Projektmodul p l reruddannelsen - Medieproduktion med mobile medier i web 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektmodul p l reruddannelsen - Medieproduktion med mobile medier i web 2.0"

Transkript

1 J rgen Asmussen Projektmodul p l reruddannelsen - Medieproduktion med mobile medier i web 2.0

2 Projektmodul på læreruddannelsen: Medieproduktion med mobile medier i web 2.0 /Jørgen Asmussen INTRODUKTION 1 1. DELPROJEKT 2 Æstetisk oplevelse og erkendelse gennem mobil teknologi 2 Sammenskrevet evaluering 2 Kompetencer og læring 3 Mobile medier i læringssammenhæng 4 Professionsrelevans 5 2.DELPROJEKT 7 Mobil medieproduktion af kommunikation og erfaring fra praksis 7 WEB 2.0 I PROFESSIONSUDDANNELSERNE 8 BILAG: SPØRGESKEMA TIL DELPROJEKT 1 11 Introduktion Den web 2.0-inspirerede projektform er særdeles populær hos de studerende. De er begejstrede for at kunne organisere arbejdet selv og for at kunne definere deres studium og læring på tværs af fastsat skematid og lokalitet. Arbejdsformen skaber følelse af ejerskab og givet en uvant udfordring, som vurderes som meget praksisnær. Projektet er afviklet på et 2. årgangs merithold dansk med specialisering mod mellemtrin og ældre klasser. Der er 25 studerende på holdet, og der er en aldersspredning mellem 25 og 45år. De fleste studerende har erfaring fra et erhverv og ca. halvdelen har en mellemlang eller længerevarende videregående uddannelse. Holdet har i projektperioden september december arbejdet i to læringsbånd: Et med lærerdækket undervisning i kombination med netarbejde, og et med projektorganiseret læring, hvor de studerende i grupper selv har defineret læringsmål, proces og produktindhold i en web 2.0- orienteret tilgang med den lærendes didaktiske design i fokus. 1

3 1. delprojekt var defineret således: Æstetisk oplevelse og erkendelse gennem mobil teknologi Den studerende producerer alene eller i en gruppe en podcast eller en photostory over et litterært forlæg og anvender simpel mobil teknologi. Mål: Kendskab til multimodal formidling af æstetiske oplevelser og erkendelser Viden om læringsmuligheder i mobile medier Viden om medieproduktion Kendskab til didaktiske muligheder og udfordringer med web 2.0 herunder den lærende som didaktisk designer Viden om sociale mediers muligheder i læringssammenhæng Opgaven: Der udleveres et litterært forlæg, fx en novelle, som på en eller anden måde skal omsættes til en billedfortælling med enten levende billeder (podcast) eller stills (photostory). Der skal lægges vægt på at formidle de følelser og stemninger, som man oplever i forlægget, men der er ikke noget krav om, at produktionen skal være narrativ. Omfang ca. 5 minutter. Alle fører logbog, der fastholder valg, overvejelser, strategi, mål, resultat og læringsudbytte (gøres som notater, eller ved indtaling i mobiltlf.) Grupperne har to gange rapporteret tilbage fra deres arbejde, men ellers har de selv organiseret arbejdet. Det er endvidere en pointe, at der ikke på forhånd er orienteret om karakteristiske web 2.0 arbejdsmønstre kun at det indebar en meget selvstyret proces. Ca. en måned før projektets afslutning fik grupperne spørgsmål til en skriftlig evaluering, der undersøger: De studerendes opfattelse af deres egen kompetenceopbygning De studerendes opfattelse af teknologiens og de mobile mediers betydning De studerendes vurdering af, hvilke læringsformer der var i spil De studerendes vurdering af studie- og professionsrelevans De fleste spørgsmål relaterer sig direkte eller indirekte til web 2.0-baseret læring (se bilag). Sammenskrevet evaluering Det følgende baserer sig på de studerendes skriftlige og mundtlige udsagn og er for formidlingens skyld grupperet under nogle hovedoverskrifter. Arbejdsformen 2

4 Den web 2.0-inspirerede projektform har været særdeles populær hos de studerende. De er begejstrede for at kunne organisere arbejdet selv og for at kunne designe deres studium og læring på tværs af fastsat skematid og lokalitet. Arbejdsformen har skabt følelse af ejerskab og givet en uvant udfordring, som vurderes som meget praksisnær: Det er en fantastisk opgave at få, da en del af danskfaget jo er at kunne bruge nye medier og formidle egen fortolkning. Det er super at øve sig, så man kan kaste sig ud i lignende projekter i praktikken eller som færdig lærer. Ved at være uden for institutionen skal vi selv varetage den pædagogiske praksis (tilrettelæggelse og praktisering af læringsaktiviteter) og organiseringen af de pædagogiske mål og den fysiske struktur. Endvidere er de private rammer mere inspirerende end de institutionelle. Ikke overraskende har flere opdaget nye kompetencer hos de andre gruppemedlemmer, men der er også studerende, der fortæller, at de har oplevet kompetencer hos sig selv, som de ikke kendte på forhånd. Et godt eksempel på tavs viden. Det udfordrende, åbne og kreative, der ligger i arbejdsformen, synes mange vil være en gevinst i folkeskolen, fordi den er oplevelsesorienteret og betjener sig af kommunikation og værktøjer, som er elevernes foretrukne. man oplever nye sider af sin viden, som man ikke vidste, man havde. sjovt, kreativt, anderledes og udfordrende. Mulighed for at se nye sider af eleverne og møde dem i deres digitale verden. Kompetencer og læring Som et bevidst valg blev de studerende ikke på forhånd præsenteret for medieteori, medieproduktion eller web 2.0-baseret læringsteori. De skulle så vidt muligt gøre sig didaktiske erfaringer undervejs på en måde, der var tæt knyttet til løsning af en bredt formuleret opgave. De skulle således ikke præstere en fortolkende film, men en produktion, der på et æstetisk grundlag afspejlede deres tanker og følelser i forbindelse med et stykke litteratur. Den litterære tilgang står i modsætning til fagets ofte kognitivt prægede fremgangsmåde i litteraturanalysen, og skulle således også vise andre og mere sanselige tilgange til litteraturen og arbejdet med den. Det går igen i de studerendes svar, at de ikke har haft mange produktionstekniske forudsætninger, men de nævner det ikke som en hindring, for de har hjulpet hinanden eller af sig selv søgt teknisk hjælp udefra. De nævner learning by doing, hjælp til selvhjælp, trial and error og kollaborativ læring og indfanger på denne måde meget præcist en central tankegang i web Det er interessant på denne baggrund, at stort set alle mener, at deres produktionstekniske kompetencer er blevet væsentlig bedre. Den proces, det er at skulle identificere lærings- og kompetencebehov, synes også i sig selv at have været befordrende for de studerendes refleksion over forløbet: at definere egne udgangspunkter og mål har været udfordrende og gjort, at vi har diskuteret værdier og betydninger på en anden måde, end hvis målet var givet på forhånd. 1 Se fx Bonderup Dohn, Nina: Web 2.0 i: Asmussen, Jørgen: Digitalt Dansk. Mediedidaktik 2.0. Academica,

5 man kan lære meget ved at undersøge eller finde frem til viden på egen hånd og samtidig finder man ud af, at man ikke kan klare alt selv, fordi nogle ting kræver kompetencer, man ikke selv besidder. læringen ligger i arbejdsprocessen. Vi skal selv identificere problemet og undersøge dette med henblik på at finde ny viden. Vi skal reflektere og videreformidle. Nogle beskriver en vis bekymring for, om man af sig selv når derud, hvor det er rigtig svært. Om man ikke vil nøjes med mindre, når en underviser ikke går foran. Et relevant spørgsmål, men vurderet på de produktioner, grupperne har lavet, har de på ingen måde undgået svære udfordringer. De har snarere været triggered af den åbne form, hvor fx den anvendte tid langt overstiger, hvad man kunne planlægge med i formel undervisning. Dertil kommer så kreative indfald og skæve løsninger. En gruppe holdt bevidst fast i optagelser med en mobiltelefon, selvom der var en professionel fotograf i gruppen. De ville simulere lavteknisk produktion i folkeskolen, og da de fx havde behov for en særlig effekt under optagelserne, holdt de ganske enkelt et fiskeøjeobjektiv foran mobiltelefonens objektiv og fik dermed den tilsigtede effekt. Mobile medier i læringssammenhæng For få år siden var det eksotisk at arbejde med mobile medier i undervisningen, men den teknologiske udvikling har gjort anvendelsen så selvfølgelig, at det kan virke helt underligt at spørge til den. Men et er den teknologiske udvikling af smartphones og ipads, et andet er den didaktiske tilgang, som endnu ikke synes at være så veludviklet som de mobile medier. Udfordringen er, at mobil teknologi giver mulighed for at ændre eller gentænke didaktiske forestillinger radikalt. En af udfordringerne er forankret og beskrevet i web 2.0-tankegangen, mens andre muligheder som fx billedbaseret, ikke-diskursiv læring, - eller læring som feltarbejde (fx geotagging) ikke har fundet en fast teoretisk ramme endnu. I de studerendes svar på, hvilken betydning det har haft for proces og produkt at bruge mobile medier, ses det også, at teknologien som sådan ikke spiller noget særlig betydning. Grupperne har fortrinsvis brugt smartphones og er enige om, at det er nemt, håndgribeligt, enkelt, fleksibelt og kreativt. De ser mulighederne i forbindelse med undervisning i folkeskolen, hvor man med mobile medier kan arbejde med andre foki end netop det medieproduktive. Gruppernes egne produktioner og refleksionerne over dem handler om litteratur og litterær oplevelse, og dette peger på, at teknologien er blevet læringsmæssigt integreret. Redigeringen af optagelserne er for alles vedkommende foregået med let tilgængelige eller helt gratis programmer (Movie Maker, Pinnacle i demoversion, Photostory og apps på ipads). De studerende vurderer fleksibilitet, tilgængelighed og kreativitet som centrale størrelser i brugen af mobile medier, og de har i deres produktioner konsekvent afprøvet disse medier i sammenhæng med oplevelse, erfaringsdannelse og læring. De har i den mobile, lavtekniske tilgang endvidere fulgt tankegangen om umiddelbar, allestedsnærværende fildeling ved at bruge Facebook og Youtube, og har dermed også afprøvet de sociale mediers anvendelighed i læringssammenhæng. De fleste grupper har en formuleret refleksion over, at teknologien åbner for en praksisnær tankegang, hvor man tager udgangspunkt i de studerendes/elevernes brug af digitale medier. En gruppe sætter teoretiske overvejelser på: Iflg. Illeris er akkomodativ læring vejen frem nedbrydning eller omstrukturering af den studerendes skemaer, således at den nye viden kan indlejres hos den studerende. Akkomodation kan således medføre en overskridelse af allerede eksisterende viden. Dette 4

6 karakteriseres som overskridende læring. Da teknologien konstant ændrer sig, opstår der et naturligt socialt samspil mellem lærer og studerende og mellem de studerende indbyrdes. Alle skal udvikle sig og tilegne sig nye kompetencer, disse er med til at udgøre et læringsmiljø, som er fremmende for læringen. Professionsrelevans Da projektet afvikles i en eksisterende undervisningskontekst, er der to parallelle sigtelinjer: en professionel kvalificering af de studerende og et forsøg med nye læringsformer. De to hensyn synes dog langt hen at være overensstemmende, netop fordi projektet undersøger og peger på nye web 2.0 baserede erkendelses- og læringsformer, der på forhånd vurderes som relevante i folkeskolen 2. De studerende oplever i projektet, at de pludselig (og uvant) beskæftiger sig teoretisk og praktisk med noget, der er meget professionsrelevant. De nævner elevernes digitale vaner og selvfølgelige anvendelse af web 2.0 applikationer som fx Youtube og Facebook, og grupperne anvender med varierende intensitet den oprettede gruppe på Facebook til intern kommunikation og vidensdeling samt Youtube som server for medieproduktionerne. Der synes at være en blandet opfattelse af anvendeligheden af de sociale medier i en professionel sammenhæng, og dette hænger bl.a. sammen med bekymringer over eksponering af læreren som privatperson og det faktum, at uploadede filer ikke kan fjernes igen. Proces og produkt vurderes derimod entydigt som relevant for professionen: Medieproduktionerne Det er en meget spændende måde at arbejde på. Man vil kunne få elever med, som normalt er svære at motivere til læring. Vi overvejer faktisk at bruge ideen i vores praktik i en 8. klasse Vi er nødt til at vide noget om de platforme, som vores kommende elever bevæger sig hjemmevant på. Og vi er nok også nødt til at acceptere, at vi skal ud og lede folk (elever), der ved mere end os. Mere af den slags i studiet, tak. Produktionerne ligger efter aftale i en mobil-venlig lav opløsning på Facebook-gruppens side. Den hårde komprimering har ikke været noget problem selv ved fremvisning på Smartboard, og lydsiden, der normalt er en akilleshæl, fungerer også, men egner sig dog ikke til krævende opgaver. Derfor har grupperne valgt at tilføje effektlyd eller musik, hvor det er muligt. Det æstetiske udtryk står i centrum for produktionerne, og fortolkningsdelen, som ikke var krævet, kan kun ses i de produktioner, hvor billedsiden illustrerer eller kommenterer en tekst. I andre, mere åbne produktioner, er det udelukkende stemninger, der formidles på billed- og lydsiden. Se Den æstetiske tilgang kommenterer de studerende som følelsesbefordrende og stemningsfyldt. Den bedømmes som en metode til at forstå, hvad teksten gør ved læseren, og er en mulighed for at udforske sig selv. Desuden muliggør den en oplevelsesbaseret tilgang, og en studerende udtrykker det således: I traditionel undervisning er det æstetiske underprioriteret. Ved medieproduktion handler det ikke om, hvad teksten formål er, men hvad den gør ved dig. Medieproduktion udfordrer 2 Gynther, Karsten: Didaktik 2.0. Holm Sørensen, Birgitte: Skole 2.0. Bonderup Dohn, Nina m.fl.: Læring med web 2.0. Asmussen, Jørgen: Digitalt Dansk. Mediedidaktik 2.0 5

7 eleverne på flere planer og giver eleverne rum, plads og lov til, at de kan udforske sig selv i forhold til andre. Figur 1: Screendump af holdets facebookside, hvor videoer deltes. 6

8 2.delprojekt var defineret således: Mobil medieproduktion af kommunikation og erfaring fra praksis De studerende producerer i praktikperioden en podcast, der afspejler de ckf-områder, den pågældende praktik har. Podcasten er: Narrativ Reflekterende over proces og læring Bevidst i sit forhold til det æstetiske udtryk. De studerende opfordres til at anvende let, mobilt udstyr som fx mobiltelefon eller flash card videokameraer (HD kamera i lommeformat), men det er ikke en betingelse. Didaktisk web 2.0 fokus: Den studerende som producent af kommunikation og erfaring. Afprøvning af billedbaseret læring og kommunikation gennem lette mobile medier samt refleksion over etiske aspekter af elevoptagelser og distribution af disse. Det var frivilligt, om de studerende deltog i denne del af projektet, og ca. halvdelen af praktikgrupperne har lavet en medieproduktion. Den del af de studerende, der ikke gjorde det begrundede det med, at medieproduktionen ikke afløste den skriftlige opgave, og at der derfor var et særligt tidspres, hvis man skulle arbejde både skriftligt og medieproduktivt. Generelt består produktionerne af photostories og podcasts a 5-7 minutters varighed. Nogle af produktionerne kombinerer levende billeder med stills. I alle tilfælde er der blevet brugt mobiltelefoner til at optage video, fotos og lyd, og ved den efterfølgende redigering, har de studerende ligeledes brugt mobiltelefonen til at optage speak. Både producenter og modtagere (de øvrige på holdet) har udtrykt tilfredshed, glæde og fascination i forhold til produkterne, og det er karakteristisk, at under flere timers praktikoplæg på basis af skrevne rapporter, bliver en medieproduktion modtaget helt anderledes vågent og interesseret. Her er der ingen, der dykker ned bag den bærbare, og der er efterfølgende væsentlig større lyst til at spørge og kommentere. Som vores tidligere arbejde med podcast har vist 3, synes det multimodale udtryk og den ikke-diskursive kommunikation at appellere til modtagerens intellekt og følelse på samme tid, og det involverer således en større grad af brugerens bevidsthed. En pointe til sammenhængen mellem delprojekt 1 og 2 er, at de studerende tog de faglige erfaringer fra den første medieproduktion med sig i deres undervisning i praktikken. Delprojekt 1 simulerede i udstrakt grad virkelighed i en professionspraksis, og de erfaringer, der opstod her, blev afprøvet i den virkelige praksis. En studerende skriver: Mit undervisningsforløb på 4 uger i dansk havde temaet Musikvideo. Ved hjælp af elevernes egne mobiltelefoner og internettet skulle de producere deres egen musikvideo og 3 Jørgen Asmussen: Podcast i praktikken. I: Digitale læringsobjekter og læringsressourcer. Center for e-læring og Medier, VIA UC,

9 videoredigere denne i Jay-cut. I deres videoproduktion skal de vise danskfaglige færdigheder ( )og IT-faglige færdigheder. Indledningsvis måtte jeg spørge mig ind til elevernes forforståelse. Svarene var en sikker bevidstgørelse af, hvorledes eleverne subjektivt trækker på deres eksisterende medieerfaring, og hvorledes de forholder sig refleksivt til musikvideoens fortælling og billediagttagelser og på betydningen afsender/modtager` af musikvideoen. Den brugergenererede web 2.0 tilgang, som de studerende havde afprøvet på sig selv i delprojekt 1 havde også tydeligt en afsmittende effekt på mange af gruppernes didaktiske tilgang. Eleverne på praktikskolerne har lavet photostories ud fra litterære forlæg, og de har i deres netbaserede arbejde prøvet at skulle sætte læringsmål for sig selv. I de studerendes praktikrapporter refererer de til de evalueringer, de sluttede deres ophold af med, og det er karakteristisk i samtlige udsagn, at arbejdsformen vurderes som nyskabende, befordrende for ansvarligheden og væsentlig mere vedkommende end almindelig klasserumsundervisning. Et enkelt citat kan udtrykke dette: Eleverne skulle lave en photostory over et digt, de selv valgte ud fra et forlæg på ti digte. Photo storyen skulle beskrive hvilke følelser digtet vakte hos eleverne og altså ikke være en direkte tekstanalyse. Her kom der nogle styrker frem hos nogle elever, som jeg ikke havde set før. Eleverne skulle i grupper á 3 vælge et digt, de kunne enes om, lave storyboard, finde billeder på nettet og evt. manipulere/redigere billederne, så de passede til det specifikke formål. Der skulle laves tekstning, speak osv. osv. Endelig skulle klassen lave fremlæggelser hvor de skulle begrunde deres valg. Her var de kreative og teknisk velfunderede elever virkelig i deres es. Her oplevede jeg elever trække i førertrøjen, som ellers ikke havde været de mest aktive.( ) Jeg oplevede at de svage elever også anvendte deres kvalifikationer og personlige talenter samt deres erfaringer og viden i et koordineret samspil i forbindelse med komplekse opgaver (photostory) og problemløsninger i danskfaget. Web 2.0 i professionsuddannelserne En web 2.0 professionsdidaktik tager udgangspunkt i de samme didaktiske kategorier, som kendes fra almen- og fagdidaktik, men de indholdsdefineres anderledes, og de forskellige kategorier interagerer ikke på samme måde, som i traditionel didaktik. Vi har valgt at fokusere på fire afgørende områder af web 2.0- didaktikken: Den lærende, underviseren, læremidlet og læringsrummet, fordi disse kategorier skal nytænkes og redefineres i forhold til bl.a. mål, roller, midler, tid og sted. Der er de senere år forsket en del i, hvordan læremidler indgår i web 2.0-baserede læreprocesser og i, hvordan man kan vurdere læremidlet ud fra faktorer som hensigtsmæssighed, validitet, fleksibilitet mv. Jens Jørgen Hansen, chefkonsulent og ph.d. i digitale læremidler, skriver i Læremiddeldidaktik 5/2011: Professionslæring 2.0 udnytter de digitale teknologier og medier til at etablere virtuelle læringsrum, digitale professionsportaler, digitale netressourcer, digitale simuleringsprogrammer, visuelle case og kommunikationsværktøjer og sociale medier som blogs, wikis. ( ) undervisningen behøver ikke længere være situeret fysisk med studerende og lærer i samme rum og på samme tid. Undervisningen kan også foregå gennem virtuelle undervisningsrum, gennem virtuelle dialogrum og personlige læringsrum. De nye medier og teknologier skaber således nye muligheder for at repræsentere og få adgang til viden, indgå i 8

10 læringsaktiviteter og iscenesætte undervisningsaktiviteter. Indfrielsen af disse løfterige muligheder for nye veje til professionslæring afhænger grundlæggende af lærerens didaktiske beredskab og kompetence til at udforme didaktiske design. 4 Hansen skelner mellem tre typer læremidler 5 : I denne skelnen mellem didaktiske læremidler og funktionelle læremidler bliver web 2.0-baserede læringsaktiviteter kategoriseret som teknologier, hvad de for så vidt også er i betydningen teknologiformidlet læring, men i projektets forståelse af web 2.0 er den lærendes didaktiske design helt centralt, og da dette design er karakteriseret ved at være udtryk for individuelle læringsmål og tilknyttet refleksion, vil aktiviteterne også kunne omfatte fx en lærebog, eller en i-bog, som måske remedieres i en ny kontekst. Projektets forståelse af ovenstående skelnen vil altså være, at kategorien didaktiske læremidler forstås som didaktiserede læremidler, men med den betydningsændring, at disse læremidler på forhånd har en tilrettelagt og anvisende didaktik. Et forsøg på indkredsning af elementer i en web 2.0 baseret professionsdidaktik kan bl.a. på baggrund af projektets resultater se således ud: Den lærende er i centrum for tilegnelse af oplevelse, erkendelse og viden og rammesætter sine læringsmål og sine læreprocesser selvstændigt, men inden for didaktisk afstukne rammer. Der er således tale om et indre didaktisk design (den studerendes eget) og et ydre didaktisk design (underviserens facilitering af læringsprocesser og mediering af ydre begrundede valg). Skellet mellem reception og produktion i web 2.0 er udvisket og centrale kompetencer bliver derfor at kunne selektere, validere og reflektere samt at udvikle en netetik. Underviseren afsætter ydre faglige og didaktiske rammer, der dels er lovfæstedede, dels begrundede i overordnede faglige, fagdidaktiske og sociale forhold. Underviseren definerer overordnede læringsmål og støtter den studerende i at udvikle individuelle læringsmål med web 2.0 Læremidlet kan være didaktiseret eller ikke-didaktiseret. Det er fleksibelt, frit tilgængeligt på nettet og indgår i de læreprocesser, som det didaktiske design afstikker. Læremidlet indgår i web 2.0 i produktiv og receptiv sammenhæng i den lærendes skabelse af viden og artefakter. Det gode læremiddel er validt, igangsættende og refleksionsbefordrende, men indeholder ikke nødvendigvis færdige svar. 4 Hansen, Jens Jørgen: Professionsuddannelse 2.0, tidsskrift for læremiddeldidaktik nr. 5, samme, s. 2 9

11 Læringsrummet er med web 2.0 hvor som helst og når som helst. Den netbaserede læring tilbyder ubegrænset tilgang, og derfor vil dele af den traditionelle og formelle læring kunne flyttes ud af institutionen. Den studerende kan udnytte studietiden mere fleksibelt og spare transporttid mv., når tilstedeværelsesundervisning ikke er krævet. Videomøder kan i nogle tilfælde erstatte fysiske møder, og de sociale fora vil i vid udstrækning kunne bruges som kommunikationsplatforme og databaser. Litteratur Asmussen, Jørgen: Digitalt dansk. Mediedidaktik 2.0, Reitzels Forlag, 2011 Asmussen, Jørgen: Mobil e-læring (om bl.a. podcasts i praktikken), CELM - Videncenter for Medier og Læring, VIA UC, 2008 Bonderup Dohn, Nina: E-læring på web 2.0, samfundslitteratur, 2009 Gissel, Stig Toke: Mediedidaktik, Reitzels Forlag, 2011 Gynther, Carsten: Didaktik 2.0, Akademisk Forlag, 2010 Hansen, Jens Jørgen: Professionsuddannelse 2.0. I: Læremiddeldidaktik nr.5, 2011 Hansen, Jens Jørgen: Mellem design og didaktik, ph.d. afhandling, SDU, 2007 Holm Sørensen, Birgitte m.fl.: Skole 2.0, Klim, 2010 Kampmann, Bo Walther: konvergens og nye medier, systime Academic, 2005 Selander, Staffan og Kress, Gunther: Design för lärande ett multimodalt perspektiv, Nordstedts,

12 Bilag: Spørgeskema til delprojekt 1 Projektmodul: Medieproduktion. Merit 2.årg, 2011 /J.A. Gruppens deltagere: Produkt Beskriv produktet kort Hvilken teknologi valgte I til optagelse og redigering hvorfor? Beskriv vigtige faser i processen Kompetencer Hvor har I hentet viden? Var det muligt at kvalitetsvurdere denne viden? Hvorfra kommer jeres tekniske kompetence? Føler I, at jeres viden og kompetence er blevet forøget i processen? Læringsformer Hvilken betydning har det for læringen at arbejde i en gruppe? Hvilken betydning har det at arbejde uden for institutionen? Hvilken betydning har det for læringen at skulle søge viden og identificere kompetencebehov selv? Hvilken betydning for proces og produkt har det at bruge mobile medier? Hvilken betydning har det at inddrage sociale medier (fx Facebook og YouTube) som platform for kommunikation og fildeling? Generel vurdering Vurder processens og produktets relevans i forhold til professionen 11

13 Hvilke fordele og ulemper ser I ved selv at designe sin læreproces? Ser I en sammenhæng mellem arbejdsform og Jeres følelse af ejerskab? Vurder teknologiens betydning for læringsudbyttet Vurder medieproduktion som basis for æstetisk oplevelse Har I fået lyst til at arbejde på denne måde i folkeskolen? Øvrige kommentarer 12

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-didaktisk design i litteraturundervisningen

It-didaktisk design i litteraturundervisningen Professionsbachelorprojekt 2014 Vejleder: Johannes Fibiger Bodil Riiskjær INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. PROBLEMFORMULERING... 4 3. AFGRÆNSNING... 4 4. METODE OG EMPIRI... 4 4.1. INTERVIEW...

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK INDHOLD: Forord til nummer 6 Læremiddeldidaktik nummer 6, december 2013 Redaktion: Marie Falkesgaard Slot mfsl@ucl.dk (ansvarshavende) Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgard Johannesen hjoh@ucsj.dk

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen af Ove Christensen og René B. Christiansen, læremiddel.dk 1. Indledning: Formål

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMART-board og den digitale dannelse

SMART-board og den digitale dannelse SMART-board og den digitale dannelse - i danskundervisningen 4-1-2013 Af Katrine Lambert Haagensen - I Indholdsfortegnelse 1. Indledning:... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Afgrænsning... 4 1.2.2 Relevans

Læs mere

En transithal mellem teori og praksis

En transithal mellem teori og praksis En transithal mellem teori og praksis Susanne Krogsgaard, Maria Heide Rosenberg og Anne-Birgitte Rohwedder Afsluttende rapport af et FoU projekt på Randers Social og Sundhedsskole R a n d e r s F e b.

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere