbygningen af Nordkomplekset med bruttokvadratmeter, en påbegyndelse af renoveringen, samt etablering af P-hus (del 1). Den videre planlægning har betydet, at der med idéoplægget foreslås en ændring i den tidligere forudsatte rækkefølge og sammensætning af faserne i det samlede projekt. Det skyldes, at nærmere analyser af arealbehovet til genhusning af funktioner under renoveringen har vist, at det er nødvendigt, at større dele af det samlede arealbehov er tilvejebragt, før renoveringen påbegyndes. Alternativt ville det være nødvendigt at tilvejebringe genhusningsarealer i midlertidige bygninger, hvilket hverken vurderes realistisk eller rentabelt. Derfor foreslås det nu, at det i den første fase prioriteres at igangsætte nybyggeri af yderligere bruttokvadratmeter før renoveringen påbegyndes. Udgiften hertil vil kunne rummes inden for tilsagnet om midler fra kvalitetsfonden. De teoretiske beregninger viser, at det samlede arealbehov er på nettokvadratmeter i Det eksisterende byggeri med undtagelse af fase 1 svarer til nettokvadratmeter. Dermed er der et arealunderskud på nettokvadratmeter, eller i alt bruttokvadratmeter beregnet med en bruttonettofaktor på 2,1. Heraf bygges med det i idéoplægget skitserede de første

18 bruttokvadratmeter, mens der altså udestår nybyggeri af yderligere bruttokvadratmeter for realisering af det samlede byggeprojekt for Rigshospitalet. Det forventes ikke, at ændringen i rækkefølgen af faserne og det større antal nybyggede kvadratmeter medfører merudgifter i forhold til den tidligere anslåede investeringsudgift på i alt 7,65 mia. kr. til det samlede byggeprojekt for Rigshospitalet inkl. renovering. Til sammenligning vil nybyggeri på bar mark koste sammenlagt mia. kr. Med det samlede projekt vil Rigshospitalet få en bygningsmæssig standard på niveau med tilsvarende universitetshospitaler i ind- og udland med mulighed for fortsat faglig udvikling på internationalt niveau. I idéoplægget og de efterfølgende faser er der friholdt et byggefelt, således at det fremover er muligt at placere et partikelterapianlæg på hospitalets matrikel, når dette bliver bevilget. Renoveringsbehov Udover nybyggeriet er der behov for en totalrenovering af de eksisterende bygninger. Hospitalets rådgivere har gennemgået og vurderet de nuværende bygninger og konkluderet, at det er helt nødvendigt at gennemføre en totalrenovering af det meste af Rigshospitalets bygningsmasse. Det er vurderet, at såfremt totalrenovering af Centralkomplekset, Mellembygningen og Sydkomplekset ikke gennemføres inden for de kommende år, må det forventes, at der opstår situationer, hvor Rigshospitalets behandlingskapacitet vil være betydelig reduceret, dels på grund af nedbrud i tekniske installationer, og dels på grund af arbejdsmiljømæssige påbud, som hospitalet ikke teknisk eller bygningsmæssigt har mulighed for at opfylde. Renovering af Centralkomplekset kræver udflytning af hele lodrette sektorer. Myndighedsforhold For at byggeprojektet i idéoplægget og de efterfølgende faser kan igangsættes, skal der ændres i Københavns Kommunes kommuneplan og efterfølgende ændres i lokalplan nr. 329 for Rigshospitalet. Det er bl.a. en forudsætning for projektet, at byggeprocenten for matriklen kan hæves, og at Københavns Kommune giver tilladelse til at nedlægge lejeboliger i funktionærboligen, samt at børnehavens lejemål opsiges, idet nybyggeriet på bruttokvadratmeter til patienthotel, administration og andre støttefunktioner, samt opførelsen af et parkeringshus med plads til ca. 300 parkeringspladser skal placeres på dette byggefelt. Derudover må det forventes, at der skal laves en VVM redegørelse. Regionsrådet anmodes på den baggrund om at bemyndige administrationen til at rette henvendelse til Københavns Kommune for at få gennemført de nødvendige tillæg til kommuneplan og ændring af lokalplanen, der er nødvendige for realiseringen af byggeprojektet beskrevet i idéoplægget samt efterfølgende faser med henblik på at realisere en samlet udbygning på op til brutto-kvadratmeter. 18

19 Økonomi og overordnet tidsplan Der er udarbejdet en foreløbig tidsplan for planlægning, projektering, opførelse og ibrugtagning af de første byggerier. Nordfløjen vil være indflytningsklar medio 2017 og nybygningen med patienthotellet mv. vil være klar medio Det fremgår af tidsplanen, at de senere faser i den samlede udbygnings og renoveringsplan for Rigshospitalet gennemføres i forlængelse af det første projekt. Regionen har fået forhåndsgodkendelse fra Kvalitetsfonden til et projekt på Rigshospitalet til 1,85 mia. Det i idéoplægget foreslåede projekt ligger inden for denne ramme. Næste regionsrådsbehandling Godkendes det fremlagte idéoplæg, vil næste forelæggelse for regionsrådet være byggeprogrammet samt ansøgningen om endeligt tilsagn fra den statslige Kvalitetsfond. Det i idéoplægget skitserede byggeprojekt kan gennemføres inden for tilsagnets økonomiske rammer. Byggeprogram og konkurrencegrundlag samt endelig ansøgning til den statslige kvalitetsfond forventes forelagt regionsrådet ultimo 2010, forudsat at idéoplægget godkendes. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Investeringsudgiften i forbindelse med den i idéoplægget beskrevne udbygning af Rigshospitalet anslås til ca. 1,85 mia. kr. (2009-pris og lønniveau) og kan således gennemføres inden for den økonomiske ramme regionen er stillet i udsigt med regeringens foreløbige tilsagn. Til udarbejdelse af byggeprogram foreslås hospitalet tilført en rammebevilling på 15 mio. kr. i 2010, som frem til endeligt tilsagn fra kvalitetsfonden mellemfinansieres ved træk på kassebeholdningen. Bevillingen dækker blandt andet udgifter til bygherrerådgiver, som udarbejder byggeprogrammet og til brugerinddragelse og tekniske undersøgelser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Kirsten Lee (B), Benedikte Kiær (C), Henrik Thorup (O) og Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 19

20 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Idéoplæg for Rigshospitalet, 9. marts 2010 (FU) Sagsnr:

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden HØRINGSVERSION 22. marts 2011 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere