ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE"

Transkript

1 ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle ) eller en autoriseret distributør. Termen programmel refererer til de Oracle softwareprodukter, som De har bestilt, dokumentation dertil samt enhver programmelopdatering erhvervet gennem teknisk support. Termen serviceydelser refererer til teknisk support (eksklusiv programmelopdateringer leveret gennem teknisk support), uddannelsesydelser, onlineydelser, konsulentydelser eller andre ydelser, som De har bestilt. B. Aftalens anvendelsesområde Næreværende aftale gælder for den ordre som den er vedlagt. C. Vilkår og betingelser Ved Oracles accept af Deres ordre har De begrænset ret til at anvende programmellet og modtage andre ydelser, De måtte have bestilt, alene til Deres forretningsmæssige formål og i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, inklusive definitioner og betingelser i ordreformularen og dokumentationen. De har ret til at lade tredjemænd, der udfører arbejde for Dem (f.eks. eksterne konsulenter), anvende programmellet til dette formål i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Dokumentation leveres enten sammen med programmellet eller kan findes on-line på Hvis De har bestilt teknisk support, yder Oracle teknisk support under Oracles derfor gældende vilkår. Der tages forbehold for ændringer i disse. Seneste version af vilkårene for teknisk support findes på Serviceydelser leveres på Oracles gældende vilkår for de pågældende, bestilte serviceydelser. Disse vilkår kan ændres uden varsel og kan indeholde yderligere vilkår og betingelser. Specifikke vilkår samt hvordan man finder dem vil fremgå af Deres ordre. Ved Oracles accept har De begrænset ret til at anvende det materiale der er et resultat af den bestilte konsulentydelse, alene til Deres eget forretningsmæssige formål og i henhold til vilkår og betingelser i nærværende aftale. De kan finde seneste version af vilkårene for konsulentydelser på Serviceydelserne leveret under denne aftale kan have relation til Deres licens til at anvende programmel der er ejet eller distribueret af Oracle, og som er erhvervet af Dem under en separat ordre. Anvendelsen af programmellet i en sådan ordre vil være underlagt den aftale der henvises til i ordren. Alle serviceydelser tilbydes separeret fra sådanne programmellicenser, og Deres erhvervelse af enten serviceydelser eller programmellicenser er ikke betinget af hinanden. D. Rettigheder og begrænsninger Oracle bevarer alle rettigheder, herunder ophavs-, varemærke- og patentrettigheder, til programmellet og til resultatet af serviceydelserne. De må tage det antal kopier af programmellet, som er nødvendigt for den licensierede brug, samt en kopi af hvert programmel-medie. Ønsker De at fremstille yderligere kopier, skal dette forinden godkendes skriftligt af Oracle. De må ikke: fjerne eller ændre nogen markeringer, herunder angivelser om Oracles rettigheder, vedrørende programmellet; på nogen måde gøre programmellet, eller materiale som er resultatet af serviceydelser, tilgængeligt for tredjemand for anvendelse i tredjemands forretning (medmindre dette udtrykkeligt er tilladt for den specifikke programmellicens, De har erhvervet); anvende programmellet til uddannelse om programmellets indhold og/eller funktionalitet for tredjemand, bortset fra Deres licensierede brugere; foretage eller tillade reverse engineering (medmindre tilladt ved lov for at skabe interoperabilitet), demontering eller dekompilering af programmellet, eller offentliggøre eller videregive resultater af eventuelle benchmark tests af programmellet uden Oracles forudgående samtykke E. Garantier, begrænsninger og beføjelser Oracle garanterer, at programmellet i en periode på 1 år regnet fra leveringsdatoen for programmellet i alt væsentligt vil opfylde den funktionalitet, der er beskrevet i den relevante dokumentation. Oracle garanterer ligeledes, at bestilte serviceydelser vil blive ydet i overensstemmelse med branchestandard, og denne garanti er gældende i 90 dage regnet fra ydelsens udførelse. ORACLE GARANTERER IKKE, AT PROGRAMMELLET VIL FUNGERE UDEN FEJL ELLER AFBRYDELSER, ELLER AT ALLE FEJL I PROGRAMMEL VIL BLIVE RETTET. I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL ALENE DE OVENFOR ANGIVNE GARANTIER VÆRE GÆLDENDE, IDET ANDRE INDESTÅELSER, TILSAGN ELLER GARANTIER IKKE FINDER ANVENDELSE. OLSA-dk-v Side 1 af 5

2 I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE AF GARANTIER, VIL DERES ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE, OG ORACLE ENESTE ANSVAR, UDGØRE: (A) RETTELSE AF PROGRAMMELLETS FEJL SOM ER ÅRSAG TIL EN SÅDAN MISLIGHOLDELSEN, ELLER, SÅFREMT ORACLE IKKE UDEN UFORHOLDSMÆSSIGT STORE OMKOSTNINGER ELLER VANSKELIGHEDER I ALT VÆSENTLIGHED KAN UDBEDRE EN SÅDAN MISLIGHOLDELSE, HAR DE RET TIL AT OPSIGE DERES PROGRAMMELLICENS OG FÅ REFUNDERET DELS DET BELØB DE HAR BETALT TIL ORACLE FOR PROGRAMMELLICENSEN, OG DELS BELØBET FOR AL UBRUGT, FORUDBETALT TEKNISKE SUPPORT FOR PROGRAMMELLICENSEN; ELLER (B) GENUDFØRE SERVICEYDELSEN, ELLER, SÅFREMT ORACLE IKKE UDEN UFORHOLDSMÆSSIGT STORE OMKOSTNINGER ELLER VANSKELIGHEDER I ALT VÆSENTLIGHED KAN UDBEDRE EN SÅDAN MISLIGHOLDELSE, HAR DE RET TIL AT OPSIGE DEN PÅGÆLDENDE SERVICEYDELSE OG FÅ REFUNDERET DET BELØB DE BETALTE TIL ORACLE FOR DEN PÅGÆLDENDE SERVICEYDELSE. F. Testlicenser De kan bestille testlicenser, eller Oracle kan vælge at inkludere yderligere programmel sammen med Deres ordre, som De alene må anvende med henblik på afprøvning og evaluering (ikke ibrugtagning i produktion) af det pågældende programmel. De har 30 dage fra leveringsdatoen til at afprøve og evaluere dette programmel. Såfremt De beslutter Dem for at anvende dette programmel efter udløb af 30 dages perioden, skal De erhverve de nødvendige licenser dertil fra Oracle. Såfremt De ikke ønsker at erhverve disse licenser efter udløb af de 30 dage, skal De ophøre med at anvende programmellet og slette programmellet fra Deres systemer og maskiner. Programmel, som licensieres med henblik på afprøvning og evaluering, licensieres som det er, og der ydes ingen teknisk support eller garantier for sådant programmel. G. Skadesløsholdelse Hvis nogen fremsætter et krav mod Dem eller Oracle ( Modtager ) om, at en eller anden form for information, design, specifikation, instruktion, software, data, eller materiale ( Materiale ) forsynet af den leverende part ( Leverandør ) og anvendt af Modtageren, krænker immaterielle rettigheder, vil Leverandøren skadesløsholde Modtageren, såfremt Modtageren gør følgende: giver Leverandøren (att: Juridisk Afdeling) skriftlig besked herom uden ugrundet ophold og ikke senere end 30 dage efter at Modtager bliver informeret (eller tidligere, hvis dette følger af gældende ret) om kravets fremsættelse giver Leverandøren fuld kontrol over sagen og alle forligsforhandlinger giver Leverandøren den information, bemyndigelse og assistance, der er nødvendig for, at Leverandøren kan forsvare sig mod kravet eller forlige sagen Såfremt Leverandøren er af den overbevisning, at programmellet eventuelt måtte have krænket andres immaterielle rettigheder, kan Leverandøren vælge enten at ændre Materialet så det ikke længere er krænkende eller opnå en licens med henblik på fortsat brug. Hvis ingen af disse alternativer kan anvendes uden uforholdsmæssigt store omkostninger eller vanskeligheder, kan Leverandøren opsige licensen for det pågældende Materiale samt kræve tilbagelevering af Materialet mod at refundere de vederlag Modtager måtte have betalt for Materialet. Hvis De er Modtageren og en sådan opsigelse væsentligt påvirker Oracles mulighed for at opfylde sine forpligtelser under den pågældende ordre, kan Oracle vælge med 30 dages skriftligt varsel at opsige ordren og De betaler herefter Oracle for de udførte serviceydelser og relaterede udgifter frem til opsigelsesdagen på basis af time- og materiale eller færdiggørelsesgrad afhængig af den aftalte afregningsform. Leverandøren skal ikke skadesløsholde Modtager, såfremt Modtager ændrer Materialet i videre omfang end den i den af Leverandøren udarbejdede dokumentations forudsatte brug, eller hvis Modtager anvender en forældet version af Materialet, hvis kravet om krænkelse kunne have været undgået ved at bruge en nyere ikke-ændret version af Materialet. Leverandøren skal ikke skadesløsholde Modtageren i det omfang kravet om krænkelse er baseret på information, design, specifikation, instruktion, software, data, eller materiale, der ikke er leveret af Leverandøren. De skal holde Oracle skadesløs, såfremt krænkelsen er baseret på kombinationen af programmel med produkter og serviceydelser der ikke er leveret af Oracle. Dette afsnit udgør parternes eneste misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med krav eller erstatning vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. H. Teknisk Support For så vidt angår ordreformulare, består Teknisk Support af Softwareopdateringer og Produktsupport og/eller andre årlige, tekniske supportydelser, De måtte have bestilt. Såfremt De bestiller denne ydelse, leveres årlig teknisk support (inklusive første år samt alle efterfølgende år) i.h.t. Oracles, på bestillingstidspunktet, derfor gældende vilkår. Oracle tager forbehold for ændringer i disse vilkår, dog vil Oracle ikke væsentligt reducere de services der leveres for supporteret programml i den periode som afgiften for teksnisk support for de betalte ydelser dækker. De bør gennemgå disse vilkår og betingelser før de indgår en ordreformular med de relevante serviceydelser. De kan finde seneste version af vilkårene for teknisk support på Teknisk support træder i kraft ved forsendelse af CD packs, eller såfremt forsendelse ikke er relevant, i.h.t. ikrafttrædelsesdatoen på ordreformularen. Såfremt Deres ordre er bestilt via Oracle Store er ikrakttrædelsesdatoen lig med den dato Deres ordre blev accepteret af Oracle. OLSA-dk-v Side 2 af 5

3 Softwareopdateringer eller Produktsupport erhvervet under Deres ordre kan fornys årligt, og såfremt De fornyer Softwareopdateringer eller Produktsupport for det samme antal licenser for the samme programmel for det første såvel som det andet fornyelsesår, kan afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport ikke stige med mere end 4% i forhold til det foregående års afgift. Såfremt deres ordre går gennem et medlem af Oracles partner-program, baseres afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport for første fornyelsesår på den pris der er blevet oplyst til Dem af partneren; afgiften for Softwareopdateringer eller Produktsupport for andet fornyelsesår vil ikke stige med mere end 4% i forhold til det foregående års afgift. If you decide to purchase technical support for any license within a license set, you are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set. You may desupport a subset of licenses in a license set only if you agree to terminate that subset of licenses. The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination. Oracle s license set definition is available in the current technical support policies. If you decide not to purchase technical support, you may not update any unsupported program licenses with new versions of the program. Hvis De beslutter Dem for at erhverve teknisk support for licenser omfattet af et licenssæt, er De forpligtet til at erhverve teknisk support på samme niveau for alle licenser inden for dette licenssæt. De har alene ret til at opsige supporten på en delmængde licenser inden for et licenssæt, såfremt De også terminerer den samme delmængde licenser. Afgiften på teknsisk support på de resterende licenser vil blive prissat i.h.t. vilkårene for teknisk support på tidspunktet for opsigelsen. Oracles definition på et licenssæt er tilgængelig i de til enhver tid gældende vilkår for teknsik support. Såfremt De ikke erhverver teknisk support har De ikke ret til at opdatere usupporterede programmellicenser med nye versioner af programmellet. Oracle forbeholder sig ret til at de-supportere vores programmel eller specifikke versioner af vores programmel. De vil blive varslet inden et program bliver desupporteret. Sådanne desupport-varsler, som er anført på Oracles kundesupport web site, MetaLink (eller Oracles til den tid gældende kundesupport web site), indeholder desupporteringsdatoer, information om tilgængelighed af Extended Assistance Support og Extended Maintenance Support og information om migrerings-metoder for bestemte features. Oracle forbeholder sig ret til at ændre desupport-varsler; Oracle leverer opdaterede desupport-varsler på MetaLink (eller Oracles til den tid gældende kundesupport web site). I. Ophør af aftalen Såfremt De misligholder vilkårene i denne aftale og ikke udbedrer misligholdelsen indenfor 30 dage efter påkrav fra Oracle, kan Oracle ophæve denne aftale og Deres brug af licenserne og/eller bestilte serviceydelser. Såfremt Oracle ophæver aftalen i.h.t. ovenstående, skal De betale alle skyldige beløb under denne aftale samt alle ikke betalte beløb for bestilt programmel og/eller leverede serviceydelser under nærværende aftale. De accepterer, at De ikke må anvende de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser, såfremt De misligholder vilkårene i nærværende aftale. De accepterer endvidere, at De, såfremt De har anvendt en OFD Aftale til at betale for en ordre, og De misligholder vilkårene i OFD Aftalen der lægger sig til denne ordre, ikke må anvende de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser. J. Betalingsbetingelser Alle beløb forfalder til betaling indenfor 30 dage fra fakturadato. De er forpligtet til at betale moms og andre eventuelle offentlige afgifter i.h.t. gældende lov, som Oracle skal betale som følge af licenser og andre serviceydelser, som De har bestilt. Alle beløb under denne aftale er ekskl. moms og andre eventuelle offentlige afgifter. Sådanne afgifter vil blive afkræfte af Oracle i.h.t. gældende satser ud over de angivne beløb og vil fremgå som en separat post i den relevante faktura. K. Fortrolighed I medfør af denne aftale kan parterne få adgang til oplysninger, som er fortrolige ("fortrolig information"). Fortrolig information er begrænset til oplysninger vedrørende vilkår og priser under denne aftale og oplysninger, som tydeligt er mærket som fortrolige. En parts fortrolige information skal ikke omfatte oplysninger som (a) er eller bliver offentligt tilgængelige uden den anden parts medvirken, eller som (b) var i en parts lovlige besiddelse før offentliggørelsen af oplysningerne, og som ikke direkte eller indirekte er kommet til denne parts kundskab fra den anden part, eller som (c) er retmæssigt oplyst af tredjemand uden meddelelse om fortrolighed, eller som (d) er et resultat af den uafhængige udvikling hos den anden part. Parterne er enige om at behandle hinandens fortrolige oplysninger fortroligt i en periode på 3 (tre) år fra fortrolighedsdato. Parterne er enige om ikke at gøre hinandens fortrolige oplysninger tilgængelige for tredjemand uanset formålet, med mindre formålet er opfyldelsen af denne Aftale eller som følge af lovkrav eller retmæssigt påbud fra en domstol eller anden offentlig myndighed. Hver part forpligter sig til at tage alle rimelige midler i brug til sikring af at fortrolig information ikke offentliggøres eller spredes af sit personale eller repræsentanter i strid med denne aftales bestemmelser. Intet skal forhindre begge parter i at offentliggøre vilkår og betingelser eller priser under denne aftale eller ordrer under denne aftale i forbindelse med en retslig handling der skyldes eller opstår i forbindelse med denne aftale. OLSA-dk-v Side 3 af 5

4 L. Aftalens helhed og forrang De er indforstået med, at denne aftale og den information der udtrykkeligt er indlemmet under denne aftale (inklusive information der bliver refereret til via en URL-adresse), tilsammen med den relevante ordre udgør den komplette aftale vedrørende de af Dem bestilte programmellicenser og serviceydelser, og at denne aftale erstatter og annullerer alle tidligere eller samtidige aftaler vedr. sådant programmel og/eller serviceydelser. Hvis en bestemmelse i denne aftale måtte være ugyldig eller ikke kan opretholdes, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Det aftales udtrykkeligt, at vilkår og betingelser under denne aftale og ethvert Oracle ordredokument skal have forrang for vilkår og betingelser i enhver indkøbsordre eller anden ikke-oracle ordredokumentation og at ingen vilkår og betingelser under en sådan indkøbsordre eller en sådan ikke-oracle ordredokumentation skal gælde for de(t) bestilte programmel og/eller serviceydelser. Denne aftale må ikke ændres, og rettigheder og restriktioner må ikke ændres eller frafaldes, medmindre det sker skriftligt med en underskrift eller accepteres on-line via Oracle Store via autoriserede repræsentanter fra Dem og Oracle. Alle meddelelser under denne aftale skal gives skriftligt til den anden part. M. Antalsbegrænsning og -fraskrivelse INGEN AF PARTERNE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, TABT AVANCE, DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER TAB AF BRUG AF DATA. ORACLES MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR UNDER DENNE AFTALE OG DERES ORDRE KAN IKKE OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL DET BELØB, DE HAR BETALT ORACLE FOR DET MANGELFULDE PROGRAMMEL ELLER DE MANGELFULDE SERVICEYDELSER UNDER DENNE AFTALE SOM SPECIFICERET I DERES ORDRE. ORACLES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE KAN ALDRIG OVERSTIGE DEN TOTALE VÆRDI AF DERES ORDRE. N. Eksport De er indforstået med, at amerikansk eksportkontrollovgivning samt anden import- og eksportlovgivning finder anvendelse på Deres brug af programmellet, herunder tekniske data; yderligere information findes under Oracle s Global Trade Compliance web site på De er indforstået med, at hverken programmellet eller noget direkte produkt deraf må eksporteres, det være sig direkte eller indirekte, i strid med ovennævnte eksportregulering, og at programmellet ikke må anvendes til noget formål, som er forbudt i henhold til denne eksportregulering, herunder i forbindelse med nukleare, kemiske eller biologiske våben. O. Diverse Denne aftale er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister i forbindelse med denne aftale skal behandles ved Sø- og Handelsretten i København. Hvis der opstår en tvist med Oracle, eller hvis De ønsker at give meddelelse i.h.t. afsnittet Skadesløsholdelse under denne aftale, eller hvis De bliver gjort til genstand for insolvensbehandling eller lignende, skal De straks give skriftlig besked herom til: Oracle Danmark ApS, Lautrupbjerg 2-6, DK-2750 Ballerup, att.: Juridisk Afdeling. De må ikke overdrage denne aftale eller give eller overføre programmellet og/eller bestilte serviceydelser, eller interesser eller rettigheder heri til en anden person eller juridisk enhed. Såfremt De stiller programmellet og/eller serviceydelser som sikkerhed, har den sikrede part ingen ret til at anvende eller overføre programmellet og/eller serviceydelserne, og såfremt De beslutter at lease eller finansiere Deres erhvervelse af programmellet og/eller serviceydelserne, skal dette ske i overensstemmelse med Oracles vilkår og betingelser for finansiering og leasing, som De kan finde under Med undtagelse af retsskridt i forbindelse med manglende betalinger og krænkelse af Oracles rettigheder i programmel, kan ingen af parterne tage retsskridt uanset form under denne aftale efter udløb af en periode på 2 år fra grundlaget for retsskridtet opstod. Såfremt Oracle giver Dem 45 dages skriftligt forudgående varsel, er Oracle berettiget til at gennemgå Deres anvendelse af programmellet. De accepterer at samarbejde med Oracle i forbindelse med en sådan gennemgang, herunder at give rimelig bistand og adgang til informationer. De accepterer at betale eventuelt skyldige beløb/afgifter, som De bliver meddelt skriftligt om, inden for 30 dage fra modtagelsen af meddelelsen. Såfremt De ikke betaler skyldige beløb, kan Oracle annullere Deres tekniske support, licenser samt nærværende aftale. P. Force Majeure Ingen part skal være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nærværende aftale i det omfang dette skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol (herunder f.eks. krig, sabotage, myndighedsindgreb, eller nedbrud i offentlig energiforsyning), og som den pågældende part ved almindelig agtpågivenhed ikke kunne eller burde have taget i betragtning, undgået eller overvundet. Begge parter skal udvise rimelige bestræbelser med henblik på at begrænse virkningen af en force OLSA-dk-v Side 4 af 5

5 majeure situation. Såfremt en force majeure situation varer i mere end 90 dage, kan enhver part skriftligt opsige aftalen for så vidt angår ikke-leverede ydelser. Nærværende afsnit fritager Dem ikke for Deres forpligtelse til at betale for leverede ydelser. Q. Licensdefinitioner og -regler For at forstå de licensrettigheder, som De har erhvervet, bedes De gøre Dem bekendt med definitioner vedrørende licensenheder, løbetid på licenser samt licensregler som udgør en del af denne aftale. OLSA-dk-v Side 5 af 5

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere