Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)"

Transkript

1 Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S ) Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål: Svar: Besvaret 1. Spørgsmål 1 Vedr. kontrakten generelt Der er ikke et samlet maksimum for bod og erstatning i materialet. Kan ordregiver acceptere følgende tilføjelse til kontraktens punkt 18: Erstatning og eventuelle bodsbeløb opgjort samlet i hele kontraktens løbetid er dog under alle omstændigheder begrænset til det gennemsnitlige årlige kontraktsvederlag. For så vidt angår bod, følger det af kontraktens punkt Bod, at: Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Vedrørende bod for ikke gennemført mangelafhjælpning indføres en tilsvarende begrænsning, hvorefter formuleringen herefter lyder: Såfremt leverandøren overskrider den tilbudte frist for gennemført mangelafhælpning, jfr. mangelkategori A, B og C, ifalder leverandøren en bod pålydende DKK 5.000,- per Tilfælde. Yderligere pålægges der bod pålydende DKK for hver 100% overskridelse af det tilbudte tidsinterval indtil manglen er udbedret. Alle bodsbeløb for fristoverskridelse af mangelafhjælpning kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet bod betales efter konstateret Side 1 af 21

2 2. Spørgsmål 2 Vedr. kontraktens , afsnit 2 Denne passus omhandler hele systemvederlaget, og er ikke begrænset el. udspecificeret til at omfatte enten programmel, udstyr eller ydelser. fristoverskridelse efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den konstaterede fristoverskridelse modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Endelig følger det af kontraktens punkt 18 Erstatning, at: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til systemvederlaget. Ordregiver vil imidlertid imødekomme spørger, hvorfor denne formulering ændres til: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til det gennemsnitlige årlige kontraktsvederlag. Jf. bilag c er det samlede systemvederlag fastsat som følger: Ydelse Udstyr i alt, jf. ovenstående Pris [Pris indføres her] kr. Side 2 af 21

3 I leverancen indgår både udstyr, programmel og ydelser. For så vidt angår det leverede udstyr, har tilbudsgiver ikke muligheder for at returnere eller videresælge sådant udstyr efter det har været i brug i Skanderborg Kommune. Således tilbudsgiver skal tiltræde en kontrakt hvor tilbudsgiver ifalder risiko for at skulle returnere det totale systemvederlag ved en væsentlig mangel, vil det kræve at tilbudsgiver indregner en uforholdsmæssig stor risikopræmie, hvilket markant vil fordyre tilbuddet. Kan ordregiver acceptere følgende ændring til kontraktens , afsnit 2. Ændring af tekst: fra Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. til: Kunden kan alene hæve den del af kontrakten den konstaterede væsentlige mangel vedrører Programmel i alt, jf. ovenstående Samlet pris for systemvederlag [Pris indføres her] kr. [Pris indføres her] kr. Der er således sket en konkretisering, som for omtalte punkt i kontrakten begrænser konsekvensen af en opsigelse til udstyr og programmel, jfr. ovenstående. Ordregiver er imidlertid indstillet på at ændre formuleringen i kontraktens punkt til følgende: Kunden kan alene hæve kontrakten, såfremt der i garantiperioden konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet, jfr. bilag e. Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. Såfremt en sådan delophævelse imidlertid medfører, at løsningen i sin helhed ikke er funktionel set i forhold til Ordregivers behov, er Ordregiver berettiget til at hæve kontrakten. Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale de af kunden indbetalte beløb for den del ophævelsen vedrører, jfr. bilag c, uden fradrag for værdinedgang eller almindelig brug. Kunden skal tilbagelevere de dele af systemet, der omfattes af ophævelsen, i den stand, hvori det findes hos kunden. Leverandøren skal varetage demontering. Kunden er dog berettiget til at benytte dele af systemet, indtil Side 3 af 21

4 3. Spørgsmål 3 Vedr. kontraktens 22 Tilbudsgiver tilbyder en løsning hvor en del af programmellet (management modul) er cloudbaseret. Tilbudsgiver kan således ikke overdrage denne del ved kontraktophør. Den leverede løsning vil således fungere as is, og kan afvikle løsningen som den er på tidspunktet for kontraktens ophør. Der vil dog ikke kunne foretages ændringer i indholdet. Vil ordregiver acceptere en ændring til kontraktens 22 som tilgodeser ovenstående. Eventuelt suppleret med en indeksreguleret maksimering af driftsvederlaget for en given periode alternative delsystemer kan anskaffes. I så fald tilbagebetales de af kunden indbetalte beløb for det som omfattes af ophævelsen først, når tilbagelevering finder sted. For perioden fra ophævelse og indtil tilbagelevering betaler kunden et rimeligt vederlag for den nytte som kunden har haft. For den del af systemet, der omfattes af ophævelsen, bortfalder aftale om service, drift, vedligeholdelse og videreudvikling ved tilbagelevering. Såfremt leverandøren væsentligt misligholder vedligeholdelsesforpligtelserne i garantiperioden, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Efter garantiperiodens udløb omfatter hævebeføjelsen alene vedligeholdelsesordningen eller dele heraf. Jf. Bilag I, 22 skal tilbudsgiver udlevere det udviklede programmel ved udløb af kontrakten, således ordregiver kan forsætte anvendelsen af systemet efter kontraktens ophør. Ordregiver er dog indstillet på at ændre formuleringen i Bilag I punkt 22 til følgende: Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede programmel og dokumentation. Dette gælder såvel standardprodukter som tilretninger, specialudviklinger og lignende. Side 4 af 21

5 efter kontraktophør. Brugsretten er tidsubegrænset, og kunden skal have udleveret programmel ved udløb af kontrakt med alle de udviklede funktioner, således at kunden fortsat kan anvende systemet. Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, forpligter leverandøren sig til at vedligeholde og drifte de ikke udleverede dele vederlagsfrit i en periode på 4 år efter kontraktens ophør. Kunden er uberettiget til at kopiere programmel og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed. Kunden kan overlade driften af systemet til tredjemand. Det nærmere indhold af brugsretten til programmel og dokumentation er i øvrigt beskrevet i bilag f. Bilag f kan dog ikke medføre, at kravspecifikationen ikke opfyldes. Formålet med bilag f er alene, at der herigennem foretages en fastlæggelse af brugsrettens nærmere indhold, herunder begrænsninger i retten til at overdrage brugsretten. Såfremt bilag f herudover indeholder andre bestemmelser, f.eks. vedrørende løbetid, installation, misligholdelse, vedligeholdelse, garanti, ansvar m.v., er parterne enige om, at der i alle forhold mellem leverandøren og kunden skal bortses fra disse bestemmelser. Endvidere gælder, at såfremt kunden som følge af krav fra underleverandører skal underskrive licensbetingelser direkte overfor Side 5 af 21

6 4. Tilbudsgiver ønsker uddybet af hvilken grund ordregiver ønsker standarder som USB 3.0 og HDMI 1.4 i de beskrevne sammenhænge? a. Forventes det at der skal flyttes store datamængder over USB? b. Påtænker man at HDMI 1.4 skal benyttes som netværks forbindelse til projektorerne? 5. Kan tilbudsgiver forvente at kabling og tilgængelig tilslutning til strøm og netværk, er etableret, forud for leverance påbegyndes på samtlige plejecentre, eller om dette arbejde skal udføres gennem tilbudgiver? disse, skal der i alle forhold mellem leverandøren og kunden ses bort fra disse licensbetingelser i det omfang, bestemmelserne ikke vedrører brugsrettens indhold og omfang. Leverandøren skal således også skadesløsholde kunden for eventuelle krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte licensbetingelser, og som ikke påhviler kunden efter nærværende kontrakt. Kunden får tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under nærværende kontrakt, f.eks. som led i vedligeholdelsesordningen eller videreudvikling. a. Se spørgsmål 22 b. Ordregivers ønsker i fremtiden at kunne anvende flere forskellige typer af enheder på den interaktive tavle, herunder blandt andet enheder som skal forbindes med HDMI micro-stick som HDMI 1.4 giver mulighed for. Ordregiver er ansvarlig for at føre den nødvendige kabling i bygningerne. Således vil der være den nødvendige kabling og eventuelle udtag indenfor 5 meter af placeringen af den virtuelle reception. Tilbudsgiver er ansvarlig for efterfølgende installation og opsætning og således en eventuel kableføring fra væg til virtuel reception Side 6 af 21

7 6. Tilbudsgiver ønsker uddybet hvilke øvrige formål man ønsker at benytte de interaktive projektorerne til, udover at kunne tilgå den Virtuelle Receptionist? 7. Tilbudsgiver ønsker oplyst hvilke devices personalet har til rådighed eller/og går rundt med, og kan disse håndtere kommunikation til og fra den virtuelle reception? a. (smartphone, tablet, DECT telefon etc.) Oplys gerne mærke/modeller. 8. Kan ordregiver beskrive hvorledes og i hvilke systemer madplan genereres og distribueres? b. Hvorledes kan denne tilgås? (integration, net, web, andet) 9. Tilbudsgiver ønsker oplyst om ordregiver påtænker stationære pc er leveret sammen med de interaktive tavler i personalestuerne? 10. Tilbudsgiver ønsker oplyst om der er dele af Bilag 1 - kontrakt som ønskes udfyldt ved tilbudsindsendelse? 11. Tilbudsgiver ønsker oplyst forskellen på Alternative tilbud og Flere tilbud jvf. Udbudsbetingelserne Ordregiver ønsker at anvende de interaktive tavler til at fortage den daglige opgavefordeling på plejecentrene, samt øvrige lignende arbejdsopgaver. Således skal de interaktive tavler kunne køre gængse kommunale applikationer og anvendes i forhold til visning af den webbaserede virtuelle receptionsløsning Skanderborg Kommune forventer fremadrettet en single device - strategi, hvorefter personalet udstyres med en smartphone. Hvilken type og hvilket OS er ikke afgjort for nuværende. Skanderborg Kommunes køkken anvender systemet Master Cater. Indeholder den tilbudte løsning en funktionalitet i forhold til madplan vil Skanderborg Kommune finansiere den del af snitfladen der vedrører Master Caters del af denne. Nej. Skanderborg Kommune anskaffer disse via eksisterende rammeaftaler. Bilag 1 Kontrakt udfyldes i forbindelse med kontraktunderskrift. Det er således alene de specificerede kontraktbilag der skal udfyldes i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Ordregiver ændrer Udbudsbetingelserne således, at der ikke kan gives hverken alternative tilbud eller flere tilbud. Side 7 af 21

8 12. Tilbudsgiver ønsker at få præciseret om der efterspørges skærme eller tavler i nedenstående, begge dele fremgår af formuleringen, eller om der frit kan vælges eller tilbyde begge dele? 4. Interaktive tavler - trykfølsom De tilbudte skærme skal være trykfølsomme, hvilket indebærer, at de kan betjenes ved tryk direkte på skærmen med finger eller pen Mindstekrav Service, drift, vedligehold & videreudvikling. Hvilke servicekrav, vilkår og forventninger stilles der til servicering af hardware skærme og interaktive tavler? Kravet relaterer sig til de interaktive tavler. Mindstekravet ændres således: Interaktive tavler - trykfølsom De tilbudte tavler skal være trykfølsomme, hvilket indebærer, at de kan betjenes ved tryk direkte på tavlen med finger eller pen. Tilbudsgiver skal i bilag b - Kravspecifikationen bekræfte, at der tilbydes Service, drift, vedligehold & videreudvikling i hele kontraktperioden. Et tilbud hvori dette er undladt, vil således være at anse som ukonditionsmæssigt. Der er tale om et formelt mindstekrav, som tydeliggør for tilbudsgiver, at undladelse eller forglemmelse af besvarelse af dette element ved tilbudsafgivelse vil medføre afvisning. I bilag e skal tilbudsgiver konkret beskrive den tilbudte vedligeholdelse af: a) Udstyr, herunder reparation og garanti Denne beskrivelse vil indgå i vurderingen af tilbuddet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Ordregiver ændrer imidlertid formuleringen i bilag e og bilag b fra: a) Udstyr, herunder reparation og garanti Side 8 af 21

9 Til: a) Udstyr Ændringen skyldes, at garanti er håndteret i kontrakten og således ikke kan indgå i vurderingen Mindstekrav Den virtuelle reception hardware. Kan ordregiver oplyse yderligere ang. lokalernes størrelser og lofthøjder? Set i henhold til prissætning af montage pr. lokale/løsning Mindstekrav Interaktive tavler projektorer Kan der tilbydes en projektor der kører en lysstyrke på 2800 ANSI Lumen? 16. Hvem er Skanderborgs Kommunes primære kommunikations udbyder? Vil en SMS gateway service stilles til rådighed 17. Er Skanderborg Kommune komfortabel med at give en beboere søgning ved indgangen til deres faciliteter? 18. Hvordan registreres ikke residenter idag for aktiviteter i plejecentre? 19. Er hvert plejecenter en selvstændig juridisk enhed? 20. I vedhæftede bilag 3, er der angivet et tal over antal tavler og skærme til plejecentrene. Er det stadigvæk det antal, der skal afgives tilbud på eller er der forhold, der har ændret sig? 21. Bilag B Kravspecifikation Ordregiver har ikke disse oplysninger. For yderligere se spørgsmål 5. Nej, Ordregiver fastholder kravet. Skanderborg Kommune har en SMSleverandør (Computopic) denne vil ikke kunne stilles til rådighed for tilbudsgiver. Ja. Registreringen foregår via vores Aktivitet & Træningsteam og er sandsynligvis på pen og papir princippet. Besøgene registreres ikke. Plejecentrene hører rent juridisk under Skanderborg Kommune, men med delegerede kompetencer til centerlederne til at drive plejecentrene. Ja, det er fortsat det antal der skal gives tilbud på. Se spørgsmål 7 Vedr. punkt 3.1 Konkurrenceparametre - funktionalitetsbeskrivelse Side 9 af 21

10 I dette afsnit beskrives at der skal være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Kunne Skanderborg Kommune mere præcist angive hvilke type devices der er tale om? 22. Bilag B Kravspecifikation Vedr. punkt e: kablerne fra projektor skal være følgende typer: HDMI, VGA, USB USB 3.0 Er det korrekt at USB kabling til projektoren er minimumskrav? I hvilken forbindelse forventer Skanerborg Kommune at det er relevant med USB kabling? 23. Bilag B Kravspecifikation Punkt c: Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows, Ipads og andre tablets. Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows, IPads og andre tablets Kunne Skanderborg Kommune uddybe hvad der menes med dette samt bekræfte at det er et minimumskrav at dette punkt opfyldes fuldt ud? 24. Tilbudsgiver ønsker følgende 2 spørgsmål besvaret, omkring kravet til Mindstekravet ændres til: Projektoren skal opfylde følgende: a. Lysstyrken skal være minimum være 3000 ANSI Lumen b. Opløsningen skal minimum være 1280 x 800 c. Projektorerne skal leveres som ultra short-throw d. Projektoren skal være en LCD eller Dlpprojektor. e. Kablerne fra projektor skal være følgende typer a. HDMI 1.4 Punkt c: Mindstekravet ændres til: Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows og Windows 8 tablets. Skanderborg Kommune bekræfter at ovenstående mindstekrav skal overholdes. Ad a: Ja (som følge af nedenstående svar) Side 10 af 21

11 tilslutningsmuligheder på Interaktive tavler, og her menes tilslutning via HDMI, VGA og USB: a. Er Ordregiver bekendt med at en Interaktiv tavle med disse tilslutningsmuligheder er i handelen? b. Kan det accepteres at disse tilslutningsmuligheder vil være via Projektor, således tavle er interaktiv og det visuelle leveres gennem HDMI og VGA og vises af Projektor? 25. Er det diskvalificerende, eller kan det accepteres at der leveres illustrationsmateriale som video fra idriftsatte løsninger tilsvarende det i udbuddet efterspurgte? 26. Kontraktens punkt 12.1: Overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag e. Bilag e indeholder ikke overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier. MK 13: Implementering overtagelsesog driftsprøve Tilbudsgiver skal i sit tilbud indføre detaljerede udkast til prøveplaner for Ad b: Ja, se svar på spørgsmål 22 I forbindelse med vurderingen af tilbuddets funktionalitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6, følger det af bilag b Kravspecifikation punkt 3, at tilbudsgiver skal beskrive og visuelt demonstrere (billeder, skærmdumps o.lign.), hvorledes den tilbudte løsning opfylder Ordregivers ønsker, jf. udbudsbetingelserne. I den forbindelse vil det tillige være tilladt at vedlægge videomateriale. Ordregiver accepterer i den forbindelse, at dette materiale alene vil kun findes på den medsendte Usb-stik og således ikke kan indgå i det skriftlige eksemplar. Tilbudsgiver skal, for at det vedlagte kan indgå i vurderingen, imidlertid konkret henvise hertil i besvarelsen. I MK 13 skal tilbudsgiver bekræfte, at der tilbydes udkast til prøveplaner. Et tilbud hvori dette er undladt, vil således være at anse som ukonditionsmæssigt. Der er tale om et formelt mindstekrav, som tydeliggør for tilbudsgiver, at undladelse eller forglemmelse af besvarelse af dette element ved tilbudsafgivelse vil medføre afvisning. I bilag e skal tilbudsgiver konkret og i detaljer beskrive prøveplaner for Side 11 af 21

12 henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Kan MK13 forstås således at tilbudsgiver skal komme med et bud på overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier? henholdsvis overtagelses- og driftsprøve. Denne beskrivelse vil indgå i vurderingen af tilbuddet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. For at tydeliggøre dette yderligere ændres følgende i bilag e, punk 1.1, afsnit 4: Detaljeret udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. 27. Kontraktens punkt 12.2: Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier samt afslutningsfrist er fastsat i bilag e. Bilag e indeholder ikke driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier. MK 13: Implementering overtagelsesog driftsprøve Tilbudsgiver skal i sit tilbud indføre detaljerede udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Til: Detaljeret udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt indeholdende procedure, indhold og godkendelseskriterier. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Se spørgsmål nr. 26. Side 12 af 21

13 Kan MK13 forstås således at tilbudsgiver skal komme med et bud på overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier? 28. Vi kan læse ud fra materialet, at Plejecenter Vestrergade først er i gang med at blive bygget Er der overvejelser vedr. implementeringsplanen hertil? Det kan være svært at udarbejde, idet plejecenteret ikke engang er færdigt eller der oplevers eventuelle forsinkelser ved et nyt byggeri. 29. Krav 8) Hvilken software er der her tale om, den virtuelle receptions software eller en form for standard tavlesoftware, hvis det er den virtuelle receptionssoftware, er det så hensigtsmæssigt at personalet installere softwaren, bør det ikke udføres af en fagligkyndig person? (Der er trods alt tale om en løsning hvor driftseffektivitet vægtes højt, hvorfor eksempelvis Operativsystem kan være speciel tilpasset formålet). 30. Konkurrenceparametre 1 ) I forhold til nedenstående tekst; Den virtuelle reception skal give mulighed for, at orientere tilstedeværende personale om, at denne skal kontakte brugeren af den virtuelle reception ved først givende lejlighed - dette kunne eksempelvis ske ved indtast af mobilnummer på den virtuelle reception, hvortil der sendes besked, når personalet er klar. Der skal således være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Der vil være adgang til Plejecenter Vestergade pr. 15. april Skulle denne adgangsdato blive udsat revideres tilbudsgivers tidsplan tilsvarende. BESVARELSE UDGÅR, JF. PRÆCISERING NR. 5 Der er alene tale om tavlesoftware og således ikke software udviklet til den virtuelle reception Det konkrete løsningsforslag er overladt tilbudsgiver og vil indgå i vurderingen, jvf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Har Skanderborg kommune gjort sig tanker om hvordan det forventes at personalet skal respondere, via personale device, på henvendelsen fra en bruger via den virtuelle reception? 31. I dokumentet Udbudsbetingelser Data som stilles til rådighed Side 13 af 21

14 beskrives i afsnit 4, at data vedr. plejehjemsbeboere gøres tilgængelige vha. en webservice mod Omsorgssystemet (KMD Care). Vil disse beboerdata indeholde: Plejehjem, organisatorisk enhed/afdeling, beboers navn, beboers adresse (bolig/værelse, indgang, sal)? 32. Kan leverandøren af virtuel receptionssystemet forvente, at der vha. en webservice ligeledes er mulighed for at hente personaledata af typen: PersonaleID/navn, plejehjem, organisatorisk enhed/afdeling, mobilnummer, kontor/lokation, og i givet fald kan Ordregiver oplyse fra hvilket system disse data kan hentes? 33. Kan leverandøren af virtuel receptionssystemet forvente, at der vha. en webservice ligeledes er mulighed for at hente vagtplansdata for personalet af typen: PersonaleID/navn, dato, tidfra, tidtil, status (på arbejde/ikke på arbejde), og i givet fald kan Ordregiver oplyse fra hvilket system disse data kan hentes (KMD Vagtplan)? 34. I Bilag B Konkurrenceparameter 1, bullet 4 beskrives Der skal således være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Kan Ordregiver oplyse om hvilke devices der er tale om, og hvordan disse kan interfaces? Kan disse devices f.eks. intefaces via én central distributionsenhed hos Ordregiver, som kan modtage en sms? 35. Med henvisning til Bilag e, stk. 1.1 skal jeg venligst forespørge, om I stadigvæk ønsker, at fastholde driftsstart senest d Denne dato kan umiddelbart give anledning til udfordringer, hvorfor vi venligst skal forespørge, om I kan udskyde driftstart til 1. september indeholder Plejehjem, afdeling, Beboers navn, samt adresse. Umiddelbart vil indgang ikke være en del det datasættet. Der vil ikke være tale om en webservice. Data afstedkommer fra KMD Vagtplan via en databaseforbindelse. Se spørgsmål 32 Se spørgsmål 7 og spørgsmål 16 Ordregiver ønsker, at fastholde kravet om driftsstart senest d I den forbindelse bemærkes det, at Ordregivers medarbejdere står til rådighed i forbindelse med implementeringen samt at forsinkelser der skyldes ordregivers forhold, vil medføre ret til Side 14 af 21

15 36. Kan ordregiver acceptere, at der under kontraktens pkt. 18 i forbindelse med ansvarsbegrænsning sker følgende tilføjelse/ændring: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, forvanskning af meddelelser, renteudgifter, mistede renteindtægter, tab af forventet besparelse, tidstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Helt eller delvist tab og eller beskadigelse af data samt omkostninger til genetablering heraf samt udgifter til undersøgelse og udbedring af en skade/mangel anses for indirekte tab. 37. Leverandøren ønsker mulighed for at kunne overdrage kontrakter til andre virksomheder intern i koncernen (helt eller delvist ejet datterselskab). Ligeledes ønsker Leverandøren, at kunden skal anmode om accept inden de overdrager kontrakten til en anden institution mv. Kan ordregiver acceptere følgende ændring: Kundens overdragelse af sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution eller en anden tredjemand forudsætter leverandørens forudgående skriftlige samtykke hertil. Tilføjelse til leverandørens rettighed: Leverandøren er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt eller delvist ejet datterselskab. udskydelse af efterfølgende tidsfrister, jf. Bilag 1 Kontrakt, punkt 17. For nuværende følger det af kontraktens punkt 18 at: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab. Formuleringen kendes fra såvel K01, K02 og K03 og er derfor vurderet egnet til formålet. Ordregiver fastholder derfor denne formulering. Ordregiver foretager følgende ændringer til kontraktens punkt 26: Kunden har ret til, mod Leverandørens samtykke, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som kunden hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution, uanset hvad der måtte fremgå af bilag f. Leverandøren kan alene afvise en overdragelse, såfremt der er saglig grund hertil. Endvidere ændres følgende: Leverandøren kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Overdragelse til helt eller delvist ejede datterselskaber forudsætter tillige Kundens samtykke, men Kunden kan alene afvise en sådan overdragelse, såfremt der er en saglig grund hertil Side 15 af 21

16 38. Kontrakten angiver ikke en kontraktperiode. Kan ordregiver acceptere, at kontraktens løbetid/varighed indsættes i kontrakten? Ja, denne indsættes i kontraktens punkt 1, Definitioner. Kontraktperiode. Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 4 år fra overtagelsesdagen af plejecenteret i Skanderborg Midt med mulighed for forlængelse af 2 gange 12 måneder. Som følge af denne indsættelse har Ordregiver endvidere indført nedenstående i kontraktens punkt 8: Kontrakten indeholder ingen optioner udover muligheden for forlængelse af ordningen vedrørende service, drift, vedligehold og videreudvikling. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 1 måned før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved dennes udløb. 39. J.fr. besvarelsen af spørgsmål 3, af den 06/02, ændredes teksten til nedenstående: Ordregiver fastholder besvarelsen som anført i spørgsmål 3 af Side 16 af 21

17 Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, forpligter leverandøren sig til at vedligeholde og drifte de ikke udleverede dele vederlagsfrit i en periode på 4 år efter kontraktens ophør. Tilbudsgiver ønsker at gøre opmærksom på at 4 års ekstra drift udover kontraktperioden medfører en ikke uvæsentlig omkostning, der skal indregnes i tilbudsprisen. Tilbudsgiver foreslår at der i stedet indsættes mulighed for at angive en årlig driftspris ved overtagelse efter kontraktophør, alternativt at tilbudsgiver skal beskrive forholdende ved kontraktophør. Eksempelvis Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, skal leverandøren angive en årlig driftspris i på disse dele, som er gældende som maksimeret årligt driftsvederlag efter kontraktophør. Side 17 af 21

18 Foruden ovenstående spørgsmål og svar har Ordregiver følgende præciseringer til udbudsmaterialet: Nr. Afsnit: Præcisering Besvaret 1. Bilag I Kontrakt, punkt 1 Systemet/Programmel. Hele det it-system, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt. Ændres til: Systemet. Hele det it-system, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt. 2. Bilag I Kontrakt, punkt 15.1 Leverandøren garanterer, at de i bilag d og e specificerede leverancer opfylder alle de i nærværende kontrakt stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jfr. bilag e, afsnit 1.1, at levere sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Leverandøren garanterer, at leverede ydelser i garantiperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Leverandøren garanterer, at leveret udstyr, programmel og dokumentation, der er omfattet af vedligeholdelse, i vedligeholdelsesperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Ændres til: Leverandøren garanterer, at de i bilag d og e specificerede leverancer opfylder alle de i nærværende kontrakt stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jfr. bilag e, afsnit 1.1, at levere sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Kan tidsfristerne ikke udledes af bilag e, afsnit 1.1, skal levering af andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten ske uden ugrundet ophold. Leverandøren garanterer, at leverede ydelser i garantiperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Leverandøren garanterer, at leveret udstyr, programmel og dokumentation, der er omfattet af vedligeholdelse, i vedligeholdelsesperioden opfylder nærværende kontrakts krav. 3. Bilag I Kontrakt, punkt Ændres til: Side 18 af 21

19 Såfremt den aftalte overtagelsesdag i forbindelse med initialplejecenteret i Skanderborg Midt overskrides som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, betaler leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. arbejdsdag af systemvederlaget. Boden udgør 0,25% pr. arbejdsdag. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for den i bilag e, afsnit 1.1 herfor fastsatte frist som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, svares bod for hver arbejdsdag derudover efter samme retningslinjer som ved overskridelse af overtagelsesdagen. Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Såfremt leverandøren overskrider den tilbudte frist for gennemført mangelafhælpning, jfr. mangelkategori A, B og C, ifalder leverandøren en bod pålydende DKK 5.000,- per Tilfælde. Yderligere pålægges der bod pålydende DKK for hver 100% overskridelse af det tilbudte tidsinterval indtil manglen er udbedret. Såfremt den aftalte overtagelsesdag i forbindelse med initialplejecenteret i Skanderborg Midt overskrides som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, betaler leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. arbejdsdag af systemvederlaget. Boden udgør 0,25% pr. arbejdsdag. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for den i bilag e, afsnit 1.1 herfor fastsatte frist som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, svares bod for hver arbejdsdag derudover efter samme retningslinjer som ved overskridelse af overtagelsesdagen. Tilsvarende bodsudregning vil være gældende for de mellem parterne konkret aftalte datoer for overtagelsesdag og bestået driftsprøve for de resterende plejecentre, jvf. Oplæg til udrulningsplan. Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Såfremt leverandøren overskrider den tilbudte frist for gennemført mangelafhælpning, jfr. mangelkategori A, B og C, ifalder leverandøren en bod pålydende Side 19 af 21

20 4. Bilag d Specifikation af udstyr, programmel og dokumentation Indledning: Tilbudsgiver udfylder nærværende bilag med en beskrivelse af det tilbudte udstyr, programmel og den tilbudte dokumentation, jf. bilag b Kravspecifikation. Såfremt løsningen stiller særlige krav til Ordregivers itmiljø, skal dette fremgå. Tilbudsgiver skal således udfylde felterne markeret med [besvarelse] og kun disse. 5. Spørgsmål svar og præciseringer () Svar nr. 28 udgår, jf. også nærværende dokument. DKK 5.000,- per Tilfælde. Yderligere pålægges der bod pålydende DKK for hver 100% overskridelse af det tilbudte tidsinterval indtil manglen er udbedret. Alle bodsbeløb for fristoverskridelse af mangelafhjælpning kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet bod betales efter konstateret fristoverskridelse efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den konstaterede fristoverskridelse modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Ændres til: Tilbudsgiver udfylder nærværende bilag med en beskrivelse af det tilbudte udstyr, programmel og den tilbudte dokumentation, jf. bilag b Kravspecifikation. Såfremt løsningen stiller særlige krav til Ordregivers it-miljø, skal dette fremgå. Tilbudsgiver skal således udfylde felterne markeret med [besvarelse] og kun disse. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at såfremt tilbudsgivers anførte krav til ordregivers IT-miljø medfører yderligere udgifter, vil disse blive estimeret og herefter tillagt tilbuddets pris, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Som orienteret d vil der ikke være adgang til initialcenteret i Skanderborg Midt (Plejecenter Vestergade) d men derimod d Side 20 af 21

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et IT-system til Eventuelle forbehold til kontraktens

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1 Det oplyses i udbudsbetingelsernes afsnit 1.10, at Ordregiver ønsker 1 original samt 5 papir-eksemplarer mærket kopi samt 1 USB nøgle. I samme afsnit

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik Informationsmøde 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere