Årsrapport. Resumé se side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Resumé se side 3"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Resumé se side 3

2 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/ Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance 18 Idégrundlag 20 Kvalitetsregnskab 22 Medarbejdere 24 Risikostyring 26 Påtegninger Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegninger 34 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse 42 Balance 43 Egenkapitalopgørelse 44 Pengestrømsopgørelse 45 Noter 46 Kvalitetsregnskab (note) 63 Øvrige oplysninger Bankens afdelinger 65 Ledelse og ledelseshverv 66 Bestyrelse (formandskab) Helmer Olsen (formand) Jesper Andreasen (næstformand) Direktion Kjeld Mosebo Christensen (adm.) Niels Fessel Gunnar Kobberup Ekstern revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab AP l Statsautoriserede Revisorer Aktieinformation Aktiekapital: kr. (stykstørrelse 100 kr.) Antal aktionærer: Aktionærer over 5 %: Ingen Aktiekurs år 2006 (Slutkurs) Primo 688,00; ultimo 865,00 Indstillet udbytte for 2006: 10 kr. pr. aktie Finanskalender februar Årsrapport (for regnskabsåret 2006) 5. marts Generalforsamling 26. april Kvartalsrapport 1. kvartal 22. august Halvårsrapport 1. halvår 25. oktober Kvartalsrapport 3. kvartal 2

3 Resume 2006/2007 Resultat 2006 Resultat før skat udgør 491 mio. kr. i 2006 mod 380 mio. kr. i 2005, hvilket er en stigning på 29 %. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 35 %. Resultat efter skat udgør 405 mio. kr. svarende til en stigning på 48 % i forhold til Skattefri gevinst fra salget af Totalkredit på 96 mio. kr. Skattefri gevinst fra ekstraordinær opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S på 72 mio. kr. Vækst i forretningsomfang, dvs. indlån, udlån, garantier og depoter, på i alt 13 mia. kr. til 68 mia. kr., svarende til 24 %. Stigning i basisindtjening på 4 mio. kr. i forhold til rekordåret Fremgang på stort set alle områder af basisindtægterne bortset fra en forventet reduktion i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter. Nettorenteindtægter er steget med 28 %, og løbende indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta er samlet set steget med 46 %. Omkostningsprocent på 60 % svarende til samme niveau som i Forstædernes Bank aktien steg med 26 % i Forventninger og indsats 2007 Basisindtjening forventes at blive i niveauet 360 mio. kr., hvilket er en stigning på 9 % og svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på 21 %. Konsolidering med afdæmpet omkostningsudvikling over en toårig periode og øgede indtægter fra hidtidige investeringer. Øgede indtægter fra aftaler om formuepleje, værdipapirhandel og kunders handel med valuta. Voksende markedsandel og stigende forretningsomfang. Udvidet markedsområde med åbning af ny afdeling i Århus. Øget fokus på compliance, risikostyring og systematisering af etik i rådgivningen. Indtjening (mio.kr.) Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Avance ved salg af Totalkredit Jubilæumsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance (mio.kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Balancesum Depoter Garantier Nøgletal Basisindtjening i % af EK (primo) 23,3 % 32,3 % 22,5 % 10,0 % 10,1 % Resultat før skat i % af EK (primo) 34,8 % 37,8 % 29,5 % 19,1 % 12,4 % Resultat efter skat i % af EK (primo) 28,7 % 27,2 % 20,8 % 13,1 % 8,5 % Omkostningsprocent (basis) 60,3 % 59,1 % 65,2 % 67,4 % 67,0 % Solvensprocent 12,1 % 11,2 % 11,6 % 12,2 % 14,3 % Børskurs ultimo (slutkurs) Fuldtidsmedarbejdere (gnsn.) Der er ud over balancetal for 2004 ikke foretaget tilretning af sammenligningstal for For yderligere nøgletal og hovedtal efter Finanstilsynets regnskabsopstilling henvises til side

4 Strategi Forstædernes Bank er en rådgivningsbank med fokus på erhverv og formuerådgivning. Dette er bankens konkurrencekraft. Vi fokuserer på tre områder, som skal gøre Forstædernes Bank til det bedste valg og sikre bankens fortsatte vækst: Kvalitet i rådgivning Relevante kompetencer i alle filialer Vækst gennem netværk Kvalitet i rådgivning Kassebetjening og hyldevarer har banken erstattet med individuel rådgivning. Vi satser på at møde vores kunder med høj kvalitet og etik når og hvor det passer dem. Relevante kompetencer i alle filialer Vores kunder møder kompetente rådgivere inden for erhverv, investering, pension og bolig i alle bankens filialer. Det er her, vi har kundekontakten og beslutningskompetencen. På den måde får kunderne mulighed for at få rådgivning af rådgivere, de kender, og som desuden kan tage beslutninger på stedet. Vækst gennem netværk Den lokale filial udvider sin forretning ved at pleje og udbygge personlige relationer i et netværk af kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere. Vi bidrager til netværket med blandt andet aktiviteter som seminarer, temamøder og ikkefaglige arrangementer. Konsolidering af banken Sidste år forventede vi, at bankens indtjening og forretningsmæssige udvikling ville blive forstærket yderligere gennem nytteeffekt af investeringer og effektivitet. Det er lykkedes. Alligevel vægter vi at styrke denne proces yderligere gennem: Større markedsandel Større markedsområde Øget lønsomhed Robust kapitalgrundlag Større markedsandel Bankens primære markedsområde er hovedstadsregionen, hvor konkurrenterne er de største, danske pengeinstitutter. Markedet rummer stort potentiale for at tiltrække flere solide erhvervskunder specielt mellemstore, ejerledede virksomheder. Stigende private formuer giver gode udsigter for bankens formuerådgivning. Samtidig skal kvaliteten i rådgivningen bidrage til flere forretninger med hver enkelt kunde. Vi har positive forventninger til at kunne vinde yderligere markedsandele. Større markedsområde Bankens rådgivningskoncept har et markedspotentiale i flere større byer i Danmark. I første halvår 2007 åbner vi Århus Erhvervs- og Investeringscenter, og alt efter erfaringerne herfra kan flere markedsområder på et tidspunkt følge efter. Vi har til gengæld fravalgt den svenske side af Øresundsregionen. Øget lønsomhed Det nye markedsområde i Århus vil udgøre den eneste væsentlige nyinvestering i 2007 og Over en toårig periode dæmper vi omkostningsudviklingen betydeligt samtidig med, at de hidtidige investeringer skal resultere i øgede indtægter. Robust kapitalgrundlag For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig rustet til vækst tilstræber banken en solvensprocent, der er mindst 3 % højere end lovgivningens minimumskrav på 8 %. Vi vurderer løbende kapitalbehovet i forhold til forventningerne til væksten. Vi følger endvidere eventuelt ændrede konkurrenceforhold som følge af lovgivning om Basel II og Covered Bonds. Strategi implementeret Sidste år forventede vi, at strategien om at forankre rådgivningen og kompetencerne decentralt i afdelingerne ville fortsætte. Implementeringen er nu gennemført, så organisationen i alle filialer afspejler strategiens to hovedområder: Erhverv og Formuerådgivning. Voksende investeringsbank Som en af de største danske formidlere af garantiobligationer, vil vi fortsætte udviklingen af disse alternative investeringer. Det langsigtede fokus vil dog blive lagt på aftaler om pleje af investering, pension og formue. Vi vil desuden sikre, at banken fortsat kan vælge frit blandt de bedste investeringsforeninger. Professionelt renommé Da vores konkurrencekraft bygger på rådgivning, er det essentielt, at banken agerer seriøst, disciplineret og tillidsfuldt. Etikken vil blive fastholdt i rådgivningen, i kommunikationen og gennem bankens nye compliancefunktion. Tilliden mellem kunde og bank er det vigtigste for kunderne. Det viser bankens kvalitetsregnskab. Det bygger vi rådgivningen på. Og det udvikler vi hele bankens strategi efter. Direktionen 4

5 5

6 Beretning Resultat bedre end forventet Forstædernes Banks resultat før skat blev i 2006 på 491 mio. kr. mod 380 mio. kr. i samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 29 %. Efter skat blev resultatet 405 mio. kr. svarende til en stigning på 48 %. Stigningen er bl.a. drevet af, at banken skattefrit har kunnet indtægtsføre 96 mio. kr. fra salget af Totalkredit til Nykredit. Derudover har banken fået en skattefri gevinst i størrelsesordenen 72 mio. kr. som følge af en ekstraordinær opskrivning af værdien af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S. Basisindtjeningen er øget med 4 mio. kr. svarende til 1 %. Bortset fra en forventet reduktion i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter har banken oplevet fremgang på stort set alle forretningsområder. Beholdningsindtjeningen er steget med 11 mio. kr. til +66 mio. kr. Ekstraordinær opskrivning af aktier i Sparinvest udgør 72 mio. kr. Eksklusiv denne opskrivning er resultatet af beholdningsindtjeningen -6 mio. kr., primært som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 35 % og den gennemsnitlige egenkapital i 2006 med 31 % p.a. Efter skat er forrentningen af primo egenkapitalen 29 % p.a. Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. Forventninger indfriet Efter opjusteringen i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten 17. august 2006 forventede banken en basisindtjening for 2006 i niveauet mio. kr. Derudover opjusterede banken den 12. september 2006 resultatet, som følge af en ekstraordinær opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S på ca. 72 mio. kr. Med en basisindtjening på 329 mio. kr. er resultatet bedre end forventet. Årsagen skal primært findes i lavere nedskrivninger og øgede indtægter fra valuta- og formueplejeprodukter. Den ekstraordinære opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S blev som forventet ca. 72 mio. kr. 24 % stigning i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang udlån, indlån, garantier og depoter udgjorde 31. december mia. kr. mod 54,8 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til en stigning på 24 %. Solid udlånsvækst Det samlede udlån er det seneste år steget med 3,4 mia. kr. til 20,3 mia. kr. pr. 31. december 2006, hvilket svarer til en stigning på 20 %. Udlånsfremgangen, der fordeler sig med 3,3 mia. kr. på erhvervskundeområdet og 0,1 mia. kr. på privatkundeområdet, er bredt funderet og kendetegnet ved en god bonitet. Udlånsstigningen på erhvervsområdet fordeler sig således: 1,1 mia. kr. til investeringskreditter med sikkerhed i form af overdækning og stop loss aftale. 1,1 mia. kr. til fuldt udlejede boligog erhvervsejendomme (40 % hhv. 60 %) med betydelig solvens hos ejerne. Resultat før skat i % af egenkapital (primo) Udvikling i samlet forretningsomfang 40,0 % 37,8 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 29,5 % 34,8 % 20,0 % 19,1 % 15,0 % 12,4 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Løbende Gennemsnit (seneste 5 år) Forretningsomfang (mia. kr.) 6

7 Specifikation af basisindtægter i alt Specifikation af Øvrige basisindtægter 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Øvrige 37 % Nettorente 63 % Øvrige 47 % Nettorente 53 % % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Øvrige gebyrer 11 % Handelsindtægter 62 % Øvrige gebyrer 16 % Handelsindtægter 64 % Garantiprovision 15 % Garantiprovision 11 % Bolig 12 % Bolig 9 % Figuren specificerer gebyrer og provisionsindtægter, der indregnes i basisindtjeningen. Se endvidere note 3, hvor bankens samlede gebyrer og provisionsindtægter er specificeret. 0,6 mia. kr. til boligbyggeri, hvor det forudsættes, at minimum 75 % er solgt på forhånd. 0,5 mia. kr. er fordelt på en lang række forskellige brancher. Udlån, hvor banken har stillet renteberegningen i bero, udgør pr. 31. december mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af de samlede udlån og garantier. Stor indlåns- og depotvækst Fortsat stor fokus på pensions- og investeringsområdet har gjort det muligt for banken at erobre markedsandele. Kundedepotvolumen er således det seneste år forøget med 32 % til 24,9 mia. kr. periode året før svarende til en stigning på 1 %. Stigning i basisindtægter Banken forøgede i 2006 de samlede basisindtægter med 78 mio. kr. i forhold til 2005, hvilket er en stigning på 9 %. Nettorenteindtægterne fra bankaktiviteter er steget med 130 mio. kr. svarende til 28 %. En del af fremgangen i udlåns- og indlånsvolumen opvejes af indsnævring af rentemarginalen. Garantiprovisionen (ekskl. boligområdet) er steget med 8 mio. kr. svarende til 19 %, hvilket er en følge af den fortsatte stigning i garantivolumen. Indtægterne fra bankens boligrådgivning har bidraget positivt til udviklingen i basisindtægterne med en vækst på 18 %. Væksten i kundedepotvolumen har medvirket til en forøgelse af de løbende indtægter fra værdipapirhandel og formuepleje. Samlet set er bankens løbende indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta steget med 46 % i forhold til 2005, mens der som forventet har været tale om et Indlån er i løbet af de seneste 12 måneder, som et resultat af en fokuseret indsats, samtidig steget med 20 % til 14,3 mia. kr. Garantivolumen er i samme periode steget med 1,4 mia. kr. til 8,5 mia. kr. Denne vækst er bl.a. en konsekvens af samarbejdet inden for realkredit med Totalkredit og DLR Kredit. Fortsat vækst i basisindtjening Basisindtjeningen i 2006 blev på 329 mio. kr. mod 325 mio. kr. i samme Basisindtægter og -omkostninger % 68 % % % 62 % 60 % % % 54 % Basisindtægter (mio. kr.) Basisomkostninger (mio. kr.) Omkostningsprocent (%) 7

8 Beretning fald i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter. Udviklingen har betydet, at nettorenternes andel af de samlede basisindtægter er steget i forhold til året før. Bankens fokus på investering og pension viser sig i fordelingen af de øvrige basisindtægter, idet 62 % af disse indtægter i 2006 udgøres af såkaldte handelsindtægter. Omkostninger til investeringer Basisomkostningerne er i 2006 steget med 57 mio. kr. i forhold til samme periode året før svarende til en stigning på 11 %. I forbindelse med den fortsatte implementering af decentrale rådgivningsmiljøer inden for bankens fire fokusområder erhverv, investering, pension og bolig i alle afdelinger har banken især rekrutteret nye pensions- og investeringsrådgivere. Tilgangen af medarbejdere har betydet, at banken i gennemsnit beskæftigede 544 medarbejdere i 2006, hvilket er 8 % flere end året før. Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til videreuddannelse, huslejeudgifter, drift af bygninger og IT-omkostninger. Bankens omkostningsprocent på 60,3 % er på samme niveau som i Nedskrivninger på uændret niveau Nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde i mio. kr. svarende til 0,1 % af de samlede udlån og garantier. Det er et uændret niveau i forhold til Baggrunden er en solid kreditbonitet. En stor del af udlånsvæksten er karakteriseret ved at være engagementer på sikkerhedsmæssigt dækket basis. Usikkerhed ved indregning og måling I 2005 blev en række nye danske regnskabsbestemmelser vedtaget. Ændringerne har især betydet væsentlige ændringer for værdiansættelse (måling) af udlån, herunder nedskrivninger, og stiller store krav til data og understøttende edbsystemer. Banken søger at etablere et datagrundlag, der skal sikre, at de nye regnskabsmæssige krav bliver efterlevet. Da de nødvendige understøttende edbsystemer endnu ikke har været implementeret fuldt ud, har banken etableret alternative systemer for at leve op til reglerne. Banken arbejder løbende med at forbedre de principper, der gælder for specielt gruppevise nedskrivninger. Det er ledelsens opfattelse, at regnskabsbekendtgørelsens regler er fulgt, og at den usikkerhed, der følger af implementeringen, ikke er af betydning for årsrapporten. Sparinvest giver stigning i beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen er steget med 11 mio. kr. til +66 mio. kr. Ekstraordinær opskrivning af aktier i Sparinvest udgør 72 mio. kr. Eksklusiv denne opskrivning er resultatet af beholdningsindtjeningen -6 mio. kr. Resultatet er primært en følge af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet af obligationer, finansielle renteinstrumenter og likviditet, som består af kursregulering og nettorente, udgjorde i mio. kr. mod +17 mio. kr. i Faldet skyldes, at der i 2006 er oplevet et stigende renteniveau. Resultatet er dels stigende renteudgifter til bankens pengemarkedsfunding og dels faldende obligationskurser. Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i ,6 % af kernekapitalen. Resultatet af bankens aktiebeholdning (ekskl. ekstraordinær opskrivning af Sparinvest), som består af kursregulering, udbytte og fundingudgifter, var i mio. kr. mod +39 mio. kr. året før. Forskellen skyldes udviklingen på især det danske aktiemarked, der ikke har været så positiv som i Bankens gennemsnitlige aktiebeholdning eksklusiv anlægsbeholdning og egne aktier har i 2006 udgjort 123 mio. kr. Hertil kommer 257 mio. kr., som har været placeret i obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser. Kursreguleringen af valuta og finansielle valutainstrumenter udgjorde i mio. kr., mod +10 mio. kr. året før. De resterende poster under beholdningsindtjeningen, som primært består af gebyrer og fordelte omkostninger, udgjorde i mio. kr. mod -11 mio. kr. i Forbedringen skyldes bl.a. stigende provisionsindtægter på egenbeholdningen. Solvensprocent på 12,1 % Bankens solvensprocent udgjorde pr. 31. december ,1 % mod 11,2 % på samme tidspunkt året før. Lovens minimumskrav er 8 %. For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig være rustet til fortsat vækst, tilstræber banken at have en solvens- og kernekapitalprocent, der er 3 % højere end lovgivningens minimumskrav.

9 Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 31. december ,3 % mod 7,5 % på samme tidspunkt året før. Banken lever dermed op til sine mål for kernekapital- og solvensprocent på hhv. 7 % og 11 %. Faldet i bankens kernekapitalprocent er primært en følge af stigningen i udlån og garantier, mens solvensprocenten er steget pga. optagelse af yderligere ansvarlig lånekapital. Kapitalforhold Forstædernes Banks basiskapital før fradrag udgjorde ved udgangen af mio. kr. og er sammensat af mio. kr. i egenkapital og mio. kr. i efterstillet kapital. Af den efterstillede kapital udgør hybridkapital 250 mio. kr., som fuldt ud medregnes i kernekapitalen. Banken har i løbet af år 2006 optaget yderligere ansvarlig lånekapital ad tre gange på i alt nominelt 513 mio. kr., mens et enkelt lån på 50 mio. kr. er udløbet. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning og usædvanlige forhold Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Forventninger til 2007 Basisindtjeningen forventes i 2007 at udgøre i størrelsesordenen 360 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 31 mio. kr. eller 9 %. Det vil i forhold til primo egenkapitalen svare til en forrentning på 21 %. Den stigende basisindtjening bygger på en række forudsætninger: Banken vil fortsat opleve et voksende forretningsomfang. Rentemarginalen forventes fortsat at blive indsnævret. Indtægterne fra værdipapirhandel, formuepleje og kundernes handel med valuta stiger bl.a. som følge af bankens fokus på formuerådgivning. Banken tilstræber en afdæmpet omkostningsudvikling i 2007 og 2008, som skal resultere i en faldende omkostningsprocent. Banken ønsker at konsolidere antallet af medarbejdere og eneste væsentlige nyinvestering i 2007 vil være etablering af den nye afdeling i Århus. Nedskrivninger indeholder en større grad af usikkerhed, hvorfor banken fastholder en forsigtig budgettering af nedskrivningerne. Bestyrelsen har besluttet, at der igen i år tildeles aktieoptioner til bankens direktion og ledergruppe. Omkostningen til optionsprogrammet forventes at udgøre ca. 7 mio. kr., der fordeles over 3 år. Direktionens andel udgør ca. 1,4 mio. kr. heraf. Derudover vil beholdningsindtjeningen for hele 2007 afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året. Den forsigtige fondspolitik vil blive videreført i Nye kapitaldækningsregler De nye kapitaldækningsregler, Basel II, træder i kraft 1/1 2007, men der er i det danske regelsæt indarbejdet en række overgangsordninger for den såkaldte søjle 1 (minimumskapitalkravet). Forstædernes Bank har i lighed med de fleste andre mellemstore danske banker valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basismetoden. Samtidig har banken gjort brug af overgangsordningen i Basel II for disse modeller, hvilket gør, at de nye metoder og principper for opgørelse af solvensprocenten tages i brug fra Banken forventer som en følge af de nye kapitaldækningsregler en mindre solvenslempelse, hvilket vil få effekt fra Banken vil løbende arbejde for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller, ligesom behovet for at anvende mere avancerede metoder i de nye kapitaldækningsregler løbende vil blive vurderet. Bestyrelsens forslag til udbytte og aktiesplit Bestyrelsen foreslår et udbytte på 41,4 mio. kr. svarende til 10 %. Sidste år udbetaltes 8 % i udbytte. Kursen på Forstædernes Bank aktien er firedoblet på fire år. For at bidrage til en fortsat god omsætning i aktien foreslår bestyrelsen på generalforsamlingen et aktiesplit i forholdet 1:4, således at stykstørrelsen fremover er 25 kr. FB Ejendomme A/S Der foretages ikke konsolidering med datterselskabet FB Ejendomme A/S, da selskabet ikke har erhvervsmæssige aktiviteter, og dets virksomhed vurderes som uvæsentlig i forhold til banken. 9

10 Nøgle- og hovedtal Nøgletal Solvens og kapital Solvensprocent % 12,1 11,2 11,6 12,2 14,3 Kernekapitalprocent % 7,3 7,5 7,1 7,3 7,9 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat % 31,4 31,4 27,0 18,2 11,9 Egenkapitalforrentning efter skat % 25,9 22,6 19,0 12,4 8,1 Indtjening pr. omkostningskrone (I/O) 1) kr. 1,80 1,71 1,55 1,31 1,19 Markedsrisiko Renterisiko (/kernekapital efter fradrag) % 2,9 2,9 3,0 2,4 4,0 Valutaposition (valutakursindikator 1/ kernekapital efter fradrag) % 6,1 10,7 4,7 4,3 5,9 Valutarisiko (valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag) % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet Udlån (plus nedskrivninger) i forhold til indlån % 143,5 143,3 129,1 120,8 111,3 Overdækning i forhold til 10%-kravet i Lov om finansiel virksomhed 152 % 133,7 109,4 142,5 90,6 209,8 Kreditrisiko Summen af store engagementer (/basiskapital) % 273,9 226,8 213,8 98,3 81,0 Årets nedskrivningsprocent % 0,1 0,1 0,2 0,8 1,0 Årets udlånsvækst % 20,2 43,6 44,3 22,4 7,9 Udlån i forhold til egenkapital 11,8 12,0 11,7 9,6 8,6 Aktieafkast (aktiestykstørrelse 100 kr.) Årets resultat pr. aktie 2) kr. 99,5 70,2 47,1 27,0 16,5 Indre værdi pr. aktie 2) kr Udbytte pr. aktie 2) kr Børskurs/årets resultat pr. aktie 2) 8,7 10,0 9,9 11,3 12,0 Børskurs/indre værdi pr aktie 2) 2,03 2,04 1,73 1,34 0,96 1) Indtjeningen omfatter nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter og resultat af kapitalandele i ass./tilknyttede virksomheder. Omkostninger omfatter udgifter til personale og administration, afskrivninger, andre ordinære udgifter og nedskrivninger. 2) Egne aktier indgår ikke i beregningen af nøgletallene. 10

11 (mio. kr.) Hovedtal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Skat Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over nøgle- og hovedtal for 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for ikke er tilpasset. 11

12 Aktiviteter Strategi implementeret Banken har implementeret den strategi, der blev fremlagt i årsrapporten for Kompetencen over for kunderne er forankret decentralt i afdelingerne. Samtlige afdelinger har selvstændige rådgivningsmiljøer inden for erhverv, investering, pension og bolig, som kan træffe beslutninger lokalt på stedet. Bankens forretningsomfang er i løbet af de seneste tre år steget med 145 %. Samtidig er antallet af medarbejdere steget med 25 %, så banken i 2006 har gennemsnitligt 544 medarbejdere, hvoraf en femtedel er investerings- og pensionsrådgivere. Imidlertid er antallet af afdelinger holdt konstant omkring de 20, idet målet netop har været at transformere alle afdelinger til komplette erhvervs- og investeringscentre. Senest har banken i 2006 sammenlagt afdelingerne i Hvidovre og Rødovre - til Rødovre Erhvervs- og Investeringscenter. Bredere forretning med erhverv Erhvervsområdet udgør to tredjedel af bankens forretningsomfang. I 2006 har fremgangen i antallet af erhvervskunder været på 11 % til i alt erhvervskunder. Samtidig er forretningerne med den enkelte kunde steget, således at kunderne benytter en bredere palet af bankens tilbud. I holdingselskaber er det især bankens finansieringsside og investeringstilbud, der vinder frem. Mest markant er det dog globaliseringen, som påvirker erhvervskundernes fokus og behov for rådgivning. Den internationale handel giver behov for at afdække forretningerne. I driftselskaber benytter kunderne derfor i stigende grad valutakonti, finansiering af lagre og Trade Finance. Banken har i løbet af 2005 og 2006 videreudviklet Trade Finance og opbygget eget elektronisk sagsstyringssystem. Herigennem er sagsbehandlingen blevet hurtigere inden for remburser, inkasso og garantier, sikkerhedsniveauet er blevet forøget, og brugerne er samtidig sikret direkte adgang til relevante dokumenter og informationer. Størstedelen af alle gennemførte remburser gennemføres i dag elektronisk. Tilsvarende udvikler banken sine tilbud og har stigende forretningsomfang på områder som valutarammer og forskellige typer af rente- og valutaswaps. Med sådanne tiltag følger naturligvis et stort ansvar over for kunderne og et ufravigeligt krav om at kunne yde rådgivning på det mest kompetente niveau. Gennem specialuddannelser og nyansættelser sikrer banken den professionelle rådgivning i forhold til kundernes mere komplekse og bredere behov. Ledelse af virksomheder handler imidlertid om mere end disse finansielle aspekter. Det satte banken fokus på ved sit erhvervsseminar i foråret, hvor vigtigheden af at arbejde med værdier blev belyst. I sin egen organisation lægger Forstædernes Bank selv stor vægt på arbejdet med værdier. Derfor er det nærliggende at invitere eksterne spidskompetencer og foredragsholdere til at bidrage med deres viden om værdiernes betydning i hverdagen og om innovation, vision, empati og humor. Samlet set er forretningsomfanget på erhvervsområdet steget 32 % i løbet af Helhedssyn med formuerådgivning Sammen med erhverv udgør formuerådgivningen det strategiske centrum. Banken har oprustet sin formueråd- givning dels gennem ansættelse af endnu flere investerings- og pensionsrådgivere i afdelingerne, dels ved at ændre den organisatoriske struktur i afdelingerne til to hovedområder: Erhverv og Formuerådgivning. Formuerådgivningen samler i disse afdelinger områderne investering, pension og bolig. Organisationen matcher på den måde bankens fokus og det helhedssyn på kundernes økonomi, som banken tilstræber. Til at understøtte formuerådgivningen opbygger banken centralt en specialistenhed, der skal besidde og koordinere viden om de mest centrale skatteforhold, specielt inden for formuerådgivning og pension. Hensigten er endvidere at kunne rådgive kvalificeret om, hvornår især erhvervskunderne bør tilknytte advokat eller revisor. Investeringsfokus klart Investeringstilbud er ofte indgangen til nye kunder. På trods af periodisk vanskelige markedsvilkår er bankens indsats på investeringsområdet vedholdende. Også på dette område erobrer banken markedsandele. Samtidig vokser markedet og kundernes investeringslyst fortsætter. Kunderne har således vist udpræget interesse for og i stort antal deltaget i bankens talrige temamøder og semi- 12

13 narer om specifikke investeringsemner. Dertil kommer et større investeringsseminar, der er en årlig tilbagevendende begivenhed med over 500 gæster. løbet af året valgt opsparing i pensionspleje, således at banken nu tæller mere end kunder, der benytter dette produkt. mindre fald i antal udbetalte lån og i det samlede volumen. Efter nogle meget aktive år på boligmarkedet har denne udvikling ikke overrasket. Interessen for investering viser en større bredde end hidtil. Interesse for spredning af investeringerne er stor. For eksempel er valutainvestering et voksende område, og i løbet af året formidlede banken en række garantiobligationer, der omfattede både aktier, aktieindeks, valuta og råvarer. Endvidere er de mere langsigtede forretninger som pleje af investeringer, pension og formue i stor fremgang. Væksten alene i disse plejeprodukter var i løbet af 2006 på ca. 50 %. Resultaterne af de langsigtede forretninger afspejler sig i den samlede kursværdi af kundernes depoter, der i 2006 er steget med 6 mia. kr. til i alt 25 mia. kr. Øget interesse for pension Markedet inden for pension vokser betydeligt. Det er en almindelig opfattelse, at det typisk er mænd, der står for pensionsopsparingen. At det ikke behøver være tilfældet, viste et af bankens pensionsseminarer, der var tilrettelagt specielt for kvinder. Kvinder har stor interesse for at sikre sig et godt otium, og erfaringerne fra seminaret giver anledning til overvejelser omkring formidlingsformen på dette forretningsområde. Væksten i FB Pensionspleje har i 2006 været på 38 % kunder har i Også overførslen af pensionsmidler fra andre institutter de såkaldte 41 overførsler er øget markant. Som resultat af øgede indbetalinger og kursudviklingen på eksisterende plejeordninger udgør den samlede forvaltede værdi i dag 2,2 mia. kr. For at opfylde kundernes behov for fuld pensionsdækning og samtidig kunne tilbyde egne livsforsikringsprodukter, har Forstædernes Bank sammen med over 100 andre pengeinstitutter stiftet selskabet Letpension. De første produkter fra Letpension kan forventes i løbet af Anledningen til at tale med kunderne om pension som del af formueplejen er ofte omprioritering eller refinansiering af lån i boligen. Færre aktiviteter på boligområdet Husprisernes tendens til stagnation, og i nogle områder fald, begrænser naturligt den vækst i belåning af friværdierne, som Danmark har oplevet de seneste år. Antallet af ejendomshandler er i løbet af året faldet, og renteniveauet er endnu ikke steget nok til, at kunder med fastforrentede lån omlægger til højere forrentning med henblik på nedbringelse af restgælden. I Forstædernes Bank kan udviklingen, specielt i andet halvår, mærkes ved et Boligen er imidlertid fortsat central i forbindelse med formuerådgivning. Og interessen for at se boligen som integreret del af formuen afspejler sig i mange personlige møder med rådgivere og i stor deltagelse ved bankens mange arrangementer om emnet. Liv i bankens netværk Netop arrangementer er en del af bankens øgede satsning. Det vil fortsat være gennem netværk, at banken primært skaber sin tilgang af relevante kunder. Arrangementerne er med til at pleje og udbygge dette netværk de personlige relationer bliver styrket og danner grobund for endnu flere relationer. For at kunne huse flere seminarer, temamøder og ikke-faglige arrangementer, som banken strategisk satser på, indrettede banken sit nye domicil derefter. Siden indflytningen i slutningen af 2005 har der været meget liv i både det nye bank- og finanshus og i de 19 Erhvervs- og Investeringscentre. Således gæstede ca kunder bank- og finanshuset på Kalvebod Brygge i forbindelse med 40 arrangementer i Et tilsvarende antal gæster fandt vej til næsten 100 arrangementer i bankens Erhvervs- og Investeringscentre, hvor oplevelserne spændte vidt inden for sportsgrene, kulturelle aftener, oplevelser og frem for alt faglige emner omkring erhverv og formue. 13

14 Aktiviteter Hovedopgaver 2007 Det er fortsat bankens hovedopgave at vinde markedsandele. Samtidig har banken gennem en periode analyseret mulighederne for at øge sit markedsområde. Nye markedsområder Forstædernes Bank har fundet området i og omkring Århus attraktivt. Banken har derfor fra starten af 2007 ansat en centerdirektør for en ny afdeling i byen og lejet en attraktiv ejendom centralt beliggende blot 100 m fra havnen. Efter ansættelse af hele medarbejderteamet og renovering af lokalerne forventes Århus Erhvervs- og Investeringscenter at slå dørene op i 2. kvartal I forvejen har banken mange kunder i Århus, et netværk og et samlet forretningsomfang på 1,5 mia. kr. Der er således et godt grundlag for, at afdelingen vil kunne leve op til forventningerne om at skabe positiv indtjening allerede i løbet af to år. Århus Erhvervs- og Investeringscenter vil fra start være fuldt bemandet med rådgivere inden for bankens fokusområder erhverv og formuerådgivning, der omfatter investering, pension og bolig. På baggrund af de løbende erfaringer fra Århus vil markedsmulighederne i andre større byer uden for hovedstadsregionen i de kommende år blive vurderet. Konsolidering I det etablerede markedsområde er det over en årrække lykkedes at erobre betydelige markedsandele. Fokus bliver derfor i en periode rettet mod en konsolidering af virksomheden. Implementeringen af bankens strategi har krævet mange nye tiltag og investeringer, som nu er i stand til at skabe ekstra forretning. Banken skal således fortsat erobre nye markedsandele og samtidig gennemføre en afdæmpet omkostningsudvikling i 2007 og Eneste væsentlige nyinvestering i 2007 og 2008 vil være markedsudvidelser gennem nyt Erhvervs- og Investeringscenter i Århus. Målet er at øge indtægterne per omkostningskrone til et niveau, hvor banken ved udgangen af 2008 igen placerer sig blandt toppen i branchen. Etik i alle led af forretningen Da bankens konkurrencekraft bygger på rådgivning, er det essentielt, at banken agerer seriøst og disciplineret. Forstædernes Bank har 1. januar 2007 etableret en compliancefunktion, fordi banken ønsker at øge sit fokus på etik og compliance-risikostyring. Til at stå i spidsen for denne funktion har banken ansat en centerdirektør. Markedsandel i Danmark 2,00 % 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Forstædernes Banks markedsandel i Danmark målt som samlet indlån og udlån. Compliancefunktionen bistår bankens ledelse med at sikre, at banken driver sine aktiviteter i overensstemmelse med finansiel lovgivning og de interne regler om for eksempel etik, som banken selv fastsætter. Compliancefunktionen vil derfor også iværksætte foranstaltninger til imødegåelse af compliancerisici i banken det vil sige risikoen for, at der opstår økonomiske tab som følge af myndighedskrav eller forringelse af bankens omdømme. Banken tager således forskud på det lovgivningsmæssige krav om, at finansielle virksomheder fra 1. november 2007 skal have en permanent, effektiv og uafhængig compliancefunktion. 14

15 Bankens rådgivningskoncept har et markedspotentiale i flere store byer i Danmark. I 2007 åbner centerdirektør Preben Koch Nielsen Århus Erhvervs- og Investeringscenter. Alt efter erfaringerne kan flere markedsområder følge efter. Samtidig er et nyt EU direktiv, MiFID, en oplagt anledning til at systematisere etikken i bankens investeringsrådgivning. Compliancefunktionen skal i den sammenhæng blandt andet rådgive og bistå bankens ansatte med at opretholde god etik i investeringsrådgivningen. EU direktiver udfordrer Basel II er et af de meget vidtrækkende finansielle EU direktiver, som implementeres i 2007/2008. Det er et sundt princip, at mindre risikofyldte engagementer ikke skal belaste bankernes kapital i samme grad som mere risikofyldte. Princippet matcher bankens konkurrencekraft, hvor priser fastsættes individuelt. Forstædernes Bank konkurrerer ikke på pris. Bankens priser fastsættes gennem en personlig vurdering af kunden og kunderelationen. Prisfastsættelsen er derfor baseret på et indgående kendskab til hver enkelt kunde. Udfordringen ved Basel II opstår i forhold til de systemer, der skal styre de forskellige modeller for fastsættelse af risiko. Forstædernes Bank har valgt at følge standardmodellen, hvorved kapitalbelastningen ved de forskellige engagementer fortsætter næsten uændret dog med visse lempelser. Forstædernes Bank undervurderer imidlertid ikke, at de større banker på sigt kan opnå en vis konkurrencefordel ved at benytte avancerede interne modeller, der kan reducere kapitalbelastningen. Banken ser det således som en opgave at fastholde en kurs, der fortsat tiltrækker solide kunder. Endvidere forventes Økonomi- og Erhvervsministeriet i løbet af 2007 at implementere lovgivning i forhold til et andet EU direktiv om Særligt dækkede obligationer, Covered Bonds. I tillæg til de eksisterende realkreditobligationer, vil det forøge både produktudbud og konkurrence. Likviditetskravene i forbindelse med Covered Bonds gør det imidlertid attraktivt for bankerne at etablere fælles funding. Alt efter hvilken model, ministeriet vælger i Danmark, kan lovgivningen favorisere store banker og give en større eller mindre udfordring for andre banker. Forstædernes Bank ønsker en samarbejdsmodel, hvor pengeinstitutter har mulighed for fælles at etablere obligationsudstedelser i lighed med det hidtidige samarbejde om realkredit. 15

16 Aktionærer Aktionæroversigt (ultimo 2006) Antal aktier Antal aktionærer Mange aktionærer er kunder Banken havde ved udgangen af aktionærer. Op mod halvdelen af aktiekapitalen ejes af aktionærer, som hver især har under 500 aktier. Bankens største aktionær ejer ca. 3 % af den samlede aktiekapital. Blandt aktionærerne er ca. 80 % samtidig kunder i banken. Forstædernes Bank havde ultimo 2006 en beholdning af egne aktier på 2,5 % af aktiekapitalen mod 0,6 % året før. Generalforsamlingen har bemyndiget banken til at erhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen. Aktie besiddelse Pct Kursstigning på 26 % Kursen på Forstædernes Bank aktien havde ved udgangen af 2006 nået 865 (slutkurs), hvilket svarer til en samlet markedsværdi på ca. 3,6 mia. kr. Aktiekursen ved udgangen af 2005 var 688, og aktiens kurs steg således 26 % i løbet af Pct Pct. < ,3 % ,4 % 0,4 % ,7 % ,3 % 10,5 % ,2 % ,4 % 36,8 % ,0 % ,6 % 10,4 % ,7 % ,1 % 18,5 % > ,1 % ,4 % 21,4 % Egne aktier ,5 % 0,6 % Ikke navnenoterede ,3 % 1,4 % I alt ,0 % ,0 % 100,0 % År 2006 har på trods af nedgangen henover sommeren været præget af et positivt aktiemarked. Således sluttede det toneangivende danske aktieindeks, OMXC20, med en stigning i 2006 på 12 %, mens Fondsbørsens pengeinstitutindeks oplevede en stigning på 23 %. Endelig steg MidCap+ med hele 47 %. Denne stigning er drevet af store stigninger i en række virksomheder som f.eks. SimCorp og NeuroSearch. Afkast på 27 % Banken udbetalte i 2006 et udbytte på 8 kr. pr. aktie. Samlet set har Forstædernes Bank aktien således i året 2006 givet et afkast på 27 %, hvilket er på niveau med gennemsnittet af sammenlignelige banker. Banken opfatter dette afkast som tilfredsstillende. Set over en 5-årig periode har Forstædernes Bank aktien givet et gennemsnitligt afkast på 41 % om året. På intet tidspunkt i perioden har det årlige afkast været under 16,8 %. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2006 udbetales 10 % i udbytte. Det svarer til en udbyttebetaling på 41,4 mio. kr. og betyder, at ca. 10 % af resultatet efter skat udbetales til aktionærerne. Banken udbetalte for regnskabsåret 2005 et udbytte på 8 %. Forslaget om stigningen i udbytteudbetalingen fra 8 % til 10 % skal ses i lyset af ønsket om en balanceret udbyttepolitik, der både tager hensyn til et meget tilfredsstillende årsresultat, men også til bankens fortsatte vækststrategi, som medfører et stort kapitalbehov. Indekseret kursudvikling i Forstædernes Bank, PI-indeks, MidCap+-indeks og OMC20-indeks i år års løbende afkast på Forstædernes Bank aktien 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Forstædernes Bank PI-indeks OMX20-indeks MidCap+-indeks Årlig afkast Gns. afkast for 5-årig periode 16

17 Investor Relation politik IR-politikken kan læses i sin helhed på bankens hjemmeside hvor der også er adgang til mange faciliteter og informationer for investorer. Vækst skaber behov for kapital For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig være rustet til fortsat vækst, tilstræber banken at have en solvensprocent, der er mindst 3 % højere end lovgivningens minimumskrav på 8 %. Banken vurderer løbende kapitalbehovet i forhold til sine forventninger til vækst. Ultimo 2006 var bankens solvensprocent på 12,1 % mod 11,2 % ultimo Banken har tre gange i 2006 optaget efterstillet kapital og samtidig været i stand til at akkumulere et betydeligt resultat. Derved er basiskapitalen i 2006 steget forholdsmæssigt mere end de risikovægtede aktiver. Bemyndigelse til at udstede nye aktier Bestyrelsen er i tiden indtil 1. januar 2010 bemyndiget til ad én eller flere omgange at udvide bankens aktiekapital med indtil kr. Bestyrelsen er endvidere i tiden indtil 1. januar 2010 bemyndiget til når som helst yderligere at udvide aktiekapitalen med indtil kr. i form af medarbejderaktier. Aktiesplit Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 5. marts 2007 stille forslag om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen ændres fra 100 kr. til 25 kr., blandt andet med henblik på at øge likviditeten i aktien. Fortsat interesse fra aktieanalytikere Banken har i 2006 oplevet en fortsat interesse fra aktieanalytikere. Det er bankens Investor Relation politik at være åben og at gøre det yderste Finanskalender februar Årsrapport (for regnskabsåret 2006) 5. marts Generalforsamling i Bella Center 26. april Kvartalsrapport 1. kvartal august Halvårsrapport 1. halvår oktober Kvartalsrapport kvartal 2007 for at sikre aktiens reelle markedsværdi. Derfor satser banken på at fastholde og udbygge denne analytikerkontakt. Udbygget information til aktionærer Sammen med Københavns Fondsbørs og en række andre MidCap+ og SmallCap+ selskaber deltog Forstædernes Bank igen i 2006 i et investorarrangement på Marriott Fondsbørsmeddelelser 2006 Hotel. Her mødte flere hundrede af selskabernes spørgelystne aktionærer op. Som del af udbygningen af aktionærinformationen er bankens præsentationer tilgængelige for alle på hjemmesiden, herunder præsentationer for analytikere og webcast i forbindelse med bankens generalforsamling og regnskabsoffentliggørelse af halvårsrapporten for november Forstædernes Bank, renteændring på Forstædernes Bank 100+ II 2002/ november Forstædernes Bank, renteændring på Forstædernes Bank oktober Forstædernes Bank, kvartalsrapport 3. kvartal oktober Forstædernes Bank, finanskalender september Forstædernes Bank, udsteder ansvarlig lånekapital 22. september Forstædernes Bank, avance ved salg af Totalkredit 12. september Forstædernes Bank, opjustering 21. august Forstædernes Bank, vil etablere sig i Århus 17. august Forstædernes Bank, halvårsrapport 1. halvår juni Forstædernes Bank, udsteder ansvarlig lånekapital 22. maj Forstædernes Bank, renteændring 19. maj Forstædernes Bank, renteændring 27. april Forstædernes Bank, kvartalsrapport 1. kvartal marts Forstædernes Bank, udsteder ansvarlig lånekapital 22. marts Forstædernes Bank, udlodder medarbejderaktier på baggrund af resultatet for marts Forstædernes Bank, forløb ordinær generalforsamling - rettelse 6. marts Forstædernes Bank, forløb ordinær generalforsamling 3. marts Forstædernes Bank, ny kuponrente på Isin DK Forstædernes Bank 2004/ marts Forstædernes Bank, ændring ledelse/revision 9. februar Forstædernes Bank, indkaldelse ordinær generalforsamling den 6. marts februar Forstædernes Bank, årsrapport januar Forstædernes Bank, opjustering og nyt aktieoptionsprogram Se alle bankens fondsbørsmeddelelser på 17

18 Corporate Governance God selskabsledelse Forstædernes Bank fokuserer i sin selskabsledelse på at sikre en god investorpleje og et højt informationsniveau til aktionærerne. Dette er en grundlæggende forudsætning for at udøve god Corporate Governance, hvorfor banken i stor udstrækning følger Københavns Fondsbørs Anbefalinger for god selskabsledelse Hvor dette ikke er tilfældet, forklarer banken hvorfor og følger dermed det såkaldte følg eller forklar -princip. Stemmeretsbegrænsning vedtaget af aktionærerne Aktionærerne har på generalforsam- lingen i fuld åbenhed vedtaget stemmeretsbegrænsning som udtryk for, at banken ønskes bevaret som et selvstændigt alternativ til storbankerne til glæde for bankens interessenter. Bestyrelsen har ikke til hensigt at foreslå, at stemmeretsbegrænsningen fjernes, da det efter bestyrelsens opfattelse kan medføre, at bankens aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt. En sådan spekulation kan efter bestyrelsens opfattelse hverken være i aktionærernes eller bankens interesse. Bestyrelse vælges af repræsentantskab Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af banken og tager ved sin årlige selvevaluering stilling til, om forretningsorden, retningslinjer, politikker og praksis er relevant og opdateret. Bestyrelsen fører tilsyn med banken og sikrer, at den ledes på forsvarlig vis. Bestyrelsen ansætter bankens ledelse, intern revision og indstiller valget af uafhængig ekstern revision til generalforsamlingen. Fem bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen, tre vælges af medarbejderne. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en periode på fire år. Ifølge bankens vedtægter vælger repræsentantskabet blandt sine 28 medlemmer fem bestyrelsesmedlemmer, fastlægger bestyrelsens vederlag og tager beslutning om oprettelse af filialer samt behandler bestyrelsesforslag til generalforsamlingen. Aldersgrænsen for repræsentantskabsmedlemmer er 70 år. I sine indstillinger af repræsentantskabskandidater til generalforsamlingen tilsikrer bestyrelsen, at kandidaterne har den relevante viden, bredde og professionelle erfaring i forhold til bankens behov. På denne måde sikres samtidig, at repræsentantskabet ved sit valg af bestyrelsesmedlemmer kan sammensætte den brede kompetence, der er nødvendig for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver bedst muligt. Bestyrelsen og direktionen finder, at relationen mellem generalforsamling, repræsentantskab og bestyrelse muliggør helhedsorienterede langtidsbetragtninger til gavn for bankens udvikling. Vedtægtsændringer Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, med mindre lovgivningen eller bankens vedtægter bestemmer andet. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ingen kan dog afgive flere stemmer end svarende til 1/1000 af den til enhver tid værende aktiekapital, det være sig på egne og/eller på andres vegne. Forslag til vedtægtsændringer fremsat af andre end bestyrelsen kræver dog, at halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital. Forslag fra aktionærer til den ordinære generalforsamling skal være fremsat skriftligt for bestyrelsesformanden senest d. 15. januar. Mødefrekvens og vederlag Bestyrelsen holdt 12 møder i 2006 og har ikke benyttet bestyrelsesudvalg. Aflønningen, der sker på markedsvilkår, offentliggøres for henholdsvis repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen i årsrapporten i en detaljeringsgrad, som banken finder rimelig i betragtning af vederlagsniveauet i forhold til sektoren. Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke fra sektorens normer (se note 6). Aktiehandler offentliggøres kvartalsvis via insiderindberetninger til Københavns Fondsbørs. Incitamentsordninger For at skabe en direkte sammenhæng mellem aktionærernes interesser og medarbejdernes incitamenter har banken en medarbejderaktieordning for alle medarbejdere og bonusaflønninger for bankens ledere, pensions- og investeringsrådgivere, en 18

19 tantiemeordning for direktionen samt et aktieoptionsprogram for direktionen og bankens ledere. Tildelingen af medarbejderaktier er gjort afhængig af, at banken placerer sig i den bedste tredjedel blandt de 20 største fullservice pengeinstitutter på udvalgte nøgletal, og at banken genererer et afkast, der er minimum 3 %-point højere end den 10 årige statsobligationsrente. De årlige omkostninger til medarbejderaktieordningen kan maksimalt udgøre 8 tkr. pr. fuldtidsmedarbejder. Incitamentsaflønningerne for bankens ledere og pensions- og investeringsrådgivere er ud over økonomiske resultater bl.a. gjort afhængige af ikke-finansielle nøgletal, herunder bankens kvalitetsregnskaber. Herved sikres en sammenhæng til bankens idégrundlag og vision. Der er for direktionen indført en tantiemeordning, der baserer sig på bankens årlige egenkapitalforrentning før skat sammenholdt med tilsvarende forrentningsprocenter blandt de institutter, Finanstilsynet kategoriserer som gruppe 2. Såfremt banken årligt forrenter egenkapitalen bedre end gennemsnittet af ovennævnte, udbetales der tantieme af denne merindtjening. I år 2006 udgjorde de samlede omkostninger til medarbejderaktier og incitamentsaflønninger ca. 7 % af de samlede lønomkostninger. Desuden er der fra 2006 indført et aktieoptionsprogram for direktionen og for ledere med reference til direktionen med det formål at fremme bankens værditilvækst. Efter nærmere aftale tildeles et antal aktieoptioner, der tidligst kan udnyttes efter 3 år og senest efter 6 år. I denne periode kan optionerne udnyttes indtil 10 bankdage efter bankens offentliggørelse af helår, halvårs- og kvartalsrapporter. Udnyttelseskursen svarer til den gennemsnitlige aktiekurs i de første 10 børsdage efter offentliggørelse af årsrapporten for året før tildelingsåret med et tillæg på 5 procent. Hensigten er årlig tildeling, og banken har foreløbig tildelt optioner i 2006 og Omkostningen til hvert optionsprogram udgør 6-7 mio. kr., der fordeles over 3 år. Direktionens andel udgør ca. 1,4 mio. kr heraf. Forpligtelser i relation til både direktionens og ledernes optionsprogrammer dækker banken gennem køb af Forstædernes Bank aktier i markedet. Mere information på hjemmesiden Bankens hjemmeside indeholder et stort tilbud af opdateret information til aktionærer og mulighed for kontakt med banken. Se f.eks.: Corporate Governance Investor Relation politik Bankens vedtægter Af hensyn til udenlandske investorer er bankens engelsksprogede del af hjemmesiden fokuseret på relevante, faktuelle oplysninger i forhold til investorer. Kunderettede informationer findes primært på dansk, idet bankens markedsområde alene er Danmark. Investor Relation-kontakt Investor relaterede spørgsmål besvares af Bestyrelsesformand Direktion IR-chef og kommunikationschef Steffen Torvits , 19

20 Idégrundlag Markedsposition Forstædernes Bank er en selvstændig og uafhængig bank med base i København og markedsområde i hovedstadsregionen og Århus. Vores konkurrenter er de største pengeinstitutter i Danmark. Forstædernes Bank ledes og drives som en forretning, hvor de tre væsentligste interessenter er aktionærer, kunder og medarbejdere. God balance i hensynet til disse interessenters krav og ønsker er afgørende for en langsigtet og stabil udvikling af banken: Indtjeningen i banken skal hvert år placere Forstædernes Bank blandt de bedste i sektoren og dermed give aktionærerne et konkurrencedygtigt, langsigtet afkast. Vision Forstædernes Bank skal være kundernes naturlige valg, når det drejer sig om at få den mest kompetente og personlige rådgivning inden for erhverv, investering, pension og bolig. Kunderne skal opleve en kompetent, faglig rådgivning og en høj grad af indlevelse fra vores medarbejdere. En oplevelse, der skal placere banken som den førende inden for kundetilfredshed. Vi mener, vi kan realisere denne vision gennem vores adfærd. En adfærd, der giver sig udtryk i hverdagen og er styret af bankens idegrundlag med dets stærke værdier. Medarbejderne skal trives og føle, at de har arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, der gør banken til sektorens bedste arbejdsplads. Det er ambitiøse mål. Det skal de være for at nå vores vision, der er bankens overordnede mål og perspektivet for dens udvikling. Idégrundlag og værdier Vi er tilgængelige og leverer et kvalitetsmæssigt særpræg i rådgivningen. Det gør vi ved at være nærværende, uformelle, handlekraftige og initiativrige. 20

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport. 2007 Resumé se side 3

Årsrapport. 2007 Resumé se side 3 Årsrapport 2007 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning Resume 2007/2008 3 Strategi 4 Beretning 5 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer og aktiekapital 16 Corporate

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere