DTU Net Teknologi A Webprogrammering og Datakommunikation Eksamensprojekt Krav til rapport September 2008 KRAV TIL RAPPORTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTU 02335 Net Teknologi A Webprogrammering og Datakommunikation Eksamensprojekt Krav til rapport September 2008 KRAV TIL RAPPORTEN"

Transkript

1 KRAV TIL RAPPORTEN Eksamensprojektet i Web-programmering og Datakommunikation skal afleveres som en rapport. Rapporten skal afleveres, i 2 eksemplarer (kopier). Endvidere skal være angivet URL, for emner med implementering af web-applikationer evt. med angivelse af login og password, hvis nødvendigt. Hvert eksemplar skal være forsynet med den obligatoriske forside, som I henter på CampusNet. Rapporten må af praktiske grunde ikke afleveres i et ringbind, men gerne i en blød plastikmappe, implementeringer af websider/-applikationer skal endvidere suppleres med en CD indeholdende kildekode (html scripts mv.). Det enkelte eksemplar, skal være forsynet med en indholdsfortegnelse, så man kan finde rundt i rapporten via denne. Alle sider skal være fortløbende nummereret. Hvis jeres besvarelse indeholder elementer, der er kopieret fra andre kilder, skal der udtrykkeligt henvises til de pågældende kilder. Hvis det omvendt konstateres, at besvarelsen helt eller delvist er identisk med andre kilder (uden at dette er angivet), vil dette blive betragtet som eksamenssnyd med de deraf følgende konsekvenser. Rapporten bør maksimalt fylde 10 sider pr. gruppemedlem (programmets kildetekst samt øvrige bilag ikke medregnet). Der gøres opmærksom på, at bilag ikke nødvendigvis gennemlæses i sin helhed af eksaminator og censor. Derfor er det en god idé at lave henvisninger fra rapporten til bilag, hvis man vil henlede censors opmærksomhed på en genistreg i gruppens kode. Eksempel på en indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Analyse 3. Design 4. Implementering 5. Afprøvning 6. Vedligeholdelsesvejledning 7. Konkusion 8. Bilag: Screendumps og kildekode Rapporter af mere teoretisk karakter vil ofte have 3. Syntese i stedet for (Design Implementering afprøvning vedligeholdelsesvejledning) i dette afsnit kan så forekomme test af f.eks. forskellige browsere husk at vedlægge dokumentation fx skærmdumps. Side: 1/6

2 I det følgende ses nærmere på hvad rapportens dele indeholder. 1. Indledning Normalt beskriver man her kort, hvad indholdet er, hvem der har lavet rapporten og målgruppen. Målgruppe er i dette tilfælde den virtuelle opgavestiller (DTU), ellers primært eksaminator og censor. Evt. kan der optræde en sekundær målgruppe, det kunne i dette tilfælde være andre studerende, som på et senere tidspunkt kunne tænke sig at se enten indhold, eller hvordan man opbygger en rapport på DTU i forbindelse med et eksamensprojekt. Det skal af enten indholdsfortegnelsen eller indledningen klart fremgå, hvem der har lavet hvad. Der må kun stå et navn på hvert navngivet afsnit eller punkt. 2. Analyse Formålet med at foretage en analyse f.eks. af problemet Lav et Web-site til registrering af Projekter, skulle gerne munde ud i en kravspecifikation, som kan danne grundlag for design og implementering. I dette afsnit skal I dokumentere de væsentlige løsningsovervejelser I har gjort jer, og de væsentlige valg I har truffet i forbindelse med udviklingen af systemet. Løsningsovervejelserne skulle gerne munde ud i forskellige forslag til, hvordan man når det samme mål. Det er her i skal foretage et valg mellem flere forskellige løsningsmetoder og det er vigtigt at I begrunder jeres valg. Hvis I vurderer, at der i beskrivelsen af problemstillingen er manglende eller modstridende oplysninger, bør I definere og dokumentere nogle forudsætninger som opgaven så løses ud fra. - Dette vil ofte være tilfældet i en tænkt problemstilling som i denne opgave, hvor I jo kun har beskrivelsen at holde jer til - men ingen brugere at interviewe. - Hvis I vurderer, at det er nødvendigt at foretage visse afgrænsninger af opgaven, for at den realistisk kan løses, bør disse begrundes og dokumenteres. Hvis I ender med 3 forskellige metoder (algoritmer) til at løse en konkret opgave så beskrive disse 3 metoder foretag derefter et valg af den metode, I vil anvende og begrund valget, f.eks.: Vi valgte metode A, idet den anvender mindre båndbredde, da en del af funktionaliteten ligger på klientsiden. Husk at fravalg af en alternativ metode også er et valg, som skal begrundes. I analysefasen, fastlægger man blandt andet også hvilke oplysninger data, vil arbejde med og gemme. Husk, at alt bliver beskrevet abstrakt, I skal altså ikke i analysedelen begynder at inddrage xhtml, php eller SQL her, men blot sige vi ønsker at gemme oplysninger om personer, deres navne og deres whatever, men ikke noget om $navn eller VARCHAR(10) her. Dokumentation fra denne fase: Kravspecifikationen er udbyttet fra analysefasen. Kravspecifikationen indeholder oplysninger om den ønskede funktionalitet (stadig kun på et abstrakt plan) og hvilke oplysninger der skal kunne fremfindes i systemet. I et projekt af mere teoretisk karakter, er analysen en opstilling af undersøgelser foretaget enten som empiri eller vha. teoretiske fakta. Side: 2/6

3 3. design I designfasen, skal I ud fra kravspecifikationen, designe systemarkitekturen. Det er jo et krav, at I anvender 3-lagsmodellen. (se noten kom godt i gang.) Den består øverste af brugergrænsefladen, i midten er funktionslaget og nederst datalaget. Dvs. øverste lag vil i implementeringsfasten blive et mix af xhtml, css og (php)script-genererede skærmbilleder. Funktionslaget er lidt mere komplekst det vil være et mix af klientscript serverscript (e.g. javascript php-script ) og SQL som jo kompliceres yderligere af at være spredt ud på hhv. server og klient. Nederste lag er databasen (f.eks. MySQL). Øverste lag i modellen er brugergrænsefladen. Så her fastlægges, f.eks. hvilke farver og skrifttyper, man ønsker at anvende. Der er også her fokus på W3-consortiets anbefalinger skal inddrages endvidere krav til at opfylde (disabled people s wishes og lign.) Miderste lag bør designes ud fra en høj grad af modularitet - nedbryd krav om funktionalitet i delkrav som bør være funktionelle primitiver dvs. et modul som kun udfører 1 eller ganske få ting. Det bliver så under næste fase, Implementeringen, lettere at programmere hvert modul som f.eks. en php-funktion. Nederste lag er datalaget, i dette eksempel er det som hovedregel en MySQL database og I kan passende her i designfasen fastlægge kravspecifikationens ønsker om opbevaring af data i form at et E/R-diagram. Dette kan så under implementeringen danne grundlag for de CREATE statements, som skal til for at konstruere databasen. Dokumentation fra denne fase: Diagrammer og beslutninger (f.eks. E/R diagrammer -site-maps UML mv.) 4. implementering Nu skal resultatet af designfasen omsættes til xhtml, css, javascript, php, mysql etc. Det er nu vi skal oprette attributter og variable fastlægge hvilke typer hhv. xhtml-formvariable php-variable og mysql- attributter, der skal anvendes. Hjælpemidlerne til alt dette kommer fra designfasen hvor I jo på forhånd har fastlagt såvel de overordnede linjer og nogen gange en del detaljer. I står måske med et E/R-diagram hjælp til oprettelse af en database samt et site-map til oprettelse af php-scripts til at understøtte funktionaliteten Det er altså her funktionaliteten bliver født eller ført ud i livet. Eksempler: Hvordan logger man ind? Hvordan oprettes en ny bruger? Hvordan oprettes en superbruger? Hvordan slettes en bruger? Hvordan afspejler alt dette sig i databasen? Hvordan præsenterer vi et udtræk fra databasen for brugerne? Hvordan tager man backup af systemet? Der skal skabes muligheder for inputvalidering på såvel serversiden (php og Mysql) som klientsiden (javascript). Resultatet af denne fase er enten en færdig applikation eller en prototype. Men det skulle gerne være noget, der kan køre. Dokumentation fra denne fase er: Kildekode samt en URL, hvor prototypen kan udforskes. Side: 3/6

4 5. Afprøvning Afsnittet eller kapitlet om afprøvning eller test indeholder altid mindst 3 delafsnit: a. Strategi for testen b.beskrivelse af testen og c. Konklusion på afprøvningen. Strategi for testen eller afprøvningen. Her beskrives, hvad man vil afprøve og hvordan, og måske også noget om, hvad man ikke afprøver. Der findes 2 klassiske metoder for testning af programmer, blackbox- og whiteboks-afprøvning. I forbindelse med Web-programmering bør man også inddrage test af brugergrænsefladen i forskellige browsere. Whitebox-testen kaldes også for en skrivebordstest, fordi man gennemgår koden uden brug af en computer. F.eks. ved skrivebordet med den udprintede kode. Her gennemgår man alle if else og while-, do while og for- konstruktioner og overbeviser sig selv om logikken er på plads. Her kan man godt finde overflødige linjer af kode, som kan fjernes fra programmet uden, at funktionaliteten ændrer sig. F.eks., if ($x < 20 ) echo else if ($x >= 20) echo.. else echo $x er ikke hverken Eksemplet viser tydeligt, at enten er der noget galt med logikken (betingede sætninger) eller også er der en overflødig sætning. En white boks test dokumenteres med et skema, hvor man henviser til kildekoden med linjenummer og beskriver de ting, man har gennemgået. Black-boks testen. Her opfattes programmet som en sort kasse. Vi ved kun, hvad der skal puttes ind, og hvad der så forventes at komme ud i den anden ende. Vi har lavet et program, som til en given dato, spytter den korrekte ugedag ud. Vi har i strategiafsnittet, besluttet at teste, hvordan programmet opfører sig i en række tilfælde: En lovlig dato ( ), en ekstrem ( ) men lovlig dato, og ekstreme ( ) + ( ) ulovlige datoer, en dato før den gregorianske kalender blev indført osv.: Opstilling af et testskema: Test nr. Hvad testes Forventet resultat: Faktisk output Ok Screendump bilag: Tirsdag Tirsdag Ja 10 side Søndag Søndag Ja 23 side Ulovlig dato Søndag nej 19 side Ej skudår ulovlig Fejl i dato Ja 12 side Før kalenderen Fejl i dato ja..osv 6. Til al held ses tydeligt at test nr. 3 afslører en fatal fejl i programmet, og det må der følges op på. Nu skal man være glad fordi ens test har fundet en fejl, og det var jo netop formålet med at teste programmet. Husk: En test, - som ikke finder fejl, - er en mislykket test Læg mærke til hvordan hver testkørsel skal dokumenteres med enten output via print eller som her via screen dumps, skal kunne genfindes i bilagene. Unittest: Man indsætter "println" echo eller lignende i sin kode med det ene formål at dokumentere flowet i programmet. Det skriver ud til konsol eller fil og må gerne kunne disables. Side: 4/6

5 Hvis I indsætter disse fra starten, kan det bruges i debug sammenhæng. Det ville være rigtigt rart hvis I vil skrive deciderede "unit-tests", når og hvis denne facilitet er til stede i et konkret udviklingsværktøj/miljø - kunne f.eks. være client-side scripts med en masse "hardcodede" valg, der sammen med førnævnte log fra serveren kan dokumentere programmet. Den mest simple form for disabling er naturligvis omdannelse til kommentarer, og med nogen snedighed er det nok muligt at anvende find and replace både til enabling og disabling. Afprøvningen af brugergrænsefladen i forskellige browsere kan passende også opstilles i et skema, så bliver resultatet mere overskueligt: Internet Explorer FireFox Opera Netscape Chrome Til sidst i testkapitlet skal der være en selvstændig konklusion på afprøvningen med egen overskrift Konklusion på Test. Her beskriver I, hvad der virker, og hvad der ikke virker i programmet. I laver et resume af hvilke test I har gennemført og resultatet. Man kan aldrig garantere, at et program virker 100 % - der vil som regel altid være mindst en fejl tilbage. Dokumentationen skal være så præcis, at en anden kan gentage afprøvningen og kontrollere, om han får samme resultat. Kendte fejl En liste over fundne fejl og evt. forslag til, hvordan brugeren kommer uden om dem, og hvordan de kan rettes. En udokumenteret fejl trækker mere ned end en dokumenteret fejl. 6. Vedligeholdelsesvejledning Formålet med dette er at sætte andre i stand til at forstå systemet og dets virkemåde til bunds med henblik på en evt. senere revision af de principper, systemet baserer sig på. Dette må dog kun opfattes som en ufuldstændig liste med nogle "tommelfingerregler". Det bedste er, at holde sig formålet med dokumentationen for øje: systemets virkemåde skal kunne forstås af andre. I må ikke opfatte listen som udtryk for en rækkefølge, I skal følge - vælg den rækkefølge, I vurderer som værende mest naturlig for læseren. Vedligeholdelsesvejledningen skal dokumentere systemet, sådan at andre kan finde rundt i det og løbende vedligeholde det - d.v.s. rette småfejl, lave småændringer og -tilføjelser o.s.v. Vedligeholdelsesvejledningen skal indeholde følgende: A. Kørselsomgivelser Systemets krav til den maskine, der skal køre det: lagerkapacitet, programmel o.s.v. B. Diagrammer De endelige diagrammer med entiteter og attributter. Sitemaps med angivelse af asp eller php-scripts. Som notationsform kan alternativt benyttes UML. C. Systemets kildetekst Selve programteksten (SQL, xhtml, javascripts og asp/phpscripts). Af praktiske grunde skal den vedlægges som bilag. (henvis derfor til bilag) Linierne i programteksten skal være fortløbende nummererede indenfor hvert script. Side: 5/6

6 Kildeteksten skal være forsynet med linjenumre og passende kommentarer efter behov. Med passende kommentarer menes: - en kort forklaring af hver funktion - en kort forklaring af hver variabel og funktions formål med mindre dette er indlysende - indenfor hver funktion en kort forklaring af de programsætninger, der er væsentligst for funktionens virkemåde Pas på ikke at overkommentere! I behøver ikke at forklare noget, I vurderer oplagt eller selvforklarende. 7. Konklusion I konklusionen rundes hele projektforløbet af - hvad der gik godt hvad der gik mindre godt. Er prototypen tilfredsstillende. Hvad virker? hvad virker IKKE? Hvad kunne være gjort bedre med jeres nuværende know-how i bagagen? Forslag til fremtidige forbedringer af prototypen. Det kan være tilføjelse af ekstra services eller forfining af den eksisterende funktonalitet eller grænseflade. Rapporter med emner af mere teoretisk karakter skal som nævnt i starten have et afsnit 3. Syntese Hvad indeholder sådant et afsnit? Analysen i en teoretisk rapport vil kræse en del omkring problemformuleringen. Endvidere bør arbejdsprocessen også beskrives nøje i analysen. Når der arbejdes tværfagligt vil syntesen indeholde viden og færdigheder fra mere end et fag (f.eks. her både datakommunikation og [web]programmering men det kan også være andre områder/fag, der ligger til grund for tværfagligheden). Arbejdet skal være problemorienteret, undersøgende og udforskende og dette afspejles gerne både i analysen og i syntesen. Der må meget gerne såvel i analysen som i syntesen gives udtryk for en undren. Side: 6/6

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

PROJEKTSTYRING MED DESIGNER

PROJEKTSTYRING MED DESIGNER Metode Teknisk Artikel PROJEKTSTYRING MED DESIGNER - 1 Marc de Oliveira er teamleder hos NNE, skandinavisk forhandler af Design- Assist, Designer koordinator for OUGDK og ODTUG, og fra 1. januar 2003 bestyrelsesmedlem

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Eksamensprojekt. Webshop. Roskilde HTX Klasse 3.4 Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C

Eksamensprojekt. Webshop. Roskilde HTX Klasse 3.4 Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C Eksamensprojekt Webshop Roskilde HTX Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C Lars Thomsen 20-05-2010 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Problemanalyse... 3 2.1)

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

PHP-FUSION VERSION 7.0X. Copyright 2009 Jan Mølgaard. Håndbogen retter sig mod anvendelse af PHP-Fusion Version 7.0x Copyright 2008 Nick Jones

PHP-FUSION VERSION 7.0X. Copyright 2009 Jan Mølgaard. Håndbogen retter sig mod anvendelse af PHP-Fusion Version 7.0x Copyright 2008 Nick Jones PHP-FUSION VERSION 7.0X Copyright 2009 Jan Mølgaard Håndbogen retter sig mod anvendelse af PHP-Fusion Version 7.0x Copyright 2008 Nick Jones Side 2 Officiel PHP-Fusion Håndbog 2009 Jan Mølgaard Porsgrunnsvej

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere