Middelfart Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Antenneforening"

Transkript

1 Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af forretningsorden 3) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fastlæggelse af dette års kontingent 7) Fremlæggelse af det kommende års budget 8) Valg til bestyrelsen for 2 år i henhold til vedtægternes 7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Bent Kim Jensen (villig til genvalg) Karsten Svenningsen (villig til genvalg) Jette Rosenberg (modtager ikke genvalg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Benjamin Fritz-Jensen (villig til genvalg Jørgen Jørgensen (villig til genvalg) 9) Valg af revision - valgt er: PriceWaterHouseCoopers AJS Valg af revisorsuppleant - valgt er: Deloitte 10) Eventuelt 1) Valg af dirigent Formanden Bent Hørby bød velkommen og forslog som dirigent Jeppe Vang Madsen, som herefter blev valgt. Som protokolfører foreslog Jeppe Vang Madsen foreningens sekretær Marianne Thomsen, der herefter blev valgt til at udarbejde referat fra generalforsamlingen. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, iflg. vedtægterne, på foreningens hjemmeside og i den lokale uge- og dagspresse. Som stemmeudvalg valgtes Chris Martner, Arne Brage og Bjarne Havshøj, som alle havde indvilget i at være stemmetællere, hvis der skulle blive brug for det. Dirigenten konstaterede at der var udleveret 51 stemmesedler. 2) Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen blevet gennemgået af dirigenten. Der var ingen spørgsmål og forretningsordenen blev herefter godkendt. 3) Beretning Bestyrelsens beretning om Middelfart Antenneforeningens virksomhed i det forgangne år blev aflagt af formanden Bent Hørby, som i beretningen berørte følgende emner: Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 1

2 Bestyrelsens fokusområder det forgangne år: Arbejdet med at undersøge fremtidige samarbejdsmuligheder, da vores samarbejdsaftale med var opsagt til udløber Slukning af det analoge signal den Medlemsudviklingen, hvor der ved udgangen af 2014 var ca medlemmer. Programpriser og pakkevalg. Program priserne stiger som følge af stadig flere nye kanaler. Normalt betyder konkurrence billigere priser, men det forholder sig desværre modsat med køb af sportsrettigheder. Fordelingen af medlemmer med de forskellige pakker blev gennemgået. Helt digital fra 7. maj. Slukningen af det analoge signal gik overforventning med kun meget få henvendelser. Det skyldes ikke mindst den omfattende information fra foreningen og Stofas side. Fremtidig samarbejdspartner: Foreningens aftale med Stofa blev forlænget med et enkelt år, da vi i 11. time fik et par meget attraktive tilbud, som vi var nødt til at undersøge nærmere. I henhold til vedtægterne skal vi skaffe Tv-programmer og digitale tjenester til vores medlemmer på bedst mulige vilkår. Ønsker til ny struktur: - Lavere og mere konkurrence dygtige priser på Tv-pakker. - Alternativ pakkesammensætning. - Fire pakker med henblik på en minipakke, hvor TV2 er eneste betalingskanal. - Mulighed for start-forfra mv. for medlemmer der ikke har Stofa-bredbånd. - Billigere internet Voldgiftssag mod Stofa. Vi har valgt at køre en voldgiftssag mod Stofa for at få afgjort gyldigheden af vilkårene ved evt. udtræden af samarbejdet. Ifølge kontrakten med Stofa skal vi betale et frigørelsesbeløb svarende til værdien af internetforretningen. Sagen kan få stor betydning for sektoren og andre selvstændige antenneforeninger, og køres i tæt samarbejde med vores interesseorganisation A2012. Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen for godt og engagerende samarbejde og en speciel tak til Jette Rosenberg, som har valgt at involvere sig i den del foreningslivet, hvor hendes børn er medlemmer. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger. - Beretningen blev herefter godkendt. 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab I fravær af Jette Rosenberg gennemgik Bent Hørby det udleverede regnskab. Resultatet for 2014 ender på kr. ca kr. bedre end budgettet. Herefter gennem gik Bent Hørby også balancen: Med speciel vægt på, at foreningens likvide beholdning er faldet meget til gengæld for, at gælden på betalingskanaler betalt. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt. 5) Behandling af indkomne forslag Der var indkommet et forslag fra Chris Martner, der ønskede en afstemning om krav til Stofa om bedre service. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 2

3 Chris har haft store problemer med afregning til Stofa, som ikke har haft overblikket til at kunne sende rigtige opkrævninger. Det har blandt andet resulteret i lukning af Tv-signaler selvom Chris havde gjort Stofa opmærksom på fejlene, og Stofa havde lovet at sende de rigtige opkrævninger. Tom Andersen fra Stofa beklagede de problemer Chris har haft. Bent Hørby var ærgerlig over at høre, at et medlem har haft så store problemer, og han vil følge sagen til dørs. Chris foreslår Stofa, at det er samme medarbejder, der kører en klagesag fra en kunde igennem. Karsten Svenningsen fra bestyrelsen oplyste, at sagen er svær at stemme om, da vi ikke kan stemme om, hvordan Stofa skal håndtere klager fra vores medlemmer. Vi betaler Stofa for at køre vores medlemsadministration, men vi bestemmer ikke hvordan det skal gøres. Vi kan sagtens blive enige om, at forlange bedre vilkår. Andre medlemmer foreslog, at medlemmerne skulle kunne ringe direkte til foreningen og at administrationen blev taget tilbage. Bent Jensen fra bestyrelsen oplyste, at vores medlemmer altid kan henvende sig på en af medlemstelefonerne, hvis betjeningen fra Stofa er utilfredsstillende. Så vil foreningen gå videre med sagen. Chris Martner ønskede, at der blev lavet en afstemning om at forlange bedre service fra Stofa. Afstemningen blev foretaget og vedtaget med stort flertal. Et andet medlem var træt af kanal-flytteri og mente, at vi skulle forlange, at der ikke så ofte blev flyttet rundt på kanalerne. Bent Hørby kunne sagtens forstå irritationen over flytning af kanaler, men oplyste at det ikke er et Stofa-fænomen, men et spørgsmål om teknik. Der bliver kun ændret på sammensætningen af kanaler en gang om året Der var ikke indkommet yderligere forslag. 6) Fastsættelse af dette års kontingent Bent Hørby gennemgik næste års pakkepriser og programindhold Pakke 1: Ingen ændring i indhold - betaling kr. årligt Pakke 2: Nye kanaler i pakken: Cartoon Network, TLC HD, TNT HD (som erstatning for TV2 film) betaling kr. årligt Til pakke 3 havde bestyrelsen stillet 2 forslag: 1) Nye Stofakanaler i pakken: Discovery ID HD og TV2 Sport HD - Betaling kr. årligt 2) Kanaler som i forslag 1, men uden: Nature/Crime/Playboy, Viasat Explorer og Viasat History - Betaling kr. årligt Et medlem var utilfreds med, at der ikke var en udenlandsk nyhedskanal i alle pakkerne. Bent Hørby oplyste, at bestyrelsen ikke mente, at alle medlemmer skulle pålægges at betale til en nyhedskanal, de måske ikke har interesse i, men oplyste samtidig om mulighed for at kunne købe kanalen via fritvalgsordningen. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 3

4 Der var et forslag fra forsamlingen om, TV2 Sport kom med i pakke 2 i stedet for TLC og TNT. Bent Hørby oplyste, at vi ikke har den mulighed, da vi er bundet af indholdet i pakke 2, hvis vi ønsker at holde prisen. Ifølge det udleverede materiale med priser på de enkelte fritvalgskanaler kunne det se ud som om, at TV 2 Sport rent prismæssigt ville være billigere end de to andre. Men det er ikke tilfældet, når de er en fast del af pakken, hvor Stofa har forhandlet en samlet pris. Et vågent medlem kunne ikke forstå, at der i materialet var oplyst kr. som betaling for den lille pakke under punkt 6, når der i budgettet stod kr. Bent beklagede fejlen og oplyste, at det rigtige beløb er kr. Til pakke 1 og 2 var der ingen alternative forslag fra bestyrelsen, da vi er bundet af hele indholdet i pakke 2 og det meste af indholdet i pakke 1. Et medlem spurgte, hvorfor VH1 i pakke 3 ikke var med som et program, der kunne spares væk. Bent Hørby oplyste, at det skyldes, at programmet er gratis, når vi har de andre programmer. Grunden til at der er oplyst en pris for programmet skyldes, at det er den pris, et medlem skal betale, hvis det købes som frit valg i andre pakker. Der var først afstemning ved håndsoprækning om forslag 1, men da der var tvivl om fordelingen af stemmerne, ønskede dirigenten, at afstemningen skulle foregå skriftligt. Et medlem mente ikke, at medlemmer, der ikke har pakke 3, kan stemme om indholdet i pakken. Men både dirigenten og Bent Hørby, oplyste at alle har mulighed for at møde op og stemme. Ifølge vedtægterne er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. For eksempel var sidste års afstemning af indholdet i pakke 3 afgørende for muligheden for frit kanalvalg oven i pakke 1. Forslag 1 blev herefter sendt til skriftlig afstemning. Efter optælling blev forslaget vedtaget med 22 stemmer for, 13 imod og 13 blanke. Forslag 2 herefter bortfaldet. 7) Fremlæggelse af det kommende års budget Bent Hørby fremlagde budgettet for Han startede med at gøre opmærksom på, at foreningens drift ikke er afhængig af, hvilken pakke vores medlemmer vælger. Derfor ville overskuddet iflg. det fremlagte budget heller ikke være et andet, hvis generalforsamlingen havde valgt forslag 2. Budgettet viser et forventet overskud på ca kr. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, som herefter blev taget til efterretning. 8) Valg til bestyrelsen På valg var Bent Jensen og Karsten Svenningsen tillige med Jette Rosenberg, der har valgt at stoppe. Bestyrelsen foreslog i stedet Bent Laugesen, Færøvej, der er tilflytter fra Ejby, hvor han tidligere var formand for bestyrelsen i Ejby Antenneforening. Alle 3 blev valgt uden modkandidater Som suppleanter blev Jørgen Jørgensen og Benjamin Fritz-Jensen genvalgt uden modkandidater. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 4

5 9) Valg af revision PWC blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Deloitte valgt uden modkandidater. 10) Eventuelt Under dette punkt takkede Per Jørgensen bestyrelsen for deres arbejde. Herefter kunne Bent Hørby afslutte generalforsamlingen med en tak til dirigenten. Dato: f er -?.o( (" Marianne Thomsen (referent) Efter referatet følger: Bestyrelsens beretning og 2014-regnskabet i hovedposter. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 5

6 Beretning for Årets fokus 2014 blev et særdeles travlt år med en stor mødeaktivitet. Det har der især været to årsager til. For det første slukningen af det gamle analoge signal i forbindelse med programomlægningen den 7. maj. Og for det andet arbejdet med at undersøge vores fremtidige samarbejdsmuligheder i anledningen af, at vores gamle samarbejdsaftale med Stofa var opsagt til udløb pr Det er begge emner, jeg vil vende tilbage til senere i beretningen, men lad os i første omgang se på: 2. Medlemsudviklingen På sidste års generalforsamling fortalte jeg om den sortseerkampagne, der blev gennemført efter etableringen af den 3. programpakke tilbage i En kampagne, der - hvis jeg må bruge det udtryk - gik lidt i sort. Så det var en om er. Vi havde forventning om, at en ny sortseerkampagne ville give en del nye medlemmer til erstatning for dem, vi mistede i 2012, da boligforeningerne stoppede med at opkræve antenneafgift over huslejen. Sådan gik det ikke helt. Der blev fundet mange fejl. Få medlemmer betalte for flere kanaler, end de fik leveret. Flere fik leveret flere kanaler, end de betalte for. Og så var der dem, der slet ikke betalte. Skal vi kalde dem de rene sortseere? Vi fik forholdene bragt på plads. Nogle ville ikke være med længere, når de skulle betale for det de fik, og andre kom til. Ofte på en mindre pakke. Men alt i alt blev summen af medlemmer ikke meget anderledes. En gang imellem hører jeg om nogle, der kender nogle, der stadig har fejl i deres opkrævning. Men jeg kan ikke få at vide, hvem det er, så vi kan få det rettet. Jeg går ud fra, at de ikke betaler for meget. Som andre antenneforeninger har vi også i 2014 oplevet et fald i antallet at medlemmer. Det blev på ca. 125, hvorefter vi er under Vi er ca medlemmer i Middelart Antenneforening pr Programpriser og pakkevalg Programpriserne stiger, og der kommer stadig nye kanaler til. Sidst TV2 Sport. Normalt holder konkurrencen priserne nede. Men med fx sportskanaler virker konkurrencen modsat. Jo flere programudbydere der går efter de store sportsbegivenheder, Champions Leage og hvad de nu hedder, jo højere bliver prisen for senderettigheder. Hvorfor tror I mon, at FC Barcelona har råd til at betalt Messi 180 mio. om året i løn? Effekten af denne udvikling er, at flere vælger en billigere programpakke uden de dyre sportskanaler. Der er således ca. 300 færre, der har den store pakke, som for et år siden. Ca.125 færre har mellempakken. Og antallet af medlemmer med den lille pakke er steget med mere end 300. Pr havde ca. 30% den lille pakke, 40% mellempakken og 30% den store programpakke. Et år tidligere var fordelingen 25% med lille, 40% med mellempakken og 35% med store pakke. Muligheden for køb af enkeltkanaler spiller også ind. Omkring 200 har gjort brug af muligheden, heraf halvdelen med lille pakke. Nye tjenester om fx NetFlix ændrer også forbrugsmønsteret. Og flere er da også begyndt at efterspørge internet alene uden en programpakke. Det er en udvikling, vi er opmærksomme på.

7 4. Helt digital fra 7. maj I efteråret 2009 stoppede det officielle Danmark med at sende tv-signaler i den gamle analoge form. Sideløbende med det nye digitale signal med bedre billeder omformede vi det digitale signal til et analogt, så alle medlemmer indtil videre kunne fortsætte med at se tv på deres gamle apparater. Som tiden er gået har færre og færre glæde af det gamle signal. Mange flere har glæde af, at vi bruger anlæggets kapacitet på flere kanaler i den skarpe HD-kvalitet. Som vi orienterede om på sidste års generalforsamling, besluttede vi derfor at slukke for det analoge signal i forbindelse med programomlægningen i Efter vores skøn ville ca. 600 medlemmer være direkte berørt. Forud for slukningen af det analoge signal den 7. maj havde vi i samarbejde med Stofa gennemført en omfattende informationskampagne, hvor der allerede i slutningen af marts blev husstandsomdelt information til alle medlemmer. Her orienterede vi detaljeret om, hvad der var i vente, og hvordan man let kunne tjekke om hjemmets fjernsyn var klar til den digitale tidsalder. Hvis det ikke var tilfældet kunne man - som alternativ til køb af et nyt tv - anskaffe en digital boks. I den forbindelse havde vi lavet en aftale med Stofa om levering af en Smartboks på favorabel vilkår. Ca. 250 medlemmer valgte at benytte sig af Stofas tilbud om en boks. I ugerne op til den 7. maj fulgte vi op med presseomtale og annoncering. Spændingen var stor, da vi nåede frem til dagen. Heldigvis gik det over forventning, og vi fik kun få henvendelser. Ikke mindst pga. en god og konstruktiv indsats fra Stofas side. 5. Fremtidig samarbejdspartner Som vi tidligere har orienteret om, opsagde vi for mere end to år siden vores aftaler med Stofa til udløb pr I opsigelsesperioden har vi brugt meget energi på at undersøge alternativer til vores nuværende aftale med Stofa. Specielt har vi haft fokus på internetsiden, hvor halvdelen af vores medlemmer betaler mere end kr. årligt for Stofanet. I forbindelse med etablering af Stofanet i år 2000 blev det investeret ca. 9 mio. i vores anlæg. Stofa afholdt ca. halvdelen af udgiften mod en 10-årig aftale om eneret på levering af internet. Aftalen er undervejs forlænget et par gange. Den gamle samarbejdsaftale indeholder nogle bindinger, vi ikke kan acceptere som en del af en evt. ny samarbejdsaftale. Det har gjort det vanskeligt at komme i gang med forhandlinger om en evt. forlængelse af samarbejdet med Stofa. I november var vi nået så langt, at vi i princippet var enige om at forlænge samarbejdet i 4 år med mulighed for at træde ud tidligere og med en række økonomiske forbedringer, hvis vi blev. Imidlertid måtte vi bede om time out, da vi pludselig i 11. time fik to tilbud, som var meget attraktive i forhold til, hvad vi tidligere havde set fra de kanter. Som ansvarlig bestyrelse var vi nødt til at se nærmere på disse tilbud. Det medførte, at aftalen med Stofa røg på gulvet, så vi i stedet besluttede at forlænge den nuværende samarbejdsaftale i et år. Vi aftalte, at Stofa også er med i en ny forhandlingsrunde, hvor vi også ser på alternativer til den nuværende faste struktur, hvor der efterhånden er så mange bindinger, at vi har meget lidt indflydelse på indhold og priser på programpakker og de digitale services. Vi føler os lidt i lommen på Stofa.

8 6. Ønsker til ny struktur Da vores forhandlinger med Stofa brød sammen, blev vi bedt om at komme med vores ønsker. Vi lagde hovedet i blød og tænkte: Hvad mon vores medlemmer lægger vægt på? Og vi nåede frem til, at det bl.a. kunne være følgende: - Lavere og mere konkurrence dygtige priser på tv-pakker - Alternativ pakkesammensætning, fx med TV 3+ i mellempakken - Fire pakker med en ny minipakke med alene TV 2 som betalingskanal - Mulighed for web-tv med start-forfra mv. for medlemmer der ikke har Stofa-bredbånd - Billigere internet til fx 99 kr. for en MB-forbindelse Vi har fået et nyt tilbud fra Stofa. Men med Stofas nuværende opbygning giver det stort set ikke giver muligheder for konkurrencedygtige alternativer, hvis vi også vil have adgang til Start Forfra, Web-tv og Fritvalg. For øjeblikket er vores valgfrihed underlagt følgende begrænsninger: - I den lille pakke er 21 kanaler faste, herunder pakkens 5 betalingskanaler. - Mellempakken har fast pris og fast indhold af 13 betalingskanaler. - I den store pakke er 14 betalingskanaler, som vi heller ikke har indflydelse på. 7. Voldgiftsag mod Stofa Som nævnt tidligere indeholder vores gamle samarbejdsaftale med Stofa nogle bindinger, som Stofa bruger til at forsøge at fastholde antenneforeninger og den millionforretning, der ligger på internet. Bestemmelsen fastslår, at såfremt Middelfart Antenneforening ønsker at udtræde af aftalen, skal der til Stofa betales et frigørelsesbeløb, der svarer til værdien at internetforretningen på udtrædelsestidspunktet. Værdien fastsættes ved voldgift. Tilsvarende vilkår er udbredte i Stofas aftaler. Men de findes ikke i aftaler med andre leverandører, som fx YouSee. Under vores forhandlinger med Stofa om et evt. fortsat samarbejde var vi enige om at lade gyldigheden af disse vilkår afgøre ved en voldgift, som er indledt. Det er en sag, der kan få stor betydning for sektoren og de selvstændige antenneforeninger. Vi kører derfor sagen i et tæt samarbejde med vores interesseorganisation A2012, der bl.a. har hjulpet med at finde en egnet advokat til opgaven. Vi ved, at det bliver en vanskelig sag, hvor Stofa vil gøre alt, hvad de kan, for at beholde den lukrative bestemmelse, som har fået flere mindre antenneforeninger til at kaste håndklædet i ringen. 8. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og engagerende samarbejde i det år, der er gået. Vi tager i år afsked med vores kasserer Jette Thoft Rosenberg, der har været med i bestyrelsen i 4 år. Hun har valgt i stedet at involvere sig i den del af foreningslivet, hvor det kan foregå sammen med hendes børn. En speciel tak til Jette. Som jeg nævnte i starten af beretningen, har 2014 været et travlt år. Hvor vi normalt har 6-7 bestyrelsesmøder årligt, havde vi sidste år ikke mindre end 10 bestyrelsesmøder. Hertil kommer en del møder med alternative leverandører. Ikke meget tyder på, der bliver færre i Vores mål er, at Middelfart Antenneforening fortsat er konkurrencedygtige på ydelser og priser i en verden, der præges af stadig større konkurrence. Mandag den 9. marts 2015 Bent Hørby - formand

9 Resultatopgørelse 1. januar december Budget DKK DKK DKK Kontingenter Betalingskanaler Copydanindtægter Andre indtægter O Stofa Indtægter i alt Programomkostninger Koda- og Copydanafgift Service Signaludgifter Administrationsomkostninger Bestyrelse og repræsentantskab Medlemsadministration Digital fordelsaftale Stofa Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Arets resu ltat

10 Balance pr. 31. december Aktiver DKK DKK Anlæg Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Stofa Internet fee Tilgodehavender fra salg O Tilgodehavender Middelfart Sparekasse Garantindskud Likvide behold ninger Aktiver Passiver Saldo 1. Januar Arets resultat Egenkapital Gæld på betalingskanaler O A-skat Momsafregning ,570 Leverandørgæld O Kortfristede gældsforpligtelser ,586 Gældsforpligtelser ,586 Passiver

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 24. februar 2009 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 23. februar 2011, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere