Forslag til. Læreplan for faget. kristendomskundskab. på kristne skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Læreplan for faget. kristendomskundskab. på kristne skoler"

Transkript

1 Forslag til Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler 1

2 Forord ilgængelig for en bredere kreds i en trykt og en elektronisk udgave. Her er kristendomsfaget gennemtænkt ud fra kristne skolers grundlag og med tanke på den kulturelle og skolepolitiske kontekst, skolerne indgår i. Materialet udsendes som inspiration til kristne skolers arbejde med læreplan / undervisningsplan for faget. I friskolelovens 1 a, stk. 2, står der: "Skolen udarbejder undervisningsplaner for de fagområder og emner, der er nævnt i stk. 1. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejder med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling." Undervisningsplanen/Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! (Det kan være lidt forvirrende, ervisnings ). Hvis en skole underviser i kristendomskundskab, skal den læreplan, skolen vælger for faget, lægges på skolens hjemmeside. Fører man til prøve i faget, skal læreplanen stå mål med Fælles Mål. Det er fuldt tilstrækkeligt at lade skolens læreplan omfatte formål, slutmål og læseplan og ikke alle dokumenter i nærværende læreplan. Materialets tilblivelse Frie skoler skulle lægge deres læreplan for faget på nettet senest 1. aug. 2008, uagtet at folkeskolen først kom med de reviderede Fælles Mål i Derfor reviderede Foreningen af Kristne Friskoler / Pædagogisk Forening i skoleåret 2007/2008 sin vejledende læreplan for kristendomskundskab fra Det skete i henhold til ministeriets nye krav til læreplaner og efter skabelonen fra Fælles Mål Det er denne plan, som i en eside og udgives som hæfte. Udvalget for læreplansarbejdet bestod af: Alice Skovenborg, Alme Skole Astrid Reuss Schmidt, Johannesskolen Ebbe Kaas, Brændstrup Kristne Friskole Henriette Juul Larsen, Alme Skole Marianne Riemer, Johannesskolen Niels Kousgaard, Løgumkloster Efterskole Vibeke Ingemansen, Markusskolen Kristian Søndergaard, Pædagogisk Forening Deres arbejde byggede på den vejledende læseplan fra 2000, som 20 lærere var med i udarbejdelsen af. Birgitte Kjær har været konsulent på hele materialet, såvel i 2000 som i Materialet indeholder: Signalement af faget, hvor fagets kundskabsområder kort beskrives Formål, som i overordnede begreber beskriver fagets mål Kristendomsfagets grundlag, som er citeret fra den tidligere Pædagogisk Forenings grundlag og lokalt bør udskiftes med den enkelte skoles eget grundlag 2

3 Slutmål, som mere detaljeret beskriver fagets mål. Disse lever fuldt ud op til niveauet i Fælles Mål 2009 Delmål efter 6. klassetrin, som angiver hvor langt man forventes at være nået på vej mod fagets slutmål efter 6. kl. Læseplan, hvor fagets kundskabsområder er udfoldet i 4 faser Undervisningens indhold fordelt på klassetrin, hvor der gives forslag til en yderligere konkretisering af kundskabsområderne, samt forslag til hvordan nogle af emnerne kan tilrettelægges på tværs af kundskabsområderne eller på tværs af flere fag. Bemærk, at der også optræder et fast punkt på hvert klassetrin: Undervisningsemner efter elevernes egne ønsker. Stoffordelingsplanerne bør ikke gøres til en forpligtende del af skolens læreplan. De er udarbejdet for at give en håndsrækning til lærerne i erkendelse af manglen på grundbogsmateriale som eksempler på mulige konkretisering af læreplanen. Til de enkelte foreslåede emner er der anført nogle stikord og bibelsteder som starthjælp til refleksionen over muligt indhold i emnet. Disse anses ikke for at være udtømmende. Der gives ej heller refleksioner over tilrettelæggelsen af undervisning i emnerne. Salmer i undervisningen, hvor der gives forslag til kernesalmer og sange på hver fase En række bilag, bl.a. med oversigter over læreplanens indhold og med læreplan for kristne efterskolers 10. kl., idet der var en række efterskoler med i Pædagogisk Forening frem til omstruktureringen af foreningen i Læreplanen er udarbejdet med tanke på et to-timersfag, som dog udelader faget i 7. eller 8. kl. hvor nogle af eleverne går til konfirmationsforberedelse. Udgivelser med tilknytning til læreplanen FKF har ud over læreplanen udgivet en række materialer til inspiration for kristendomsfaget på kristne skoler: Undervisning i kristendom, Birgitte Kjær, FKF Fagets muligheder på en kristen skole analyseres, og tænkningen bag nærværende læreplan udfoldes og drøftes. Her kan man finde stof til diskussioner om læreplanens forslag til fagets formål, slutmål, indhold, tværfagligt samarbejde mv., og bogen peger videre mod den konkrete undervisning i kapitler om fagets metoder og evaluering. Folkeskolens fag analyseres og sammenlignes med Læreplan Her findes også overvejelser over muligheden for at føre til folkeskolens afgangsprøve eller lade være. Endelig belyser bogen fagets situation, hvis det kun tildeles én time om ugen. Se bilag 8. Undervisningshæfter. Der er udarbejdet en plan for undervisningshæfter til 2-3 måneders undervisning på hvert klassetrin på baggrund af læreplanen. Halvdelen af disse hæfter er udkommet, og der arbejdes på at fuldføre serien de kommende år med et hæfte om året. Se mere på foreningens hjemmeside: (bilag 9.) Materialeoversigt. Der er i 2009 udarbejdet en oversigt over tilgængeligt materiale, som kan bruges i undervisningen eller som inspiration til undervisningen på baggrund af læreplanen. Med disse udgivelser har FKF forsøgt at give de kristne friskoler nogle gode hjælpemidler til at levere en grundig og istendomskundskab. Alle materialer kan købes ved henvendelse til FKFs sekretariat (se nedenfor). Hedensted december 2010 Hans Jørgen Hansen Daglig leder 3

4 Foreningen af Kristne Friskoler Bytorvet 7, 1.th Hedensted Mail: Tlf

5 Indholdsfortegnelse Forord Indholdsfortegnelse Læreplan Signalement af faget Formål Kristendomsfagets grundlag Slutmål Delmål efter 6. klassetrin Læseplan Undervisningens indhold fordelt på klassetrin Bilag Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7./8. klasse 9. klasse 10. klasse Salmer i undervisningen Bilag 1: Oversigt over kundskabsområdernes indhold Bilag 2: Kort emneoversigt fordelt på klassetrin Bilag 3: Slut- og delmål en sammenstilling Bilag 4: Undere Bilag 5: Lignelser Bilag 6: Jesu møde med mennesker Bilag 7: Forslag til plan for efterskolernes 10.kl. Bilag 8: Indholdsfortegnelse til Undervisning i kristendom Bilag 9: Undervisningshæfter til læreplanen Bilag 10: Links 5

6 Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. De centrale kundskabs- og færdighedsområder samt hovedområderne herunder er: Bibelen Bibelen som bog Tilblivelse, kanondannelse, opbygning, skrifter, oversættelse, udbredelse og betydning Frelseshistorien i GT og NT fra skabelse til nyskabelse Urhistorien, patriarkerne og Israels historie Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart De første kristne, de sidste tider, Jesu genkomst, dom og nyskabelse Bibelens profetiske, poetiske og læremæssige dele Dele af GT's lovgivning, tempeltjeneste og fester Profeter og profetier Poesi, særligt salmerne i GT Læremæssig og etisk undervisning i NT Kristen tro og etik Guds handlinger i skabelse, frelse, helligelse og nyskabelse Troen på Gud Fader, Søn og Helligånd Det kristne livs- og menneskesyn Kristen trospraksis i hjem og menighed herunder bøn, bibelbrug, dåb og nadver Kristen etik i mødet med medmennesket, samfundet og naturen, herunder De ti Bud, det dobbelte kærlighedsbud og forvalteransvaret Kristendommen historisk og nutidigt Dansk og international kirke- og missionshistorie Kristne kirkesamfund Folkekirken, kirkelige retninger og organisationer Mission og diakoni Salmer og kristne sange Kristne symboler og kristen kunst Kristendommen i kultur og i samfund Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Grundlæggende træk i udvalgte verdensreligioner Nyreligiøse bevægelser, livssyn og strømninger Religionernes plads og betydning i forskellige samfund Mødet mellem kristendommen og religionerne De grundlæggende kundskaber skal i hvert af de fire områder udvikles i løbet af skoleforløbet i fagets lektioner, så vel som når faget indgår i tværgående emner. De centrale kundskabs- og færdighedsområder med deres underpunkter er sammen med fagformål og del- og slutmål grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i overensstemmelse med fagets formål. 6

7 Formål for faget kristendomskundskab Stk. 1: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår indsigt i Bibelen, i den kristne tros indhold og praksis og i kristen etik viden om kristendommens historie og nutid færdighed i at arbejde med emner inden for Bibelen og kristendommen Stk. 2: Undervisningen sigter mod, at faget bidrager til elevernes alsidige personlige udvikling, herunder deres holdningsdannelse og livsførelse eleverne oplever og erkender, at kristendommen kan være et fundament for tro, livsopfattelse og etik eleverne får mulighed for at møde Guds ord til tro og til vækst i troens liv Stk. 3: Faget bidrager til elevernes aktive medleven i og ansvar for et frit og demokratisk samfund ved, at eleverne opnår viden om kristendommens samfundsmæssige og kulturelle udtryk færdighed i at relatere etiske, samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål til kristendommen indsigt i forholdet mellem kristendommen og andre religioner og livssyn Stk. 4: Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser inddrages i undervisningen med henblik på, at eleverne opnår kendskab til disse får forståelse og respekt for mennesker med anden livsopfattelse får en øget forståelse for kristentroens egenart og den kristne missions udfordringer Kristendomsundervisningens grundlag Stk. 1. Undervisningen bygger på den kristne tro, således som den er udtrykt i Bibelen, som er Guds inspirerede, troværdige og urokkelige ord og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse. Stk. 2. Undervisningen bygger på den overbevisning, at Den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse er et sandt udtryk for, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Den hellige Skrift. 7

8 Slutmål for faget kristendomskundskab Efter 9./10. klassetrin Bibelen Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til: at læse og lytte til bibelske beretninger og andre bibelske tekster med udbytte at formidle indsigt i bibelske enkeltberetninger og den samlede bibelske historie på forskellig vis (bibelfortælling, resumé, samtale, poesi, billedkunst...) at forstå og anvende centrale bibelske begreber at orientere sig i Bibelen, dens skrifter og genrer at benytte håndbøger og andre hjælpemidler i arbejdet med bibelske tekster at relatere bibelske tekster til kristen tro og kristent liv at lade sig udfordre af bibelteksterne at drøfte og forholde sig til forskellige forståelser af Bibelen og enkelttekster fra bibelhistorier, folkelige forståelser og videnskabelige tolkninger at se sammenhænge og brudflader mellem bibelske beretninger, almene livsværdier og samfundsmæssige forhold Kristen tro og etik Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til: at redegøre for det centrale indhold i kristentroen at redegøre for, hvad det vil sige at være menneske og at være kristen at drøfte grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af kristentroen at beskrive centrale elementer i en kristen trospraksis og betydningen af dem at redegøre for centrale bud og værdier i kristen etik i forhold til medmennesket, samfundet og naturen at genkende og vurdere forskellige etiske argumentationsformer at indgå i etiske diskussioner på basis af en kristen etik og i med- og modspil med andre etiske værdisæt at relatere spørgsmål om kristen tro og etik til relevante bibelske tekster og grundtanker at lade sig udfordre af kristen tro og etik at tilegne sig kristen tro og vokse i livet som kristen for dem, som ønsker dette Kristendommen historisk og nutidigt Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til: at forstå højtider, gudstjeneste, ritualer og symboler i kirken og kunne anvende dem at orientere sig i det kirkelige landskab: folkekirken med dens retninger og organisationer, udvalgte kirkesamfund samt tværkirkelige bevægelser at kende kirkehistorien som baggrund for forståelse af aktuelle kirkelige forhold, nationalt og internationalt, samt til forståelse af udfordringer til kirken og kristendommen at drøfte centrale brudflader i forståelsen af og udøvelsen af kristendommen og forholde sig til dem at forstå og forholde sig til den kristne mission og diakoni og deres aktuelle udfordringer at anvende og tolke salmer og kristne sange at bruge salmebogens registre og tekstdel at opleve klassiske og aktuelle kunstneriske udtryk af motiver fra kristendommen og at formulere sig om betydningen og om brugen af dem at redegøre for og vurdere kristendommens og folkekirkens historiske betydning for dansk kultur og samfund 8

9 at drøfte kristendommens plads i og aktuelle udfordringer til samfundet Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til: at redegøre for grundtanker og central trospraksis i udvalgte verdensreligioner at forstå de historiske sammenhænge mellem jødedom, kristendom og islam og kende ligheder og forskelle mellem dem at beskrive og forholde sig til udvalgte religiøse sekter og bevægelser at genkende elementer fra Østens religioner i nyere religiøse strømninger, bevægelser og enkeltfænomener og forholde sig til dem at sammenligne og vurdere grundlæggende træk på tværs af religionerne at perspektivere kristentroen i lyset af andre religioner og livssyn og andre religioner og livssyn i lyset af kristentroen at forstå og drøfte religionernes betydning for enkeltpersoner, familier og samfundsmæssige forhold at møde medmennesker med indsigt, et åbent sind og en personlig forankring at leve som aktive og ansvarlige mennesker i et demokratisk og flerkulturelt samfund i en globaliseret verden 9

10 Delmål efter 6. klassetrin for faget kristendomskundskab Bibelen Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til at lytte til bibelske beretninger og arbejde med disse i genfortælling, drama, sang, billedkunst, samtale og diskussioner at forstå og anvende udvalgte bibelske begreber at orientere sig i Bibelen, dens skrifter og genrer at læse lettilgængelige tekster direkte fra Bibelen at relatere bibelske tekster til kristen tro og etik at lade sig udfordre af bibelteksterne at se nogle centrale sammenhænge mellem bibelske beretninger og almene livsværdier Kristen tro og etik Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til: at udtrykke sig om nogle centrale dele af kristentroen at samtale om, hvad det vil sige at være menneske og at være kristen at drøfte almene tilværelsesspørgsmål i lyset af den kristne tro at kende centrale bud og værdier i kristen etik i forhold til medmennesket og naturen (familie, kammerater, samfund, skole, nærmiljø og natur) at samtale om etiske spørgsmål at udtrykke sig om nogle centrale elementer i en kristen trospraksis og betydningen af dem at begynde at relatere spørgsmål om kristen tro og kristent liv til relevante bibelske tekster og grundtanker at lade sig udfordre af kristen tro og etik at vokse i kristen tro og i livet som kristen for dem, som ønsker dette Kristendommen historisk og nutidigt Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til: at forstå højtider, gudstjeneste, ritualer og symboler i kirken at kende til centrale perioder, begivenheder og personer i kirkehistorien at udtrykke sig om kristen mission og diakoni at bruge salmer og kristne sange som udtryksform at bruge salmebogens registre og tekstdel at genkende og reflektere over brugen af bibelske motiver i klassisk og aktuel kunst at kende til elementer af kristendommens betydning for dansk kultur og samfund Ikke-kristne religioner Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til: at kende ritualer og højtider i jødedom og islam at respektere mennesker med en anden tro 10

11 Læseplan for faget kristendomskundskab 1. forløb: Børnehaveklasse - 2. klasse Undervisningen i første forløb har sit centrum i det grundlæggende bibelstof om verdens begyndelse, om Guds folks tidlige historie og om Jesu liv. Undervisningen må vægte fortællingen, sangen, samtalen og kreative arbejdsformer, hvor eleverne på mange måder oplever de bibelske beretninger og udtrykker deres oplevelser af dem. I sammenhæng med bibelfortællingen inddrages samtaler om de temaer om Gud og menneskelivet (troslære- og etikemner), som beretningerne indeholder. Enkelte centrale troslære- og etikemner behandles selvstændigt på det niveau og med den erfaringsbaggrund, som er børnenes, ligesom der gives glimt af kirkens liv i fortid og nutid. Undervisningen omfatter især: Bibelen Urhistorien, patriarkerne og Josef n af Ægypten samt ørkenvandringen Jesu livshistorie fra undfangelse til himmelfart og pinse Enkle bibelske beretninger, herunder undere og lignelser Bibelske billeder og symboler Kristen tro og etik Troslære- og etikemner, som udspringer af bibelfortællingen Centrale troslære- og etikemner tilpasset aldersgruppen som fx: Naturen er skabt af Gud, Jeg er skabt af Gud, Familien, Tilgivelse, Døden, Himlen, Bønnen, Dåben Relationen mellem de bibelske beretninger og kirkehøjtiderne Kristendommens historie og nutid Kirken med fokus på højtiderne og kirkerummet Kristen trospraksis i børnehøjde Fortællinger om mission og diakoni Salmer og kristne sange Kristen kunst som musik, litteratur, billedkunst mv. kan inddrages i undervisningen i relevante sammenhænge 11

12 2. forløb: klasse I løbet af andet forløb begynder eleverne at interessere sig for en større del af omverdenen i fortid og nutid. Deres læsefærdigheder øges stærkt. Efterhånden kan der inddrages mere selvstændigt arbejde med bibeltekster og mange sider af den kristne tro, etikken og det kirkelige og kristelige liv. Det er således en periode, hvor eleverne kan erobre et stort vidensområde og begynde at forholde sig personligt til det, selv om pubertetens mere personlige og intellektuelle modning stadig hører fremtiden til. Bibelens budskab må træde frem i undervisningen, så sammenhængen mellem dette og elevernes hverdag, liv og tro står klart. Kundskabsområderne i andet forløb hører sammen, så det ofte er muligt at arbejde med et emne ud fra flere forskellige vinkler. Nogle af emnerne lægger op til tværfagligt samarbejde det gælder fx inden for etik, kirkehistorie og salmer. Undervisningen omfatter en første indføring i livet i hverdag og fest for jøder og muslimer. Undervisningen omfatter især: Bibelen Bibelens tilblivelse og brug Israels historie fra indtagelsen af Kanaans land til Jesu tid Templet, tempeltjeneste og fester i Israel Salmer, ordsprog og profeter i forbindelse med det historiske stof Messiasprofetier Liv og lærdom på Jesu tid Johannes Døberen Beretninger fra Jesu liv: Jesu møde med mennesker, Jesu undere og Jesu lignelser Urkirken og Paulus Kristen tro og etik Forsagelsen Gud Fader Jesus Gud og menneske Jesu stedfortrædende død og opstandelse Helligånden, menigheden og troen Kristen trospraksis: Bibelbrug, Fadervor og bøn, dåb og nadver De ti bud, Det dobbelte kærlighedsbud og Den gyldne regel Etiske emner i relation til elevernes verden fx: Mobning, venskab, bekymringer, taknemmelighed, gavmildhed, gæstfrihed, familieliv, socialt ansvar, skole, arbejde, diakoni, mode, musik, film, computerbrug mv. Kristendommens historie og nutid Kirken med dens gudstjeneste, kirkebygning, kirkeår og kirkelige handlinger Kirkelige symboler Kirkens historie fra oldkirken til reformationen Den katolske kirke Glimt fra missionshistorien Diakoni Salmer, salmebog, salmedigtere og kristne sange Kristen kunst som musik, litteratur, billedkunst mv. kan inddrages i undervisningen i relevante sammenhænge Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser 12

13 Islam i hverdag og fest Jødedom i hverdag og fest 13

14 3. forløb: 7./ klasse I denne fase giver elevernes større modenhed mulighed for, at de kan arbejde med sammenhænge i bibelsk stof, de allerede kender, og arbejde med vanskeligere tekster, temaer og begreber i Bibelen. Elevernes identitetsudvikling, vågnende engagement i den større omverden samt søgen efter en livstolkning betyder, at det er hensigtsmæssigt at give god plads for at arbejde tematisk med kristendommen, dvs. arbejde med emner inden for troslære og etik. Kirke- og missionshistorie må tilgodeses, så eleverne får en mulighed for at forstå og orientere sig i det kirkelige landskab. Det er ofte muligt at sammenknytte stof på tværs af kundskabsområderne, så emner bliver belyst fra flere vinkler, ligesom brug af gæstelærere, ekskursioner, film, artikler i ungdomsblade mv. kan være med til at gøre undervisningen konkret og erfaringsnær for eleverne. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at de fortsat lærer nyt i faget, og at de får baggrund for og redskaber til selv at arbejde videre med fagets områder, fx gennem kendskab til håndbøger, opslagsværker og hjemmesider. Eleverne må opleve, at tro og liv er nært forbundet, og at kristendommen i kraft af dens kulturelle udtryk har betydning for alle uanset tro. I undervisningen bør der veksles mellem et arbejde med de store linjer, der på få timer giver et overblik over store stofområder, og et fordybelsesarbejde, hvor forskellige arbejdsmetoder benyttes, og eleverne kommer tættere på enkeltemner. Dele af stoffet egner sig til tværfagligt arbejde. I tredje forløb inddrages undervisning i ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser på et grundigere niveau. Eleverne arbejder desuden sammenlignende mellem kristendommen og ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser fx gennem temaarbejde. Undervisningen omfatter især: Bibelen Bibelbrug og bibelsyn Oversigtsmæssig gennemgang af GT med fokus på centrale begreber og sammenhænge mellem GT og NT Et GT-skrift Jesu liv uddrag af Lukasevangeliet Om Paulus' breve Kristen tro og etik Gudsbilledet, menneskesyn og natursyn samt 1. trosartikel Hvem er Kristus? samt 2. trosartikel At være kristen samt 3. trosartikel Fremtiden: De sidste tider, døden og herlighedshåbet Hvad er kristen etik? Om Bibelen og etiske normer, fx De 10 bud og Bjergprædikenen Etiske emner i relation til aldersgruppen, fx: Autoriteter, arbejde, penge og forbrug, troværdighed, kristen etik samt bibelske perspektiver på abort, mand og kvinde Kristendommens historie og nutid Kristne kirkesamfund Retninger, bevægelser, organisationer og strømninger i folkekirken Kirken og missionen internationalt Den kirkehistoriske baggrund for kristendommens aktuelle udformning i Danmark og internationalt Salmer og kristne sange 14

15 Kristen kunst som musik, litteratur, billedkunst mv. kan inddrages i undervisningen i relevante sammenhænge Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Udvalgte verdensreligioner Nyreligiøse bevægelser og strømninger Mødet mellem kristendommen og religionerne 15

16 4. forløb: 10. klasse Der arbejdes videre i forlængelse af 3. forløb, dog med nye emner inden for kundskabsområderne og med mulighed for at uddybe udvalgte elementer. Der vil være stor forskel på faget i 10. kl. afhængig af elevsammensætningen. Er der mange elever med solid faglig baggrund, kan der hentes inspiration i planen for efterskolernes 10.kl., se bilag 7. Det anbefales at tage udstrakt hensyn til elevernes ønsker på dette frivillige klassetrin. Undervisningen omfatter især: Bibelen Et evangelieskrift, fx Johannesevangeliet i uddrag Personskildringer fra Bibelen Kirkens lære og kampen mod vranglære Kristen tro og etik Der udvælges emner i samarbejde med eleverne, fx lidelse, frelse, Guds ledelse, venskab, kristendom og politik Kristendommens historie og nutid Kristne personligheder i fortid og nutid Diakonalt arbejde Kristen i et pluralistisk samfund Salmer og kristne sange samt kristen kunst Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Oversigt over religionernes udbredelse i verden Et emne inden for hovedområdet udvælges 16

17 Undervisningens indhold på klassetrin Om klassefordelingsplanerne: Se forordet! Bemærk, at der er prioriteret i stoffet, så forslaget til det væsentligste stof og de væsentligste emner står helt til venstre, mens sekundært stof, ideer til emnerne eller metodiske overvejelser er skrevet med indryk. indeholder ikke nyt stof i forhold til de øvrige emner i planen, men angiver en mulig organisering af stoffet i større tværgående emner. Derfor er også disse skrevet med indryk. I forbindelse med prøveforberedende undervisning bør der lægges vægt på tematisk gennemgang af en del af stoffet. 1. forløb: Børnehaveklasse - 2. klasse Børnehaveklasse Emneplanen skal ses i sammenhæng med fagformål og delmål for faget, læseplanen, samt introduktionen til klasseplanerne s. 18. Bibelen Præsentation af Bibelen Præsentation af Bibelen og hvad Bibelen handler om Urhistorien Skabelsen (1 Mos 1-2) (Emnet tages op igen i 1. klasse) Syndefaldet (1 Mos 3) (Emnet tages op igen i 1. klasse) Kain og Abel (1 Mos 4,1-16) (Bemærk sammenhængen med Det 5. Bud.) Noas ark (1 Mos 6,1-9,17 i uddrag) Babelstårnet (1 Mos 11,1-9) Salme: Op, al den ting (Brorson) Forskellige bibelske personer Ideer: Jonas, Daniel, Ruth, David og Goliat, Elias, Elisa. (Bemærk: Personer nævnt i oversigten på 1. og 2. klassetrin bør undgås.) Jesus og børnene Jesus velsigner børnene (Mark 10,13-16) En drengs gave (Joh 6,1-13) Den kongelige embedsmands søn (Joh 4,46-54) -24 og 35-43) Salme: Ingen er så tryg i fare (Sandell) Beretninger i forbindelse med jul og påske Jul (Luk 2,1-20) Salme: Vær velkommen Herrens år (Grundtvig) Et barn er født i Betlehem (Latin 14. årh. / Grundtvig) Påske (Luk 23,26-43, Mark 15,33-39, Matt 27,57-66, Matt 28,1-10) Salme: Krist stod op af døde (Tysk 12. årh. / Grundtvig) (Bemærk: Der gås i dybden med højtiderne i 1. og 2. kl.) 17

18 Jesus som den gode hyrde Lignelsen om det mistede får (Luk 15,1-7) Hyrdesalmen (Sl 23) Salme: Frelseren er mig en hyrde god (Ingemann) Kristen tro og etik Nedenstående emner bør behandles både ud fra Bibelen, elevernes oplevelser og kirkens praksis. Dåben Ideer: Missionsbefalingen (Matt 28,18-20). Bøn Den blinde ved Jeriko (Mark 10,46-52) De ti spedalske (Luk 17,11-19) Fadervor (Matt 6,9-13) Salme: Jesus, kom dog nær til mig (Scheffler / Svendsen) Jeg er træt og går til ro (Hensel / Arentzen) Nu lukker sig mit øje (Foersom) (Bemærk: Emnet behandles igen i 3. kl.) Tilgivelse Den fortabte søn (Luk 15,11-32) Den tabte mønt (Luk 15,8-10) Den gældbundne tjener (Matt 18,23-35) Det dobbelte kærlighedsbud (Matt 22,34-40) Den gyldne regel (Matt 7,12) Døden Børnenes erfaringer med døden sættes i relation til Bibelens beretninger om Gud som dødens overmand Ideer: Flere af skoleårets beretninger kan bruges i dette emne: Daniel, Elisas op- efaldsberetningen, Kain og Abel og syndfloden inddrages. Kristendommens historie og nutid Kirken og dens inventar Ideer: Prædikestol, døbefont, alter, kirkeskib, orgel, kirkeklokken. Et kirkebesøg anbefales. (Bemærk: Der arbejdes videre med kirken i 3. og 4. kl.) Fortællinger om mission og diakoni Ideer: Små glimt fra kristent arbejde både i Danmark og internationalt med fokus på børnenes synsvinkel fx om børnehjem, børneklubber, skoler, handicaphjem, gadearbejde eller missionærbørns liv. Salmer og kristne sange Ideer: Salmer Se salmelisten. Kristne børnesange. Kristen kunst kan inddrages i undervisningen i relevante sammenhænge 18

19 Undervisningsemner efter elevernes egne ønsker Emner på tværs af kundskabsområderne eller som egner sig til tværfaglig undervisning Dåb Skabelse Jesus og børnene døbefont kristent arbejde blandt børn. Døden Syndefaldet Jesu dødeopvækkelser påsken kirkeskibet salmer/sange om død og evigt liv tværfagligt arbejde med dansk. Mission og diakoni Emnet egner sig til samarbejde med klasselærerfunktionen, hvis man ønsker at knytte kontakter til konkrete projekter. 19

20 1. klasse Klasseplanen skal ses i sammenhæng med fagformål og delmål for faget, læseplanen, samt introduktionen til klasseplanerne s. 18. Bibelen Patriarkerne Abraham Isak Jakob Salme: Abraham sad i Mamrelund (Grundtvig) Josef Josef og forholdet til hans brødre (1 Mos 37) (Bemærk sammenhængen mellem Det 8. Bud og v. 32.) Josef i Potifars hus (1 Mos 39) (Bemærk sammenhængen med Det 6. Bud.) Josef i fængsel (1 Mos 40) Josef tyder Faraos drømme og forfremmes (1 Mos 41) Josefs brødre kommer til Egypten (1 Mos 42-45) Jakob og hans slægt kommer til Egypten (1 Mos og 50) (Bemærk sammenhængen med Luthers forklaring til Det 4. Bud.) Jesus som barn Bebudelsen af Jesu fødsel (Luk 1,26-38 og Matt 1,18-25) Jesu fødsel og hyrderne (Luk 2,1-20) Omskærelsen og Jesus bæres frem i templet (Luk 2,21-40) De vise mænd (Matt 2,1-12) Flugten til Egypten (Matt 2,13-23) Jesus som tolvårig i templet (Luk 2,41-52) Ideer: Salme: Dejlig er den himmel blå (Grundtvig) Her kommer, Jesus, dine små (Brorson) Jesus begynder sit virke Johannes Døber i ørkenen (Matt 3,1-12) Jesu dåb (Matt 3,13-17) Jesu fristelse i ørkenen (Matt 4,1-11) De første disciple kaldes (Matt 4,18-25) Mattæus kaldes (Matt 9,9-13) Beretninger fra Jesu virke Zakæus (Luk 19,1-10) Stormen på søen (Mark 4,35-41) Vandringen på søen (Matt 14,22-33) Helbredelsen af den lamme i Kapernaum (Mark 2,1-12) Helbredelsen af den døvstumme (Mark 7,31-37) Helbredelsen af den blinde i Betsajda (Mark 8,22-26) Helbredelsen af den spedalske (Luk 5,12-16) Opvækkelsen af Lazarus (Joh 11,1-44) Bibelske billeder og symboler Ideer: Klippen (Sl 18,3;; Sl 40,3) Borg (Sl 18,3, Sl 46,12) 20

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen Kompaktudgave af Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler Aulum d. 7. maj 2008 Nærværende kompaktudgave af læreplanen består af et signalement af faget, fagformål, del- og slutmål samt

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Emne og ting. 365 F A.B.B. Jesu fødsel 243 272 En vingummisut til alle. Flugten til Egypten 247 294 Et pas

Emne og ting. 365 F A.B.B. Jesu fødsel 243 272 En vingummisut til alle. Flugten til Egypten 247 294 Et pas Forkyndelseskufferten Ideen bag kuffertforkyndelsen er et materiale, hvor forkyndelsen tager sit udgangspunkt i en ting eller en leg, som findes i en speciel kuffert, som børnene skiftes til at åbne. Hver

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Til læreren. I et kortvarigt, afsluttende og evaluerende forløb på baggrund af store dele af mellemtrinnets

Til læreren. I et kortvarigt, afsluttende og evaluerende forløb på baggrund af store dele af mellemtrinnets Til læreren Dette materiale er anden del af en serie på tre elevmaterialer om Bibelen til grundskolen. Målet er, at eleverne på en personlig og alderssvarende måde får tilegnet sig indholdet af det væsentligste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Formål Deltagerne skal forholde sig til, hvilken forskel det gør, at Gud blev menneske.

Formål Deltagerne skal forholde sig til, hvilken forskel det gør, at Gud blev menneske. Modul 4 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og hang ud med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for mange.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Kristus lever for mig i mig gennem mig dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Forkyndelsesplan i IMU Forkyndelsen er en vigtig del af IMU, og vi har derfor et stort ønske om at støtte og vejlede de enkelte

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere