EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder"

Transkript

1 EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39

2 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 1094/2010 af 24. november 2010 (kaldet "EIOPAforordningen" eller "forordningen") 1 udsteder EIOPA retningslinjer for de nationale kompetente myndigheder (NKM) i forberedelsesfasen frem til anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings og genforsikringsvirksomhed (solvens IIdirektivet) Disse retningslinjer er baseret på artikel 35, 220 og 254 i solvens IIdirektivet I mangel af forberedende retningslinjer kan de europæiske nationale kompetente myndigheder se et behov for at udvikle nationale løsninger for at sikre et forsvarligt risikofølsomt tilsyn. I stedet for at opnå konsekvent og konvergent tilsyn i EU kan der opstå forskellige nationale løsninger, der forhindrer et velfungerende indre marked Det er meget vigtigt, at der findes en konsekvent og konvergent tilgang med hensyn til forberedelsen til Solvens II. Disse retningslinjer bør ses som en del af forberedelsen til Solvens II, idet de fremmer forberedelsen af vigtige områder af Solvens II, som skal sikre, at selskaberne ledes korrekt, og at tilsynsmyndigheden har tilstrækkelige oplysninger til rådighed. Disse områder udgør ledelsessystemet, herunder risikostyringssystemet og en fremadrettet vurdering af egne risici (baseret på principperne om vurdering af egen risiko og solvens, også kaldet ORSA), præansøgning om interne modeller og indsendelse af oplysninger til nationale kompetente myndigheder Tidlig forberedelse er vigtigt for at sikre, at når Solvens II er trådt i kraft i sin helhed, er selskaberne og de nationale kompetente myndigheder velforberedte og klar til at anvende det nye system. De nationale kompetente myndigheder ventes derfor at føre en tæt dialog med selskaberne Som led i forberedelserne til gennemførelsen af Solvens II bør de nationale kompetente myndigheder fra den 1. januar 2014 indføre retningslinjerne i overensstemmelse med dette dokument, så forsikrings og genforsikringsselskaber tager de rigtige skridt til fuld implementering af Solvens II. 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s /39

3 1.7. De nationale kompetente myndigheder bør ved udgangen af februar efter hvert relevant år, første gang senest den 28. februar 2015 baseret på perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, sende en statusrapport til EIOPA om anvendelsen af disse retningslinjer De nationale kompetente myndigheder ventes at sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber forbereder sig på at skulle stille hensigtsmæssige systemer og strukturer til rådighed, som tillader tilstrækkelig udveksling af oplysninger med de nationale kompetente myndigheder Som en forberedende øvelse til gennemførelsen af Solvens II bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at oplysningerne i disse retningslinjer i den indledende fase forud for Solvens II indberettes af som minimum forsikrings og genforsikringsselskaber og af forsikrings og genforsikringskoncerner, som repræsenterer en betydelig del af de nationale markeder. Disse oplysninger bør indberettes i tillæg til eventuelle eksisterende krav til tilsynsrapportering De nationale kompetente myndigheder og selskaber bør udnytte denne forberedelsesfase som en mulighed for at indlede eller fremme en dialog om gennemførelse af rapporteringskrav. De nationale kompetente myndigheder ventes at tage de modtagne oplysninger i betragtning. De nationale kompetente myndigheder forventes ikke at håndhæve eller foretage lovgivningsmæssige foranstaltninger, men det vil sandsynligvis være hensigtsmæssigt at drøfte og planlægge udviklingen med forsikrings og genforsikringsselskaberne. Oplysningerne bør udelukkende anvendes til at vurdere og forbedre forberedelsen til Solvens IIkravene EIOPA har som forberedende foranstaltning til hensigt, at de årlige oplysninger indberettes én gang, inden Solvens II træder i kraft, og de kvartalsvise oplysninger indberettes for det tredje kvartal, der går forud for ikrafttrædelsen af Solvens IIdirektivet. De foreslåede startdatoer for indberetning af oplysninger er baseret på den antagelse, at solvens IIdirektivet træder i kraft den 1. januar Disse indberetningsdatoer revideres således ved udgangen af 2013 baseret på den seneste udvikling med hensyn til OMDII Det bør ikke antages, at der er givet tilsynsgodkendelse til bestemte elementer eller metoder i henhold til Solvens IIdirektivet Med hensyn til indberetninger om interne modeller i forberedelsesfasen tager denne højde for, at selskabet skal forberede sig på det tilfælde, at selskabets interne model ikke bliver godkendt, og at selskaber skal forberede sig på at foretage regulære indberetninger, når Solvens IIdirektivet træder i kraft. Forsikrings og genforsikringsselskaber, der er involveret i en præansøgningsproces om interne modeller, bør indberette oplysninger om solvenskapitalkravet (SCR) beregnet både med standardformlen og med fuld/partiel intern model. Indberetningen med hensyn til standardformlen er 3/39

4 defineret i Retningslinjer for præansøgning om interne modeller mens indberetningen vedrørende fuld eller partiel intern model, med henblik på indberetning af oplysninger, er defineret i disse retningslinjer Hvad angår den beskrivende rapport i forberedelsesfasen er det kun et krav at indberette en delmængde af rapporteringskravene i henhold til Solvens II. Det blev betragtet som for omstændeligt at indberette hele rapporten, og indholdet i disse retningslinjer bør allerede nu give mulighed for en god forberedelse til indberetning af hele den beskrivende rapport, når solvens IIdirektivet træder i kraft Også med hensyn til kvantitative oplysninger er den krævede mængde en delmængde af hele pakken. Som følge deraf vil nogle rapporteringselementer i forberedelsesfasen ikke skulle anvendes Hvad angår rapportering for afgrænsede midler mener EIOPA, at det er meget vigtigt at selskaber forbereder beregning af og indberetning af oplysninger pr. gruppe af afgrænsede midler (RFF) både på enkelt og koncernniveau, da dette vil blive en vigtig del af Solvens II. Derfor blev kravet om indberetning af den største gruppe af afgrænsede midler og den resterende del bibeholdt både på enkelt og koncernniveau. Med hensyn til beregning af SCR på enheds eller koncernniveau, hvis selskabet har afgrænsede midler, vil EIOPA deltage i en dialog med interessenter for at sikre at en passende løsning bliver indarbejdet i de tekniske specifikationer Som led i forberedelsen til gennemførelsen af solvens IIdirektivet kan de nationale kompetente myndigheder allerede nu ønske at anvende den taksonomi, som EIOPA har udviklet til indberetning af oplysninger. Til dette formål findes de relevante støttedokumenter her: reportingformats/index.html. En ny version af disse dokumenter vil blive gjort tilgængelig senere I det tekniske bilag VI beskrives de datakontroller, som de indberettede oplysninger skal opfylde. Dette bilag bør ikke forstås som den endelige holdning til datakontroller, idet forberedelsesfasen kun indeholder en delmængde af Solvens IIrapporteringspakken Når metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet anvendes, må forsikrings og genforsikringsselskaber anvende solvenskapitalkrav og anerkendt kapitalgrundlag i tilknyttede tredjelandsselskaber beregnet i henhold til deres lokale regler, men udelukkende med henblik på disse retningslinjer, og uden at det påvirker Kommissionens fremtidige ækvivalenskontrol eller koncerntilsynsførendes fremtidige beslutninger I overensstemmelse med solvens IIdirektivet ventes de nationale kompetente myndigheder at sikre, at disse retningslinjer anvendes på en måde, som står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de iboende risici i 4/39

5 forsikrings og genforsikringsselskabets virksomhed. Retningslinjerne afspejler allerede nu anvendelsen af proportionalitetsprincippet ved at indarbejde princippet og indføre tærskelværdier på visse områder Med henblik på den kvartalsvise rapportering af balancen i forberedelsesfasen, undtagen hensættelser, behøver kun proportionalitet og væsentlighed i forhold til de kvartalsvise data for tredje kvartal 2015 at blive vurderet. Ved vurderingen af væsentlighed må det erkendes, at de kvartalsvise mål kan bygge på skøn og skønsmetoder i et større omfang end de årlige finansielle data. Måleprocedurerne for den kvartalsvise rapportering skal designes således, at de sikrer, at de endelige oplysninger er pålidelige og er i overensstemmelse med Solvens II standarder, og at alle væsentlige oplysninger, som er relevant for forståelsen af data, rapporteres Med hensyn til beregningen af hensættelserne gennem året, specielt ved den kvartalsvise rapportering i forberedelsesfasen, kan kun tredje kvartal 2015 bygge på simplificerede metoder i beregningen af risiko margen og bedste skøn (uddybes af EIOPA) EIOPA har også overvejet den konkrete sag om captive forsikrings og genforsikringsselskaber, specielt i forhold til den kvartalsvise indberetning af oplysninger. EIOPA mener, at forberedelsesfasen bør være i overensstemmelse med de endelige Solvens IIrammer men også tage højde for indfasning. Tages dette i betragtning har EIOPA besluttet at tillade de nationale kompetente myndigheder at undtage captive forsikrings og genforsikringsselskaber fra indberetning i forhold til tredje kvartal 2015 i det tilfælde, hvor en captive er dækket af den anvendte markedsdel. Captive forsikrings og genforsikringsselskaber skal indberette de årlige oplysninger og skal tages i betragtning i beregningen af markedsandelen EIOPA fremhæver, at denne løsning for den kvartalsvise rapportering ikke foregriber eventuelle fremtidige løsninger til anvendelse under Solvens II for captive forsikrings og genforsikringsselskaber under Solvens IIordningen Retningslinjerne gælder både individuelle forsikrings og genforsikringsselskaber samt forsikrings og genforsikringskoncerner. Derudover skal forsikrings og genforsikringskoncerner tage hensyn til de særlige retningslinjer for koncerner Retningslinjerne i afsnit I, II, III og VIII viser derfor tydeligt, om de gælder for individuelle forsikrings og genforsikringsselskaber eller forsikrings og genforsikringskoncerner. Afsnit IV, V, VI, VII og IX gælder både individuelle forsikrings og genforsikringsselskaber og forsikrings og genforsikringskoncerner. Retningslinje 26 og 33 omhandler specifikt, hvordan sådanne retningslinjer finder anvendelse på forsikrings og genforsikringskoncerner. 5/39

6 1.27. Der kræves ikke noget teoretisk minimumskapitalkrav for forsikringsselskaber, som defineret i artikel 73, stk. 5, i solvens IIdirektivet, da dette ikke hører under disse retningslinjers anvendelsesområde Retningslinjerne er gældende fra den 1. januar /39

7 Afsnit I: Generelle bestemmelser for retningslinjer Retningslinje 1 Generelle bestemmelser for retningslinjer De nationale kompetente myndigheder bør træffe passende foranstaltninger med henblik på at implementere disse retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder inden den 1. januar De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber og koncerner træffer passende foranstaltninger med henblik på at: a) opbygge systemer og strukturer, der giver oplysninger af høj kvalitet med henblik på tilsyn b) indberette de kvalitative og kvantitative oplysninger til deres nationale kompetente myndigheder, som er beskrevet i disse retningslinjer, og som giver de nationale kompetente myndigheder mulighed for at gennemgå og evaluere kvaliteten af oplysningerne og udviklingen. Retningslinje 2 Statusrapport til EIOPA De nationale kompetente myndigheder bør ved udgangen af februar efter hvert relevant år, første gang senest den 28. februar 2015 baseret på perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, sende en statusrapport til EIOPA om anvendelsen af disse retningslinjer. Afsnit II: Omfanget af de indberettede oplysninger Anvendte tærskelværdier Retningslinje 3 Tærskelværdier for indberetning af årlige kvantitative oplysninger I overensstemmelse med artikel 35 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber, der repræsenterer mindst 80 % af den nationale markedsandel, jf. kriterierne i retningslinje 5 til 7, indgiver de årlige kvantitative oplysninger, som er identificeret i retningslinje 13, til de nationale kompetente myndigheder. Retningslinje 4 Tærskelværdier for indberetning af kvartalsvise kvantitative oplysninger I overensstemmelse med artikel 35 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber, der repræsenterer mindst 50 % af den nationale markedsandel, jf. kriterierne i retningslinje 5 til 7, indberetter de kvartalsvise kvantitative oplysninger, som er identificeret i retningslinje 16, til de nationale kompetente myndigheder. Retningslinje 5 Markedsandel 7/39

8 1.34. De nationale kompetente myndigheder bør beregne den nationale markedsandel, jf. retningslinje 3 og 4, baseret på de tilsynsmæssige oplysninger, som forsikrings og genforsikringsselskaber indberetter for regnskabsåret Til opgørelse af den nationale markedsandel bør følgende selskaber udelukkes: a) IkkeEØSlande forsikrings og genforsikringsselskaber med en andel i det nationale marked gennem en filial b) andre EØSlande forsikrings og genforsikringsselskaber med en andel i det nationale marked gennem en filial eller fri udveksling af tjenesteydelser Livs og skadesforsikring bør behandles særskilt. Retningslinje 6 Beregning af markedsandelen for livsforsikring For livsforsikring bør de nationale kompetente myndigheder: a) identificere de forsikrings og genforsikringsselskaber, som tegner livsforsikring eller genforsikring, der forventes at være underlagt solvens IIdirektivet ved ikrafttrædelsesdatoen baseret på tilgængelig information på tidspunktet for underretning b) beregne markedsandelen for hver enkelt ved at dele de livsforsikringsmæssige bruttohensættelser med de samlede livsforsikringsmæssige bruttohensættelser for alle forsikrings og livsforsikringsselskaber, som er identificeret ovenfor c) identificere de forsikrings og genforsikringsselskaber, for hvilke den akkumulerede markedsandel beregnet ovenfor når op på mindst 80 % med henblik på retningslinje 3 og 50 % med henblik på retningslinje 4. Retningslinje 7 Beregning af markedsandelen for skadesforsikring For skadesforsikring bør de nationale kompetente myndigheder: a) identificere de forsikrings og genforsikringsselskaber, som tegner skadesforsikring eller genforsikring, der forventes at være underlagt solvens IIdirektivet ved ikrafttrædelsesdatoen baseret på tilgængelig information på tidspunktet for underretning r b) beregne markedsandelen for hver enkelt ved at dele de tegnede skadesforsikringsmæssige bruttopræmier, såvel direkte forsikring som accepteret genforsikring, med de samlede tegnede skadesforsikringsmæssige bruttopræmier, såvel direkte forsikring som accepteret genforsikring, i alle forsikrings og livsforsikringsselskaber, som er identificeret ovenfor c) identificere de forsikrings og genforsikringsselskaber, for hvilke den akkumulerede markedsandel beregnet ovenfor når op på mindst 80 % med henblik på retningslinje 3 og 50 % med henblik på retningslinje 4. Retningslinje 8 Underretning fra de nationale kompetente myndigheder til forsikrings/ og genforsikringsselskaber 8/39

9 1.39. De nationale kompetente myndigheder bør underrette de forsikrings og genforsikringsselskaber, som falder ind under disse tærskelværdier, senest 11 måneder inden de indledende indberetningsdatoer, jf. retningslinje 35. Retningslinje 9 Tærskelværdier for indberetning af koncerners årlige kvantitative oplysninger I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at som minimum de deltagende forsikrings og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber, der er moderselskab i en forsikrings eller genforsikringskoncern med samlede aktiver på over EUR 12 mia. eller tilsvarende i den nationale valuta i koncernbalancen for regnskabsåret 2012, indberetter de årlige kvantitative oplysninger, som er identificeret i retningslinje 17, til den koncerntilsynsførende Det tilsvarende beløb i national valuta bør beregnes ved hjælp af valutakursen ultimo rapporteringsperioden, jf. tilsynsformålet ovenfor Såfremt der i en medlemsstat ikke er nogen forsikrings eller genforsikringskoncerner med hovedsæde inden for medlemsstatens område, der falder ind under punkt 1.41, bør de nationale kompetente myndigheder beslutte, om forsikrings eller genforsikringskoncerner med hovedsæde inden for medlemsstatens område bør indberette de årlige kvantitative oplysninger, som er identificeret i retningslinje 17, til den koncerntilsynsførende under hensyntagen til som minimum arten, omfanget og kompleksiteten af de iboende risici for selskabet eller koncernen og dens betydning for det lokale marked Såfremt metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet, anvendes, bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at de samlede aktiver beregnes og formidles til den koncerntilsynsførende baseret på den forholdsmæssige sum af alle samlede aktiver i forsikrings eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som tilhører koncernen, i forbindelse med koncernens solvensberegning. Retningslinje 10 Tærskelværdier for koncerners kvartalsvise kvantitative rapportering I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at som minimum de deltagende forsikrings og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber, der er moderselskab i en forsikrings eller genforsikringskoncern med samlede aktiver på over EUR 12 mia. eller tilsvarende i den nationale valuta i koncernbalancen for regnskabsåret frem til udgangen af 2012, indberetter de kvartalsvise kvantitative oplysninger, som er identificeret i retningslinje 20, til den koncerntilsynsførende Det tilsvarende beløb i national valuta bør beregnes ved hjælp af valutakursen ultimo rapporteringsperioden, jf. tilsynsformålet ovenfor. 9/39

10 1.46. Såfremt der i en medlemsstat ikke er nogen forsikrings eller genforsikringskoncerner med hovedsæde inden for medlemsstatens område, der falder ind under punkt 1.45, bør den nationale kompetente myndighed beslutte, om forsikrings eller genforsikringskoncerner med hovedsæde inden for medlemsstatens område bør indberette de kvartalsvise kvantitative oplysninger, som er identificeret i retningslinje 20, til den koncerntilsynsførende under hensyntagen til som minimum arten, omfanget og kompleksiteten af de iboende risici for selskabet eller koncernen og dens betydning for det lokale marked Såfremt metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet, anvendes, bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at de samlede aktiver beregnes og formidles til den nationale kompetente myndighed af koncernen, baseret på den forholdsmæssige sum af alle samlede aktiver i alle forsikrings eller genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, som tilhører koncernen, i forbindelse med koncernens solvensberegning. Retningslinje 11 Underretning fra de nationale kompetente myndigheder til deltagende forsikrings/ og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber, som er moderselskab for en forsikrings/ eller genforsikringskoncern De nationale kompetente myndigheder bør underrette det deltagende forsikrings og genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab, som er moderselskab for en forsikrings eller genforsikringskoncern, som falder ind under disse tærskelværdier, senest 11 måneder inden de indledende referencedatoer for indberetning, jf. retningslinje 35, om at de skal indberette de kvartalsvise kvantitative oplysninger identificeret i retningslinje 20, og at de skal indberette de årlige kvantitative oplysninger som er identificeret i retningslinje 17, til den koncerntilsynsførende. Retningslinje 12 Tærskelværdier for beskrivende rapportering I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber og det deltagende forsikrings og genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab, som hører ind under anvendelsesområdet for retningslinje 3 og 9, indberetter de beskrivende oplysninger, som er identificeret i afsnit IV til VI i disse retningslinjer, til de tilsvarende nationale kompetente myndigheder. Afsnit III: Kvantitative oplysninger Retningslinje 13 Kvantitative årlige oplysninger I overensstemmelse med artikel 35 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at enkelte forsikrings og genforsikringsselskaber, der falder ind under anvendelsesområdet for retningslinje 3, årligt indberetter følgende oplysninger (som er defineret i det tekniske bilag I og beskrevet i 10/39

11 detaljer i det tekniske bilag II) til de nationale kompetente myndigheder under nedenstående referencer: a) S b Indberetningens indhold: b) S b Grundlæggende oplysninger c) S b Balance d) S b Aktiver og passiver efter valuta e) S b Liste over aktiver f) S b Åbne derivatpositioner g) S b Forsikringsmæssige hensættelser for livs og sygeforsikring beregnet på et teknisk grundlag magen til livsforsikring h) S b Skadesforsikringsmæssige hensættelser i) S b Kapitalgrundlag j) S b Solvenskapitalkrav Standardformel eller partielle interne modeller k) S b Solvenskapitalkrav Partielle interne modeller l) S b Solvenskapitalkrav Fulde interne modeller m) S b Solvenskapitalkrav Markedsrisiko n) S b Solvenskapitalkrav Modpartsrisiko o) S b Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for livsforsikring p) S b Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for sygeforsikring q) S b Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for skadesforsikring r) S b Solvenskapitalkrav Operationel risiko s) S b Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for skadesforsikring katastrofer t) S b Minimumkapitalkrav Undtagen forsikringsselskaber, som defineret i artikel 73, stk. 5 i solvens IIdirektivet u) S b Minimumkapitalkrav Forsikringsselskaber, som defineret i artikel 73, stk. 5 i solvens IIdirektivet Oplysningen i litra d) bør indberettes for det antal valutaer, der er nødvendige for at rapportere minimum 90 % af de totale aktiver og passiver, hvor den valuta, der skal rapporteres, er for det underliggende aktiv eller den underliggende forpligtelse Oplysningerne i litra g) og h) pr. land bør indberettes for hjemlandet og det antal lande, der er nødvendige for at rapportere op til 90 % af det bedste skøn for direkte forretning for et særskilt forretningsområde, hvor resten rapporteres som EØSlande uden for bagatelgrænsen eller IkkeEØSlande uden for bagatelgrænsen. Retningslinje 14 Kvantitative årlige oplysninger Interne modeller De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber, der deltager i præansøgningsprocessen med den relevante nationale kompetente myndighed om en intern model, som skal anvendes til beregning af solvenskapitalkravet, årligt indberetter de relevante 11/39

12 oplysninger, som er identificeret i retningslinje 13, inden for de tidsgrænser, der er defineret i retningslinje 35 til den nationale kompetente myndighed I forbindelse med oplysninger om beregningerne i den interne model af solvenskapitalkrav bør den relevante information identificeret i m) til s) i retningslinje 13 i henhold til den specifikke kategorisering af risici i den specifikke interne model og enhver anden oplysning krævet af den nationale kompetente myndighed om den interne model under præansøgningsprocessen indberettes i henhold til de specifikke skemaer aftalt med den respektive nationale kompetente myndighed. Retningslinje 15 Kvantitative årlige oplysninger Afgrænsede midler Med hensyn til oplysningen om solvenskapitalkravet på enkeltvirksomhedsniveau i litra j) i retningslinje 13 bør indberetning ske separat for den gruppe af afgrænsede midler med det mest væsentlige teoretiske solvenskapitalkrav og for den resterende del af selskabets forretning ved at benytte S l Oplysningerne i litra m) til s) i retningslinje 13 bør indberettes separat for den gruppe af afgrænsede midler med det mest væsentlige teoretiske solvenskapitalkrav og for den resterende del af selskabets forretning ved at benytte S l S l og S l Hvis et selskab benytter en intern model til beregning af solvenskapitalkravet, bør der tages hensyn til det teoretiske SCR for den væsentligste gruppe af afgrænsede midler og den resterende del, når de relevante oplysninger i k) og l) i retningslinje 13 indberettes i henhold til de specifikke skemaer aftalt med den nationale kompetente myndighed. Retningslinje 16 Kvantitative kvartalsvise oplysninger I overensstemmelse med artikel 35 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at enkelte forsikrings og genforsikringsselskaber, der hører under anvendelsesområdet for retningslinje 4, kvartalsvist indberetter følgende oplysninger (som er defineret i det tekniske bilag I og beskrevet i detaljer i det tekniske bilag II) til de nationale kompetente myndigheder under nedenstående referencer: a. S a Indberetningens indhold: b. S a Grundlæggende oplysninger c. S a Balance d. S a Liste over aktiver e. S a Åbne derivatpositioner f. S a Forsikringsmæssige hensættelser for livs og sygeforsikring beregnet på et teknisk grundlag magen til livsforsikring g. S a Skadesforsikringsmæssige hensættelser h. S a Kapitalgrundlag 12/39

13 i. S a Minimumkapitalkrav Undtagen forsikringsselskaber, som defineret i artikel 73, stk. 5, i solvens IIdirektivet j. S a Minimumkapitalkrav Forsikringsselskaber, som defineret i artikel 73, stk. 5, i solvens IIdirektivet Uanset retningslinje 4 kan den nationale kompetente myndighed undtage captive forsikrings og genforsikringsselskaber fra indberetning af oplysningerne nævnt i foregående afsnit. Retningslinje 17 Kvantitative årlige koncernoplysninger I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at deltagende forsikrings og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber, der er moderselskab i en forsikrings eller genforsikringskoncern, der hører under anvendelsesområdet for retningslinje 9, årligt indberetter følgende oplysninger (som er defineret i det tekniske bilag I og beskrevet i detaljer i det tekniske bilag II) til de nationale kompetente myndigheder under nedenstående referencer: a) S g Indberetningens indhold: b) S g Grundlæggende oplysninger c) S g Balance, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens II direktivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet d) S g Liste over aktiver e) S g Åbne derivatpositioner f) S g Kapitalgrundlag g) S g Solvenskapitalkrav Standardformel eller partielle interne modeller, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet h) S g Solvenskapitalkrav Partielle interne modeller, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet i) S g Solvenskapitalkrav Fulde interne modeller, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet j) S g Solvenskapitalkrav Markedsrisiko, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet k) S g Solvenskapitalkrav Modpartsrisiko, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet l) S g Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for livsforsikring, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens II direktivet 13/39

14 m) S g Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for sygeforsikring, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens II direktivet n) S g Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for skadesforsikring, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet o) S g Solvenskapitalkravet Operationel risiko, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet p) S g Solvenskapitalkrav Forsikringsrisiko inden for skadesforsikring katastrofer, når metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet q) S g Koncernselskaber r) S g Krav til forsikrings og genforsikringsselskaber s) S g Andre regulerede og ikkeregulerede finansielle selskaber, herunder krav til forsikringsholdingselskaber t) S g Bidrag til koncernens forsikringsmæssige hensættelser I overensstemmelse med artikel 220, stk. 2, i solvens IIdirektivet, uanset afsnit 1.63, beslutter de nationale kompetente myndigheder, der fungerer som koncerntilsynsførende, efter konsultation af de øvrige kompetente tilsynsmyndigheder og koncernen selv, om et forsikrings eller genforsikringsselskab kan anvende metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet eller en kombination af metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet og metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet, når det ikke er hensigtsmæssigt udelukkende at anvende metode 1 for EØSlande aktiviteter Med hensyn til selskaber fra tredje lande bør den koncerntilsynsførende og forsikrings og genforsikringskoncerner deltage i en dialog om, hvilken metode koncernen skal benytte til beregning af solvenskapitalkravet. Forsikrings og genforsikringskoncernen skal forklare, hvorfor det ikke findes hensigtsmæssigt udelukkende at anvende metode 1 for den koncerntilsynsførende Under forberedelsesfasen bør koncernen beslutte, efter dialogen med den koncerntilsynsførende, hvilken metode, der skal anvendes. I det tilfælde, hvor koncernen i forberedelsesfasen agter at anvende metode 2 eller en kombination af metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet og metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens IIdirektivet, og dette ikke er i overensstemmelse med udfaldet af dialogen, skal forsikrings og genforsikringskoncernerne formidle rationalet for afvigelse fra udfaldet af dialogen, før solvenskapitalkravsberegningen påbegyndes i forberedelsesfasen. 14/39

15 1.64. Anvendelsen af metode 2 eller en kombination af metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet og metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens II direktivet bør kunne anvendes uden at det berører en fremtidig beslutning truffet af koncerntilsynsførende, når solvens IIdirektivet er gældende. Retningslinje 18 Kvantitative årlige koncernoplysninger Interne modeller De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at koncerner, der deltager i præansøgningsprocessen med den relevante nationale myndighed om en intern model, som skal anvendes til beregning af solvenskapitalkravet, årligt indberetter de relevante oplysninger, som er identificeret i retningslinje 17, inden for de tidsgrænser, der er defineret i retningslinje 35 til den nationale kompetente myndighed I det tilfælde, at koncerninterne modeller i præansøgning både anvendes til beregning af koncernens solvenskapitalkrav og solvenskapitalkrav for nogle tilknyttede selskaber, bør oplysninger om den interne models beregning af solvenskapitalkravet for den relevante information identificeret i litra j) til p) i retningslinje 17 i henhold til den specifikke kategorisering af risici i den interne model og enhver yderligere information anmodet om af den nationale kompetente myndighed om den interne model i præansøgningen indberettes i henhold til de skemaer der er aftalt med den respektive nationale kompetente myndighed. Retningslinje 19 Kvantitative årlige koncernoplysninger Afgrænsede midler Hvis metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens II direktivet bør oplysningerne i litra g) i retningslinje 17 indberettes separat for den gruppe af afgrænsede midler med det væsentligste teoretiske solvenskapitalkrav og for den resterende del af koncernen ved anvendelse af S n i tillæg til oplysninger om beregning af solvenskapitalkravet på koncernniveau Hvis metode 1 som defineret i artikel 230 i solvens IIdirektivet anvendes enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i solvens II direktivet bør oplysninger i litra i) til p) i retningslinje 17, indberettes separat for den gruppe af afgrænsede midler med det væsentligste teoretiske solvenskapitalkrav og for den resterende del af koncernen ved anvendelse af S n til S n og S n Når metode 2 som defineret i artikel 233 i Solvens IIdirektivet anvendes bør oplysningerne i litra r) i retningslinje 17 i cellerne B1 til B7 som defineret i bilag II indberettes separat for forsikrings og genforsikringsselskaber på enhedsniveau om den gruppe af afgrænsede midler med det væsentligste teoretiske solvenskapitalkrav og om den resterende del af koncernen ved anvendelse af S n Hvis et selskab benytter en intern model til beregning af solvenskapitalkravet, bør der tages hensyn til det teoretiske SCR for den væsentligste gruppe af afgrænsede midler og den resterende del, når de relevante oplysninger i h) og i) i 15/39

16 retningslinje 17 indberettes i henhold til de specifikke skemaer aftalt med den nationale kompetente myndighed. Retningslinje 20 Kvantitative kvartalsvise koncernoplysninger I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at deltagende forsikrings og genforsikringsselskaber eller forsikringsholdingselskaber, der er moderselskab i en forsikrings eller genforsikringskoncern, der hører under anvendelsesområdet for retningslinje 10, kvartalsvist indberetter følgende oplysninger, som er defineret i det tekniske bilag I og beskrevet i detaljer i det tekniske bilag II, til de nationale kompetente myndigheder under nedenstående referencer: a) S f Indberetningens indhold: b) S f Grundlæggende oplysninger c) S f Balance, når metode 1 som defineret i artikel 230 i Solvens II direktivet anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2 som defineret i artikel 233 i Solvens IIdirektivet d) S f Liste over aktiver e) S f Åbne derivatpositioner f) S f Kapitalgrundlag. Afsnit IV: Beskrivende oplysninger om ledelsessystem Retningslinje 21 Oplysninger om generelle ledelseskrav I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende generelle ledelseskrav til forsikrings og genforsikringsselskaber: a) oplysninger, der giver den nationale kompetente myndighed mulighed for at få en god forståelse af selskabets ledelsessystem og vurdere, om det er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets forretningsstrategi og drift b) oplysninger vedrørende selskabets ansvarsfordeling, rapporteringskanaler og fordeling af funktioner c) strukturen i selskabets administrations, ledelses eller tilsynsorgan med en beskrivelse af deres vigtigste rolle og ansvar og en kort beskrivelse af ansvarsfordelingen i disse organer, navnlig om der findes relevante udvalg, samt en beskrivelse af de vigtigste roller og ansvar for nøglefunktioner, som disse organer har. Retningslinje 22 Oplysninger om egnetheds/ og hæderlighedskravene I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers overholdelse af egnetheds og hæderlighedskravene: 16/39

17 a) en liste over de personer i selskabet eller uden for selskabet, såfremt selskabet har outsourcet nøglefunktioner, som er ansvarlige for nøglefunktioner b) oplysninger om politikker og processer, som selskabet har etableret for at sikre, at disse personer opfylder kravene til egnethed og hæderlighed. Retningslinje 23 Oplysninger om risikostyringssystemet I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers risikostyringssystem: a) en beskrivelse af selskabets risikostyringssystem, herunder strategier, processer og rapporteringsprocedurer, og hvordan det til stadighed kan identificere, måle, overvåge, styre og, på såvel et individuelt som et aggregeret plan, indberette de risici, som de er eller kan blive udsat for b) en beskrivelse af, hvordan risikostyringssystemet, herunder risikostyringsfunktionen, gennemføres og integreres i selskabets organisationsstruktur og beslutningstagningsproces c) oplysninger om selskabets risikostyringsstrategier, mål, processer og rapporteringsprocedurer for de enkelte risikokategorier med en forklaring af, hvordan disse dokumenteres, overvåges og håndhæves d) oplysninger om, hvordan selskabet opfylder sin forpligtelse i forhold til "prudent person"princippet, som anført i retningslinjerne 22 til 30 vedrørende ledelsessystem e) oplysninger om, hvordan selskabet kontrollerer, om kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsinstitutter er hensigtsmæssige, herunder hvordan og i hvilket omfang kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsinstitutter anvendes. Retningslinje 24 Oplysninger om internt kontrolsystem I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers interne kontrolsystem: a) en beskrivelse af selskabets interne kontrolsystem b) oplysninger om det interne kontrolsystems nøgleprocedurer, og c) en beskrivelse af, hvordan compliancefunktionen gennemføres. Retningslinje 25 Yderligere oplysninger I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter øvrige væsentlige oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers ledelsessystem. Retningslinje 26 Oplysninger om ledelsessystem Koncerner 17/39

18 1.77. I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at retningslinje 20 til 24 finder anvendelse på koncerner De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at koncerner indberetter følgende yderligere oplysninger: a) en beskrivelse af, hvordan risikostyringssystemet og det interne kontrolsystem samt rapporteringsprocedurer gennemføres ensartet i alle selskaber, som er omfattet af koncerntilsynet, jf. retningslinjerne for ledelsessystem b) hvor det er relevant en erklæring om, at det deltagende forsikrings eller genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskabet har gjort brug af muligheden for at udfærdige en fremadrettet vurdering af egne risici som anført i retningslinje 20 og 23 i retningslinjerne for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) i et enkelt dokument c) oplysninger om væsentlige koncerninterne outsourcingordninger d) kvalitative og kvantitative oplysninger om væsentlige specifikke risici på koncernniveau. Retningslinje 27 Oplysninger om ledelsesstruktur I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter et organisationsdiagram med placeringen af personer, der besidder nøglefunktioner, i forbindelse med oplysningerne om ledelsesstruktur. Afsnit V: Beskrivende oplysninger om kapitalstyring Retningslinje 28 Oplysninger om kapitalgrundlag I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers og koncerners kapitalgrundlag: a) en kvantitativ og kvalitativ forklaring af eventuelle væsentlige forskelle mellem egenkapitalen, som den fremgår af selskabets regnskaber, og overskydende aktiver i forhold til passiver beregnet med henblik på opgørelse af solvenskravet b) oplysninger om strukturen, mængden og kvaliteten af basiskapitalgrundlag og supplerende kapitalgrundlag I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende koncernens kapitalgrundlag: a) Hvordan koncernens kapitalgrundlag er beregnet med fradrag af eventuelle koncerninterne transaktioner, herunder koncerninterne transaktioner med selskaber i andre finansielle sektorer. 18/39

19 b) Arten af restriktionerne for kapitalgrundlagets omsættelighed og ombyttelighed i eventuelle tilknyttede selskaber. Afsnit VI: Beskrivende oplysninger om værdiansættelse med henblik på opgørelse af solvenskravet Retningslinje 29 Oplysninger om værdiansættelse af aktiver I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers værdiansættelse af deres aktiver med henblik på opgørelse af solvenskravet: a) særskilt for hver væsentlig aktivklasse værdien af aktiverne samt en beskrivelse af de grundlag, metoder og hovedantagelser, der anvendes til værdiansættelse med henblik på opgørelse af solvenskravet b) særskilt for hver væsentlig aktivklasse en kvantitativ og kvalitativ forklaring af eventuelle væsentlige forskelle mellem de grundlag, metoder og hovedantagelser, som selskabet anvender til værdiansættelse med henblik på opgørelse af solvenskravet, og de, der anvendes til værdiansættelse i regnskaber. Retningslinje 30 Oplysninger om værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers værdiansættelse af deres forsikringsmæssige hensættelser med henblik på opgørelse af solvenskravet: a) særskilt for hvert væsentligt forretningsområde værdien af forsikringsmæssige hensættelser, herunder beløbet for bedste skøn og risikotillægget, samt en beskrivelse af de grundlag, metoder og hovedantagelser, der anvendes til at værdiansætte dem med henblik på opgørelse af solvenskravet b) en beskrivelse af usikkerheden i forbindelse med de forsikringsmæssige hensættelser c) særskilt for hvert væsentligt forretningsområde en kvantitativ og kvalitativ forklaring af eventuelle væsentlige forskelle mellem de grundlag, metoder og hovedantagelser, som selskabet anvender til værdiansættelse med henblik på opgørelse af solvenskravet, og de, der anvendes til værdiansættelse i regnskaber d) en beskrivelse af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, indeholder oplysninger om de relevante aktuarmæssige metoder og antagelser, 19/39

20 som anvendes i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, herunder oplysninger om eventuelle forenklinger i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, herunder beregningen af risikotillægget og fordelingen på de enkelte forretningsområder, samt en begrundelse for, at den valgte metode står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risiciene. Retningslinje 31 Oplysninger om værdiansættelse af andre forpligtelser I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter følgende oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers værdiansættelse af andre forpligtelser med henblik på opgørelse af solvenskravet: a) særskilt for hver væsentlig klasse af andre forpligtelser værdien af de andre forpligtelser samt en beskrivelse af de grundlag, metoder og hovedantagelser, der anvendes til at værdiansætte dem med henblik på opgørelse af solvenskravet b) særskilt for hver væsentlig klasse af andre forpligtelser en kvantitativ og kvalitativ forklaring af eventuelle væsentlige forskelle mellem de grundlag, metoder og hovedantagelser, som selskabet anvender til værdiansættelse med henblik på opgørelse af solvenskravet, og de, der anvendes til værdiansættelse i regnskaber. Retningslinje 32 Andre væsentlige oplysninger I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, omfatter et særskilt afsnit om andre væsentlige oplysninger vedrørende forsikrings og genforsikringsselskabers værdiansættelse af aktiver og passiver med henblik på opgørelse af solvenskravet I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør oplysningerne om værdiansættelse af aktiver og passiver med henblik på opgørelse af solvenskravet omfatte en beskrivelse af: a) de relevante antagelser vedrørende fremtidige ledelseshandlinger b) de relevante antagelser vedrørende forsikringstageres adfærd I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den beskrivende rapport, jf. retningslinje 12, indeholder følgende oplysninger, når forsikrings og genforsikringsselskaber anvender mark to modelteknikker: a) identificering af de aktiver og passiver, som denne tilgang til værdiansættelse gælder for b) begrundelse for brugen af denne tilgang til værdiansættelse af aktiver og passiver, jf. litra a) c) dokumentation for de underliggende antagelser for denne tilgang til værdiansættelse 20/39

21 d) vurdering af usikkerheden i forbindelse med værdiansættelse af aktiver og passiver, jf. litra a). Retningslinje 33 Oplysninger om værdiansættelse med henblik på opgørelse af solvenskravet Koncerner I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at retningslinje 29 til 32 finder anvendelse på koncerner og derudover omfatter oplysninger om koncernens værdiansættelse med henblik på opgørelse af solvenskravet, hvor de grundlag, metoder og hovedantagelser, der anvendes på koncernniveau til værdiansættelse af koncernens aktiver, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser med henblik på opgørelse af solvenskravet, adskiller sig væsentligt fra dem, der anvendes af koncernens datterselskaber til værdiansættelse af dens aktiver, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser med henblik på opgørelse af solvenskravet, samt en kvantitativ og kvalitativ forklaring af eventuelle væsentlige forskelle. Afsnit VII: Rapporteringsprocedure og selskabernes rapporteringspolitik Retningslinje 34 Selskabernes rapporteringspolitik I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber udarbejder en rapporteringspolitik, der opfylder retningslinje 9 i retningslinjerne for ledelsessystem og desuden: a) beskriver, hvilken forretningsenhed der er ansvarlig for at udarbejde eventuelle rapporter til den tilsynsførende, samt hvilke forretningsenheder der er ansvarlige for at føre kontrol med eventuelle rapporter til den tilsynsførende b) beskriver processer og tidsplan for opfyldelsen af de forskellige rapporteringskrav samt kontrol og godkendelse c) forklarer de processer og kontrolmekanismer, der skal garantere pålideligheden, fuldstændigheden og konsekvensen af oplysningerne, så de er lettere at analysere og sammenligne i alle årene. Afsnit VIII: Datoer for første anvendelse og tidsfrister Retningslinje 35 Referencedatoer for første indberetning og tidsfrister for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber indberetter de årlige kvantitative oplysninger, som er omhandlet i afsnit III, retningslinje 13, 14 og 15, for det regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2014, senest 22 uger efter regnskabsårets afslutning I overensstemmelse med artikel 35 og 254 i Solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber 21/39

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPACP 13/08 DA Retningslinjer for ledelsessystem 1/20 Retningslinjer for ledelsessystem Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 1094/2010 af 24. november 2010 (kaldet "EIOPAforordningen"

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller EIOPACP 13/011 DA Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1/34 Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1. Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond BEK nr 1414 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0064 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA-BoS-14/253 DA Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1390 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0063 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse.

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse. Tórshavn 17. juli 2017 Journalnr.: 16/00163-2 Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Forsikringstilsynet

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste 20. november 2015 Ref. cne J.nr. 162-0023 Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Finanstilsynet sender

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber I medfør af 64 b, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 2. december 2016 29. november 2016. Nr. 1424. Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere