Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)"

Transkript

1 Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S ) Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål: Svar: Besvaret 1. Spørgsmål 1 Vedr. kontrakten generelt Der er ikke et samlet maksimum for bod og erstatning i materialet. Kan ordregiver acceptere følgende tilføjelse til kontraktens punkt 18: Erstatning og eventuelle bodsbeløb opgjort samlet i hele kontraktens løbetid er dog under alle omstændigheder begrænset til det gennemsnitlige årlige kontraktsvederlag. For så vidt angår bod, følger det af kontraktens punkt Bod, at: Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Vedrørende bod for ikke gennemført mangelafhjælpning indføres en tilsvarende begrænsning, hvorefter formuleringen herefter lyder: Såfremt leverandøren overskrider den tilbudte frist for gennemført mangelafhælpning, jfr. mangelkategori A, B og C, ifalder leverandøren en bod pålydende DKK 5.000,- per Tilfælde. Yderligere pålægges der bod pålydende DKK for hver 100% overskridelse af det tilbudte tidsinterval indtil manglen er udbedret. Alle bodsbeløb for fristoverskridelse af mangelafhjælpning kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet bod betales efter konstateret Side 1 af 21

2 2. Spørgsmål 2 Vedr. kontraktens , afsnit 2 Denne passus omhandler hele systemvederlaget, og er ikke begrænset el. udspecificeret til at omfatte enten programmel, udstyr eller ydelser. fristoverskridelse efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den konstaterede fristoverskridelse modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Endelig følger det af kontraktens punkt 18 Erstatning, at: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til systemvederlaget. Ordregiver vil imidlertid imødekomme spørger, hvorfor denne formulering ændres til: Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves, i det omfang kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til det gennemsnitlige årlige kontraktsvederlag. Jf. bilag c er det samlede systemvederlag fastsat som følger: Ydelse Udstyr i alt, jf. ovenstående Pris [Pris indføres her] kr. Side 2 af 21

3 I leverancen indgår både udstyr, programmel og ydelser. For så vidt angår det leverede udstyr, har tilbudsgiver ikke muligheder for at returnere eller videresælge sådant udstyr efter det har været i brug i Skanderborg Kommune. Således tilbudsgiver skal tiltræde en kontrakt hvor tilbudsgiver ifalder risiko for at skulle returnere det totale systemvederlag ved en væsentlig mangel, vil det kræve at tilbudsgiver indregner en uforholdsmæssig stor risikopræmie, hvilket markant vil fordyre tilbuddet. Kan ordregiver acceptere følgende ændring til kontraktens , afsnit 2. Ændring af tekst: fra Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. til: Kunden kan alene hæve den del af kontrakten den konstaterede væsentlige mangel vedrører Programmel i alt, jf. ovenstående Samlet pris for systemvederlag [Pris indføres her] kr. [Pris indføres her] kr. Der er således sket en konkretisering, som for omtalte punkt i kontrakten begrænser konsekvensen af en opsigelse til udstyr og programmel, jfr. ovenstående. Ordregiver er imidlertid indstillet på at ændre formuleringen i kontraktens punkt til følgende: Kunden kan alene hæve kontrakten, såfremt der i garantiperioden konstateres væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet, jfr. bilag e. Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af kontrakten. Såfremt en sådan delophævelse imidlertid medfører, at løsningen i sin helhed ikke er funktionel set i forhold til Ordregivers behov, er Ordregiver berettiget til at hæve kontrakten. Ved ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale de af kunden indbetalte beløb for den del ophævelsen vedrører, jfr. bilag c, uden fradrag for værdinedgang eller almindelig brug. Kunden skal tilbagelevere de dele af systemet, der omfattes af ophævelsen, i den stand, hvori det findes hos kunden. Leverandøren skal varetage demontering. Kunden er dog berettiget til at benytte dele af systemet, indtil Side 3 af 21

4 3. Spørgsmål 3 Vedr. kontraktens 22 Tilbudsgiver tilbyder en løsning hvor en del af programmellet (management modul) er cloudbaseret. Tilbudsgiver kan således ikke overdrage denne del ved kontraktophør. Den leverede løsning vil således fungere as is, og kan afvikle løsningen som den er på tidspunktet for kontraktens ophør. Der vil dog ikke kunne foretages ændringer i indholdet. Vil ordregiver acceptere en ændring til kontraktens 22 som tilgodeser ovenstående. Eventuelt suppleret med en indeksreguleret maksimering af driftsvederlaget for en given periode alternative delsystemer kan anskaffes. I så fald tilbagebetales de af kunden indbetalte beløb for det som omfattes af ophævelsen først, når tilbagelevering finder sted. For perioden fra ophævelse og indtil tilbagelevering betaler kunden et rimeligt vederlag for den nytte som kunden har haft. For den del af systemet, der omfattes af ophævelsen, bortfalder aftale om service, drift, vedligeholdelse og videreudvikling ved tilbagelevering. Såfremt leverandøren væsentligt misligholder vedligeholdelsesforpligtelserne i garantiperioden, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Efter garantiperiodens udløb omfatter hævebeføjelsen alene vedligeholdelsesordningen eller dele heraf. Jf. Bilag I, 22 skal tilbudsgiver udlevere det udviklede programmel ved udløb af kontrakten, således ordregiver kan forsætte anvendelsen af systemet efter kontraktens ophør. Ordregiver er dog indstillet på at ændre formuleringen i Bilag I punkt 22 til følgende: Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede programmel og dokumentation. Dette gælder såvel standardprodukter som tilretninger, specialudviklinger og lignende. Side 4 af 21

5 efter kontraktophør. Brugsretten er tidsubegrænset, og kunden skal have udleveret programmel ved udløb af kontrakt med alle de udviklede funktioner, således at kunden fortsat kan anvende systemet. Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, forpligter leverandøren sig til at vedligeholde og drifte de ikke udleverede dele vederlagsfrit i en periode på 4 år efter kontraktens ophør. Kunden er uberettiget til at kopiere programmel og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed. Kunden kan overlade driften af systemet til tredjemand. Det nærmere indhold af brugsretten til programmel og dokumentation er i øvrigt beskrevet i bilag f. Bilag f kan dog ikke medføre, at kravspecifikationen ikke opfyldes. Formålet med bilag f er alene, at der herigennem foretages en fastlæggelse af brugsrettens nærmere indhold, herunder begrænsninger i retten til at overdrage brugsretten. Såfremt bilag f herudover indeholder andre bestemmelser, f.eks. vedrørende løbetid, installation, misligholdelse, vedligeholdelse, garanti, ansvar m.v., er parterne enige om, at der i alle forhold mellem leverandøren og kunden skal bortses fra disse bestemmelser. Endvidere gælder, at såfremt kunden som følge af krav fra underleverandører skal underskrive licensbetingelser direkte overfor Side 5 af 21

6 4. Tilbudsgiver ønsker uddybet af hvilken grund ordregiver ønsker standarder som USB 3.0 og HDMI 1.4 i de beskrevne sammenhænge? a. Forventes det at der skal flyttes store datamængder over USB? b. Påtænker man at HDMI 1.4 skal benyttes som netværks forbindelse til projektorerne? 5. Kan tilbudsgiver forvente at kabling og tilgængelig tilslutning til strøm og netværk, er etableret, forud for leverance påbegyndes på samtlige plejecentre, eller om dette arbejde skal udføres gennem tilbudgiver? disse, skal der i alle forhold mellem leverandøren og kunden ses bort fra disse licensbetingelser i det omfang, bestemmelserne ikke vedrører brugsrettens indhold og omfang. Leverandøren skal således også skadesløsholde kunden for eventuelle krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte licensbetingelser, og som ikke påhviler kunden efter nærværende kontrakt. Kunden får tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdatering, af programmel og dokumentation, der leveres under nærværende kontrakt, f.eks. som led i vedligeholdelsesordningen eller videreudvikling. a. Se spørgsmål 22 b. Ordregivers ønsker i fremtiden at kunne anvende flere forskellige typer af enheder på den interaktive tavle, herunder blandt andet enheder som skal forbindes med HDMI micro-stick som HDMI 1.4 giver mulighed for. Ordregiver er ansvarlig for at føre den nødvendige kabling i bygningerne. Således vil der være den nødvendige kabling og eventuelle udtag indenfor 5 meter af placeringen af den virtuelle reception. Tilbudsgiver er ansvarlig for efterfølgende installation og opsætning og således en eventuel kableføring fra væg til virtuel reception Side 6 af 21

7 6. Tilbudsgiver ønsker uddybet hvilke øvrige formål man ønsker at benytte de interaktive projektorerne til, udover at kunne tilgå den Virtuelle Receptionist? 7. Tilbudsgiver ønsker oplyst hvilke devices personalet har til rådighed eller/og går rundt med, og kan disse håndtere kommunikation til og fra den virtuelle reception? a. (smartphone, tablet, DECT telefon etc.) Oplys gerne mærke/modeller. 8. Kan ordregiver beskrive hvorledes og i hvilke systemer madplan genereres og distribueres? b. Hvorledes kan denne tilgås? (integration, net, web, andet) 9. Tilbudsgiver ønsker oplyst om ordregiver påtænker stationære pc er leveret sammen med de interaktive tavler i personalestuerne? 10. Tilbudsgiver ønsker oplyst om der er dele af Bilag 1 - kontrakt som ønskes udfyldt ved tilbudsindsendelse? 11. Tilbudsgiver ønsker oplyst forskellen på Alternative tilbud og Flere tilbud jvf. Udbudsbetingelserne Ordregiver ønsker at anvende de interaktive tavler til at fortage den daglige opgavefordeling på plejecentrene, samt øvrige lignende arbejdsopgaver. Således skal de interaktive tavler kunne køre gængse kommunale applikationer og anvendes i forhold til visning af den webbaserede virtuelle receptionsløsning Skanderborg Kommune forventer fremadrettet en single device - strategi, hvorefter personalet udstyres med en smartphone. Hvilken type og hvilket OS er ikke afgjort for nuværende. Skanderborg Kommunes køkken anvender systemet Master Cater. Indeholder den tilbudte løsning en funktionalitet i forhold til madplan vil Skanderborg Kommune finansiere den del af snitfladen der vedrører Master Caters del af denne. Nej. Skanderborg Kommune anskaffer disse via eksisterende rammeaftaler. Bilag 1 Kontrakt udfyldes i forbindelse med kontraktunderskrift. Det er således alene de specificerede kontraktbilag der skal udfyldes i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Ordregiver ændrer Udbudsbetingelserne således, at der ikke kan gives hverken alternative tilbud eller flere tilbud. Side 7 af 21

8 12. Tilbudsgiver ønsker at få præciseret om der efterspørges skærme eller tavler i nedenstående, begge dele fremgår af formuleringen, eller om der frit kan vælges eller tilbyde begge dele? 4. Interaktive tavler - trykfølsom De tilbudte skærme skal være trykfølsomme, hvilket indebærer, at de kan betjenes ved tryk direkte på skærmen med finger eller pen Mindstekrav Service, drift, vedligehold & videreudvikling. Hvilke servicekrav, vilkår og forventninger stilles der til servicering af hardware skærme og interaktive tavler? Kravet relaterer sig til de interaktive tavler. Mindstekravet ændres således: Interaktive tavler - trykfølsom De tilbudte tavler skal være trykfølsomme, hvilket indebærer, at de kan betjenes ved tryk direkte på tavlen med finger eller pen. Tilbudsgiver skal i bilag b - Kravspecifikationen bekræfte, at der tilbydes Service, drift, vedligehold & videreudvikling i hele kontraktperioden. Et tilbud hvori dette er undladt, vil således være at anse som ukonditionsmæssigt. Der er tale om et formelt mindstekrav, som tydeliggør for tilbudsgiver, at undladelse eller forglemmelse af besvarelse af dette element ved tilbudsafgivelse vil medføre afvisning. I bilag e skal tilbudsgiver konkret beskrive den tilbudte vedligeholdelse af: a) Udstyr, herunder reparation og garanti Denne beskrivelse vil indgå i vurderingen af tilbuddet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Ordregiver ændrer imidlertid formuleringen i bilag e og bilag b fra: a) Udstyr, herunder reparation og garanti Side 8 af 21

9 Til: a) Udstyr Ændringen skyldes, at garanti er håndteret i kontrakten og således ikke kan indgå i vurderingen Mindstekrav Den virtuelle reception hardware. Kan ordregiver oplyse yderligere ang. lokalernes størrelser og lofthøjder? Set i henhold til prissætning af montage pr. lokale/løsning Mindstekrav Interaktive tavler projektorer Kan der tilbydes en projektor der kører en lysstyrke på 2800 ANSI Lumen? 16. Hvem er Skanderborgs Kommunes primære kommunikations udbyder? Vil en SMS gateway service stilles til rådighed 17. Er Skanderborg Kommune komfortabel med at give en beboere søgning ved indgangen til deres faciliteter? 18. Hvordan registreres ikke residenter idag for aktiviteter i plejecentre? 19. Er hvert plejecenter en selvstændig juridisk enhed? 20. I vedhæftede bilag 3, er der angivet et tal over antal tavler og skærme til plejecentrene. Er det stadigvæk det antal, der skal afgives tilbud på eller er der forhold, der har ændret sig? 21. Bilag B Kravspecifikation Ordregiver har ikke disse oplysninger. For yderligere se spørgsmål 5. Nej, Ordregiver fastholder kravet. Skanderborg Kommune har en SMSleverandør (Computopic) denne vil ikke kunne stilles til rådighed for tilbudsgiver. Ja. Registreringen foregår via vores Aktivitet & Træningsteam og er sandsynligvis på pen og papir princippet. Besøgene registreres ikke. Plejecentrene hører rent juridisk under Skanderborg Kommune, men med delegerede kompetencer til centerlederne til at drive plejecentrene. Ja, det er fortsat det antal der skal gives tilbud på. Se spørgsmål 7 Vedr. punkt 3.1 Konkurrenceparametre - funktionalitetsbeskrivelse Side 9 af 21

10 I dette afsnit beskrives at der skal være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Kunne Skanderborg Kommune mere præcist angive hvilke type devices der er tale om? 22. Bilag B Kravspecifikation Vedr. punkt e: kablerne fra projektor skal være følgende typer: HDMI, VGA, USB USB 3.0 Er det korrekt at USB kabling til projektoren er minimumskrav? I hvilken forbindelse forventer Skanerborg Kommune at det er relevant med USB kabling? 23. Bilag B Kravspecifikation Punkt c: Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows, Ipads og andre tablets. Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows, IPads og andre tablets Kunne Skanderborg Kommune uddybe hvad der menes med dette samt bekræfte at det er et minimumskrav at dette punkt opfyldes fuldt ud? 24. Tilbudsgiver ønsker følgende 2 spørgsmål besvaret, omkring kravet til Mindstekravet ændres til: Projektoren skal opfylde følgende: a. Lysstyrken skal være minimum være 3000 ANSI Lumen b. Opløsningen skal minimum være 1280 x 800 c. Projektorerne skal leveres som ultra short-throw d. Projektoren skal være en LCD eller Dlpprojektor. e. Kablerne fra projektor skal være følgende typer a. HDMI 1.4 Punkt c: Mindstekravet ændres til: Softwaren skal kunne bruges sammen med Windows og Windows 8 tablets. Skanderborg Kommune bekræfter at ovenstående mindstekrav skal overholdes. Ad a: Ja (som følge af nedenstående svar) Side 10 af 21

11 tilslutningsmuligheder på Interaktive tavler, og her menes tilslutning via HDMI, VGA og USB: a. Er Ordregiver bekendt med at en Interaktiv tavle med disse tilslutningsmuligheder er i handelen? b. Kan det accepteres at disse tilslutningsmuligheder vil være via Projektor, således tavle er interaktiv og det visuelle leveres gennem HDMI og VGA og vises af Projektor? 25. Er det diskvalificerende, eller kan det accepteres at der leveres illustrationsmateriale som video fra idriftsatte løsninger tilsvarende det i udbuddet efterspurgte? 26. Kontraktens punkt 12.1: Overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag e. Bilag e indeholder ikke overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier. MK 13: Implementering overtagelsesog driftsprøve Tilbudsgiver skal i sit tilbud indføre detaljerede udkast til prøveplaner for Ad b: Ja, se svar på spørgsmål 22 I forbindelse med vurderingen af tilbuddets funktionalitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6, følger det af bilag b Kravspecifikation punkt 3, at tilbudsgiver skal beskrive og visuelt demonstrere (billeder, skærmdumps o.lign.), hvorledes den tilbudte løsning opfylder Ordregivers ønsker, jf. udbudsbetingelserne. I den forbindelse vil det tillige være tilladt at vedlægge videomateriale. Ordregiver accepterer i den forbindelse, at dette materiale alene vil kun findes på den medsendte Usb-stik og således ikke kan indgå i det skriftlige eksemplar. Tilbudsgiver skal, for at det vedlagte kan indgå i vurderingen, imidlertid konkret henvise hertil i besvarelsen. I MK 13 skal tilbudsgiver bekræfte, at der tilbydes udkast til prøveplaner. Et tilbud hvori dette er undladt, vil således være at anse som ukonditionsmæssigt. Der er tale om et formelt mindstekrav, som tydeliggør for tilbudsgiver, at undladelse eller forglemmelse af besvarelse af dette element ved tilbudsafgivelse vil medføre afvisning. I bilag e skal tilbudsgiver konkret og i detaljer beskrive prøveplaner for Side 11 af 21

12 henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Kan MK13 forstås således at tilbudsgiver skal komme med et bud på overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier? henholdsvis overtagelses- og driftsprøve. Denne beskrivelse vil indgå i vurderingen af tilbuddet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. For at tydeliggøre dette yderligere ændres følgende i bilag e, punk 1.1, afsnit 4: Detaljeret udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. 27. Kontraktens punkt 12.2: Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier samt afslutningsfrist er fastsat i bilag e. Bilag e indeholder ikke driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier. MK 13: Implementering overtagelsesog driftsprøve Tilbudsgiver skal i sit tilbud indføre detaljerede udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Til: Detaljeret udkast til prøveplaner for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve for Skanderborg Midt indeholdende procedure, indhold og godkendelseskriterier. Tilsvarende planer skal være gældende for de resterende plejecentre. Se spørgsmål nr. 26. Side 12 af 21

13 Kan MK13 forstås således at tilbudsgiver skal komme med et bud på overtagelsesprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier? 28. Vi kan læse ud fra materialet, at Plejecenter Vestrergade først er i gang med at blive bygget Er der overvejelser vedr. implementeringsplanen hertil? Det kan være svært at udarbejde, idet plejecenteret ikke engang er færdigt eller der oplevers eventuelle forsinkelser ved et nyt byggeri. 29. Krav 8) Hvilken software er der her tale om, den virtuelle receptions software eller en form for standard tavlesoftware, hvis det er den virtuelle receptionssoftware, er det så hensigtsmæssigt at personalet installere softwaren, bør det ikke udføres af en fagligkyndig person? (Der er trods alt tale om en løsning hvor driftseffektivitet vægtes højt, hvorfor eksempelvis Operativsystem kan være speciel tilpasset formålet). 30. Konkurrenceparametre 1 ) I forhold til nedenstående tekst; Den virtuelle reception skal give mulighed for, at orientere tilstedeværende personale om, at denne skal kontakte brugeren af den virtuelle reception ved først givende lejlighed - dette kunne eksempelvis ske ved indtast af mobilnummer på den virtuelle reception, hvortil der sendes besked, når personalet er klar. Der skal således være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Der vil være adgang til Plejecenter Vestergade pr. 15. april Skulle denne adgangsdato blive udsat revideres tilbudsgivers tidsplan tilsvarende. BESVARELSE UDGÅR, JF. PRÆCISERING NR. 5 Der er alene tale om tavlesoftware og således ikke software udviklet til den virtuelle reception Det konkrete løsningsforslag er overladt tilbudsgiver og vil indgå i vurderingen, jvf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Har Skanderborg kommune gjort sig tanker om hvordan det forventes at personalet skal respondere, via personale device, på henvendelsen fra en bruger via den virtuelle reception? 31. I dokumentet Udbudsbetingelser Data som stilles til rådighed Side 13 af 21

14 beskrives i afsnit 4, at data vedr. plejehjemsbeboere gøres tilgængelige vha. en webservice mod Omsorgssystemet (KMD Care). Vil disse beboerdata indeholde: Plejehjem, organisatorisk enhed/afdeling, beboers navn, beboers adresse (bolig/værelse, indgang, sal)? 32. Kan leverandøren af virtuel receptionssystemet forvente, at der vha. en webservice ligeledes er mulighed for at hente personaledata af typen: PersonaleID/navn, plejehjem, organisatorisk enhed/afdeling, mobilnummer, kontor/lokation, og i givet fald kan Ordregiver oplyse fra hvilket system disse data kan hentes? 33. Kan leverandøren af virtuel receptionssystemet forvente, at der vha. en webservice ligeledes er mulighed for at hente vagtplansdata for personalet af typen: PersonaleID/navn, dato, tidfra, tidtil, status (på arbejde/ikke på arbejde), og i givet fald kan Ordregiver oplyse fra hvilket system disse data kan hentes (KMD Vagtplan)? 34. I Bilag B Konkurrenceparameter 1, bullet 4 beskrives Der skal således være integrationsmulighed mellem den virtuelle reception og personalets devices. Kan Ordregiver oplyse om hvilke devices der er tale om, og hvordan disse kan interfaces? Kan disse devices f.eks. intefaces via én central distributionsenhed hos Ordregiver, som kan modtage en sms? 35. Med henvisning til Bilag e, stk. 1.1 skal jeg venligst forespørge, om I stadigvæk ønsker, at fastholde driftsstart senest d Denne dato kan umiddelbart give anledning til udfordringer, hvorfor vi venligst skal forespørge, om I kan udskyde driftstart til 1. september indeholder Plejehjem, afdeling, Beboers navn, samt adresse. Umiddelbart vil indgang ikke være en del det datasættet. Der vil ikke være tale om en webservice. Data afstedkommer fra KMD Vagtplan via en databaseforbindelse. Se spørgsmål 32 Se spørgsmål 7 og spørgsmål 16 Ordregiver ønsker, at fastholde kravet om driftsstart senest d I den forbindelse bemærkes det, at Ordregivers medarbejdere står til rådighed i forbindelse med implementeringen samt at forsinkelser der skyldes ordregivers forhold, vil medføre ret til Side 14 af 21

15 36. Kan ordregiver acceptere, at der under kontraktens pkt. 18 i forbindelse med ansvarsbegrænsning sker følgende tilføjelse/ændring: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, forvanskning af meddelelser, renteudgifter, mistede renteindtægter, tab af forventet besparelse, tidstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Helt eller delvist tab og eller beskadigelse af data samt omkostninger til genetablering heraf samt udgifter til undersøgelse og udbedring af en skade/mangel anses for indirekte tab. 37. Leverandøren ønsker mulighed for at kunne overdrage kontrakter til andre virksomheder intern i koncernen (helt eller delvist ejet datterselskab). Ligeledes ønsker Leverandøren, at kunden skal anmode om accept inden de overdrager kontrakten til en anden institution mv. Kan ordregiver acceptere følgende ændring: Kundens overdragelse af sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution eller en anden tredjemand forudsætter leverandørens forudgående skriftlige samtykke hertil. Tilføjelse til leverandørens rettighed: Leverandøren er dog berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt eller delvist ejet datterselskab. udskydelse af efterfølgende tidsfrister, jf. Bilag 1 Kontrakt, punkt 17. For nuværende følger det af kontraktens punkt 18 at: Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab. Formuleringen kendes fra såvel K01, K02 og K03 og er derfor vurderet egnet til formålet. Ordregiver fastholder derfor denne formulering. Ordregiver foretager følgende ændringer til kontraktens punkt 26: Kunden har ret til, mod Leverandørens samtykke, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som kunden hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution, uanset hvad der måtte fremgå af bilag f. Leverandøren kan alene afvise en overdragelse, såfremt der er saglig grund hertil. Endvidere ændres følgende: Leverandøren kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Overdragelse til helt eller delvist ejede datterselskaber forudsætter tillige Kundens samtykke, men Kunden kan alene afvise en sådan overdragelse, såfremt der er en saglig grund hertil Side 15 af 21

16 38. Kontrakten angiver ikke en kontraktperiode. Kan ordregiver acceptere, at kontraktens løbetid/varighed indsættes i kontrakten? Ja, denne indsættes i kontraktens punkt 1, Definitioner. Kontraktperiode. Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 4 år fra overtagelsesdagen af plejecenteret i Skanderborg Midt med mulighed for forlængelse af 2 gange 12 måneder. Som følge af denne indsættelse har Ordregiver endvidere indført nedenstående i kontraktens punkt 8: Kontrakten indeholder ingen optioner udover muligheden for forlængelse af ordningen vedrørende service, drift, vedligehold og videreudvikling. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 1 måned før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved dennes udløb. 39. J.fr. besvarelsen af spørgsmål 3, af den 06/02, ændredes teksten til nedenstående: Ordregiver fastholder besvarelsen som anført i spørgsmål 3 af Side 16 af 21

17 Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, forpligter leverandøren sig til at vedligeholde og drifte de ikke udleverede dele vederlagsfrit i en periode på 4 år efter kontraktens ophør. Tilbudsgiver ønsker at gøre opmærksom på at 4 års ekstra drift udover kontraktperioden medfører en ikke uvæsentlig omkostning, der skal indregnes i tilbudsprisen. Tilbudsgiver foreslår at der i stedet indsættes mulighed for at angive en årlig driftspris ved overtagelse efter kontraktophør, alternativt at tilbudsgiver skal beskrive forholdende ved kontraktophør. Eksempelvis Såfremt eventuelle dele af programmellet ikke vil kunne udleveres til kunden, skal leverandøren angive en årlig driftspris i på disse dele, som er gældende som maksimeret årligt driftsvederlag efter kontraktophør. Side 17 af 21

18 Foruden ovenstående spørgsmål og svar har Ordregiver følgende præciseringer til udbudsmaterialet: Nr. Afsnit: Præcisering Besvaret 1. Bilag I Kontrakt, punkt 1 Systemet/Programmel. Hele det it-system, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt. Ændres til: Systemet. Hele det it-system, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt. 2. Bilag I Kontrakt, punkt 15.1 Leverandøren garanterer, at de i bilag d og e specificerede leverancer opfylder alle de i nærværende kontrakt stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jfr. bilag e, afsnit 1.1, at levere sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Leverandøren garanterer, at leverede ydelser i garantiperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Leverandøren garanterer, at leveret udstyr, programmel og dokumentation, der er omfattet af vedligeholdelse, i vedligeholdelsesperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Ændres til: Leverandøren garanterer, at de i bilag d og e specificerede leverancer opfylder alle de i nærværende kontrakt stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det leverandøren uden yderligere vederlag og indenfor de i nærværende kontrakt fastsatte tidsfrister, jfr. bilag e, afsnit 1.1, at levere sådant andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Kan tidsfristerne ikke udledes af bilag e, afsnit 1.1, skal levering af andet eller yderligere udstyr, programmel, dokumentation og andre ydelser, som er nødvendigt for at opfylde kontrakten ske uden ugrundet ophold. Leverandøren garanterer, at leverede ydelser i garantiperioden opfylder nærværende kontrakts krav. Leverandøren garanterer, at leveret udstyr, programmel og dokumentation, der er omfattet af vedligeholdelse, i vedligeholdelsesperioden opfylder nærværende kontrakts krav. 3. Bilag I Kontrakt, punkt Ændres til: Side 18 af 21

19 Såfremt den aftalte overtagelsesdag i forbindelse med initialplejecenteret i Skanderborg Midt overskrides som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, betaler leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. arbejdsdag af systemvederlaget. Boden udgør 0,25% pr. arbejdsdag. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for den i bilag e, afsnit 1.1 herfor fastsatte frist som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, svares bod for hver arbejdsdag derudover efter samme retningslinjer som ved overskridelse af overtagelsesdagen. Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Såfremt leverandøren overskrider den tilbudte frist for gennemført mangelafhælpning, jfr. mangelkategori A, B og C, ifalder leverandøren en bod pålydende DKK 5.000,- per Tilfælde. Yderligere pålægges der bod pålydende DKK for hver 100% overskridelse af det tilbudte tidsinterval indtil manglen er udbedret. Såfremt den aftalte overtagelsesdag i forbindelse med initialplejecenteret i Skanderborg Midt overskrides som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, betaler leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. arbejdsdag af systemvederlaget. Boden udgør 0,25% pr. arbejdsdag. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for den i bilag e, afsnit 1.1 herfor fastsatte frist som følge af forhold, som leverandøren hæfter for, svares bod for hver arbejdsdag derudover efter samme retningslinjer som ved overskridelse af overtagelsesdagen. Tilsvarende bodsudregning vil være gældende for de mellem parterne konkret aftalte datoer for overtagelsesdag og bestået driftsprøve for de resterende plejecentre, jvf. Oplæg til udrulningsplan. Alle dagbodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Såfremt leverandøren overskrider den tilbudte frist for gennemført mangelafhælpning, jfr. mangelkategori A, B og C, ifalder leverandøren en bod pålydende Side 19 af 21

20 4. Bilag d Specifikation af udstyr, programmel og dokumentation Indledning: Tilbudsgiver udfylder nærværende bilag med en beskrivelse af det tilbudte udstyr, programmel og den tilbudte dokumentation, jf. bilag b Kravspecifikation. Såfremt løsningen stiller særlige krav til Ordregivers itmiljø, skal dette fremgå. Tilbudsgiver skal således udfylde felterne markeret med [besvarelse] og kun disse. 5. Spørgsmål svar og præciseringer () Svar nr. 28 udgår, jf. også nærværende dokument. DKK 5.000,- per Tilfælde. Yderligere pålægges der bod pålydende DKK for hver 100% overskridelse af det tilbudte tidsinterval indtil manglen er udbedret. Alle bodsbeløb for fristoverskridelse af mangelafhjælpning kan dog tilsammen ikke overstige 10% af systemvederlaget. Påløbet bod betales efter konstateret fristoverskridelse efter skriftligt krav fra kunden. Har leverandøren ikke senest 12 måneder efter den konstaterede fristoverskridelse modtaget skriftligt påkrav fra kunden, bortfalder kundens ret til boden. Ændres til: Tilbudsgiver udfylder nærværende bilag med en beskrivelse af det tilbudte udstyr, programmel og den tilbudte dokumentation, jf. bilag b Kravspecifikation. Såfremt løsningen stiller særlige krav til Ordregivers it-miljø, skal dette fremgå. Tilbudsgiver skal således udfylde felterne markeret med [besvarelse] og kun disse. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at såfremt tilbudsgivers anførte krav til ordregivers IT-miljø medfører yderligere udgifter, vil disse blive estimeret og herefter tillagt tilbuddets pris, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Som orienteret d vil der ikke være adgang til initialcenteret i Skanderborg Midt (Plejecenter Vestergade) d men derimod d Side 20 af 21

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune.

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. Version 1.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. ID Spørgsmål Svar 1 Af bilag 2 kravspecifikation er der to krav-id, der er nummereret med

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017 Opdateret: 10. april 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af computere og skærme til Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1. Vi gennemgår med stor interesse udbudsmaterialet,

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS-

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- VÆRKTØJ mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 62534516 (i det følgende kaldet Kunden) og CVR-nr.... (i det følgende

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar NOTAT Projekt Udbud af økonomisystem og løn- og vagtplansystem Kunde Horsens Kommune Notat nr. 3 Dato 2011-04-26 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar 1. Af hensyn til den interne planlægning af løsningspræsentationerne

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt Angiv dato Angiv titel

Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 og Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED UCCS TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse af intern portal IN

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE Ver. 01-10-2013 KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD 1. KONTRAKTENS PARTER...5 2. PRÆAMBEL...5 3. DEFINITIONER...5 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER...6 4.1

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftale om serverhosting

Aftale om serverhosting Version: 3.0125 - d. 25. januar 2013 Aftale om serverhosting mellem Kunde (Herefter kaldet kunden) Adresse Post og by CVR: xxxx xxxx Wannafind.dk A/S (Herefter kaldet leverandøren) Danmarksvej 26 8660

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et IT-system til Eventuelle forbehold til kontraktens

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere