VERESCHAGIN-UDSTILLING. KATALOG OVEE DE I KJØBENHAVN UDSTILLEDE MALERIER. KJØBENHAVN. TRIERS BOGTRYKKERI (H. J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERESCHAGIN-UDSTILLING. KATALOG OVEE DE I KJØBENHAVN UDSTILLEDE MALERIER. KJØBENHAVN. TRIERS BOGTRYKKERI (H. J. 1887."

Transkript

1 219 erescfyocjirv

2

3 6C O

4 VERESCHAGIN-UDSTILLING. KATALOG OVEE DE I KJØBENHAVN UDSTILLEDE MALERIER. KJØBENHAVN. TRIERS BOGTRYKKERI (H. J SCHOU.)

5 I. Malerier fra Samtidens Historie. Kunstneren har ønsket at gjengive Krigen, om muligt fuldstændigt overensstemmende med Sandheden og aldeles uden Bihensigter. Begivenhederne selv, saaledes som de indprægede sig i hans Hukommelse, støttet af Studier optagne paa Stedet, maa hære Ansvaret for den Tendens, som man har forsøgt at tillægge enkelte af Malerierne. Efter Fremstillingerne af Krigen, det vil sige Massemordet i Staternes Kamp for Tilværelsen, fandt Kunstneren Interesse i at udføre nogle Billeder, som fremstille enkelte Individers Undergang i deres Kamp mod Staterne. Ved at betragte de til forskjellige Tider benyttede Henrettelsesmaader vil man lægge Mærke til det Faktum, at disse fremvise en stadig Fremgang til det Bedre. I tidligere Tider havde Dødsstraffen, hvad endnu er Tilfældet i barbariske Lande, det Hovedøjemed saa længe som muligt at forlænge Delinkventernes Pinsler, medens man nu i civiliserede Lande stadig stræber hen imod, saa meget som muligt at fremskynde Døden. Med Hensyn til de forskjellige Straffemaader, har den engelske Opfindsomhed upaatvivlelig skaffet det bedste Resultat, idet den i Indien anvendte Henrettelsesmaade ved Skydning med Kanoner (se Nr. 16) opfylder alle Nutidens humane Fordringer; Døden paafølger øjeblikkelig og derved ogsaa saa smertefri som muligt, medens ved Skydning med Geværer Delinkventen ofte ikke dør strax, og et velrettet Skud af en enkelt Soldat tilsidst maa gjøre Ende paa hans Lidelser- Indtrykket af dette Skuespil er højst afskrækkende for Tilskuerne, hvilket opfylder Hensigten, at give et advarende Exefnpel. En anden almindelig anvendt Henrettelsesmaade er Galgen (se Nr. 17), som kom i Brug i Middelalderen og endnu anvendes i mange Lande, blandt andre i Rusland. Denne Dødsmaade er

6 2 dog baade mere langsom og mere pinlig- Desuagtet er den et Fremskridt i Sammenligning med den tidligere anvendte Korsfæstelse, som i Særdeleshed benyttedes af Romerne (Kunstnerens Billede over dette Motiv er endnu ikke fuldført). Ved denne Dødsmaade maa Pinslerne have været saa store og langvarige, at end ikke den mest levende Fantasi kan gjøre sig noget Begreb derom. Man kan heraf drage den Slutning, at selv paa dette mørke Omraade er der blevet gjort Fremskridt, takket være den menneskelige Opfindsomhed. * s 1. Skobeleff efter Slaget ved Schenova. Efter Sejren ved Schenova opstilledes Tropperne foran Fæstningen med venstre Fløj mod St. Nikolaus-Bjerget, Skobeleff red langs Fronten, svingede sin Hue og tilraabte Soldaterne: I Fædrelandets Navn, i Kejserens Navn: Brødre, jeg takker Jer". 2. Kosakkisk Feltvagt ved Rustschuk ved Donau. j ^ De Saarede. Den lange Vej fra Plevna til Donau var efter hvert større Slag overfyldt af Vogne med Saarede. De primitive Kærrer og de daarlige Veje voldte de Syge nye Kvaler. De letteste Saar bleve livsfarlige ved de stadige Stød, og paa Grund af Heden og Støvet under den lange Transport dannedes Bakterier i Saarene. 4. Jordhytterne paa Schipka. Vejen over Schipka lignede en Gade i en By. Paa den ene Side vare Officerernes og Soldaternes Jordhytter, paa den anden Side var der stukket Fyrregrene ned i Jorden, som paa taagede Dage tjente til Vejvisere. Af Mangel paa varme Klæder benyttede Soldaterne Stykker af Teltlærred til Kapper. 5. En albanesisk Rever. 6. I Hovedkvarteret. (En Adjutant). 7. Sne-Tranchéer paa Schipka. 8. Efter Slaget. De Saaredes Antal var over Forventning stort. De Anstalter, man havde truffet til de Syges Pleje,

7

8 4 viste sig at være aldeles utilstrækkelige. I et Divisionslasaret, som var bestemt til 500 Personer, havde man sammenstuvet Alene paa Skobeleffs Fløj faldt omtrent 9000 Mand. Lægernes og de barmhjærtige Søstres Beredvillighed og Nidkjærhed var beundringsværdig, men desuagtet maatte utallige Saarede i flere Dage vente paa Forbinding og Føde. Naar det regnede, formeligt flød de hjælpeløse Saarede i Smuds og Vand. Uden et Kny, uden en Klage, ventede Enhver, til Turen kom til ham at sendes tilbage til Fædrelandet. 9. Tyrkisk Lasaret. Efter Erobringen af Plevna var Stadens Hovedgade overfyldt med Saarede og Syge, og hvert Hus. var et Hospital i det Smaa. Vi trængte i Selskab med en Læge ind i disse Huler og spurgte en Husejer, om der fandtes Syge i hans Hus. Ja. omtrent tredive; men en fem, sex Stykker ere vist allerede døde". Vi gik ind i Huset; en skrækkelig Stank fyldte de mørke Værelser. Alle vare døde. I det næste Hus ligesaa. I det tredie Hus ogsaa... I Kampens Hede havde Tyrkerne fuldstændig glemt deres Saarede og Syge. 10. Vejen til Plevna. Vejen fra Plevna til Donau var paa en Strækning af 50 Kilometer bogstaveligt oversaaet med ihjelfrosne Tyrkere. Frosten kom saa uventet og skarp, at mange af Plevnas tappre Forsvarere faldt omkuld og døde uden en Stønnen, uden en Smertens Lyd. Andre frøs langsomt ihjel og kæmpede hele Dage med Døden.... Jeg erindrer endnu to Tyrkere, en gammel og en ung, som sad ved en Ild af to Stykker Ved. Tidligt om Morgenen red jeg til Byen Dolni Dubnak, og da jeg nærmede mig dem, begyndte den Yngste at klage: O Effendi" Fortsættelsen forstod jeg ikke. Han græd som et Barn. Men den Gamle sad der mørk og tavs og med bortvendt Blik. Da jeg om Aftenen vendte tilbage til Plevna, vare begge Vedstykkerne forkullede. Den unge Tyrker laa livløs, med Ansigtet mod Jorden; den Gamle sad som før sammenkrøben og ubevægelig, blot endnu mere fremadbøjet. Var han ogsaa ihjelfrosset? 11. De Faldne. To Dage efter Fæstningen Telischs Overgivelse bare Russerne de lemlæstede Lig, omtrent 1300, sammen

9 HiliMifiimiiii M lri:.#mlhmnmi : ill I bo >

10 6 paa et Sted. Præsten læste en Bøn over dem, derefter lagdes de ned i den fælles Grav. 12. I Bulgarien efter Krigen. Ved Ægtefællens Grav paa Schipka. 13. I Bulgarien under Krigen. (Forposter paa Balkan). 14. Alt roligt i Schipkapasset". (General Radetzkys Rapport til Overbefalingsmanden). Daglig faldt et stort Antal Russere for de tyrkiske Kugler, men endnu flere bukkede under for Frosten. Regimenterne fortyndedes med en utrolig Hurtighed. Næsten hele den 24de Division frøs ihjel. I Schipkapasset var alt roligt! 15. Spionen. Han traadte ud af Huset fulgt af to Offieerer. Da han saa Soldaterne, blev han meget bleg, stod stille et Par Minutter, drog saa et dybt Suk, stak Hænderne i Lommen og begyndte at stige ned ad Trappen. 16. Det indiske Oprørs Undertrykkelse af Englænderne. 17. Nihilisthenrettelse i Rusland.

11

12 Kreml i Moskva. II. Malerier fra Indien, Orienten, Rusland og det hellige Land. De i det Følgende meddelte historiske Oplysninger, af hvilke nogle direkte, andre indirekte ere Resultatet af Kunstnerens Studier og Forskninger i Palæstina, ere for største Delen grundede paa Traditioner, som endnu leve blandt Orientens Folk. Foruden af egne Forskninger har Kunstneren draget Nytte af forud bekjendte Kilder, fornemmelig af Murray, Isambert, Abbé Lievin og andre franske Forfatteres Værker. Blandt Resultaterne af Kunstnerens anden Rejse til Indien findes i Udstillingen nogle Malerier og et større Antal Studier. Af de Malerier, som gjengive Kunstnerens Indtryk fra Jerusalem og Palæstina, findes nogle, paa hvilke Kristi Person fremstilles, uden nogen legendarisk og banal Opstyltning, men, som det forekommer Kunstneren, netop derved saa meget desto mere tiltalende saavel for Tanken som Fantasien. 18. Den vordende Kejser af Indien. Da Prinsen af "Wales ""gjorde sin Rejse i Indien, overbøde de indfødte Fyrster hverandre i Pragt og Festligheder ved hans Modtagelse.

13 -3 o n

14 10 Man saa engelske Uniformer med deres skrigende røde Farver ved Siden af maleriske Levninger af gammel middelalderlig Pragt; overalt blinkede kostbare Stene og Guld og Sølv. Maha-Radschaen af Jeipore udmærkede sig ved særligstor Iver. Før Prinsen af Wales' Indtog i hans Hovedstad j gav han Befaling til at lade alle Stadens Bygninger uden : Undtagelser male rosenrøde. 19. Bennen. Stormogulen i sin Privat-Moské i Delhi. Moskeen byggedes i Midten af det syttende Aarhundrede af Stormogul Schah Dschechan Kreml i Moskva. 23. Skitze af Kroningen i Kreml og Moskva. (Det øjeblik da Deres Kejserlige Majestæter stige ned ad Den røde Trappe" til. Uspjenskij Kathedralen.) 24. Mausoleets Vindue. Stormogul Akbar, en af Indiens mægtigste Herskere, lod dette Mausoleum opføre over Støvet af sin Ven og Raadgiver Selim Tschisti, en Mand, som førte den helligste Vandel og hvis Minde endnu holdes højt i Ære af alle Muselmænd i Indien. Vinduet er ligesom Mausoleet af rent hvidt Marmor. Paa Verandaen, som omgiver Mausoleet, ser man ofte Pilegrimme i Samtale mec den hellige Mands Efterkommere, som forrette de religiøse Ceremonier ved Graven, uden derfor selv at være Helgene. 25. Tadseh i Aftenbelysning (fra Flodsiden). Tadsch er egentlig et Mausoleum, oprejst af Stormogul Schah Dschechan over hans Yndlingshustrus Grav. Opført af hvidt Marmor er det fra øverst til nederst prydet med Ornamenter af Lapis lazuli, Malakit, Karneol og lignende kostbare Stene. Det er vanskeligt at gjøre signogen Forestilling om denne Bygnings Pragt, naar man ikke har set den med egne Gjne. Et overordentlig pragtfuldt Syn frembyder den set fra Havesiden, hvor de arkitektoniske Skjønheder og det blændende hvide Marmor fremtræde med endnu større Effekt mod det mørke Grønne. Uagtet der ingen Betaling blev ydet for Arbejdet i Løbet af 17 Aar vare 20,000 Mennesker sysselsatte med Opførelsen af denne Bygning er dog en Sum af 100 Millioner Frks. gaaet med til dens Fuldførelse.

15 M O. SJ "o

16 Tadseh i Aftenbelysning (fra Havesiden). 27. Perlemoskeen i Agra. Templet, holdt i overordentlig harmoniske Proportioner, er opført af hvidt Marmor i maurisk Stil. Nogen Prydelser findes ganske vist ikke, men de erstattes rigeligt ved selve Materialets Skjønhed. Moskeen er opført Aar 1654, fra hvilket Tidspunkt man kan begynde at regne den indiske Kunsts Forfald. 28. Berbuls Hus i Futipor-Sikri (i Nærheden af Agra). Ligesaa vældige som Masserne af det røde Stenmateriale ere, ligesaa fint og pynteligt ere Detaillerne udarbejdede; saavel udenpaa som indeni synes Bygningen at være kunstigt udmejslet af den røde Stenmasse. Radschah Berbul, Stormogulen Akbars Yndling, var en af Tilhængerne til den Retning, som ivrede for en Sammensmeltning af det saracenske og indiske Element, hvorom særlig denne Bygning bærer Vidne. 29. Thibetanske Lamaer. Godmodige, forsultne Skabninger, som aldrig skifte Klæder og af den Grund udsprede en afskyelig Stank og ere fulde af Utøj. Desuagtet ere Overlamaerne sædvanligvis udødelige, d. v. s. deres Sjæle gaa ifølge den buddhaistiske Lære umiddelbart efter Døden over i et lille Barns Krop. 30. Butijaer, i Sikkim i Himalajabjergene. 31. Kvinde af Butija-Stammen. Mongolsk Race; en doven, trættekjær og yderst overtroisk Slægt. 32. En Butija-Pige (Himalaja). 33. Butijaer fra Sikkim i Himalajabjergene. 34. En Muselmand (hinduisk Arbejder). De muhammedanske Hinduer ere, paa Grund af deres krigeriske Religion, ikke saa lade som Brama-Bekjenderne, thi de førstes Religion tillader dem adskillige Sysselsættelser, som ere de sidste forbudt. 35. Hinduisk Arbejder. En forfulgt og forkuet Skabning, som aldrig kan stille sin Sult. Beundringsværdig er Hindu-Ar-

17 Spionen.

18 14 bejderens Evne til at udføre Arbejder, som kræve den største Taalmodighed og ofte ere yderst anstrengende og fordre den største Behændighed. 36. Ved Deren til en Moskee. Tiggende Munke af Nachschbadi- Ordenen i Turkestan. 37. Moskee i Futepor-Sikri. Den er opført efter Modellen af den Moskee i Mekka, som blev rejst over Muhammeds Grav og som bekjendt, ikke maa betrædes af Vantro Solopgang paa Himalaja. Lige for Darjeeling. Den frembyder, ligesom Solnedgangen i disse Bjerge, det mest henrivende og storartede Syn, som Penselen blot tilnærmelsesvis kan gjengive Solnedgang i Indien. 42. Efter Solnedgangen. En lille Sø ved Delhi. A3 4J_Sa]nmnna Mur. De sex nederste Stenrækker stamme uden Tvivl fra Davids og Salomons Tid, de følgende fra Herodes Tid og den øverste fra den muhammedanske Periode. Dette Sted kaldes Sorgens Bolig", fordi Jøderne fra Arilds Tid have haft Rettighed til at komme der, i Begyndelsen kun en Gang om Aaret, paa Aarsdagen for Jerusalems Ødelæggelse, og da kun mod Erlæggelse af en høj Tribut til de muhammedanske Myndigheder; nu komme de paa alle Tider af Aaret for uforstyrrede at begræde deres fordums Fædreland og deres store Forfædre. Sjælden ser man et mere rørende Skuespil. Jøder af begge Kjøn, af alle Aldre og fra alle Verdens Kanter klage her højlydt ogbede under Taarer, saa de bogstaveligt væde de hellige Sten med deres Graad. 45. Ben ved Salomons Mur. 46. Indgang til Kongegravene. il. Portræt af en Jøde. Rabbi fra en af Ruslands vestlige Provinser. Jøderne, i Særdeleshed de som have opnaaet en mere fremskreden Alder, strømme i Hobetal sammen i den hellige By for her at tilbringe Resten af deres Dage

19

20 16 og for at begraves i Josafats Dal, hvor ifølge deres Overbevisning de Døde først skulle opvækkes til et nyt Liv. Overhovedet har den jødiske Befolkning i Jerusalem stærk Tilvækst, hvilket fornemmelig skyldes Tilværelsen af en Mængde Velgjørenheds-Anstalter, som underholdes af Montefiore, Rothschilderne og andre Pengefyrster. I den senere Tid har den tyrkiske Regering, som er bleven forskrækket over den store Tilstrømning af Jøder, givet en streng Lov, som forbyder Jøderne at opholde sig mere end tre Dage paa det hellige Lands Valfartssteder; Retten til at kunne bosætte sig, er overalt blevet dem frataget. Tyrkerne frygte sikkerligt, at det forjættede Land" paany skal gaa over i Jødernes Hænder. 48. Grotterefektorium i Fristelsens Bjerg. Siden umindelige Tider har der i dette Bjerg været Grotter, beboede af Eremitter, og en gammel katholsk Tradition siger, at Kristus i en af disse, nemlig den, hvis Refektorium her er afbildet, har tilbragt 40 Dage. Naar Grotten ved Nattetid oplyses af en Lysstraale, hensættes vi i Fantasien til det Tidspunkt for omtrent 1850 Aar siden, da den store Eneboer ved et mat Lysskjær tænkte over sit høje Kald. Refektoriets Vægge vare engang bedækkede med Frescomalerier, af hvilke nu næppe synlige Spor ere tilbage. Fra Balkonen nyder man den mest henrivende Udsigt over Jordandalen og over de talrige fra det gamle og det nye Testamente minderige Steder. Lige for Beskueren ligger Jericho; længere borte, med en yppig Vegetation til Baggrund, aftegner Jordan sig, ved hvis Strand Johannes den Døbers Kloster er beliggende, til højre det døde Hav med den hellige Gersimus Kloster, der er bygget paa det Sted, hvor ifølge Traditionen Jomfru Maria tros at have hvilet paa Flugten til Ægypten; til venstre strækker Jordan-Dalen sig, Vejen til Tiberias og de til Samarien grænsende Bjerge. 49. En lille Gaard til et Hus i Jerusalem. En karakteristisk Bygning ved Salomons Mur. En saadan Gaard bebos ofte af to Familier, som ligge i stadig Kiv med hinanden. Næsten daglig hører man Kvindernes Skjænclen stige til et uhyggeligt Hyl, i hvilket Mændene sjældent blander sig, og som for øvrigt ophører lige saa hurtigt, som det opstaar. Urenligheden og Uddunstningerne ere næsten uudholdelige for Europæerne.

21

22 En russisk Eremit ved Jordan. Fader Bassianus fra Kamenetz-Podolsk, forhenværende Møller, tragter nu kun efter den Lykke at faa Lov til at bygge et Mølleværk til et eller andet Kloster og saa dø i Fred. Han lever yderst tarveligt og tilbagetrukkent med sine Rosenkranse, hvoraf han ejer et stort Antal, som han andægtigt beder igjennem tre Gange i Døgnet, Morgen, Aften og Midnat, hvorved han hver Gang anraaber Guds Moder 300 Gange og Englene og Erkeenglene, Profeterne, Apostlene, og alle Helgener 200 Gange. Hans Tro er oprigtig, men tydeligt nok ikke uden Anfægtelser, da han f. Ex. var meget nysgjerrig efter at faa at vide, om Czaren havde faaet hans Portræt at se og maaske vilde tildele ham en Belønning (!). 51. Græsk Munk. 52. En gammel jødisk Grav. En meget lav Indgang fører i denne Slags Bygninger sædvanlig til et lille lavt Kammer, i hvilket man ser Nischer indhugne paa alle Sider i Væggene, bestemte til Opbevaringssted for de Døde. I en saadan Nische, i hvilken endnu Ingen havde været begravet, lagdes Kristi Legeme, og det i den Gravhvælving, som Josef havde ladet udhugge til sig selv og sin Familie. Indgangen lukkedes sædvanligvis med en hugget Sten. Af den Beskaffenhed ere alle Gravbygningerne fra gammel Tid; andre fandtes ikke, og naar Kristi Grav har Udseende af en Kasse, kommer det af, at der er slaaet Stykker af Stenene i Hulen over Graven, dels af Pilegrimme, dels af de, der i sin Tid have bygget Basilikaen og som vilde gjøre ; det ^muligt, at Gudstjenesten kunde holdes over selve Graven. Vejen til disse Gravsteder gik kun gjennem den allerede nævnte, meget trange Døraabning. 53. Eremit ved Jordan. Eremitterne leve dels ved selve Flodbredden, dels i nogen Afstand fra denne i Nærheden af St. Johannesklosteret. De udhule sig Celler med to til tre meget smaa Afdelinger, som svarende til deres Bestemmelse ere varme om Vinteren og kølige om Sommeren; men Dag og Nat forfølges de af Myggesværme og allehaande Utøj, som ikke unde dem et Øjebliks Ro. De ved Stranden boende Eremitter beklage sig ogsaa over Slanger og en Mængde skadelige Krybdyr.

23

24 20 De sysselsætte sig fornemmelig med Fiskefangst, endvidere med Udskæring i Ben og Træ, ligesom med at forfærdige Rosenkranse. Deres Antal er for øvrigt ikke stort, 54. Portræt af en Eremit. Denne Eremit paastod, at han havde forladt Golgathatemplet, hvor han forrettede Gudstjeneste, for at undgaa den Forargelse, som de græske Munkes altfor frie Omgang med de valfartende Kvinder forvoldte ham. 55. Eremittens Bolig. Paa Toppen af et Skiferbjerg, og forsynet med et lille Tag til Beskyttelse mod Solen. - De til Jordan valfartende russiske Pilgrimme frembære stadig Gaver til Eremitten, bestaaende af Brød, Tvebakker og Kobberskillinger. I en lignende Grotte har sandsynligvis Johannes den Døber i sin Tid opholdt sig, han, som ifølge Traditionen førte et virkeligt omflakkende Liv. 56. Portræt af en Araber. Araberne kom saa at sige som Erobrere til Palæstina. De have regelmæssige Ansigtstræk, er gjæstfrie og høre i religiøs Henseende for største Delen til den sunnitiske Retning blandt Muhamedanerne. Nu findes der for øvrigt ikke saa faa Kristne iblandt dem, som dog hovedsagelig ere gaaede over til Kristendommen enten for Penges Skyld, for at faa et bedre Udkomme eller for verdslige Fordele af anden Slags. Den indbyrdes Splid og Kiv mellem de mange forskjellige kristne Trossamfund, af hvilke snart det ene, snart det andet ved Gaver har lokket Araberne til sig, har fuldstændig korrumperet de vindskibelige Kolonister paa de Steder, hvor Rivaliteten mellem de forskjeljige Kirker træder skarpest frem. 57. Portræt af en Araberinde. Den for de arabiske Kvinder karakteristiske Ansigtstype er gjennemgaaende smuk; paa Spadserevejene møder man mange, som ere fuldstændige Skjønheder. Ligesom alle Orientens Kvinder blive de tidligt gamle; de formuende Damer i Byerne anse enhver Virksomhed for en Skam og sysselsætte sig udelukkende med Sladder. 58. Portræt af en Beduin fra Ægypten. (Destoværre er i Palæstina Typen for Beduinerne og dermed for Landets oprindelige Befolkning, gaaet tabt.

25 Portræt af en Araberinde. 21 Abrahams Grav. Denne Grav findes i den ældgamle Stad Hebron. Her fik Abraham Besøg af de tre Vandringsmænd, som>ebudede ham en Søns Fødsel og Sodomas og Gomorrhas Undergang. Foruden Sara, som døde her, skal Abraham, Isak og dennes Hustru Rebekka være begravede paa dette Abrahams Grav. Sted. Hertil førtes ogsaa Jakobs balsamerede Lig fra Ægypten. Dette Sted, paa hvilket muligvis de rette Grave virkelig findes, er fra ældgammel Tid af Maalet for Jødernes og Muhammedanernes fromme Tilbedelse. Dets øverste Del er i en senere Tid bleven prydet med Minareter af muhammedansk Arbejde; nedenfor disse, der, hvor de af Tiden sværtede Sten begynde, gaar en Mur fra Davids Tid helt ned i Jorden. Skitsen er tagen fra Taget af en Hytte. Befolk-

26 22 ningens uhørte Fanatisme besværliggjorde Udførelsen af et større Maleri. I Moskeen slippe kun yderst sjældent Kristne ind (1862 Prinsen af Wales). I selve Grotten har endnu ikke en eneste kristen Rejsende sat sin Fod. Rabbien Benjamin, som levede i det tolvte Aarhundrede, siges i den at have set Patriarkernes Grave. Bethel. Interessante Levninger af en Cisterne, sandsynligvis fra Israelitternes Tid. Paa Højderne, hvor man kan se Ruinerne af en romersk Bygning, drev Abraham sine Hjorder paa Græs. Her delte han dem med sin Brodersøn Lot. Jakob sov her, ligesom Araberne endnu den Dag i Dag sove, paa den blotte Jord, med en Sten til Hovedgjærde, og saa i Drømme Himmelstigen. Senere rejste han et Alter her paa dette Sted, hvor Gud første Gang havde talt til ham. Omkring et af de i den senere Tid byggede Templer opstod en Stad, som ifølge Jødernes Tradition var saa vidtstrakt, at, da Romerne trængte ind paa den ene Side af Staden, fejredes der Bryllup og Fester paa den anden Side (?!). Nu ligger der kun en ussel By ved Cisternen... Det døde Hav. Udsigt fra Foden af det Bjerg, paa hvilket Kristus opholdt sig i fyrretyve Dage under Bøn og Faste. Kun den nordlige Del af det døde Hav 'er synlig derfra, ikke den sydlige, hvor ifølge Traditionen Sodoma og Gomorrha laa. Den opstigende Røg ved den Katastrofe, som ødelagde disse Stæder, bemærkedes som bekjendt af Abraham fra Højderne omkring Hebron. Paa hvilken Maade disse to Stæder ødelagdes, er ubekjendt; dog turde man antage, at Asfalten, som i store Lag findes i Egnen deromkring, har fænget Ild; heller ikke er det usandsynligt, at selve Husene, ligesom det bekjendte Babelstaarn, vare byggede af Asfaltblokke, og at en vulkansk Ild i et øjeblik har forvandlet begge Stæderne til et eneste Ildhav. Jordskjælvene, som pleje at følge vulkanske Eruptioner, maa have gjort Katastrofen endnu frygteligere. Den ødelagde ethvert Spor af Plantevækst og udtørrede Søen. Søens Vand er saa saltholdigt (omtrent 30 % Salt) og tungt, at det næsten bærer et Menneske oppe, og Egnen deromkring saa øde og vild, at den i Utilgængelighed overtræffer Omgivelserne omkring Saltsøerne i det vestlige Thibet. Jakobs Brend. Det Stykke Land, paa hvilket Brønden er beliggende, skjænkede Patriarken til sin Søn Josef. Det

27 23 breder sig i en dyb Dal ved Foden af Bjerget Garizim, foran Indgangen til det snævre Pas, hvor nu Staden Nablus det gamle Sichem, Samaritanernes Hovedstad ligger. Rundt om Brønden er Terrænet kuperet, og over denne bøjer en halvt ødelagt Søile sig, en Levning af en Kirke, som stod der paa Korstogenes Tid og endnu senere. Ved denne Brønd samtalede Kristus med den samaritanske Kvinde. 64. Josefs Grav. Den ligger i Nærheden af Brønden og er efter al Sandsynlighed Josefs virkelige Gravsted. Som bekjendt lod Josef, da han laa paa sit Dødsleje, sine Brødre sværge, at de vilde føre hans Ben ucl af Ægypten, saa snart Gud besøgte dem". Og Josefs Ben, som Israels Børn toge med sig fra Ægypten, begravedes i Sichem paa det Sted, som Jakob havde kjøbt. 65. Gilgal. Det Sted i Jordans-Dalen, hvor Israelitterne efter Udrykningen fra de moabitiske Bjerge og efter Overgangen over Floden, lige foran Jericho, oprejste tolv Sten og for første Gang opstillede Pagtens Ark i det forjættede Land. 66. Samuels Grav. Hvorvidt Israels store Dommer virkelig hviler her, er ubekjendt. Alligevel holdes dette Sted højt i Ære af Muhammedanerne, som i Tusindtal strømme sammen her. Mausoleet ligger paa en af de højeste Bakker i Egnen om Jerusalem. Her forsamlede Israelitterne sig paa Samuels Bud til Kamp mod Filisterne, og her valgte de ogsaa deres første Konge. Fra Bjerget ser man ned i Gibeons Dal, hvor før Slaget mellem Juda og Benjamins Stammer tolv Ynglinger af hver Hær stredes med hverandre, til de alle 24 faldt døde om. _ I denne Dal ofrede Salomon tusinde Brændoffere til Gud, og Herren aabenbarede sig for ham i en Drøm og lovede ham at opfylde hans Hjærtes Ønske og skjænkede ham Visdom, hvortil han senere lagde Rigdom og Ære. Bjergets højre. Side gaar ned mod den berømte Dal Bethhoron, hvor Israelitterne under Josvas Anførsel sloge Arnoritterne. Her vendte han sig til Gud og raabte i alle Israelitternes Paahør: Sol, stat stille i Gibeon, og Maane i Ajalons Dal!" Og Solen stod stille, og Maanen rørte sig ikke ud af Stedet, førend det udkaarede Folk havde hævnet sig paa sine Fjender.

28 24 Esdrelons Dal. Ofte afgjorde Vaabnene i den Dal Israels Skæbne. Til højre ligger Bjerget Gilboa, paa hvilket Saul og hans Søn Jonathan bleve besejrede og dræbte. Nedenfor Gilboa ligger til venstre Ruinerne af Jesreel, Achabs og Jesabels Residensstad, og her blev hun kastet ud af et Vindue og sønderrevet af Hundene. Til venstre paa Studien ser man lille Hermon, ved hvis Fod Filisternes Lejr stod, før de droge ud for at kæmpe mod Saul. Israelitternes Hær stod lige bagved Gilboa ved Gideons Kilde. Stillingen var daarligt valgt, fordi Egnen fra lille Hermon til Kilden danner en brat Skraaning,' og af den Grund var alle Fordelene ved et Angreb paa'filisternes Side. Slaget begyndte tidligt om Morgenen. Filisterne Gideons Kilde. (Beduinerne) sloge øjeblikkeligt Israelitterne paa Flugten, og- Blodbadet gik sandsynligvis for sig paa Højderne, paa hvilket Sauls og hans Sønners Lig bleve fundne Dagen efter Slaget. Gideons Kilde. Paa denne Plads stod endnu et berømt Slag. Med 300 Krigere huggede Gideon Midianitternes Skarer fuldstændig ned. Ved denne Kilde forsøgte han sit bekjendte Middel til at lære at kjende sine Soldaters Evne til at kunne modstaa Strabadser. Han udvalgte blot dem, som, uagtet de vare udmattede af Heden, ikke drak af selve Floden, men øsede Vandet op i Vandspande eller drak af den hule Haand. Det var Nat. Midianitternes Skarer sov i deres Telte.

29 25 Gideon og hans 300 Krigere snege sig sagte frem imod dem. Pludselig flammede Faklerne op, Basunerne lød, og med Raabet Guds og Gideons Sværd!" styrtede de sig over de bestyrtede Fjender. 69. Grotten i Endor. Som bekjendt begav Saul sig før det sidste afgjørende Slag til Spaakvinden i Endor, som forudsagde ham hans Nederlag og Død. Rejsen til Endor var Grotten i Endor. ikke uden Farer, da Stedet er beliggende ved den nordlige Side af lille Hermon, ved hvis Fod, som forud berettet, Filisterne havde opslaaet deres Lejr. Saul gik sandsynligvis om Bjergets højre Side, og kunde paa den Maade naa til Endor paa to Timer. I Byen Endor findes mange fordums beboede Grotter. Det siges at være i en af disse, at den berømte Spaakvinde boede. Foran Indgangen til den Grotte, som her er afbildet, ser man Mærker af en Stentærskel og en Dør. Indeni Grotten findes et større og et mindre, afsides liggende, Rum,

30 26 Beisan. En i lang Afstand synlig, lille grøn Høj den eneste faste Plads, som Israelitterne ikke kunde erobre. Citadellet var beliggende paa Toppen af denne Høj, som, naar man nærmer sig den, viser sig at være næsten uindtagelig, omgiven som den er af dybe naturlige Grave. Højens Sider skraano brat ned, paa mange Steder næsten lodret. Platformen paa Toppen var omgiven af Mure. Hovedindgangen til Fæstningen, af hvilken der endnu findes Ruiner, var beliggende paa den nordøstlige Side. Efter al Sandsynlighed ophængte Filisterne Sauls og Jonathans Lig paa Fæstningsvoldene, da disse vare faldne paa Gilboas nærliggende Højder. Jabes' kække Indbyggere gik ved Nattetid over Jordan, klatrede op paa Voldene, toge Ligene med sig og begravede dem med stor Ærefrygt og Højtidelighed. Theatret i Beisan. En Høj ved Siden af et Theater fra Romernes Tid. Pladsen er helt og holdent overvokset og mange Partier af Bygningen ere sunkne i Jorden, men de inderste Døre og Korridorer ere velbeholdne. Det af Basalt opførte Theater er halvcirkelformet. Som bekjendt blev under Julian den frafaldnes Regering et stort Antal Kristne her dræbte og sønderrevne. Pause under Bønnen. Elias Kilde. Sandsynligvis den samme, hvis bitre Vand Profeten paa Indbyggernes Bøn forvandlede til ferskt. Omkring Kilderne findes Levninger af en meget gammel Bygning, som rimeligvis hidrører fra den romerske Periode, d. v. s. Herodes den stores Tid. Man fortæller, at Herodes i denne Kilde lod drukne sin Slægtning Aristobulos, som Folket vilde udnævne til hans Efterfølger. Fordum laa Kilden udenfor Jerichos Omraade. Ruiner af et samaritansk Tempel i Sichem. Da Israels ti Stammer, der efter Hjemkomsten fra det babyloniske Fangenskab havde blandet sig med andre Folkestammer, som beboede deres Land, anmodede Juda Stamme om at maatte deltage i Gjenopførelsen af Jerusalems Tempel, og dette Tilbud vistes hovmodigt tilbage, besluttede Samaritanerne at bygge et Tempel for dem selv paa Bjerget Garizim.

31 27 Senere ødelagdes dette Tempel, og paa samme Sted og sandsynligvis af samme Materiale opførtes en Kirke til Guds Moder. Samaritanerne, hvis Antal formindskes Aar for Aar nu for Tiden findes der kun omtrent tredive ofre der endnu den Dag i Dag under Iagttagelsen af alle foreskrevne Ceremonier, og fejre endnu i vor Tid Paasken i disse Ruiner. 75. En gammel Gade i Samaria (Sehaste). Under Åsas, Juda Riges Konges, Regering kjøbte Omri, Israels Riges Konge, Bjerget Samaria for 2 Talenter Sølv, byggede en By paa det og flyttede sin Residens fra Sichem dertil. Hans Søn Achab, som var gift med Jesabel, indførte atter Baalstilbedelsen. Senere hen tildrog dette Sted sig Opmærksomheden ved Profeten Elias Fremtræden. Paa et senere Tidspunkt lod Herodes den store Staden helt og holdent ombygge, forskjønnede den og kaldte den til Kejser Augustus Ære Sebaste. Fra den Tid af hidrører de Levninger af den, som endnu findes. 74. Kongegravene. Den franske Forsker de Saulcy nærede den Anskuelse at Jødekongernes Grave fandtes her. En paa dette Sted fundet Sarkofag ansaa han for at være Davids. Dette er dog urigtigt, og nu for Tiden raader den Anskuelse, at Helene, Fyrsten af Adiabenes Enke, som gik over til Jødedommen og bosatte sig i.den hellige Stad, hviler i denne Grav. Allerede mens hun levede, altsaa kort efter Kristi Død, lod hun dette Gravminde oprejse til sig. De Saulcy fandt ved Bortryddelsen af den Jord, som havde skjult Gaardspladsen og Indgangen, mange Urner, Vaser og Lamper fra Romernes Tid, to eller tre smaa Vaser af orientalsk Alabast samt nogle Stenæsker og Guldsmykker. Ligeledes opdagede han et hidtil ukjendt Rum, i hvilket der fandtes en Sarkofag med et Lig i, som straks syntes at være velbeholdent, men som ved den første Berøring faldt sammen. I Gravbygningen findes flere lave Rum med Nischer til alle Sider, i hvilke de talrige Medlemmer af Helenes Familie ere begravede. Af særegen Interesse er den runde Sten ved Indgangen til Graven, som er indføjet paa en saadan Maade, at en i Graven indtrængende Tyv indefra ikke kan rokke den af Stedet, og saaledes maa blive levende begravet. 77. En Brønd ved Nazareth. Den synes at være fra meget gammel Tid, og sandsynligvis har Jesu Kristi Familie mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem?

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem? 1 172 - Se, vi går op til Jerusalem 57 - Herre, fordi du 68 - Se, hvilket menneske 192 - Hil dig, frelser og forsoner 466 v. 8-10 af Vor Herres Jesu mindefest 201 - Det hellige kors Hvad mon han tænkte,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. ---

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. --- Hvor finder jeg hvad i Tekstsystemet? Kender du det med, at du lige skal bruge beretningen om Daniel, men er det i teksthæfte 1 eller 3 den står? Du er nødt til at læse alle 4 hæfters indholdsfortegnelser

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kom, lad os ham tilbede

Kom, lad os ham tilbede Kom, lad os ham tilbede Kristus, himlens allerbedste! »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Kristus, himlens allerbedste!

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

4. søndag i advent. Salmevalg

4. søndag i advent. Salmevalg 4. søndag i advent Salmevalg 268: Zions vægter hæver røsten 746: Dig, store Gud, ske ære 85: Op, Zion, at oplukke 441: Alle mine kilder 90: Op, glædes alle, glædes nu Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

Palmesøndag. 13.april 2014. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30 (da b)

Palmesøndag. 13.april 2014. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30 (da b) Palmesøndag. 13.april 2014. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30 (da b) Salmer: Vinderslev kl.9: 209-172/ 122-182 Hinge kl.10.30 : 209/432-172- 448.v-1-3 (dåb) v-4-6/ 122-208- 182 Tekst Joh 12,1-16;

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere