Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter"

Transkript

1 Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

2 Bedre Byggekompetencer SBi anvisning om afløbsinstallationer Projektet er en delleverance til en kommende opdatering og fornyelse af SBi anvisning vedrørende afløbsinstallationer. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og SBi. Der er knyttet en faglig følgegruppe til projektet. Arbejdet med den nye anvisning vil dels fokusere på at få opdateret indholdet med nye lovregler, og på at få indarbejdet nye anvisninger vedrørende eksempelvis håndtering af regnvand på egen grund. Den nye anvisning udgives både elektronisk og i trykt form. Endvidere er det tanken, at afholde kurser i forbindelse med udgivelsen. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. SBi vådrumsanvisning til erhvervsskolerne SBi s anvisninger er grundstenene i byggeriets tekniske fælleseje. Anvisningers form og sprog er målrettet rådgivere i bygge-branchen. SBi udvikler en vådrumsanvisning til brug for de udførende, samt studerende på byggeriets erhvervs- og efteruddannelser. Anvisningen vil blive rigt illustreret, og der vil kan udarbejdes 3D modeller og film til at understøtte teksten i anvisningen. GI BEVILLING: Efteruddannelser af arkitekter +2 Pilotprojektets formål er at tilrettelægge og gennemføre et 2-årigt, deltids uddannelsesforløb for 20 unge arkitekter ansat i arkitektvirksomheder. Uddannelsen skal professionalisere de unge arkitekter, så de hurtigere får en forståelse af egen og andres rolle i byggeprocesserne, og hurtigere kan arbejde kvalificeret med alle aspekter af byggeriets komplekse problemstillinger i både eksisterende og i nyt byggeri. Efter gennemførelsen og en evaluering af pilotprojektet, skal forløbet etableres som en permanent, selvfinansierende ordning. ANSØGER: ARKITEKTFORENINGER M.FL. GI BEVILLING:

3 Bedre Byggekompetencer Film om arbejdsmiljøansvar ved bygningsrenovering BAR Bygge og Anlæg (BAR-BA udarbejder en række film, med det formål at formidle viden og metoder om arbejdsmiljørigtig bygningsrenovering. Filmene skal vise hvordan planlægningsmetoder og konstruktive samarbejdsprocessor kan anvendes i renoveringsprojekter for at skabe bedre arbejdsmiljø i udførelsesfasen. ANSØGER: BAR-BA GI BEVILLING: Dampspærre i lofter Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner. Projektet er særligt relevant i forbindelse med efterisolering ved energirenovering af boliger og andre bygninger, hvor der kan være uklarhed om den eksisterende konstruktions luft- og diffusionstæthed, eller hvor det kan være vanskeligt at etablere en tilstrækkelig tæt dampspærre. GI BEVILLING: Sommerskole Projektets formål er at udvikle og gennemføre 3 ugers sommerskole for bygningskonstruktørstuderende, ingeniørstuderende og arkitektstuderende med fokus på tværfaglig samarbejde vedr. bygningsrenovering. Elementer i uddannelsesforløbet vil være casebaseret, hvor blandt andet ældre etageejendomme vil indgå. ANSØGER: VIA UNIVERSITY COLLEGE GI BEVILLING: Behovsanalyse. Undervisningsmateriale om bæredygtighed til erhvervsskolerne Henning Larsen Architects (HLA) gennemfører i tæt samarbejde med Byggeriets Uddannelser en analyse af behovet for undervisningsmateriale vedrørende bæredygtighed på erhvervsskolerne. Projektet udspringer dels af den nye erhvervsskolereform, hvor viden om bæredygtighed indgår som et læringsmål, og dels af en dialog mellem HLA, Byggeriets Uddannelser og GI om behovet for relevant undervisningsmateriale på erhvervsskolerne. ANSØGER: HENNING LARSEN ARCHITECTS GI BEVILLING:

4 Bedre Byggekompetencer Mikroprojektering I mange renoveringsprojekter har rådgivere udført projektering til brug for de udførende, men der er også mange situationer, hvor en række beslutninger og valg reelt er overladt til de udførende. Det kan enten være fordi renoveringsprojektet ikke er detailprojekteret eller hvor der slet ikke foreligger et egentligt projekteringsgrundlag, fordi bygherren har henvendt sig direkte til en udførende. Formålet med dette projekt er at etablere en dybere forståelse af, hvordan især de udførende håndterer beslutninger og valg i de situationer, hvor der ikke foreligger et egentligt projekteringsgrundlag. ANSØGER: INNOBYG SAMLET PROJEKTSUM: YouTube kampagne for erhvervsuddannelser Projektet formål er at optage 36 små film på ca. 2 min. om hvert af de deltagende fag ved DM i Skills. Filmene skal markedsføre de enkelte fag på en sjov måde og skal lægges på YouTube, hvor en bred kreds af unge og deres forældre kan se dem. Filmene skal udformes i youtube-genren how to, hvor hvert enkelt erhvervsuddannelsesfag præsenteres gennem hverdagsopgaver for faget. Filmene produceres i tæt samarbejde med fagfolk fra skoler, virksomheder og elever fra landets erhvervsskoler. ANSØGER: SKILLSDENMARK GI BEVILLING: KR. Efteruddannelse inden for murerfaget Udvikling af en model for fremtidigt samarbejde omkring overførsel af viden fra Teknologisk Institut til undervisere, murerlærlinge på fagskolerne såvel som murere på efteruddannelse. Der satses på flere fronter: efteruddannelse af fagskolelærere, produktion eller tilretning/ tilgængeliggørelse af undervisningsmaterialer i flere former, indlæg på murernes faglærerkonference, direkte undervisning på skoler der videofilmes, både til lærlinge og til efteruddannelse. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. 4

5 Bedre Byggekompetencer Kampagne for Gode Tage Videreførelse formidlingsindsatsen på landets erhvervsskoler vedr. "Gode tage". Gode Tage består blandt andet af en mobil udstilling og en faglig hjemmeside. ANSØGER: BVB PROJEKTSTART: 2003 GI BEVILLING: KR. Bog humane byer Humane byer skal beskrive hvordan vi kan forny byen, med byrum for mennesker, respekt for ældre bygningsværdier og overlejret historie samt ny arkitektur i en menneskelig skala. Bogens kerne er livskvaliteten i det bebyggede miljø. Bogen tager sit udgangspunkt i den danske og europæiske tradition for den klassiske tætte by. Bogen fokuserer på de fysiske og rumlige forhold, på bebyggelsesmønstre, adgangsprincipper og disses kobling til de offentlige gader og veje. Alt sammen forhold, som danner forudsætninger for et rigt socialt byliv i byens rum. ANSØGER: ARKITEKT KARSTEN PÅLSSON GI BEVILLING: KR. Kampagne for Gode Vådrum Videreførelse formidlingsindsatsen på landets erhvervsskoler vedr. "Gode tage". Gode Vådrum består blandt andet af en mobil udstilling og en faglig hjemmeside. ANSØGER: BVB PROJEKTSTART: 2009 GI BEVILLING: KR. Klassiske håndværk Projektets formål er at lave 8-10 kortfilm om klassiske bygningshåndværk, primært for at bevare historisk viden om disse håndværk, men også for at øge interessen for gamle håndværk. Filmene skal være tilgængelige på byggefilm.dk, og kan anvendes frit af alle, skal bidrage til den fælles viden om disse håndværk, og bidrage til, at håndværkere også i fremtiden vil få mulighed for at kunne mestre gamle discipliner. ANSØGER: TEKNIK & SALG APS GI BEVILLING: KR. 5

6 Bedre Byggekompetencer Case competition Formålet med foranalysen er at afsøge mulighederne og interessen for at igangsætte en tværfaglig konkurrence blandt ingeniør- og arkitektstuderende en såkaldt case competition. Konkurrencen skal dels fremme udviklingen af helhedsorienteret og bæredygtig renovering med høj arkitektonisk kvalitet og dels sætte fokus på og skærpe interessen for at arbejde med renovering blandt studerende. Forbilledet for projektet er tidligere gennemførte case competitions på blandt andet CBS. Projektet udspringer af Tænketanken om Bygningsrenoverings initiativ nr. 1 om fremme af helhedstænkning ved renovering ANSØGER: ARKITEKTFORENINGEN. GI BEVILLING: KR. Murstensbyggeri fra 40'erne og 50'erne Hvordan kan 1940 ernes og 1950 ernes murede boligbebyggelser bedst renoveres? Realdania har sammen med Landsbyggefonden og GI iværksat en kampagne, der skal formidle og udvikle nye, helhedsorienterede løsninger. Formålet er at sikre solid formidling af eksempler og viden, som ejendomsejere, rådgivere, brugere og myndigheder skal være opmærksom på ved renovering af murede boligbebyggelser fra 40'erne og 50'erne. kampagnen består af en manual, en pixi-bog, der samler viden om renovering at periodens bygninger samt en række andre formidlingsinitiativer. Hele projektet løftes af et demonstrationsprojekt, hvor en række af de anviste løsningsforslag afprøves. ANSØGER: REALDANIA GI BEVILLING: 1 MIO. KR. Sponsorat WorldSkills 2015 Projektet formål er, at sikre DM Skills vinderne indenfor fagene flisemurer, bygningsmaler, bygningssnedker og tømrer bedst mulige træningsforberedelse forud for deltagelse i VM i Skills. Sponsoratet går til tilrettelæggelse og gennemførelse af træning for DM Skills vinderne. Træningen foregår på de erhvervsskoler, hvor eleverne går. ANSØGER: BYGGERIETS UDDANNELSER GI BEVILLING: KR. Bæredygtig energirenovering af bevaringsværdige bygninger Udvikling af ny praksis i kommunerne, der understøtter at private og almene bygherrer kan realisere potentialet for 35% energibesparelser ved renovering af bevaringsværdige bygninger med SAVE værdi 3 4. Der skal gennemføres demonstrationsprojekter som kan afprøve og dokumentere dette potentiale. At gennemføre en idékonkurrence skal give konkrete eksempler på, hvordan bykvarterer og bygninger kan renoveres og vil udfordre de arkitektoniske rammer. At udvikle nye billiggørende løsninger i renoveringen af det murede byggeri, der skal øge potentialet for energibesparelser i bygninger med SAVE værdi 3-4 og 5 6 med yderligere 15%. ANSØGER: GATE 21 GI BEVILLING: KR. 6

7 Klimavenlig renovering Lejeres holdninger og adfærd ved energirenovering Formålet med projektet er at skabe ny viden om og inspiration til bygningsejere og administratorer vedrørende lejernes holdninger til energirenovering. Dermed skabes nye muligheder for og idéer til påvirkning af lejernes adfærd, der kan fremme energibesparelser i private udlejningsejendomme. Yderligere vil projektet kunne anskueliggøre for lejere, hvilke muligheder og begrænsninger det har, samt hvilke særlige punkter de skal være opmærksomme på i forbindelse med energirenoveringer. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN. PROJEKTSTART: 2011 GI BEVILLING: KR. "Når vandet stiger" Formålet med projektet er, via et 1 times program på DRK, at sætte fokus på klimaforandringernes betydning for fremtidens byggeri i Danmark. Programmet skal sendes i forbindelse med klimatopmødet i Paris Kystdirektoratet leverer viden og ressourcer til projektet. ANSØGER: PRIMEVIEW APS GI BEVILLING KR. Membraner Formålet med projektet er at samle og formidle viden om praktisk anvendelige, bygbare løsninger til etablering af "tæthed i bygninger". Formidlingen skal ske via et frit tilgængeligt digitalt opslagsværktøj. BYG-ERFA vil i projektet indsamle af eksisterende viden, opbygge et fagligt netværk med henblik på videreudvikling af tekniske løsninger, afholde konferencer og workshops, etablere et digitalt opslagsværktøj og endelig tilrettelægge undervisnings- og uddannelsesaktiviteter. ANSØGER: BYG-ERFA GI BEVILLING: KR. 7

8 Klimavenlig renovering Ventilationsforhold i skunkrum, fase II Fortsættelse af tidligere gennemført projekt, der gav en række værdifulde data om kolde skunkrum, men også meget overraskende en indikation af, at, når der er utætheder indefra i klimaskærmen, klarer det ventilerede skunkrum sig dårligere end det ikke ventilerede. Som for fase I er projektets formål at se nærmere på forholdet mellem ventilation og størrelsen af utætheder indefra i klimaskærmen. Antallet af forsøgsopstillinger udvides med 8 opstillinger i forhold til fase I, således at der i fase II opbygges 16 forsøgsopstillinger. Forsøgene udføres i klimakontrollerede containere der opstilles hos DTU, Lyngby. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BYG-ERFA. ANSØGER: DTU GI BEVILLING: KR. Affaldssortering og genanvendelse i forbindelse med renovering Projektet formål er at vise branchen, både de rammeskabende og de udførende, at ændret praksis for håndtering af affald på byggepladserne kan give en økonomisk og miljømæssig gevinst. Samtidig skal byggeriets praktikere uddannes i bedre affaldssortering og genbrug på den konkrete byggeplads. Projektet vil se nærmere på nuværende affaldspraksis, og derefter udarbejde uddannelsesforløb for byggeledere, håndværkere og rådgivere. ANSØGER: SMITH INNOVATION GI BEVILLING: KR. 8

9 Klimavenlig renovering Reelle energibesparelser ved energirenovering af etageejendomme Projektet vil med udgangspunkt i en række energirenoveringer belyse opnåede energibesparelser og årsagerne til differencen mellem de beregnede og det målte energiforbrug og energibesparelser. Dette for at bidrage med retningslinjer og gode råd, der formidles til bygherrer, rådgivere, udførende og ikke mindst beboere. Projektet skal bidrage med information, som kan føre til korrigerende handlinger i de enkelte led af processen og til en bedre forståelse for differencen mellem beregnede og faktiske energibesparelser. Yderligere kan projektets resultater give input til den nødvendige videreudvikling af metoder og værktøjer til energirenovering. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. Indvendig efterisolering Målsætningen med projektet er at finde en eller flere tilstrækkelig robuste metoder til at isolere indvendigt på eksisterende massivt murværk, typisk i danske etageejendomme med træbjælkelag, hvor der forekommer træ indlagt i ydervæggene som var typiske op til 1930 erne. En række forhold af teknisk og praktisk art kan komplicere anvendelse af indvendig isolering. Den væsentligste årsag til den mindre brug af indvendig isolering skal findes i de mere komplicerede bygningsfysiske forhold, denne løsning medfører. Der er mange eksempler på, at der er udført indvendig isolering, som senere viser sig ikke at fungere korrekt og er årsag til indeklimagener, frostskader i murværket, samt trænedbrydende svampe hvor der er træ tilstede. Projektet gennemføres i samarbejde med COWI ANSØGER: DTU BYG/TEKN. INSTITUT GI BEVILLING: KR. 79

10 Sunde og funktionelle boliger Videreudvikling af skimmel.dk Projektets formål er dels drift af skimmel.dk herunder opretholdelse af rådgivningsfunktion, og dels udvikling af informationsmaterialet til driftspersonale og ejendomsfunktionærer. Dertil kommer en række udviklingsaktiviteter vedrørende testmetoder og erfaringsopsamling i forlængelse af renoveringsprojekter samt et forskningsprojekt (Ph.d). Formålet med Ph.d. projektet er at skabe bedre viden om eksponeringsveje for skimmelsvamp i vækst og i dvale. GI BEVILLING: KR. Radonsikring af eksisterende bygninger Projektet omfatter kortlægning af behovet for radonsikring i etageejendomme fra 1980 og ældre, afprøvning af effektiviteten af konkrete tiltag til radonsikring og formidling om radonsikring af eksisterende bygninger gennem en ny SBianvisning. Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem SBi og NIRAS med SBi som projektleder. Til projektet er tilknyttet en arbejdsgruppe med deltagere fra byggeriets organisationer, vidensinstitutioner, rådgivere og udførende. GI BEVILLING KR. Skimmel.dk Ph.d Sunde boliger og bæredygtig udvikling Projektets formål er, at udvikle et bedre viden grundlag om samspillet mellem mennesker og de fysiske rammer i bygninger. Målet er at kunne skabe sunde boliger uden skimmel i forlængelse af de teknologiske muligheder og moderne livsførelse. GI BEVILLING: KR. Afprøvning af membraner til reduktion af naborøggener Formålet med projektet er i laboratorium at undersøge 2 nye membraners evne til at reducere overførslen af gasser og partikler fra tobaksrøg i ældre etageboligbyggeri med bjælkelagsetageadskillelser. Laboratorieforsøgene skal endvidere danne baggrund for tilrettelæggelse af afprøvning af membranerne i praksis. Forsøgsresultater samles i en rapport der gøres alment tilgængelig. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Lund Universitet, Sverige. PROJEKTSTART 2012 GI BEVILLING: KR. 10

11 Sunde og funktionelle boliger Anvisning om vådrum SBi vil gennemføre en revision af den eksisterende vådrumsanvisning "By og Byg anvisning 200: Vådrum", således at ny viden indarbejdes i anvisningen. Revisionen vil blandt andet have fokus på: Justeringer som følge af ændringer i bygningsreglementet og relevante normer, Klargøre og eksemplificere områder, som normalt volder problemer og udvide med nye emner fx nye gulvafløbstyper. GI BEVILLING: KR. Demonstrationsprojekt Bedre indeklima Projektet indgår som et delprojekt i Skimmel.dk projektet. Målet er overordnet at sætte fokus på indeklima, sundhed og komfort, ved renovering af lejeboliger, og samtidig dokumentere indsatsen med indeklimaforbedringer i renoveringssager. Projektet gennemføres som et demonstrationsprojekt og vil afprøve indeklimastandarden DS 3033, som muliggør, at en boligs indeklima udtrykkes ved én værdiklasse. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Standard. GI BEVILLING: KR. Naborøg Fase II Projektets formål er at afprøve, måle og evaluere i praksis metoder til tætning og reduktion af overførsel af forureninger fra tobaksrøg mellem lejligheder i ældre etageboliger. Metoderne omfatter anvendelse af de to membraner eventuelt i kombination med tætning ved hjælp af fugemasse. Membranerne blev undersøgt under laboratorieforhold i fase 1 og med succesfuldt resultat. I dette projekt (fase 2) undersøges det, i hvilket omfang de to membraner, reducerer overførsel af gasser og ultrafine partikler fra tobaksrøg mellem lejligheder i ældre etageboliger. Afhængig af beskaffenheden af de udvalgte lejligheder vil membrantætningen eventuelt blive suppleret med tætning ved hjælp af fugemasse. Projektet ledes af SBi og involverer den forsker, som hele tiden har arbejdet med naborøg problemstillingen. GI BEVILLING KR. Afprøvning af nye ventilationssystemer i etageejendomme Afprøvning af ventilationsanlæg der er udviklet til i enfamiliehuse, men med få ændringer vil systemet kunne anvendes i etageboliger, og kan indgå i såvel decentrale- som centrale applikationer. Afprøvninger og analyser vil blive sammenlignet med traditionelt opbyggede både decentrale- og centrale referencesystemer. Det forventes, at systemet vil kunne løse mange af de vanskeligheder, som kendetegner installation af mekanisk ventilation i etageboliger, samtidig med at systemet på en bedre måde end traditionelle systemer vil kunne sikre, at bygningsreglementets krav til ventilation i etageboliger efterleves. GI BEVILLING: KR. 11

12 Værdiskabende renovering Energioptimering af udlejningsejendomme ProjectZero vil gennemføre et pilotprojekt om energioptimering af private udlejningsejendomme, hvor sigtet først at undersøge, hvad der kan motivere de private udlejere til at energioptimere, og dernæst i praksis forsøge at påvirke markedet, dvs. de private udlejere, til rent faktisk at vælge at energioptimere deres ejendomme. I forhold til energioptimering og renovering er privat udlejning særligt interessant, fordi potentialet på den ene side er stort, og fordi omfanget af energioptimering af private udlejningsejendomme hidtil har været begrænset. ANSØGER: PROJECT ZERO GI BEVILLING: KR. Den værdiskabende renoveringsproces Der er arbejdet og udviklet en del indenfor byggeprocesser, men oftest med fokus på nybyggeriet, og udviklingsresultater er kun i et vist omfang mulige at overføre fra nybyggeri til renovering. Mange af metoderne kan også benyttes i renovering, men skal måske oversættes til de særlige forhold, der gør sig gældende for renoveringsområdet. Eksempelvis kan ideer fra BygSoL, Lean Construction, Værdibyg, Byggeriets Innovation eller Partnering anvendes og tolkes ind i en renoveringssammenhæng. Samtidig er der et behov for at kunne nedbryde de mentale barrierer mellem nybyggeri og renovering. Projektet vil udvælge og udvikle værktøjer, der er særligt egnede til mindre projekter og renoveringsprojekter og udarbejde en let tilgængelig værktøjskasse til brug i forbindelse med renoveringsområdets særlige konditioner. ANSØGER: VÆRDIBYG. GI BEVILLING: KR. 12

13 Værdiskabende renovering. Vinterakademi. Bæredygtig renovering og transformation Danmarks grønne tænketank CONCITO og entreprenørvirksomheden NCC går sammen om et tværfagligt tilbud til studerende på kandidatniveau og nyuddannede kandidater. Projektet tilbyder en uges akademi med undervisning og case-arbejde om bæredygtighed i byggeri og byplanlægning, med fokus på det eksisterende byggeri i urbane områder. Med Vinterakademiet ønsker projektgruppen at give den næste generation rådgivere i byggebranchen et kompetence- og vidensløft, og samtidig skabe et tværfagligt netværk, der kan fremme innovative løsninger til bæredygtig renovering, vedligehold og brug af det eksisterende byggeri. ANSØGER: NCC OG CONCITO GI BEVILLING: Etablering af let vådrum i etageejendom Formålet med projektet er at afprøve en let vådrumskonstruktion med 2 membraner i en ældre etageejendom. I projektet etableres to vådrum, hvor de nye membranløsninger afprøves. Der indbygges fugtmålere i konstruktionen. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune og SBi. ANSØGER: BVB GI BEVILLING: KR. Virtuel design og konstruktion Projektgruppen vil med dette projekt undersøge om VDC, Virtual design and construction, er et velegnet værktøj til effektivisering af renoveringsprojekter. VDC metoden afprøves på et renoveringsprojekt, hvor der er adgang til to ens bygninger, eksempelvis renovering af to blokke i en almen bebyggelse. Den ene blog renoveres med en traditionel tilgang, den anden med VDC. Projektgruppen består af Dansk Byggeri, KAB og NCC. Der er endvidere tilknyttet en referencegruppe til projektet, hvor blandt andet Københavns Ejendomme og BAT kartellet indgår. ANSØGER: DANSK BYGGERI GI BEVILLING: KR. 13

14 Værdiskabende renovering Danmark 2050 Projektet har 2 hovedformål. For det første skal der skabes forskellige scenarier for grøn omstilling i 5 by-regioner med fokus på det byggede miljø, energi og ressourcer, infrastruktur, samt transport og livskvalitet. For det andet danner disse scenarier udgangspunkt for et dansk bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig i I projektet er der samlet ti kommuner, fire ministerier, tre regioner fonde og private virksomheder for at fremme nytænkning og udvikle scenarier for den grønne omstilling. Der er udvikles fire fremtidsscenarier for et grønnere Danmark. ANSØGER: DAC GI BEVILLING: KR. Kampagne for bygningskultur Projektet formål er at skabe opmærksomhed og debat omkring den danske bygningskultur igennem konkurrencer, kåringer, quizzer, nyhedsbreve samt debat på de sociale medier. Projektet vil iværksætte en større PR indsats over for den primære målgruppe, ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme, samt rådgivere og udførende, som arbejder med denne bygningstype. Endelig vil Bygningskultur Danmark opdatere eksisterende website med nyt design, tilpasset mobile enheder. ANSØGER: BYGNINGSKULTUR DANMARK GI BEVILLING: KR. Visioner i praksis Målet med Visioner i praksis er, at sætte fokus på de gode renoveringsløsninger, som hver dag leveres af praktikere rundt om i landet. Projektet vil identificere og præsentere nytænkende løsninger, der på eksemplarisk vis formår at omsætte visioner til praksis dvs. de løsninger, hvor høj faglighed kendetegner det færdige resultat. Der afholdes i alt 6 workshops med deltagelse af både bygherrer og praktikere, der gennemføres Interview af parter vedr. konkrete gode projekter og endelig udarbejdes der en publikation med opsamling af projektresultater. Smith Innovation deltager som projektpartner. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN GI BEVILLING: KR. Effektiv byggelogistik i praksis Projektet Effektiv byggelogistik i praksis har fokus på transport til, på og fra byggepladser af materialer, materiel, jord og affald, og har som overordnet formål. Projektgruppen vil udvikle metoder til mere effektive kørsler og byggelogistik. De opnåede resultater skal være med til at reducere belastning på energiforbrug, emission og infrastruktur (trængsel), og bidrage til forbedring af byggeriets produktivitet og konkurrenceevne. ANSØGER: DANSK BYGGERI GI BEVILLING: KR. 1214

15 Værdiskabende renovering RENOVERprisen og kampagneindsats Videreudvikling af RENOVERprisen, der blev stiftet af Realdania og GI i Prisen skal skabe synlighed og prestige ved at øge opmærksomheden på og stoltheden ved renovering som selvstændig disciplin på højeste niveau. Inspirere fagfolk og rådgivere som arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherre m.v. via debat, vidensdeling og fokus på best practice. Belønne realiserede renoveringsprojekter. Og endelig samle branchen ved at skabe en fælles pris ANSØGER: DAC OG ADVICE A/S GI BEVILLING: KR. Renovering på dagsorden 2015 og 2016 Projektet formål er vedvarende at skabe opmærksomhed omkring renovering, ved at sætte fokus på skiftende problemstillinger med afsæt i viden, analyser og initiativer, hvor forskellige parter bringes sammen for at debattere. Det er planen, at temaerne fra 2014 skal videreføres i projektet. De spiller sammen med et fælles ønske om at sikre en højere og bedre standard for, hvordan bygninger renoveres. Samtidig spiller det sammen med et branchemæssigt ønske om at skabe et 'Innovatorium" for renovering i verdensklasse. Projektet har primært fokus på samarbejde, kompetencer, værdiskabelse og produktivitet. Partnergruppen i projektet vil samtidig skabe flere kommunikationskanaler, blandt andet på sociale medier, hvor der kan debatteres renovering. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN GI BEVILLING: KR

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere