Socialistisk baggrund nr. 5. Marxisme og Religion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialistisk baggrund nr. 5. Marxisme og Religion"

Transkript

1 Socialistisk baggrund nr. 5 Pris: 20 kr.

2 Socialistisk Standpunkt - Indholdsfortegnelse Forord til den danske udgave 2 Marxisme og religion 4 Målet for marxister 4 Filosofisk materialisme og videnskab 4 Livet efter døden? 5 Pessimistisk konklusion? 7 Kristendommens oprindelse 10 Kristendommen og kommunisme 11 Hvordan man tilgiver synd og tjener penge 12 Religion og revolution 13 Den engelske og franske revolution 14 Kirken og socialisme 15 Kirken i dag 16 Lenin om religion 18 Religionens fremtid 19 Et alternativt liv? 20 Religionen og kapitalismens krise 21 Menneskeheden fremmedgjort fra sig selv 22 For et paradis i denne verden! 22 Forord til den danske udgave Denne pjece indeholder en oversættelse af Alan Woods artikel Marxism and Religion, som han skrev i Artiklen er skrevet som et indledende bidrag til klargørelse at forholdet mellem marxisme og religion. Originalen kan findes på og behandler i hovedsagen forholdet mellem marxismen og den kristne religion. Artiklen komme dog i høj grad også ind på mere generelle spørgsmål. Selve ordet r eligion stammer efter al sandsynlighed fra det latinske ord religare ( binde eller knytte forbindelse ). Religion handler altså om menneskers forhold til hhv. andre mennesker, naturen og formodede højere magter. Religionen har i langt størstedelen af den kendte historie dannet baggrund for menneskets syn på verden og sig selv. Religiøse faktorer ( kamp for eller modstand mod religion ) har været en vigtig faktor i alle historiens store klassekampe. Alt dette retfærdiggør i sig selv et nærmere studium af religionen og hvorledes marxister forholder sig til den. Men også i dag er religionen mange steder en ikke ubetydelige faktor i klassekampen specielt i bl.a. Latinamerika og Mellemøsten. Religionen i Danmark i det 21. årh. Religionens betydning i Danmark, og resten af verden, er uden tvivl i dag langt mindre end tidligere. Dette hænger uløseligt sammen med samfundsudviklingen. Udbredelsen af teknologi, urbaniseringen og oplysningen i den vestlige verden, med baggrund i den industrielle revolution og det kapitalistiske samfunds nye klassestruktur, har medført at religionen for mange ikke længere kan danne grundlag for et meningsfuldt verdens- og menneskesyn. 2 Socialistisk Baggrund Nr. 6

3 Socialistisk Standpunkt - A l mytologi overmander, står over og former naturkræfterne i fantasien; derfor forsvinder den også med det virkelige herredømme over dem sagde Marx. I takt med at naturvidenskaben har afdækket universets mysterier, har vi indset at den verden vi lever i er meget større, mere storslået, mere dybsindig, mere elegant og mere fascinerende end nogen af religionerne påstod. Alligevel er 84,7 % ( 2001) af befolkningen dog stadig medlem af den danske Folkekirke ( Kilde: km.dk ) og selvom de færreste går bare nogenlunde regelmæssigt i kirke, opfatter de alligevel sig selv som kristne, i hvert fald kulturelt set. Kirken er heller ikke endnu fuldstændig adskilt fra staten. I Grundlovens 4 står der fx at den evangelisklutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Konkret betyder dette at der hvert år gives ca. 600 mio. i statsstøtte til Folkekirken. Dertil kommer 4 mia. som medlemmer af Folkekirken betaler via den separate kirkeskat. Som det påpeges i artiklen går marxister ubetinget ind for religionsfrihed, og vi ser med stor anerkendelse på det sociale arbejde mange religiøse bevægelse udfører overalt i verden. Samtidig står vi dog fast på at religionen skal være en personlig sag og derfor ikke bør støttes af staten eller prædikes i skolerne. Den religiøse vækkelse På nogle områder spiller religionen for tiden dog en større og større rolle. Et af de mest reaktionære tegn på dette er den øgede støtte til Dansk Folkeparti, med dets kristne nationalistiske retorik og værdier. Mere uskyldige er diverse okkulte og nyreligiøse strømninger ( b l.a. New Age ), der i skiftende omfang har floreret i samfundet siden 1970 e rne samt den store interesse for TV-programmer såsom Den 6. Sans og Åndernes Magt. Vi har i Danmark også afstikkergrupper af både den islamiske fundamentalisme ( b l.a. Hizb-ut-Tahrir ) og af den kristne fundamentalistiske bevægelse som Bush er en del af. Begge stærkt reaktionære bevægelser, der i stigende grad spiller en rolle på den globale scene og er et tegn på at al menneskelige udvikling har både en opadgående og aftagende tendens. Alt i alt en udvikling der gør endnu vigtigere at dykke ned i religionens problemstillinger. Religion og kapitalisme Under kapitalismen befinder vi os endnu i nødvendighedens rige, der karakteriseres ved materiel knaphed og mangel på frihed. Kun de få nyder i dag efter behov og over alt i verden ses økonomisk, social og kulturel undertrykkelse. For mange mennesker er livet på jorden under kapitalismen mere eller mindre ubærligt eller bare meningsløst. Det er i sig selv ikke værd at leve. Håbet om n oget mere, et liv efter døden, som næsten alle religioner tilbyder, er simpelthen en måde at hvorpå de jordiske trængsler udstås. Ses dette i sammenhængen med at magthaverne rundt omkring i verden, som så mange gange før i historien, kan bruge religionen til både at splitte og passivere folk, har vi nogle af de vigtigste forklaringer på denne genopblomstring. Religion er både opium for folket og folkets opium. Et andet svar på livets problemer I sidste ende løser religionerne dog ikke nogens reelle problemer. Det der er brug for er en revolutionær kamp for et andet samfund et socialistisk samfund, der bygger på menneskers behov og ikke på den evige profitjagt. Når mennesket tager springet ind i frihedens rige, og i takt med at alle gradvist vil få mulighed for at nyde efter behov, tror marxister fuldt og fast på at mennesket ikke længere vil have brug for religionen. Den nuværende opblomstring skal altså måske nærmere ses som en forældet tænknings sidste krampetrækninger. Vi kan sagtens klare os uden den religion, som vi i sidste ende selv har skabt. Materialismen marxismens ene bestanddel - medfører ikke et pessimistisk syn på livet. Kærligheden til livet er den filosofiske materialisme virkelige kendetegn. Marxister kæmper for et paradis her på jorden ikke i et yderst tvivlsomt næste liv. Eller som fysikeren Fred Alan Wolf har repliceret Shakespeares Hamlet: A t være eller ikke være. Det er ikke spørgsmålet. Det er svaret. Det handler om verden lige nu og her, det handler om at kæmpe mod al den undertrykkelse, der finder sted under kapitalismen, det handler om at kæmpe for at gøre verden til et bedre sted at leve nu og i fremtiden. Alle de store verdensreligioner har alle rødder i de fattiges krav og drøm om et bedre liv. Marxister kan godt, på trods af de filosofiske uenigheder, samarbejde med oprigtige religiøse mennesker overalt i verden, som er tro mod deres religioners sande revolutionære og menneskelige karakter, for at ændre samfundet her og nu. Diskussionen er dog stadig vigtig. Vi må erkende verden som den er for at kunne ændre den. Derfor denne pjece. Jeppe Druedahl, februar Socialistisk Baggrund Nr. 6 3

4 Socialistisk Standpunkt - af Alan Woods Målet for marxister Marxisters mål er at kæmpe for den socialistiske omdannelse af samfundet på nationalt og internationalt niveau. Vi mener at det kapitalistiske system for lang tid siden har udspillet sin historiske rolle og er blevet til et ekstremt undertrykkende, uretfærdigt og umenneskeligt system. Udbytningens endeligt og skabelsen af en harmonisk socialistisk verdensorden, baseret på en rational og demokratisk styret plan for produktionen, vil være det første skridt i skabelsen af ny og højere form for samfund, hvori mænd og kvinder vil forholde sig til sig selv som mennesker. Vi mener at det er et hvert menneskes pligt at støtte kampen mod et sådan system, der medfører usigelig elendighed, sygdom, undertrykkelse og død for millioner mennesker verden over. Vi hilser uforbeholdent alle progressive personer, uanset deres nationalitet, hudfarve eller religiøse overbevisning, velkommen til at deltage i denne kamp. Vi hilser også muligheden for en dialog mellem marxister og kristne, muslimer og andre grupper velkommen. år, og at livet selv har udviklet sig fra uorganisk stof. Der kan ikke være en hjerne uden et centralnervesystem og der kan ikke være et centralnervesystem uden en materiel krop, blod, knogler, muskler osv. Omvendt må kroppen opretholdes af mad, der stammer fra de materielle omgivelser. De seneste opdagelser inden for genealogien i Human Genome Projekt [et internationalt projekt der har til formål at afdække menneskets genetiske arvemasse se ww.oml.com] har fremskaffet uomtvistelige beviser for et materialistisk synspunkt. Afsløringen af genomets lange og komplekse historie, der i så lang tid har været skjult for os, har fremkaldt diskussioner om menneskeslægtens historie og skabelsesprocessen. Utroligt nok, her i det første årti af det 21. århundrede, bliver Darwins ideer udfordret af den såkaldte kreationistiske bevægelse i USA, som vil have at amerikanske skolebørn skal lære at Gud skabte verden på seks dage, at manden blev skabt af støv og at den første kvinde blev skabt ud af et af hans ribben. De sidste opdagelser har endegyldigt afsløret kreationismens absurditet. Ideen om at alle arter blev skabt Men for at kunne kæmpe effektivt er det dog nødvendigt at udarbejde et seriøst program, en seriøs politik og et seriøst perspektiv, der kan garantere succes. Vi mener at kun marxismen ( v idenskabelig socialisme) giver et sådan perspektiv. Spørgsmålet om religion er komplekst og kan gribes an fra mange forskellige synsvinkler: en historisk, en filosofisk, en politisk osv. Marxismen begyndte som en filosofi: dialektisk materialisme. Denne filosofi bliver forklaret vældig godt i bøger såsom Engel s Anti- Dühring og Ludwig Feuerbach. Reason in Revolt - Marxist philosophy and modern science giver en omfattende moderne redegørelse for de samme ideer. Dette er startstedet for afklaringen af marxismens syn på religionen. Filosofisk materialisme og videnskaben Marxismen bygger på en filosofisk materialisme, som udelukker tilstedeværelsen af et hvilken som helst overnaturligt væsen, eller noget udenfor eller over naturen. Der er i virkeligheden ikke brug for sådanne forklaringer på livet og universet mindst af alt i dag. Naturen indeholder sine egne forklaringer og den indeholder dem i stor overflod. Videnskaben har bevist at menneskeslægten har udviklet sig ligesom alle andre arter over millioner af DNA-molekyle-model 4 Socialistisk Baggrund Nr. 6

5 hver for sig, og at mennesket, med sin evige sjæl, blev skabt specielt for at tjene gud er i omfattende grad tilbagevist. Det er nu bevist at mennesker ikke er unikke skabninger. Resultater fra Human Genome Projekt giver afgørende beviser på at vi deler vores gener med andre arter at ældgamle gener hjalp os til at blive til dem vi er. Mennesker deler deres gener med arter, der fortaber sig i tidens tåger. Faktisk kan en lille del af vores genetiske arv spores tilbage til primitive organismer, såsom bakterier. I mange tilfælde har mennesker præcis de sammen gener som rotter, mus, katter, hunde og selv bananfluer. Faktisk har videnskabsfolk fundet cirka 200 gener som mennesker deler med bakterier. På denne måde er det afgørende bevis for evolutionen kommet frem i dagens lys. Sagt lige ud: Ingen guddommelig indgriben er krævet. Livet efter døden? Så hvorfor har religionen, til trods for al denne videnskabelige udvikling, stadig et tag i millioners sind? Religion tilbyder mænd og kvinder trøst med et liv efter døden. Filosofisk materialisme benægter muligheden af en sådan ting. Sindet, ideer, sjælen alle er de produkter af materie organiseret på en bestemt måde. Organisk liv opstår, på et stadium, ud af uorganisk liv og ligeledes udvikler simple livsformer bakterier, enkelt cellede organismer osv. sig til komplekse former såsom en rygrad, et centralnervesystem og en hjerne. Ønsket om at leve uendeligt er mindst lige så gammel som civilisationen sandsynligvis endnu ældre. Det er noget i vores væsen, som modsætter sig ideen om at jeg en dag må ophøre med at være og fuldt ud forlade denne vidunderlige verden, fuld af solskin og blomster, vinden i mit ansigt, lyden af vandet og samværet med mine elskede, for altid for at træde ind i intethedens uendelige rige er svært at bære eller bare forstå. Derfor har mennesker allerede fra tidernes morgen søgt en indbildt forbindelse til en immateriel [ikke-materiel] åndeverden, hvor tror man en del af mig vil leve videre. Dette var faktisk en af de mest kraftige og vedvarende budskaber i kristendommen: Jeg kan leve efter døden. Problemet er at det liv de fleste mænd og kvinder lever i nutidens samfund er så hårdt, så utåleligt eller i det mindste så meningsløst, at ideen om et liv efter døden ser ud, som den eneste måde at give det nogen som helst mening. Vi kommer tilbage til dette altafgørende spørgsmål senere. Men lad os i mellemtiden analysere den præcise mening med ideen om et liv efter døden. Og i samme øjeblik den underlægges en seriøs analyse, smuldrer den til støv. Socialistisk Standpunkt - Problemet blev forstået for lang tid siden, af blandt andre den græske nyplatoniske filosof Plotinus, som sagde om udødelighed: Den er ubeskrivelig, for hvis du siger noget om den gør du den konkret [make it a particular]. Den samme ide forefindes i indiske skrifter om sjælen: Selv et må beskrives ved Nej, Nej, ( n eti, neti ). Han er ubegribelig, for Han kan ikke begribes. ( s e A.C. Bouquet, Comparative Religion, s. 162). Således er sjælen, for filosoffer og teologer, kun en n at hvor alle køer er sorte som Hegel ville have sagt. Og alligevel taler folk uden udannelse, til hverdag, med sikkerhed om emnet sjælen og livet efter døden. De tror det er som at vågne op efter have sovet og være lyksaligt genforenet med gamle elskede og leve lykkeligt til deres dages ende. Sjælen antages at være immateriel. Men hvad er liv uden materie? Ødelæggelsen af den fysiske krop betyder enden på livet for det individuelle væsen. Det er korrekt at de trillioner af individuelle atomer som udgør kroppen ikke forsvinder, men fremkommer igen i nye kombinationer. På denne måde er vi alle udødelige, fordi materie hverken kan skabes eller destrueres. Ganske vist er der spiritualister som insisterer på at de hører stemmer selvom intet fysisk væsen er til stede. Forklaringen på dette er ret simpel: hvis der er en stemme, må der være stemmebånd ellers ved vi ikke hvad en stemme er! Prøv hvis du vil, du kan ikke adskille et eneste fænomen ved vores menneskelige livsaktiviter fra den materielle krop. Den almindelige forestilling om livet efter døden er i mere eller mindre grad en forsættelse af det liv vi har levet på jorden ( da vi ikke kan kende til andre ). Efter at sjælen har forladt kroppen, vågner den tilsyneladende op i et smukt land, hvor vi mirakuløs bliver genforenet med vores elskede, til et liv med evig lykke, hvor sygdom og alderdom er forvist. Det er tilstrækkeligt er stille spørgsmålet konkret, for at se at dette er umuligt. Hvis vi tænker over alle de ting der gør livet værd at leve: spise god mad, drikke god vin ( eller, for englændere, en god stærk kop te ), synge, danse, omfavne hinanden, elske osv., bliver det med det samme klart at alle disse aktiviteter er uadskillelige fra kroppen og dens fysiske egenskaber. Også intellektuelle morskaber såsom at tale, læse, skrive og tænke er ligeledes bundet tæt til kropslige organer. Det samme er sandt for det at ånde, eller enhver anden af de aktiviteter, som vi i deres helhed kalder liv. I virkeligheden ville en tilværelse, hvor smerte og afsavn var fraværende, være ulidelig for mennesker. En verden hvori alting var hvidt, ville faktisk være det samme som en verden hvori alting var sort. Fra en streng medicinsk synsvinkel, har smerte en vigtig funktion. Det ikke kun et onde, men en advarsel fra kroppen om at Socialistisk Baggrund Nr. 6 5

6 Socialistisk Standpunkt - alt ikke er vel. Smerte er en del af det at være menneske. Ikke kun det: smerte og glæde står i et dialektisk forhold. Uden tilstedeværelsen af smerte, kunne glæde ikke eksistere. Don Quixote forklarede Sancho Panza at den bedste sauce var sult. Ligeledes slapper vi langt bedre af efter kraftig anstrengelse. På den same måde er døden en integreret del af livet. Liv er ikke tænkeligt uden død. Vi begynder at dø i det øjeblik vi bliver født, for i virkeligheden er det kun døden af trillioner af celler og deres erstatning af trillioner af nye celler, som udgør livet og den menneskelige udvikling. Uden døden kunne der ikke blive noget liv, ingen vækst, ingen ændringer, ingen udvikling. Derfor er forsøget på at forvise døden fra livet som om disse ting kunne adskilles det samme som at komme til stadium med absolut uforanderlighed, uforanderlig, statisk ligevægt. Men det er kun et andet navn for død. For der kan ikke være noget liv uden forandring og bevægelse. Med hvad skade gør det at tro på et andet liv? Ikke så meget, kan det se ud som om. Og dog; er det ikke uønskeligt at fejluddanne mænd og kvinder og opmuntre dem til at bygge deres liv op omkring en illusion? I samme grad som vi lægger alle illusionerne bag os og ser verden som den virkelig er og os selv som vi virkeligt er, kan vi erhverve den nødvendige viden til at ændre verden og os selv. Hvad vi er som individuelle personligheder hænger nøje sammen med vores materielle kroppe og har ikke en eksistens separat fra disse. Vi bliver født, vi lever og vi dør, præcis ligesom alle andre levende organismer i universet. Hver generation må leve dens liv og gøre klar for den nye generation, som er bestemt til at tage vores plads. Stræben efter udødelighed, den forestillede ret til at leve evigt, er i bund og grund egoistisk og urealistisk. I stedet for at spilde tiden med at stræbe efter en ikke-eksisterende anden verden, er det nødvendigt at gøre denne verden til et passende sted at leve i. Fordi for det store flertal af mænd og kvinder som bliver født i denne verden, er spørgsmålet ikke om der er et liv efter døden, men snarere om der er et liv før døden? Erkendelsen af at dette liv er flygtigt, at vi og vores elskede ikke altid vil være her, burde langt fra være en årsag til modløshed, men burde inspirere os til et lidenskabelig kærlighed til livet og et brændende ønske om at gøre det bedre for alle. Vi ved at alle blomster er født kun for at visne og på en måde giver blomstringens flygtighed, den en tragisk skønhed. Men vi ved også at naturen blomstrer på ny hvert forår og at den uendelige cyklus af fødsel og død, som er essensen alle levende ting, er hvad der giver livet dets bittersøde smag, at det er komedie og tragedie, latter og tåre som gør livet til denne rige mosaik af menneskelige følelser som det er. Dette er vores uundgåelige skæbne som mennesker. For vi er mennesker, ikke guder, og må accepterer vores menneskelige vilkår. Vi har den ulempe i forhold til guderne at vi er dødelige. Men vi har også den store fordel i forhold til dem at vi virkeligt eksisterer i kød og blod, hvorimod de blot er fantasiens ulegemlige påfund. Protagoras der underviser 6 Socialistisk Baggrund Nr. 6

7 Socialistisk Standpunkt - Pessimistisk konklusion? Materialismen som filosofi har en lang og ærefuld historie. De tidlige græske joniske filosoffer var alle materialister. Ifølge Platon blev, Anaxagoras, en af de mest bemærkelsesværdige blandt dem og mentor for Perikles, beskyldt for ateisme. Protagoras ( ca. 415 f.v.t. ) siger med en sofists normale ironi: I sagen om guderne har jeg ikke været i stand til at opnå viden om deres eksistens eller deres ikke-eksistens, eller hvilken form de har; for mange ting hindrer opnåelsen af denne viden, både sagens uklarhed og det korte menneskelige liv. ( citeret i A.C. Bouquet, Comparative Religion, s ). Den samtidige Diagoras gik videre. Da nogen henledte hans opmærksomhed på votivtavlerne [tavler skænket til guder] i templet, opført af en takkefuld overlevende fra et skubbrud, svarede han: Dem som druknede satte ikke tavler op. Medfører den materialistiske opfattelse et pessimistisk eller nihilistisk syn på livet? Tværtimod. Den første betingelse for et helt og tilfredsstillende liv her på jorden er at vi indtager et sandfærdigt syn på verden. En af de mest sublime og mest menneskelige syn på livet, som der nogensinde er blev fremsat er Epikur s filosofi - det antikke geni der sammen med Demokrit og Lukrets, opdagede at verden bestod af atomer. Epikur ( fvt. ), hvis eftermæle i århundreder er blevet bagvasket af kirken, ønskede at befri menneskeheden fra smertens pinsler og specielt frygten for døden. Han havde et munter og optimistisk syn på livet. På dagen for hans egen død, skulle han efter sigende have bemærket: Det er en god dag at død. theos, men set i forhold til kristendommens gud på en helt anden måde end ) og erklærede at den vise mand var lige i forhold til Zeus. Deres mål var ikke at komme i himlen, men at leve et godt liv, hvilket de identificerede som apatheia, hvorved der ikke menes apati, men kontrol over følelserne. Faktisk tyder det på de fleste af antikkens folk har været ligeglade med spørgsmålet om hvad der skulle ske med dem efter døden. Livet efter døden var for grækerne et specielt lidet indbydende sted, en grå trøstesløs verden af plaprende ånder. Egypterne havde et mere indbydende syn på dødsverdenen, hvori der ville være mad og vin, musik, nøgne dansende piger og hvori alle ens behov ville blive tilfredsstillet af en hær af slaver. Men så var efterverdenen for egypterne også et monopol for den herskendes klasses, hvis monomentale grave viser den samme pralende rigdom og luksus de havde nydt i livet. Faktisk var det sådan i Kina og alle andre tidlige klasse samfund, at udsigten til et liv efter døden var forbeholdt aristokratiet, høvdingen, kongen og krigeren. Det var bare et andet privilegium som den herskende elite nød, eller snarere, bare en forsættelse efter døden af de privileger som de nød i livet privileger som masserne på ingen måde havde del i. Stoikerne, der prædikede om en slags universelt broderskab, hvori alle ville være medlemmer af et stort fællesskab, troede at, siden universet er uforgængeligt, så må alle folks sjæle overleve døden, men ikke som individer. Men siden der ikke kan ske os noget, udover hvad der er i naturens gang og indretning, så skal døden ikke frygtes. Det var en stoiker som først sagde at alle mennesker er frie. Stoicismen havde, igennem Epiktet og Marcus Aurelius s skrifter, en stor indflydelse på kristendommen. Alligevel troede stoikerne ikke rigtigt på gud overhovedet ( de brugte ordet Byste af den græske filosof Epikur Med kristendommen bliver himlen endelig demokratiseret alle bliver lukket ind men kun for en pris. Denne pris er, mere eller mindre, at ofre ens liv i denne verden i forventning om bedre ting forude. Det er rigtigt at denne verdens rige bliver truet med frygtelig straf for deres synder og dette har måske bekymret nogle. Men generelt set så den herskende klasse med overraskende Byste af den græske filosof Demokrit Socialistisk Baggrund Nr. 6 7

8 Socialistisk Standpunkt - sindsro på fremtidens mulige helvedes ild og foretrak at vie sig selv til rolig nydelse af deres rigdomme og de gode ting i livet, og imens lade fremtiden tage sig af sig selv. For de fattige, er den passive accept af denne smertens og lidelsens verden i denne tårernes dal, derimod prisen for løftet om en fremtidig lyksalighed hinsides graven. Dette løft har smidt utallige millioner af mænd og kvinder, som udtømte dem selv i et liv med uendelige mængder hårdt arbejde og fysisk og mental pine, i glemmebogen, For nogen ser dette måske retfærdigt ud. Men for os ser det mere ud som utilsløret bedrageri og røveri. Tag dette håb fra det almene folk og hvad vil de have tilbage?. Sådan lyder de vel bespiste sofisters argument. Svaret er: De ville have sandheden og biblen siger at sandheden skal gøre os fri. Så længe mænd og kvinder ser mod himlen, er de ude af stand til at fæstne deres blik på de reelle problemer, der plager dem og deres virkelige fjender. De vil komme til at bytte udsigten til egentlig glæde og fuldbyrdelsen af deres menneskelige potentiale, med den falske udsigt til et ikke-eksisterende liv efter døden. Det vil sige at de vil ofre dem selv som menneskelige væsner, præcis som fortidens gamle blodtørstige religioners rituelle ofre. Virkelige liv bliver ødelagt af hensyn til en illusion. Kærligheden til livet er den filosofiske materialisme virkelige kendetegn og nødvendiggør en lidenskabelig lyst til at ændre den verden vi lever i og forbedre vores medmænd og medkvinders liv. Hvor religioner lærer os at kigge mod himlen, siger marxismen at vi skal kæmpe for et bedre liv på jorden. Marxister mener at mænd og kvinder burde kæmpe for at forvandle deres liv og skabe et ægte menneskeligt samfund, som vil give menneskeheden muligheden for at løfte sig selv op på dens sande stadie. Vi mener at mænd og kvinder kun har ét liv og at de burde vie dem selv til at gøre det smukt og tilfredsstillende. Man kan sige at vi kæmper for et paradis her på jorden, fordi vi ved der ikke er andre. Hvis vi lever og kæmper for en verden der er egnet til at leve i, forbereder vi en bedre fremtid for vores børn og børnebørn. Og selvom alle individer har en begrænset levetid, forsætter menneskeheden, og vores individuelle bidrag til menneskehedens sag består efter vi er holdt op med at være til. Vi kan opnå udødelighed, ikke ved at fornægte naturens love, men i fremtidige generationers hukommelse den eneste udødelighed som dødelige har ret til at hige efter. Derfor er der en dybtgående forskel mellem marxisme og alle former for religion. Betyder dette at vi ikke kan enes om at kæmpe og arbejde sammen for en bedre verden? Overhovedet ikke. Alle er fuldt ud berettiget til at have de synspunkter om skæbnen som venter os Den babylonske gud Marduk efter livet, som han eller hun vil. Men disse forskellige opfattelser vigtige som de er fra en filosofisk synsvinkel skulle ikke på nogen måde forhindre os i at gå sammen i kampen mod undertrykkelse og uretfærdighed herpå jorden. Det er kun et spørgsmål om at enes om et grundlæggende program for en socialistisk omdannelse af samfundet og hvordan dette kan gøres i praksis. Vi har tid nok til at diskuterer de andre spørgsmål! Religionens verden er en mystificeret verden, en fordrejet opfattelse af virkeligheden, Men, som alle ideer, har disse ideer deres oprindelse i den virkelige verden. Desuden er de et udtryk for modsætninger i klassesamfundet. Dette faktum er meget klart i ældste religioner. Den babyloniske gud Marduk bekendtgjorde at hans hensigt med at skabe mennesket var for at de kunne tjene guderne, for at befri dem hvilket betyder at udføre simple opgaver i forbindelse med tempelritualer og for at skaffe mad til guderne. Her ser vi en refleksion i religionen af virkelighedens klassesamfund, hvor menneskeheden er opdelt i to klasser; de urørlige høje guder ( d en herskende klasse ) og brændehuggerne og vandbærerne ( d e arbejdende klasser ). Det er formålet at opstille en ideologisk ( r eligiøs ) retfærdiggørelse for minoritetens slavebinding af majoriteten. Og dette var et meget reelt livsfaktum i alle antikke ( og moderne ) samfund: at præsteklassen var friet for behovet for at arbejde, og i virkelig- 8 Socialistisk Baggrund Nr. 6

9 heden nød meget virkelige privilegier som gudernes fysiske repræsentanter på jorden. Under behandlingen af babyloniske skabelsesmyter ( h vorfra 1. Mosebog er udledt ) observerer S. H. Hooke: Vi har allerede set Lahar og Ashnan s myte som endte med at mennesket blev skabt for at tjene guderne. En anden myte [...] beskriver måden hvorpå mennesket blev skabt. Selvom den sumeriske myte er ret forskellige fra redegørelsen i den babyloniske skabelsesberetning, er begge versioner stadig enige om at mennesket blev skabt for at tjene guderne, pløje jorden og fri guderne fra at skulle arbejde for at leve. ( S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology, s. 29. ) Således opstår religionen i dens egentlige betydning ( s om i modsætning til tidligere klasseløse samfunds magi, totemisme og animisme ) ud af opdelingen af samfundet i modstanderklasser og er et udtryk for de uløselige modsætninger som kommer fra dette. I den tidligste periode forblev en tåget erindring om et tidspunkt hvor alle var lige i live. Det ses i mytologien i ideen om en g uldalder og det optræder i biblen i form af Edens Have. Disse ideer udtrykker en følelse af tab og en længsel af en tabt lyksalig verden. Religionen prøver at overvinde denne modsætning, at blødgøre dens stik og forlige mænd og kvinder med virkelighedens lidelse og udbytningen ved at præsentere det som Guds vilje eller som et resultat menneskets svigt i at adlyde Gud eller begge. Underkast dig! Adlyd! Ofr dig! Så vil alt blive godt. I virkeligheden er det er en voldelig adskilles af menneskeheden fra sig selv denne menneskehedens fremmedgørelse, som kun kan blive overvundet ved afskaffelsen af klassesamfundet og genoprettelsen af virkelige humane bånd imellem mennesker. Det psykologiske forhold mellem mennesker og guddommene, som de selv skaber, fortæller os en hel masse om menneskehedens egentlige tilstand. Det er ikke nogen hemmelighed at et givent samfunds guddomme er intet andet end en refleksion af dets samfund, dets produktionsmåde, sociale relationer, moral og fordomme. Som vi pointerede i Reason in Revolt: Det var ikke gud der skabte mennesket i hans egen billede, tværtimod skabte mænd og kvinder gud i deres eget billede. Ludwig Feuerbach sagde at hvis fugle havde en religion, så ville deres Gud have vinger. Religion er en drøm, hvori vores ideer og følelser opstræder som separate eksistenser, skabninger udenfor os selv. Det religiøse sind skelner ikke mellem subjektivt og objektivt det har ingen tvivl; det har evnen, ikke til at skelne andre ting fra sig selv, men til at se dets egne opfattelser som selvstædige væsner uden for sig selv. Dette blev allerede forstået af folk som Socialistisk Standpunkt - Kolofon s Xenofanes ( ca. 470 f.v.t. ), som skrev Homer og Hesiod har tillagt guderne enhver dåd som blandt mænd er skamfuld og vanærende: stjæle, utroskab og bedrageri Etiopierne gør deres guder sorte og braknæset og Thracianerne deres gråøjet og rødhåret Hvis dyr kunne male og lave ting, ligesom mennesker, ville heste og okser også forme guder i deres eget billede. Men disse guder er ikke blot aftrykte kopier af virkeligheden, men virkeligheden set med religionens briller en fremmedgjort, mystisk og omvendt verden hvor alting står på hovedet. De er alt det mennesket gerne ville være, men som det ikke er. De har alle de egenskab som mennesker ønsker sig og stræber efter, men uvægerligt ikke kan have. På den måde repræsenterer religionen en længsel efter det uopnåelige. Men denne religiøse følelse indeholder også et andet element: en dyb længsel efter en bedre verden og et bedre liv. Når den sulte og undertrykte bonde råber efter hans gud, råber han på retfærdighed og anråber herigennem verdens uretfærdighed, ubarmhjertighed og umenneskelighed. Denne tro på lighed og et fællesskab bestående af troende udtrykkes tit i form af primitiv kommunisme, ligesom med de tidlige kristne, som tidligere nævnt. Massebevægelserne som blev kaldt til live af disse overbevisninger i både Islams og kristendommens tidlige periode rystede verden. Men, pga. af fraværelse af den nødvendige udvikling af produktionsmidlerne, blev menneskeheden tvunget til at slide og lide for endnu to tusinde år under klasseslaveri. Drømmen om lighed og broderskab var ødelagt. Bagved enhver godsejer og senere kapitalist stod ikke bare den jordiske monark med hans soldater, politifolk og fangevogtere, men også de spirituelle politifolk og fangevogtere. Modstand mod status quo var strafbart, ikke kun med ild og sværd, men også med bandlysning og evig pinsel. Tvivlende på muligheden for at få retfærdighed i menneskenes verden, overgiver mennesket sig selv til tanken om at retfærdighed kan blive fundet på den anden siden af graven. Vi taler her om mænd, fordi i den store majoritet af den skrevne historie, har samfundet været domineret af mænd og kvinder har været reduceret til rollen som slavernes slaver. Således må manden være godsejerens, kongens og guds tjener og kvinden må være hendes mands tjener manden som er hendes herre og mester. For mange kvinder var religionens trøst den eneste måde at lindre den lidelse som slaveri medfører. Dette forklarer hvorfor kvinder i så mange samfundet er meget tæt forbundet til religionen. Uden den ville deres liv være aldeles uudholdelige. Det er ligesom et Socialistisk Baggrund Nr. 6 9

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION G. A. PARWEZ

ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION G. A. PARWEZ ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION AF G. A. PARWEZ ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION g. a. parwez er oversat fra engelsk af Aminah Tønnsen efter Islam: A Challenge to Religion Copyright 1968 Tolu-e-Islam

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Reinkarnation & Kristendom Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Reinkarnation & Kristendom Af Annie Besant (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Livets gåder Esoterisk og metafysisk forskning

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 1 - marts 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og

Læs mere

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr!

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! 1 Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! Intet kan være større end dette at få, ikke tusinde heller ikke millioner, men milliarder af mennesker verden over, hvoraf en meget stor procentdel i forvejen

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM

URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM RUNDREJSEN i den Romerske verden optog det meste af det otteogtyvende og hele det niogtyvende år af Jesus liv på jorden. Jesus og de to indfødte fra Indien Gonod

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

BRUDSTYKKER OG SENTENSER

BRUDSTYKKER OG SENTENSER BRUDSTYKKER OG SENTENSER Af Carsten Ploug Olsen 1) I forelskelsen ser du din egen stjerne. I kærligheden næstens. 2) Lysets primære kraft og mørkets sekundære spejl er som sol og skyer: Skyer kan for en

Læs mere

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne af Herbert W. Armstrong Translated from The United States and Britain in Prophecy by Herbert W. Armstrong, 1980 edition. Copyright 1980 by the Worldwide

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere