Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn. Af Lise Brandt Fibiger"

Transkript

1 Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn Af Lise Brandt Fibiger 1

2 Indledning De gamle slægters betydning for Tvis kirke og sogn og tilflytterens Vækkelsernes tid Den grundtvigske bevægelse... 6 Grundtvigianismen i Tvis... 7 Foredragsforeningen... 8 Ungdomskredsen Den indre missionske bevægelse Indre Mission i Tvis Missionshuset og det arbejde, der udgik derfra Søndagsskolen KFUK - KFUM DMS/ Danmission og Sudankredsen Sammenfatning Bilag Gerda og Anders Risums datter Lillian fortæller:... Bilag Marie og Enevold Jensens søn Iver fortæller:... Bilag Marie oglaurids Vestergaard... Bilag Sigrid og Hans Larsen.... Kildemateriale:

3 Indledning. De gamle slægters betydning for Tvis kirke og sogn og tilflytterens. Når man læser i protokollerne for Ungdomsforeningen, for Idrætsforeningen, for KFUM/K Idræt, IM s protokoller, menighedsrådets mødereferater,og den gamle Liber Daticus, støder man på efternavne, som man møder den dag i dag i Tvis. Det er de gamle slægter, der i generationer har boet i Tvis sogn. Da jeg kom til sognet som ny præst i 1980 og besøgte en af de ældre i sognet, kunne jeg blive slemt forvirret. For vedkommende var i familie med det halve sogn. Mange kendte Tvis-navne blev nævnt. Lad os tage et eksempel som Christian Nørgaard fra Nørgaard, som vi vil møde i denne fremstilling. Christian Nørgaard overtog sin fødegård i 1896 og giftede sig med Kathrine Henriksen fra Stokvad. Hun var søster til Marie i Vestergård, som vi vil møde, og Kirstine i Meldgård. Kathrine og Christian Nørgaard får 8 børn: Sønnen Chresten Lund Nørgaard overtog gården og gifter sig med Maren Pedersen fra Idom. To søstre gifter sig med to brødre: Datteren Nanna med Aksel Halgaard, Fjald (nr.6), og datteren Mette med Harald Halgaard, Søndergård (Tvislundvej 5). Gennem disse ægteskaber bliver der altså slægtskab mellem Nørgaard- og Halgaard- slægten. 3

4 Datteren Dagmar gifter sig med Jens Kristian Iversen, NedreSkautrup,(Skautrupvej 27), endnu en driftig Tvis-mand. Sønnen Henrik gifter sig med Louise (kaldet Visse) Laursen, og de overtager Moesgaard (Tvis Møllevej 11), som er Louise Laursens barndomshjem. Nørgård drives i dag af oldebarnet Henrik Nørgaard, på Fjald bor barnebarnet Jacob Halgaard, Neder Skautrup drives af oldebarnet Jens Kristian Iversen, Moesgaard af barnebarnet Vagn Nørgaard. Jens Kristians mor var en Meldgaard, så der er direkte slægtskab mellem Iversen og Meldgaard og Nørgaard, og indirekte med Halgaard. Indviklet for tilflyttere, jo vist. Med undtagelser som vi kan se, giftede man sig med en fra sognet, hvorved slægterne giftes ind i hinanden. Det hænder stadig ofte, at en Tvis-bo gifter sig med en Tvis-bo. Unge flytter efter endt uddannelse tilbage igen, for her er rødderne. Slægterne Halgaard, Østerholm Hansen, Grønbæk, Sønderby, Frøjk, Vestergaard, Iversen er derfor stadig kendte navne i Tvis. Slægter, som har haft betydning gennem årene for Tvis sogn. Tilflytteren Sandfær i Nyborg fik også indflydelse på sognet. Ligesom svigersønnen Hans Larsen, der overtog Nyborg. På Nyborg sidder i dag Sandfærs barnebarn Johannes Larsen. På mange af de store slægtsgårde sad de grundtvigske bønder. Gennem generationer var gården drevet frem til velstand. De indremissionske bønder var/er næsten alle tilflyttere, som med undtagelser købte en mindre gård. Her kan nævnes: Sønderby erne fra Smedegård. Det var dog en af sognets store gårde. Sønderby erne var aktive og fik indflydelse på kirke- og sognelivet. Gården er gledet ud af familiens eje. Store Soels hører også til de store gårde. Her kender vi til Sigfred Dalgaard. Sigfred Dalgaard sad i en årrække i sognerådet. Også denne gård blev solgt udenfor familien. Eskild Frøjk i Ll. Gedbo havde en pæn stor,meget veldreven gård, og han var en yderst aktiv mand indenfor Indre Mission. Sønnen Søren overtog gården og bor i dag i Tvis by. Gården er solgt til anden side. 4

5 Enevold Jensen, Anders Risum, Verner Aalbæk, Egon Brunebjerg og andre købte en mindre gård, et familiebrug, og var yders aktive indenfor indre mission og kirkelivet. Det gælder også Otto Østerholm Hansen på Østergaard. Det var ham, der lagde marker til de unges håndboldspil. Otto Østerholm Hansen var aktiv i sognerådet, menighedsrådet og andre foreninger i Tvis. Gården blev overtaget af sønnen Ejnar og siden af nevøen Christian Østerholm Hansen. Barnebarnet Otto Østerholm Hansen drev i mange år Skadborg, Morrevej 4, Mange flere aktive mennesker indenfor henholdsvis Indre Mission og Grundtvigianismen kunne have fortjent at være nævnt i denne beretning. Glemt er de ikke. De skrives ind i Tvis historie gennem de slægter, der fortæller historien videre. Vækkelsernes tid. I 1800-tallet kom den store vækkelse i Danmark, der blev kaldt Den gudelige Forsamlingsbevægelse. Det var et selvstændigt lægmandsrøre, der var opstået delvis som en protest imod præsternes vantro og det kirkelige forfald, delvis fordi befolkningen gennem skolereformen fra 1814 var blevet langt bedre oplyste, og dermed fik også landalmuen en bedre og mere selvstændig religiøs forståelse. For den gudelige bevægelse var den personlige tilegnelse af kristendommen målet. Præsterne ønskede dette skulle ske indenfor statskirkens rammer, dvs gennem præstens forkyndelse. De vakte lægfolk mødte derimod kristendommen gennem Bibelen, andagtsbøger og lægmænds forkyndelse. Bevægelsen blev holdt som en privat mødevirksomhed med omrejsende lægprædikanter, og dermed blev forholdet til statskirken og præsterne ofte anstrengt. De vakte tog nok del i gudstjenester, men tog afstand fra vanekristendom, og tog mange gange også afstand fra præstens forkyndelse. Den jyske forsamlingsbevægelse var solidt forankret i den jyske bondestand, og ikke mindst gårdmændene var ledende i bevægelsen. Omkring midten af 1800-tallet blev der for mange divergerende meninger indenfor egne rækker. Grundtvigs syn på kristendommen tilegnede en del af de vakte sig. For andre stred Grundtvigs forståelse for den menneskelige-folkelige udvikling som forudsætning for tilegnelsen af kristendommen imod de vaktes erfaringer og hele mentalitet. Syndsbevidstheden og den personlige troserfaring fandt ifølge en stor del af de 5

6 vakte ikke plads inden for den grundtvigske tankegang. Derfor splittedes bevægelsen i to store kirkelige retninger, og mange små. Den ene blev den grundtvigske retning, den anden den indre missionske. Den grundtvigske retning var i begyndelsen præstestyret, den indremissionske var en lægmandsbevægelse. Også Tvis og de omliggende sogne blev fra midten af 1800-tallet præget af disse retninger. Det vakte nogen splittelse, men især betød det, at det kirkelige liv i sognet blev styrket. Begge retninger har deres positive og negative sider. Den grundtvigske bevægelse Grundtvig ( ) var præst i statskirken, som det hed dengang, og gjorde på mange måder op med det statskirkelige styre og troen på den på den tid herskende bevægelse: Fornuften og forstanden som det, kristendommen byggede på. Derfor blev de lange prædikener gennemsyret af, hvad der var fornuftigt og forstandigt. Forkyndelsen blev af moralsk art. Bibelens undere og mirakler blev omfortolket, så man forkastede tanken om Jesu guddommelighed. Jesus blev i stedet den store morallærer, og underne var myter, der skulle underbygge det moralske. Opgøret med denne kristendomsforståelse var vækkelsesbevægelsen enig i, men den del af vækkelsesbevægelsen, der førte til Indre Mission var ikke enige i det, der blev Grundtvigs og hans tilhængeres livssyn. Meget kort fortalt sagde Grundtvig og efter ham grundtvigianerne: Menneske først, kristen så. Mennesket må først oplyses og vækkes for at kunne modtage kristendommen. Bibelen er til opbyggelse og oplysning, men ikke alt skal tages bogstaveligt. Dåben og nadveren er det væsentligste i kirkens liv. Grundtviganerne har dannet højskoler, friskoler og fri- og valgmenigheder. Det er blevet en kristenkulturel bevægelse, der tager del i menneskelivet, politisk, kulturelt og kirkeligt. Kirken står stærkt. En temmelig fortegnet beskrivelse af grundtvigianismen er, at det er den lyse kristendom. Grundtvigianismen er gennem det 20.århundrede blevet til en kulturåben dansk kristendomstype, hvor Grundtvigs epokegørende tanker om dåben som alfa og omega i forståelsen af kristendommen ikke længere har dominansen, hvorfor kirke og kultur ikke længere er to sider af samme sag. 6

7 Grundtvigianismen i Tvis Nr. Felding-Tvis pastorat fik i præsten Jens Peder Møller en udpræget grundtvigianer. Pastor Møller var præst i pastoratet Omkring 1856 havde der været grundtvigsk præst i Borbjerg, som hver sommer fik arrangeret grundtvigske præstekonventer. Hurtigt blev lægfolket inddraget i såkaldte vennemøder. Et vennemøde var et stormøde for det grundtvigske lægfolk og de grundtvigske præster. Den folkelig oplysning om tidens rørelser i kirke-og kulturlivet var omdrejningspunktet for disse møder. Talerne - eller foredragene - handlede bl.a. om højskoletanken og præstefriheden eller om kulturelle og kirkelige tanker. Disse møder blev gentaget indtil 1898, hvor vennemøderne blev samlet i den grundtvigske forening, der hed Kirkeligt Samfund, i dag Grundtvigsk Forum. Efter Borbjerg-præstens forflyttelse, omkring år 1871, overtog præsten i Mejrup disse vennemøder, som blev holdt i Holstebro, og samlede mange mennesker fra de omliggende sogne, sikkert også fra Tvis. Mange sluttede op om Mejrup-præstens gudstjenester. Efter hans afrejse blev samlingspunktet for de grundtvigske kirken og præstegården i Nr. Felding under Pastor Møllers ledelse. Han var en folkelig mand, holdt bibellæsninger og foredrag, og mange af hans tilhængere sluttede sig senere til Morten Larsen i Valgmenighedskirken i Holstebro, skriver Jørgen Mejdahl i Tvis bogen s. 48. Pastor Møller rejste fra pastoratet samme år, som valgmenigheden blev dannet med Morten Larsen som præst. Og to år før Valgmenighedskirken i 1885 stod færdig. Den grundtvigske bevægelse rodfæstede sig og voksede i Pastor Møllers periode som præst i pastoratet. Efter ham kom der indre missionske præster, men grundtvigianerne var der stadig som en betydningsfuld del af sognet, kirkeligt og folkeligt. Nogle få familier som Grønbæk-slægten blev medlem af den nystartede valgmenighed i Holstebro. Tvisslægter som Nørgaard, Halgaard, Stokvad, Vestergaard, Iversen og mange andre var grundtvigske af sind og indstilling, men forblev i sognets kirke. Grundtvigianerne var trofaste kirkegængere men mange valgte indimellem at gå til den præst, der passede med deres livssyn, og derfor er der nok en del gode Tvisborgere, der gik til gudstjeneste i Tvis, men også kunne søge Morten Larsens gudstjenester uden at tilslutte sig valgmenigheden. 7

8 Foredragsforeningen Der har i Tvis sogn været en foredragsforening, som udsprang af grundtvigianismen, og hvis formål var, som det lyder, at holde foredrag. Foredragsforeningen begyndte i Christian Nørgaards lade på gården Nørgaard, ligesom også gymnastikken i Tvis startede der. For at de grundtvigsk sindede kunne få egne lokaler til bl.a. denne aktivitet tog Christian Nørgaard initiativ til, at der blev igangsat en indsamling af midler med henblik på at bygge et samlingshus i Tvis by. 31.maj 1909 stiftedes foreningen for Tvis sogns samlingshus. Der blev solgt aktiebeviser på 25 kr. stykket. Fordelt på 76 aktionærer blev der samlet 2150 kr. ind til byggeriet. Resten af byggesummen var lån. Huset stod færdigt til indvielse 25.oktober samme år. Samlingshuset 5.maj 1945 Der blev dannet en bestyrelse, der bestod af: Proprietær Anders Christensen, Lauralyst, som havde skænket grunden. Gårdmand Christian Nørgaard, Tvislund Ungkarl Diderik Grønbæk Ungkarl Lauge Nielsen, St. Gedbo Lærer Jensen, Skautrup Skole I vedtægterne står der som 1: 8

9 Formaalet med Huset er at faa et fælles Samlingssted til afholdelse af: Foredrag, politiske, landøkonomiske og andre Møder af oplysende og opbyggende Art, Gymnastik, Husflid m.m. 6 lyder: Bestyrelsen varetager Samlingshusets Tarv og Interesser, samt vaager over, at det ikke benyttes til noget usømmeligt eller daarligt. Og 7: Ved offentlige Møder og Foreningsballer maa der hverken nydes Spiritus eller spilles kort. Berusede personer tilstedes ingen Adgang. Det blev fra starten præciseret, at der begyndes præcist, og dørene lukkes under talerne. Tvis foredragsforening måtte som alle andre foreninger leje sig ind i Samlingshuset. Foreningen havde sin egen bestyrelse. I Holstebro Dagblad 28.november 1911 står en notits om, at Tvis Foredragsforening havde afholdt generalforsamling. bestyrelsen konstituerede sig med Diderik Grønbæk som formand og fru Christensen som kasserer. Det fremgår ikke, hvem, der var formand de første to år. Måske Didrik Grønbæk? Hvem Fru Christensen er, vides ikke. Det kan have været en lærerinde, eller en lærers kone,siden hun citeres med fru. Det kan også være Proprietær Anders Christensens kone. Det var kun de mere fornemme, der blev tituleret med fru. DidrikGrønbæk I årene kan vi i Tvis Samlingshus protokol se, at Tvis foredragsforening lejede sig ind i Samlingshuset for et år af gangen ikke hvert år mærkeligt nok. For året 12/13 betaltes 30 kr. Udover denne forening lejede husmandsforeningen, gymnastikforeningen, afholdsforeningen og andre sig ind. Også disse foreninger holdt foredrag, der sluttede med dans. 9

10 Der findes ingen protokol for foredragsforeningen, hvorfor det er protokollen for Samlingshuset, vi må rette os efter. Da Ungdomskredsen/foreningen blev stiftet i 1921,og foredragsforeningen ikke nævnes mere, er der noget, der tyder på, at foreningen enten er gået ind, eller er blevet en del af ungdomsforeningen. I hvert fald kan vi i protokollen læse, at det nu er Ungdomsforeningen, der lejer sig ind i Samlingshuset. Bestyrelsen for Samlingshuset afholder hvert år i oktober årsfest, hvor alle foreninger og aktionærer deltog. Sognets lærere med fruer blev inviteret. Sikkert også præsten med frue. Uanset kirkeligt tilhørsforhold kom de alle. Der serveres chokolade og kaffe, og efter talen/foredraget er der lejlighed til en svingom. Også til den årlige generalforsamling var der foredrag, ligesom der ofte blev arrangeret et foredrag i december måned. Foredragsholderne kunne være præster eller højskolelærere eller andre grundtvigsk sindede. Ved vinterfesten 1958 var det Rejsesekretær for Røde Kors Ove Herforth (senere den første leder af plejehjemmet Parkvænget i Holstebro), der kom og fortalte og viste film om det Ungarn, der i 1956 var blevet annekteret af Rusland. Ved det møde var der amerikansk lotteri til fordel for Røde Kors. Bager Sundgaard leverede kaffen, der var musik til Kobberups orkester. Der var god Tilslutning og rigtig Feststemning, selv om det ikke var ene Roser, man så fra Ungarn, fortæller referatet. Nej, verdens ondskab havde vist sig for de feststemte Tvisborgere. Højskolesangbogen, der hører hjemme i de grundtvigske kredse, blev først anskaffet i Indtil da sang man efter Arvesølv. Det var den sangbog, skolen brugte. Der blev afholdt juletræ for børn i Samlingshuset, på samme tid, som der var juletræ i missionshuset. I 1957 bestilte bestyrelsen 170 poser til børnene. I 1959 var det blevet til 200 poser, som sognets 6 købmænd skulle sørge for. Posen måtte indeholde slik for 1 kr. Indholdet blev dog for uensartet, så de følgende år blev der lavet den fordeling, at kun èn købmand skulle levere det pågældende år. Ved juletræet blev der fortalt en julehistorie, ofte ved en af lærerne. Senere blev der juletræ også for de unge og ældre. Der blev slidt meget på Samlingshuset, og i 1953 opførte man et nyt på samme sted. For tømrerarbejdet stod tømrermester Poul Frandsen, som i 1954 også kom til at arbejde med udvidelsen af missionshuset. Poul Frandsen, der startede og i en lang årrække drev Tvis-køkkener, tilhørte Indre Mission. Han sad i en del år i menighedsrådet, valgt for Indre Mission. 10

11 Det gamle hus påtog frivillige sig at rive ned. Ved den første årsfest i det nye hus kom der 300 mennesker til chokolade og foredrag ved Provst Christiansen, Tim. Efter kaffen redegjorde den mangeårige formand Laurids Vestergaard for arbejdet og bad Ungdommen hjælpe til med, at der maatte være den rette Tone i det nye Hus. Aftenen sluttede med et par timers dans. De grundtvigsk sindede kom givetvis også i Højskoleforeningen i Holstebro. Det grundtvigske forum hed som nævnt Kirkeligt Samfund, men i Holstebro hed det grundtvigske forum Højskoleforeningen. Den blev dannet i Grundtvigsk sindede gårdmænd var foregangsmænd her. Det var også dem, der sammen med Morten Larsen fik bygget Højskole-og menighedshjemmet, som indtil 1975 var samlingsstedet for de grundtvigske møder i Holstebro. Laurits Vestergaard Højskoleforeningen gik ned i 1975, men blev genoprettet i De grundtvigske i Tvis var altså ikke alene hjemmehørende i Tvis sogn, men kom i bredere kredse for at være sammen med ligestillede. Men aktive var de i sognet. De gamle grundtvigske Tvis slægter har i længere eller kortere tid alle været repræsenteret i bestyrelsen for Samlingshuset. Laurids Vestergaard var formand fra (Bilag 3) 11

12 Tilflyttere som Aksel Damgaard og Hans Larsen (bilag 4) deltog også i mange år i bestyrelsen. Mange andre kunne nævnes for det arbejde, de lagde i Samlingshusets bestyrelse, men det hører til i en større beskrivelse af Samlingshuset. Aksel Damgaard Også i andre af de mange lokale bestyrelser, der var i Tvis, var det i høj grad disse grundtvigsk sindede landmænd, der tog en tørn. I bilaget om Laurids Vestergaard (bilag3) finder vi den grundtvigsk sindede, der ikke blot var formand for Samlingshuset i mange år, men også var med i adskillige andre lokale bestyrelser og også i menighedsrådet. 12 I bilaget om Hans Larsen finder vi manden, der blev aktiv både i foreningslivet i Tvis, i det politiske liv i Tvis og Holstebro, og i det kirkelige liv på grundtvigsk side. Ikke, at der ikke har været folk fra Indre Mission, der har været involveret i sognets foreningsliv på bestyrelsesplan, men ikke i nær så høj grad som de grundtvigsk sindede. IM-folket havde et stort engagement i, hvad der foregik i Hans Larsen missionshuset og lagde største delen af deres fritid der. I Samlingshusets og Tvis Foredragsforenings storhedstid var der en søndagskristendom og en hverdagskristendom. Søndagen var kirkedag. Hvad der

13 foregik i Samlingshuset hørte hverdagen til. Der var det kulturen og oplysningen, der var vigtigt. Den grundtvigske orientering betød dannelsen af idrætsforeningen. Herunder er gymnastikforeningen, som Jacob Halgaard og Bent Bak har behandlet i et særskilt hefte. Og, som allerede nævnt var der ungdomsforeningen i Tvis, eller ungdomskredsen, som den kaldtes. Udsprunget af det grundtvigske engagement. Ungdomskredsen. Sigrid Sandfær f fra gården Nyborg i Tvis voksede op i et grundtvigsk sindet hjem. Sigrid blev senere gift med Hans Larsen (se bilag 4). Sigrid Larsen Hun beskriver i sine erindringer, hvad hun foretog sig i Tvis i de unge år: Gymnastik, håndbold, møder i ungdomsforeningen med foredrag, oplæsninger m.v., foruden de årlige baller. Om vinteren var der fælleslæsning eller dilettant, skiftevis i ungdoms- og idrætsforeningen. Det var jeg også med til mange gange, og det var sjovt og altid et vældigt godt kammeratskab. Hvad Sigrid deltog i i Tvis i sine unge dage, var det samme som andre unge fra grundtvigsk sindede hjem fra Tvis deltog i. Bl.a. Ungdomskredsen. Denne forening lejede sig som nævnt ind i Samlingshuset for et årligt beløb. Forud for en af de mange sammenkomster i foreningen, der ofte endte med dans, kunne de godt bede præsten om at holde gudstjeneste for dem. Eller bede ham medvirke ved deres juletræ 2. juledag, der altid sluttede med en svingom. Både 13

14 Pastor Schmidt og Pastor Andersen har talt ved disse juletræer, sandsynligvis uden at deltage i dansen. Det gjorde præster ikke dengang. Og i hvert fald Pastor Schmidt har holdt foredrag i foreningen. Ungdomskredsen blev stiftet 12.december Vedtægterne (de første fem) for ungdomskredsen lyder således: I. Foreningens navn er Tvis Ungdomskreds II. Foreningens formål er på kristendommens grund at virke for god sund folkelig og kristelig oplysning. Medlemmerne samles til foredrag, oplæsning, sang m.m. for derved at fremme sammenhold og fællesskabsfølelse hos de unge. Ingen sammenkomst må vare ud over kl. 12 nat. III. Som medlemmer kan kun optages sognets beboere indmeldelse sker ved møderne eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. IV. Hvis et medlem gør brud på god orden, eller den tone, der bør råde i foreningen, kan bestyrelsen udelukke et medlem foreløbig, men dette skridt skal godkendes af en generalforsamling. V. Kontingent er 2 kr. årligt. Ved større møder kan tages entre. Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober. Fra begyndelsen var der kvinder med i bestyrelsen. Den første var Marie Vestergaard fra gården Vestergård (se bilag 3) Ved den årlige generalforsamling valgtes nye medlemmer til bestyrelsen. 14

15 Udflugt til stranden. Hattene er taget af til ære for fotografen. Til venstre står Jens Halgaard, Nr. Halgaard, Kristian Iversen, Skautrup, Aksel Henriksen, Hedegård?,?, Karen og Didrik Grønbæk, Øster Grønbæk,?,?, Kristian Halgaard, Nr. Halgaard I protokollen for Ungdomskredsen kan læses, at der i det første år var 104 medlemmer. Der var mange karle og piger på landet, og de blev i stort tal medlemmer. Mange medlemmer huskes stadig i Tvis sammenhæng. Sikkert ikke alle har været lige kirkelige, men mange af dem hørte til på den grundtvigske fløj og kom i kirken. I 1927 står der som afslutning på årets aktiviteter, at der havde været: 13 oplæsningsaftener 1 fælleslæsning 2 foredrag (det ene var med Pastor Schmidt, der fortalte om Grønland) Juletræ Udflugt 1 sammenkomst med Holstebro og Gimsing ungdomsforening. Bestyrelsen for Samlingshuset havde givet tilladelse til, at Ungdomsforeningen en gang årligt kunne invitere en ungdomsforening fra et af de andre sogne på besøg i Samlingshuset. Fælleslæsningen blev i årenes løb udvidet til flere gange på et år. Det var forløberen for dilettant og amatørteatret. Man valgte en bog med mange personer, rollerne blev delt ud, lært udenad, og på den måde spillede man skuespil. Søndag eftermiddag spilledes der for børn, om aftenen for de unge. Ja, sommetider måtte der to aftener til. Det kostede 1 kr. for ikke-medlemmer at være med, 50 øre for medlemmer. 15

16 Fællesoplæsningsholdet ca Junea Vestergaard på skødet af en datter fra Tvis Kloster. Stående til højre Kristian Halgaard. De øvrige ukendte. Oplæsningsaftnerne var litteraturaftner, og ofte var det en af de 4 lokale lærere, der læste op. Disse aftner blev holdt i forskellige hjem, Vestergård, St.Gedbo, Tvis Kloster eller i Forsamlingshuset. Der var Sct. Hans aftner på Hedegård eller i St. Gedbo eller andre gårde. Der sluttedes med fyrværkeri. Den årlige udflugt, der flere gange gik til Viborg, foregik pr. lastbil. 16

17 Ungdomsmøde i Vester Grønbæk 1923 med Valgmenighedspræst Morten Larsen, Holstebro som taler. Morten Larsen ses til venstre i billedet i anden række, barhovedet og med skæg skæg. Til højre i 2.række ses Karen og Didrik Grønbæk. Vester Grønbæk ejedes på det tidpunkt af Niels Bjerre Dideriksen og Katrine Dideriksen Medlemsmøde i Øster Grønbæk ca Billedet er taget af Aksel Halgaard, som var en habil amatørfotograf. Han fremkaldte selv billedet. Deraf den dårlige kvalitet. Kvinden i den stribede bluse er Karen Grønbæk. Ved siden af hende Didrik Grønbæk. To gange om året, i april og i oktober var der Skiftedagssammenkomster. Karle og piger på landet skiftede plads til november og/eller maj, og der skulle da tages festlig afsked med disse unge. Og det blev der med en god omgang dans i forsamlingshuset, ofte til Valdemar Kjærs musik. Det kostede 50 øre at være med. 17

18 Maren og Jens Halgaard. Maren var den første kvinde i menighedsrådet i perioden Jens Halgaard var som sine brødre en aktiv mand i sognet, og sad også i menighedsrådet i perioden I 1936 er der kommet to legestueaftner til og 5 aftner med folkedans, ledet af Arne Bech fra Holstebro samt flere foredrag. Nogle af disse foredragsaftner og andre sammenkomster sluttede med dans indtil kl. 12! Foredragsholderne var lærere, højskolelærere, præster. Det var oplysende foredrag om, hvad der rørte sig i tiden, bl.a. holdt Pastor Schmidt i slutningen af 30 erne et foredrag om Hitler. Det kunne også være et religiøst foredrag. Undertiden var der et offentligt møde, hvor ikke-medlemmer var inviteret med. Det spændte ikke lige godt af hver gang. Jens Halgaard fra Nørre Halgård skriver i referatet for en sådan aften: Tirsdag 17.Februar offentligt Møde i Forsamlingshuset med Magister Rosenhoff som Taler. Han fortalte på en livlig Måde om et Englands-Ophold bl.a. om Kvækerne(en kristen sekt, der vil leve pacifistisk i kærlighed og fred, og som derfor ikke vil aftjene værnepligt). Der mødte dog kun ca. 50 Medlemmer og så godt som ingen udenforstående. Ja, det er jo det sædvanlige, når der kuns bydes på Foredrag. Nå, man blev jo også noget skuffet, efter Talerens rosende o mdømme, og da han tillige med var temmelig dyr, er det vist tvivlsomt, at han atter får lov at gæste Tvis. 18

19 Så gik det lettere med julefesten. Et juletræ i 1943, hvor Lærer Pedersen læste en julefortælling, og man sluttede med dans til Valdemar Kjærs musik, kunne trække 125 deltagere. En gang om året var der Sendemandsmøder. Når storkredsen for ungdomsforeningerne holdt årsmøde, deltog delegerede fra Tvis. Christine Andersen,Stokvad (nu Lauralyst) fortæller om et årsmøde på Rødding Højskole, hvor hun og Jens Majgaard, Øster Majgaard, som bestyrelsesmedlemmer deltog. Transporten til Rødding foregik på cykel frem og tilbage og det blæste! Christine Andersen er ældste datter af Marie og Laurids Vestergaard, søster til Junea Vestergaard, der var skuespiller ved oplæsningsaftener Indtil midten af 50 erne kørte Ungdomskredsen støt og roligt. Men efterhånden som der blev færre karle og piger på landet, tog tilslutningen af. Måske var tiden for de mange solide foredrag til unge ved at være en saga blot. I referaterne kan man læse, at fra slutningen af 50 erne blev der holdt fælles generalforsamling for Idrætsforeningen og Ungdomskredsen. Og fra 1962 hedder det Ungdoms- og Idrætsforeningen. Protokollen for Tvis Ungdomskreds stopper brat og uden et ord om sammenlægningen, og den følgende fælles protokol nævner stort set kun idrætsaktiviteterne. Som en rest af de gamle grundtvigske traditioner er der et årligt nytårsstævne indenfor DGI, hvor der begyndes med gudstjeneste, der følges op af foredrag. Det er fortsat 1.lørdag i januar måned. De børn, der voksede op i Tvis i kølvandet på ungdomskredsen, fortsatte mange af de aktiviteter, deres grundtvigsk sindede forældre havde været med i. I hvert fald de mere sportslige. Det var børn, der blev sendt til gymnastik, håndbold og andre sportsaktiviteter i idrætsforeningen. Mange af dem fik danseundervisning i Samlingshuset eller Forsamlingshuset, som det senere kom til at hedde, indtil navnet 19

20 blev Sognegården. Det hørte med til almindelig dannelse, og derfor kom der en danselærer fra Holstebro for at undervise dem. Når børnene blev konfirmeret, kunne de få lov til at gå til bal i forsamlingshuset og som lidt ældre andre steder på egnen. Spiritus, øl og vin var ikke så almindeligt, heller ikke i hjemmene. Til Hans og Sigrid Larsens sølvbryllup omkring 1968 blev der kun serveret sodavand, sådan som vedtægterne for Samlingshuset var. Spiritusbevilling til Forsamlingshuset må først være kommet på et senere tidspunkt. Der var ikke de store fristelser i Tvis. De kom først, når skolegangen blev forlagt til Holstebro, og man fik venner fra byen, hvor normer og traditioner kunne være anderledes. De nu midaldrende børn fra grundtvigsk sindede hjem, jeg har haft kontakt med, har samstemmende sagt, at i skolen var der ikke større forskel på, hvilket hjem, man kom fra. Det samme forlyder fra de, der var børn fra indre missionske hjem. Der kunne nok være drillerier imellem hedningene fra de grundtvigske hjem og de hellige fra de Indre Missionske, men mon ikke det var forholdsvist uskyldigt. I fritiden viste forskellene sig derimod. Det var ikke børn og unge fra indre missionske hjem, der gik til dans eller kom i idrætsforeningen. Og det var kun få børn fra grundtvigske hjem, der kom i søndagsskolen. Børn og unge fra grundtvigske hjem gik i vinterperioden til gymnastik i forsamlingshuset, indtil hallen kom. Om sommeren spillede de håndbold, ikke i Østergårds krat, men på boldbanerne i Tvis by. Mange tog del i dilettantforestillingerne, enten som aktører eller som tilskuere. Sigrid og Hans børn og deres generation kom som unge også i højskoleforeningen på højskolehjemmet i Holstebro, til juletræ, bal, og til foredrag og oplæsningsaftner i forsamlingshuset. Gudstjenestelivet og kirken var også noget, de af og til kom til, men ikke hver søndag. De blev opdraget til frihed under ansvar. Opdraget til at tage del i verden omkring dem. Da FDF blev dannet i 1961, kunne børnene fra begge retninger mødes der. FDF har bidraget til at bryde skellene ned. Hans Larsen var endda med i bestyrelsen, og den yngste af hans børn deltog i FDF. Der var i 60 erne et opbrud med traditionerne. De unge fik med byens diskoteker og andre tilbud et andet festmønster. Uddannelsesinstitutionerne i byerne trak de unge 20

21 væk fra Tvis, og gav dem mulighed for en anden måde at leve på. Det kunne en Ungdomsforening i landsognet Tvis ikke hamle op med. Da hallen blev bygget i 1978, fik det afgørende betydning for de unge fra begge retninger. Hallen blev samlingsstedet. Førhen kunne æ kratunger, som indre missions børn og unge kaldtes, og ungerne fra idrætsforeningen spille håndbold imod hinanden og have det sjovt med det. Nu skulle de spille sammen. Håndbold i KFUM idræt og fodbold i idrætsforeningen. Skellene mellem grundtvigianere og Indre Mission blev mindre, men måske blev brydningerne med den ældre generation, som hørte hjemme på landet i de vante omgivelser, større. 21

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere