Referat af ordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 \ Sven Westergaards Ejendomsadministration A/s Store Kongensgade 24B 1264 København K /CJ/wh Referat af ordinær generalforsamling 31. marts 2008, kl i menighedslokalerne til Filipskirke, Kastrupvej 57, 2300 København S, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården med følgende DAGSORDEN: l. V al g af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2007 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, herunder hensættelsesbeløb i henhold til 24, og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2008 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år: Peter Fredskilde, Johnny Poulsen og Per Johannesen er på valg. Suppleant for 2 år: Randi Petersen er på valg. 7. Eventuelt. Formanden, Peter Fredskilde, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen, til advokat Finn Rosasco fra statsautoriserede revisorer Buus Jensen og Advokat Arne Gottlieb, Claus Jensen og Winnie Høngaard fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Side l af6

2 Ad dagsordenens pkt. l. Valg af dirigent og referent. Formanden foreslog advokat Arne Gottlieb valgt som dirigent og stud.jur. Claus Jensen valgt som referent. Generalforsamlingen bifaldt forslagene. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne foreskrevne varsel på minimum 14 dage, og at der var fremmødt 29 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. For at være beslutningsdygtig skal mindst 20% af de i alt l 09 andelshavere være repræsenteret. Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel samt beslutningsdygtighed. Bestyrelsen har fremsat forslag om forbedring af vaskerummet. Forslaget var udsendt samtidig med indkaldelse. Forslaget tages op til behandling under pkt. 5. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Formand Peter Fredskilde forelagde bestyrelsens beretning, som følger: "Vi er nu l 09 andelshavere og 5 lejere. Der er blevet overdraget l O lejligheder i løbet af året der gik. To er stadig under salg. Vi kan konstatere at det er blevet betydeligt sværere at sælge lejlighederne. De fleste nye købere kommer ikke længere fra ventelisten. Sælger må nu selv ud og finde en køber. Lejlighederne bliver heller ikke altid solgt til vurderingsprisen. En lejlighed har været til salg i mere end et halvt år. Vi har fået udbedret de fugtskader der var opstået i forbindelse med den dårlige fugning mellem Kastrupvej 54 og naboejendommen i nr. 56. Den gamle mørtelfuge er blevet banket ud og fuget om med en elastisk fuge. Tagstenene på brandkarmen er blevet efterset og defekte sten udskiftet, og der er lavet ny bly zink inddækning på brandkarmen. Det blev heldigvis betydeligt billigere ( kr.) end de estimerede kr. Det var nødvendigt at renovere de franske altaner i opgangene Kastrupvej 52 og 54, samt Højdevej 52. De gamle jernrækværk var støbt ned i betonen. Efterhånden som jernene rustede var der komme fugt til, og betonen har slået reyner og smuldrede. Der var opstået en reel fare for at betonstykker kunne falde ned og ramme fodgængere. På sigt vil der også være mulighed for at altanerne kunne falde ned. Vi har derfor valgt at renovere samtlige franske altaner på en gang. Det er den billigste løsning med henblik på liftleje o.s.v. De nye rækværk er udført i helgalvaniseret jern, og er boltet fast til muren og malet i ejendommens farve. Dette projekt har kostet ca kr. Side 2 af6

3 Den automatiske portåbner har ikke været en succes. Den har ikke kunnet lukke porten, når det blæser. Automatikken har vist sig at være skrøbelig. Montøren har adskillige gange forsøgt at afhjælpe fejlene, men de er hurtigt opstået igen. Vi har sat en ny lettere port i med en mindre dør for at løse problemet. Dette har ikke haft den store effekt. Derfor har bestyrelsen besluttet at bytte den automatiske dørpumpe til en almindelig dørpumpe. Vi har vurderet at det bliver alt for dyrt i længden at servicere den automatiske pumpe. Da der nu også er en mindre dør at åbne i den nye port mener vi også værdien af en automatisk åbning er mindre. Det er hurtigere at åbne porten manuelt. Vand og varmemålerne er nu blevet monteret og aflæst for første gang. Igen i år er der blevet afholdt en fastelavnsfest, og det ser ud som om det er blevet en fast tradition i Filipsgården. I takt med at der er kommet flere penge på spil ved køb og salg af andelslejligheder, er der opstået mange flere tvister mellem køber, sælger og andelsboligforening. Bestyrelsen har igennem de sidste år brugt uforholdsvis meget tid på at rede trådende ud i forbindelse med ting der er gået galt. Det er typisk ændringer der er foretaget uden at der er indhentet de fornødne byggetilladelser. Vi har derfor valgt at finde en ny rådgivende ingeniør og vurderingsmand. Vi vil sammen med denne analysere hvad der kan gøres bedre for at forhindre ovennævnte tvister. Dette skulle gerne udmønte sig i en skriftlig procedure der sikre at alle forhold i forbindelse med overdragelsen er beskrevet så ingen af parterne er i tvivl om hvordan de skal forholde sig." På dirigentens forespørgsel fremkom følgende spørgsmål/ bemærkninger til beretningen. En andelshaver bemærkede, at der i øjeblikket er problemer med mistænkelige personer som fra tid til anden færdes på ejendommens gårdareal Det bemærkedes endvidere at problemet kan skyldes manglende aflåsning af porten, og der opfordres til at porten holdes lukket. Herudover blev det bemærket, at forbedringer som foretages på lejlighederne skal godkendes. Spørgeren fremlagde det synspunkt, at hvis der ikke foreligger godkendelse af forbedringerne fra bestyrelsens side, kan værdien af disse forbedringer ikke tilskrives den samlede værdi af de pågældende lejligheder. Spørgeren efterlyste en håndhævelse af dette krav. Dirigenten påpegede at andelshaverne bærer ansvaret for, at forbedringer i andelen er lovligt udført og at de fornødne byggetilladelser skal foreligger. Sælger kan derfor ikke forvente at få godtgjort forbedringer der ikke er dokumenteret, og et erstatningsansvar kan eventuelt komme på tale for manglende overholdelse af dette krav. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Side3af6

4 Ad pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2007 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, og værdiansættelsen. Regnskabet for 2007 blev gennemgået af Finn Rosasco. Det fremgår af det udsendte årsregnskab, at der i 2007 var budgetteret med et resultat på kr Det endelige resultat blev imidlertid større end forventet og endte således på kr Overskuddet blev større end forventet blandt andet på grund af overdragelse af en lejelejlighed til andel. Det fremgår endvidere af regnskabet, at egenkapitalen udgør kr pr Beregning af andelsværdien foretages på baggrund af den offentlige vurdering. Andelsværdien, som indstillet af bestyrelsen, udgør kr ,0824 pr. m2 efter hensættelser kr til forbedringer m.v. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til årsregnskab eller andelsværdiberegning. Der fremkom spørgsmål fra en andelshaver til regnskabets side 13, note 16. Der var ikke overensstemmelse mellem det i andelsværdien anførte tal og noten. Revisor oplyste, at der er sket en skrivefejl i note 16. Det rigtige tal skal udgøre kr Fejlen har ikke indflydelse på selve regnskabet eller andelsværdiberegningen. Dirigenten spurgte om der var flere bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Andelskronen kr ,0824 pr. m2. med tillæg af forholdsmæssig andel i opsparing efter generalforsamlingsdatoen, blev herefter enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2008 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Finn Rosasco gennemgik driftsbudgettet for 2008, som var udarbejdet af administrator i samråd med bestyrelsen. Der budgetteres i år 2008 med et driftsresultat på kr Driftsbudgettet uden boligafgiftsstigning blev godkendt. Ad dagsordenens pkt. 5 Forslag. Bestyrelsen havde fremsat et forslag om renovering af vaskeriet Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne. Side 4 af6

5 Bestyrelsens forslag: "Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at gennemføre renovering af vaskeriet og indkøbe en ekstra vaskemaskine samt en ekstra tørretumbler. Den samlede udgift vil andrage max. kr ,00. Udgiften vil blive trukket på foreningens driftskonto og vil ikke give anledning til boligafgiftsstigning." Bestyrelsesmedlem Dennis Hoffensetz motiverede forslaget. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens forslag. En andelshaver fremsatte et spørgsmål om, hvorvidt der i fremtiden kan implementeres et nyt vaskesystem, og om dette system eventuelt kunne blive et "møntfrit" vaskeri. Bestyrelsen meddelte, at dette ikke indgik som en del af forslaget. En anden andelshaver bemærkede, at der før havde været installeret en rulle på vaskeriet. Dennis Hoffensetz oplyste, at denne var blevet fjernet, da den ikke længere opfylder de lovgivningsmæssige krav. Der opstod en livlig debat om, hvorvidt der skulle anskaffes en ny elektrisk rulle. Bestyrelsen gav herefter tilsagn om, at de ville undersøge om der er installationsmæssig el-kapacitet til en rulle eller ej. Det blev dog ikke besluttet, hvorvidt der skulle installeres en rulle til erstatning af den gamle. Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til afstemning. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med overvældende majoritet. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Peter Fredskilde, Johnny Poulsen og Per Johannesen var på valg for en 2 årig periode. De var alle villige til genvalg og blev valgt. Randi Petersen er var på valg for en 2 årig periode. Hun var villig til genvalg og blev valgt. Bestyrelsen består herefter af følgende: Formand, Peter Fredskilde, Kastrupvej 52, 4.th. På valg i år Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Johnny Poulsen, Kastrupvej 54, 3. tv. Per Johannesen, Højdevej 48, 2. th. Dennis Kastrupvej 3.th. Kenneth I Højdevej 46, 2. tv. Mads Dam Jensen. På valg i 2009 Randi Petersen. På valg i 20 l O På valg i år På valg i år 2010 På valg i år 2009 På valg i år 2009 Side 5 af6

6 Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt. Bestyrelsen orienterede om eventuel fremtidig anskaffelse af bredbånd til ejendommen. Der ornelejtes materiale på generalforsamlingen. Dette materiale er vedlagt nærværende referat. Formand Peter Fredskilde orienterede om bredbåndsudvalgets arbejde. Det blev oplyst at tilbud var indhentet fra fire forskellige udbydere der hver i sær kunne tilbyde forskellige løsningsmodeller. Formand Peter Fredskilde spurgte om der var spørgsmål til bredbåndsudvalgets orientering. Der opstod en livlig debat og mange argumenter fremkom både for og i mod en anskaffelse af bredbånd i ejendommen. Dirigenten spurgte om der blandt generalforsamlingens deltagere var stemning for, at udvalget arbejder videre med udarbejdelsen af et konkret forslag. Dette forslag skal i så fald fremsættes på en generalforsamling. Der var overvældende tilslutning til, at bredbåndsudvalget i samråd med bestyrelsen skulle arbejder videre med et endeligt forslag til fremlæggelse på en generalforsamling. Der var ikke yderligere til eventuelt. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Som? Bestyrelsen: Arne Gottlieb ' O Per Johannesen Side 6af6

7 AB Filipsgården bredbåndsløsning Udgangspunkt l dag ejer vi vores eget antenneanlæg Vi har You See kabel tv: (TDC). Vi kan kun vælge mellem grundpakken og fuldpakken Der er varslet en prisstigning på 63. kr, -pr. md. på fuldpakken. Det har flere gange været forespørgsler på et alternativ til TDC Ønsker Alle lejligheder skal tilsluttes Valgfrihed og fleksibilitet for den er11<elte andelshaver Billigere TV - flere muligheder - tilvalg af Internet, telefoni og evt. mulighed for internet baseret TV. Individuel fakturering - hvis man har firmabetalt internetforbindelse og telefon skal dette kunne betales af arbejdsgiveren Brugervenlighed og højt serviceniveau Operatøruafhængigt ejerskab over installationen - vi skal kunne skifte udbyder efter den indledende bindingsperiode Muligheder VI har indhentet tilbud og informationer fra fire netværksudbydere Der er foreslået to forskellige modejier Fiber til ejendommen, POS (kobber) kabling internt mellem lejligheder ( teoretisk 1OOMb/s båndbredde pr. lejlighed) Fiber til lejlighederne ( teoretisk 1Gb/s båndbredde pr. lejlighed) Hvordan kommer vi videre? Efter gennemgangen af de forskellige muligheder ønsker vi at høre om det er noget der har jeres interesse, og om vi skal arbejde videre med projektet? Der er 3 mdr. opsigelse på vores nuværende kontrakt med You See Der skal indhentes referencer og økonomisk baggrundscheck på potentielle udbydere De tekniske aspekter af projektet skal gennemgås i detaljer så vi er sikker på at vi får det vi regner med Vi skal finde den optimale finansering Der skal stilles et konkret forslag til vedtagelse på næste generalforsamling, eller på en ekstraordinær.

8 AB Filipsgården: Oversigt over mulige bredbåndsløsninger YouSee , , , , , , , , , , , ,00 85,00 30,00 97,00/5år 111,00/8 år 149,00 36,00 36,00 36,00 349,00 355,00 355,00 349,00 349,00 299,00 285,00 285,00 299,00 299,00 199,00 105,00 105,00 110,00 110,00 99,00 55,00 55,00 60,00 39,00 39,00 3S,OO 35,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00 79,00 79,00 249,00 89,00 49,00 49, ,00 49,00 49,00 249,00 149,00 149, ,00 69,00 69,00 69,00 170,00 Se skema Se skema 99,00 Se skema Se skema 169,00 Se skema Se skema 199,00 Se skema Se skema 25,00 25,00

9 Priser ved forskellige forbrugsmønstre o. o.. o o

10 Kabel-tv programpakker Oplev tv med den ultimative valgfrihed Med kabel-tv fra ComX kan du lige nu vælge mellem 3 forskellige tvpakker. Som beboer kan du frit vælge ComX Basis og ComX Ultimativ pakke. Herudover kan boligforeningen i fællesskab vælge s valgfrie betalingskanaler med ComX Fri Modul pakke. Uanset hvilken pakke du vælger at abonnere på, får du også et antal radiokanaler. Basis pakken til dlø, der ser fiyheder, dtbatudsendetser, underho!linlnø. shows. ftlm 01 serier. l hkjs-pakken fir du et uclvalø af danske, nordtske 01 udvaljlte europælske analer. Denne pakke Indeholder opl ComX lnfobnal 01 beboertv kanal.,,.11 hm ø.: :.. 1\11(2 lrm Rn(l (t; m IDOllill ARD ftoc i. z;t- l l :r!: : C!iiJ Beboer-tv kanal Comx Infokanal : Fri Modul.. 49,- pr. md. ekskl. evt. betaling for ekstrakanaler Tv-pakken til dig der udover nyheder, debatudsendelser, underholdning, shows, film og serier fra de nordiske public service kanaler, gerne vil se de op til s ekstra betalingskanaler. som foreningen i fællesskab er blevet enige om, samt ComX infokanal og beboer-tv kanal. lal I\M(2 m CliiJ Op til s ekstra betalingskanaler Beboer-tv kanal ComX Infokanal ".f.,- -...,_. )..,. : ;, ly-pakken tit dl der pme vil ultlmu.iv vallfrlhed Ol flere op ;. ' tje.mme 1 stuen. Du.fir Internationale nyhedskanaler, nyt fra sports- 01 firtanwrde neri.vi uøer d li med p1 Silfart l Afrika, p1 krokodllle.jalt l Austr311en, eller pi rejse l rummet. Du kan komme tilbip tll8o'emes musl.liicene etter oplew pop, R'nB eller rode live. Ultimativ pakken er tv til dlø 01 dln famille med undetholdnlnø Of J,rteriiJtJonale nyhederfor e.nhoe srnaø rundt Denne pikke Indeholder oød op til s betallnplranaler, som Ino... fien.t.fa.flftskab er blevet en lp om. 5a!M forenlnpns beboer-tvbna os ComX lnfokal.... = " :;) : :,. C'JC'J[I PRIME Op til s ekstra betalingskanaler Beboer-tv kanal ComX Infokanal 0,- kr. pr. md. Disse kanaler følger med alle ComX kabel-tv-pakker. DR Pl DR P2 DR P3 DR P4 DR Klassisk TV2 Radio Sverige Pl Sverige P2 Sverige P3 Sverige P4 Radio loofm NRJ MOR Sputnik RTL Radio Antenne Bayern Alle prio;er er ink l moms og gældende fra 1 oktober Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer eller ændringer i programudvalg og sammensætning af programpakkel

11 IPTV programpakker Få den perfekte digitale tv oplevelse Med ComX IPTV (bredbånds-tv) får du tv i digitalt format. som sikrer dig den optimale billedoplevelse. ComX digitale IPTV univers åbner samtidig for en helt ny måde at bruge dit tv på. Så snart du er oprettet som IPTV kunde hos ComX, og har købt eller lejet en IPTV boks, kan du, på ComX IPTV portal, leje et væld af spændende film (Video-on-Demand). Når du lejer en film, kan du se den så mange gange du har lyst i 24 timer. Med ComX IPTV kan du abonnere på en række spændende programpakker og flere er på vej. Uanset hvilken ComX IPTV pakke du vælger, får du adgang til en række radiokanaler. Basis 69,- pr. md..., IIII, ij&j Direkte adgang til god underholdning, nyheder, film og sport fra Danmark og fra vores nabolande. ARD ftn(1 m CDIJ. TV 2 S ecial 49,- kr. pr. md. EiiØDGC'Ii:t TV 2 Specia l er pakken, som med få kanaler tilgodeser alle generationers behov for humor, sport, nyheder og dokumentar. Familie 109,- kr. pr. md. TV-pakken til dig, der gerne vil have ultimativ valgfrihed og flere oplevelser hjemme fra sofaen. Med ComX IPTV Familie får du internationale nyheds kanaler, et stort udvalg af underholdning og film, medrivende dokumentar og sport, fra hele verden alle døgnets 24 timer..;]iw11mr /1lli1i1SI'tJitT o 'l"'"'..!!:j B..ior;u lilllilprime - CANAL+ TOTAL 219,- kr. pr. md. TV-pakken til dig, der gerne vil have ultimativ valgfrihed og flere oplevelser hjemme fra sofaen. Med CANAL+ Total pakken får du de nye spændende film og serier før de sendes på andre kanaler. Du får sportsoplevelserne serveret i digital kvalitet sammen med rapportager og masser af live udsendelser fra de helt store sportsbegivenheder. CANAL+ FIRST CANAL+ HITS CANAL+ ACTION CANA L+ DRAMA CANAL+ COMEDY CANAL+ FILMHD 0,- kr. pr. md. Disse kanaler er inkluderet l alle ComX IPTV pakker. DRPl DR P2 DR P 3 DR P4 DR Klassisk TV2 Radio RTL Radio RTL Classic NDRl Welle Nord NDR2 (90,3) NDR3 Radio Super FM Antenne Bayern MDR Sputnik Alle priser er inkl. moms og gældende fra 1. november Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer eller ændringer i programudvalg og sammensætning af programpakker. ComX Herstedvang Albertslund dk

12 Kanaloversigt kabel-tv _ Pnscrne er gældende pr. l. september 2007 ÆiJoansksredbaand Q.Lille tv-pakke. Kanal Frekvens tmhz) ORI K tm:jf:! OR2 KlO ID TV2 K TV3 S TV ,,...,.,...-- Kanal Kilbenhavn K Svqel Sil m 1\11(1 Sverille 2 Sl3 246,25 NRKI su INFO Infokanalen S8 1!14.2!1 ZDF S Alll)' AF() SIO 'Melfetri tv-pakke :...;_ t:4: Kan at. Frekvens (MHz> - '.. r.:::h 1:!1 ATL S2J " CNN S '\C'.. l. Halmark SZ :tO OUG TV2 Zulu dl<,.,.. DK4 S29 o TV , Vlaaat Explorw S3l Vlaaat ltatory (: K.W 4 (tlol..,..tv IIMNoll) S TV2 Norp ,25 - Pro7 834 <t07.25 _stor tv-pakke Ø - KanliS TV2Char11e 1!10 TV2 FIII Vluat Nature VIMatCtlme c t1 Vluat Playboy AnimtiPIIMt,,! BBCPrime woald BBC Wortd <ekvr:::i:;'ji Sky N-._, MTV "" l.iljii!&# VHI Ditner Qlannel Toon Oltney... TheVolcelV sar "4..., SAT l ElililiPOrt -..., National Geo11'8Phlc - oecowry Sdence.. Dlecovery 'IV5 Jamt-jam a 1V5furope,,!]l J ANN TRTint. TV Polonia III l TCM Cartoon Nltwotk Kanal Frekvens (Mtn) K2l K22 K <t79, K24 495,25 K24 49&.25 K24 496,25 K25 503,25 K !1 K K !1 K29! K30 543,25 K32 K33 K34 5! ,26 K35 593,25 K"' K45 663,25 K K K K49 695,26 K KSI 711,25 K!l2 719,211 1<5<t 735,25 1<54 nus PRØVE Prrekanal K ,25 TVIOOO K TVIOOO Plut One K _;::«... TVIOOO Action K TVIOOO Nordie KØS TVIOOO Family K TVIOOO Ciaalle K Kan kun tllk.tles rll Mellem og Stor tv-pakke. Gældende pr. l november. Ønsl<ardu at vide mere, s.\ kontakt os på tlf , via ø mail e! l!!f besøg Der tages forbehold for trykfej samtaendrfnøer. Dansk Bredbånd a/s Side 13 af 15

13 VIMaf... Ir. t88,- (.IlL... ) VIMaf.... Kr. li, e lw' ø l J I'IM:r:s:"tl.. l -JET IX - '.ITc-1...,.J. B' WJ \Wffllti CNBC - -- DWTV zone trave l.'li 2? -- "' "' 0000 IODmeD --, "' - 'i'"c'*w., )f/ce. & -.. c-1+ Tobl Il& 218,- ifl.t!cm: uw t».t'f!ci',i :1 t!iytt-tci. t«:tj liitf!ci : - 6i liftt1(m; dm r- D Tyrtdak pakke Kr. 149,! Oleide Arablak pa1c1ce Kc 148,- CY:» IHDt: )!, æ,,, -c-, ' 1V5 ltal r fof d..... "ved 12 mdl: -. llbomement. Hereft.- V!Mett 11 ennwr tld nde ørt&. krypt.-inp-/løl'lafllft kr. 389, pr.llafltlr.,.,.. ftrst e mdl: efter abonnetnent..,.,.. De terste 6 mdr. M lrliduderer l OJ)l'1tttelun. H \'111111'1 VIa.. parabolkunde Indenfar de_.,. 6 mdr vil prisen-.. Viuats til enhyer rid Clfldtndt prlt....via.. Guld Pril vedebtre kr 1.399,-. For prirvedki!b af ekllfte Vluat bc*ø ae abonnernemer Du ktwleje bole- t1 kr III' md.. doe sleb VIaseta bøkae. Dansk Bredbånd a/s Side 14 af 15

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården

REFERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 230306 744 /wj REF"ERAT af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården mandag den 20. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling 29. april 2009

Referat af generalforsamling 29. april 2009 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 10. maj 2009 Referat af generalforsamling 29. april 2009 År 2009, den 29. april kl. 21.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø REFERAT af ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø I følge dagsordenen, der var udsendt ved brev af 27. marts

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere