Middelfart Antenneforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Antenneforening"

Transkript

1 Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af forretningsorden 3) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fastlæggelse af dette års kontingent 7) Fremlæggelse af det kommende års budget 8) Valg til bestyrelsen for 2 år i henhold til vedtægternes 7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Bent Kim Jensen (villig til genvalg) Karsten Svenningsen (villig til genvalg) Jette Rosenberg (modtager ikke genvalg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Benjamin Fritz-Jensen (villig til genvalg Jørgen Jørgensen (villig til genvalg) 9) Valg af revision - valgt er: PriceWaterHouseCoopers AJS Valg af revisorsuppleant - valgt er: Deloitte 10) Eventuelt 1) Valg af dirigent Formanden Bent Hørby bød velkommen og forslog som dirigent Jeppe Vang Madsen, som herefter blev valgt. Som protokolfører foreslog Jeppe Vang Madsen foreningens sekretær Marianne Thomsen, der herefter blev valgt til at udarbejde referat fra generalforsamlingen. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, iflg. vedtægterne, på foreningens hjemmeside og i den lokale uge- og dagspresse. Som stemmeudvalg valgtes Chris Martner, Arne Brage og Bjarne Havshøj, som alle havde indvilget i at være stemmetællere, hvis der skulle blive brug for det. Dirigenten konstaterede at der var udleveret 51 stemmesedler. 2) Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen blevet gennemgået af dirigenten. Der var ingen spørgsmål og forretningsordenen blev herefter godkendt. 3) Beretning Bestyrelsens beretning om Middelfart Antenneforeningens virksomhed i det forgangne år blev aflagt af formanden Bent Hørby, som i beretningen berørte følgende emner: Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 1

2 Bestyrelsens fokusområder det forgangne år: Arbejdet med at undersøge fremtidige samarbejdsmuligheder, da vores samarbejdsaftale med var opsagt til udløber Slukning af det analoge signal den Medlemsudviklingen, hvor der ved udgangen af 2014 var ca medlemmer. Programpriser og pakkevalg. Program priserne stiger som følge af stadig flere nye kanaler. Normalt betyder konkurrence billigere priser, men det forholder sig desværre modsat med køb af sportsrettigheder. Fordelingen af medlemmer med de forskellige pakker blev gennemgået. Helt digital fra 7. maj. Slukningen af det analoge signal gik overforventning med kun meget få henvendelser. Det skyldes ikke mindst den omfattende information fra foreningen og Stofas side. Fremtidig samarbejdspartner: Foreningens aftale med Stofa blev forlænget med et enkelt år, da vi i 11. time fik et par meget attraktive tilbud, som vi var nødt til at undersøge nærmere. I henhold til vedtægterne skal vi skaffe Tv-programmer og digitale tjenester til vores medlemmer på bedst mulige vilkår. Ønsker til ny struktur: - Lavere og mere konkurrence dygtige priser på Tv-pakker. - Alternativ pakkesammensætning. - Fire pakker med henblik på en minipakke, hvor TV2 er eneste betalingskanal. - Mulighed for start-forfra mv. for medlemmer der ikke har Stofa-bredbånd. - Billigere internet Voldgiftssag mod Stofa. Vi har valgt at køre en voldgiftssag mod Stofa for at få afgjort gyldigheden af vilkårene ved evt. udtræden af samarbejdet. Ifølge kontrakten med Stofa skal vi betale et frigørelsesbeløb svarende til værdien af internetforretningen. Sagen kan få stor betydning for sektoren og andre selvstændige antenneforeninger, og køres i tæt samarbejde med vores interesseorganisation A2012. Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen for godt og engagerende samarbejde og en speciel tak til Jette Rosenberg, som har valgt at involvere sig i den del foreningslivet, hvor hendes børn er medlemmer. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger. - Beretningen blev herefter godkendt. 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab I fravær af Jette Rosenberg gennemgik Bent Hørby det udleverede regnskab. Resultatet for 2014 ender på kr. ca kr. bedre end budgettet. Herefter gennem gik Bent Hørby også balancen: Med speciel vægt på, at foreningens likvide beholdning er faldet meget til gengæld for, at gælden på betalingskanaler betalt. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt. 5) Behandling af indkomne forslag Der var indkommet et forslag fra Chris Martner, der ønskede en afstemning om krav til Stofa om bedre service. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 2

3 Chris har haft store problemer med afregning til Stofa, som ikke har haft overblikket til at kunne sende rigtige opkrævninger. Det har blandt andet resulteret i lukning af Tv-signaler selvom Chris havde gjort Stofa opmærksom på fejlene, og Stofa havde lovet at sende de rigtige opkrævninger. Tom Andersen fra Stofa beklagede de problemer Chris har haft. Bent Hørby var ærgerlig over at høre, at et medlem har haft så store problemer, og han vil følge sagen til dørs. Chris foreslår Stofa, at det er samme medarbejder, der kører en klagesag fra en kunde igennem. Karsten Svenningsen fra bestyrelsen oplyste, at sagen er svær at stemme om, da vi ikke kan stemme om, hvordan Stofa skal håndtere klager fra vores medlemmer. Vi betaler Stofa for at køre vores medlemsadministration, men vi bestemmer ikke hvordan det skal gøres. Vi kan sagtens blive enige om, at forlange bedre vilkår. Andre medlemmer foreslog, at medlemmerne skulle kunne ringe direkte til foreningen og at administrationen blev taget tilbage. Bent Jensen fra bestyrelsen oplyste, at vores medlemmer altid kan henvende sig på en af medlemstelefonerne, hvis betjeningen fra Stofa er utilfredsstillende. Så vil foreningen gå videre med sagen. Chris Martner ønskede, at der blev lavet en afstemning om at forlange bedre service fra Stofa. Afstemningen blev foretaget og vedtaget med stort flertal. Et andet medlem var træt af kanal-flytteri og mente, at vi skulle forlange, at der ikke så ofte blev flyttet rundt på kanalerne. Bent Hørby kunne sagtens forstå irritationen over flytning af kanaler, men oplyste at det ikke er et Stofa-fænomen, men et spørgsmål om teknik. Der bliver kun ændret på sammensætningen af kanaler en gang om året Der var ikke indkommet yderligere forslag. 6) Fastsættelse af dette års kontingent Bent Hørby gennemgik næste års pakkepriser og programindhold Pakke 1: Ingen ændring i indhold - betaling kr. årligt Pakke 2: Nye kanaler i pakken: Cartoon Network, TLC HD, TNT HD (som erstatning for TV2 film) betaling kr. årligt Til pakke 3 havde bestyrelsen stillet 2 forslag: 1) Nye Stofakanaler i pakken: Discovery ID HD og TV2 Sport HD - Betaling kr. årligt 2) Kanaler som i forslag 1, men uden: Nature/Crime/Playboy, Viasat Explorer og Viasat History - Betaling kr. årligt Et medlem var utilfreds med, at der ikke var en udenlandsk nyhedskanal i alle pakkerne. Bent Hørby oplyste, at bestyrelsen ikke mente, at alle medlemmer skulle pålægges at betale til en nyhedskanal, de måske ikke har interesse i, men oplyste samtidig om mulighed for at kunne købe kanalen via fritvalgsordningen. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 3

4 Der var et forslag fra forsamlingen om, TV2 Sport kom med i pakke 2 i stedet for TLC og TNT. Bent Hørby oplyste, at vi ikke har den mulighed, da vi er bundet af indholdet i pakke 2, hvis vi ønsker at holde prisen. Ifølge det udleverede materiale med priser på de enkelte fritvalgskanaler kunne det se ud som om, at TV 2 Sport rent prismæssigt ville være billigere end de to andre. Men det er ikke tilfældet, når de er en fast del af pakken, hvor Stofa har forhandlet en samlet pris. Et vågent medlem kunne ikke forstå, at der i materialet var oplyst kr. som betaling for den lille pakke under punkt 6, når der i budgettet stod kr. Bent beklagede fejlen og oplyste, at det rigtige beløb er kr. Til pakke 1 og 2 var der ingen alternative forslag fra bestyrelsen, da vi er bundet af hele indholdet i pakke 2 og det meste af indholdet i pakke 1. Et medlem spurgte, hvorfor VH1 i pakke 3 ikke var med som et program, der kunne spares væk. Bent Hørby oplyste, at det skyldes, at programmet er gratis, når vi har de andre programmer. Grunden til at der er oplyst en pris for programmet skyldes, at det er den pris, et medlem skal betale, hvis det købes som frit valg i andre pakker. Der var først afstemning ved håndsoprækning om forslag 1, men da der var tvivl om fordelingen af stemmerne, ønskede dirigenten, at afstemningen skulle foregå skriftligt. Et medlem mente ikke, at medlemmer, der ikke har pakke 3, kan stemme om indholdet i pakken. Men både dirigenten og Bent Hørby, oplyste at alle har mulighed for at møde op og stemme. Ifølge vedtægterne er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. For eksempel var sidste års afstemning af indholdet i pakke 3 afgørende for muligheden for frit kanalvalg oven i pakke 1. Forslag 1 blev herefter sendt til skriftlig afstemning. Efter optælling blev forslaget vedtaget med 22 stemmer for, 13 imod og 13 blanke. Forslag 2 herefter bortfaldet. 7) Fremlæggelse af det kommende års budget Bent Hørby fremlagde budgettet for Han startede med at gøre opmærksom på, at foreningens drift ikke er afhængig af, hvilken pakke vores medlemmer vælger. Derfor ville overskuddet iflg. det fremlagte budget heller ikke være et andet, hvis generalforsamlingen havde valgt forslag 2. Budgettet viser et forventet overskud på ca kr. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, som herefter blev taget til efterretning. 8) Valg til bestyrelsen På valg var Bent Jensen og Karsten Svenningsen tillige med Jette Rosenberg, der har valgt at stoppe. Bestyrelsen foreslog i stedet Bent Laugesen, Færøvej, der er tilflytter fra Ejby, hvor han tidligere var formand for bestyrelsen i Ejby Antenneforening. Alle 3 blev valgt uden modkandidater Som suppleanter blev Jørgen Jørgensen og Benjamin Fritz-Jensen genvalgt uden modkandidater. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 4

5 9) Valg af revision PWC blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Deloitte valgt uden modkandidater. 10) Eventuelt Under dette punkt takkede Per Jørgensen bestyrelsen for deres arbejde. Herefter kunne Bent Hørby afslutte generalforsamlingen med en tak til dirigenten. Dato: f er -?.o( (" Marianne Thomsen (referent) Efter referatet følger: Bestyrelsens beretning og 2014-regnskabet i hovedposter. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 5

6 Beretning for Årets fokus 2014 blev et særdeles travlt år med en stor mødeaktivitet. Det har der især været to årsager til. For det første slukningen af det gamle analoge signal i forbindelse med programomlægningen den 7. maj. Og for det andet arbejdet med at undersøge vores fremtidige samarbejdsmuligheder i anledningen af, at vores gamle samarbejdsaftale med Stofa var opsagt til udløb pr Det er begge emner, jeg vil vende tilbage til senere i beretningen, men lad os i første omgang se på: 2. Medlemsudviklingen På sidste års generalforsamling fortalte jeg om den sortseerkampagne, der blev gennemført efter etableringen af den 3. programpakke tilbage i En kampagne, der - hvis jeg må bruge det udtryk - gik lidt i sort. Så det var en om er. Vi havde forventning om, at en ny sortseerkampagne ville give en del nye medlemmer til erstatning for dem, vi mistede i 2012, da boligforeningerne stoppede med at opkræve antenneafgift over huslejen. Sådan gik det ikke helt. Der blev fundet mange fejl. Få medlemmer betalte for flere kanaler, end de fik leveret. Flere fik leveret flere kanaler, end de betalte for. Og så var der dem, der slet ikke betalte. Skal vi kalde dem de rene sortseere? Vi fik forholdene bragt på plads. Nogle ville ikke være med længere, når de skulle betale for det de fik, og andre kom til. Ofte på en mindre pakke. Men alt i alt blev summen af medlemmer ikke meget anderledes. En gang imellem hører jeg om nogle, der kender nogle, der stadig har fejl i deres opkrævning. Men jeg kan ikke få at vide, hvem det er, så vi kan få det rettet. Jeg går ud fra, at de ikke betaler for meget. Som andre antenneforeninger har vi også i 2014 oplevet et fald i antallet at medlemmer. Det blev på ca. 125, hvorefter vi er under Vi er ca medlemmer i Middelart Antenneforening pr Programpriser og pakkevalg Programpriserne stiger, og der kommer stadig nye kanaler til. Sidst TV2 Sport. Normalt holder konkurrencen priserne nede. Men med fx sportskanaler virker konkurrencen modsat. Jo flere programudbydere der går efter de store sportsbegivenheder, Champions Leage og hvad de nu hedder, jo højere bliver prisen for senderettigheder. Hvorfor tror I mon, at FC Barcelona har råd til at betalt Messi 180 mio. om året i løn? Effekten af denne udvikling er, at flere vælger en billigere programpakke uden de dyre sportskanaler. Der er således ca. 300 færre, der har den store pakke, som for et år siden. Ca.125 færre har mellempakken. Og antallet af medlemmer med den lille pakke er steget med mere end 300. Pr havde ca. 30% den lille pakke, 40% mellempakken og 30% den store programpakke. Et år tidligere var fordelingen 25% med lille, 40% med mellempakken og 35% med store pakke. Muligheden for køb af enkeltkanaler spiller også ind. Omkring 200 har gjort brug af muligheden, heraf halvdelen med lille pakke. Nye tjenester om fx NetFlix ændrer også forbrugsmønsteret. Og flere er da også begyndt at efterspørge internet alene uden en programpakke. Det er en udvikling, vi er opmærksomme på.

7 4. Helt digital fra 7. maj I efteråret 2009 stoppede det officielle Danmark med at sende tv-signaler i den gamle analoge form. Sideløbende med det nye digitale signal med bedre billeder omformede vi det digitale signal til et analogt, så alle medlemmer indtil videre kunne fortsætte med at se tv på deres gamle apparater. Som tiden er gået har færre og færre glæde af det gamle signal. Mange flere har glæde af, at vi bruger anlæggets kapacitet på flere kanaler i den skarpe HD-kvalitet. Som vi orienterede om på sidste års generalforsamling, besluttede vi derfor at slukke for det analoge signal i forbindelse med programomlægningen i Efter vores skøn ville ca. 600 medlemmer være direkte berørt. Forud for slukningen af det analoge signal den 7. maj havde vi i samarbejde med Stofa gennemført en omfattende informationskampagne, hvor der allerede i slutningen af marts blev husstandsomdelt information til alle medlemmer. Her orienterede vi detaljeret om, hvad der var i vente, og hvordan man let kunne tjekke om hjemmets fjernsyn var klar til den digitale tidsalder. Hvis det ikke var tilfældet kunne man - som alternativ til køb af et nyt tv - anskaffe en digital boks. I den forbindelse havde vi lavet en aftale med Stofa om levering af en Smartboks på favorabel vilkår. Ca. 250 medlemmer valgte at benytte sig af Stofas tilbud om en boks. I ugerne op til den 7. maj fulgte vi op med presseomtale og annoncering. Spændingen var stor, da vi nåede frem til dagen. Heldigvis gik det over forventning, og vi fik kun få henvendelser. Ikke mindst pga. en god og konstruktiv indsats fra Stofas side. 5. Fremtidig samarbejdspartner Som vi tidligere har orienteret om, opsagde vi for mere end to år siden vores aftaler med Stofa til udløb pr I opsigelsesperioden har vi brugt meget energi på at undersøge alternativer til vores nuværende aftale med Stofa. Specielt har vi haft fokus på internetsiden, hvor halvdelen af vores medlemmer betaler mere end kr. årligt for Stofanet. I forbindelse med etablering af Stofanet i år 2000 blev det investeret ca. 9 mio. i vores anlæg. Stofa afholdt ca. halvdelen af udgiften mod en 10-årig aftale om eneret på levering af internet. Aftalen er undervejs forlænget et par gange. Den gamle samarbejdsaftale indeholder nogle bindinger, vi ikke kan acceptere som en del af en evt. ny samarbejdsaftale. Det har gjort det vanskeligt at komme i gang med forhandlinger om en evt. forlængelse af samarbejdet med Stofa. I november var vi nået så langt, at vi i princippet var enige om at forlænge samarbejdet i 4 år med mulighed for at træde ud tidligere og med en række økonomiske forbedringer, hvis vi blev. Imidlertid måtte vi bede om time out, da vi pludselig i 11. time fik to tilbud, som var meget attraktive i forhold til, hvad vi tidligere havde set fra de kanter. Som ansvarlig bestyrelse var vi nødt til at se nærmere på disse tilbud. Det medførte, at aftalen med Stofa røg på gulvet, så vi i stedet besluttede at forlænge den nuværende samarbejdsaftale i et år. Vi aftalte, at Stofa også er med i en ny forhandlingsrunde, hvor vi også ser på alternativer til den nuværende faste struktur, hvor der efterhånden er så mange bindinger, at vi har meget lidt indflydelse på indhold og priser på programpakker og de digitale services. Vi føler os lidt i lommen på Stofa.

8 6. Ønsker til ny struktur Da vores forhandlinger med Stofa brød sammen, blev vi bedt om at komme med vores ønsker. Vi lagde hovedet i blød og tænkte: Hvad mon vores medlemmer lægger vægt på? Og vi nåede frem til, at det bl.a. kunne være følgende: - Lavere og mere konkurrence dygtige priser på tv-pakker - Alternativ pakkesammensætning, fx med TV 3+ i mellempakken - Fire pakker med en ny minipakke med alene TV 2 som betalingskanal - Mulighed for web-tv med start-forfra mv. for medlemmer der ikke har Stofa-bredbånd - Billigere internet til fx 99 kr. for en MB-forbindelse Vi har fået et nyt tilbud fra Stofa. Men med Stofas nuværende opbygning giver det stort set ikke giver muligheder for konkurrencedygtige alternativer, hvis vi også vil have adgang til Start Forfra, Web-tv og Fritvalg. For øjeblikket er vores valgfrihed underlagt følgende begrænsninger: - I den lille pakke er 21 kanaler faste, herunder pakkens 5 betalingskanaler. - Mellempakken har fast pris og fast indhold af 13 betalingskanaler. - I den store pakke er 14 betalingskanaler, som vi heller ikke har indflydelse på. 7. Voldgiftsag mod Stofa Som nævnt tidligere indeholder vores gamle samarbejdsaftale med Stofa nogle bindinger, som Stofa bruger til at forsøge at fastholde antenneforeninger og den millionforretning, der ligger på internet. Bestemmelsen fastslår, at såfremt Middelfart Antenneforening ønsker at udtræde af aftalen, skal der til Stofa betales et frigørelsesbeløb, der svarer til værdien at internetforretningen på udtrædelsestidspunktet. Værdien fastsættes ved voldgift. Tilsvarende vilkår er udbredte i Stofas aftaler. Men de findes ikke i aftaler med andre leverandører, som fx YouSee. Under vores forhandlinger med Stofa om et evt. fortsat samarbejde var vi enige om at lade gyldigheden af disse vilkår afgøre ved en voldgift, som er indledt. Det er en sag, der kan få stor betydning for sektoren og de selvstændige antenneforeninger. Vi kører derfor sagen i et tæt samarbejde med vores interesseorganisation A2012, der bl.a. har hjulpet med at finde en egnet advokat til opgaven. Vi ved, at det bliver en vanskelig sag, hvor Stofa vil gøre alt, hvad de kan, for at beholde den lukrative bestemmelse, som har fået flere mindre antenneforeninger til at kaste håndklædet i ringen. 8. Afslutning Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og engagerende samarbejde i det år, der er gået. Vi tager i år afsked med vores kasserer Jette Thoft Rosenberg, der har været med i bestyrelsen i 4 år. Hun har valgt i stedet at involvere sig i den del af foreningslivet, hvor det kan foregå sammen med hendes børn. En speciel tak til Jette. Som jeg nævnte i starten af beretningen, har 2014 været et travlt år. Hvor vi normalt har 6-7 bestyrelsesmøder årligt, havde vi sidste år ikke mindre end 10 bestyrelsesmøder. Hertil kommer en del møder med alternative leverandører. Ikke meget tyder på, der bliver færre i Vores mål er, at Middelfart Antenneforening fortsat er konkurrencedygtige på ydelser og priser i en verden, der præges af stadig større konkurrence. Mandag den 9. marts 2015 Bent Hørby - formand

9 Resultatopgørelse 1. januar december Budget DKK DKK DKK Kontingenter Betalingskanaler Copydanindtægter Andre indtægter O Stofa Indtægter i alt Programomkostninger Koda- og Copydanafgift Service Signaludgifter Administrationsomkostninger Bestyrelse og repræsentantskab Medlemsadministration Digital fordelsaftale Stofa Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Arets resu ltat

10 Balance pr. 31. december Aktiver DKK DKK Anlæg Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Stofa Internet fee Tilgodehavender fra salg O Tilgodehavender Middelfart Sparekasse Garantindskud Likvide behold ninger Aktiver Passiver Saldo 1. Januar Arets resultat Egenkapital Gæld på betalingskanaler O A-skat Momsafregning ,570 Leverandørgæld O Kortfristede gældsforpligtelser ,586 Gældsforpligtelser ,586 Passiver

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007 13-11-2007 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Resultat 2015 Plus Fra mp. Fra fp. Fra gp. Minus I alt Grundpakken 59 43 16 11 48. Mellempakken 68 58 10 12 56

Resultat 2015 Plus Fra mp. Fra fp. Fra gp. Minus I alt Grundpakken 59 43 16 11 48. Mellempakken 68 58 10 12 56 Referat fra generalforsamling 24. marts 2015 i Midtfyns Fritidscenter Afbud fra bestyrelsen: Jan Jørgensen Offentlig godkendt revisor Anders Korsgaard deltog. I generalforsamlingen deltog 35 (2014: 25

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen Returadresse: Varde Antenneforening, c/o Dansk Kabel TV, Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg 31. oktober 2016 Referat Mødedato og tid 31. oktober 2016, kl. 19.30 Sted Mødeleder Referent Hotel Arnbjerg Søren Kold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum Vedtægter for Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august 1971. 1. Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum 2. Foreningens formål er, at etablere fællesantenneanlæg med

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 3/3 2010 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 97 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var medbragt 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HOAF s ordinære generalforsamling 2017

HOAF s ordinære generalforsamling 2017 Dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning for 2016 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2016 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 21-02-2013 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2012) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere