Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter"

Transkript

1 Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

2 Bedre Byggekompetencer SBi anvisning om afløbsinstallationer Projektet er en delleverance til en kommende opdatering og fornyelse af SBi anvisning vedrørende afløbsinstallationer. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og SBi. Der er knyttet en faglig følgegruppe til projektet. Arbejdet med den nye anvisning vil dels fokusere på at få opdateret indholdet med nye lovregler, og på at få indarbejdet nye anvisninger vedrørende eksempelvis håndtering af regnvand på egen grund. Den nye anvisning udgives både elektronisk og i trykt form. Endvidere er det tanken, at afholde kurser i forbindelse med udgivelsen. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. SBi vådrumsanvisning til erhvervsskolerne SBi s anvisninger er grundstenene i byggeriets tekniske fælleseje. Anvisningers form og sprog er målrettet rådgivere i bygge-branchen. SBi udvikler en vådrumsanvisning til brug for de udførende, samt studerende på byggeriets erhvervs- og efteruddannelser. Anvisningen vil blive rigt illustreret, og der vil kan udarbejdes 3D modeller og film til at understøtte teksten i anvisningen. GI BEVILLING: Efteruddannelser af arkitekter +2 Pilotprojektets formål er at tilrettelægge og gennemføre et 2-årigt, deltids uddannelsesforløb for 20 unge arkitekter ansat i arkitektvirksomheder. Uddannelsen skal professionalisere de unge arkitekter, så de hurtigere får en forståelse af egen og andres rolle i byggeprocesserne, og hurtigere kan arbejde kvalificeret med alle aspekter af byggeriets komplekse problemstillinger i både eksisterende og i nyt byggeri. Efter gennemførelsen og en evaluering af pilotprojektet, skal forløbet etableres som en permanent, selvfinansierende ordning. ANSØGER: ARKITEKTFORENINGER M.FL. GI BEVILLING:

3 Bedre Byggekompetencer Film om arbejdsmiljøansvar ved bygningsrenovering BAR Bygge og Anlæg (BAR-BA udarbejder en række film, med det formål at formidle viden og metoder om arbejdsmiljørigtig bygningsrenovering. Filmene skal vise hvordan planlægningsmetoder og konstruktive samarbejdsprocessor kan anvendes i renoveringsprojekter for at skabe bedre arbejdsmiljø i udførelsesfasen. ANSØGER: BAR-BA GI BEVILLING: Dampspærre i lofter Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner. Projektet er særligt relevant i forbindelse med efterisolering ved energirenovering af boliger og andre bygninger, hvor der kan være uklarhed om den eksisterende konstruktions luft- og diffusionstæthed, eller hvor det kan være vanskeligt at etablere en tilstrækkelig tæt dampspærre. GI BEVILLING: Sommerskole Projektets formål er at udvikle og gennemføre 3 ugers sommerskole for bygningskonstruktørstuderende, ingeniørstuderende og arkitektstuderende med fokus på tværfaglig samarbejde vedr. bygningsrenovering. Elementer i uddannelsesforløbet vil være casebaseret, hvor blandt andet ældre etageejendomme vil indgå. ANSØGER: VIA UNIVERSITY COLLEGE GI BEVILLING: Behovsanalyse. Undervisningsmateriale om bæredygtighed til erhvervsskolerne Henning Larsen Architects (HLA) gennemfører i tæt samarbejde med Byggeriets Uddannelser en analyse af behovet for undervisningsmateriale vedrørende bæredygtighed på erhvervsskolerne. Projektet udspringer dels af den nye erhvervsskolereform, hvor viden om bæredygtighed indgår som et læringsmål, og dels af en dialog mellem HLA, Byggeriets Uddannelser og GI om behovet for relevant undervisningsmateriale på erhvervsskolerne. ANSØGER: HENNING LARSEN ARCHITECTS GI BEVILLING:

4 Bedre Byggekompetencer Mikroprojektering I mange renoveringsprojekter har rådgivere udført projektering til brug for de udførende, men der er også mange situationer, hvor en række beslutninger og valg reelt er overladt til de udførende. Det kan enten være fordi renoveringsprojektet ikke er detailprojekteret eller hvor der slet ikke foreligger et egentligt projekteringsgrundlag, fordi bygherren har henvendt sig direkte til en udførende. Formålet med dette projekt er at etablere en dybere forståelse af, hvordan især de udførende håndterer beslutninger og valg i de situationer, hvor der ikke foreligger et egentligt projekteringsgrundlag. ANSØGER: INNOBYG SAMLET PROJEKTSUM: YouTube kampagne for erhvervsuddannelser Projektet formål er at optage 36 små film på ca. 2 min. om hvert af de deltagende fag ved DM i Skills. Filmene skal markedsføre de enkelte fag på en sjov måde og skal lægges på YouTube, hvor en bred kreds af unge og deres forældre kan se dem. Filmene skal udformes i youtube-genren how to, hvor hvert enkelt erhvervsuddannelsesfag præsenteres gennem hverdagsopgaver for faget. Filmene produceres i tæt samarbejde med fagfolk fra skoler, virksomheder og elever fra landets erhvervsskoler. ANSØGER: SKILLSDENMARK GI BEVILLING: KR. Efteruddannelse inden for murerfaget Udvikling af en model for fremtidigt samarbejde omkring overførsel af viden fra Teknologisk Institut til undervisere, murerlærlinge på fagskolerne såvel som murere på efteruddannelse. Der satses på flere fronter: efteruddannelse af fagskolelærere, produktion eller tilretning/ tilgængeliggørelse af undervisningsmaterialer i flere former, indlæg på murernes faglærerkonference, direkte undervisning på skoler der videofilmes, både til lærlinge og til efteruddannelse. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. 4

5 Bedre Byggekompetencer Kampagne for Gode Tage Videreførelse formidlingsindsatsen på landets erhvervsskoler vedr. "Gode tage". Gode Tage består blandt andet af en mobil udstilling og en faglig hjemmeside. ANSØGER: BVB PROJEKTSTART: 2003 GI BEVILLING: KR. Bog humane byer Humane byer skal beskrive hvordan vi kan forny byen, med byrum for mennesker, respekt for ældre bygningsværdier og overlejret historie samt ny arkitektur i en menneskelig skala. Bogens kerne er livskvaliteten i det bebyggede miljø. Bogen tager sit udgangspunkt i den danske og europæiske tradition for den klassiske tætte by. Bogen fokuserer på de fysiske og rumlige forhold, på bebyggelsesmønstre, adgangsprincipper og disses kobling til de offentlige gader og veje. Alt sammen forhold, som danner forudsætninger for et rigt socialt byliv i byens rum. ANSØGER: ARKITEKT KARSTEN PÅLSSON GI BEVILLING: KR. Kampagne for Gode Vådrum Videreførelse formidlingsindsatsen på landets erhvervsskoler vedr. "Gode tage". Gode Vådrum består blandt andet af en mobil udstilling og en faglig hjemmeside. ANSØGER: BVB PROJEKTSTART: 2009 GI BEVILLING: KR. Klassiske håndværk Projektets formål er at lave 8-10 kortfilm om klassiske bygningshåndværk, primært for at bevare historisk viden om disse håndværk, men også for at øge interessen for gamle håndværk. Filmene skal være tilgængelige på byggefilm.dk, og kan anvendes frit af alle, skal bidrage til den fælles viden om disse håndværk, og bidrage til, at håndværkere også i fremtiden vil få mulighed for at kunne mestre gamle discipliner. ANSØGER: TEKNIK & SALG APS GI BEVILLING: KR. 5

6 Bedre Byggekompetencer Case competition Formålet med foranalysen er at afsøge mulighederne og interessen for at igangsætte en tværfaglig konkurrence blandt ingeniør- og arkitektstuderende en såkaldt case competition. Konkurrencen skal dels fremme udviklingen af helhedsorienteret og bæredygtig renovering med høj arkitektonisk kvalitet og dels sætte fokus på og skærpe interessen for at arbejde med renovering blandt studerende. Forbilledet for projektet er tidligere gennemførte case competitions på blandt andet CBS. Projektet udspringer af Tænketanken om Bygningsrenoverings initiativ nr. 1 om fremme af helhedstænkning ved renovering ANSØGER: ARKITEKTFORENINGEN. GI BEVILLING: KR. Murstensbyggeri fra 40'erne og 50'erne Hvordan kan 1940 ernes og 1950 ernes murede boligbebyggelser bedst renoveres? Realdania har sammen med Landsbyggefonden og GI iværksat en kampagne, der skal formidle og udvikle nye, helhedsorienterede løsninger. Formålet er at sikre solid formidling af eksempler og viden, som ejendomsejere, rådgivere, brugere og myndigheder skal være opmærksom på ved renovering af murede boligbebyggelser fra 40'erne og 50'erne. kampagnen består af en manual, en pixi-bog, der samler viden om renovering at periodens bygninger samt en række andre formidlingsinitiativer. Hele projektet løftes af et demonstrationsprojekt, hvor en række af de anviste løsningsforslag afprøves. ANSØGER: REALDANIA GI BEVILLING: 1 MIO. KR. Sponsorat WorldSkills 2015 Projektet formål er, at sikre DM Skills vinderne indenfor fagene flisemurer, bygningsmaler, bygningssnedker og tømrer bedst mulige træningsforberedelse forud for deltagelse i VM i Skills. Sponsoratet går til tilrettelæggelse og gennemførelse af træning for DM Skills vinderne. Træningen foregår på de erhvervsskoler, hvor eleverne går. ANSØGER: BYGGERIETS UDDANNELSER GI BEVILLING: KR. Bæredygtig energirenovering af bevaringsværdige bygninger Udvikling af ny praksis i kommunerne, der understøtter at private og almene bygherrer kan realisere potentialet for 35% energibesparelser ved renovering af bevaringsværdige bygninger med SAVE værdi 3 4. Der skal gennemføres demonstrationsprojekter som kan afprøve og dokumentere dette potentiale. At gennemføre en idékonkurrence skal give konkrete eksempler på, hvordan bykvarterer og bygninger kan renoveres og vil udfordre de arkitektoniske rammer. At udvikle nye billiggørende løsninger i renoveringen af det murede byggeri, der skal øge potentialet for energibesparelser i bygninger med SAVE værdi 3-4 og 5 6 med yderligere 15%. ANSØGER: GATE 21 GI BEVILLING: KR. 6

7 Klimavenlig renovering Lejeres holdninger og adfærd ved energirenovering Formålet med projektet er at skabe ny viden om og inspiration til bygningsejere og administratorer vedrørende lejernes holdninger til energirenovering. Dermed skabes nye muligheder for og idéer til påvirkning af lejernes adfærd, der kan fremme energibesparelser i private udlejningsejendomme. Yderligere vil projektet kunne anskueliggøre for lejere, hvilke muligheder og begrænsninger det har, samt hvilke særlige punkter de skal være opmærksomme på i forbindelse med energirenoveringer. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN. PROJEKTSTART: 2011 GI BEVILLING: KR. "Når vandet stiger" Formålet med projektet er, via et 1 times program på DRK, at sætte fokus på klimaforandringernes betydning for fremtidens byggeri i Danmark. Programmet skal sendes i forbindelse med klimatopmødet i Paris Kystdirektoratet leverer viden og ressourcer til projektet. ANSØGER: PRIMEVIEW APS GI BEVILLING KR. Membraner Formålet med projektet er at samle og formidle viden om praktisk anvendelige, bygbare løsninger til etablering af "tæthed i bygninger". Formidlingen skal ske via et frit tilgængeligt digitalt opslagsværktøj. BYG-ERFA vil i projektet indsamle af eksisterende viden, opbygge et fagligt netværk med henblik på videreudvikling af tekniske løsninger, afholde konferencer og workshops, etablere et digitalt opslagsværktøj og endelig tilrettelægge undervisnings- og uddannelsesaktiviteter. ANSØGER: BYG-ERFA GI BEVILLING: KR. 7

8 Klimavenlig renovering Ventilationsforhold i skunkrum, fase II Fortsættelse af tidligere gennemført projekt, der gav en række værdifulde data om kolde skunkrum, men også meget overraskende en indikation af, at, når der er utætheder indefra i klimaskærmen, klarer det ventilerede skunkrum sig dårligere end det ikke ventilerede. Som for fase I er projektets formål at se nærmere på forholdet mellem ventilation og størrelsen af utætheder indefra i klimaskærmen. Antallet af forsøgsopstillinger udvides med 8 opstillinger i forhold til fase I, således at der i fase II opbygges 16 forsøgsopstillinger. Forsøgene udføres i klimakontrollerede containere der opstilles hos DTU, Lyngby. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BYG-ERFA. ANSØGER: DTU GI BEVILLING: KR. Affaldssortering og genanvendelse i forbindelse med renovering Projektet formål er at vise branchen, både de rammeskabende og de udførende, at ændret praksis for håndtering af affald på byggepladserne kan give en økonomisk og miljømæssig gevinst. Samtidig skal byggeriets praktikere uddannes i bedre affaldssortering og genbrug på den konkrete byggeplads. Projektet vil se nærmere på nuværende affaldspraksis, og derefter udarbejde uddannelsesforløb for byggeledere, håndværkere og rådgivere. ANSØGER: SMITH INNOVATION GI BEVILLING: KR. 8

9 Klimavenlig renovering Reelle energibesparelser ved energirenovering af etageejendomme Projektet vil med udgangspunkt i en række energirenoveringer belyse opnåede energibesparelser og årsagerne til differencen mellem de beregnede og det målte energiforbrug og energibesparelser. Dette for at bidrage med retningslinjer og gode råd, der formidles til bygherrer, rådgivere, udførende og ikke mindst beboere. Projektet skal bidrage med information, som kan føre til korrigerende handlinger i de enkelte led af processen og til en bedre forståelse for differencen mellem beregnede og faktiske energibesparelser. Yderligere kan projektets resultater give input til den nødvendige videreudvikling af metoder og værktøjer til energirenovering. ANSØGER: TEKNOLOGISK INSTITUT GI BEVILLING: KR. Indvendig efterisolering Målsætningen med projektet er at finde en eller flere tilstrækkelig robuste metoder til at isolere indvendigt på eksisterende massivt murværk, typisk i danske etageejendomme med træbjælkelag, hvor der forekommer træ indlagt i ydervæggene som var typiske op til 1930 erne. En række forhold af teknisk og praktisk art kan komplicere anvendelse af indvendig isolering. Den væsentligste årsag til den mindre brug af indvendig isolering skal findes i de mere komplicerede bygningsfysiske forhold, denne løsning medfører. Der er mange eksempler på, at der er udført indvendig isolering, som senere viser sig ikke at fungere korrekt og er årsag til indeklimagener, frostskader i murværket, samt trænedbrydende svampe hvor der er træ tilstede. Projektet gennemføres i samarbejde med COWI ANSØGER: DTU BYG/TEKN. INSTITUT GI BEVILLING: KR. 79

10 Sunde og funktionelle boliger Videreudvikling af skimmel.dk Projektets formål er dels drift af skimmel.dk herunder opretholdelse af rådgivningsfunktion, og dels udvikling af informationsmaterialet til driftspersonale og ejendomsfunktionærer. Dertil kommer en række udviklingsaktiviteter vedrørende testmetoder og erfaringsopsamling i forlængelse af renoveringsprojekter samt et forskningsprojekt (Ph.d). Formålet med Ph.d. projektet er at skabe bedre viden om eksponeringsveje for skimmelsvamp i vækst og i dvale. GI BEVILLING: KR. Radonsikring af eksisterende bygninger Projektet omfatter kortlægning af behovet for radonsikring i etageejendomme fra 1980 og ældre, afprøvning af effektiviteten af konkrete tiltag til radonsikring og formidling om radonsikring af eksisterende bygninger gennem en ny SBianvisning. Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem SBi og NIRAS med SBi som projektleder. Til projektet er tilknyttet en arbejdsgruppe med deltagere fra byggeriets organisationer, vidensinstitutioner, rådgivere og udførende. GI BEVILLING KR. Skimmel.dk Ph.d Sunde boliger og bæredygtig udvikling Projektets formål er, at udvikle et bedre viden grundlag om samspillet mellem mennesker og de fysiske rammer i bygninger. Målet er at kunne skabe sunde boliger uden skimmel i forlængelse af de teknologiske muligheder og moderne livsførelse. GI BEVILLING: KR. Afprøvning af membraner til reduktion af naborøggener Formålet med projektet er i laboratorium at undersøge 2 nye membraners evne til at reducere overførslen af gasser og partikler fra tobaksrøg i ældre etageboligbyggeri med bjælkelagsetageadskillelser. Laboratorieforsøgene skal endvidere danne baggrund for tilrettelæggelse af afprøvning af membranerne i praksis. Forsøgsresultater samles i en rapport der gøres alment tilgængelig. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Lund Universitet, Sverige. PROJEKTSTART 2012 GI BEVILLING: KR. 10

11 Sunde og funktionelle boliger Anvisning om vådrum SBi vil gennemføre en revision af den eksisterende vådrumsanvisning "By og Byg anvisning 200: Vådrum", således at ny viden indarbejdes i anvisningen. Revisionen vil blandt andet have fokus på: Justeringer som følge af ændringer i bygningsreglementet og relevante normer, Klargøre og eksemplificere områder, som normalt volder problemer og udvide med nye emner fx nye gulvafløbstyper. GI BEVILLING: KR. Demonstrationsprojekt Bedre indeklima Projektet indgår som et delprojekt i Skimmel.dk projektet. Målet er overordnet at sætte fokus på indeklima, sundhed og komfort, ved renovering af lejeboliger, og samtidig dokumentere indsatsen med indeklimaforbedringer i renoveringssager. Projektet gennemføres som et demonstrationsprojekt og vil afprøve indeklimastandarden DS 3033, som muliggør, at en boligs indeklima udtrykkes ved én værdiklasse. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Standard. GI BEVILLING: KR. Naborøg Fase II Projektets formål er at afprøve, måle og evaluere i praksis metoder til tætning og reduktion af overførsel af forureninger fra tobaksrøg mellem lejligheder i ældre etageboliger. Metoderne omfatter anvendelse af de to membraner eventuelt i kombination med tætning ved hjælp af fugemasse. Membranerne blev undersøgt under laboratorieforhold i fase 1 og med succesfuldt resultat. I dette projekt (fase 2) undersøges det, i hvilket omfang de to membraner, reducerer overførsel af gasser og ultrafine partikler fra tobaksrøg mellem lejligheder i ældre etageboliger. Afhængig af beskaffenheden af de udvalgte lejligheder vil membrantætningen eventuelt blive suppleret med tætning ved hjælp af fugemasse. Projektet ledes af SBi og involverer den forsker, som hele tiden har arbejdet med naborøg problemstillingen. GI BEVILLING KR. Afprøvning af nye ventilationssystemer i etageejendomme Afprøvning af ventilationsanlæg der er udviklet til i enfamiliehuse, men med få ændringer vil systemet kunne anvendes i etageboliger, og kan indgå i såvel decentrale- som centrale applikationer. Afprøvninger og analyser vil blive sammenlignet med traditionelt opbyggede både decentrale- og centrale referencesystemer. Det forventes, at systemet vil kunne løse mange af de vanskeligheder, som kendetegner installation af mekanisk ventilation i etageboliger, samtidig med at systemet på en bedre måde end traditionelle systemer vil kunne sikre, at bygningsreglementets krav til ventilation i etageboliger efterleves. GI BEVILLING: KR. 11

12 Værdiskabende renovering Energioptimering af udlejningsejendomme ProjectZero vil gennemføre et pilotprojekt om energioptimering af private udlejningsejendomme, hvor sigtet først at undersøge, hvad der kan motivere de private udlejere til at energioptimere, og dernæst i praksis forsøge at påvirke markedet, dvs. de private udlejere, til rent faktisk at vælge at energioptimere deres ejendomme. I forhold til energioptimering og renovering er privat udlejning særligt interessant, fordi potentialet på den ene side er stort, og fordi omfanget af energioptimering af private udlejningsejendomme hidtil har været begrænset. ANSØGER: PROJECT ZERO GI BEVILLING: KR. Den værdiskabende renoveringsproces Der er arbejdet og udviklet en del indenfor byggeprocesser, men oftest med fokus på nybyggeriet, og udviklingsresultater er kun i et vist omfang mulige at overføre fra nybyggeri til renovering. Mange af metoderne kan også benyttes i renovering, men skal måske oversættes til de særlige forhold, der gør sig gældende for renoveringsområdet. Eksempelvis kan ideer fra BygSoL, Lean Construction, Værdibyg, Byggeriets Innovation eller Partnering anvendes og tolkes ind i en renoveringssammenhæng. Samtidig er der et behov for at kunne nedbryde de mentale barrierer mellem nybyggeri og renovering. Projektet vil udvælge og udvikle værktøjer, der er særligt egnede til mindre projekter og renoveringsprojekter og udarbejde en let tilgængelig værktøjskasse til brug i forbindelse med renoveringsområdets særlige konditioner. ANSØGER: VÆRDIBYG. GI BEVILLING: KR. 12

13 Værdiskabende renovering. Vinterakademi. Bæredygtig renovering og transformation Danmarks grønne tænketank CONCITO og entreprenørvirksomheden NCC går sammen om et tværfagligt tilbud til studerende på kandidatniveau og nyuddannede kandidater. Projektet tilbyder en uges akademi med undervisning og case-arbejde om bæredygtighed i byggeri og byplanlægning, med fokus på det eksisterende byggeri i urbane områder. Med Vinterakademiet ønsker projektgruppen at give den næste generation rådgivere i byggebranchen et kompetence- og vidensløft, og samtidig skabe et tværfagligt netværk, der kan fremme innovative løsninger til bæredygtig renovering, vedligehold og brug af det eksisterende byggeri. ANSØGER: NCC OG CONCITO GI BEVILLING: Etablering af let vådrum i etageejendom Formålet med projektet er at afprøve en let vådrumskonstruktion med 2 membraner i en ældre etageejendom. I projektet etableres to vådrum, hvor de nye membranløsninger afprøves. Der indbygges fugtmålere i konstruktionen. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune og SBi. ANSØGER: BVB GI BEVILLING: KR. Virtuel design og konstruktion Projektgruppen vil med dette projekt undersøge om VDC, Virtual design and construction, er et velegnet værktøj til effektivisering af renoveringsprojekter. VDC metoden afprøves på et renoveringsprojekt, hvor der er adgang til to ens bygninger, eksempelvis renovering af to blokke i en almen bebyggelse. Den ene blog renoveres med en traditionel tilgang, den anden med VDC. Projektgruppen består af Dansk Byggeri, KAB og NCC. Der er endvidere tilknyttet en referencegruppe til projektet, hvor blandt andet Københavns Ejendomme og BAT kartellet indgår. ANSØGER: DANSK BYGGERI GI BEVILLING: KR. 13

14 Værdiskabende renovering Danmark 2050 Projektet har 2 hovedformål. For det første skal der skabes forskellige scenarier for grøn omstilling i 5 by-regioner med fokus på det byggede miljø, energi og ressourcer, infrastruktur, samt transport og livskvalitet. For det andet danner disse scenarier udgangspunkt for et dansk bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig i I projektet er der samlet ti kommuner, fire ministerier, tre regioner fonde og private virksomheder for at fremme nytænkning og udvikle scenarier for den grønne omstilling. Der er udvikles fire fremtidsscenarier for et grønnere Danmark. ANSØGER: DAC GI BEVILLING: KR. Kampagne for bygningskultur Projektet formål er at skabe opmærksomhed og debat omkring den danske bygningskultur igennem konkurrencer, kåringer, quizzer, nyhedsbreve samt debat på de sociale medier. Projektet vil iværksætte en større PR indsats over for den primære målgruppe, ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme, samt rådgivere og udførende, som arbejder med denne bygningstype. Endelig vil Bygningskultur Danmark opdatere eksisterende website med nyt design, tilpasset mobile enheder. ANSØGER: BYGNINGSKULTUR DANMARK GI BEVILLING: KR. Visioner i praksis Målet med Visioner i praksis er, at sætte fokus på de gode renoveringsløsninger, som hver dag leveres af praktikere rundt om i landet. Projektet vil identificere og præsentere nytænkende løsninger, der på eksemplarisk vis formår at omsætte visioner til praksis dvs. de løsninger, hvor høj faglighed kendetegner det færdige resultat. Der afholdes i alt 6 workshops med deltagelse af både bygherrer og praktikere, der gennemføres Interview af parter vedr. konkrete gode projekter og endelig udarbejdes der en publikation med opsamling af projektresultater. Smith Innovation deltager som projektpartner. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN GI BEVILLING: KR. Effektiv byggelogistik i praksis Projektet Effektiv byggelogistik i praksis har fokus på transport til, på og fra byggepladser af materialer, materiel, jord og affald, og har som overordnet formål. Projektgruppen vil udvikle metoder til mere effektive kørsler og byggelogistik. De opnåede resultater skal være med til at reducere belastning på energiforbrug, emission og infrastruktur (trængsel), og bidrage til forbedring af byggeriets produktivitet og konkurrenceevne. ANSØGER: DANSK BYGGERI GI BEVILLING: KR. 1214

15 Værdiskabende renovering RENOVERprisen og kampagneindsats Videreudvikling af RENOVERprisen, der blev stiftet af Realdania og GI i Prisen skal skabe synlighed og prestige ved at øge opmærksomheden på og stoltheden ved renovering som selvstændig disciplin på højeste niveau. Inspirere fagfolk og rådgivere som arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherre m.v. via debat, vidensdeling og fokus på best practice. Belønne realiserede renoveringsprojekter. Og endelig samle branchen ved at skabe en fælles pris ANSØGER: DAC OG ADVICE A/S GI BEVILLING: KR. Renovering på dagsorden 2015 og 2016 Projektet formål er vedvarende at skabe opmærksomhed omkring renovering, ved at sætte fokus på skiftende problemstillinger med afsæt i viden, analyser og initiativer, hvor forskellige parter bringes sammen for at debattere. Det er planen, at temaerne fra 2014 skal videreføres i projektet. De spiller sammen med et fælles ønske om at sikre en højere og bedre standard for, hvordan bygninger renoveres. Samtidig spiller det sammen med et branchemæssigt ønske om at skabe et 'Innovatorium" for renovering i verdensklasse. Projektet har primært fokus på samarbejde, kompetencer, værdiskabelse og produktivitet. Partnergruppen i projektet vil samtidig skabe flere kommunikationskanaler, blandt andet på sociale medier, hvor der kan debatteres renovering. ANSØGER: BYGHERREFORENINGEN GI BEVILLING: KR

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

Byggeteknisk viden. Inde i bygningen. Uden på bygningen. Sunde boliger. Vedligehold din bygning Spar på varmen. Kælderen

Byggeteknisk viden. Inde i bygningen. Uden på bygningen. Sunde boliger. Vedligehold din bygning Spar på varmen. Kælderen Byggeteknisk viden Inde i bygningen Uden på bygningen Sunde boliger Vedligehold din bygning Spar på varmen Kælderen Indhold Introduktion 3 Sunde boliger 5 Spar på varmen 9 Uden på bygningen 17 Inde i bygningen

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering

LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering LÆRINGER FRA projektet 360 energi- og indeklima-optimering MORTEN FISKER- SIGNAL Værktøjskasse til projektet 360 energi- og indeklima-optimering EX. 1 UDFORDRING MED INDEKLIMA SYMPTOM: ÅRSAG: KONSEKVENS:

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 NOTAT Dato: 27. juni 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-110 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: 450565 Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 Ministeriet

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2011. Direktør for Bygherreforeningen. skyder fra hoften: Vi skal satse på renovering

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2011. Direktør for Bygherreforeningen. skyder fra hoften: Vi skal satse på renovering NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2011 Direktør for Bygherreforeningen skyder fra hoften: Vi skal satse på renovering Foto: Emil Lyders Bygherrernes direktør Henrik Lindved Bang fyrer løs med synspunkter om renovering

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Flot renovering i muslingebyen. Ejers strategi om renovering glæder lejerne NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2015

BEDRE BOLIGER. Flot renovering i muslingebyen. Ejers strategi om renovering glæder lejerne NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2015 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 2 / 2015 Flot renovering i muslingebyen Ejers strategi om renovering glæder lejerne Beboer Trine Larsen lagde meget vægt på altanen, da hun valgte lejligheden. Lån i

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER DER VIRKER! Professor Carsten RODE Danmarks Tekniske Universitet

ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER DER VIRKER! Professor Carsten RODE Danmarks Tekniske Universitet ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER DER VIRKER! Professor Carsten RODE Danmarks Tekniske Universitet OM CARSTEN RODE 1987 Civ.ing. (B), DTH 1990 PhD: Combined Heat and Moisture Transport in Building Constructions,

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere