Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)"

Transkript

1 Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S ) Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål: Svar: Besvaret 1. Spørgsmål 1 Vedr. kontrakten generelt Der er ikke et samlet maksimum for bod og erstatning i materialet. Kan ordregiver acceptere følgende tilføjelse til kontraktens punkt 18: Erstatning og eventuelle bodsbeløb opgjort samlet i hele kontraktens løbetid er dog under alle omstændigheder begrænset til det gennemsnitlige årlige kontraktsvederlag. For så vidt angår bod, følger det af kontraktens punkt Bod, at: Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Vedrørende bod for ikke gennemført mangelafhjælpning indføres en tilsvarende begrænsning, hvorefter formuleringen herefter lyder: Såfremt leverandøren overskrider den tilbudte frist for gennemført mangelafhælpning, jfr. mangelkategori A, B og C, ifalder leverandøren en bod pålydende DKK 5.000,- per Tilfælde. Yderligere pålægges der bod pålydende DKK for hver 100% overskridelse af det tilbudte tidsinterval indtil manglen er udbedret. Alle bodsbeløb for fristoverskridelse af mangelafhjælpning kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet bod betales efter konstateret Side 1 af 21

2 2. Spørgsmål 2 Vedr. kontraktens , afsnit 2 Denne passus omhandler hele systemvederlaget, og er ikke begrænset el. udspecificeret til at omfatte enten programmel, udstyr eller ydelser. fristoverskridelse efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den konstaterede fristoverskridelse modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Endelig følger det af kontraktens punkt 18 Erstatning, at: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til systemvederlaget. Ordregiver vil imidlertid imødekomme spørger, hvorfor denne formulering ændres til: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til det gennemsnitlige årlige kontraktsvederlag. Jf. bilag c er det samlede systemvederlag fastsat som følger: Ydelse Udstyr i alt, jf. ovenstående Pris [Pris indføres her] kr. Side 2 af 21

3 I leverancen indgår både udstyr, programmel og ydelser. For så vidt angår det leverede udstyr, har tilbudsgiver ikke muligheder for at returnere eller videresælge sådant udstyr efter det har været i brug i Skanderborg Kommune. Således tilbudsgiver skal tiltræde en kontrakt hvor tilbudsgiver ifalder risiko for at skulle returnere det totale systemvederlag ved en væsentlig mangel, vil det kræve at tilbudsgiver indregner en uforholdsmæssig stor risikopræmie, hvilket markant vil fordyre tilbuddet. Kan ordregiver acceptere følgende ændring til kontraktens , afsnit 2. Ændring af tekst: fra Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. til: Kunden kan alene hæve den del af kontrakten den konstaterede væsentlige mangel vedrører Programmel i alt, jf. ovenstående Samlet pris for systemvederlag [Pris indføres her] kr. [Pris indføres her] kr. Der er således sket en konkretisering, som for omtalte punkt i kontrakten begrænser konsekvensen af en opsigelse til udstyr og programmel, jfr. ovenstående. Ordregiver er imidlertid indstillet på at ændre formuleringen i kontraktens punkt til følgende: Kunden kan alene hæve kontrakten, såfremt der i garantiperioden konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet, jfr. bilag e. Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. Såfremt en sådan delophævelse imidlertid medfører, at løsningen i sin helhed ikke er funktionel set i forhold til Ordregivers behov, er Ordregiver berettiget til at hæve kontrakten. Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale de af kunden indbetalte beløb for den del ophævelsen vedrører, jfr. bilag c, uden fradrag for værdinedgang eller almindelig brug. Kunden skal tilbagelevere de dele af systemet, der omfattes af ophævelsen, i den stand, hvori det findes hos kunden. Leverandøren skal varetage demontering. Kunden er dog berettiget til at benytte dele af systemet, indtil Side 3 af 21

4 3. Spørgsmål 3 Vedr. kontraktens 22 Tilbudsgiver tilbyder en løsning hvor en del af programmellet (management modul) er cloudbaseret. Tilbudsgiver kan således ikke overdrage denne del ved kontraktophør. Den leverede løsning vil således fungere as is, og kan afvikle løsningen som den er på tidspunktet for kontraktens ophør. Der vil dog ikke kunne foretages ændringer i indholdet. Vil ordregiver acceptere en ændring til kontraktens 22 som tilgodeser ovenstående. Eventuelt suppleret med en indeksreguleret maksimering af driftsvederlaget for en given periode alternative delsystemer kan anskaffes. I så fald tilbagebetales de af kunden indbetalte beløb for det som omfattes af ophævelsen først, når tilbagelevering finder sted. For perioden fra ophævelse og indtil tilbagelevering betaler kunden et rimeligt vederlag for den nytte som kunden har haft. For den del af systemet, der omfattes af ophævelsen, bortfalder aftale om service, drift, vedligeholdelse og videreudvikling ved tilbagelevering. Såfremt leverandøren væsentligt misligholder vedligeholdelsesforpligtelserne i garantiperioden, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Efter garantiperiodens udløb omfatter hævebeføjelsen alene vedligeholdelsesordningen eller dele heraf. Jf. Bilag I, 22 skal tilbudsgiver udlevere det udviklede programmel ved udløb af kontrakten, således ordregiver kan forsætte anvendelsen af systemet efter kontraktens ophør. Ordregiver er dog indstillet på at ændre formuleringen i Bilag I punkt 22 til følgende: Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede programmel og dokumentation. Dette gælder såvel standardprodukter som tilretninger, specialudviklinger og lignende. Side 4 af 21

5 efter kontraktophør. Brugsretten er tidsubegrænset, og kunden skal have udleveret programmel ved udløb af kontrakt med alle de udviklede funktioner, således at kunden fortsat kan anvende systemet. Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, forpligter leverandøren sig til at vedligeholde og drifte de ikke udleverede dele vederlagsfrit i en periode på 4 år efter kontraktens ophør. Kunden er uberettiget til at kopiere programmel og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed. Kunden kan overlade driften af systemet til tredjemand. Det nærmere indhold af brugsretten til programmel og dokumentation er i øvrigt beskrevet i bilag f. Bilag f kan dog ikke medføre, at kravspecifikationen ikke opfyldes. Formålet med bilag f er alene, at der herigennem foretages en fastlæggelse af brugsrettens nærmere indhold, herunder begrænsninger i retten til at overdrage brugsretten. Såfremt bilag f herudover indeholder andre bestemmelser, f.eks. vedrørende løbetid, installation, misligholdelse, vedligeholdelse, garanti, ansvar m.v., er parterne enige om, at der i alle forhold mellem leverandøren og kunden skal bortses fra disse bestemmelser. Endvidere gælder, at såfremt kunden som følge af krav fra underleverandører skal underskrive licensbetingelser direkte overfor Side 5 af 21

6 4. Tilbudsgiver ønsker uddybet af hvilken grund ordregiver ønsker standarder som USB 3.0 og HDMI 1.4 i de beskrevne sammenhænge? a. Forventes det at der skal flyttes store datamængder over USB? b. Påtænker man at HDMI 1.4 skal benyttes som netværks forbindelse til projektorerne? 5. Kan tilbudsgiver forvente at kabling og tilgængelig tilslutning til strøm og netværk, er etableret, forud for leverance påbegyndes på samtlige plejecentre, eller om dette arbejde skal udføres gennem tilbudgiver? disse, skal der i alle forhold mellem leverandøren og kunden ses bort fra disse licensbetingelser i det omfang, bestemmelserne ikke vedrører brugsrettens indhold og omfang. Leverandøren skal således også skadesløsholde kunden for eventuelle krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte licensbetingelser, og som ikke påhviler kunden efter nærværende kontrakt. Kunden får tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under nærværende kontrakt, f.eks. som led i vedligeholdelsesordningen eller videreudvikling. a. Se spørgsmål 22 b. Ordregivers ønsker i fremtiden at kunne anvende flere forskellige typer af enheder på den interaktive tavle, herunder blandt andet enheder som skal forbindes med HDMI micro-stick som HDMI 1.4 giver mulighed for. Ordregiver er ansvarlig for at føre den nødvendige kabling i bygningerne. Således vil der være den nødvendige kabling og eventuelle udtag indenfor 5 meter af placeringen af den virtuelle reception. Tilbudsgiver er ansvarlig for efterfølgende installation og opsætning og således en eventuel kableføring fra væg til virtuel reception Side 6 af 21

7 6. Tilbudsgiver ønsker uddybet hvilke øvrige formål man ønsker at benytte de interaktive projektorerne til, udover at kunne tilgå den Virtuelle Receptionist? 7. Tilbudsgiver ønsker oplyst hvilke devices personalet har til rådighed eller/og går rundt med, og kan disse håndtere kommunikation til og fra den virtuelle reception? a. (smartphone, tablet, DECT telefon etc.) Oplys gerne mærke/modeller. 8. Kan ordregiver beskrive hvorledes og i hvilke systemer madplan genereres og distribueres? b. Hvorledes kan denne tilgås? (integration, net, web, andet) 9. Tilbudsgiver ønsker oplyst om ordregiver påtænker stationære pc er leveret sammen med de interaktive tavler i personalestuerne? 10. Tilbudsgiver ønsker oplyst om der er dele af Bilag 1 - kontrakt som ønskes udfyldt ved tilbudsindsendelse? 11. Tilbudsgiver ønsker oplyst forskellen på Alternative tilbud og Flere tilbud jvf. Udbudsbetingelserne Ordregiver ønsker at anvende de interaktive tavler til at fortage den daglige opgavefordeling på plejecentrene, samt øvrige lignende arbejdsopgaver. Således skal de interaktive tavler kunne køre gængse kommunale applikationer og anvendes i forhold til visning af den webbaserede virtuelle receptionsløsning Skanderborg Kommune forventer fremadrettet en single device - strategi, hvorefter personalet udstyres med en smartphone. Hvilken type og hvilket OS er ikke afgjort for nuværende. Skanderborg Kommunes køkken anvender systemet Master Cater. Indeholder den tilbudte løsning en funktionalitet i forhold til madplan vil Skanderborg Kommune finansiere den del af snitfladen der vedrører Master Caters del af denne. Nej. Skanderborg Kommune anskaffer disse via eksisterende rammeaftaler. Bilag 1 Kontrakt udfyldes i forbindelse med kontraktunderskrift. Det er således alene de specificerede kontraktbilag der skal udfyldes i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Ordregiver ændrer Udbudsbetingelserne således, at der ikke kan gives hverken alternative tilbud eller flere tilbud. Side 7 af 21

8 12. Tilbudsgiver ønsker at få præciseret om der efterspørges skærme eller tavler i nedenstående, begge dele fremgår af formuleringen, eller om der frit kan vælges eller tilbyde begge dele? 4. Interaktive tavler - trykfølsom De tilbudte skærme skal være trykfølsomme, hvilket indebærer, at de kan betjenes ved tryk direkte på skærmen med finger eller pen Mindstekrav Service, drift, vedligehold & videreudvikling. Hvilke servicekrav, vilkår og forventninger stilles der til servicering af hardware skærme og interaktive tavler? Kravet relaterer sig til de interaktive tavler. Mindstekravet ændres således: Interaktive tavler - trykfølsom De tilbudte tavler skal være trykfølsomme, hvilket indebærer, at de kan betjenes ved tryk direkte på tavlen med finger eller pen. Tilbudsgiver skal i bilag b - Kravspecifikationen bekræfte, at der tilbydes Service, drift, vedligehold & videreudvikling i hele kontraktperioden. Et tilbud hvori dette er undladt, vil således være at anse som ukonditionsmæssigt. Der er tale om et formelt mindstekrav, som tydeliggør for tilbudsgiver, at undladelse eller forglemmelse af besvarelse af dette element ved tilbudsafgivelse vil medføre afvisning. I bilag e skal tilbudsgiver konkret beskrive den tilbudte vedligeholdelse af: a) Udstyr, herunder reparation og garanti Denne beskrivelse vil indgå i vurderingen af tilbuddet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Ordregiver ændrer imidlertid formuleringen i bilag e og bilag b fra: a) Udstyr, herunder reparation og garanti Side 8 af 21

9 Til: a) Udstyr Ændringen skyldes, at garanti er håndteret i kontrakten og således ikke kan indgå i vurderingen Mindstekrav Den virtuelle reception hardware. Kan ordregiver oplyse yderligere ang. lokalernes størrelser og lofthøjder? Set i henhold til prissætning af montage pr. lokale/løsning Mindstekrav Interaktive tavler projektorer Kan der tilbydes en projektor der kører en lysstyrke på 2800 ANSI Lumen? 16. Hvem er Skanderborgs Kommunes primære kommunikations udbyder? Vil en SMS gateway service stilles til rådighed 17. Er Skanderborg Kommune komfortabel med at give en beboere søgning ved indgangen til deres faciliteter? 18. Hvordan registreres ikke residenter idag for aktiviteter i plejecentre? 19. Er hvert plejecenter en selvstændig juridisk enhed? 20. I vedhæftede bilag 3, er der angivet et tal over antal tavler og skærme til plejecentrene. Er det stadigvæk det antal, der skal afgives tilbud på eller er der forhold, der har ændret sig? 21. Bilag B Kravspecifikation Ordregiver har ikke disse oplysninger. For yderligere se spørgsmål 5. Nej, Ordregiver fastholder kravet. Skanderborg Kommune har en SMSleverandør (Computopic) denne vil ikke kunne stilles til rådighed for tilbudsgiver. Ja. Registreringen foregår via vores Aktivitet & Træningsteam og er sandsynligvis på pen og papir princippet. Besøgene registreres ikke. Plejecentrene hører rent juridisk under Skanderborg Kommune, men med delegerede kompetencer til centerlederne til at drive plejecentrene. Ja, det er fortsat det antal der skal gives tilbud på. Se spørgsmål 7 Vedr. punkt 3.1 Konkurrenceparametre - funktionalitetsbeskrivelse Side 9 af 21

10 I dette afsnit beskrives at der skal være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Kunne Skanderborg Kommune mere præcist angive hvilke type devices der er tale om? 22. Bilag B Kravspecifikation Vedr. punkt e: kablerne fra projektor skal være følgende typer: HDMI, VGA, USB USB 3.0 Er det korrekt at USB kabling til projektoren er minimumskrav? I hvilken forbindelse forventer Skanerborg Kommune at det er relevant med USB kabling? 23. Bilag B Kravspecifikation Punkt c: Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows, Ipads og andre tablets. Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows, IPads og andre tablets Kunne Skanderborg Kommune uddybe hvad der menes med dette samt bekræfte at det er et minimumskrav at dette punkt opfyldes fuldt ud? 24. Tilbudsgiver ønsker følgende 2 spørgsmål besvaret, omkring kravet til Mindstekravet ændres til: Projektoren skal opfylde følgende: a. Lysstyrken skal være minimum være 3000 ANSI Lumen b. Opløsningen skal minimum være 1280 x 800 c. Projektorerne skal leveres som ultra short-throw d. Projektoren skal være en LCD eller Dlpprojektor. e. Kablerne fra projektor skal være følgende typer a. HDMI 1.4 Punkt c: Mindstekravet ændres til: Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows og Windows 8 tablets. Skanderborg Kommune bekræfter at ovenstående mindstekrav skal overholdes. Ad a: Ja (som følge af nedenstående svar) Side 10 af 21

11 tilslutningsmuligheder på Interaktive tavler, og her menes tilslutning via HDMI, VGA og USB: a. Er Ordregiver bekendt med at en Interaktiv tavle med disse tilslutningsmuligheder er i handelen? b. Kan det accepteres at disse tilslutningsmuligheder vil være via Projektor, således tavle er interaktiv og det visuelle leveres gennem HDMI og VGA og vises af Projektor? 25. Er det diskvalificerende, eller kan det accepteres at der leveres illustrationsmateriale som video fra idriftsatte løsninger tilsvarende det i udbuddet efterspurgte? 26. Kontraktens punkt 12.1: Overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag e. Bilag e indeholder ikke overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier. MK 13: Implementering overtagelsesog driftsprøve Tilbudsgiver skal i sit tilbud indføre detaljerede udkast til prøveplaner for Ad b: Ja, se svar på spørgsmål 22 I forbindelse med vurderingen af tilbuddets funktionalitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6, følger det af bilag b Kravspecifikation punkt 3, at tilbudsgiver skal beskrive og visuelt demonstrere (billeder, skærmdumps o.lign.), hvorledes den tilbudte løsning opfylder Ordregivers ønsker, jf. udbudsbetingelserne. I den forbindelse vil det tillige være tilladt at vedlægge videomateriale. Ordregiver accepterer i den forbindelse, at dette materiale alene vil kun findes på den medsendte Usb-stik og således ikke kan indgå i det skriftlige eksemplar. Tilbudsgiver skal, for at det vedlagte kan indgå i vurderingen, imidlertid konkret henvise hertil i besvarelsen. I MK 13 skal tilbudsgiver bekræfte, at der tilbydes udkast til prøveplaner. Et tilbud hvori dette er undladt, vil således være at anse som ukonditionsmæssigt. Der er tale om et formelt mindstekrav, som tydeliggør for tilbudsgiver, at undladelse eller forglemmelse af besvarelse af dette element ved tilbudsafgivelse vil medføre afvisning. I bilag e skal tilbudsgiver konkret og i detaljer beskrive prøveplaner for Side 11 af 21

12 henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Kan MK13 forstås således at tilbudsgiver skal komme med et bud på overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier? henholdsvis overtagelses- og driftsprøve. Denne beskrivelse vil indgå i vurderingen af tilbuddet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. For at tydeliggøre dette yderligere ændres følgende i bilag e, punk 1.1, afsnit 4: Detaljeret udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. 27. Kontraktens punkt 12.2: Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier samt afslutningsfrist er fastsat i bilag e. Bilag e indeholder ikke driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier. MK 13: Implementering overtagelsesog driftsprøve Tilbudsgiver skal i sit tilbud indføre detaljerede udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Til: Detaljeret udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt indeholdende procedure, indhold og godkendelseskriterier. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Se spørgsmål nr. 26. Side 12 af 21

13 Kan MK13 forstås således at tilbudsgiver skal komme med et bud på overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier? 28. Vi kan læse ud fra materialet, at Plejecenter Vestrergade først er i gang med at blive bygget Er der overvejelser vedr. implementeringsplanen hertil? Det kan være svært at udarbejde, idet plejecenteret ikke engang er færdigt eller der oplevers eventuelle forsinkelser ved et nyt byggeri. 29. Krav 8) Hvilken software er der her tale om, den virtuelle receptions software eller en form for standard tavlesoftware, hvis det er den virtuelle receptionssoftware, er det så hensigtsmæssigt at personalet installere softwaren, bør det ikke udføres af en fagligkyndig person? (Der er trods alt tale om en løsning hvor driftseffektivitet vægtes højt, hvorfor eksempelvis Operativsystem kan være speciel tilpasset formålet). 30. Konkurrenceparametre 1 ) I forhold til nedenstående tekst; Den virtuelle reception skal give mulighed for, at orientere tilstedeværende personale om, at denne skal kontakte brugeren af den virtuelle reception ved først givende lejlighed - dette kunne eksempelvis ske ved indtast af mobilnummer på den virtuelle reception, hvortil der sendes besked, når personalet er klar. Der skal således være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Der vil være adgang til Plejecenter Vestergade pr. 15. april Skulle denne adgangsdato blive udsat revideres tilbudsgivers tidsplan tilsvarende. BESVARELSE UDGÅR, JF. PRÆCISERING NR. 5 Der er alene tale om tavlesoftware og således ikke software udviklet til den virtuelle reception Det konkrete løsningsforslag er overladt tilbudsgiver og vil indgå i vurderingen, jvf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Har Skanderborg kommune gjort sig tanker om hvordan det forventes at personalet skal respondere, via personale device, på henvendelsen fra en bruger via den virtuelle reception? 31. I dokumentet Udbudsbetingelser Data som stilles til rådighed Side 13 af 21

14 beskrives i afsnit 4, at data vedr. plejehjemsbeboere gøres tilgængelige vha. en webservice mod Omsorgssystemet (KMD Care). Vil disse beboerdata indeholde: Plejehjem, organisatorisk enhed/afdeling, beboers navn, beboers adresse (bolig/værelse, indgang, sal)? 32. Kan leverandøren af virtuel receptionssystemet forvente, at der vha. en webservice ligeledes er mulighed for at hente personaledata af typen: PersonaleID/navn, plejehjem, organisatorisk enhed/afdeling, mobilnummer, kontor/lokation, og i givet fald kan Ordregiver oplyse fra hvilket system disse data kan hentes? 33. Kan leverandøren af virtuel receptionssystemet forvente, at der vha. en webservice ligeledes er mulighed for at hente vagtplansdata for personalet af typen: PersonaleID/navn, dato, tidfra, tidtil, status (på arbejde/ikke på arbejde), og i givet fald kan Ordregiver oplyse fra hvilket system disse data kan hentes (KMD Vagtplan)? 34. I Bilag B Konkurrenceparameter 1, bullet 4 beskrives Der skal således være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Kan Ordregiver oplyse om hvilke devices der er tale om, og hvordan disse kan interfaces? Kan disse devices f.eks. intefaces via én central distributionsenhed hos Ordregiver, som kan modtage en sms? 35. Med henvisning til Bilag e, stk. 1.1 skal jeg venligst forespørge, om I stadigvæk ønsker, at fastholde driftsstart senest d Denne dato kan umiddelbart give anledning til udfordringer, hvorfor vi venligst skal forespørge, om I kan udskyde driftstart til 1. september indeholder Plejehjem, afdeling, Beboers navn, samt adresse. Umiddelbart vil indgang ikke være en del det datasættet. Der vil ikke være tale om en webservice. Data afstedkommer fra KMD Vagtplan via en databaseforbindelse. Se spørgsmål 32 Se spørgsmål 7 og spørgsmål 16 Ordregiver ønsker, at fastholde kravet om driftsstart senest d I den forbindelse bemærkes det, at Ordregivers medarbejdere står til rådighed i forbindelse med implementeringen samt at forsinkelser der skyldes ordregivers forhold, vil medføre ret til Side 14 af 21

15 36. Kan ordregiver acceptere, at der under kontraktens pkt. 18 i forbindelse med ansvarsbegrænsning sker følgende tilføjelse/ændring: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, forvanskning af meddelelser, renteudgifter, mistede renteindtægter, tab af forventet besparelse, tidstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Helt eller delvist tab og eller beskadigelse af data samt omkostninger til genetablering heraf samt udgifter til undersøgelse og udbedring af en skade/mangel anses for indirekte tab. 37. Leverandøren ønsker mulighed for at kunne overdrage kontrakter til andre virksomheder intern i koncernen (helt eller delvist ejet datterselskab). Ligeledes ønsker Leverandøren, at kunden skal anmode om accept inden de overdrager kontrakten til en anden institution mv. Kan ordregiver acceptere følgende ændring: Kundens overdragelse af sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution eller en anden tredjemand forudsætter leverandørens forudgående skriftlige samtykke hertil. Tilføjelse til leverandørens rettighed: Leverandøren er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt eller delvist ejet datterselskab. udskydelse af efterfølgende tidsfrister, jf. Bilag 1 Kontrakt, punkt 17. For nuværende følger det af kontraktens punkt 18 at: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab. Formuleringen kendes fra såvel K01, K02 og K03 og er derfor vurderet egnet til formålet. Ordregiver fastholder derfor denne formulering. Ordregiver foretager følgende ændringer til kontraktens punkt 26: Kunden har ret til, mod Leverandørens samtykke, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som kunden hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution, uanset hvad der måtte fremgå af bilag f. Leverandøren kan alene afvise en overdragelse, såfremt der er saglig grund hertil. Endvidere ændres følgende: Leverandøren kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Overdragelse til helt eller delvist ejede datterselskaber forudsætter tillige Kundens samtykke, men Kunden kan alene afvise en sådan overdragelse, såfremt der er en saglig grund hertil Side 15 af 21

16 38. Kontrakten angiver ikke en kontraktperiode. Kan ordregiver acceptere, at kontraktens løbetid/varighed indsættes i kontrakten? Ja, denne indsættes i kontraktens punkt 1, Definitioner. Kontraktperiode. Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 4 år fra overtagelsesdagen af plejecenteret i Skanderborg Midt med mulighed for forlængelse af 2 gange 12 måneder. Som følge af denne indsættelse har Ordregiver endvidere indført nedenstående i kontraktens punkt 8: Kontrakten indeholder ingen optioner udover muligheden for forlængelse af ordningen vedrørende service, drift, vedligehold og videreudvikling. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 1 måned før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved dennes udløb. 39. J.fr. besvarelsen af spørgsmål 3, af den 06/02, ændredes teksten til nedenstående: Ordregiver fastholder besvarelsen som anført i spørgsmål 3 af Side 16 af 21

17 Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, forpligter leverandøren sig til at vedligeholde og drifte de ikke udleverede dele vederlagsfrit i en periode på 4 år efter kontraktens ophør. Tilbudsgiver ønsker at gøre opmærksom på at 4 års ekstra drift udover kontraktperioden medfører en ikke uvæsentlig omkostning, der skal indregnes i tilbudsprisen. Tilbudsgiver foreslår at der i stedet indsættes mulighed for at angive en årlig driftspris ved overtagelse efter kontraktophør, alternativt at tilbudsgiver skal beskrive forholdende ved kontraktophør. Eksempelvis Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, skal leverandøren angive en årlig driftspris i på disse dele, som er gældende som maksimeret årligt driftsvederlag efter kontraktophør. Side 17 af 21

18 Foruden ovenstående spørgsmål og svar har Ordregiver følgende præciseringer til udbudsmaterialet: Nr. Afsnit: Præcisering Besvaret 1. Bilag I Kontrakt, punkt 1 Systemet/Programmel. Hele det it-system, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt. Ændres til: Systemet. Hele det it-system, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt. 2. Bilag I Kontrakt, punkt 15.1 Leverandøren garanterer, at de i bilag d og e specificerede leverancer opfylder alle de i nærværende kontrakt stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jfr. bilag e, afsnit 1.1, at levere sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Leverandøren garanterer, at leverede ydelser i garantiperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Leverandøren garanterer, at leveret udstyr, programmel og dokumentation, der er omfattet af vedligeholdelse, i vedligeholdelsesperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Ændres til: Leverandøren garanterer, at de i bilag d og e specificerede leverancer opfylder alle de i nærværende kontrakt stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jfr. bilag e, afsnit 1.1, at levere sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Kan tidsfristerne ikke udledes af bilag e, afsnit 1.1, skal levering af andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten ske uden ugrundet ophold. Leverandøren garanterer, at leverede ydelser i garantiperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Leverandøren garanterer, at leveret udstyr, programmel og dokumentation, der er omfattet af vedligeholdelse, i vedligeholdelsesperioden opfylder nærværende kontrakts krav. 3. Bilag I Kontrakt, punkt Ændres til: Side 18 af 21

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden BILAG 1 Aftale med SÆLGER vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S 024-039427 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 4 2. KØBER...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. september 2012 K E N D E L S E UVdata A/S (selv, tidligere advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere