Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering"

Transkript

1 Ejby Fjernvarme A.m.b.a. Nørregade 21A, 5592 Ejby tlf fax Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. juni

2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Ejby Fjernvarme A.m.b.a. og ejeren af ejendomme, der efter eget ønske eller e ler ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen,, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN EN. 1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig stændig varmemåler, der ejes af VÆRKET,, skal betaling for varme - på ejerens anmodning - ske i et direkte kundefor- hold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN EN,, uanset om FORBRUGEREN EN er ejer, andelsbolig- haver eller lejer. l Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ges ejendommens ejer. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET uvedkom- mende. 1.3 Det retslige e forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN EN er foruden gennem "Almindeli lige bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt gennem Vedtægter, Tekniske bestemmel- ser for fjernvarmelevering, Takstblad og Aftale om fjernvarmelevering. ring. 1.4 I forbindelse med ejer-/leje lejerskifte fremsender VÆRKET et Velkomstbrev komstbrev til FORBRUGEREN EN,, med oplysning om FORBRUGEREN ENs indtræden i aftaleforholdet. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning lægning,, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmefor forsyning. 2

3 VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen på-p læg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted. 2.3 Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner h og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang a til måleraflæsning og vedligeholdelse delse, jf Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, ning, og om- kostningerne hertil påhviler ejeren. 2.5 VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejen- dommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rumme- nes eller grundens udnyttelse. VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor VÆRKET til l enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparaa- tioner. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyt- telse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglern reglerne i varmeforsy syningsloven. Tilslutningsbidrag 2.6 Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. VÆRKETs takstblad,, for at blive tilsluttet varmeforsy forsy- ningen. Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag, stikledningsbidrag og evt. byggemodningsbidrag, jf. nedenstående. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres. 3

4 Investeringsbidrag 2.7 Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af VÆRKET.. På VÆRKETs foranled- ning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af a f bidrag. b 2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på bereg- ning af investeringsbidraget, har ejeren pligt til inden ændringen skriftligt at meddele dette til VÆRKET. I sådanne tilfælde kan VÆRKET opkræve supplerende investeringsb nvesteringsbii- drag. VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. opmåling. Byggemodningsbidrag 2.9 VÆRKETs bestyrelse/ledelse kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse relse afhænger a af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre VÆRKETs faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningss- området. Evt. opkrævning o af byggemodningsbidrag vil fremgå af VÆRKETs takstblad og skal betales inden etablering af hovedle ledningen ningen. Stikledning/stikledningsbidrag 2.10 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens mens hovedhaner, haner, benævnes i det følgende som "stikledningen". Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af VÆRKETs takstblad. Den faste del af betalingen for stikledningen indgår i investeringsbidraget, mens den variable able del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen målt i tracéet fra ejendommens skel og ind i til soklen på ejendommen. VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftaa- le med ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold. Bidraget skal betales, inden stik- ledningen etableres Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt ligt rum. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET. 4

5 2.12 VÆRKET kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemå- lere, hvis VÆRKET finder det hensigtsmæssigt Det er ikke tilladt FORBRUGEREN EN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må FORBRUGEREN EN nødvendigvis foreta- ge tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation tion,, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGEREN ENs regning ning. Det er FORBRUGEREN ENs ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etablerin- gen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbeste bestemmelser melser for VÆRKET. Giver forhold hos FORBRUGEREN EN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af VÆRKET efter aftale med ejeren og for dennes regning ning, jf Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges o den af VÆRKET efter nærmere aftale med FORBRUGEREN EN. De faktiske udgifter u hertil betales af FORBRUGEREN. EN VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGER GERs ejendom. Efter udførte anlægs gs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. Ejerskifte/lejerskifte 2.16 Ejerskifte skal meddeles es VÆRKET.. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæ- ses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning ning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsnings læsningskortet kortet, underskrevet af såvel hidtidig som ny ejer, fremsendes til VÆRKET. 5

6 Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag bidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller e ler overgår til den nye ejer, jf Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET. VÆRKET fremsender et Velkomstbrev til den nye ejer. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles VÆRKET.. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse delse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før aflæsning øn- ø skes foretaget.. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskor- tet fremsendes es til VÆRKET. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter e måler i henhold til VÆRKETs opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. VÆRKET fremsender et Velkomstbrev til den nye lejer. l Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale b såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil VÆRKET har modtaget meddee- lelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af VÆRKET ET. Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstt- blad. Se endvidere pkt Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres reres på VÆRKET. Udtrædelsesvilkår 2.18 Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel af ejeren til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders ders beslutninger. 6

7 2.19 På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale: b a. Bidrag i henhold til årsopgørelse. b. Skyldige bidrag. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved- /fordelings- ledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET. d. VÆRKETs omkostninger ved eventuel fjernelse af de VÆRKET tilhørende ledninger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGEREN ENs varmeforsy forsy- ning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye FORBRUGERE,, kan endvidere dere kræves: e. Andel af anlægs ægs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i VÆRKETs regnskab - tidlii- gere end 2-årsdagen 2 før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå VÆRKET foretager afskriv- ninger. Beløbet beregnes som ejerens andel af VÆRKETs samlede anlægsudgifter på op-o sigelsestidspunk tidspunktet tet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Andel af VÆRKETs ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskriv a skrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af VÆRKETs samlede registrerede - tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden i opsigelsen Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade led- ningsnettet nettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation ation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rum- menes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET an- vende ekspropriationsreglerne priationsreglerne i varmeforsyningsloven. 7

8 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), vand), med en temperatur, der af VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet,, jf. j "Tekniske be- stemmelser er for fjernvarmelevering", hvor sådanne s forefindes. 3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstal stallation. lation. FORBRUGEREN EN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. get. 3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive ektive varmeveksler) skal dimensioneres, neres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarmevandet vandet afkøles i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes, findes, og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav. 3.4 FORBRUGEREN EN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN EN udviser uagt- somhed ved vedligeholdelse eller r pasning af anlægget, således at der derved påføres p VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN EN ikke efter henstilling retter de påtalte for- hold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGEREN ENs regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæss mæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. o 3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation bør anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør installatør, der tillige er registreret i Fjernvarmebranchen re- r gistreringsordning for servicemontører (også kaldet FjR-ordningen) ordningen). 3.6 VÆRKET har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret r til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninn- 8

9 ger, ledningsændringer og reparatio tioner. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbru- gerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler,, og VÆRKET er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler statningsregler.. Over for erhvervsdrivende e er VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETs side. Erhvervsdrivende opfordres o derfor til at tegne drift d riftstabsfor tabsforsikring. sikring. 3.7 VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller an- a dre forhold, som er uden for VÆRKETs kontrol. VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. 3.8 VÆRKETs personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN EN med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle elle fejl. 3.9 VÆRKETs personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsy syningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. a 3.10 FORBRUGEREN EN er - såfremt det skyldes s fejl eller forsømmelser fra hans side - ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETs ejendom VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefal faler. Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et passende varsel,, jf Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. ne. 9

10 Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af VÆRKET,, uden at der derved skal betales udtrædelses ses- godtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. 4. Tariffer 4.1 VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslin ningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af VÆRKETs takstblad. Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsy meforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte a tariffer. 4.2 FORBRUGEREN EN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse delse på afregningen. 4.3 VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om ta- t riffer fer og om ændringer af disse. 5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning 5.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og værk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET. VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet p krævet. 5.3 Uden VÆRKETs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes.. De ved hovedmålere og ho-h vedhaner anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer. 5.4 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er det- te VÆRKET uvedkommende. 10

11 5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. VÆRKETs personale skal have uhindret adgang a til hovedmålere, jf På VÆRKETs anmodning skal FORBRUGEREN EN foretage aflæsning af hovedmålere og ind- i sende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum. Ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst, foretager VÆRKET selv aflæsning ning. FORBRUGEREN EN vil på p forhånd modtage meddelelse om tidspunkt gennem dagspressen, ligesom det vil fremgå af VÆRKET KETs hjemmeside. 5.7 Modtager VÆRKET ikke en FORBRUGERs aflæsningskort, eller kan aflæsning a ikke opnås ved VÆRKETs henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i overensstemmelse ensstemmelse med gældende regler herom. 5.8 VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres reres af FORBRUGEREN EN,, med mindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes a af VÆRKET. 5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem lem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventu- elle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet for- brug, og betalingen reguleres i overensstemmelse se hermed. Såfremt FORBRUGEREN EN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, lige- som FORBRUGEREN EN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleomm- råde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser ser for fjernvarmelevering" vering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i hen- hold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måler ler- 11

12 aflæsning som målerafprøvning af VÆRKET KET,, og afregning med FORBRUGEREN EN reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug Såfremt FORBRUGEREN EN har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN EN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom Ved installationer i med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende kende for afklaring af forhold vedrørende VÆRKETs drift og/eller ledningsnet net (varmetab, temperatursvingninger, ninger, svingende belastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige dige for den daglige drift og forbrugerservice. Der foretages alene hyppigere fjernaflæsninger flæsninger efter aftale a med den enkelte e FORBRUGER. 6. Betaling m.v. 6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. ring. VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af VÆRKET.. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættel telsen, kan VÆRKET vedta- ge at ændre de efterfølgende acontoregninger. ninger. VÆRKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostnings ningsændringer. 6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 2 måneder efter årsaflæsningen ningen, og senest 2 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet men/lejemålet. 6.3 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation tion og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget get, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et even- tuelt merforbrug. 12

13 6.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte beta- lingsdato. Regningerne skal fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et må- nedsskifte. Sker betaling ikke rettidigt idigt,, er FORBRUGEREN EN forpligtet til at betale rykkergee- byr, jf. VÆRKETs takstblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret, der dækker VÆRKETs omkostninger som følge af restancen, r skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere punkt 6.12 om Gebyrer. 6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsen- der VÆRKET et rykkerbrev, hvoraf det fremgår: - at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste n regning vil blive op krævet rykkergebyr og renter, - at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets be- b talingsdato, vil sagen overgå til inkasso ved advokat,, og FORBRUGEREN EN vil være for- pligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse relse fastsættes af VÆRKET, - at FORBRUGEREN EN ved skriftlig eller e personlig henvendelse til VÆRKET i almindelig- hed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, b der normalt vil forudsætte, at restancen en afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN EN sideløbende med af-a dragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt. 6.6 Hvis FORBRUGEREN EN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truf- fet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår, - at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkass kassogebyr, samt - at restancen herefter overgår til inkasso ved advokat,, hvilket indebærer, at for- syningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsfor forsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvalt- ning, eller 13

14 - at der træffes aftale om en betalingsord lingsordning, ning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomedde delelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsb talings- ordning. - Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse a og retablering af forsyning vil blive pålignet p FORBRUGEREN EN. - Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt. 6.7 Opfylder FORBRUGEREN EN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN EN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. 6.8 Forsyningen genoptages, når - restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genop- lukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller - der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller e ler - der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen a ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning. 6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidti tidi dige lejer, respektive ektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tids- punkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET,, at kundeforholdet ophører, jf Depositum/anden sikkerhedsstillelse 6.10 VÆRKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at VÆRKET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fort- sat levering til FORBRUGEREN EN. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af FORBRUGEREN ENs forhold, inden der stilles krav om depositum eller ler anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depo- 14

15 situm, såfremt FORBRUGEREN EN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne. sterne. Renter 6.11 Hvis VÆRKET ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, giver lov- givningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer Standardgebyrer på el-, gas as- og varmeområdet VÆRKET anvender følgende standardgebyrer: Rykkerskrivelse *) Inkassomeddelelse *) Lukkebesøg *) Genoplukning inden for normal åbningstid Betalingsordning *) Fogedforretning, udkørende Aflæsningsbesøg Genetablering af måler Udskrift af regningskopi Målerundersøgelse på stedet * ) Momsfrie gebyrer Gebyrernes størrelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstblad Oversigten viser et forløb, hvor FORBRUGEREN EN ikke betaler rettidigt for den opkrævede ydelse. Ref. til alm. Tidligste Fjernvarr- bestem stem. dag Aktivitet Beskrivelse meværket ærkets gebyr 6.4 Dag 1 Regning Mindst 14 dages betalingsfrist, over et månedsskifte te. (fa faktura tura) Nej 6.5 Dag 15 Rykkerbrev Rykker afsendes med mindst 10 dages betalingsfrist. 15

16 Ja Dansk Fjernvarme anbefaler, at der sendes ét rykkerr- brev, hvorefter der søges indgået en betalingsordning. b Udsendes flere rykkerbreve, skal hvert rykkerbrev have en betalingsfrist på mindst 10 dage. Der må maksimalt opkræves 3 rykkergebyrer for samme ydelse. Betalingsord- ning Betalings etalings- FORBRUGEREN EN skal have mulighed m for at indgå en betalingsordning. ning. Hvis betalingsordningen en ikke overholdes overdrages Ja ordning ikke tilgodehavendet til retslig inkasso (ved advokat). Nej (men overholdt omkost- ninger til advokat) 6.6 Dag 26 Inkassobrev Brev til FORBRUGEREN EN om, at tilgodehavendet er over- gået til retslig inkasso/udpantning. so/udpantning. I inkassobrevet gøres opmærksom o på tidspunkt for Ja 6.7 Dag 31 Lukkebesøg afbrydelse af forsyningen gen,, og der gives et varsel for lukning,, som bør være relativt kort, eksempelvis e 5 8 dage. Besøg hos FORBRUGEREN EN,, hvor der lukkes for forsy- ningen, og der afleveres et lukkebrev. kebrev. Ja FORBRUGEREN EN orienteres om betingelser for genop- lukning. Hvis det bliver nødvendigt med assistance stance fra foged for at gennemføre lukkebesøget, kan der opkræves særskilt gebyr herfor også kaldet udkørende foged- forretning retning. Ja 6.8 Genoplukning ning Efter betalt restance, indgåelse af betalingsordning ning eller sikkerhedsstillelse for fremtidigt forbrug, kan forsyningen genoptages. ges. Ja 16

17 . Tilsyns og klagemyndighed m.v. For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyn ilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet Nyropsgade København V Tlf.: Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsy- ningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævne agenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Forbrugerklager kan rettes til: Ankenævnet på Energiområdet Nyropsgade København V Tlf.: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerkl klager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v.

18 8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 8.1 Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget af: Bestyrelsen for Ejby Fjernvarme A.m.b.a. den 15. maj 2007 og anmeldt til Energitilsynet. 8.2 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserb stemmelserne. 8.3 Ændringer Meddelelse om ændringer af Vedtægter, Almindelige bestemmelser for fjernvarmel f jernvarmeleevering, Tekniske leveringsbestemmelser og Takstblad sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE - meddelelsen sen. Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på VÆRKETs hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til VÆRKET.

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Fjerritslev Fjernvarme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Almindelige bestemmelser - AB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Vedbendvej 1 5580 Nørre Aaby Telefon: 6442 3666 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

1. Gyldighedsområde og definisioner m.v..2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning..3. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.9. 4. Tariffer.

1. Gyldighedsområde og definisioner m.v..2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning..3. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.9. 4. Tariffer. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definisioner m.v..2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning..3 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.9 4. Tariffer.12 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Levering af varme...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 10 4. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser. for. Fjernvarmelevering Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1. Almindelige bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 5580 Nørre Aaby Udgivet af Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. den 13. august 2012.

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere