Årsrapport. Resumé se side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Resumé se side 3"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Resumé se side 3

2 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/ Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance 18 Idégrundlag 20 Kvalitetsregnskab 22 Medarbejdere 24 Risikostyring 26 Påtegninger Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegninger 34 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse 42 Balance 43 Egenkapitalopgørelse 44 Pengestrømsopgørelse 45 Noter 46 Kvalitetsregnskab (note) 63 Øvrige oplysninger Bankens afdelinger 65 Ledelse og ledelseshverv 66 Bestyrelse (formandskab) Helmer Olsen (formand) Jesper Andreasen (næstformand) Direktion Kjeld Mosebo Christensen (adm.) Niels Fessel Gunnar Kobberup Ekstern revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab AP l Statsautoriserede Revisorer Aktieinformation Aktiekapital: kr. (stykstørrelse 100 kr.) Antal aktionærer: Aktionærer over 5 %: Ingen Aktiekurs år 2006 (Slutkurs) Primo 688,00; ultimo 865,00 Indstillet udbytte for 2006: 10 kr. pr. aktie Finanskalender februar Årsrapport (for regnskabsåret 2006) 5. marts Generalforsamling 26. april Kvartalsrapport 1. kvartal 22. august Halvårsrapport 1. halvår 25. oktober Kvartalsrapport 3. kvartal 2

3 Resume 2006/2007 Resultat 2006 Resultat før skat udgør 491 mio. kr. i 2006 mod 380 mio. kr. i 2005, hvilket er en stigning på 29 %. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 35 %. Resultat efter skat udgør 405 mio. kr. svarende til en stigning på 48 % i forhold til Skattefri gevinst fra salget af Totalkredit på 96 mio. kr. Skattefri gevinst fra ekstraordinær opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S på 72 mio. kr. Vækst i forretningsomfang, dvs. indlån, udlån, garantier og depoter, på i alt 13 mia. kr. til 68 mia. kr., svarende til 24 %. Stigning i basisindtjening på 4 mio. kr. i forhold til rekordåret Fremgang på stort set alle områder af basisindtægterne bortset fra en forventet reduktion i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter. Nettorenteindtægter er steget med 28 %, og løbende indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta er samlet set steget med 46 %. Omkostningsprocent på 60 % svarende til samme niveau som i Forstædernes Bank aktien steg med 26 % i Forventninger og indsats 2007 Basisindtjening forventes at blive i niveauet 360 mio. kr., hvilket er en stigning på 9 % og svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på 21 %. Konsolidering med afdæmpet omkostningsudvikling over en toårig periode og øgede indtægter fra hidtidige investeringer. Øgede indtægter fra aftaler om formuepleje, værdipapirhandel og kunders handel med valuta. Voksende markedsandel og stigende forretningsomfang. Udvidet markedsområde med åbning af ny afdeling i Århus. Øget fokus på compliance, risikostyring og systematisering af etik i rådgivningen. Indtjening (mio.kr.) Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Avance ved salg af Totalkredit Jubilæumsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance (mio.kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Balancesum Depoter Garantier Nøgletal Basisindtjening i % af EK (primo) 23,3 % 32,3 % 22,5 % 10,0 % 10,1 % Resultat før skat i % af EK (primo) 34,8 % 37,8 % 29,5 % 19,1 % 12,4 % Resultat efter skat i % af EK (primo) 28,7 % 27,2 % 20,8 % 13,1 % 8,5 % Omkostningsprocent (basis) 60,3 % 59,1 % 65,2 % 67,4 % 67,0 % Solvensprocent 12,1 % 11,2 % 11,6 % 12,2 % 14,3 % Børskurs ultimo (slutkurs) Fuldtidsmedarbejdere (gnsn.) Der er ud over balancetal for 2004 ikke foretaget tilretning af sammenligningstal for For yderligere nøgletal og hovedtal efter Finanstilsynets regnskabsopstilling henvises til side

4 Strategi Forstædernes Bank er en rådgivningsbank med fokus på erhverv og formuerådgivning. Dette er bankens konkurrencekraft. Vi fokuserer på tre områder, som skal gøre Forstædernes Bank til det bedste valg og sikre bankens fortsatte vækst: Kvalitet i rådgivning Relevante kompetencer i alle filialer Vækst gennem netværk Kvalitet i rådgivning Kassebetjening og hyldevarer har banken erstattet med individuel rådgivning. Vi satser på at møde vores kunder med høj kvalitet og etik når og hvor det passer dem. Relevante kompetencer i alle filialer Vores kunder møder kompetente rådgivere inden for erhverv, investering, pension og bolig i alle bankens filialer. Det er her, vi har kundekontakten og beslutningskompetencen. På den måde får kunderne mulighed for at få rådgivning af rådgivere, de kender, og som desuden kan tage beslutninger på stedet. Vækst gennem netværk Den lokale filial udvider sin forretning ved at pleje og udbygge personlige relationer i et netværk af kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere. Vi bidrager til netværket med blandt andet aktiviteter som seminarer, temamøder og ikkefaglige arrangementer. Konsolidering af banken Sidste år forventede vi, at bankens indtjening og forretningsmæssige udvikling ville blive forstærket yderligere gennem nytteeffekt af investeringer og effektivitet. Det er lykkedes. Alligevel vægter vi at styrke denne proces yderligere gennem: Større markedsandel Større markedsområde Øget lønsomhed Robust kapitalgrundlag Større markedsandel Bankens primære markedsområde er hovedstadsregionen, hvor konkurrenterne er de største, danske pengeinstitutter. Markedet rummer stort potentiale for at tiltrække flere solide erhvervskunder specielt mellemstore, ejerledede virksomheder. Stigende private formuer giver gode udsigter for bankens formuerådgivning. Samtidig skal kvaliteten i rådgivningen bidrage til flere forretninger med hver enkelt kunde. Vi har positive forventninger til at kunne vinde yderligere markedsandele. Større markedsområde Bankens rådgivningskoncept har et markedspotentiale i flere større byer i Danmark. I første halvår 2007 åbner vi Århus Erhvervs- og Investeringscenter, og alt efter erfaringerne herfra kan flere markedsområder på et tidspunkt følge efter. Vi har til gengæld fravalgt den svenske side af Øresundsregionen. Øget lønsomhed Det nye markedsområde i Århus vil udgøre den eneste væsentlige nyinvestering i 2007 og Over en toårig periode dæmper vi omkostningsudviklingen betydeligt samtidig med, at de hidtidige investeringer skal resultere i øgede indtægter. Robust kapitalgrundlag For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig rustet til vækst tilstræber banken en solvensprocent, der er mindst 3 % højere end lovgivningens minimumskrav på 8 %. Vi vurderer løbende kapitalbehovet i forhold til forventningerne til væksten. Vi følger endvidere eventuelt ændrede konkurrenceforhold som følge af lovgivning om Basel II og Covered Bonds. Strategi implementeret Sidste år forventede vi, at strategien om at forankre rådgivningen og kompetencerne decentralt i afdelingerne ville fortsætte. Implementeringen er nu gennemført, så organisationen i alle filialer afspejler strategiens to hovedområder: Erhverv og Formuerådgivning. Voksende investeringsbank Som en af de største danske formidlere af garantiobligationer, vil vi fortsætte udviklingen af disse alternative investeringer. Det langsigtede fokus vil dog blive lagt på aftaler om pleje af investering, pension og formue. Vi vil desuden sikre, at banken fortsat kan vælge frit blandt de bedste investeringsforeninger. Professionelt renommé Da vores konkurrencekraft bygger på rådgivning, er det essentielt, at banken agerer seriøst, disciplineret og tillidsfuldt. Etikken vil blive fastholdt i rådgivningen, i kommunikationen og gennem bankens nye compliancefunktion. Tilliden mellem kunde og bank er det vigtigste for kunderne. Det viser bankens kvalitetsregnskab. Det bygger vi rådgivningen på. Og det udvikler vi hele bankens strategi efter. Direktionen 4

5 5

6 Beretning Resultat bedre end forventet Forstædernes Banks resultat før skat blev i 2006 på 491 mio. kr. mod 380 mio. kr. i samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 29 %. Efter skat blev resultatet 405 mio. kr. svarende til en stigning på 48 %. Stigningen er bl.a. drevet af, at banken skattefrit har kunnet indtægtsføre 96 mio. kr. fra salget af Totalkredit til Nykredit. Derudover har banken fået en skattefri gevinst i størrelsesordenen 72 mio. kr. som følge af en ekstraordinær opskrivning af værdien af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S. Basisindtjeningen er øget med 4 mio. kr. svarende til 1 %. Bortset fra en forventet reduktion i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter har banken oplevet fremgang på stort set alle forretningsområder. Beholdningsindtjeningen er steget med 11 mio. kr. til +66 mio. kr. Ekstraordinær opskrivning af aktier i Sparinvest udgør 72 mio. kr. Eksklusiv denne opskrivning er resultatet af beholdningsindtjeningen -6 mio. kr., primært som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 35 % og den gennemsnitlige egenkapital i 2006 med 31 % p.a. Efter skat er forrentningen af primo egenkapitalen 29 % p.a. Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. Forventninger indfriet Efter opjusteringen i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten 17. august 2006 forventede banken en basisindtjening for 2006 i niveauet mio. kr. Derudover opjusterede banken den 12. september 2006 resultatet, som følge af en ekstraordinær opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S på ca. 72 mio. kr. Med en basisindtjening på 329 mio. kr. er resultatet bedre end forventet. Årsagen skal primært findes i lavere nedskrivninger og øgede indtægter fra valuta- og formueplejeprodukter. Den ekstraordinære opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S blev som forventet ca. 72 mio. kr. 24 % stigning i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang udlån, indlån, garantier og depoter udgjorde 31. december mia. kr. mod 54,8 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til en stigning på 24 %. Solid udlånsvækst Det samlede udlån er det seneste år steget med 3,4 mia. kr. til 20,3 mia. kr. pr. 31. december 2006, hvilket svarer til en stigning på 20 %. Udlånsfremgangen, der fordeler sig med 3,3 mia. kr. på erhvervskundeområdet og 0,1 mia. kr. på privatkundeområdet, er bredt funderet og kendetegnet ved en god bonitet. Udlånsstigningen på erhvervsområdet fordeler sig således: 1,1 mia. kr. til investeringskreditter med sikkerhed i form af overdækning og stop loss aftale. 1,1 mia. kr. til fuldt udlejede boligog erhvervsejendomme (40 % hhv. 60 %) med betydelig solvens hos ejerne. Resultat før skat i % af egenkapital (primo) Udvikling i samlet forretningsomfang 40,0 % 37,8 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 29,5 % 34,8 % 20,0 % 19,1 % 15,0 % 12,4 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Løbende Gennemsnit (seneste 5 år) Forretningsomfang (mia. kr.) 6

7 Specifikation af basisindtægter i alt Specifikation af Øvrige basisindtægter 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Øvrige 37 % Nettorente 63 % Øvrige 47 % Nettorente 53 % % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Øvrige gebyrer 11 % Handelsindtægter 62 % Øvrige gebyrer 16 % Handelsindtægter 64 % Garantiprovision 15 % Garantiprovision 11 % Bolig 12 % Bolig 9 % Figuren specificerer gebyrer og provisionsindtægter, der indregnes i basisindtjeningen. Se endvidere note 3, hvor bankens samlede gebyrer og provisionsindtægter er specificeret. 0,6 mia. kr. til boligbyggeri, hvor det forudsættes, at minimum 75 % er solgt på forhånd. 0,5 mia. kr. er fordelt på en lang række forskellige brancher. Udlån, hvor banken har stillet renteberegningen i bero, udgør pr. 31. december mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af de samlede udlån og garantier. Stor indlåns- og depotvækst Fortsat stor fokus på pensions- og investeringsområdet har gjort det muligt for banken at erobre markedsandele. Kundedepotvolumen er således det seneste år forøget med 32 % til 24,9 mia. kr. periode året før svarende til en stigning på 1 %. Stigning i basisindtægter Banken forøgede i 2006 de samlede basisindtægter med 78 mio. kr. i forhold til 2005, hvilket er en stigning på 9 %. Nettorenteindtægterne fra bankaktiviteter er steget med 130 mio. kr. svarende til 28 %. En del af fremgangen i udlåns- og indlånsvolumen opvejes af indsnævring af rentemarginalen. Garantiprovisionen (ekskl. boligområdet) er steget med 8 mio. kr. svarende til 19 %, hvilket er en følge af den fortsatte stigning i garantivolumen. Indtægterne fra bankens boligrådgivning har bidraget positivt til udviklingen i basisindtægterne med en vækst på 18 %. Væksten i kundedepotvolumen har medvirket til en forøgelse af de løbende indtægter fra værdipapirhandel og formuepleje. Samlet set er bankens løbende indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta steget med 46 % i forhold til 2005, mens der som forventet har været tale om et Indlån er i løbet af de seneste 12 måneder, som et resultat af en fokuseret indsats, samtidig steget med 20 % til 14,3 mia. kr. Garantivolumen er i samme periode steget med 1,4 mia. kr. til 8,5 mia. kr. Denne vækst er bl.a. en konsekvens af samarbejdet inden for realkredit med Totalkredit og DLR Kredit. Fortsat vækst i basisindtjening Basisindtjeningen i 2006 blev på 329 mio. kr. mod 325 mio. kr. i samme Basisindtægter og -omkostninger % 68 % % % 62 % 60 % % % 54 % Basisindtægter (mio. kr.) Basisomkostninger (mio. kr.) Omkostningsprocent (%) 7

8 Beretning fald i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter. Udviklingen har betydet, at nettorenternes andel af de samlede basisindtægter er steget i forhold til året før. Bankens fokus på investering og pension viser sig i fordelingen af de øvrige basisindtægter, idet 62 % af disse indtægter i 2006 udgøres af såkaldte handelsindtægter. Omkostninger til investeringer Basisomkostningerne er i 2006 steget med 57 mio. kr. i forhold til samme periode året før svarende til en stigning på 11 %. I forbindelse med den fortsatte implementering af decentrale rådgivningsmiljøer inden for bankens fire fokusområder erhverv, investering, pension og bolig i alle afdelinger har banken især rekrutteret nye pensions- og investeringsrådgivere. Tilgangen af medarbejdere har betydet, at banken i gennemsnit beskæftigede 544 medarbejdere i 2006, hvilket er 8 % flere end året før. Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til videreuddannelse, huslejeudgifter, drift af bygninger og IT-omkostninger. Bankens omkostningsprocent på 60,3 % er på samme niveau som i Nedskrivninger på uændret niveau Nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde i mio. kr. svarende til 0,1 % af de samlede udlån og garantier. Det er et uændret niveau i forhold til Baggrunden er en solid kreditbonitet. En stor del af udlånsvæksten er karakteriseret ved at være engagementer på sikkerhedsmæssigt dækket basis. Usikkerhed ved indregning og måling I 2005 blev en række nye danske regnskabsbestemmelser vedtaget. Ændringerne har især betydet væsentlige ændringer for værdiansættelse (måling) af udlån, herunder nedskrivninger, og stiller store krav til data og understøttende edbsystemer. Banken søger at etablere et datagrundlag, der skal sikre, at de nye regnskabsmæssige krav bliver efterlevet. Da de nødvendige understøttende edbsystemer endnu ikke har været implementeret fuldt ud, har banken etableret alternative systemer for at leve op til reglerne. Banken arbejder løbende med at forbedre de principper, der gælder for specielt gruppevise nedskrivninger. Det er ledelsens opfattelse, at regnskabsbekendtgørelsens regler er fulgt, og at den usikkerhed, der følger af implementeringen, ikke er af betydning for årsrapporten. Sparinvest giver stigning i beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen er steget med 11 mio. kr. til +66 mio. kr. Ekstraordinær opskrivning af aktier i Sparinvest udgør 72 mio. kr. Eksklusiv denne opskrivning er resultatet af beholdningsindtjeningen -6 mio. kr. Resultatet er primært en følge af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet af obligationer, finansielle renteinstrumenter og likviditet, som består af kursregulering og nettorente, udgjorde i mio. kr. mod +17 mio. kr. i Faldet skyldes, at der i 2006 er oplevet et stigende renteniveau. Resultatet er dels stigende renteudgifter til bankens pengemarkedsfunding og dels faldende obligationskurser. Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i ,6 % af kernekapitalen. Resultatet af bankens aktiebeholdning (ekskl. ekstraordinær opskrivning af Sparinvest), som består af kursregulering, udbytte og fundingudgifter, var i mio. kr. mod +39 mio. kr. året før. Forskellen skyldes udviklingen på især det danske aktiemarked, der ikke har været så positiv som i Bankens gennemsnitlige aktiebeholdning eksklusiv anlægsbeholdning og egne aktier har i 2006 udgjort 123 mio. kr. Hertil kommer 257 mio. kr., som har været placeret i obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser. Kursreguleringen af valuta og finansielle valutainstrumenter udgjorde i mio. kr., mod +10 mio. kr. året før. De resterende poster under beholdningsindtjeningen, som primært består af gebyrer og fordelte omkostninger, udgjorde i mio. kr. mod -11 mio. kr. i Forbedringen skyldes bl.a. stigende provisionsindtægter på egenbeholdningen. Solvensprocent på 12,1 % Bankens solvensprocent udgjorde pr. 31. december ,1 % mod 11,2 % på samme tidspunkt året før. Lovens minimumskrav er 8 %. For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig være rustet til fortsat vækst, tilstræber banken at have en solvens- og kernekapitalprocent, der er 3 % højere end lovgivningens minimumskrav.

9 Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 31. december ,3 % mod 7,5 % på samme tidspunkt året før. Banken lever dermed op til sine mål for kernekapital- og solvensprocent på hhv. 7 % og 11 %. Faldet i bankens kernekapitalprocent er primært en følge af stigningen i udlån og garantier, mens solvensprocenten er steget pga. optagelse af yderligere ansvarlig lånekapital. Kapitalforhold Forstædernes Banks basiskapital før fradrag udgjorde ved udgangen af mio. kr. og er sammensat af mio. kr. i egenkapital og mio. kr. i efterstillet kapital. Af den efterstillede kapital udgør hybridkapital 250 mio. kr., som fuldt ud medregnes i kernekapitalen. Banken har i løbet af år 2006 optaget yderligere ansvarlig lånekapital ad tre gange på i alt nominelt 513 mio. kr., mens et enkelt lån på 50 mio. kr. er udløbet. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning og usædvanlige forhold Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Forventninger til 2007 Basisindtjeningen forventes i 2007 at udgøre i størrelsesordenen 360 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 31 mio. kr. eller 9 %. Det vil i forhold til primo egenkapitalen svare til en forrentning på 21 %. Den stigende basisindtjening bygger på en række forudsætninger: Banken vil fortsat opleve et voksende forretningsomfang. Rentemarginalen forventes fortsat at blive indsnævret. Indtægterne fra værdipapirhandel, formuepleje og kundernes handel med valuta stiger bl.a. som følge af bankens fokus på formuerådgivning. Banken tilstræber en afdæmpet omkostningsudvikling i 2007 og 2008, som skal resultere i en faldende omkostningsprocent. Banken ønsker at konsolidere antallet af medarbejdere og eneste væsentlige nyinvestering i 2007 vil være etablering af den nye afdeling i Århus. Nedskrivninger indeholder en større grad af usikkerhed, hvorfor banken fastholder en forsigtig budgettering af nedskrivningerne. Bestyrelsen har besluttet, at der igen i år tildeles aktieoptioner til bankens direktion og ledergruppe. Omkostningen til optionsprogrammet forventes at udgøre ca. 7 mio. kr., der fordeles over 3 år. Direktionens andel udgør ca. 1,4 mio. kr. heraf. Derudover vil beholdningsindtjeningen for hele 2007 afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året. Den forsigtige fondspolitik vil blive videreført i Nye kapitaldækningsregler De nye kapitaldækningsregler, Basel II, træder i kraft 1/1 2007, men der er i det danske regelsæt indarbejdet en række overgangsordninger for den såkaldte søjle 1 (minimumskapitalkravet). Forstædernes Bank har i lighed med de fleste andre mellemstore danske banker valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basismetoden. Samtidig har banken gjort brug af overgangsordningen i Basel II for disse modeller, hvilket gør, at de nye metoder og principper for opgørelse af solvensprocenten tages i brug fra Banken forventer som en følge af de nye kapitaldækningsregler en mindre solvenslempelse, hvilket vil få effekt fra Banken vil løbende arbejde for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller, ligesom behovet for at anvende mere avancerede metoder i de nye kapitaldækningsregler løbende vil blive vurderet. Bestyrelsens forslag til udbytte og aktiesplit Bestyrelsen foreslår et udbytte på 41,4 mio. kr. svarende til 10 %. Sidste år udbetaltes 8 % i udbytte. Kursen på Forstædernes Bank aktien er firedoblet på fire år. For at bidrage til en fortsat god omsætning i aktien foreslår bestyrelsen på generalforsamlingen et aktiesplit i forholdet 1:4, således at stykstørrelsen fremover er 25 kr. FB Ejendomme A/S Der foretages ikke konsolidering med datterselskabet FB Ejendomme A/S, da selskabet ikke har erhvervsmæssige aktiviteter, og dets virksomhed vurderes som uvæsentlig i forhold til banken. 9

10 Nøgle- og hovedtal Nøgletal Solvens og kapital Solvensprocent % 12,1 11,2 11,6 12,2 14,3 Kernekapitalprocent % 7,3 7,5 7,1 7,3 7,9 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat % 31,4 31,4 27,0 18,2 11,9 Egenkapitalforrentning efter skat % 25,9 22,6 19,0 12,4 8,1 Indtjening pr. omkostningskrone (I/O) 1) kr. 1,80 1,71 1,55 1,31 1,19 Markedsrisiko Renterisiko (/kernekapital efter fradrag) % 2,9 2,9 3,0 2,4 4,0 Valutaposition (valutakursindikator 1/ kernekapital efter fradrag) % 6,1 10,7 4,7 4,3 5,9 Valutarisiko (valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag) % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet Udlån (plus nedskrivninger) i forhold til indlån % 143,5 143,3 129,1 120,8 111,3 Overdækning i forhold til 10%-kravet i Lov om finansiel virksomhed 152 % 133,7 109,4 142,5 90,6 209,8 Kreditrisiko Summen af store engagementer (/basiskapital) % 273,9 226,8 213,8 98,3 81,0 Årets nedskrivningsprocent % 0,1 0,1 0,2 0,8 1,0 Årets udlånsvækst % 20,2 43,6 44,3 22,4 7,9 Udlån i forhold til egenkapital 11,8 12,0 11,7 9,6 8,6 Aktieafkast (aktiestykstørrelse 100 kr.) Årets resultat pr. aktie 2) kr. 99,5 70,2 47,1 27,0 16,5 Indre værdi pr. aktie 2) kr Udbytte pr. aktie 2) kr Børskurs/årets resultat pr. aktie 2) 8,7 10,0 9,9 11,3 12,0 Børskurs/indre værdi pr aktie 2) 2,03 2,04 1,73 1,34 0,96 1) Indtjeningen omfatter nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter og resultat af kapitalandele i ass./tilknyttede virksomheder. Omkostninger omfatter udgifter til personale og administration, afskrivninger, andre ordinære udgifter og nedskrivninger. 2) Egne aktier indgår ikke i beregningen af nøgletallene. 10

11 (mio. kr.) Hovedtal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Skat Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over nøgle- og hovedtal for 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for ikke er tilpasset. 11

12 Aktiviteter Strategi implementeret Banken har implementeret den strategi, der blev fremlagt i årsrapporten for Kompetencen over for kunderne er forankret decentralt i afdelingerne. Samtlige afdelinger har selvstændige rådgivningsmiljøer inden for erhverv, investering, pension og bolig, som kan træffe beslutninger lokalt på stedet. Bankens forretningsomfang er i løbet af de seneste tre år steget med 145 %. Samtidig er antallet af medarbejdere steget med 25 %, så banken i 2006 har gennemsnitligt 544 medarbejdere, hvoraf en femtedel er investerings- og pensionsrådgivere. Imidlertid er antallet af afdelinger holdt konstant omkring de 20, idet målet netop har været at transformere alle afdelinger til komplette erhvervs- og investeringscentre. Senest har banken i 2006 sammenlagt afdelingerne i Hvidovre og Rødovre - til Rødovre Erhvervs- og Investeringscenter. Bredere forretning med erhverv Erhvervsområdet udgør to tredjedel af bankens forretningsomfang. I 2006 har fremgangen i antallet af erhvervskunder været på 11 % til i alt erhvervskunder. Samtidig er forretningerne med den enkelte kunde steget, således at kunderne benytter en bredere palet af bankens tilbud. I holdingselskaber er det især bankens finansieringsside og investeringstilbud, der vinder frem. Mest markant er det dog globaliseringen, som påvirker erhvervskundernes fokus og behov for rådgivning. Den internationale handel giver behov for at afdække forretningerne. I driftselskaber benytter kunderne derfor i stigende grad valutakonti, finansiering af lagre og Trade Finance. Banken har i løbet af 2005 og 2006 videreudviklet Trade Finance og opbygget eget elektronisk sagsstyringssystem. Herigennem er sagsbehandlingen blevet hurtigere inden for remburser, inkasso og garantier, sikkerhedsniveauet er blevet forøget, og brugerne er samtidig sikret direkte adgang til relevante dokumenter og informationer. Størstedelen af alle gennemførte remburser gennemføres i dag elektronisk. Tilsvarende udvikler banken sine tilbud og har stigende forretningsomfang på områder som valutarammer og forskellige typer af rente- og valutaswaps. Med sådanne tiltag følger naturligvis et stort ansvar over for kunderne og et ufravigeligt krav om at kunne yde rådgivning på det mest kompetente niveau. Gennem specialuddannelser og nyansættelser sikrer banken den professionelle rådgivning i forhold til kundernes mere komplekse og bredere behov. Ledelse af virksomheder handler imidlertid om mere end disse finansielle aspekter. Det satte banken fokus på ved sit erhvervsseminar i foråret, hvor vigtigheden af at arbejde med værdier blev belyst. I sin egen organisation lægger Forstædernes Bank selv stor vægt på arbejdet med værdier. Derfor er det nærliggende at invitere eksterne spidskompetencer og foredragsholdere til at bidrage med deres viden om værdiernes betydning i hverdagen og om innovation, vision, empati og humor. Samlet set er forretningsomfanget på erhvervsområdet steget 32 % i løbet af Helhedssyn med formuerådgivning Sammen med erhverv udgør formuerådgivningen det strategiske centrum. Banken har oprustet sin formueråd- givning dels gennem ansættelse af endnu flere investerings- og pensionsrådgivere i afdelingerne, dels ved at ændre den organisatoriske struktur i afdelingerne til to hovedområder: Erhverv og Formuerådgivning. Formuerådgivningen samler i disse afdelinger områderne investering, pension og bolig. Organisationen matcher på den måde bankens fokus og det helhedssyn på kundernes økonomi, som banken tilstræber. Til at understøtte formuerådgivningen opbygger banken centralt en specialistenhed, der skal besidde og koordinere viden om de mest centrale skatteforhold, specielt inden for formuerådgivning og pension. Hensigten er endvidere at kunne rådgive kvalificeret om, hvornår især erhvervskunderne bør tilknytte advokat eller revisor. Investeringsfokus klart Investeringstilbud er ofte indgangen til nye kunder. På trods af periodisk vanskelige markedsvilkår er bankens indsats på investeringsområdet vedholdende. Også på dette område erobrer banken markedsandele. Samtidig vokser markedet og kundernes investeringslyst fortsætter. Kunderne har således vist udpræget interesse for og i stort antal deltaget i bankens talrige temamøder og semi- 12

13 narer om specifikke investeringsemner. Dertil kommer et større investeringsseminar, der er en årlig tilbagevendende begivenhed med over 500 gæster. løbet af året valgt opsparing i pensionspleje, således at banken nu tæller mere end kunder, der benytter dette produkt. mindre fald i antal udbetalte lån og i det samlede volumen. Efter nogle meget aktive år på boligmarkedet har denne udvikling ikke overrasket. Interessen for investering viser en større bredde end hidtil. Interesse for spredning af investeringerne er stor. For eksempel er valutainvestering et voksende område, og i løbet af året formidlede banken en række garantiobligationer, der omfattede både aktier, aktieindeks, valuta og råvarer. Endvidere er de mere langsigtede forretninger som pleje af investeringer, pension og formue i stor fremgang. Væksten alene i disse plejeprodukter var i løbet af 2006 på ca. 50 %. Resultaterne af de langsigtede forretninger afspejler sig i den samlede kursværdi af kundernes depoter, der i 2006 er steget med 6 mia. kr. til i alt 25 mia. kr. Øget interesse for pension Markedet inden for pension vokser betydeligt. Det er en almindelig opfattelse, at det typisk er mænd, der står for pensionsopsparingen. At det ikke behøver være tilfældet, viste et af bankens pensionsseminarer, der var tilrettelagt specielt for kvinder. Kvinder har stor interesse for at sikre sig et godt otium, og erfaringerne fra seminaret giver anledning til overvejelser omkring formidlingsformen på dette forretningsområde. Væksten i FB Pensionspleje har i 2006 været på 38 % kunder har i Også overførslen af pensionsmidler fra andre institutter de såkaldte 41 overførsler er øget markant. Som resultat af øgede indbetalinger og kursudviklingen på eksisterende plejeordninger udgør den samlede forvaltede værdi i dag 2,2 mia. kr. For at opfylde kundernes behov for fuld pensionsdækning og samtidig kunne tilbyde egne livsforsikringsprodukter, har Forstædernes Bank sammen med over 100 andre pengeinstitutter stiftet selskabet Letpension. De første produkter fra Letpension kan forventes i løbet af Anledningen til at tale med kunderne om pension som del af formueplejen er ofte omprioritering eller refinansiering af lån i boligen. Færre aktiviteter på boligområdet Husprisernes tendens til stagnation, og i nogle områder fald, begrænser naturligt den vækst i belåning af friværdierne, som Danmark har oplevet de seneste år. Antallet af ejendomshandler er i løbet af året faldet, og renteniveauet er endnu ikke steget nok til, at kunder med fastforrentede lån omlægger til højere forrentning med henblik på nedbringelse af restgælden. I Forstædernes Bank kan udviklingen, specielt i andet halvår, mærkes ved et Boligen er imidlertid fortsat central i forbindelse med formuerådgivning. Og interessen for at se boligen som integreret del af formuen afspejler sig i mange personlige møder med rådgivere og i stor deltagelse ved bankens mange arrangementer om emnet. Liv i bankens netværk Netop arrangementer er en del af bankens øgede satsning. Det vil fortsat være gennem netværk, at banken primært skaber sin tilgang af relevante kunder. Arrangementerne er med til at pleje og udbygge dette netværk de personlige relationer bliver styrket og danner grobund for endnu flere relationer. For at kunne huse flere seminarer, temamøder og ikke-faglige arrangementer, som banken strategisk satser på, indrettede banken sit nye domicil derefter. Siden indflytningen i slutningen af 2005 har der været meget liv i både det nye bank- og finanshus og i de 19 Erhvervs- og Investeringscentre. Således gæstede ca kunder bank- og finanshuset på Kalvebod Brygge i forbindelse med 40 arrangementer i Et tilsvarende antal gæster fandt vej til næsten 100 arrangementer i bankens Erhvervs- og Investeringscentre, hvor oplevelserne spændte vidt inden for sportsgrene, kulturelle aftener, oplevelser og frem for alt faglige emner omkring erhverv og formue. 13

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 INDHOLD 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 22 26 28 29 30 31 32 33 53 54 55 56 58 Amagerbanken kort fortalt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Forretningsområder

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger Årsrapport 2007 Indhold Mål og strategier for Roskilde Bank...3 Fortsat fremgang i basisindtægter...4 Hovedtal / nøgletal...5 Regnskabskommentarer...5 Ledelsesberetning Hovedtal, nøgletal og femårsoversigt...6

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s

Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s Lokalbanken i Nordsjælland a/s Slotsgade 36 3400 Hillerød Tlf. 4840 3000 www.lokalbanken.dk CVR. nr. 59 17 38 12 Årsrapport 2007 Ledelsen Repræsentantskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere