PAUL BRUNTON. Den hemmelige vej. Vejledning i Åndelig Selvudvikling tilpasset for moderne Mennesker RANUS FORLAG KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAUL BRUNTON. Den hemmelige vej. Vejledning i Åndelig Selvudvikling tilpasset for moderne Mennesker RANUS FORLAG KØBENHAVN"

Transkript

1 PAUL BRUNTON Den hemmelige vej Vejledning i Åndelig Selvudvikling tilpasset for moderne Mennesker RANUS FORLAG KØBENHAVN 1952

2 Oversat efter»the Seeret Path«ved Anna Schiott Omslagsvignet: Ioergen B. Fandér 1.Oplag » » 1952 Ps- har mest muligt lavet om dobbel-a til å i dette dok, for at gøre det mere læse venlig, men Store Forbogstaver i substantiverne er dog beholdt som i originalbogen. Trykt hos Th. Fensbo, København 1952 INDHOLD Forfatterens Forord til den danske Oversætte1se Forord 9 I. Hos en af Østens Vise 11 II. Mennesket - Videnskabens største Gåde 26 III. Det mystiske Overselv 41 IV. Øvelse i mental Ro 55 V. Selvanalysens Teknik 69 VI. En Åndedrætsæve1se til Beherskelse af Tankerne 86 VII. Vor Opvågnen til Intuition 94 VIII. Opvågnen til Overselvet 115 IX. Den guddommelige Skønheds Vej 133 X. Den inspirerede Handlings Evangelium 139 XI. Åndelig lljæ1p i materielle Anliggender 149 XII. Epilog 160

3 Forfatterens Forord til den danske Oversættelse Jeg benytter den Lejlighed, som dette nye Oplag af»den hemmelige Vej«giver mig, til at rette et Par Ord til mine danske Læsere. Hver Gang jeg har besøgt Danmark, nemlig i Årene 1948, 1950 og 1952, har jeg iagttaget en stadig voksende Interesse for de Tanker, der finder Udtryk i mine Bøger, såvelsom for andre - om end lidt fjernere - beslægtede Emner. Det er ved at gå op for det danske Folk, at der er noget at lære af Orienten, noget, som kan være af Interesse for og til Nytte i dets eget Liv. Orientens Lære kaster nyt Lys over den kristne Religion og giver Mulighed for at forstå den bedre. Man er ved at gære sig klart, at Livet ikke ender med Legemets Død, men at det fortsættes i andre Verdener, indtil Mennesket igen fødes på denne Jord - mange Gange -for at dets Intelligens, Karakter og Evner fortsat kan udvikles. Man begynder at forstå den Værdi, der ligger i at opøve Afspænding og Evnen til at meditere. Øvelserne i Afspænding beroliger Nerverne og giver større Kraft og Sundhed, mens Meditationen fylder Sindet med Fred, giver større Selvbeherskelse og bevidst Viden om det indre Selv. Derfor er det fuldkommen berettiget at sige, at Studiet af disse mystiske Emner, forudsat at de ledes rigtigt, egner sig ikke blot for Drømmere, men netop har afgjort Værdi for praktiske Mennesker, som er optaget af verdsligt Arbejde. Imidlertid finder jeg det nødvendigt her at rette en Advarsel til Begyndere i Meditationsøvelser. De Evner, som udfolder sig i Tidens Løb, når man arbejder med Meditation, såvelsom dens Indvirkning på alle Personlighedens forskellige Sider, nødvendiggør denne Advarsel. Man bør kun foretage Forsøg på at meditere samtidigt med, at man alvorligt prøver på at forbedre sin Karakter moralsk, at udrydde alle ødelæggende Følelser som Had, Vrede osv og skabe Ligevægt mellem Personlighedens forskellige Aspekter. I modsat Fald vil der opstå skadelige Følger i Stedet for gavnlige. Paul Brunton.

4 Forord 1 vore Dage er der foregået en interessant ændring i den vestlige Verdens Synspunkt. Man kan diskutere Sjælens Tilværelse uden at blive betragtet som overdrevent religiøs eller lidt til en Side. Vi bekræfter eller benægter Selvets Tilværelse lige så frit som Atomet eller Historiens Kilder. Dette er et betydningsfuldt Skridt fremad og viser, at der findes en voksende Interesse for det»mystiske Overselv«, som vor Forfatter omtaler. Moderne Psykologer kan, stort set, inddeles i dem, som påstår, at der i Mennesket findes et højere, kontrollerende Selv, og dem, som påstår, at der kun findes en fysisk Form. Er der et Selv? Findes der en subjektiv Virkelighed? Gives der en Åndelig Bevidsthed? For vore Dages Forskere ligger dette Problem inden for den menneskelige Bevidstheds Område. Kan der føres Beviser for, at det skjulte Selv er til, og kan Mennesker bringes til at vandre ad den hemmelige Vej, som fører til det hellige Sted, hvor Selvet kan findes? Betimeligheden af denne Bog kan ikke omdisputeres. Med stor Klarhed giver den Udtryk for Sandheder, som alt for ofte skjules under Fraser eller under dunkel, orientalsk Symbolik og vag Mystik. Den vil blive budt velkommen af dem, som kender Øjeblikkets Trang og véd, at Menneskene søger Åndelig Oplysning; det er denne dybe Trang, der har forberedt dem til at søge den hemmelige Vej. I dag står Menneskeheden ved Porten til Virkeligheden; den er ved at erkende, at der findes en Åndelig Verden, og at ønske at finde Vej til den. Mange er begyndt at forstå, hvor vigtigt det er at kende det Væsen, der lever i enhver Indre, og som er skjult bag Personlighedens Maske. At finde ind til det, at klarlægge dets Natur og bevidst at leve i den Sandhedens Verden, hvor det dvæler - det er Menneskets mest nærliggende Opgave, og de forløbne Ulykkens År har forberedt det dertil. (= ww1; dette blev skrevet 1934) Tidsaldres Budskab lyder således:»guds Rige er indeni Eder«; Tusinder søger nu den skjulte Vej, som fører til det Rige. Når vi finder derind, står vi ved al Inspirations Kilde, da opdager vi det Punkt, hvor Intellektet omformes til Intuition, og vi træder ind i den Åndelige Oplysnings Rige. Den Belønning, som vindes af dem, der træder ind i Sjælens Palads, er Forklarelse - den Stråleglans, der gennemlyser en Personlighed, som er i hurtig og omskiftelig Vækst. Er vi nået ind på dette hemmelige Sted, forener vi os med de store intuitive, Guds inspirerede Medarbejdere. Vi befinder os da iblandt dem, som er Verdens Frelsere. Det sker altid således, og Kaldelsen lyder i vore Dage til dem, som véd, som har set og forstået. Da de har forstået, vil de byde denne Bogs Budskab velkommen, og de vil bringe det ud i videre Kredse. Det ejer Inspirationens Flamme; det vil føre til inspireret Handling, til praktisk Åndelighed og til Tjeneste for Menneskehedens Skyld, til alt det, som er den oplyste Sjæls Kendemærke. Findes der noget, der er mere påkrævet i dag? Alice A. Bailey. December Forfatter af From Intellect to Intuition.

5 KAPITEL 1 Hos en af Østens Vise For nogle År siden vandrede jeg gennem solstegte orientalske Lande ivrig efter at finde de sidste Levninger af hint mystiske Østen, om hvilket de fleste af os tit hører, men som så få nogensinde finder. På disse Rejser mødte jeg en usædvanlig Mand, som hurtigt vandt min dybeste Respekt, og som jeg ydede min ærbødigste Hyldest; skønt han ifølge Traditionen tilhørte Østens Vise, en Klasse Mennesker, som i det store og hele er forsvundet fra den moderne Verden, undgik han al Publicitet. Tiden glider hastigt som en brølende Strøm; den bærer den menneskelige Slægt med sig og drukner vore dybeste Tanker i sin Støj. Men denne Vise sad ensom og uforstyrret hen på sin Græsbænk og iagttog det gigantiske verdensskuespil med et fredfyldt Buddha-Smil. Verden ønsker, at dens store Mænd skal måle deres Liv med Verdens lille bitte Målestok. Endnu er der ikke fundet noget Mål, som kan tage deres fulde Højde, fordi sådanne Mennesker, hvis de virkelig fortjener Navn af Vise, har deres Storhed ikke fra sig selv, men fra en højere Verden, og den strækker' sig langt bort, ud i det uendelige. Skjult her og der i spredte Kroge i Asien og Amerika har nogle få Seere bevaret den urgamle Visdoms Traditioner. De lever skjult, mens de vogter deres Skat. I den synlige Verden dvæler de i Ensomhed, mens de bevogter de guddommelige Hemmeligheder, som Livet og Skæbnen har forenet sig om at betro til deres Omsorg. Timen for vort første Møde er stadig indgraveret i min Erindring. Jeg mødte ham uventet. Han gjorde intet Forsøg på formel Introduktion. Et Øyeblik så disse sybilleagtige Øjne ind i mine, og al den plettede Jord, som var min Fortid, og alle de hvide Blomster, som var begyndt at vokse op i den, var i lige Grad synlige i hint klingende Øyeblik. I denne siddende Skikkelse var en mægtig, upersonlig Kraft, som aflæste mit Livs Vægtskåle med et klarere Blik, end jeg selv nogensinde kunde håbe at gøre. Jeg havde sovet i Afrodites duftende Seng, og han vidste det; for mærkeligt, fortryllet Guld i min Ånds Dybder havde jeg lokket Tankens Gnomer til mig; også det vidste han. Jeg følte, at hvis jeg kunde følge ham ind i de mystiske Dybder, hvor hans Tanker dvælede, vilde alle mine Besværligheder svinde bort, vilde min Forbitrelse forvandles til Tolerance, og jeg vilde forstå Livet - ikke blot knurre ad det. Han interesserede mig meget trods det, at hans Visdom ikke var af den Art, der falder i Øjnene i første Øyeblik, og trods den store Reservation, hvormed han omgav sig. Han brød kun sin vante Tavshed for at besvare Spørgsmål om sådanne dunkle Emner som Sjælens Natur, Guds Mysterium, de mærkelige Kræfter, som ligger ubrugt i Menneskets Bevidsthed osv., men når han en sjælden Gang indlod sig på at tale, sad jeg fortryllet under den brændende tropiske Sol eller den blege Månesegl og lyttede til hans bløde Stemme. Thi der var Autoritet i denne rolige Røst, og Inspiration glimtede i disse lysende Øjne. Enhver Sætning, der faldt fra hans Læber, syntes at indeholde et kosteligt Brudstykke af dyb Sandhed. Teologer fra et krassere Århundrede lærte Doktrinen om Menneskets Arvesynd; denne Adept lærte Doktrinen om Menneskets oprindelige Godhed. I denne Vises Nærhed følte man Sikkerhed og indre Fred. De Åndelige Udstrålinger, som udgik fra ham, var altgennemtrængende. Jeg lærte i hans Person at se de sublime Sandheder, hvorom han lærte, mens jeg i ikke mindre Grad hensank i ærbødighed for hans ubegribeligt hellige Atmosfære. Jeg følte mig i Guds Nærhed, når jeg sad hos ham - noget, som jeg ikke kan beskrive. Jeg kunde have taget stenografisk Referat af denne Vises Taler, jeg kunde også have ladet det trykke, men det vigtigste ved hans Tale, dvs. den subtile, tavse Duft af Åndelighed, som udgik fra ham, kan ikke gengives. Hvis jeg derfor brænder litterær Røgelse foran hans Billede, så er det kun en ringe Del af den Hyldest, jeg skylder ham. Jeg vil aldrig kunne glemme hans vidunderligt Åndrige Smil, som giver et Vink om den Visdom og Fred, han har vundet gennem Lidelse og Erfaring. Han er det mest forstående Menneske, jeg nogensinde har mødt; af ham kunde man altid være sikker på at høre nogle Ord, der vilde jævne ens Vej en Smule, og disse Ord vilde altid bekræfte, hvad ens dybeste

6 Følelse havde sagt. Alligevel bar hans Ansigt, når det var i Ro, et Udtryk af dyb Melankoli, men det var en resigneret Melankoli, ikke den bitre, oprørske, som man så ofte ser... man vidste, at på et eller andet Tidspunkt måtte han have gennemgået ubeskrivelig stor Smerte. Denne Vises Ord står stadig skrevet i min Erindring som kom fra lysende Fakler.»Jeg plukker gylden Frugt af sjældne Moder med vise Mænd,«skrev Emerson i sin Dagbog, og det er sikkert, at jeg har plukket hele Kurve fulde, mens jeg lyttede til denne Mands Tale. Vore bedste europæiske Filosoffer er som Tællepråse ved Siden af ham. Men den uundgåelige Afskedstime kom. Tiden drejede sig om denne gamle Klode. Jeg rejste tilbage til Europa, travlt beskæftiget med mange Ting. For ikke lang Tid siden gjorde jeg mig igen rede til at vende tilbage til Østen. I mine Tanker var en ikke ringere Opgave end at foretage en Opdagelsesrejse tværs gennem Asien, en Rejse, som skulde være en Fortsættelse af min gamle Søgen efter den ægte orientalske Visdom og Magi. Jeg håbede at gennemvandre Ægyptens gule Ørkener og at slutte mig til de viseste Sheiker i Syrien. Jeg håbede at møde de nu så sjældne Fakirer i det fjerne Iraks Landsbyer, at udspørge de gamle Sufi-Mystikere i Persien i Moskeer med yndefulde, løgformede Kupler og slanke Minareter. Jeg gjorde mig Håb om at se Undere udfort af Yoga-Mystikere i indiske Templers violette Skygger, at samtale med de undergørende Lamaer i Nepal og ved den tibetanske Grænse, at sidde i de buddhistiske Klostre i Burma og på Ceylon og at føre tavse, telepatiske Samtaler med århundredgamle Vismænd i det kinesiske Bagland og i Gobi ørkenen. Min Kuffert var næsten pakket, og jeg var omtrent parat til at tage af sted. Jeg vendte mig fra de menneskemyldrende Gader i den store By, hvor jeg boede.»london er et Hvilested for enhver Fugl«, skrev den kloge Disraeli, og jeg må være en sådan fugl, om end noget gammeldags. Jeg holder af det rolige London, hvis Gader står fra det attende Århundrede med gamle indhegnede grønne Pladser, og jeg betragter dem som velkomne Oaser i den moderne Tids støjfyldte Ørken. Jeg ser Spøgelser fra et forgangent Århundrede klædt i Silkefrakker og Knæbenklæder, når jeg om Aftenen vandrer omkring de yndige, græsbevoksede Pladser. Derimod kan jeg ikke lide det London, som er Scene for talløse Biler og jagende Mennesker. Men jeg synes om det London, som ligger omkring den brede Thems, Steder som Rotherhithe og Wapping, for der spadserer jeg ved maleriske Værfter og Kajer i en Atmosfære, der dufter af Hav, og kan betragte romantiske Skibe, som kommer og går på Floden. Jeg foretrækker at se en vejrbidt Bark glide fredeligt ned ad Themsen fremfor en malet Dæmon af en Lastbil jage gennem Gaden med nervepirrende Støj. Således har jeg da på denne af Skæbnen udpegede Dag søgt i nogle få Timer at slippe væk, ud på Landet til grønne Træer og venlige Marker. Jeg fandt Stedet, som jeg søgte, efter at have besteget de bølgende Kridthøje og vandret ad bugtede Stier og gennem stille Bøgeskov. Mine Øjne var halvt lukket; de hårde, forvirrede Lyde fra tætbefolkede Byer var svundet bort, og jeg sad igen i næsten tranceagtig Stilhed. Det varede ikke længe, for gammel Vane gjorde sig gældende; jeg trak forventningsfuld en slidt Notesbog frem. Jeg havde sat mig i det friske grønne Græs med Pen i Hånd og Bog på Knæ, idet jeg kastede mit Net ud blandt de fine Tanker og skønne Stemninger, der fylder Hjertet, når alt er stille. I en sådan ensom, landlig Stilhed har jeg tit følt mig mere hjemme end i mangt et Selskab i City, og når jeg overskygges af sådanne sølverne Boge, har jeg tit følt, at jeg var i bedre Selskab end sammen med mange Mennesker. Det var den milde Høsttid, og omkring mig lå de gyldent- grønne Blade, som bereder sig på at dø i så rig en Skønhed, når Året går på Hæld. Den sene Eftermiddagssol skinnede velgørende på alt omkring mig. Timerne gled forbi, den ene efter den anden; nogle få Insekters sagte Summen steg og døde bort, idet de fløj gennem Luften, men stadig lå Pennen ubevægelig imellem mine Fingre. Man venter ved Tankens stille Kyst på de ophøjede Stemninger, der er som fine Slør; så sarte er de, at hvis man ikke kaster sit Net ud på den rette

7 Måde, må man undertiden vente længe, for den næste frygtsomme Tanke vover sig ind i Nettet; men er blot nogle få fanget ind, daler Belønningen i rigeligt Mål ned over ens Hjerte. I dette Åndelige Element ligger alle Menneskets duftende Håb gemt, og de venter som lige så mange uplukkede Blomster på de bløde Hænder, der skal samle dem til Brug for blinde. Disse Besøg af højere Stemninger forsyner os med kostelige Skatte, der kan skrives ned. I sådanne hel lige Øyeblikke berører man det Uendelige. Sætninger danner sig af sig selv i æteren, man ved næppe hvorledes. Ordføjninger løsner sig fra Himlen og daler ned i denne månestrålende Verden, idet de daler ned i ens Pen. Man må give efter for disse mystiske Stemninger og ikke stride imod. Så gør man sig værdig til at blive Mellemmand mellem de udødelige Guder og det svage, glemsomme Menneske. I dag mente jeg imidlertid, at jeg havde ventet forgæves, hvorfor jeg lukkede Bogen og stak Pennen i Lommen igen. Snart vilde den mærkelige Tusmørketime kaste sin Skygge over Tidens Ansigt, og blødt vilde Natten liste sig ind i Dagens Haller. Så vilde jeg rejse mig fra den faldne Træstamme, hvor jeg så vemodigt havde siddet og søgt forgæves, og med langsomme Skridt vilde jeg begive mig hjemad over de mørknende Marker og gennem Skoven, hvis overmodne Blade havde lagt et rigt brunt Tæppe over Jorden. Dog, i Stedet opstod der en mærkelig Stilhed, og en Hinde gled over mine Øjne, så Synssansen blev uimodtagelig for Verden omkring mig. Blodet jog gennem mine Årer, og et stort, gyldent Lys skinnede i mit Hjerte. En Hånd rørte ved min Skulder, derfor løftede jeg Hovedet og så op, og et mildt Ansigt var bøjet over mig. Han, som jeg havde kendt i Orienten, den Vise fra Østen, viste sig for mig. Hans alvorlige, skæggede Ansigt var ligeså genkendeligt, som var det foran mig i Kød og Blod. Han kom med Fodtrin så sagte som Duggens Fald. I mit Hjerte hilste jeg ham med dyb ærefrygt. Hans Øjne så på mig med en Bebrejdelse i Blikket. Mildt sagde han:»min Søn, det er ikke godt. Har du glemt Medfølelsen? Skal du rejse ud og føje mere til din Rigdom af Kundskab, mens andre forsmægter efter en Krumme af Visdommen? Vil du søge Gudernes Selskab, mens der er andre, der i deres Søgen efter Gud kun kan se Himlens tomme Rum? Når der er Mennesker, som sender deres Bønner op i Håb om Svar og intet får? Glem ikke dine Medmennesker i Nød! Rejs ikke bort til de Lande, hvor Palmer vifter, for du har overvejet disse Ord vel. Fred være med dig.«uden et Ord mere svandt han bort for mit Syn, så stille og gådefuldt som han var kommet. Da jeg igen blev mig mine Omgivelser bevidst, kunde jeg næppe skelne Træerne, så mørkt var det blevet. Dagslyset var svundet, og de blinkende Stjerner begyndte at vise sig på Himlen. De første, svage Månestråler kastede nogle få Glimt ned på det væltede Træ. Stort andet kunde jeg ikke se. Jeg rejste mig og begav mig på Vej hjem. Mens jeg gik igennem Græsset med Stokken rystende i Hånden og Tankerne fæstet på de ophøjede Ord, der var faldet fra hine bebrejdende Læber, erkendte jeg pludselig, at Beskyldningen var fuldkommen sand. Jeg havde ikke tænkt på andre end mig selv. Jeg havde fulgt Lyset fra Sandhedens Stjerne, den, som tiltrak mig mest af hele Stjernevrimlen, men jeg havde fulgt den for mig selv alene. Jeg hørte op med mine Grublerier og vendte tilbage til Byen, idet jeg med en besynderlig ærefrygt betrådte de nattemørke Gader. Her var Millioner af Mennesker, som - tvunget af Samfundets Krav - måtte gå til Ro på Klokkeslet og stå op efter et støjende Vækkeurs Ringen. Ja, jeg havde holdt Fest for mig selv på guddommelige Sandheder, som aldrig kan dø. Vilde ikke min Sjæl afmagres og blive lille, hvis jeg lod ude af Betragtning dem, som hungrede efter, hvad jeg så uhindret havde taget til mig fra den tilsyneladende uigennemtrængelige Himmels Stilhed. Kunde man finde Hvile i Opnåelsen af disse Sandheder og beholde dem for sig selv? Der er andre Mennesker i denne tæt befolkede Verden, og iblandt dem er der nogle få, som måske

8 vilde byde de Tanker velkommen, som jeg kunde fremsætte for dem. Kendsgerningernes Verden har kun ringe Sympati for den, der står i Afstand parat til at se Ting, som de ikke kan dele med andre, og Verden har Ret. Vi, som er Seere 0g Mystikere, må drage den sidste krystalklare Vanddråpe op fra Visionens Brønd, men dermed begynder en Pligt, som er alvorlig og streng, og som består i at byde denne ukendte Drik til den første Vejfarende, som er tørstig nok til at tage imod den. Ikke for os alene, men for alle kaster Neptun sin magiske Trefork ud over Sjælens Dybder og viser os den sine Billeders Blændværk. Hvis det Privilegium at sidde ved glemte, men ikke mindre mægtige Guders Fødder er stort, så er det Arbejde at bringe disse Guders Budskab ud til Mennesker, der ikke hører, men lider, ligeså stort, ligeså ædelt. Måske er der intet Menneske, hvis Sind er således klædt i Grimhed, at ikke nogle få svage Glimt af skjult Skønhed nu og da kan påvirke ham og få ham til at løfte Hovedet mod Stjernerne, undertiden uvis om Meningen med det hele, undertiden i Undren over den evige Sfærernes Harmoni.»Glem ikke dine Medmennesker i Nød«, havde min mærkelige Gæst sagt. Hvad kunde jeg da gøre? Jeg kunde ikke blive længe i dette Vestens Land og forsømme min trans-asiatiske Ekspedition som Skæbnen og egen Tilbøyelighed havde beredt for mig. Hvorledes skulde jeg da kunne sprede denne Visdom, som jeg havde lært at betragte som Sandheden? Svaret steg ganske klart op i min Bevidsthed i Skikkelse af en selvfølgelig Tanke: Jeg vilde skrive nogle af de Ting ned, som Livet havde lært mig, og lade det blive tilbage. Jeg kunde ikke gøre andet end banke på Folks Dør og aflevere nogle få Tanker, som havde hjulpet mig; så måtte jeg overlade til dem selv at gøre Arbejdet. Enhver, som gerne vilde modtage disse Tanker, vilde sikkert blive hjulpet; men den, som forkastede dem, måtte finde sin Næring andetsteds. Kunde mine Meddelelser blot træffe et Menneske i et eller andet kritisk Øyeblik af hans Liv, hvem ved, hvor langt det da kunde føre ham hen imod det evige Gode? I den Bog vilde jeg prøve på at finde Ord for en Visdom, som jeg har lært ved dyrekøbt Erfaring. Der skulde være Sætninger, som vilde indeholde Essensen af Dage tilbragt i Lidelse. Alt dette vilde jeg gøre, for at disse Sider kunde bringe Trøst og Helbredelse til dem, som lider ilde, vise dem, at Mennesket i sig selv ejer sjældne og uventede Hjælpekilder, hvormed han kan møde og overvinde de hårdeste Prøvelser, som kun få undgår. Derfor behøver den ikke at være en glædeløs Bog; den vilde også komme til at indeholde dvælende Genlyde fra mange lykkelige Timer, tilbragt i ophøjet Fred. Den vilde give mere end et Vink om den ekstatiske Glæde i de gudlignende Tilstande, som venter på alle Mennesker. Nej, den behøver ikke at være en glædeløs Bog, kunde slet ikke være det. Blomsterne må lidt efter lidt tabe deres Kronblade, Månen må vokse og mindskes, selv Lærken må en Dag standse sine yndefulde Triller, men jeg har fundet et Land, hvor der gror mærkelige Blomster, som gror evindeligt, hvor Himlen altid er klar, og hvor alle Ting synger en udødelig Sang, som aldrig - siden Tidens Begyndelse - er ophørt at lyde. Ud fra disse Betragtninger er disse Sider blevet til. Hvis man synes, at de ikke består af stort andet end spredte Tanker bundet læseligt sammen, må jeg bede Læseren om Undskyldning, for jeg samler mine skrevne Tanker i en mangefarvet Verden. De er altid usammenhængende og kommer kun i Brudstykker. Jeg står beskæmmet overfor andres letflydende Tale, overfor Fægerakker, der glider som en Strøm af Olie. Denne min haltende Udtryksmåde tilskriver jeg en naturlig Impuls i mit Sind til at indtræde i en Tilstand af Hvile fremfor Virksomhed. Der er Krig i min Himmel, hver Gang jeg vil gribe Pennen, den har accepteret de Begrænsninger, der blev den til Del ved dens Tilblivelse, og den higer ikke efter nogen bedre Teknik. Man vil bemærke, at jeg ikke argumenterer synderligt i denne Bog, mens der er meget, som vil fremkalde Modsigelser. Grunden vil være tydelig nok for dem, som har mestret Mysteriet i Kristi Ord:»Uden at I bliver som Børn på ny, kan I ikke indtræde i Guds Rige«, men det vil være svært at fatte for den overkloge og egocentriske. Intellektet er nemlig kun en

9 Maskine; det er en udmærket Tjener, men en dårlig Herre. Vi er tilbøjelige til at kritisere, hvad vi ikke forstår. Hvis noget af det skrevne forekommer svært at forstå eller at være dunkelt, bør Læseren alligevel fordybe sig i det, indtil han har forstået. Hvis jeg kan stimulere ham, så han forstår sin egen sande Tanke, yder jeg ham en større Tjeneste end ved at undervise ham. Denne Tidsalders Mennesker læser for at slå Tiden ihjel, men der er nogle få vise, som læser for at gøre Tiden levende. Jeg håber, at disse sidste vil finde denne Bog. Korstog har ingen Tillokkelse for mig, og at agitere vilde være mig en Pine. Langt hellere vil jeg stimulere andre, ikke til at slutte sig til en eller anden Kultus, men til at tænke selv og tænke dybere end vor Tids Mennesker plejer. Det er kun ved at tænke en Sag igennem selv, at man forstår den rigtigt. Jeg kan ikke gøre mig Håb om at overføre min Forståelse til Dem, men jeg kan gøre mig Håb om i Dem at vække Evnen til at se selv. Derfor formulerer disse Sider ikke noget fast System, som man skal svælge ved en Trosakt. Formålet er at give Vink. Bogen skal opfordre Dem til at tænke selvstændigt. Den giver Dem mentale Nødder at knække i Form af usædvanlige Spørgsmål. De kan skabe et nyt System af Ideer for Dem selv ved at fordybe Dem i disse Sider, men det vil blive Deres eget System, ikke en andens. Tanker som disse vil måske i Begyndelsen forbløffe Dem, men de kan ende med at stimulere Dem. Jeg skriver ikke for at hjælpe det Menneske, der allerede har rullet sit Sinds Gardiner ned og sat dem fast, at ikke Lyset fra nogle få nye Ideer muligt skal strømme ind og forstyrre hans Søvn. Jeg skriver for de få, som midt i det moderne Roderi af forvirrede Doktriner har sat Føden på ny Jord, fordi der ikke synes at være noget sikrere Sted i Sigte. De, som i denne Bog søger efter mange Kendsgerninger, vil ikke finde dem. Der findes tusindvis af Bøger, som kan give Dem alle de Kendsgerninger, de bare kan ønske sig; endnu bedre: der er den store Livets Bog, som De altid kan rådspørge, og i hvilken De altid kan finde Bekræftelse på alle de Påstande, jeg har fremsat. Min Hensigt har været at vise Sjælen i alle disse Kendsgerninger. Jeg har forsøgt i een Sætning at samle, hvad der findes gemt i hundredetusinde Kendsgerninger, Begivenheder og Eksperimenter. Det er, fordi jeg har tilbragt Årene med at strække min filosofiske Sjæl på Pinebænken, indtil jeg fandt Sandheden, at jeg ikke er i Stemning til at lytte til polerede, Åndsforladte Talemåder så lidt som at nedskrive dem. I Virkeligheden er der intet nyt i den inderste Tanke bag disse Sider, skønt det ikke betyder så meget, om den repræsenterer nye eller glemte Sandheder, men mere, om det er en sand Tanke. Mænd fra Middelalderen som Thomas a' Kempis, eller Jakob Böhme udtalte i tidligere Århundreder de samme Ideer, men de meddelte dem i en Form, der ikke tiltaler mig synderligt og endnu mindre vil tiltale mine samtidige. Dog skrev de ud fra en sand Erfaring, som kan blive ethvert Menneskes Eje i det tyvende Århundrede, hvis han kan gøre den til sin. De, som betragter denne Erfaring som i det højeste ufattelig og i det mindste ulogisk, bør foretage visse Undersøgelser, for de afsiger en Dom. For jeg véd, at jeg har prøvet at gribe denne vanskelige Udforskning af Livet an i en videnskabelig og ærbødig Ånd, at jeg har nærmet mig den med en upartisk Kærlighed til Sandheden for dens egen Skyld, ikke for at bekræfte eller afsvække særlige Teorier. Jeg ved, at jeg i denne Bog alvorligt. behandler lidet kendte Bevidsthedstilstande, som for mange kan synes Overtro, men for mig er sand Videnskab. De, som kan modtage Bogen i denne Ånd, vil med Tiden få Løn for deres Tillid i førstehåndskundskab. Jeg føler mig fredfyldt og urokkeligt sikker på, at jeg overfor enhver kan bevise Rigtigheden af min Fremstilling, men kun, hvis man er beredt til at foretage samme psykologiske Eksperimenter, som jeg har foretaget. De Tanker, som jeg nu giver ud, kom ikke til mig efter lang Argumenteren, de kom efter lang Erfaring. Derfor må den, som vil forstå dem på rette Måde, være villig til at gøre den samme Erfaring, og det vil ske, hvis han er ligeså ivrig efter at finde Sandheden, som han er med Hensyn til sine andre og mere verdslige Anliggender.

10 Hvis jeg derfor finder det Åndelige Liv ligeså substantielt som det materielle, kan enhver, som læser denne Bog, gøre den samme Erfaring. Jeg ejer ikke nogen særlig Forret fremfor nogen anden, jeg kan ikke gøre Krav på andre magiske Evner end dem, jeg har erhvervet mig ved langvarige Anstrengelser. Hvad jeg har fundet i mig selv, er nøjagtigt, hvad enhver anden, selv en hærdet Chicago-Gangster, kan finde i sit eget Væsen. Hvis man synes, at denne Bogs Sætninger undertiden gløder og vidner om stor Iver, så er Forklaringen ene den, at den er skrevet ud af Livet; at den ikke er en Samling akademiske Teorier udformet i et Cambridge's klosteragtige Ro. Kan man ikke være en god Filosof uden at skrive koldt, som om man ikke interesserede sig for sit Emne? Må Bogen være bleg og farveløs, må alle følelsesmæssige Udtryk nødvendigvis skæres bort, for at den kan være god Læsning? Kritikeren kan ikke gendrive mig, thi hvad jeg har skrevet, hviler ikke på mine egne individuelle Meninger, men på evige Sandheder, der er så gamle som Stjernehimlen, Sandheder, som er grundfæstet i både Naturen og Mennesket. De er der, men de må graves ud. Denne Bog er kun én Stemme, der råber i denne slagne Verdens ørken. Der er andre og i mange Lande. De Sandheder, den bærer på sine Sider, er enkle og dog subtile. Den er en litterær Pil, som er sendt ud på må og få, men den føres dog af en højere Hånd end min. Skæbnen, Behovet hos så mange Personer, som har skrevet til mig, og det udtrykkelige Ønske hos den vise Mand fra østen - en af mine Åndelige Ledere - alt har sluttet sig sammen om at give mig denne Opgave. Bogen vil finde Vej til nogle Mennesker, som søger Sandheden, og måske kan den være dem til Nytte. Jeg har forsøgt at give den rette Klang til en Stemme, som synes at være stum hos de fleste, derfor håber jeg, at disse Sider ikke vil være uden Værdi for dem. Den Kendsgerning, at Millioner af Mennesker omkring mig er optaget af Sager af en helt anden Art, foranlediger mig til at minde dem om, at de og deres Virksomhed om kortere eller længere Tid skal forsvinde fra denne Klode, men at der er en Vej åben for dem, som fører til det evige Liv, der er en varig Værdi. Nogle vil henregne mig til den stadigt mindskende Skare af Drømmere, som venter at finde stjernestrøede Højder i Mennesket. De tager ikke fejl, men jeg vil bede dem forstå, at de kan virkeliggøre min Drøm i sig selv. Den Vej, jeg har fulgt, fører i en anden Retning end den sædvanlige, men ikke så langt bort, at ikke flere kan gå den. Hvis en tåbelig Tidsalder kalder os en Flok Drømmere, så har vi i det mindste den Trøst at vide, at vi drømmer, mens de andre sover i sørgelig Åndelig Ubevidsthed. Andre vil Spørge:»Kan man følge dette Lys midt i vor Tids Sørger og Lidelser?«Til dem vil jeg sige:»det er netop Tiden til at få det bedste Bevis på dets guddommelige Værd.«Der er visse væsentlige Sandheder om Livet, visse grundlæggende og uforanderlige Principper, som styrer Tilværelsen, og som har været kendt af de Vise i alle Tidsaldre fra den fjerneste Oldtid til vore Dage. Helbredelse findes for alle. Intet Menneske er så nedbrudt, så fortrykt af Sygdom, Fattigdom og Sorg, at der ikke findes en Vej ud af eller omkring hans Problemer eller, i værste Fald, en Måde at bære det på. Det er således, det må være således, fordi alle Mennesker lever i den universelle Tanke, som har ladet denne Verden blive til, en Tanke, som er vedvarende god, umådelig vis og evigt fredfyldt. Der findes grimme Ting i det sociale Liv omkring os, Ting, der kan synes at være i Modstrid med denne Påstand; alligevel, det mindste Resultat af varig Anstrengelse ad de Linjer, der er angivet i denne Bog, vil blive, at man grundfæstes i en indre Fred, og denne Tilstand vil kendemærke en fremfor ens Medmennesker, der vil erkende, at de står overfor et Menneske af en sjælden Ligevægt. Efter at man har fundet denne Fred, vil andre Mennesker komme til en - både gamle og unge - og de vil søge Oplysning om den Hemmelighed, som synes at være undgået dem. Og så vil det blive hans Tur at vise dem Vejen.

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 4.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, side 1 Prædiken til 4. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 23-27. Hvorfor sover du? Jeg tænker ikke på den som får sig et blund under prædikenen, tryg og varm på kirkebænken. Eller på den lille

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Program for vintersolhverv d. 21.12.2012

Program for vintersolhverv d. 21.12.2012 Program for vintersolhverv d. 21.12.2012 1. Velkommen. Visuel forklaring af solhverv 2. Præludium 3. Indledende bøn / proklamation Leder: Kom skaber af lyset Gennemtræng mørket og oplys jorden; Oplys bjerge

Læs mere

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry 2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry Finn Dalum Larsen Hedehusene Skole 27-10-2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry først udkommet på fransk som Le Petit Prince i 1946 Spørgsmål

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem?

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem? 1 172 - Se, vi går op til Jerusalem 57 - Herre, fordi du 68 - Se, hvilket menneske 192 - Hil dig, frelser og forsoner 466 v. 8-10 af Vor Herres Jesu mindefest 201 - Det hellige kors Hvad mon han tænkte,

Læs mere

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 fyldt af glæde 28 De dybeste lag i mit hjerte 414 Den mægtige finder vi ikke 412 v.4-5 Af som vintræs grene 266 Mægtigste Kriste

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN af Helena Roerich 1879-1949. Hun skrev bl.a. Agni Yoga bøgerne og lagde særlig vægt på Verdensmoderen. Der findes i os alle tre nøgler til udvikling: KÆRLIGHED, SKØNHED og VIDEN.

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere