Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl i selskabslokalet Bygholmen 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22"

Transkript

1 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl i selskabslokalet Bygholmen 22

2 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet. Hvorfor skal jeg spilde min tid med at komme til beboermøde? For det første er det aldrig spild af tid, hvis du bare har den mindste interesse i én af følgende ting. Du har lyst til at være med til at bestemme, hvordan din afdeling skal udvikle sig de næste år. Du har ideer til forbedringer af faciliteter. Du har ideer til, hvordan området omkring bygningerne skal se ud. Du har nogle forventninger til serviceniveauet. Du har selv lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde. Du har lyst til at påvirke hvilke arrangementer, vi skal gennemføre næste år. Du har lyst til at hilse på dine naboer. Beboerdemokrati fungerer på den måde, at alting besluttes for et år af gangen. Det kaldes et budgetår og er dermed også en handlingsplan for, hvad der skal ske det næste års tid. Møder du ikke op til beboermøde, har du dermed fraskrevet dig retten til at få indflydelse. Derfor - mød op - og gør din indflydelse gældende DET ER BEBOERDEMOKRATI

3 Dagsorden For mødet d. 29. april 2015 I henhold til boligorganisationens vedtægter indkaldes hermed til ordinært beboermøde for orientering om afdelingens regnskab for 2014 samt godkendelse af budgettet for Onsdag d. 29. april 2015 kl i selskabslokalet Bygholmen Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Stofa Fiber Internetforbindelse til afd Behandling af eventuelle indkomne forslag Dagsorden: 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (Vi skal bruge tre nye) 11. Valg af suppleanter 12. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet skal afleveres til formanden senest onsdag den 15. april 2015 på adressen Ken Hansen, Odinsgade 16 C, 2. TH. - eller via Med hensyn til mødet og spisning bedes I melde tilbage hvor mange I kommer, det kan ske via tilmeldings blanketten, der er vedlagt. Seneste tilmelding til beboermødet er mandag den 13. april Vi håber der er mange, der har lyst til at komme. Vi byder på mad inden mødet starter, menuen er: Tarteletter med høns i asparges. På afdelingsbestyrelsens vegne Ken Hansen

4 Forretningsordenen er et sæt regler for hvordan vi afholder beboermødet. Den vedlagte forretningsorden er bestyrelsens forslag, som bedes læses igennem inden mødet, da denne skal godkendes af forsamlingen på beboermødet, og læses ikke op på selve mødet. Men herunder beskrives i hurtige træk, hvordan man får ordet på mødet. - Jeg har nogle kommentarer! Jeg ønsker at fremføre det på beboermødet! Du er velkommen med kommentarer, når dirigenten spørger forsamlingen, om der er nogle kommentarer til de enkelte punkter. Du starter med at markere ved håndsoprækning, at du ønsker at sige noget. Derefter får du ordet af dirigenten, når det er din tur i talerækkefølgen. Bemærk - her kommer man kun med kommentarer til det pågældende punkt på dagsordenen, der behandles. Er et punkt færdigbehandlet, kan det ikke genoptages. Under punktet Eventuelt kan du fremkomme med kommentarer af enhver art. Det foregår på samme måde, ved håndsoprækning, og ordet bliver dit i den talerækkefølge dirigenten vælger. Dirigenten har ret til at indsætte svartaler i rækkefølgen. Bemærk - under Eventuelt kan der ikke foretages afstemning. Bestyrelsen Medlemmerne i bestyrelsen for Viva-bolig afd. 2, der dækker boliger i Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen, vælges for 2 år af gangen. Der arbejdes med forskudte valg, således at der hvert år er personer på valg. Suppleanter vælges hvert år. Herunder ses den nuværende bestyrelse med angivelse af, hvem der er på valg i år. Formand: Ken Hansen Næstformand: Steen Kjøng Paulsen (på valg modtager ikke genvalg) Kasserer: Vivi Pedersen (på valg modtager ikke genvalg) Medlem: Carsten Dahl Jensen (på valg modtager ikke genvalg) Referant: Karina Lund Derudover skal vi gerne bruge tre suppleanter. Ønsker du at stille op til bestyrelsen, er det ikke et krav, at du meddeler det på forhånd. Det kan noteres direkte på beboermødet. Ønsker du at meddele det på forhånd, kan det ske til formanden. På gensyn på beboermødet 29. april 2015 kl 19:00

5 Tilmeldingsblanket Afd. 2 Tilmelding til beboermøde onsdag den 29. april 2015 Af hensyn til servering og at vi alle kan være i lokalet i Bygholmen, vil vi gerne vide hvor mange beboere, der deltager? Navn: Adresse: Antal personer: Afleveres til Ken Hansen, Odinsgade 16 C, 2 TH. Senest onsdag den 13. april 2015

6 Forslag til: Forretningsorden for beboermødet Beboermødets afholdelse. 1. Adgang til beboermødet har alle lejere, disses ægtefæller og dermed sidestillede personer. Adgang har tillige - men uden stemmeret - boligorganisationens bestyrelse og repræsentanter for denne. Endvidere kan beboermødet beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret. 2. Beboermødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. 3.Beboermødet vælger blandt deltagerne en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren tillige af dirigenten og beboerformanden. 4. Beboermødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 5. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller beboermødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 6. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 7. Simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer afgør spørgsmål på beboermødet. Undtaget er valg og de spørgsmål, som der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 8. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning vedr. andre spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 9. Ved valg af beboerbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig.

7 Tilbud om Stofa Fiber til alle beboere i afdeling 2. Bestyrelsen har igennem længere tid, arbejdet på at få bedre TV og internetløsninger til beboerne. Vi er dog bundet af vores aftale med Yousee indtil 2017, så vi har i stedet primært fokuseret på forskellige muligheder for internetforbindelser. Vi har mødtes med Bredbånd Nord, som umiddelbart kunne levere et godt produkt, men ikke til en billigere pris, end det vi i dag betaler til Yousee. Derfor har vi arbejdet videre med andre udbydere og har modtaget følgende tilbud fra Stofa: Etablering af ny infrastruktur med fiber. 90/90 Mbit fiberinternet til 130 kr. om måneden, som betales via huslejen. Kontrakten er gældende for begge parter de næste 5 år, dvs. at vi er garanteret denne pris og minimumshastighed de næste 5 år. TV-kontrakten hos Yousee forsætter uændret, men den enkelte beboer kan framelde sig denne, hvis man i stedet ønsker TV fra Stofa. I overgangsperioden betaler Stofa udmeldelses-gebyret til Yousee. Hvis man ønsker TV fra Stofa, vil den mindste TV-pakke fx koste kr. 129 om måneden og indeholder nedenstående kanaler. Der kan selvfølgelig frit vælges pakker, og der er desuden mulighed for fritvalg. Yderligere info om programpakkerne kan findes på stofa.dk. I opstartsfasen kan de beboere, der ikke ønsker fiberinternet fravælge dette uden udmeldelses-gebyr, men beboere som flytter til afdelingen i løbet af de næste 5 år, vil automatisk blive tilmeldt abonnementet og skal selv betale udmeldelses-gebyret, hvis de ikke ønsker produktet (ligesom vilkårene i vores aftale med Yousee) Med dette forslag, bliver det muligt for beboerne i afdeling 2, at vælge i mellem de 2 udbydere, og det bliver også muligt at få en hurtig fiberinternet løsning til de beboere, der ikke ønsker TV. Dette er i dag ikke muligt, da der kun kan leveres en hastighed på ca. 15 Mbit via telefonkablerne, som de andre udbydere benytter sig af. Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at sige ja, til tilbuddet fra Stofa om indlægning af fiber i Afdeling 2. Mvh Bestyrelsen, afdeling 2.

8 - Hvorfor har I ikke valgt en langsommere forbindelse, som kunne være billigere? - Vi har valgt 90/90 Mbit fordi, at dette tilbud giver os mest for pengene. Desuden er det en løsning, der sikrer os en fast pris de næste 5 år, men en hastighed, der harmonerer med hvad der, fra politisk side, arbejdes imod: at alle i Danmark i 2020 skal have adgang til 100 Mbit. På beboermødet får vi besøg af Claus Fallingborg fra Stofa, som informerer og svarer på spørgsmål om tilbudet.

9 Brug%af%gasgrill%på%altaner,%samt%ops3lling%af%bure%3l%% opbevaring%af%gasflasker.%% Det$foreslås,$at$den$nuværende$husorden$ændres,$så$der$3llades$brug$af$gasgrill$på$ altanerne.$der$tages$i$forslaget$baggrund$i$gas9$og$elgrills$lave$røgudvikling,$samt$at$ andre$afdelinger$under$vivabolig$3llader$brugen$af$gasgrill.$ifølge$beredskabs9 styrelsen$overholder$altanerne$reglerne$for$brug$af$gasgrill.$$ Den$nuværende$husorden$lyder:$ Røg%fra%grill%og%lignende%kan%være%meget% ubehagelig%for%naboerne% %vi%henviser%9l%brug%af%el:grill%og%i%øvrigt%fællesgrillerne,%der% er%ops9llet%på%de%grønne%områder.%brug%af%kul:%og%gasgrill%er%ikke%9lladt%på%altanerne %$ Bestyrelsen$foreslår$med$baggrund$i$indkomne,$at$ordlyden$i$husordenen$ændres$3l:$$ Røg%fra%grill%o.%lign.%kan%være%meget%ubehagelig%for%naboerne.%Brug%af%kul:%og% trægrill%er%derfor%ikke%9lladt%på%altanerne% %vi%henviser%i%stedet%9l%fællesarealerne%ved% de%grønne%områder.%brug%af%el:%og%gasgrill%på%altanerne%er%dog%9lladt,%da%disse%ikke% betragtes%som%kilder%9l%røggener.%gasflasker%9l%gasgrills%skal%håndteres%og%opbevares% i%henhold%9l%gældende%forskriber%og%lovgivning %% hbps://brs.dk/forebyggelse/brand/documents/folder_flaskegas_i_hjemmet.pdf$$ Med$baggrund$i$sidste$års$debat$omkring$opbevaring$af$gasflasker$i$lejlighederne,$ 3lføjes$der$3l$deBe$forslag$en$løsning,$hvor$der$vil$blive$ops3llet$udendørs,$aflåste,$ bure$3l$opbevaring$af$gasflaskerne.$det$vil$blive$samme$type$bure$som$forhandlere$af$ gasflasker$benyber$(tanksta3oner,$byggemarkeder,$super$brugsen$m.fl.)$med$det$ formål$at$give$beboerne$mulighed$for,$at$få$opbevaret$gasflasker,$sikkert$og$lovligt,$ uden$for$ejendommene.$hvert$lejemål$vil$få$mulighed$for$at$få$opbevaret$én$ gasflaske$af$maksimum$5$kg.$udgiqen$3l$burene$findes$i$afdelingens$budget.$$ Forslagss3llere:%$ Bestyrelsen$afd.$2

10 Forslag om skift af entrédøre i Odinsgade Bestyrelsen har modtaget forslag fra en beboer i Odinsgade, vedr. skift af entredøre. I forbindelse med helhedsplanen, blev de fleste entrédøre skiftet, men i Odinsgade, er der 42 lejemål, der blot fik malet de eksisterende døre. En del af disse døre er meget utætte, så beboerne får derved en højere varmeregning og støj fra opgangene. Desuden er der flere steder, hvor malingen skaller af. Da alle beboerne i afdeling 2 er med til at betale for helhedsplanen i form af huslejen, støtter bestyrelsen forslaget om skift af entrédøre i de resterende 42 lejemål, og foreslår at der skal afsættes et beløb til dette i det kommende budget for Vi afventer i øjeblikket tilbud fra håndværkerne, som vil være klar til beboermødet. Forslagstillere: Bestyrelsen i afdeling 2

11 Husorden afd. 2

12 HUSORDEN (Bestyrelsens forslag til ændringer eller suppleringer i husordenen er markeret med grøn skrift og erstatter det der er noteret med lysegrå skrift) Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller andre beboere i afdelingen. Husordenen rummer også nogle regler, der skal overholdes, for at vi kan passe på bygninger, fællesområder og andre værdier i afdelingen - husk, at alle beboere er med til at betale for hærværk og andre skader. Husordenen er ikke lavet for at genere beboerne, men for at vi alle kan være tilfredse med at bo i afdelingen. Derfor skal alle beboere medvirke til, at husordenen overholdes - det er i beboernes egen interesse! Hensyn til andre beboere: Støj er til stor gene for mange beboere - derfor skal du huske, at musik - herunder brug af musikanlæg, TV og lignende - ikke må være så højt, at andre beboere bliver generet af det. det er kun tilladt at bruge støjende værktøj i tidsrummet kl på hverdage - i weekend og på helligdage dog kl du skal tage særligt hensyn, hvis der ikke er gulvtæpper i lejligheden, fordi alle lyde forplantes nedad. råben og anden støjende adfærd skal undgås - også på trappen og andre steder, hvor det kan genere andre beboere. Når du bruger din altan, skal du huske, at drypfrit vasketøj, sengeklæder og lignende ikke må anbringes til tørring eller udluftning i eller udenfor vinduer eller synligt på altaner efter kl Når du bruger din altan, skal du huske, at vasketøj, der hænger til tørre, ikke må kunne dryppe ned til underboen og skal placeres så lavt på altanen, at det ikke kan ses udefra. røg fra grill og lignende kan være meget ubehagelig for naboerne - vi henviser til brug af el-grill og i øvrigt fællesgrillerne, der er opstillet på de grønne områder. Brug af kulog gasgrill er ikke tilladt på altanerne. Når du bruger din altan, skal du huske, at vasketøj, der hænger til tørre, ikke må kunne dryppe ned til underboen og skal placeres så lavt på altanen, at det ikke kan ses udefra. røg fra grill og lignende kan være meget ubehagelig for naboerne - vi henviser til brug af el-grill og i øvrigt grillarealerne, ved de grønne områder. Brug af kul- og gasgrill er ikke tilladt på altanerne. Husdyr: Beboerne har besluttet, at man ikke må holde husdyr. Det er heller ikke tilladt at holde slanger, krybdyr, spindlere og insekter. Gæstehund er tilladt, dog maksimalt 3 uger på hinanden 12 følgende måneder. Gæstehunde skal meddeles teamlederen eller ejendomskontoret, og må ikke luftes på afdelingens områder.

13 Affald: Køkkenaffald og lignende skal være pakket forsvarligt ind, inden det smides i molokken. Stærkt lugtende affald, skal være pakket ekstra godt ind. Flasker og glas skal smides i de dertil egnede molokker. Papir og pap skal smides i de dertil egnede molokker. Der er i afdelingen opstillet 2 store containere - de skal bruges til storskrald. Malingsrester, kemikalier og anden form for forurenende affald må ikke smides i molokken eller i containerne kontakt Ejendomskontoret for bortskaffelse. Kommer du til at tabe affald på trapper, i kælderen, på fortovet eller andre steder, skal du hurtigst muligt sørge for at gøre rent efter dig. Vaskerier: Du er velkommen til at bruge fællesvaskerierne alle dage mellem Der er i vaskerierne ophængt brugsanvisninger samt nogle regler, der skal følges. Opdager du en fejl ved maskinerne eller kommer du til at ødelægge noget, skal du hurtigst muligt give besked til teamlederen eller Vivaboligs kontor. Vaskerierne er for beboerne - du må altså ikke vaske for familie eller venner. Vaskerier og inventar skal behandles med omhu og rengøres efter brug - dette gælder også tørrerum og rullestue, hvis du har brugt disse. Vasketøj må ikke efterlades i vaskerierne. Vaskerivogne må ikke fjernes fra vaskerierne. Har du egen vaskemaskine i lejligheden, må brugen af denne ikke genere andre beboere. Leg og legepladser: Vær med til at holde lidt øje med børnene, så fodboldmål, legeredskaber mv. ikke bliver ødelagt. Diverse: Kørsel og parkering på brandveje, fliser, fortov og græsarealer er ikke til- ladt, undtaget er arbejdskørsel af Vivaboligs ansatte. For at imødegå kuldegener skal alle kælder- og loftsdøre samt vinduer lukkes forsvarligt. Trappevinduer skal holdes lukkede i perioden fra 1. oktober til 1. april. Hoveddøre skal af forsikringsmæssige årsager altid være låst. Trappeopgangene skal holdes ryddet, da de også fungerer som rednings- og flugtveje. Det vil sige, at der ikke må henstilles fodtøj, cykler, barne- vogne eller andre ting i trappeopgangene. Cykler, knallerter, barnevogne og lignende må kun tages ned i kælderen ad de udvendige kældertrapper. Der må ikke opsættes markiser, (parabol-)antenner, reklameskilte, altankasser, eller lignende uden boligselskabets skriftlige tilladelse. Der må ikke klistres andre mærkater end Ingen reklamer, tak!, Nabohjælp og lignende på døren eller postkassen. Al fodring fra og på altaner er forbudt. Hærværk, graffiti og ødelæggelse af bygninger, lamper, beplantning og lignende skader alle beboere - boligselskabet kan kræve erstatning fra den eller de, der har lavet skaden. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Vær opmærksom på, at du også har ansvaret for familie, venner og andre, der er gæster hos dig.

14 Afdelingsbestyrelsen vil gerne hjælpe med at løse problemer - også i forbindelse med husordensovertrædelser - men det er ikke afdelingsbestyrelsens opgave, at være politi i afdelingen. Hvis du ikke selv kan løse problemet med andres husordenovertrædelser, skal du derfor lave en skriftlig klage, der kan sendes direkte til Vivaboligs administration, eller du kan vælge at lade den gå gennem afdelingsbestyrelsen. Husk, at: GENTAGNE OVERTRÆDELSER AF HUSORDENEN MEDFØRER OPSIGELSE AF LEJLIGHEDEN I HENHOLD TIL LEJEKONTRAKTEN OG B LIGLOVGIVNINGEN. Det letteste er at behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Hvis andre beboere måske ikke kender eller ikke forstår reglerne i denne husorden, kan du hjælpe ved at forklare dem reglerne. På den måde kan vi alle få et godt og rart sted at bo og færdes. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Afdeling 2

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere