ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE"

Transkript

1 ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle ) eller en autoriseret distributør. Termen programmel refererer til de Oracle softwareprodukter, som De har bestilt, dokumentation dertil samt enhver programmelopdatering erhvervet gennem teknisk support. Termen serviceydelser refererer til teknisk support (eksklusiv programmelopdateringer leveret gennem teknisk support), uddannelsesydelser, onlineydelser, konsulentydelser eller andre ydelser, som De har bestilt. B. Aftalens anvendelsesområde Næreværende aftale gælder for den ordre som den er vedlagt. C. Vilkår og betingelser Ved Oracles accept af Deres ordre har De begrænset ret til at anvende programmellet og modtage andre ydelser, De måtte have bestilt, alene til Deres forretningsmæssige formål og i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, inklusive definitioner og betingelser i ordreformularen og dokumentationen. De har ret til at lade tredjemænd, der udfører arbejde for Dem (f.eks. eksterne konsulenter), anvende programmellet til dette formål i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Dokumentation leveres enten sammen med programmellet eller kan findes on-line på Hvis De har bestilt teknisk support, yder Oracle teknisk support under Oracles derfor gældende vilkår. Der tages forbehold for ændringer i disse. Seneste version af vilkårene for teknisk support findes på Serviceydelser leveres på Oracles gældende vilkår for de pågældende, bestilte serviceydelser. Disse vilkår kan ændres uden varsel og kan indeholde yderligere vilkår og betingelser. Specifikke vilkår samt hvordan man finder dem vil fremgå af Deres ordre. Ved Oracles accept har De begrænset ret til at anvende det materiale der er et resultat af den bestilte konsulentydelse, alene til Deres eget forretningsmæssige formål og i henhold til vilkår og betingelser i nærværende aftale. De kan finde seneste version af vilkårene for konsulentydelser på Serviceydelserne leveret under denne aftale kan have relation til Deres licens til at anvende programmel der er ejet eller distribueret af Oracle, og som er erhvervet af Dem under en separat ordre. Anvendelsen af programmellet i en sådan ordre vil være underlagt den aftale der henvises til i ordren. Alle serviceydelser tilbydes separeret fra sådanne programmellicenser, og Deres erhvervelse af enten serviceydelser eller programmellicenser er ikke betinget af hinanden. D. Rettigheder og begrænsninger Oracle bevarer alle rettigheder, herunder ophavs-, varemærke- og patentrettigheder, til programmellet og til resultatet af serviceydelserne. De må tage det antal kopier af programmellet, som er nødvendigt for den licensierede brug, samt en kopi af hvert programmel-medie. Ønsker De at fremstille yderligere kopier, skal dette forinden godkendes skriftligt af Oracle. De må ikke: fjerne eller ændre nogen markeringer, herunder angivelser om Oracles rettigheder, vedrørende programmellet; på nogen måde gøre programmellet, eller materiale som er resultatet af serviceydelser, tilgængeligt for tredjemand for anvendelse i tredjemands forretning (medmindre dette udtrykkeligt er tilladt for den specifikke programmellicens, De har erhvervet); anvende programmellet til uddannelse om programmellets indhold og/eller funktionalitet for tredjemand, bortset fra Deres licensierede brugere; foretage eller tillade reverse engineering (medmindre tilladt ved lov for at skabe interoperabilitet), demontering eller dekompilering af programmellet, eller offentliggøre eller videregive resultater af eventuelle benchmark tests af programmellet uden Oracles forudgående samtykke E. Garantier, begrænsninger og beføjelser Oracle garanterer, at programmellet i en periode på 1 år regnet fra leveringsdatoen for programmellet i alt væsentligt vil opfylde den funktionalitet, der er beskrevet i den relevante dokumentation. Oracle garanterer ligeledes, at bestilte serviceydelser vil blive ydet i overensstemmelse med branchestandard, og denne garanti er gældende i 90 dage regnet fra ydelsens udførelse. ORACLE GARANTERER IKKE, AT PROGRAMMELLET VIL FUNGERE UDEN FEJL ELLER AFBRYDELSER, ELLER AT ALLE FEJL I PROGRAMMEL VIL BLIVE RETTET. I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL ALENE DE OVENFOR ANGIVNE GARANTIER VÆRE GÆLDENDE, IDET ANDRE INDESTÅELSER, TILSAGN ELLER GARANTIER IKKE FINDER ANVENDELSE. OLSA-dk-v Side 1 af 5

2 I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE AF GARANTIER, VIL DERES ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE, OG ORACLE ENESTE ANSVAR, UDGØRE: (A) RETTELSE AF PROGRAMMELLETS FEJL SOM ER ÅRSAG TIL EN SÅDAN MISLIGHOLDELSEN, ELLER, SÅFREMT ORACLE IKKE UDEN UFORHOLDSMÆSSIGT STORE OMKOSTNINGER ELLER VANSKELIGHEDER I ALT VÆSENTLIGHED KAN UDBEDRE EN SÅDAN MISLIGHOLDELSE, HAR DE RET TIL AT OPSIGE DERES PROGRAMMELLICENS OG FÅ REFUNDERET DELS DET BELØB DE HAR BETALT TIL ORACLE FOR PROGRAMMELLICENSEN, OG DELS BELØBET FOR AL UBRUGT, FORUDBETALT TEKNISKE SUPPORT FOR PROGRAMMELLICENSEN; ELLER (B) GENUDFØRE SERVICEYDELSEN, ELLER, SÅFREMT ORACLE IKKE UDEN UFORHOLDSMÆSSIGT STORE OMKOSTNINGER ELLER VANSKELIGHEDER I ALT VÆSENTLIGHED KAN UDBEDRE EN SÅDAN MISLIGHOLDELSE, HAR DE RET TIL AT OPSIGE DEN PÅGÆLDENDE SERVICEYDELSE OG FÅ REFUNDERET DET BELØB DE BETALTE TIL ORACLE FOR DEN PÅGÆLDENDE SERVICEYDELSE. F. Testlicenser De kan bestille testlicenser, eller Oracle kan vælge at inkludere yderligere programmel sammen med Deres ordre, som De alene må anvende med henblik på afprøvning og evaluering (ikke ibrugtagning i produktion) af det pågældende programmel. De har 30 dage fra leveringsdatoen til at afprøve og evaluere dette programmel. Såfremt De beslutter Dem for at anvende dette programmel efter udløb af 30 dages perioden, skal De erhverve de nødvendige licenser dertil fra Oracle. Såfremt De ikke ønsker at erhverve disse licenser efter udløb af de 30 dage, skal De ophøre med at anvende programmellet og slette programmellet fra Deres systemer og maskiner. Programmel, som licensieres med henblik på afprøvning og evaluering, licensieres som det er, og der ydes ingen teknisk support eller garantier for sådant programmel. G. Skadesløsholdelse Hvis nogen fremsætter et krav mod Dem eller Oracle ( Modtager ) om, at en eller anden form for information, design, specifikation, instruktion, software, data, eller materiale ( Materiale ) forsynet af den leverende part ( Leverandør ) og anvendt af Modtageren, krænker immaterielle rettigheder, vil Leverandøren skadesløsholde Modtageren, såfremt Modtageren gør følgende: giver Leverandøren (att: Juridisk Afdeling) skriftlig besked herom uden ugrundet ophold og ikke senere end 30 dage efter at Modtager bliver informeret (eller tidligere, hvis dette følger af gældende ret) om kravets fremsættelse giver Leverandøren fuld kontrol over sagen og alle forligsforhandlinger giver Leverandøren den information, bemyndigelse og assistance, der er nødvendig for, at Leverandøren kan forsvare sig mod kravet eller forlige sagen Såfremt Leverandøren er af den overbevisning, at programmellet eventuelt måtte have krænket andres immaterielle rettigheder, kan Leverandøren vælge enten at ændre Materialet så det ikke længere er krænkende eller opnå en licens med henblik på fortsat brug. Hvis ingen af disse alternativer kan anvendes uden uforholdsmæssigt store omkostninger eller vanskeligheder, kan Leverandøren opsige licensen for det pågældende Materiale samt kræve tilbagelevering af Materialet mod at refundere de vederlag Modtager måtte have betalt for Materialet. Hvis De er Modtageren og en sådan opsigelse væsentligt påvirker Oracles mulighed for at opfylde sine forpligtelser under den pågældende ordre, kan Oracle vælge med 30 dages skriftligt varsel at opsige ordren og De betaler herefter Oracle for de udførte serviceydelser og relaterede udgifter frem til opsigelsesdagen på basis af time- og materiale eller færdiggørelsesgrad afhængig af den aftalte afregningsform. Leverandøren skal ikke skadesløsholde Modtager, såfremt Modtager ændrer Materialet i videre omfang end den i den af Leverandøren udarbejdede dokumentations forudsatte brug, eller hvis Modtager anvender en forældet version af Materialet, hvis kravet om krænkelse kunne have været undgået ved at bruge en nyere ikke-ændret version af Materialet. Leverandøren skal ikke skadesløsholde Modtageren i det omfang kravet om krænkelse er baseret på information, design, specifikation, instruktion, software, data, eller materiale, der ikke er leveret af Leverandøren. De skal holde Oracle skadesløs, såfremt krænkelsen er baseret på kombinationen af programmel med produkter og serviceydelser der ikke er leveret af Oracle. Dette afsnit udgør parternes eneste misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med krav eller erstatning vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. H. Teknisk Support For så vidt angår ordreformulare, består Teknisk Support af Softwareopdateringer og Produktsupport og/eller andre årlige, tekniske supportydelser, De måtte have bestilt. Såfremt De bestiller denne ydelse, leveres årlig teknisk support (inklusive første år samt alle efterfølgende år) i.h.t. Oracles, på bestillingstidspunktet, derfor gældende vilkår. Oracle tager forbehold for ændringer i disse vilkår, dog vil Oracle ikke væsentligt reducere de services der leveres for supporteret programml i den periode som afgiften for teksnisk support for de betalte ydelser dækker. De bør gennemgå disse vilkår og betingelser før de indgår en ordreformular med de relevante serviceydelser. De kan finde seneste version af vilkårene for teknisk support på Teknisk support træder i kraft ved forsendelse af CD packs, eller såfremt forsendelse ikke er relevant, i.h.t. ikrafttrædelsesdatoen på ordreformularen. Såfremt Deres ordre er bestilt via Oracle Store er ikrakttrædelsesdatoen lig med den dato Deres ordre blev accepteret af Oracle. OLSA-dk-v Side 2 af 5

3 Softwareopdateringer eller Produktsupport erhvervet under Deres ordre kan fornys årligt, og såfremt De fornyer Softwareopdateringer eller Produktsupport for det samme antal licenser for the samme programmel for det første såvel som det andet fornyelsesår, kan afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport ikke stige med mere end 4% i forhold til det foregående års afgift. Såfremt deres ordre går gennem et medlem af Oracles partner-program, baseres afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport for første fornyelsesår på den pris der er blevet oplyst til Dem af partneren; afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport for andet fornyelsesår vil ikke stige med mere end 4% i forhold til det foregående års afgift. If you decide to purchase technical support for any license within a license set, you are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set. You may desupport a subset of licenses in a license set only if you agree to terminate that subset of licenses. The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination. Oracle s license set definition is available in the current technical support policies. If you decide not to purchase technical support, you may not update any unsupported program licenses with new versions of the program. Hvis De beslutter Dem for at erhverve teknisk support for licenser omfattet af et licenssæt, er De forpligtet til at erhverve teknisk support på samme niveau for alle licenser inden for dette licenssæt. De har alene ret til at opsige supporten på en delmængde licenser inden for et licenssæt, såfremt De også terminerer den samme delmængde licenser. Afgiften på teknsisk support på de resterende licenser vil blive prissat i.h.t. vilkårene for teknisk support på tidspunktet for opsigelsen. Oracles definition på et licenssæt er tilgængelig i de til enhver tid gældende vilkår for teknsik support. Såfremt De ikke erhverver teknisk support har De ikke ret til at opdatere usupporterede programmellicenser med nye versioner af programmellet. Oracle forbeholder sig ret til at de-supportere vores programmel eller specifikke versioner af vores programmel. De vil blive varslet inden et program bliver desupporteret. Sådanne desupport-varsler, som er anført på Oracles kundesupport web site, MetaLink (eller Oracles til den tid gældende kundesupport web site), indeholder desupporteringsdatoer, information om tilgængelighed af Extended Assistance Support og Extended Maintenance Support og information om migrerings-metoder for bestemte features. Oracle forbeholder sig ret til at ændre desupport-varsler; Oracle leverer opdaterede desupport-varsler på MetaLink (eller Oracles til den tid gældende kundesupport web site). I. Ophør af aftalen Såfremt De misligholder vilkårene i denne aftale og ikke udbedrer misligholdelsen indenfor 30 dage efter påkrav fra Oracle, kan Oracle ophæve denne aftale og Deres brug af licenserne og/eller bestilte serviceydelser. Såfremt Oracle ophæver aftalen i.h.t. ovenstående, skal De betale alle skyldige beløb under denne aftale samt alle ikke betalte beløb for bestilt programmel og/eller leverede serviceydelser under nærværende aftale. De accepterer, at De ikke må anvende de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser, såfremt De misligholder vilkårene i nærværende aftale. De accepterer endvidere, at De, såfremt De har anvendt en OFD Aftale til at betale for en ordre, og De misligholder vilkårene i OFD Aftalen der lægger sig til denne ordre, ikke må anvende de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser. J. Betalingsbetingelser Alle beløb forfalder til betaling indenfor 30 dage fra fakturadato. De er forpligtet til at betale moms og andre eventuelle offentlige afgifter i.h.t. gældende lov, som Oracle skal betale som følge af licenser og andre serviceydelser, som De har bestilt. Alle beløb under denne aftale er ekskl. moms og andre eventuelle offentlige afgifter. Sådanne afgifter vil blive afkræfte af Oracle i.h.t. gældende satser ud over de angivne beløb og vil fremgå som en separat post i den relevante faktura. K. Fortrolighed I medfør af denne aftale kan parterne få adgang til oplysninger, som er fortrolige ("fortrolig information"). Fortrolig information er begrænset til oplysninger vedrørende vilkår og priser under denne aftale og oplysninger, som tydeligt er mærket som fortrolige. En parts fortrolige information skal ikke omfatte oplysninger som (a) er eller bliver offentligt tilgængelige uden den anden parts medvirken, eller som (b) var i en parts lovlige besiddelse før offentliggørelsen af oplysningerne, og som ikke direkte eller indirekte er kommet til denne parts kundskab fra den anden part, eller som (c) er retmæssigt oplyst af tredjemand uden meddelelse om fortrolighed, eller som (d) er et resultat af den uafhængige udvikling hos den anden part. Parterne er enige om at behandle hinandens fortrolige oplysninger fortroligt i en periode på 3 (tre) år fra fortrolighedsdato. Parterne er enige om ikke at gøre hinandens fortrolige oplysninger tilgængelige for tredjemand uanset formålet, med mindre formålet er opfyldelsen af denne Aftale eller som følge af lovkrav eller retmæssigt påbud fra en domstol eller anden offentlig myndighed. Hver part forpligter sig til at tage alle rimelige midler i brug til sikring af at fortrolig information ikke offentliggøres eller spredes af sit personale eller repræsentanter i strid med denne aftales bestemmelser. Intet skal forhindre begge parter i at offentliggøre vilkår og betingelser eller priser under denne aftale eller ordrer under denne aftale i forbindelse med en retslig handling der skyldes eller opstår i forbindelse med denne aftale. OLSA-dk-v Side 3 af 5

4 L. Aftalens helhed og forrang De er indforstået med, at denne aftale og den information der udtrykkeligt er indlemmet under denne aftale (inklusive information der bliver refereret til via en URL-adresse), tilsammen med den relevante ordre udgør den komplette aftale vedrørende de af Dem bestilte programmellicenser og serviceydelser, og at denne aftale erstatter og annullerer alle tidligere eller samtidige aftaler vedr. sådant programmel og/eller serviceydelser. Hvis en bestemmelse i denne aftale måtte være ugyldig eller ikke kan opretholdes, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Det aftales udtrykkeligt, at vilkår og betingelser under denne aftale og ethvert Oracle ordredokument skal have forrang for vilkår og betingelser i enhver indkøbsordre eller anden ikke-oracle ordredokumentation og at ingen vilkår og betingelser under en sådan indkøbsordre eller en sådan ikke-oracle ordredokumentation skal gælde for de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser. Denne aftale må ikke ændres, og rettigheder og restriktioner må ikke ændres eller frafaldes, medmindre det sker skriftligt med en underskrift eller accepteres on-line via Oracle Store via autoriserede repræsentanter fra Dem og Oracle. Alle meddelelser under denne aftale skal gives skriftligt til den anden part. M. Antalsbegrænsning og -fraskrivelse INGEN AF PARTERNE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, TABT AVANCE, DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER TAB AF BRUG AF DATA. ORACLES MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR UNDER DENNE AFTALE OG DERES ORDRE KAN IKKE OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL DET BELØB, DE HAR BETALT ORACLE FOR DET MANGELFULDE PROGRAMMEL ELLER DE MANGELFULDE SERVICEYDELSER UNDER DENNE AFTALE SOM SPECIFICERET I DERES ORDRE. ORACLES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE KAN ALDRIG OVERSTIGE DEN TOTALE VÆRDI AF DERES ORDRE. N. Eksport De er indforstået med, at amerikansk eksportkontrollovgivning samt anden import- og eksportlovgivning finder anvendelse på Deres brug af programmellet, herunder tekniske data; yderligere information findes under Oracle s Global Trade Compliance web site på De er indforstået med, at hverken programmellet eller noget direkte produkt deraf må eksporteres, det være sig direkte eller indirekte, i strid med ovennævnte eksportregulering, og at programmellet ikke må anvendes til noget formål, som er forbudt i henhold til denne eksportregulering, herunder i forbindelse med nukleare, kemiske eller biologiske våben. O. Diverse Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister i forbindelse med denne aftale skal behandles ved Sø- og Handelsretten i København. Hvis der opstår en tvist med Oracle, eller hvis De ønsker at give meddelelse i.h.t. afsnittet Skadesløsholdelse under denne aftale, eller hvis De bliver gjort til genstand for insolvensbehandling eller lignende, skal De straks give skriftlig besked herom til: Oracle Danmark ApS, Lautrupbjerg 2-6, DK-2750 Ballerup, att.: Juridisk Afdeling. De må ikke overdrage denne aftale eller give eller overføre programmellet og/eller bestilte serviceydelser, eller interesser eller rettigheder heri til en anden person eller juridisk enhed. Såfremt De stiller programmellet og/eller serviceydelser som sikkerhed, har den sikrede part ingen ret til at anvende eller overføre programmellet og/eller serviceydelserne, og såfremt De beslutter at lease eller finansiere Deres erhvervelse af programmellet og/eller serviceydelserne, skal dette ske i overensstemmelse med Oracles vilkår og betingelser for finansiering og leasing, som De kan finde under Med undtagelse af retsskridt i forbindelse med manglende betalinger og krænkelse af Oracles rettigheder i programmel, kan ingen af parterne tage retsskridt uanset form under denne aftale efter udløb af en periode på 2 år fra grundlaget for retsskridtet opstod. Såfremt Oracle giver Dem 45 dages skriftligt forudgående varsel, er Oracle berettiget til at gennemgå Deres anvendelse af programmellet. De accepterer at samarbejde med Oracle i forbindelse med en sådan gennemgang, herunder at give rimelig bistand og adgang til informationer. De accepterer at betale eventuelt skyldige beløb/afgifter, som De bliver meddelt skriftligt om, inden for 30 dage fra modtagelsen af meddelelsen. Såfremt De ikke betaler skyldige beløb, kan Oracle annullere Deres tekniske support, licenser samt nærværende aftale. P. Force Majeure Ingen part skal være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nærværende aftale i det omfang dette skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol (herunder f.eks. krig, sabotage, myndighedsindgreb, eller nedbrud i offentlig energiforsyning), og som den pågældende part ved almindelig agtpågivenhed ikke kunne eller burde have taget i betragtning, undgået eller overvundet. Begge parter skal udvise rimelige bestræbelser med henblik på at begrænse virkningen af en force OLSA-dk-v Side 4 af 5

5 majeure situation. Såfremt en force majeure situation varer i mere end 90 dage, kan enhver part skriftligt opsige aftalen for så vidt angår ikke-leverede ydelser. Nærværende afsnit fritager Dem ikke for Deres forpligtelse til at betale for leverede ydelser. Q. Licensdefinitioner og -regler For at forstå de licensrettigheder, som De har erhvervet, bedes De gøre Dem bekendt med definitioner vedrørende licensenheder, løbetid på licenser samt licensregler som udgør en del af denne aftale. OLSA-dk-v Side 5 af 5

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere