Årsrapport. Resumé se side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Resumé se side 3"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Resumé se side 3

2 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/ Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance 18 Idégrundlag 20 Kvalitetsregnskab 22 Medarbejdere 24 Risikostyring 26 Påtegninger Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegninger 34 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 36 Resultatopgørelse 42 Balance 43 Egenkapitalopgørelse 44 Pengestrømsopgørelse 45 Noter 46 Kvalitetsregnskab (note) 63 Øvrige oplysninger Bankens afdelinger 65 Ledelse og ledelseshverv 66 Bestyrelse (formandskab) Helmer Olsen (formand) Jesper Andreasen (næstformand) Direktion Kjeld Mosebo Christensen (adm.) Niels Fessel Gunnar Kobberup Ekstern revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab AP l Statsautoriserede Revisorer Aktieinformation Aktiekapital: kr. (stykstørrelse 100 kr.) Antal aktionærer: Aktionærer over 5 %: Ingen Aktiekurs år 2006 (Slutkurs) Primo 688,00; ultimo 865,00 Indstillet udbytte for 2006: 10 kr. pr. aktie Finanskalender februar Årsrapport (for regnskabsåret 2006) 5. marts Generalforsamling 26. april Kvartalsrapport 1. kvartal 22. august Halvårsrapport 1. halvår 25. oktober Kvartalsrapport 3. kvartal 2

3 Resume 2006/2007 Resultat 2006 Resultat før skat udgør 491 mio. kr. i 2006 mod 380 mio. kr. i 2005, hvilket er en stigning på 29 %. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 35 %. Resultat efter skat udgør 405 mio. kr. svarende til en stigning på 48 % i forhold til Skattefri gevinst fra salget af Totalkredit på 96 mio. kr. Skattefri gevinst fra ekstraordinær opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S på 72 mio. kr. Vækst i forretningsomfang, dvs. indlån, udlån, garantier og depoter, på i alt 13 mia. kr. til 68 mia. kr., svarende til 24 %. Stigning i basisindtjening på 4 mio. kr. i forhold til rekordåret Fremgang på stort set alle områder af basisindtægterne bortset fra en forventet reduktion i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter. Nettorenteindtægter er steget med 28 %, og løbende indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta er samlet set steget med 46 %. Omkostningsprocent på 60 % svarende til samme niveau som i Forstædernes Bank aktien steg med 26 % i Forventninger og indsats 2007 Basisindtjening forventes at blive i niveauet 360 mio. kr., hvilket er en stigning på 9 % og svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på 21 %. Konsolidering med afdæmpet omkostningsudvikling over en toårig periode og øgede indtægter fra hidtidige investeringer. Øgede indtægter fra aftaler om formuepleje, værdipapirhandel og kunders handel med valuta. Voksende markedsandel og stigende forretningsomfang. Udvidet markedsområde med åbning af ny afdeling i Århus. Øget fokus på compliance, risikostyring og systematisering af etik i rådgivningen. Indtjening (mio.kr.) Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Avance ved salg af Totalkredit Jubilæumsomkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance (mio.kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Balancesum Depoter Garantier Nøgletal Basisindtjening i % af EK (primo) 23,3 % 32,3 % 22,5 % 10,0 % 10,1 % Resultat før skat i % af EK (primo) 34,8 % 37,8 % 29,5 % 19,1 % 12,4 % Resultat efter skat i % af EK (primo) 28,7 % 27,2 % 20,8 % 13,1 % 8,5 % Omkostningsprocent (basis) 60,3 % 59,1 % 65,2 % 67,4 % 67,0 % Solvensprocent 12,1 % 11,2 % 11,6 % 12,2 % 14,3 % Børskurs ultimo (slutkurs) Fuldtidsmedarbejdere (gnsn.) Der er ud over balancetal for 2004 ikke foretaget tilretning af sammenligningstal for For yderligere nøgletal og hovedtal efter Finanstilsynets regnskabsopstilling henvises til side

4 Strategi Forstædernes Bank er en rådgivningsbank med fokus på erhverv og formuerådgivning. Dette er bankens konkurrencekraft. Vi fokuserer på tre områder, som skal gøre Forstædernes Bank til det bedste valg og sikre bankens fortsatte vækst: Kvalitet i rådgivning Relevante kompetencer i alle filialer Vækst gennem netværk Kvalitet i rådgivning Kassebetjening og hyldevarer har banken erstattet med individuel rådgivning. Vi satser på at møde vores kunder med høj kvalitet og etik når og hvor det passer dem. Relevante kompetencer i alle filialer Vores kunder møder kompetente rådgivere inden for erhverv, investering, pension og bolig i alle bankens filialer. Det er her, vi har kundekontakten og beslutningskompetencen. På den måde får kunderne mulighed for at få rådgivning af rådgivere, de kender, og som desuden kan tage beslutninger på stedet. Vækst gennem netværk Den lokale filial udvider sin forretning ved at pleje og udbygge personlige relationer i et netværk af kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere. Vi bidrager til netværket med blandt andet aktiviteter som seminarer, temamøder og ikkefaglige arrangementer. Konsolidering af banken Sidste år forventede vi, at bankens indtjening og forretningsmæssige udvikling ville blive forstærket yderligere gennem nytteeffekt af investeringer og effektivitet. Det er lykkedes. Alligevel vægter vi at styrke denne proces yderligere gennem: Større markedsandel Større markedsområde Øget lønsomhed Robust kapitalgrundlag Større markedsandel Bankens primære markedsområde er hovedstadsregionen, hvor konkurrenterne er de største, danske pengeinstitutter. Markedet rummer stort potentiale for at tiltrække flere solide erhvervskunder specielt mellemstore, ejerledede virksomheder. Stigende private formuer giver gode udsigter for bankens formuerådgivning. Samtidig skal kvaliteten i rådgivningen bidrage til flere forretninger med hver enkelt kunde. Vi har positive forventninger til at kunne vinde yderligere markedsandele. Større markedsområde Bankens rådgivningskoncept har et markedspotentiale i flere større byer i Danmark. I første halvår 2007 åbner vi Århus Erhvervs- og Investeringscenter, og alt efter erfaringerne herfra kan flere markedsområder på et tidspunkt følge efter. Vi har til gengæld fravalgt den svenske side af Øresundsregionen. Øget lønsomhed Det nye markedsområde i Århus vil udgøre den eneste væsentlige nyinvestering i 2007 og Over en toårig periode dæmper vi omkostningsudviklingen betydeligt samtidig med, at de hidtidige investeringer skal resultere i øgede indtægter. Robust kapitalgrundlag For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig rustet til vækst tilstræber banken en solvensprocent, der er mindst 3 % højere end lovgivningens minimumskrav på 8 %. Vi vurderer løbende kapitalbehovet i forhold til forventningerne til væksten. Vi følger endvidere eventuelt ændrede konkurrenceforhold som følge af lovgivning om Basel II og Covered Bonds. Strategi implementeret Sidste år forventede vi, at strategien om at forankre rådgivningen og kompetencerne decentralt i afdelingerne ville fortsætte. Implementeringen er nu gennemført, så organisationen i alle filialer afspejler strategiens to hovedområder: Erhverv og Formuerådgivning. Voksende investeringsbank Som en af de største danske formidlere af garantiobligationer, vil vi fortsætte udviklingen af disse alternative investeringer. Det langsigtede fokus vil dog blive lagt på aftaler om pleje af investering, pension og formue. Vi vil desuden sikre, at banken fortsat kan vælge frit blandt de bedste investeringsforeninger. Professionelt renommé Da vores konkurrencekraft bygger på rådgivning, er det essentielt, at banken agerer seriøst, disciplineret og tillidsfuldt. Etikken vil blive fastholdt i rådgivningen, i kommunikationen og gennem bankens nye compliancefunktion. Tilliden mellem kunde og bank er det vigtigste for kunderne. Det viser bankens kvalitetsregnskab. Det bygger vi rådgivningen på. Og det udvikler vi hele bankens strategi efter. Direktionen 4

5 5

6 Beretning Resultat bedre end forventet Forstædernes Banks resultat før skat blev i 2006 på 491 mio. kr. mod 380 mio. kr. i samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 29 %. Efter skat blev resultatet 405 mio. kr. svarende til en stigning på 48 %. Stigningen er bl.a. drevet af, at banken skattefrit har kunnet indtægtsføre 96 mio. kr. fra salget af Totalkredit til Nykredit. Derudover har banken fået en skattefri gevinst i størrelsesordenen 72 mio. kr. som følge af en ekstraordinær opskrivning af værdien af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S. Basisindtjeningen er øget med 4 mio. kr. svarende til 1 %. Bortset fra en forventet reduktion i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter har banken oplevet fremgang på stort set alle forretningsområder. Beholdningsindtjeningen er steget med 11 mio. kr. til +66 mio. kr. Ekstraordinær opskrivning af aktier i Sparinvest udgør 72 mio. kr. Eksklusiv denne opskrivning er resultatet af beholdningsindtjeningen -6 mio. kr., primært som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 35 % og den gennemsnitlige egenkapital i 2006 med 31 % p.a. Efter skat er forrentningen af primo egenkapitalen 29 % p.a. Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. Forventninger indfriet Efter opjusteringen i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten 17. august 2006 forventede banken en basisindtjening for 2006 i niveauet mio. kr. Derudover opjusterede banken den 12. september 2006 resultatet, som følge af en ekstraordinær opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S på ca. 72 mio. kr. Med en basisindtjening på 329 mio. kr. er resultatet bedre end forventet. Årsagen skal primært findes i lavere nedskrivninger og øgede indtægter fra valuta- og formueplejeprodukter. Den ekstraordinære opskrivning af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S blev som forventet ca. 72 mio. kr. 24 % stigning i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang udlån, indlån, garantier og depoter udgjorde 31. december mia. kr. mod 54,8 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til en stigning på 24 %. Solid udlånsvækst Det samlede udlån er det seneste år steget med 3,4 mia. kr. til 20,3 mia. kr. pr. 31. december 2006, hvilket svarer til en stigning på 20 %. Udlånsfremgangen, der fordeler sig med 3,3 mia. kr. på erhvervskundeområdet og 0,1 mia. kr. på privatkundeområdet, er bredt funderet og kendetegnet ved en god bonitet. Udlånsstigningen på erhvervsområdet fordeler sig således: 1,1 mia. kr. til investeringskreditter med sikkerhed i form af overdækning og stop loss aftale. 1,1 mia. kr. til fuldt udlejede boligog erhvervsejendomme (40 % hhv. 60 %) med betydelig solvens hos ejerne. Resultat før skat i % af egenkapital (primo) Udvikling i samlet forretningsomfang 40,0 % 37,8 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 29,5 % 34,8 % 20,0 % 19,1 % 15,0 % 12,4 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Løbende Gennemsnit (seneste 5 år) Forretningsomfang (mia. kr.) 6

7 Specifikation af basisindtægter i alt Specifikation af Øvrige basisindtægter 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Øvrige 37 % Nettorente 63 % Øvrige 47 % Nettorente 53 % % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Øvrige gebyrer 11 % Handelsindtægter 62 % Øvrige gebyrer 16 % Handelsindtægter 64 % Garantiprovision 15 % Garantiprovision 11 % Bolig 12 % Bolig 9 % Figuren specificerer gebyrer og provisionsindtægter, der indregnes i basisindtjeningen. Se endvidere note 3, hvor bankens samlede gebyrer og provisionsindtægter er specificeret. 0,6 mia. kr. til boligbyggeri, hvor det forudsættes, at minimum 75 % er solgt på forhånd. 0,5 mia. kr. er fordelt på en lang række forskellige brancher. Udlån, hvor banken har stillet renteberegningen i bero, udgør pr. 31. december mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af de samlede udlån og garantier. Stor indlåns- og depotvækst Fortsat stor fokus på pensions- og investeringsområdet har gjort det muligt for banken at erobre markedsandele. Kundedepotvolumen er således det seneste år forøget med 32 % til 24,9 mia. kr. periode året før svarende til en stigning på 1 %. Stigning i basisindtægter Banken forøgede i 2006 de samlede basisindtægter med 78 mio. kr. i forhold til 2005, hvilket er en stigning på 9 %. Nettorenteindtægterne fra bankaktiviteter er steget med 130 mio. kr. svarende til 28 %. En del af fremgangen i udlåns- og indlånsvolumen opvejes af indsnævring af rentemarginalen. Garantiprovisionen (ekskl. boligområdet) er steget med 8 mio. kr. svarende til 19 %, hvilket er en følge af den fortsatte stigning i garantivolumen. Indtægterne fra bankens boligrådgivning har bidraget positivt til udviklingen i basisindtægterne med en vækst på 18 %. Væksten i kundedepotvolumen har medvirket til en forøgelse af de løbende indtægter fra værdipapirhandel og formuepleje. Samlet set er bankens løbende indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta steget med 46 % i forhold til 2005, mens der som forventet har været tale om et Indlån er i løbet af de seneste 12 måneder, som et resultat af en fokuseret indsats, samtidig steget med 20 % til 14,3 mia. kr. Garantivolumen er i samme periode steget med 1,4 mia. kr. til 8,5 mia. kr. Denne vækst er bl.a. en konsekvens af samarbejdet inden for realkredit med Totalkredit og DLR Kredit. Fortsat vækst i basisindtjening Basisindtjeningen i 2006 blev på 329 mio. kr. mod 325 mio. kr. i samme Basisindtægter og -omkostninger % 68 % % % 62 % 60 % % % 54 % Basisindtægter (mio. kr.) Basisomkostninger (mio. kr.) Omkostningsprocent (%) 7

8 Beretning fald i indtægter fra salg af garanterede investeringsprodukter. Udviklingen har betydet, at nettorenternes andel af de samlede basisindtægter er steget i forhold til året før. Bankens fokus på investering og pension viser sig i fordelingen af de øvrige basisindtægter, idet 62 % af disse indtægter i 2006 udgøres af såkaldte handelsindtægter. Omkostninger til investeringer Basisomkostningerne er i 2006 steget med 57 mio. kr. i forhold til samme periode året før svarende til en stigning på 11 %. I forbindelse med den fortsatte implementering af decentrale rådgivningsmiljøer inden for bankens fire fokusområder erhverv, investering, pension og bolig i alle afdelinger har banken især rekrutteret nye pensions- og investeringsrådgivere. Tilgangen af medarbejdere har betydet, at banken i gennemsnit beskæftigede 544 medarbejdere i 2006, hvilket er 8 % flere end året før. Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til videreuddannelse, huslejeudgifter, drift af bygninger og IT-omkostninger. Bankens omkostningsprocent på 60,3 % er på samme niveau som i Nedskrivninger på uændret niveau Nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde i mio. kr. svarende til 0,1 % af de samlede udlån og garantier. Det er et uændret niveau i forhold til Baggrunden er en solid kreditbonitet. En stor del af udlånsvæksten er karakteriseret ved at være engagementer på sikkerhedsmæssigt dækket basis. Usikkerhed ved indregning og måling I 2005 blev en række nye danske regnskabsbestemmelser vedtaget. Ændringerne har især betydet væsentlige ændringer for værdiansættelse (måling) af udlån, herunder nedskrivninger, og stiller store krav til data og understøttende edbsystemer. Banken søger at etablere et datagrundlag, der skal sikre, at de nye regnskabsmæssige krav bliver efterlevet. Da de nødvendige understøttende edbsystemer endnu ikke har været implementeret fuldt ud, har banken etableret alternative systemer for at leve op til reglerne. Banken arbejder løbende med at forbedre de principper, der gælder for specielt gruppevise nedskrivninger. Det er ledelsens opfattelse, at regnskabsbekendtgørelsens regler er fulgt, og at den usikkerhed, der følger af implementeringen, ikke er af betydning for årsrapporten. Sparinvest giver stigning i beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen er steget med 11 mio. kr. til +66 mio. kr. Ekstraordinær opskrivning af aktier i Sparinvest udgør 72 mio. kr. Eksklusiv denne opskrivning er resultatet af beholdningsindtjeningen -6 mio. kr. Resultatet er primært en følge af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet af obligationer, finansielle renteinstrumenter og likviditet, som består af kursregulering og nettorente, udgjorde i mio. kr. mod +17 mio. kr. i Faldet skyldes, at der i 2006 er oplevet et stigende renteniveau. Resultatet er dels stigende renteudgifter til bankens pengemarkedsfunding og dels faldende obligationskurser. Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i ,6 % af kernekapitalen. Resultatet af bankens aktiebeholdning (ekskl. ekstraordinær opskrivning af Sparinvest), som består af kursregulering, udbytte og fundingudgifter, var i mio. kr. mod +39 mio. kr. året før. Forskellen skyldes udviklingen på især det danske aktiemarked, der ikke har været så positiv som i Bankens gennemsnitlige aktiebeholdning eksklusiv anlægsbeholdning og egne aktier har i 2006 udgjort 123 mio. kr. Hertil kommer 257 mio. kr., som har været placeret i obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser. Kursreguleringen af valuta og finansielle valutainstrumenter udgjorde i mio. kr., mod +10 mio. kr. året før. De resterende poster under beholdningsindtjeningen, som primært består af gebyrer og fordelte omkostninger, udgjorde i mio. kr. mod -11 mio. kr. i Forbedringen skyldes bl.a. stigende provisionsindtægter på egenbeholdningen. Solvensprocent på 12,1 % Bankens solvensprocent udgjorde pr. 31. december ,1 % mod 11,2 % på samme tidspunkt året før. Lovens minimumskrav er 8 %. For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig være rustet til fortsat vækst, tilstræber banken at have en solvens- og kernekapitalprocent, der er 3 % højere end lovgivningens minimumskrav.

9 Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 31. december ,3 % mod 7,5 % på samme tidspunkt året før. Banken lever dermed op til sine mål for kernekapital- og solvensprocent på hhv. 7 % og 11 %. Faldet i bankens kernekapitalprocent er primært en følge af stigningen i udlån og garantier, mens solvensprocenten er steget pga. optagelse af yderligere ansvarlig lånekapital. Kapitalforhold Forstædernes Banks basiskapital før fradrag udgjorde ved udgangen af mio. kr. og er sammensat af mio. kr. i egenkapital og mio. kr. i efterstillet kapital. Af den efterstillede kapital udgør hybridkapital 250 mio. kr., som fuldt ud medregnes i kernekapitalen. Banken har i løbet af år 2006 optaget yderligere ansvarlig lånekapital ad tre gange på i alt nominelt 513 mio. kr., mens et enkelt lån på 50 mio. kr. er udløbet. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning og usædvanlige forhold Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Forventninger til 2007 Basisindtjeningen forventes i 2007 at udgøre i størrelsesordenen 360 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 31 mio. kr. eller 9 %. Det vil i forhold til primo egenkapitalen svare til en forrentning på 21 %. Den stigende basisindtjening bygger på en række forudsætninger: Banken vil fortsat opleve et voksende forretningsomfang. Rentemarginalen forventes fortsat at blive indsnævret. Indtægterne fra værdipapirhandel, formuepleje og kundernes handel med valuta stiger bl.a. som følge af bankens fokus på formuerådgivning. Banken tilstræber en afdæmpet omkostningsudvikling i 2007 og 2008, som skal resultere i en faldende omkostningsprocent. Banken ønsker at konsolidere antallet af medarbejdere og eneste væsentlige nyinvestering i 2007 vil være etablering af den nye afdeling i Århus. Nedskrivninger indeholder en større grad af usikkerhed, hvorfor banken fastholder en forsigtig budgettering af nedskrivningerne. Bestyrelsen har besluttet, at der igen i år tildeles aktieoptioner til bankens direktion og ledergruppe. Omkostningen til optionsprogrammet forventes at udgøre ca. 7 mio. kr., der fordeles over 3 år. Direktionens andel udgør ca. 1,4 mio. kr. heraf. Derudover vil beholdningsindtjeningen for hele 2007 afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året. Den forsigtige fondspolitik vil blive videreført i Nye kapitaldækningsregler De nye kapitaldækningsregler, Basel II, træder i kraft 1/1 2007, men der er i det danske regelsæt indarbejdet en række overgangsordninger for den såkaldte søjle 1 (minimumskapitalkravet). Forstædernes Bank har i lighed med de fleste andre mellemstore danske banker valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basismetoden. Samtidig har banken gjort brug af overgangsordningen i Basel II for disse modeller, hvilket gør, at de nye metoder og principper for opgørelse af solvensprocenten tages i brug fra Banken forventer som en følge af de nye kapitaldækningsregler en mindre solvenslempelse, hvilket vil få effekt fra Banken vil løbende arbejde for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller, ligesom behovet for at anvende mere avancerede metoder i de nye kapitaldækningsregler løbende vil blive vurderet. Bestyrelsens forslag til udbytte og aktiesplit Bestyrelsen foreslår et udbytte på 41,4 mio. kr. svarende til 10 %. Sidste år udbetaltes 8 % i udbytte. Kursen på Forstædernes Bank aktien er firedoblet på fire år. For at bidrage til en fortsat god omsætning i aktien foreslår bestyrelsen på generalforsamlingen et aktiesplit i forholdet 1:4, således at stykstørrelsen fremover er 25 kr. FB Ejendomme A/S Der foretages ikke konsolidering med datterselskabet FB Ejendomme A/S, da selskabet ikke har erhvervsmæssige aktiviteter, og dets virksomhed vurderes som uvæsentlig i forhold til banken. 9

10 Nøgle- og hovedtal Nøgletal Solvens og kapital Solvensprocent % 12,1 11,2 11,6 12,2 14,3 Kernekapitalprocent % 7,3 7,5 7,1 7,3 7,9 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat % 31,4 31,4 27,0 18,2 11,9 Egenkapitalforrentning efter skat % 25,9 22,6 19,0 12,4 8,1 Indtjening pr. omkostningskrone (I/O) 1) kr. 1,80 1,71 1,55 1,31 1,19 Markedsrisiko Renterisiko (/kernekapital efter fradrag) % 2,9 2,9 3,0 2,4 4,0 Valutaposition (valutakursindikator 1/ kernekapital efter fradrag) % 6,1 10,7 4,7 4,3 5,9 Valutarisiko (valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag) % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet Udlån (plus nedskrivninger) i forhold til indlån % 143,5 143,3 129,1 120,8 111,3 Overdækning i forhold til 10%-kravet i Lov om finansiel virksomhed 152 % 133,7 109,4 142,5 90,6 209,8 Kreditrisiko Summen af store engagementer (/basiskapital) % 273,9 226,8 213,8 98,3 81,0 Årets nedskrivningsprocent % 0,1 0,1 0,2 0,8 1,0 Årets udlånsvækst % 20,2 43,6 44,3 22,4 7,9 Udlån i forhold til egenkapital 11,8 12,0 11,7 9,6 8,6 Aktieafkast (aktiestykstørrelse 100 kr.) Årets resultat pr. aktie 2) kr. 99,5 70,2 47,1 27,0 16,5 Indre værdi pr. aktie 2) kr Udbytte pr. aktie 2) kr Børskurs/årets resultat pr. aktie 2) 8,7 10,0 9,9 11,3 12,0 Børskurs/indre værdi pr aktie 2) 2,03 2,04 1,73 1,34 0,96 1) Indtjeningen omfatter nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter og resultat af kapitalandele i ass./tilknyttede virksomheder. Omkostninger omfatter udgifter til personale og administration, afskrivninger, andre ordinære udgifter og nedskrivninger. 2) Egne aktier indgår ikke i beregningen af nøgletallene. 10

11 (mio. kr.) Hovedtal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Skat Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over nøgle- og hovedtal for 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for ikke er tilpasset. 11

12 Aktiviteter Strategi implementeret Banken har implementeret den strategi, der blev fremlagt i årsrapporten for Kompetencen over for kunderne er forankret decentralt i afdelingerne. Samtlige afdelinger har selvstændige rådgivningsmiljøer inden for erhverv, investering, pension og bolig, som kan træffe beslutninger lokalt på stedet. Bankens forretningsomfang er i løbet af de seneste tre år steget med 145 %. Samtidig er antallet af medarbejdere steget med 25 %, så banken i 2006 har gennemsnitligt 544 medarbejdere, hvoraf en femtedel er investerings- og pensionsrådgivere. Imidlertid er antallet af afdelinger holdt konstant omkring de 20, idet målet netop har været at transformere alle afdelinger til komplette erhvervs- og investeringscentre. Senest har banken i 2006 sammenlagt afdelingerne i Hvidovre og Rødovre - til Rødovre Erhvervs- og Investeringscenter. Bredere forretning med erhverv Erhvervsområdet udgør to tredjedel af bankens forretningsomfang. I 2006 har fremgangen i antallet af erhvervskunder været på 11 % til i alt erhvervskunder. Samtidig er forretningerne med den enkelte kunde steget, således at kunderne benytter en bredere palet af bankens tilbud. I holdingselskaber er det især bankens finansieringsside og investeringstilbud, der vinder frem. Mest markant er det dog globaliseringen, som påvirker erhvervskundernes fokus og behov for rådgivning. Den internationale handel giver behov for at afdække forretningerne. I driftselskaber benytter kunderne derfor i stigende grad valutakonti, finansiering af lagre og Trade Finance. Banken har i løbet af 2005 og 2006 videreudviklet Trade Finance og opbygget eget elektronisk sagsstyringssystem. Herigennem er sagsbehandlingen blevet hurtigere inden for remburser, inkasso og garantier, sikkerhedsniveauet er blevet forøget, og brugerne er samtidig sikret direkte adgang til relevante dokumenter og informationer. Størstedelen af alle gennemførte remburser gennemføres i dag elektronisk. Tilsvarende udvikler banken sine tilbud og har stigende forretningsomfang på områder som valutarammer og forskellige typer af rente- og valutaswaps. Med sådanne tiltag følger naturligvis et stort ansvar over for kunderne og et ufravigeligt krav om at kunne yde rådgivning på det mest kompetente niveau. Gennem specialuddannelser og nyansættelser sikrer banken den professionelle rådgivning i forhold til kundernes mere komplekse og bredere behov. Ledelse af virksomheder handler imidlertid om mere end disse finansielle aspekter. Det satte banken fokus på ved sit erhvervsseminar i foråret, hvor vigtigheden af at arbejde med værdier blev belyst. I sin egen organisation lægger Forstædernes Bank selv stor vægt på arbejdet med værdier. Derfor er det nærliggende at invitere eksterne spidskompetencer og foredragsholdere til at bidrage med deres viden om værdiernes betydning i hverdagen og om innovation, vision, empati og humor. Samlet set er forretningsomfanget på erhvervsområdet steget 32 % i løbet af Helhedssyn med formuerådgivning Sammen med erhverv udgør formuerådgivningen det strategiske centrum. Banken har oprustet sin formueråd- givning dels gennem ansættelse af endnu flere investerings- og pensionsrådgivere i afdelingerne, dels ved at ændre den organisatoriske struktur i afdelingerne til to hovedområder: Erhverv og Formuerådgivning. Formuerådgivningen samler i disse afdelinger områderne investering, pension og bolig. Organisationen matcher på den måde bankens fokus og det helhedssyn på kundernes økonomi, som banken tilstræber. Til at understøtte formuerådgivningen opbygger banken centralt en specialistenhed, der skal besidde og koordinere viden om de mest centrale skatteforhold, specielt inden for formuerådgivning og pension. Hensigten er endvidere at kunne rådgive kvalificeret om, hvornår især erhvervskunderne bør tilknytte advokat eller revisor. Investeringsfokus klart Investeringstilbud er ofte indgangen til nye kunder. På trods af periodisk vanskelige markedsvilkår er bankens indsats på investeringsområdet vedholdende. Også på dette område erobrer banken markedsandele. Samtidig vokser markedet og kundernes investeringslyst fortsætter. Kunderne har således vist udpræget interesse for og i stort antal deltaget i bankens talrige temamøder og semi- 12

13 narer om specifikke investeringsemner. Dertil kommer et større investeringsseminar, der er en årlig tilbagevendende begivenhed med over 500 gæster. løbet af året valgt opsparing i pensionspleje, således at banken nu tæller mere end kunder, der benytter dette produkt. mindre fald i antal udbetalte lån og i det samlede volumen. Efter nogle meget aktive år på boligmarkedet har denne udvikling ikke overrasket. Interessen for investering viser en større bredde end hidtil. Interesse for spredning af investeringerne er stor. For eksempel er valutainvestering et voksende område, og i løbet af året formidlede banken en række garantiobligationer, der omfattede både aktier, aktieindeks, valuta og råvarer. Endvidere er de mere langsigtede forretninger som pleje af investeringer, pension og formue i stor fremgang. Væksten alene i disse plejeprodukter var i løbet af 2006 på ca. 50 %. Resultaterne af de langsigtede forretninger afspejler sig i den samlede kursværdi af kundernes depoter, der i 2006 er steget med 6 mia. kr. til i alt 25 mia. kr. Øget interesse for pension Markedet inden for pension vokser betydeligt. Det er en almindelig opfattelse, at det typisk er mænd, der står for pensionsopsparingen. At det ikke behøver være tilfældet, viste et af bankens pensionsseminarer, der var tilrettelagt specielt for kvinder. Kvinder har stor interesse for at sikre sig et godt otium, og erfaringerne fra seminaret giver anledning til overvejelser omkring formidlingsformen på dette forretningsområde. Væksten i FB Pensionspleje har i 2006 været på 38 % kunder har i Også overførslen af pensionsmidler fra andre institutter de såkaldte 41 overførsler er øget markant. Som resultat af øgede indbetalinger og kursudviklingen på eksisterende plejeordninger udgør den samlede forvaltede værdi i dag 2,2 mia. kr. For at opfylde kundernes behov for fuld pensionsdækning og samtidig kunne tilbyde egne livsforsikringsprodukter, har Forstædernes Bank sammen med over 100 andre pengeinstitutter stiftet selskabet Letpension. De første produkter fra Letpension kan forventes i løbet af Anledningen til at tale med kunderne om pension som del af formueplejen er ofte omprioritering eller refinansiering af lån i boligen. Færre aktiviteter på boligområdet Husprisernes tendens til stagnation, og i nogle områder fald, begrænser naturligt den vækst i belåning af friværdierne, som Danmark har oplevet de seneste år. Antallet af ejendomshandler er i løbet af året faldet, og renteniveauet er endnu ikke steget nok til, at kunder med fastforrentede lån omlægger til højere forrentning med henblik på nedbringelse af restgælden. I Forstædernes Bank kan udviklingen, specielt i andet halvår, mærkes ved et Boligen er imidlertid fortsat central i forbindelse med formuerådgivning. Og interessen for at se boligen som integreret del af formuen afspejler sig i mange personlige møder med rådgivere og i stor deltagelse ved bankens mange arrangementer om emnet. Liv i bankens netværk Netop arrangementer er en del af bankens øgede satsning. Det vil fortsat være gennem netværk, at banken primært skaber sin tilgang af relevante kunder. Arrangementerne er med til at pleje og udbygge dette netværk de personlige relationer bliver styrket og danner grobund for endnu flere relationer. For at kunne huse flere seminarer, temamøder og ikke-faglige arrangementer, som banken strategisk satser på, indrettede banken sit nye domicil derefter. Siden indflytningen i slutningen af 2005 har der været meget liv i både det nye bank- og finanshus og i de 19 Erhvervs- og Investeringscentre. Således gæstede ca kunder bank- og finanshuset på Kalvebod Brygge i forbindelse med 40 arrangementer i Et tilsvarende antal gæster fandt vej til næsten 100 arrangementer i bankens Erhvervs- og Investeringscentre, hvor oplevelserne spændte vidt inden for sportsgrene, kulturelle aftener, oplevelser og frem for alt faglige emner omkring erhverv og formue. 13

14 Aktiviteter Hovedopgaver 2007 Det er fortsat bankens hovedopgave at vinde markedsandele. Samtidig har banken gennem en periode analyseret mulighederne for at øge sit markedsområde. Nye markedsområder Forstædernes Bank har fundet området i og omkring Århus attraktivt. Banken har derfor fra starten af 2007 ansat en centerdirektør for en ny afdeling i byen og lejet en attraktiv ejendom centralt beliggende blot 100 m fra havnen. Efter ansættelse af hele medarbejderteamet og renovering af lokalerne forventes Århus Erhvervs- og Investeringscenter at slå dørene op i 2. kvartal I forvejen har banken mange kunder i Århus, et netværk og et samlet forretningsomfang på 1,5 mia. kr. Der er således et godt grundlag for, at afdelingen vil kunne leve op til forventningerne om at skabe positiv indtjening allerede i løbet af to år. Århus Erhvervs- og Investeringscenter vil fra start være fuldt bemandet med rådgivere inden for bankens fokusområder erhverv og formuerådgivning, der omfatter investering, pension og bolig. På baggrund af de løbende erfaringer fra Århus vil markedsmulighederne i andre større byer uden for hovedstadsregionen i de kommende år blive vurderet. Konsolidering I det etablerede markedsområde er det over en årrække lykkedes at erobre betydelige markedsandele. Fokus bliver derfor i en periode rettet mod en konsolidering af virksomheden. Implementeringen af bankens strategi har krævet mange nye tiltag og investeringer, som nu er i stand til at skabe ekstra forretning. Banken skal således fortsat erobre nye markedsandele og samtidig gennemføre en afdæmpet omkostningsudvikling i 2007 og Eneste væsentlige nyinvestering i 2007 og 2008 vil være markedsudvidelser gennem nyt Erhvervs- og Investeringscenter i Århus. Målet er at øge indtægterne per omkostningskrone til et niveau, hvor banken ved udgangen af 2008 igen placerer sig blandt toppen i branchen. Etik i alle led af forretningen Da bankens konkurrencekraft bygger på rådgivning, er det essentielt, at banken agerer seriøst og disciplineret. Forstædernes Bank har 1. januar 2007 etableret en compliancefunktion, fordi banken ønsker at øge sit fokus på etik og compliance-risikostyring. Til at stå i spidsen for denne funktion har banken ansat en centerdirektør. Markedsandel i Danmark 2,00 % 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Forstædernes Banks markedsandel i Danmark målt som samlet indlån og udlån. Compliancefunktionen bistår bankens ledelse med at sikre, at banken driver sine aktiviteter i overensstemmelse med finansiel lovgivning og de interne regler om for eksempel etik, som banken selv fastsætter. Compliancefunktionen vil derfor også iværksætte foranstaltninger til imødegåelse af compliancerisici i banken det vil sige risikoen for, at der opstår økonomiske tab som følge af myndighedskrav eller forringelse af bankens omdømme. Banken tager således forskud på det lovgivningsmæssige krav om, at finansielle virksomheder fra 1. november 2007 skal have en permanent, effektiv og uafhængig compliancefunktion. 14

15 Bankens rådgivningskoncept har et markedspotentiale i flere store byer i Danmark. I 2007 åbner centerdirektør Preben Koch Nielsen Århus Erhvervs- og Investeringscenter. Alt efter erfaringerne kan flere markedsområder følge efter. Samtidig er et nyt EU direktiv, MiFID, en oplagt anledning til at systematisere etikken i bankens investeringsrådgivning. Compliancefunktionen skal i den sammenhæng blandt andet rådgive og bistå bankens ansatte med at opretholde god etik i investeringsrådgivningen. EU direktiver udfordrer Basel II er et af de meget vidtrækkende finansielle EU direktiver, som implementeres i 2007/2008. Det er et sundt princip, at mindre risikofyldte engagementer ikke skal belaste bankernes kapital i samme grad som mere risikofyldte. Princippet matcher bankens konkurrencekraft, hvor priser fastsættes individuelt. Forstædernes Bank konkurrerer ikke på pris. Bankens priser fastsættes gennem en personlig vurdering af kunden og kunderelationen. Prisfastsættelsen er derfor baseret på et indgående kendskab til hver enkelt kunde. Udfordringen ved Basel II opstår i forhold til de systemer, der skal styre de forskellige modeller for fastsættelse af risiko. Forstædernes Bank har valgt at følge standardmodellen, hvorved kapitalbelastningen ved de forskellige engagementer fortsætter næsten uændret dog med visse lempelser. Forstædernes Bank undervurderer imidlertid ikke, at de større banker på sigt kan opnå en vis konkurrencefordel ved at benytte avancerede interne modeller, der kan reducere kapitalbelastningen. Banken ser det således som en opgave at fastholde en kurs, der fortsat tiltrækker solide kunder. Endvidere forventes Økonomi- og Erhvervsministeriet i løbet af 2007 at implementere lovgivning i forhold til et andet EU direktiv om Særligt dækkede obligationer, Covered Bonds. I tillæg til de eksisterende realkreditobligationer, vil det forøge både produktudbud og konkurrence. Likviditetskravene i forbindelse med Covered Bonds gør det imidlertid attraktivt for bankerne at etablere fælles funding. Alt efter hvilken model, ministeriet vælger i Danmark, kan lovgivningen favorisere store banker og give en større eller mindre udfordring for andre banker. Forstædernes Bank ønsker en samarbejdsmodel, hvor pengeinstitutter har mulighed for fælles at etablere obligationsudstedelser i lighed med det hidtidige samarbejde om realkredit. 15

16 Aktionærer Aktionæroversigt (ultimo 2006) Antal aktier Antal aktionærer Mange aktionærer er kunder Banken havde ved udgangen af aktionærer. Op mod halvdelen af aktiekapitalen ejes af aktionærer, som hver især har under 500 aktier. Bankens største aktionær ejer ca. 3 % af den samlede aktiekapital. Blandt aktionærerne er ca. 80 % samtidig kunder i banken. Forstædernes Bank havde ultimo 2006 en beholdning af egne aktier på 2,5 % af aktiekapitalen mod 0,6 % året før. Generalforsamlingen har bemyndiget banken til at erhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen. Aktie besiddelse Pct Kursstigning på 26 % Kursen på Forstædernes Bank aktien havde ved udgangen af 2006 nået 865 (slutkurs), hvilket svarer til en samlet markedsværdi på ca. 3,6 mia. kr. Aktiekursen ved udgangen af 2005 var 688, og aktiens kurs steg således 26 % i løbet af Pct Pct. < ,3 % ,4 % 0,4 % ,7 % ,3 % 10,5 % ,2 % ,4 % 36,8 % ,0 % ,6 % 10,4 % ,7 % ,1 % 18,5 % > ,1 % ,4 % 21,4 % Egne aktier ,5 % 0,6 % Ikke navnenoterede ,3 % 1,4 % I alt ,0 % ,0 % 100,0 % År 2006 har på trods af nedgangen henover sommeren været præget af et positivt aktiemarked. Således sluttede det toneangivende danske aktieindeks, OMXC20, med en stigning i 2006 på 12 %, mens Fondsbørsens pengeinstitutindeks oplevede en stigning på 23 %. Endelig steg MidCap+ med hele 47 %. Denne stigning er drevet af store stigninger i en række virksomheder som f.eks. SimCorp og NeuroSearch. Afkast på 27 % Banken udbetalte i 2006 et udbytte på 8 kr. pr. aktie. Samlet set har Forstædernes Bank aktien således i året 2006 givet et afkast på 27 %, hvilket er på niveau med gennemsnittet af sammenlignelige banker. Banken opfatter dette afkast som tilfredsstillende. Set over en 5-årig periode har Forstædernes Bank aktien givet et gennemsnitligt afkast på 41 % om året. På intet tidspunkt i perioden har det årlige afkast været under 16,8 %. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2006 udbetales 10 % i udbytte. Det svarer til en udbyttebetaling på 41,4 mio. kr. og betyder, at ca. 10 % af resultatet efter skat udbetales til aktionærerne. Banken udbetalte for regnskabsåret 2005 et udbytte på 8 %. Forslaget om stigningen i udbytteudbetalingen fra 8 % til 10 % skal ses i lyset af ønsket om en balanceret udbyttepolitik, der både tager hensyn til et meget tilfredsstillende årsresultat, men også til bankens fortsatte vækststrategi, som medfører et stort kapitalbehov. Indekseret kursudvikling i Forstædernes Bank, PI-indeks, MidCap+-indeks og OMC20-indeks i år års løbende afkast på Forstædernes Bank aktien 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Forstædernes Bank PI-indeks OMX20-indeks MidCap+-indeks Årlig afkast Gns. afkast for 5-årig periode 16

17 Investor Relation politik IR-politikken kan læses i sin helhed på bankens hjemmeside hvor der også er adgang til mange faciliteter og informationer for investorer. Vækst skaber behov for kapital For at være garderet mod konjunktursvingninger og samtidig være rustet til fortsat vækst, tilstræber banken at have en solvensprocent, der er mindst 3 % højere end lovgivningens minimumskrav på 8 %. Banken vurderer løbende kapitalbehovet i forhold til sine forventninger til vækst. Ultimo 2006 var bankens solvensprocent på 12,1 % mod 11,2 % ultimo Banken har tre gange i 2006 optaget efterstillet kapital og samtidig været i stand til at akkumulere et betydeligt resultat. Derved er basiskapitalen i 2006 steget forholdsmæssigt mere end de risikovægtede aktiver. Bemyndigelse til at udstede nye aktier Bestyrelsen er i tiden indtil 1. januar 2010 bemyndiget til ad én eller flere omgange at udvide bankens aktiekapital med indtil kr. Bestyrelsen er endvidere i tiden indtil 1. januar 2010 bemyndiget til når som helst yderligere at udvide aktiekapitalen med indtil kr. i form af medarbejderaktier. Aktiesplit Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 5. marts 2007 stille forslag om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen ændres fra 100 kr. til 25 kr., blandt andet med henblik på at øge likviditeten i aktien. Fortsat interesse fra aktieanalytikere Banken har i 2006 oplevet en fortsat interesse fra aktieanalytikere. Det er bankens Investor Relation politik at være åben og at gøre det yderste Finanskalender februar Årsrapport (for regnskabsåret 2006) 5. marts Generalforsamling i Bella Center 26. april Kvartalsrapport 1. kvartal august Halvårsrapport 1. halvår oktober Kvartalsrapport kvartal 2007 for at sikre aktiens reelle markedsværdi. Derfor satser banken på at fastholde og udbygge denne analytikerkontakt. Udbygget information til aktionærer Sammen med Københavns Fondsbørs og en række andre MidCap+ og SmallCap+ selskaber deltog Forstædernes Bank igen i 2006 i et investorarrangement på Marriott Fondsbørsmeddelelser 2006 Hotel. Her mødte flere hundrede af selskabernes spørgelystne aktionærer op. Som del af udbygningen af aktionærinformationen er bankens præsentationer tilgængelige for alle på hjemmesiden, herunder præsentationer for analytikere og webcast i forbindelse med bankens generalforsamling og regnskabsoffentliggørelse af halvårsrapporten for november Forstædernes Bank, renteændring på Forstædernes Bank 100+ II 2002/ november Forstædernes Bank, renteændring på Forstædernes Bank oktober Forstædernes Bank, kvartalsrapport 3. kvartal oktober Forstædernes Bank, finanskalender september Forstædernes Bank, udsteder ansvarlig lånekapital 22. september Forstædernes Bank, avance ved salg af Totalkredit 12. september Forstædernes Bank, opjustering 21. august Forstædernes Bank, vil etablere sig i Århus 17. august Forstædernes Bank, halvårsrapport 1. halvår juni Forstædernes Bank, udsteder ansvarlig lånekapital 22. maj Forstædernes Bank, renteændring 19. maj Forstædernes Bank, renteændring 27. april Forstædernes Bank, kvartalsrapport 1. kvartal marts Forstædernes Bank, udsteder ansvarlig lånekapital 22. marts Forstædernes Bank, udlodder medarbejderaktier på baggrund af resultatet for marts Forstædernes Bank, forløb ordinær generalforsamling - rettelse 6. marts Forstædernes Bank, forløb ordinær generalforsamling 3. marts Forstædernes Bank, ny kuponrente på Isin DK Forstædernes Bank 2004/ marts Forstædernes Bank, ændring ledelse/revision 9. februar Forstædernes Bank, indkaldelse ordinær generalforsamling den 6. marts februar Forstædernes Bank, årsrapport januar Forstædernes Bank, opjustering og nyt aktieoptionsprogram Se alle bankens fondsbørsmeddelelser på 17

18 Corporate Governance God selskabsledelse Forstædernes Bank fokuserer i sin selskabsledelse på at sikre en god investorpleje og et højt informationsniveau til aktionærerne. Dette er en grundlæggende forudsætning for at udøve god Corporate Governance, hvorfor banken i stor udstrækning følger Københavns Fondsbørs Anbefalinger for god selskabsledelse Hvor dette ikke er tilfældet, forklarer banken hvorfor og følger dermed det såkaldte følg eller forklar -princip. Stemmeretsbegrænsning vedtaget af aktionærerne Aktionærerne har på generalforsam- lingen i fuld åbenhed vedtaget stemmeretsbegrænsning som udtryk for, at banken ønskes bevaret som et selvstændigt alternativ til storbankerne til glæde for bankens interessenter. Bestyrelsen har ikke til hensigt at foreslå, at stemmeretsbegrænsningen fjernes, da det efter bestyrelsens opfattelse kan medføre, at bankens aktier i høj grad gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt. En sådan spekulation kan efter bestyrelsens opfattelse hverken være i aktionærernes eller bankens interesse. Bestyrelse vælges af repræsentantskab Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af banken og tager ved sin årlige selvevaluering stilling til, om forretningsorden, retningslinjer, politikker og praksis er relevant og opdateret. Bestyrelsen fører tilsyn med banken og sikrer, at den ledes på forsvarlig vis. Bestyrelsen ansætter bankens ledelse, intern revision og indstiller valget af uafhængig ekstern revision til generalforsamlingen. Fem bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen, tre vælges af medarbejderne. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en periode på fire år. Ifølge bankens vedtægter vælger repræsentantskabet blandt sine 28 medlemmer fem bestyrelsesmedlemmer, fastlægger bestyrelsens vederlag og tager beslutning om oprettelse af filialer samt behandler bestyrelsesforslag til generalforsamlingen. Aldersgrænsen for repræsentantskabsmedlemmer er 70 år. I sine indstillinger af repræsentantskabskandidater til generalforsamlingen tilsikrer bestyrelsen, at kandidaterne har den relevante viden, bredde og professionelle erfaring i forhold til bankens behov. På denne måde sikres samtidig, at repræsentantskabet ved sit valg af bestyrelsesmedlemmer kan sammensætte den brede kompetence, der er nødvendig for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver bedst muligt. Bestyrelsen og direktionen finder, at relationen mellem generalforsamling, repræsentantskab og bestyrelse muliggør helhedsorienterede langtidsbetragtninger til gavn for bankens udvikling. Vedtægtsændringer Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, med mindre lovgivningen eller bankens vedtægter bestemmer andet. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ingen kan dog afgive flere stemmer end svarende til 1/1000 af den til enhver tid værende aktiekapital, det være sig på egne og/eller på andres vegne. Forslag til vedtægtsændringer fremsat af andre end bestyrelsen kræver dog, at halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital. Forslag fra aktionærer til den ordinære generalforsamling skal være fremsat skriftligt for bestyrelsesformanden senest d. 15. januar. Mødefrekvens og vederlag Bestyrelsen holdt 12 møder i 2006 og har ikke benyttet bestyrelsesudvalg. Aflønningen, der sker på markedsvilkår, offentliggøres for henholdsvis repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen i årsrapporten i en detaljeringsgrad, som banken finder rimelig i betragtning af vederlagsniveauet i forhold til sektoren. Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke fra sektorens normer (se note 6). Aktiehandler offentliggøres kvartalsvis via insiderindberetninger til Københavns Fondsbørs. Incitamentsordninger For at skabe en direkte sammenhæng mellem aktionærernes interesser og medarbejdernes incitamenter har banken en medarbejderaktieordning for alle medarbejdere og bonusaflønninger for bankens ledere, pensions- og investeringsrådgivere, en 18

19 tantiemeordning for direktionen samt et aktieoptionsprogram for direktionen og bankens ledere. Tildelingen af medarbejderaktier er gjort afhængig af, at banken placerer sig i den bedste tredjedel blandt de 20 største fullservice pengeinstitutter på udvalgte nøgletal, og at banken genererer et afkast, der er minimum 3 %-point højere end den 10 årige statsobligationsrente. De årlige omkostninger til medarbejderaktieordningen kan maksimalt udgøre 8 tkr. pr. fuldtidsmedarbejder. Incitamentsaflønningerne for bankens ledere og pensions- og investeringsrådgivere er ud over økonomiske resultater bl.a. gjort afhængige af ikke-finansielle nøgletal, herunder bankens kvalitetsregnskaber. Herved sikres en sammenhæng til bankens idégrundlag og vision. Der er for direktionen indført en tantiemeordning, der baserer sig på bankens årlige egenkapitalforrentning før skat sammenholdt med tilsvarende forrentningsprocenter blandt de institutter, Finanstilsynet kategoriserer som gruppe 2. Såfremt banken årligt forrenter egenkapitalen bedre end gennemsnittet af ovennævnte, udbetales der tantieme af denne merindtjening. I år 2006 udgjorde de samlede omkostninger til medarbejderaktier og incitamentsaflønninger ca. 7 % af de samlede lønomkostninger. Desuden er der fra 2006 indført et aktieoptionsprogram for direktionen og for ledere med reference til direktionen med det formål at fremme bankens værditilvækst. Efter nærmere aftale tildeles et antal aktieoptioner, der tidligst kan udnyttes efter 3 år og senest efter 6 år. I denne periode kan optionerne udnyttes indtil 10 bankdage efter bankens offentliggørelse af helår, halvårs- og kvartalsrapporter. Udnyttelseskursen svarer til den gennemsnitlige aktiekurs i de første 10 børsdage efter offentliggørelse af årsrapporten for året før tildelingsåret med et tillæg på 5 procent. Hensigten er årlig tildeling, og banken har foreløbig tildelt optioner i 2006 og Omkostningen til hvert optionsprogram udgør 6-7 mio. kr., der fordeles over 3 år. Direktionens andel udgør ca. 1,4 mio. kr heraf. Forpligtelser i relation til både direktionens og ledernes optionsprogrammer dækker banken gennem køb af Forstædernes Bank aktier i markedet. Mere information på hjemmesiden Bankens hjemmeside indeholder et stort tilbud af opdateret information til aktionærer og mulighed for kontakt med banken. Se f.eks.: Corporate Governance Investor Relation politik Bankens vedtægter Af hensyn til udenlandske investorer er bankens engelsksprogede del af hjemmesiden fokuseret på relevante, faktuelle oplysninger i forhold til investorer. Kunderettede informationer findes primært på dansk, idet bankens markedsområde alene er Danmark. Investor Relation-kontakt Investor relaterede spørgsmål besvares af Bestyrelsesformand Direktion IR-chef og kommunikationschef Steffen Torvits , 19

20 Idégrundlag Markedsposition Forstædernes Bank er en selvstændig og uafhængig bank med base i København og markedsområde i hovedstadsregionen og Århus. Vores konkurrenter er de største pengeinstitutter i Danmark. Forstædernes Bank ledes og drives som en forretning, hvor de tre væsentligste interessenter er aktionærer, kunder og medarbejdere. God balance i hensynet til disse interessenters krav og ønsker er afgørende for en langsigtet og stabil udvikling af banken: Indtjeningen i banken skal hvert år placere Forstædernes Bank blandt de bedste i sektoren og dermed give aktionærerne et konkurrencedygtigt, langsigtet afkast. Vision Forstædernes Bank skal være kundernes naturlige valg, når det drejer sig om at få den mest kompetente og personlige rådgivning inden for erhverv, investering, pension og bolig. Kunderne skal opleve en kompetent, faglig rådgivning og en høj grad af indlevelse fra vores medarbejdere. En oplevelse, der skal placere banken som den førende inden for kundetilfredshed. Vi mener, vi kan realisere denne vision gennem vores adfærd. En adfærd, der giver sig udtryk i hverdagen og er styret af bankens idegrundlag med dets stærke værdier. Medarbejderne skal trives og føle, at de har arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, der gør banken til sektorens bedste arbejdsplads. Det er ambitiøse mål. Det skal de være for at nå vores vision, der er bankens overordnede mål og perspektivet for dens udvikling. Idégrundlag og værdier Vi er tilgængelige og leverer et kvalitetsmæssigt særpræg i rådgivningen. Det gør vi ved at være nærværende, uformelle, handlekraftige og initiativrige. 20

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Halvårsrapport 21. august 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Banken offentliggjorde den 11. juli

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere