ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE"

Transkript

1 ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle ) eller en autoriseret distributør. Termen programmel refererer til de Oracle softwareprodukter, som De har bestilt, dokumentation dertil samt enhver programmelopdatering erhvervet gennem teknisk support. Termen serviceydelser refererer til teknisk support (eksklusiv programmelopdateringer leveret gennem teknisk support), uddannelsesydelser, onlineydelser, konsulentydelser eller andre ydelser, som De har bestilt. B. Aftalens anvendelsesområde Næreværende aftale gælder for den ordre som den er vedlagt. C. Vilkår og betingelser Ved Oracles accept af Deres ordre har De begrænset ret til at anvende programmellet og modtage andre ydelser, De måtte have bestilt, alene til Deres forretningsmæssige formål og i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, inklusive definitioner og betingelser i ordreformularen og dokumentationen. De har ret til at lade tredjemænd, der udfører arbejde for Dem (f.eks. eksterne konsulenter), anvende programmellet til dette formål i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Dokumentation leveres enten sammen med programmellet eller kan findes on-line på Hvis De har bestilt teknisk support, yder Oracle teknisk support under Oracles derfor gældende vilkår. Der tages forbehold for ændringer i disse. Seneste version af vilkårene for teknisk support findes på Serviceydelser leveres på Oracles gældende vilkår for de pågældende, bestilte serviceydelser. Disse vilkår kan ændres uden varsel og kan indeholde yderligere vilkår og betingelser. Specifikke vilkår samt hvordan man finder dem vil fremgå af Deres ordre. Ved Oracles accept har De begrænset ret til at anvende det materiale der er et resultat af den bestilte konsulentydelse, alene til Deres eget forretningsmæssige formål og i henhold til vilkår og betingelser i nærværende aftale. De kan finde seneste version af vilkårene for konsulentydelser på Serviceydelserne leveret under denne aftale kan have relation til Deres licens til at anvende programmel der er ejet eller distribueret af Oracle, og som er erhvervet af Dem under en separat ordre. Anvendelsen af programmellet i en sådan ordre vil være underlagt den aftale der henvises til i ordren. Alle serviceydelser tilbydes separeret fra sådanne programmellicenser, og Deres erhvervelse af enten serviceydelser eller programmellicenser er ikke betinget af hinanden. D. Rettigheder og begrænsninger Oracle bevarer alle rettigheder, herunder ophavs-, varemærke- og patentrettigheder, til programmellet og til resultatet af serviceydelserne. De må tage det antal kopier af programmellet, som er nødvendigt for den licensierede brug, samt en kopi af hvert programmel-medie. Ønsker De at fremstille yderligere kopier, skal dette forinden godkendes skriftligt af Oracle. De må ikke: fjerne eller ændre nogen markeringer, herunder angivelser om Oracles rettigheder, vedrørende programmellet; på nogen måde gøre programmellet, eller materiale som er resultatet af serviceydelser, tilgængeligt for tredjemand for anvendelse i tredjemands forretning (medmindre dette udtrykkeligt er tilladt for den specifikke programmellicens, De har erhvervet); anvende programmellet til uddannelse om programmellets indhold og/eller funktionalitet for tredjemand, bortset fra Deres licensierede brugere; foretage eller tillade reverse engineering (medmindre tilladt ved lov for at skabe interoperabilitet), demontering eller dekompilering af programmellet, eller offentliggøre eller videregive resultater af eventuelle benchmark tests af programmellet uden Oracles forudgående samtykke E. Garantier, begrænsninger og beføjelser Oracle garanterer, at programmellet i en periode på 1 år regnet fra leveringsdatoen for programmellet i alt væsentligt vil opfylde den funktionalitet, der er beskrevet i den relevante dokumentation. Oracle garanterer ligeledes, at bestilte serviceydelser vil blive ydet i overensstemmelse med branchestandard, og denne garanti er gældende i 90 dage regnet fra ydelsens udførelse. ORACLE GARANTERER IKKE, AT PROGRAMMELLET VIL FUNGERE UDEN FEJL ELLER AFBRYDELSER, ELLER AT ALLE FEJL I PROGRAMMEL VIL BLIVE RETTET. I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL ALENE DE OVENFOR ANGIVNE GARANTIER VÆRE GÆLDENDE, IDET ANDRE INDESTÅELSER, TILSAGN ELLER GARANTIER IKKE FINDER ANVENDELSE. OLSA-dk-v Side 1 af 5

2 I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE AF GARANTIER, VIL DERES ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE, OG ORACLE ENESTE ANSVAR, UDGØRE: (A) RETTELSE AF PROGRAMMELLETS FEJL SOM ER ÅRSAG TIL EN SÅDAN MISLIGHOLDELSEN, ELLER, SÅFREMT ORACLE IKKE UDEN UFORHOLDSMÆSSIGT STORE OMKOSTNINGER ELLER VANSKELIGHEDER I ALT VÆSENTLIGHED KAN UDBEDRE EN SÅDAN MISLIGHOLDELSE, HAR DE RET TIL AT OPSIGE DERES PROGRAMMELLICENS OG FÅ REFUNDERET DELS DET BELØB DE HAR BETALT TIL ORACLE FOR PROGRAMMELLICENSEN, OG DELS BELØBET FOR AL UBRUGT, FORUDBETALT TEKNISKE SUPPORT FOR PROGRAMMELLICENSEN; ELLER (B) GENUDFØRE SERVICEYDELSEN, ELLER, SÅFREMT ORACLE IKKE UDEN UFORHOLDSMÆSSIGT STORE OMKOSTNINGER ELLER VANSKELIGHEDER I ALT VÆSENTLIGHED KAN UDBEDRE EN SÅDAN MISLIGHOLDELSE, HAR DE RET TIL AT OPSIGE DEN PÅGÆLDENDE SERVICEYDELSE OG FÅ REFUNDERET DET BELØB DE BETALTE TIL ORACLE FOR DEN PÅGÆLDENDE SERVICEYDELSE. F. Testlicenser De kan bestille testlicenser, eller Oracle kan vælge at inkludere yderligere programmel sammen med Deres ordre, som De alene må anvende med henblik på afprøvning og evaluering (ikke ibrugtagning i produktion) af det pågældende programmel. De har 30 dage fra leveringsdatoen til at afprøve og evaluere dette programmel. Såfremt De beslutter Dem for at anvende dette programmel efter udløb af 30 dages perioden, skal De erhverve de nødvendige licenser dertil fra Oracle. Såfremt De ikke ønsker at erhverve disse licenser efter udløb af de 30 dage, skal De ophøre med at anvende programmellet og slette programmellet fra Deres systemer og maskiner. Programmel, som licensieres med henblik på afprøvning og evaluering, licensieres som det er, og der ydes ingen teknisk support eller garantier for sådant programmel. G. Skadesløsholdelse Hvis nogen fremsætter et krav mod Dem eller Oracle ( Modtager ) om, at en eller anden form for information, design, specifikation, instruktion, software, data, eller materiale ( Materiale ) forsynet af den leverende part ( Leverandør ) og anvendt af Modtageren, krænker immaterielle rettigheder, vil Leverandøren skadesløsholde Modtageren, såfremt Modtageren gør følgende: giver Leverandøren (att: Juridisk Afdeling) skriftlig besked herom uden ugrundet ophold og ikke senere end 30 dage efter at Modtager bliver informeret (eller tidligere, hvis dette følger af gældende ret) om kravets fremsættelse giver Leverandøren fuld kontrol over sagen og alle forligsforhandlinger giver Leverandøren den information, bemyndigelse og assistance, der er nødvendig for, at Leverandøren kan forsvare sig mod kravet eller forlige sagen Såfremt Leverandøren er af den overbevisning, at programmellet eventuelt måtte have krænket andres immaterielle rettigheder, kan Leverandøren vælge enten at ændre Materialet så det ikke længere er krænkende eller opnå en licens med henblik på fortsat brug. Hvis ingen af disse alternativer kan anvendes uden uforholdsmæssigt store omkostninger eller vanskeligheder, kan Leverandøren opsige licensen for det pågældende Materiale samt kræve tilbagelevering af Materialet mod at refundere de vederlag Modtager måtte have betalt for Materialet. Hvis De er Modtageren og en sådan opsigelse væsentligt påvirker Oracles mulighed for at opfylde sine forpligtelser under den pågældende ordre, kan Oracle vælge med 30 dages skriftligt varsel at opsige ordren og De betaler herefter Oracle for de udførte serviceydelser og relaterede udgifter frem til opsigelsesdagen på basis af time- og materiale eller færdiggørelsesgrad afhængig af den aftalte afregningsform. Leverandøren skal ikke skadesløsholde Modtager, såfremt Modtager ændrer Materialet i videre omfang end den i den af Leverandøren udarbejdede dokumentations forudsatte brug, eller hvis Modtager anvender en forældet version af Materialet, hvis kravet om krænkelse kunne have været undgået ved at bruge en nyere ikke-ændret version af Materialet. Leverandøren skal ikke skadesløsholde Modtageren i det omfang kravet om krænkelse er baseret på information, design, specifikation, instruktion, software, data, eller materiale, der ikke er leveret af Leverandøren. De skal holde Oracle skadesløs, såfremt krænkelsen er baseret på kombinationen af programmel med produkter og serviceydelser der ikke er leveret af Oracle. Dette afsnit udgør parternes eneste misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med krav eller erstatning vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. H. Teknisk Support For så vidt angår ordreformulare, består Teknisk Support af Softwareopdateringer og Produktsupport og/eller andre årlige, tekniske supportydelser, De måtte have bestilt. Såfremt De bestiller denne ydelse, leveres årlig teknisk support (inklusive første år samt alle efterfølgende år) i.h.t. Oracles, på bestillingstidspunktet, derfor gældende vilkår. Oracle tager forbehold for ændringer i disse vilkår, dog vil Oracle ikke væsentligt reducere de services der leveres for supporteret programml i den periode som afgiften for teksnisk support for de betalte ydelser dækker. De bør gennemgå disse vilkår og betingelser før de indgår en ordreformular med de relevante serviceydelser. De kan finde seneste version af vilkårene for teknisk support på Teknisk support træder i kraft ved forsendelse af CD packs, eller såfremt forsendelse ikke er relevant, i.h.t. ikrafttrædelsesdatoen på ordreformularen. Såfremt Deres ordre er bestilt via Oracle Store er ikrakttrædelsesdatoen lig med den dato Deres ordre blev accepteret af Oracle. OLSA-dk-v Side 2 af 5

3 Softwareopdateringer eller Produktsupport erhvervet under Deres ordre kan fornys årligt, og såfremt De fornyer Softwareopdateringer eller Produktsupport for det samme antal licenser for the samme programmel for det første såvel som det andet fornyelsesår, kan afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport ikke stige med mere end 4% i forhold til det foregående års afgift. Såfremt deres ordre går gennem et medlem af Oracles partner-program, baseres afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport for første fornyelsesår på den pris der er blevet oplyst til Dem af partneren; afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport for andet fornyelsesår vil ikke stige med mere end 4% i forhold til det foregående års afgift. If you decide to purchase technical support for any license within a license set, you are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set. You may desupport a subset of licenses in a license set only if you agree to terminate that subset of licenses. The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination. Oracle s license set definition is available in the current technical support policies. If you decide not to purchase technical support, you may not update any unsupported program licenses with new versions of the program. Hvis De beslutter Dem for at erhverve teknisk support for licenser omfattet af et licenssæt, er De forpligtet til at erhverve teknisk support på samme niveau for alle licenser inden for dette licenssæt. De har alene ret til at opsige supporten på en delmængde licenser inden for et licenssæt, såfremt De også terminerer den samme delmængde licenser. Afgiften på teknsisk support på de resterende licenser vil blive prissat i.h.t. vilkårene for teknisk support på tidspunktet for opsigelsen. Oracles definition på et licenssæt er tilgængelig i de til enhver tid gældende vilkår for teknsik support. Såfremt De ikke erhverver teknisk support har De ikke ret til at opdatere usupporterede programmellicenser med nye versioner af programmellet. Oracle forbeholder sig ret til at de-supportere vores programmel eller specifikke versioner af vores programmel. De vil blive varslet inden et program bliver desupporteret. Sådanne desupport-varsler, som er anført på Oracles kundesupport web site, MetaLink (eller Oracles til den tid gældende kundesupport web site), indeholder desupporteringsdatoer, information om tilgængelighed af Extended Assistance Support og Extended Maintenance Support og information om migrerings-metoder for bestemte features. Oracle forbeholder sig ret til at ændre desupport-varsler; Oracle leverer opdaterede desupport-varsler på MetaLink (eller Oracles til den tid gældende kundesupport web site). I. Ophør af aftalen Såfremt De misligholder vilkårene i denne aftale og ikke udbedrer misligholdelsen indenfor 30 dage efter påkrav fra Oracle, kan Oracle ophæve denne aftale og Deres brug af licenserne og/eller bestilte serviceydelser. Såfremt Oracle ophæver aftalen i.h.t. ovenstående, skal De betale alle skyldige beløb under denne aftale samt alle ikke betalte beløb for bestilt programmel og/eller leverede serviceydelser under nærværende aftale. De accepterer, at De ikke må anvende de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser, såfremt De misligholder vilkårene i nærværende aftale. De accepterer endvidere, at De, såfremt De har anvendt en OFD Aftale til at betale for en ordre, og De misligholder vilkårene i OFD Aftalen der lægger sig til denne ordre, ikke må anvende de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser. J. Betalingsbetingelser Alle beløb forfalder til betaling indenfor 30 dage fra fakturadato. De er forpligtet til at betale moms og andre eventuelle offentlige afgifter i.h.t. gældende lov, som Oracle skal betale som følge af licenser og andre serviceydelser, som De har bestilt. Alle beløb under denne aftale er ekskl. moms og andre eventuelle offentlige afgifter. Sådanne afgifter vil blive afkræfte af Oracle i.h.t. gældende satser ud over de angivne beløb og vil fremgå som en separat post i den relevante faktura. K. Fortrolighed I medfør af denne aftale kan parterne få adgang til oplysninger, som er fortrolige ("fortrolig information"). Fortrolig information er begrænset til oplysninger vedrørende vilkår og priser under denne aftale og oplysninger, som tydeligt er mærket som fortrolige. En parts fortrolige information skal ikke omfatte oplysninger som (a) er eller bliver offentligt tilgængelige uden den anden parts medvirken, eller som (b) var i en parts lovlige besiddelse før offentliggørelsen af oplysningerne, og som ikke direkte eller indirekte er kommet til denne parts kundskab fra den anden part, eller som (c) er retmæssigt oplyst af tredjemand uden meddelelse om fortrolighed, eller som (d) er et resultat af den uafhængige udvikling hos den anden part. Parterne er enige om at behandle hinandens fortrolige oplysninger fortroligt i en periode på 3 (tre) år fra fortrolighedsdato. Parterne er enige om ikke at gøre hinandens fortrolige oplysninger tilgængelige for tredjemand uanset formålet, med mindre formålet er opfyldelsen af denne Aftale eller som følge af lovkrav eller retmæssigt påbud fra en domstol eller anden offentlig myndighed. Hver part forpligter sig til at tage alle rimelige midler i brug til sikring af at fortrolig information ikke offentliggøres eller spredes af sit personale eller repræsentanter i strid med denne aftales bestemmelser. Intet skal forhindre begge parter i at offentliggøre vilkår og betingelser eller priser under denne aftale eller ordrer under denne aftale i forbindelse med en retslig handling der skyldes eller opstår i forbindelse med denne aftale. OLSA-dk-v Side 3 af 5

4 L. Aftalens helhed og forrang De er indforstået med, at denne aftale og den information der udtrykkeligt er indlemmet under denne aftale (inklusive information der bliver refereret til via en URL-adresse), tilsammen med den relevante ordre udgør den komplette aftale vedrørende de af Dem bestilte programmellicenser og serviceydelser, og at denne aftale erstatter og annullerer alle tidligere eller samtidige aftaler vedr. sådant programmel og/eller serviceydelser. Hvis en bestemmelse i denne aftale måtte være ugyldig eller ikke kan opretholdes, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Det aftales udtrykkeligt, at vilkår og betingelser under denne aftale og ethvert Oracle ordredokument skal have forrang for vilkår og betingelser i enhver indkøbsordre eller anden ikke-oracle ordredokumentation og at ingen vilkår og betingelser under en sådan indkøbsordre eller en sådan ikke-oracle ordredokumentation skal gælde for de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser. Denne aftale må ikke ændres, og rettigheder og restriktioner må ikke ændres eller frafaldes, medmindre det sker skriftligt med en underskrift eller accepteres on-line via Oracle Store via autoriserede repræsentanter fra Dem og Oracle. Alle meddelelser under denne aftale skal gives skriftligt til den anden part. M. Antalsbegrænsning og -fraskrivelse INGEN AF PARTERNE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, TABT AVANCE, DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER TAB AF BRUG AF DATA. ORACLES MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR UNDER DENNE AFTALE OG DERES ORDRE KAN IKKE OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL DET BELØB, DE HAR BETALT ORACLE FOR DET MANGELFULDE PROGRAMMEL ELLER DE MANGELFULDE SERVICEYDELSER UNDER DENNE AFTALE SOM SPECIFICERET I DERES ORDRE. ORACLES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE KAN ALDRIG OVERSTIGE DEN TOTALE VÆRDI AF DERES ORDRE. N. Eksport De er indforstået med, at amerikansk eksportkontrollovgivning samt anden import- og eksportlovgivning finder anvendelse på Deres brug af programmellet, herunder tekniske data; yderligere information findes under Oracle s Global Trade Compliance web site på De er indforstået med, at hverken programmellet eller noget direkte produkt deraf må eksporteres, det være sig direkte eller indirekte, i strid med ovennævnte eksportregulering, og at programmellet ikke må anvendes til noget formål, som er forbudt i henhold til denne eksportregulering, herunder i forbindelse med nukleare, kemiske eller biologiske våben. O. Diverse Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister i forbindelse med denne aftale skal behandles ved Sø- og Handelsretten i København. Hvis der opstår en tvist med Oracle, eller hvis De ønsker at give meddelelse i.h.t. afsnittet Skadesløsholdelse under denne aftale, eller hvis De bliver gjort til genstand for insolvensbehandling eller lignende, skal De straks give skriftlig besked herom til: Oracle Danmark ApS, Lautrupbjerg 2-6, DK-2750 Ballerup, att.: Juridisk Afdeling. De må ikke overdrage denne aftale eller give eller overføre programmellet og/eller bestilte serviceydelser, eller interesser eller rettigheder heri til en anden person eller juridisk enhed. Såfremt De stiller programmellet og/eller serviceydelser som sikkerhed, har den sikrede part ingen ret til at anvende eller overføre programmellet og/eller serviceydelserne, og såfremt De beslutter at lease eller finansiere Deres erhvervelse af programmellet og/eller serviceydelserne, skal dette ske i overensstemmelse med Oracles vilkår og betingelser for finansiering og leasing, som De kan finde under Med undtagelse af retsskridt i forbindelse med manglende betalinger og krænkelse af Oracles rettigheder i programmel, kan ingen af parterne tage retsskridt uanset form under denne aftale efter udløb af en periode på 2 år fra grundlaget for retsskridtet opstod. Såfremt Oracle giver Dem 45 dages skriftligt forudgående varsel, er Oracle berettiget til at gennemgå Deres anvendelse af programmellet. De accepterer at samarbejde med Oracle i forbindelse med en sådan gennemgang, herunder at give rimelig bistand og adgang til informationer. De accepterer at betale eventuelt skyldige beløb/afgifter, som De bliver meddelt skriftligt om, inden for 30 dage fra modtagelsen af meddelelsen. Såfremt De ikke betaler skyldige beløb, kan Oracle annullere Deres tekniske support, licenser samt nærværende aftale. P. Force Majeure Ingen part skal være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nærværende aftale i det omfang dette skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol (herunder f.eks. krig, sabotage, myndighedsindgreb, eller nedbrud i offentlig energiforsyning), og som den pågældende part ved almindelig agtpågivenhed ikke kunne eller burde have taget i betragtning, undgået eller overvundet. Begge parter skal udvise rimelige bestræbelser med henblik på at begrænse virkningen af en force OLSA-dk-v Side 4 af 5

5 majeure situation. Såfremt en force majeure situation varer i mere end 90 dage, kan enhver part skriftligt opsige aftalen for så vidt angår ikke-leverede ydelser. Nærværende afsnit fritager Dem ikke for Deres forpligtelse til at betale for leverede ydelser. Q. Licensdefinitioner og -regler For at forstå de licensrettigheder, som De har erhvervet, bedes De gøre Dem bekendt med definitioner vedrørende licensenheder, løbetid på licenser samt licensregler som udgør en del af denne aftale. OLSA-dk-v Side 5 af 5

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere