København som havneby 2.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København som havneby 2.2"

Transkript

1 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Nyhavn 2.2

2 2.2 nyhavn Stedet Kulturmiljøet omfatter Nyhavns nordlige og sydlige gader med kajkanten og bolværket samt belægningerne, husrækkerne på begge sider af Nyhavn og umiddelbart syd herfor. Det afgrænses af Middelalderbyen, Gammelholm og den senere udvidelse af byen 'Ny' København med Frederiksstaden. Periode Den tidlige enevælde ( ) Perioden var præget af stor pengemangel efter svenskekrigene og tabet af Skåne, Halland og Blekinge i Under krigen havde adelen svigtet sine pligter til krigstjeneste, og det var baggrunden for, at kongen med støtte fra de rige borgeres kunne lykkedes med at gøre tronen arvelig og give kronen enevældig magt. Ønsket om at få Skåne tilbage til Danmark var ikke opgivet. I indledtes Skånske Krig, dog med det resultat, at Skåne forblev på svenske hænder. Først efter et tredje mislykke forsøg i Store Nordiske Krig opgav man endeligt håbet om at få landsdelen tilbage. 2.2 Oversigtskortet viser de 6 kulturmiljøer i Kommuneplan 2011 i afsnittet 'København som havneby'. For hver af de markerede flader er der udarbejdet en baggrundsrapport. Denne rapport omhandler 2.2 Nyhavn. 2

3 Begrundelse Kulturhistorie Nyhavn er et af Københavns ældste eksisterende havneafsnit, og det danner fortsat rammen om et unikt havnemiljø, hvor den lange historie om København som havneby er læselig. Kong Christian V iværksætte i 1671 udgravningen af Nyhavn med henblik på at bringe verdenshandelen ind til konges nye torv. Det var først da lastbilerne udkonkurrerede småskibstrafikfarten, at Nyhavn mistede sin betydning som indenrigshavn. Baggrund og grundtræk Enevælden var forankret i kongens person. Det betød, at rigets hovedstad skulle være en hyldest til majestæten. I slutningen af 1660'erne blev der fremlagt en plan for udvidelse af København. Planen indeholdt en udgravet kanal til Kongens Nytorv. Kanalen skulle fungere som en mindre handelshavn, og den fik navnet Nyhavn. Kulturmiljøets bevaringsværdier Nyhavnskanalen, som bringer havnen ind i bykernen De to kajgader med Bygninger, kajkanter, bolværker, granitbelægning mv. Den særlige detaljering på mange huse i form af indskrifttavler Nyhavnstrappen med de to bygninger Pladsen ved Mindeankeret Sammenhængen med Kongens Nytorv Afgrænsning af kulturmiljøet Bærende bevaringsværdier Værdifulde landskabsflader I december 1670 blev udgravningen påbegyndt. Det var svenske krigsfanger, der blev sat til at udføre arbejdet. Havnen var et resultat af den økonomiske teori merkantilismen som var tidens fremherskende og som enevælden byggede sin indtjening på. Merkantilismen var baseret på en stærk handel. Københavns position som hovedstad og placering tæt ved havet betød, at en handelshavn med indirekte indsejling og afsætning i bykernen kunne opfylde tidens krav på en ny og effektiv måde. Private handelsskibe lagde til i Nyhavn, og der opstod hurtigt beværtninger, gæstgiverier og skibsprovianteringsforretninger. Op gennem tiden er de skibe, som besejler de syv verdenshave blevet for store til den snævre kanal. Det blev derfor de mindre skibe, der sejlede lokalt i 3

4 Gamle postkort med motiv fra Nyhavn, henholdsvis sømandshjemmet Bethel og nordsiden af havnen. Danmark, som overtog kajerne. Den livlige handel og det brogede miljø omkring havnen gav denne et tvivlsomt omdømme i løbet af 1800-tallet. I dag kender vi de folkelige viser om Søren Bramfri og Katinka som fx 'Nu går våren gennem Nyhavn', ligesom der er indspillet flere folkekomedier som fx 'Nyhavns glade gutter'. Da lastbilerne udkonkurrerede småskibsfarten efter den 2. Verdenskrig, mistede Nyhavn sin betydning som havn. I slutningen af 1950'erne var det slut. Skibene og søfolkene var væk, og nutidens værtshus- og restaurantmiljø opstod. Bygninger og enkeltelementer Nyhavn er som historisk miljø kendetegnet ved at være stærkt knyttet til København som hovedstad i en søfartsnation. Museumsskibe Langs kajen ligger flere ældre træskibe. Skibene er museumsskibe, og enkelte drives af nationalmuseet. Veteranskibene skal optages og godkendes af Nyhavns Skipperlaug og Nyhavnsforeningen. Skibene skal leve op til en vis standard og vedligeholdelse. Sømandshjem Prostitution og seksuelt frisind var udbredt i Nyhavn, og sømændenes logi lå lige over værtshusene. Disse forhold forsøgte sømandshjemmet Bethel at give et alternativ til, da hjemmet åbnede i Udskænkning og indtagelse af spiritus var ikke tilladt, til gengæld var kaffen gratis, og gæsterne havde mulighed for at telefonere hjem. Sømandshjemmets effekt på miljøet i Nyhavn var sandsynligvis ret begrænset, men indvielsen af hjemmet vidner om to ting: dels at der var en vækkelsesperiode i Danmark og dels om opfattelsen af, at Nyhavn var et broget og farligt sted for. Mindeankeret I 1951 blev et mindesmærke - i form af et anker for de omkommende danske søfolk indviet. Pengene til mindesmærket kom fra en landsindsamling. Mindeankeret afløste en tidligere markering på stedet og blev fællesmindesmærket for de omkomne danske søfolk. Ankeret er præget med sømandskongen Frederik IX s monogram. Ankret vidner om Nyhavns tætte tilknytning til søens folk. Nyhavn består af flere originale huse fra enevældes periode. Husene er fine eksempler på kombinationen af erhverv og bolig. Alle husene har deres egne historie, men et enkelt fortjener særligt opmærksomhed Nyhavn 18 H.C. Andersen flyttede ind i Nyhavn 18 i Huset lå ved siden af det hus, hvor han havde boet i 1830 erne, og hvor han skrev sine første eventyr og romaner. H.C. Andersens følelser i forbindelse med hans sidste logi i nr. 18, kan man læse sig til i hans breve og dagbøger. H.C. Andersen fik 3 møblerede værelser, og det betød, at han blev nød til at skaffe sig af med de få beskedne møbler han havde i forvejen. Han var syg i 3 af de 4 år han tilbragte i nr. 18, og det er derfor han omtaler denne ellers gode og hyggelige bolig som 'det gamle sygehus '. 4

5 Luftfoto af sydsiden af Nyhavn - 'den pæne side' Nyhavn med Kongens Nytorv i baggrunden 5

6 Rytterstatue Nyhavns anlæggelse var en del af en større plan. Kendetegnet ved enevældens byplanlægning var, at den skulle hylde kongemagten. Derfor blev en rytterstatue af Christian V opsat på Kongens Nytorv. Statuen skulle fremvise Danmarks konge og hans magt over riget for skibene, når de sejlede ind i Nyhavn. Statuen blev udført i forgyldt bly, da man endnu ikke kunne binde an med så store støbeopgaver i bronze herhjemme. Desuden var statskassen tom efter krigene imod Sverige, og man havde derfor ikke råd til at opsætte en bronzestatue. Det bløde materiale gjorde dog, at hesten efterhånden sank sammen under den ridende konge, og man måtte flere gange reparere monumentet. I 1946 så man sig nødsaget til at erstatte blyskulpturen med en nystøbning i bronze. Arkitektur Hovedtræk og bebyggelsesmønster Nyhavn består af en såkaldt pæn side med bl.a. Charlottenborg på sydsiden af kanalen og en mindre pæn side med jævne borgerhuse på nordsiden af kanalen. Nyhavn består i det store hele af både maleriske og iøjnefaldende og 1700-tals borger- og pakhuse med H.C. Andersen boede Nyhavn 18 Nyhavn set fra Kongens Nytorv 6

7 Nyhavn med Mindeankeret og Nyhavnstrappen i forgrunden Restaurantmiljøet på Nyhavns nordside 7

8 Forskelligartede borgerhuse på Nyhavns nordside (solsiden). Charlottenborg og den senere udstillingsbygning som markante værker. Området er en del af den regelrette akse fra Nyhavn over Kongens Nytorv og videre til Gothersgade. Delområder og elementer i bebyggelsen Borgerhuse Bebyggelsen - særligt på nordsiden af kanalen- består af en blanding af ganske forskelligartede, farverige, originale borgerhuse der findes bl.a. flere barokke gavlkvisthuse. Mange er husene er blevet forhøjet gennem tiden, og der er blevet opført side- og baghuse ofte i bindingsværk som stadig kan ses i flere af gårdene. Forhusene er ofte opført i grundmur og har et væld af sjove og spændene detaljer: relieffer, skilte, finurlige skulpturer, døre og vinduer etc. Stueetagerne rummer mange caféer og restauranter. Charlottenborg Charlottenborg på sydsiden af kanalen er en af de første barokbygninger, der blev bygget i Danmark i årene Bygningen er opført strengt symmetrisk med en akse i midten, og den er bygget over en regelmæssig plan med fire fløje, der omkranser en central gård. I modsætning til middelalderens byggeri, hvor man havde tradition for høje gavle og stejle tage, er taget på Charlottenborg fladere og uden gavle (valmtag). Charlottenborg er i øvrigt kendetegnet ved at have de lyse sandstensdetaljer (gesimser, indfatning, pragtportal mm.) i det dybrøde murværk, der kendetegner hollandsk barok. 8 Nyhavnstrappen og mindeankeret Nyhavnstrappen med bygningsanlæg samt pladsen ved mindeankeret har en central rolle i Nyhavn. Alt er udført i naturmaterialer og fint proportioneret i harmoni med kanalen og de øvrige omgivelser. Billetsalgspavillonerne på anløbsbroen svækker dog den enestående udsigt over kanalen. Mindeankeret markerer den frie danske handelsflådes indsats på de allieredes side i , samt en tilsvarende militær indsats ved D-dagen i Nordfrankrig Navnene på de omkring 1600 mennesker, der omkom på havet, er skrevet på pergament og nedlagt i en blykapsel under ankeret. Rytterstatuen på Kongens Nytorv

9 En kommende stibro over Inderhavnen og fjernelse af parkeringspladser på sydsiden af kanalen giver bedre mulighed for ophold og færdsel for fodgængere langs kanalen. Der er udarbejdet en byrumsstrategi for Nyhavnsområdet. Strategien udstikker visioner og mål for områdets byrum og byliv på land og vand. Nuværende sikring Kanalen inklusive bolværker er fredet efter Naturbeskyttelsesloven. Flertallet af bygningerne er fredet, og de der ikke er, er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen. Lignende eksempler Mindeankeret og Nyhavnstrappen Ankeret er fra 1857 og stammer formentlig fra fregatten Fyn. Pladsen omkring mindesmærket er udformet efter tegning fra 1949 af arkitekten Peter Koch. Sårbarhed Nyhavn er først og fremmest sårbar overfor den massive turisme, den dagligt er vært for, idet der er risiko for at balancen mellem områdets mange brugere forrykkes. Udviklingsmuligheder Bevaringen af kulturmiljøets enkeltelementer, helheder og sammenhænge bør ske gennem en overordnet plan for forvaltning. Dele af Christianshavns Kanal. Kilder: Selskabet for Københavns Historie Bydelsatlas Indre By/ Christanshavn Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet, Københavns Kommune København 2014 Charlottenborg på Nyhavns sydside 9

10 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postbox København V Telefon

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015

VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015 VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015 5 CENTRALE RESULTATER Læs mere om tallene og de andre resultater i de næste 4 siders opsummering 2 30% Højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse.

Læs mere

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Bent Flyvbjerg DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter Da miljøet kom til byen Bent Flyvbjerg

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade:

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade: Flakhaven: Flakhaven kan dateres tilbage til1200- tallet, men nævnes første gang i skriftlige kilder i 1496, hvor den fungerede som en af byens torvepladser. Efterhånden blev den tilmed en af landets største.

Læs mere

Stadt, Meer und mehr. Vandets betydning for København og Helsingør set med tyske øjne

Stadt, Meer und mehr. Vandets betydning for København og Helsingør set med tyske øjne Stadt, Meer und mehr Vandets betydning for København og Helsingør set med tyske øjne Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Turistføreruddannelsen, modul 2, forår 2014 Diplomprojekt

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Det Nye Storetorv Vores torv

Det Nye Storetorv Vores torv Det Nye Storetorv Vores torv Juni 2013 Et nyt fællesskab DEBATOPLÆG OM DET NYE STORETORV Det Nye Storetorv skal være byens store, rummelige og åbne mødested. Både det folkelige mødested for borgerne og

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 INDHOLD 1 Hovedresultater... 4 2 Indledning... 6 3 20 tyve... 7 4 En tyve-livsform... 28

Læs mere