Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 \ Sven Westergaards Ejendomsadministration A/s Store Kongensgade 24B 1264 København K /CJ/wh Referat af ordinær generalforsamling 31. marts 2008, kl i menighedslokalerne til Filipskirke, Kastrupvej 57, 2300 København S, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården med følgende DAGSORDEN: l. V al g af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2007 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, herunder hensættelsesbeløb i henhold til 24, og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2008 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år: Peter Fredskilde, Johnny Poulsen og Per Johannesen er på valg. Suppleant for 2 år: Randi Petersen er på valg. 7. Eventuelt. Formanden, Peter Fredskilde, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen, til advokat Finn Rosasco fra statsautoriserede revisorer Buus Jensen og Advokat Arne Gottlieb, Claus Jensen og Winnie Høngaard fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Side l af6

2 Ad dagsordenens pkt. l. Valg af dirigent og referent. Formanden foreslog advokat Arne Gottlieb valgt som dirigent og stud.jur. Claus Jensen valgt som referent. Generalforsamlingen bifaldt forslagene. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne foreskrevne varsel på minimum 14 dage, og at der var fremmødt 29 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. For at være beslutningsdygtig skal mindst 20% af de i alt l 09 andelshavere være repræsenteret. Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel samt beslutningsdygtighed. Bestyrelsen har fremsat forslag om forbedring af vaskerummet. Forslaget var udsendt samtidig med indkaldelse. Forslaget tages op til behandling under pkt. 5. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Formand Peter Fredskilde forelagde bestyrelsens beretning, som følger: "Vi er nu l 09 andelshavere og 5 lejere. Der er blevet overdraget l O lejligheder i løbet af året der gik. To er stadig under salg. Vi kan konstatere at det er blevet betydeligt sværere at sælge lejlighederne. De fleste nye købere kommer ikke længere fra ventelisten. Sælger må nu selv ud og finde en køber. Lejlighederne bliver heller ikke altid solgt til vurderingsprisen. En lejlighed har været til salg i mere end et halvt år. Vi har fået udbedret de fugtskader der var opstået i forbindelse med den dårlige fugning mellem Kastrupvej 54 og naboejendommen i nr. 56. Den gamle mørtelfuge er blevet banket ud og fuget om med en elastisk fuge. Tagstenene på brandkarmen er blevet efterset og defekte sten udskiftet, og der er lavet ny bly zink inddækning på brandkarmen. Det blev heldigvis betydeligt billigere ( kr.) end de estimerede kr. Det var nødvendigt at renovere de franske altaner i opgangene Kastrupvej 52 og 54, samt Højdevej 52. De gamle jernrækværk var støbt ned i betonen. Efterhånden som jernene rustede var der komme fugt til, og betonen har slået reyner og smuldrede. Der var opstået en reel fare for at betonstykker kunne falde ned og ramme fodgængere. På sigt vil der også være mulighed for at altanerne kunne falde ned. Vi har derfor valgt at renovere samtlige franske altaner på en gang. Det er den billigste løsning med henblik på liftleje o.s.v. De nye rækværk er udført i helgalvaniseret jern, og er boltet fast til muren og malet i ejendommens farve. Dette projekt har kostet ca kr. Side 2 af6

3 Den automatiske portåbner har ikke været en succes. Den har ikke kunnet lukke porten, når det blæser. Automatikken har vist sig at være skrøbelig. Montøren har adskillige gange forsøgt at afhjælpe fejlene, men de er hurtigt opstået igen. Vi har sat en ny lettere port i med en mindre dør for at løse problemet. Dette har ikke haft den store effekt. Derfor har bestyrelsen besluttet at bytte den automatiske dørpumpe til en almindelig dørpumpe. Vi har vurderet at det bliver alt for dyrt i længden at servicere den automatiske pumpe. Da der nu også er en mindre dør at åbne i den nye port mener vi også værdien af en automatisk åbning er mindre. Det er hurtigere at åbne porten manuelt. Vand og varmemålerne er nu blevet monteret og aflæst for første gang. Igen i år er der blevet afholdt en fastelavnsfest, og det ser ud som om det er blevet en fast tradition i Filipsgården. I takt med at der er kommet flere penge på spil ved køb og salg af andelslejligheder, er der opstået mange flere tvister mellem køber, sælger og andelsboligforening. Bestyrelsen har igennem de sidste år brugt uforholdsvis meget tid på at rede trådende ud i forbindelse med ting der er gået galt. Det er typisk ændringer der er foretaget uden at der er indhentet de fornødne byggetilladelser. Vi har derfor valgt at finde en ny rådgivende ingeniør og vurderingsmand. Vi vil sammen med denne analysere hvad der kan gøres bedre for at forhindre ovennævnte tvister. Dette skulle gerne udmønte sig i en skriftlig procedure der sikre at alle forhold i forbindelse med overdragelsen er beskrevet så ingen af parterne er i tvivl om hvordan de skal forholde sig." På dirigentens forespørgsel fremkom følgende spørgsmål/ bemærkninger til beretningen. En andelshaver bemærkede, at der i øjeblikket er problemer med mistænkelige personer som fra tid til anden færdes på ejendommens gårdareal Det bemærkedes endvidere at problemet kan skyldes manglende aflåsning af porten, og der opfordres til at porten holdes lukket. Herudover blev det bemærket, at forbedringer som foretages på lejlighederne skal godkendes. Spørgeren fremlagde det synspunkt, at hvis der ikke foreligger godkendelse af forbedringerne fra bestyrelsens side, kan værdien af disse forbedringer ikke tilskrives den samlede værdi af de pågældende lejligheder. Spørgeren efterlyste en håndhævelse af dette krav. Dirigenten påpegede at andelshaverne bærer ansvaret for, at forbedringer i andelen er lovligt udført og at de fornødne byggetilladelser skal foreligger. Sælger kan derfor ikke forvente at få godtgjort forbedringer der ikke er dokumenteret, og et erstatningsansvar kan eventuelt komme på tale for manglende overholdelse af dette krav. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Side3af6

4 Ad pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2007 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, og værdiansættelsen. Regnskabet for 2007 blev gennemgået af Finn Rosasco. Det fremgår af det udsendte årsregnskab, at der i 2007 var budgetteret med et resultat på kr Det endelige resultat blev imidlertid større end forventet og endte således på kr Overskuddet blev større end forventet blandt andet på grund af overdragelse af en lejelejlighed til andel. Det fremgår endvidere af regnskabet, at egenkapitalen udgør kr pr Beregning af andelsværdien foretages på baggrund af den offentlige vurdering. Andelsværdien, som indstillet af bestyrelsen, udgør kr ,0824 pr. m2 efter hensættelser kr til forbedringer m.v. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til årsregnskab eller andelsværdiberegning. Der fremkom spørgsmål fra en andelshaver til regnskabets side 13, note 16. Der var ikke overensstemmelse mellem det i andelsværdien anførte tal og noten. Revisor oplyste, at der er sket en skrivefejl i note 16. Det rigtige tal skal udgøre kr Fejlen har ikke indflydelse på selve regnskabet eller andelsværdiberegningen. Dirigenten spurgte om der var flere bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Andelskronen kr ,0824 pr. m2. med tillæg af forholdsmæssig andel i opsparing efter generalforsamlingsdatoen, blev herefter enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2008 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Finn Rosasco gennemgik driftsbudgettet for 2008, som var udarbejdet af administrator i samråd med bestyrelsen. Der budgetteres i år 2008 med et driftsresultat på kr Driftsbudgettet uden boligafgiftsstigning blev godkendt. Ad dagsordenens pkt. 5 Forslag. Bestyrelsen havde fremsat et forslag om renovering af vaskeriet Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne. Side 4 af6

5 Bestyrelsens forslag: "Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at gennemføre renovering af vaskeriet og indkøbe en ekstra vaskemaskine samt en ekstra tørretumbler. Den samlede udgift vil andrage max. kr ,00. Udgiften vil blive trukket på foreningens driftskonto og vil ikke give anledning til boligafgiftsstigning." Bestyrelsesmedlem Dennis Hoffensetz motiverede forslaget. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag. En andelshaver fremsatte et spørgsmål om, hvorvidt der i fremtiden kan implementeres et nyt vaskesystem, og om dette system eventuelt kunne blive et "møntfrit" vaskeri. Bestyrelsen meddelte, at dette ikke indgik som en del af forslaget. En anden andelshaver bemærkede, at der før havde været installeret en rulle på vaskeriet. Dennis Hoffensetz oplyste, at denne var blevet fjernet, da den ikke længere opfylder de lovgivningsmæssige krav. Der opstod en livlig debat om, hvorvidt der skulle anskaffes en ny elektrisk rulle. Bestyrelsen gav herefter tilsagn om, at de ville undersøge om der er installationsmæssig el-kapacitet til en rulle eller ej. Det blev dog ikke besluttet, hvorvidt der skulle installeres en rulle til erstatning af den gamle. Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til afstemning. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med overvældende majoritet. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Peter Fredskilde, Johnny Poulsen og Per Johannesen var på valg for en 2 årig periode. De var alle villige til genvalg og blev valgt. Randi Petersen er var på valg for en 2 årig periode. Hun var villig til genvalg og blev valgt. Bestyrelsen består herefter af følgende: Formand, Peter Fredskilde, Kastrupvej 52, 4.th. På valg i år Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Johnny Poulsen, Kastrupvej 54, 3. tv. Per Johannesen, Højdevej 48, 2. th. Dennis Kastrupvej 3.th. Kenneth I Højdevej 46, 2. tv. Mads Dam Jensen. På valg i 2009 Randi Petersen. På valg i 20 l O På valg i år På valg i år 2010 På valg i år 2009 På valg i år 2009 Side 5 af6

6 Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt. Bestyrelsen orienterede om eventuel fremtidig anskaffelse af bredbånd til ejendommen. Der ornelejtes materiale på generalforsamlingen. Dette materiale er vedlagt nærværende referat. Formand Peter Fredskilde orienterede om bredbåndsudvalgets arbejde. Det blev oplyst at tilbud var indhentet fra fire forskellige udbydere der hver i sær kunne tilbyde forskellige løsningsmodeller. Formand Peter Fredskilde spurgte om der var spørgsmål til bredbåndsudvalgets orientering. Der opstod en livlig debat og mange argumenter fremkom både for og i mod en anskaffelse af bredbånd i ejendommen. Dirigenten spurgte om der blandt generalforsamlingens deltagere var stemning for, at udvalget arbejder videre med udarbejdelsen af et konkret forslag. Dette forslag skal i så fald fremsættes på en generalforsamling. Der var overvældende tilslutning til, at bredbåndsudvalget i samråd med bestyrelsen skulle arbejder videre med et endeligt forslag til fremlæggelse på en generalforsamling. Der var ikke yderligere til eventuelt. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Som? Bestyrelsen: Arne Gottlieb ' O Per Johannesen Side 6af6

7 AB Filipsgården bredbåndsløsning Udgangspunkt l dag ejer vi vores eget antenneanlæg Vi har You See kabel tv: (TDC). Vi kan kun vælge mellem grundpakken og fuldpakken Der er varslet en prisstigning på 63. kr, -pr. md. på fuldpakken. Det har flere gange været forespørgsler på et alternativ til TDC Ønsker Alle lejligheder skal tilsluttes Valgfrihed og fleksibilitet for den er11<elte andelshaver Billigere TV - flere muligheder - tilvalg af Internet, telefoni og evt. mulighed for internet baseret TV. Individuel fakturering - hvis man har firmabetalt internetforbindelse og telefon skal dette kunne betales af arbejdsgiveren Brugervenlighed og højt serviceniveau Operatøruafhængigt ejerskab over installationen - vi skal kunne skifte udbyder efter den indledende bindingsperiode Muligheder VI har indhentet tilbud og informationer fra fire netværksudbydere Der er foreslået to forskellige modejier Fiber til ejendommen, POS (kobber) kabling internt mellem lejligheder ( teoretisk 1OOMb/s båndbredde pr. lejlighed) Fiber til lejlighederne ( teoretisk 1Gb/s båndbredde pr. lejlighed) Hvordan kommer vi videre? Efter gennemgangen af de forskellige muligheder ønsker vi at høre om det er noget der har jeres interesse, og om vi skal arbejde videre med projektet? Der er 3 mdr. opsigelse på vores nuværende kontrakt med You See Der skal indhentes referencer og økonomisk baggrundscheck på potentielle udbydere De tekniske aspekter af projektet skal gennemgås i detaljer så vi er sikker på at vi får det vi regner med Vi skal finde den optimale finansering Der skal stilles et konkret forslag til vedtagelse på næste generalforsamling, eller på en ekstraordinær.

8 AB Filipsgården: Oversigt over mulige bredbåndsløsninger YouSee , , , , , , , , , , , ,00 85,00 30,00 97,00/5år 111,00/8 år 149,00 36,00 36,00 36,00 349,00 355,00 355,00 349,00 349,00 299,00 285,00 285,00 299,00 299,00 199,00 105,00 105,00 110,00 110,00 99,00 55,00 55,00 60,00 39,00 39,00 3S,OO 35,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00 79,00 79,00 249,00 89,00 49,00 49, ,00 49,00 49,00 249,00 149,00 149, ,00 69,00 69,00 69,00 170,00 Se skema Se skema 99,00 Se skema Se skema 169,00 Se skema Se skema 199,00 Se skema Se skema 25,00 25,00

9 Priser ved forskellige forbrugsmønstre o. o.. o o

10 Kabel-tv programpakker Oplev tv med den ultimative valgfrihed Med kabel-tv fra ComX kan du lige nu vælge mellem 3 forskellige tvpakker. Som beboer kan du frit vælge ComX Basis og ComX Ultimativ pakke. Herudover kan boligforeningen i fællesskab vælge s valgfrie betalingskanaler med ComX Fri Modul pakke. Uanset hvilken pakke du vælger at abonnere på, får du også et antal radiokanaler. Basis pakken til dlø, der ser fiyheder, dtbatudsendetser, underho!linlnø. shows. ftlm 01 serier. l hkjs-pakken fir du et uclvalø af danske, nordtske 01 udvaljlte europælske analer. Denne pakke Indeholder opl ComX lnfobnal 01 beboertv kanal.,,.11 hm ø.: :.. 1\11(2 lrm Rn(l (t; m IDOllill ARD ftoc i. z;t- l l :r!: : C!iiJ Beboer-tv kanal Comx Infokanal : Fri Modul.. 49,- pr. md. ekskl. evt. betaling for ekstrakanaler Tv-pakken til dig der udover nyheder, debatudsendelser, underholdning, shows, film og serier fra de nordiske public service kanaler, gerne vil se de op til s ekstra betalingskanaler. som foreningen i fællesskab er blevet enige om, samt ComX infokanal og beboer-tv kanal. lal I\M(2 m CliiJ Op til s ekstra betalingskanaler Beboer-tv kanal ComX Infokanal ".f.,- -...,_. )..,. : ;, ly-pakken tit dl der pme vil ultlmu.iv vallfrlhed Ol flere op ;. ' tje.mme 1 stuen. Du.fir Internationale nyhedskanaler, nyt fra sports- 01 firtanwrde neri.vi uøer d li med p1 Silfart l Afrika, p1 krokodllle.jalt l Austr311en, eller pi rejse l rummet. Du kan komme tilbip tll8o'emes musl.liicene etter oplew pop, R'nB eller rode live. Ultimativ pakken er tv til dlø 01 dln famille med undetholdnlnø Of J,rteriiJtJonale nyhederfor e.nhoe srnaø rundt Denne pikke Indeholder oød op til s betallnplranaler, som Ino... fien.t.fa.flftskab er blevet en lp om. 5a!M forenlnpns beboer-tvbna os ComX lnfokal.... = " :;) : :,. C'JC'J[I PRIME Op til s ekstra betalingskanaler Beboer-tv kanal ComX Infokanal 0,- kr. pr. md. Disse kanaler følger med alle ComX kabel-tv-pakker. DR Pl DR P2 DR P3 DR P4 DR Klassisk TV2 Radio Sverige Pl Sverige P2 Sverige P3 Sverige P4 Radio loofm NRJ MOR Sputnik RTL Radio Antenne Bayern Alle prio;er er ink l moms og gældende fra 1 oktober Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer eller ændringer i programudvalg og sammensætning af programpakkel

11 IPTV programpakker Få den perfekte digitale tv oplevelse Med ComX IPTV (bredbånds-tv) får du tv i digitalt format. som sikrer dig den optimale billedoplevelse. ComX digitale IPTV univers åbner samtidig for en helt ny måde at bruge dit tv på. Så snart du er oprettet som IPTV kunde hos ComX, og har købt eller lejet en IPTV boks, kan du, på ComX IPTV portal, leje et væld af spændende film (Video-on-Demand). Når du lejer en film, kan du se den så mange gange du har lyst i 24 timer. Med ComX IPTV kan du abonnere på en række spændende programpakker og flere er på vej. Uanset hvilken ComX IPTV pakke du vælger, får du adgang til en række radiokanaler. Basis 69,- pr. md..., IIII, ij&j Direkte adgang til god underholdning, nyheder, film og sport fra Danmark og fra vores nabolande. ARD ftn(1 m CDIJ. TV 2 S ecial 49,- kr. pr. md. EiiØDGC'Ii:t TV 2 Specia l er pakken, som med få kanaler tilgodeser alle generationers behov for humor, sport, nyheder og dokumentar. Familie 109,- kr. pr. md. TV-pakken til dig, der gerne vil have ultimativ valgfrihed og flere oplevelser hjemme fra sofaen. Med ComX IPTV Familie får du internationale nyheds kanaler, et stort udvalg af underholdning og film, medrivende dokumentar og sport, fra hele verden alle døgnets 24 timer..;]iw11mr /1lli1i1SI'tJitT o 'l"'"'..!!:j B..ior;u lilllilprime - CANAL+ TOTAL 219,- kr. pr. md. TV-pakken til dig, der gerne vil have ultimativ valgfrihed og flere oplevelser hjemme fra sofaen. Med CANAL+ Total pakken får du de nye spændende film og serier før de sendes på andre kanaler. Du får sportsoplevelserne serveret i digital kvalitet sammen med rapportager og masser af live udsendelser fra de helt store sportsbegivenheder. CANAL+ FIRST CANAL+ HITS CANAL+ ACTION CANA L+ DRAMA CANAL+ COMEDY CANAL+ FILMHD 0,- kr. pr. md. Disse kanaler er inkluderet l alle ComX IPTV pakker. DRPl DR P2 DR P 3 DR P4 DR Klassisk TV2 Radio RTL Radio RTL Classic NDRl Welle Nord NDR2 (90,3) NDR3 Radio Super FM Antenne Bayern MDR Sputnik Alle priser er inkl. moms og gældende fra 1. november Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer eller ændringer i programudvalg og sammensætning af programpakker. ComX Herstedvang Albertslund dk

12 Kanaloversigt kabel-tv _ Pnscrne er gældende pr. l. september 2007 ÆiJoansksredbaand Q.Lille tv-pakke. Kanal Frekvens tmhz) ORI K tm:jf:! OR2 KlO ID TV2 K TV3 S TV ,,...,.,...-- Kanal Kilbenhavn K Svqel Sil m 1\11(1 Sverille 2 Sl3 246,25 NRKI su INFO Infokanalen S8 1!14.2!1 ZDF S Alll)' AF() SIO 'Melfetri tv-pakke :...;_ t:4: Kan at. Frekvens (MHz> - '.. r.:::h 1:!1 ATL S2J " CNN S '\C'.. l. Halmark SZ :tO OUG TV2 Zulu dl<,.,.. DK4 S29 o TV , Vlaaat Explorw S3l Vlaaat ltatory (: K.W 4 (tlol..,..tv IIMNoll) S TV2 Norp ,25 - Pro7 834 <t07.25 _stor tv-pakke Ø - KanliS TV2Char11e 1!10 TV2 FIII Vluat Nature VIMatCtlme c t1 Vluat Playboy AnimtiPIIMt,,! BBCPrime woald BBC Wortd <ekvr:::i:;'ji Sky N-._, MTV "" l.iljii!&# VHI Ditner Qlannel Toon Oltney... TheVolcelV sar "4..., SAT l ElililiPOrt -..., National Geo11'8Phlc - oecowry Sdence.. Dlecovery 'IV5 Jamt-jam a 1V5furope,,!]l J ANN TRTint. TV Polonia III l TCM Cartoon Nltwotk Kanal Frekvens (Mtn) K2l K22 K <t79, K24 495,25 K24 49&.25 K24 496,25 K25 503,25 K !1 K K !1 K29! K30 543,25 K32 K33 K34 5! ,26 K35 593,25 K"' K45 663,25 K K K K49 695,26 K KSI 711,25 K!l2 719,211 1<5<t 735,25 1<54 nus PRØVE Prrekanal K ,25 TVIOOO K TVIOOO Plut One K _;::«... TVIOOO Action K TVIOOO Nordie KØS TVIOOO Family K TVIOOO Ciaalle K Kan kun tllk.tles rll Mellem og Stor tv-pakke. Gældende pr. l november. Ønsl<ardu at vide mere, s.\ kontakt os på tlf , via ø mail e! l!!f besøg Der tages forbehold for trykfej samtaendrfnøer. Dansk Bredbånd a/s Side 13 af 15

13 VIMaf... Ir. t88,- (.IlL... ) VIMaf.... Kr. li, e lw' ø l J I'IM:r:s:"tl.. l -JET IX - '.ITc-1...,.J. B' WJ \Wffllti CNBC - -- DWTV zone trave l.'li 2? -- "' "' 0000 IODmeD --, "' - 'i'"c'*w., )f/ce. & -.. c-1+ Tobl Il& 218,- ifl.t!cm: uw t».t'f!ci',i :1 t!iytt-tci. t«:tj liitf!ci : - 6i liftt1(m; dm r- D Tyrtdak pakke Kr. 149,! Oleide Arablak pa1c1ce Kc 148,- CY:» IHDt: )!, æ,,, -c-, ' 1V5 ltal r fof d..... "ved 12 mdl: -. llbomement. Hereft.- V!Mett 11 ennwr tld nde ørt&. krypt.-inp-/løl'lafllft kr. 389, pr.llafltlr.,.,.. ftrst e mdl: efter abonnetnent..,.,.. De terste 6 mdr. M lrliduderer l OJ)l'1tttelun. H \'111111'1 VIa.. parabolkunde Indenfar de_.,. 6 mdr vil prisen-.. Viuats til enhyer rid Clfldtndt prlt....via.. Guld Pril vedebtre kr 1.399,-. For prirvedki!b af ekllfte Vluat bc*ø ae abonnernemer Du ktwleje bole- t1 kr III' md.. doe sleb VIaseta bøkae. Dansk Bredbånd a/s Side 14 af 15

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården

REFERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 230306 744 /wj REF"ERAT af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården mandag den 20. marts 2006 kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K AB Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 Dato: 21.04.2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009, den 20. april, kl. 18.00, i

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling .. ' SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 25032015 1-744/wh l Referat af ordinær generalforsamling 24. marts 2015, kl. 19.00 i menighedslokalerne til

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling SENDES PÅ MAIL Pernille Bugge Herlevsen Odensegade 3, 4. 2100 København Ø 28. februar 2013 0568-0003-02 su På bestyrelsens vegne indkaldes herved til Ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 24 og 25,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere