Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab Asiaq Box Nuuk Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl"

Transkript

1 Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser Årsregnskab 2007 Asiaq Box Nuuk Tlf

2 Indholdsfortegnelse A. Beretning Kort om Asiaq 3 2. Faggruppen: Hydrologi, Klima og Miljø Faggruppen: Værksted Faggruppen: Landmåling & Geoteknik Faggruppen: Geodata Tværgående projekter og partnere. 9 B. Regnskab Økonomisk udvikling Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Noter.19 2

3 A. Beretning Kort om Asiaq, Grønlands Forundersøgelser Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre og Direktoratet for Miljø og Natur. Omsætningen i 2007 andrager 28 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. udgør bevillingen fra Grønlands Hjemmestyre, mens resten stammer fra rekvirerede opgaver for Hjemmestyret, eksterne kunder og fondsmidler. Asiaq udfører opgaver indenfor; kortlægning, GIS, hydrologi, klima, miljø samt landmåling og geoteknik. Vores værksted vedligeholder klimastationer over hele Grønland for at indsamle grønlandske data. Disse formidles til samfundet og til eventuelle internationale partnere. Der er ansat 32 medarbejdere primært med naturvidenskabelig baggrund, omkring halvdelen er herboende. Gennemsnitsansættelsestid er fire år. Kulturen i Asiaq er præget af et højt fagligt engagement og en uformel omgangstone. Flere oplysninger om Asiaq kan findes på Asiaq indsamler data fra hele Grønland. Mange af disse data-serier rækker tilbage til 50 erne. I generel forstand er Asiaq således både data-opsamler og data-holder af informationer om de fysiske omgivelser. Bevillingen fra Grønlands Hjemmestyre bruges til at indsamle, kontrollere og opbevare alle de grundlæggende data, som udgør kernen i et grønlandsk videns- og rådgivningscenter. De bevillingsdækkede opgaver danner et godt og nødvendigt fundament for Asiaqs eksistens. Med den viden og erfaring som opbygges gennem de bevillingsdækkede opgaver er Asiaq i stand til at tilbyde eksterne kunder rådgivning og praktisk erfaring i forbindelse med indsamling af diverse data i Grønland. Disse ekstra indtægter udgør et væsentligt supplement til bevillingen og bruges blandt andet til dækning af udgifter vedrørende løn, apparatur, feltture og IT-faciliteter. Asiaqs organisation Asiaq justerer løbende sin strategi i forhold til input fra Grønlands Hjemmestyre, medarbejderne og trends i det omgivende samfund. Det udtrykkes i en vision der peger tre år frem, p.t.: International anerkendt dataholder for grønlandske data fra de fysiske (ikke levende) omgivelser Grønlandsk videns- og rådgivningscenter, der også når ud til den enkelte borger. Asiaqs organisation blev for nogle år siden ændret til at afspejle en projekt-orienteret virksomhed. Formålet var primært at stabilisere organisationen og sætte fokus på forankring af viden. Basis for vores organisation er fire faggrupper, der så vidt muligt er lokalt forankrede. Her kan den enkelte medarbejder dels dyrke sin faglighed og hente støtte samt hjælpe med at sikre videnoverførsel, dels deltage i tværfaglige projekter med eksterne partnere. Resultat af organisationsændringen har blandt andet været: Større fleksibilitet og motivation Mere dynamisk arbejdsmiljø Bedre kvalitet af de ydelser som Asiaq tilbyder Bedre ressource-udnyttelse Virksomheden er de sidste år blevet udadvendt og har fået let ved at indgå i nye samarbejder med andre institutioner i ind- og udland. Envidere har vi haft fokus på kontakten til det grønlandske samfund og den almindelige borger. Fx på klimaområdet, hvor vi har lanceret en ny hjemmeside med populære oversigter over det aktuelle vejr i hele Grønland. 3

4 Eksempler fra Asiaqs populære vejrsider. Årets gang I sommerhalvåret er der feltture på kysten og i det åbne land for at foretage data-indsamling. I vinterhalvåret er der data-behandling, rapportering og tæt kontakt til Hjemmestyret og samarbejdspartnere. I vinterhalvåret er der også kursusaktiviteter samt udvikling af bedre metoder og arbejdsgange. Denne rytme 'trigger' den enkelte medarbejder til at yde en ekstra indsats. I Asiaq er der tradition for, at medarbejderne tager initiativ til sociale aktiviteter, som også kan involvere den enkeltes familie. 2. Faggruppen: Hydrologi, Klima og Miljø Monitering af vejr og klima I samarbejde med Grønlands Lufthavnsvæsen, GLV, forestår Asiaq monitering af klimaet i 13 byer på Grønlands vestkyst. Samarbejdet blev påbegyndt i 2004, og udsprang af et ønske om at samkøre klimastationer i nogle af de byer, hvor begge parter havde stationer. Aftalen er en succes og i 2007 blev Asiaqs separate målestationer i Aasiaat, Ilulissat og Upernavik nedlagt. Herudover driver Asiaq klimamålestationer i yderligere otte byer. De indsamlede klimadata præsenteres løbende på Asiaqs hjemmeside, som også i 2007 har været flittigt besøgt. Data lagres endvidere i Asiaqs database og leveres i bearbejdet form til en række kunder, bl.a. GLV, Nukissiorfiit og rådgivende ingeniørvirksomheder. Hydrologisk monitering Grønlands netværk af hydrologiske stationer finansieres af en bevilling fra Grønlands Hjemmestyre. Netværket omfatter otte målestationer, som drives af Asiaq i samråd med Nukissiorfiit, der er hovedaftager af de hydrologiske data. 4

5 I 2007 har Asiaq udført vandføringsmålinger ved Taseq ved Narsaq, Vig Sø nær Qorlortorsuaq, Nigerleq nær Paamiut og ved Paakitsoq nord for Ilulissat. Da vandkraftværket ved Qorlortorsuaq blev ibrugtaget i 2007 blev målestationen nedlagt og vil i fremtiden overgå til forundersøgelser for vandkraft i et andet område. Andre områder der fortsat undersøges med henblik på vandkraft er Tasersiaq, der er beliggende mellem Kangerlussuaq og Maniitsoq samt Isortuarsuup Tasia syd for Nuuk. Der er fortsat fokus på klimaændringer og i 2007 blev et nyt projekt, kaldet PROMICE, vedrørende afsmeltning af Grønlands indlandsis sat i gang. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og ledes af GEUS i samarbejde med Danmarks Rumcenter og Asiaq. Projektet omfatter blandt andet klimamålinger på indlandsisen, gentagen flyovervågning og satellitmålinger og har i første omgang en bevilling på fire år. Konsulentydelser I 2007 har der, ligesom i 2006, fra både ind- og udland været fokus på områder med vandkraftspotentialer i Grønland. Asiaq har i 2007 arbejdet for Nukissiorfiit i forbindelse med vandkraftmuligheder nord for Ilulissat. Det hydrologiske grundlag for etablering af vandkraftværk ved Paakitsoq er blevet gennemgået med data for perioden 1980 til Derudover har Asiaq stået for undersøgelser af besejlingsforholdene i Paakitsup Ilordlia og er samme sted i gang med undersøgelser af tidevand og saltindhold, en undersøgelse der først afsluttes sommeren Erhvervsdirektoratet indkøbte i slutningen af 2006 seks nye hydrologiske stationer. Målestationerne skal give oplysninger om områder, som man mangler viden om i dag, men som potentielt vil være interessante for etablering af vandkraftværker til forsyning af industrianlæg. Nukissiorfiit varetager Erhvervsdirektoratets ønsker, mens Asiaq er ansvarlig for etablering og drift af stationerne. Målestationer skulle efter planen opstilles i 2007, men pga. aflysninger fra Airgreenland af chartrede helikoptere, var det ikke muligt. Efter planen opstilles de seks stationer i Direktoratet for Infrastruktur og Miljø arbejder fortsat med en løsning omkring flytning af lufthavnen i Nuuk og fik i 2007 opstillet en klimastation, der måler relevante parametre for luftfart. Det amerikanske aluminiumselskab Alcoa Primary Metals har fået opstillet to hydrologiske stationer til forundersøgelser for vandkraftpotentialer. Der er endvidere gennemført en række vandføringsmålinger på lokaliteterne, og de indsamlede data er analyseret og sammenholdt med tidligere undersøgelser fra området. London Mining Plc.,der driver flere miner verden over, har købt tre klimastationer, hvoraf de to blev opstillet i Derudover har Asiaq foretaget målinger af tidevandet i bunden af Godthåbfjorden og været involveret i bathymetrisk opmåling for London Mining Plc. Quadra Mining foretager omfattende studier af rentabiliteten i at udnytte forekomsten af molybdæn i Malmbjerget nær Mestersvig. Asiaq har i 2007 bistået med feltundersøgelser og modellering af de hydrologiske forhold, som har betydning for miljøvurderingen af hele projektet. Formidling Der er gennem hele året blevet besvaret henvendelser fra borgere vedrørende vejr og klima. På Asiaqs hjemmeside er der fortsat oplysninger om vejret lige nu, hvor data fra både Grønlands Lufthavnsvæsen og Asiaqs stationer kan ses. Data kan ses i tabelform for de sidste 24 timer eller i grafform for en dag, en uge, 14 dage eller en måned for udvalgte parametre. 5

6 I samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut og Direktoratet for Sundhed er Asiaq i gang med at opbygge et varslingssystem for ultraviolet stråling (UVB). Projektet har til formål at øge den grønlandske befolknings fokus på, hvornår man bør beskytte sig mod UVB-stråling (solcreme). Projektet er finansieret af midler fra ESA (European Space Agency) og løber indtil efteråret Klargøring til felttur. Foto: Danni Nielsen 3. Faggruppen:Værkstedet Værkstedet arbejder dels med egne opgaver f.eks. vedligehold og udvikling af faglig viden, udstyr og lagerstyring. Dels indgår værkstedet som leverandør af sensorer, komponenter og målestationer til Asiaqs tværgående projekter: Vejrobservationer, Hydrologi, Nuuk Basic og Zackenberg samt eksterne samarbejdspartnere mht. målinger af permafrosten, monitering af klima, forundersøgelser til større byggerier, mv. Værkstedet er bemandet med fire teknikere og en lærling. Værkstedet har implementeret dataoverførsler via satellit (Iridium systemet) på nogle afsides liggende målestationer med generelt gode resultater. De fleste steder kører kommunikationen uden problemer, men enkelte steder kan vejrliget give store udfordringer. I 2007 blev der indkøbt SMS-gateway, som kan bruges til at fremvise data fra alle byer via SMS står klar til brug, men der ventes stadig på at den lokale serviceoperatør er klar med teknisk udstyr der kan klare sådanne ydelser. Værkstedet har haft travlt i 2007 med leveringer af forskellige målestationer. Der er leveret til mineselskaber, offentlige virksomheder samt til forundersøgelser og moniteringsprogrammer. I alt er der indgået aftaler der skulle sikre beskæftigelse i lang tid fremover. På grund ovenstående travlhed er der brugt flere ressourcer end forventet. 6

7 4. Faggruppen: Landmåling & Geoteknik Asiaq har indtægter dels fra opmåling vedrørende nyanlæg af veje, havne, beboelser og råstofudvinding, dels fra indsamling af data vedr. jordbundsforhold (og dybden til fjeld, vand og permafrost). Ud fra de indsamlede data beregnes bæreevne mv. og rådgivning ydes. Alle disse undersøgelser er strengt nødvendige forundersøgelse før selve projekteringen kan starte. Kunderne er kommunerne, større anlægsvirksomheder og store udenlandske virksomheder. jf. punktet Aluminiums-smelter i afsnit 5. Den fortsatte højkonjunktur i anlægsbranchen satte et stærkt præg på Asiaqs aktiviteter indenfor landmåling og geotekniske forundersøgelser i For også i fremtiden at kunne levere ydelser helt på højde med europæisk standard og kvalitet, har vi derfor nyindkøbt og foretaget opdatering af instrumenter til GPS opmåling og geotekniske undersøgelser. I Nuuk har Asiaq assisteret bygherrer, rådgivere og entreprenører med landmålingstekniske og geotekniske ydelser i forbindelse med bl.a. byggeriet af Tårn II på jagtvej, andelsboligerne på Tuapannguit, Grønlandsbanken og Storcenteret ved Katuaq. Nye etagebyggerier i Qinngorput har fået funderingsforholdende geoteknisk undersøgt forud for projektering. Hjemmestyrets planer for udvidelse af brugen af alternativ energi i Grønland forsætter. Vi har således for Nukissiorfiit udført forundersøgelser for det projekterede vandkraftværk ved Ilulissat, hvor Asiaq har benyttet sig af den opbygede know-how på dette område. I Grønlands vækstcentre vokser behovet for udvidelse af byernes vandsøer. På den baggrund har Asiaq udført indledende undersøgelser for en ny dæmning ved en vandsø i Aasiaat. Opmåling af vandsø med gletchertilløb mht. nyt vandkraftværk ved Ilulissat. Foto: Søren H. Rasmussen. På lokalt niveau er kendskabet til vanddybden i søer og havneområder meget begrænset og oftest helt ukendt. Asiaq har i løbet af året pejlet flere søer og havne for at dokumentere de fysiske forhold og sikre en ordentlig planlægning og dimensionering af kommende byggerier. For minebranchen har Landmåling & Geoteknik udført dataindsamling i forbindelse med vurdering af miljøpåvirkninger (EIA) i Narsaq og Qaqortoq, hvilket er sket i samarbejde med rådgivere fra Danmark. Dette er et nyt forretningsområde som Asiaq med succes har bevæget sig ind på og det har 7

8 været med til at styrke Asiaqs professionelle netværk til gavn for vore kunder. Asiaq har ligeledes været med til geologiske rekognosceringer i Østgrønland for licenshavere i råstofbranchen. Årets feltsæson har været meget præget af opgaver for en stor kunde i forbindelse med forundersøgelserne for et større fabriksanlæg. Landmåling & Geoteknik har lavet fikspunktsgrundlaget for fotoflyvningen mellem Nuuk og Sisimiut til brug for en nykortlægning af området. Der er ligeledes lavet geologisk og geoteknisk rekognoscering i områder, hvor der påtænkes etablering af nye vandkraftværker. Herudover har Asiaq udført prøveudtagninger og lavet indledende beskrivelser af de fysiske forhold i området. De hidtidige forretningsområder for Landmåling & Geoteknik er blevet solidt konsolideret i 2007 samt blevet udvidet i samarbejde med vores stærke netværk af underleverandører og rådgivere i Grønland og i Danmark. 5. Faggruppen: Geodata Kortproduktion og geodataydelser Asiaq ajourfører tekniske grundkort af høj nøjagtighed i samtlige grønlandske byer og bygder som en delvist bevillingsdækket opgave, der er nærmere beskrevet under punktet Ajourføring af grundkort i afsnit 5 På baggrund af det tekniske grundkort produceres en række temakort og specialkort på bestilling. Derudover foretager Geodatagruppen nykortlægninger som indtægtsdækkede opgaver eller særbevilling til brug for eksempelvis planlægning og drift af lufthavne og råstofudnyttelse. Kortene produceres med anvendelse af eksterne leverandører. Kortbutikken Asiaqs kortprodukter omfatter teknisk grundkort samt en række afledte produkter, herunder husnummer-, turist- og telefonbogskort. Disse produkter, foruden digitale kort over Grønland, formidles gennem Kortbutikken i løssalg og i abonnement. Desuden udarbejdes specielle udsnit og tematiseringer af kortene. Til forundersøgelser og projekter udarbejdes kortbilag til kunder internt og eksternt. Fra Asiaqs arkiv rekvireres ældre stedplaner og kortmateriale. Kloakregistrering Asiaq foretager kloakregistrering i en række grønlandske byer som indtægtsdækkede opgaver rekvireret af kommunerne. Der er i 2007 udført kloakregistrering i byerne Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Sisimiut, Uummannaq og Qaanaaq. Grønlands Arealregister Asiaq varetager p.t. driften af Grønlands Arealregister, NIN, der omfatter areal-, bygnings- og vejregister. Registeret danner grundlag for en lang række opgaver i samfundet i relation til anvendelse af oplysninger om rettighedshavere til arealer og bygninger. I det daglige er det myndigheder, forsyningsselskaber, advokater, finansielle institutter m.fl., der bruger registeret. De grønlandske kommuner og Grønlands Hjemmestyre indberetter arealtildelinger til Asiaq via og fremsender kortbilag, som viser beliggenheden af de aktuelle arealer. Vi kontrollerer herefter arealtildelingerne og godkender dem, hvis de er i orden. Alle arealtildelinger digitaliseres i et Geografisk Informations System, GIS, så arealets beliggenhed og størrelse er registreret digitalt. 8

9 Kloakregisrering i Nuuk. Foto: Ukendt Nyt ortofoto af Nuuk Geografiske Informations Systemer, GIS Asiaq forhandler GIS-programmet MapInfo og andre GIS produkter i Grønland. Vi tilbyder support og uddannelse af MapInfo-brugere i Grønland og afholder minimum to gange årligt, samt på bestilling, kurser i brugen af MapInfo. I 2007 har der været afholdt kurser for bl.a. Erhvervsdirektoratet, Nuuk Kommune, Sisimiut Kommune og Ilulissat Kommune. Asiaq yder konsulentbistand og rådgivning indenfor digitale kort, GIS og GIS på Internettet WebGIS. I de kommende år vil online GIS og digitale kort få en vigtig rolle i det grønlandske samfund og forvaltningerne som et af kommunikationsmidlerne mellem det offentlige og borgerne. Direktoratet for Miljø og Natur har oprettet WebGIS-hjemmesiden NunaGIS med Asiaq som projektleder og konsulent. I 2007 var denne løsning under installation og test og færdiggøres primo Tværgående projekter og partnere I 2007 har vores kunder omfattet Grønlands Hjemmestyre, Nukissiorfiit, Nuuk Kommune, London Mining Plc., Scankort, Weststripe, Greenland Minerals and Energy Ltd., Quadra Mining Ltd., Greenland Development, Alcoa samt diverse mindre kunder. Væsentlige partnere har været Orbicon, Dansk Polar Center (DPC), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) og Miljøstyrelsen. 9

10 De data som udveksles med ovenstående supplerer de langtidsmålinger (monitering) som vi foretager for bevillingen. Det sker naturligvis fordi Asiaq vælger de partnere, der kan bidrage til de områder vi varetager for Hjemmestyret og det grønlandske samfund. Samtidig får og vedligeholder vi et fagligt netværk, som kan udnyttes, fx når vi skal etablere nye projekter og rådgive. Asiaq varetog eller deltog i 2007 bl.a. i følgende tværgående projekter: 1. Zackenberg, monitering af klima og hydrologi i høj arktis 2. Nuuk Basic, langtidsmålinger af klima og hydrologi i lav arktis 3. Permafrost, internationalt forskningsprojekt 4. PROMICE, monitering af Indlandsisen, smeltning og massebalance 5. Ajourføring, løbende opdatering af kort over byer og bygder 6. Aluminium-smelter mv. Dertil løbende koordinering og samarbejde med: 7. DMI, via et samarbejde med GLV, Tele og KNR (Nunasila) 8. KMS, GEUS og foreningen Geoforum Grønland vedrørende kort-udvikling. 9. GEUS vedrørende afgrænsning af Grønlands kontinentalsokkel, se 1. Zackenberg Ejerskabet af Zackenbergstationen i Nordøstgrønland er i 2006 overført til Grønlands Hjemmestyre v/ Asiaq. Vi har i den forbindelse indgået en driftsaftale med Dansk Polarcenter. Stationen har nu kørt i over 10 år og lange data-serier er til rådighed for det grønlandske og det internationale samfund. Asiaq varetager delprogrammet: Klima-basis med vedligehold af to klimastationer og en hydrologisk station. Herfra indsamles, behandles og rapporteres data. Asiaqs data bliver flittigt brugt af forskellige forskere, der arbejder ved Zackenberg og andre steder. De andre delprogrammer Geo-, Bio- og Marin-basis gennemføres af Københavns Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og Grønlands Naturinstituttet. Under besøg på Zackenberg i august 2007 vedligeholdt Asiaq klima- og hydrologiske stationer med et stort antal sensorer. 2. Nuuk Basic I 2007 har Asiaq arbejdet med etablering af Nuuk Basic i baglandet til Kobbefjorden. Miljøstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde har støttet projektet. Det er sket i samarbejde med partnerne bag Zackenbergstationen. De fire moniteringsprogrammer er også her MarinBasis, BioBasis, GeoBasis og KlimaBasis, der tilsammen skal give ny viden om kort- og langsigtede variationer i lavarktiske økosystemer. Vi har været optaget af at skabe et frugtbart samarbejde med Københavns Universitet og Grønlands Naturinstituttet, specielt mht. mængden af ferskvand og den tilhørende udvaskning af næringsstoffer fra vandløb til Kobbefjorden 3. Permafrost Forskningsprojektet omhandler optøning af Permafrost i Grønland, som følge af klimaændringer: Recent and Future Permafrost Variability, Retreat and Degradation in Greenland and Alaska. I 2007 deltog vi i Alaska i vedligehold og nyopstilling af måleudstyr med vores partner fra University of Alaska Fairbanks og DTU. Det var særdeles lærerigt. Vores partnere samt projektets DMI-deltagere deltog i en tilsvarende felttur omkring Kangerlussuaq, Sisimiut, Ilulissat og Nuuk. Resultaterne skal dels offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, dels er der fra Asiaqs side stor fokus på praktisk anvendelse: Hvad der med stor sandsynlighed vil ske med Grønlands eksisterende infrastruktur, (veje, lufthavne, byggerier og beboede arealer) i den kommende års periode. Projektet er 3-årigt og bliver finansieret af National Science Fundation i USA. 10

11 4. PROMICE Udgangspunktet for dette moniteringsprojekt er fremtidsprognoserne fra blandt andet FNs Klimapanel IPCC: Temperaturen vil stige 2-3 gange kraftigere over Grønland end forventet for gennemsnittet af den globale opvarmning. Samtidig anbefaler internationale organisationer at man nøje overvåger smeltningen af Indlandsisen. Projektet, der udføres sammen med GEUS og Dansk Rumcenter vil således have fokus på: Afsmeltning af isranden Flydningen af isen på underlaget. Naturligvis vil man derved også få en måling af Indlandsisens bidrag til en global stigning af havniveauet. Asiaq har i år været sidste stop for klargøring af fælles måleudstyr og skal i årene fremover monitere afløbet af vand fra isen (Doppler-radar) samt levere data fra vores arkiv. 5. Ajourføring af grundkort Asiaq foretager ajourføring af de tekniske grundkort i Grønlands byer og bygder. Byer besøges hvert andet år og bygder hvert fjerde år. Vinteren over behandles de nye opmålinger og grundkortene opdateres digitalt. Ajourføringen foregår som oftest ved besøg på lokaliteten og med anvendelse af GPS-instrumenter (RTK-GPS) af høj nøjagtighed. I 2007 har Asiaq med disse metoder ajourført grundkort for lokaliteterne Qaanaaq og Siorapaluk, Uummannaq, Nuuk og Qeqertarsuatsiaat, Paamiut og Arsuk, Narsaq by med bygder, Qaqortoq by med bygder samt Nanortalik by med bygder. Byerne Sisimiut og Maniitsoq blev i 2007 ajourført via fotografering fra luften. De digitale flyfotos behandles efterfølgende fotogrammetrisk og de tekniske grundkort opdateres på kontoret. Ajourføringen udføres af Scankort A/S for Asiaq. 6. Aluminiums-smelter mv. I forbindelse med forundersøgelserne inden etablering af et eventuelt smelteværk for Alcoa har Asiaq udført feltarbejde for Alcoa i sommeren Asiaqs værksted har opført to hydrologiske stationer som via satellitlink sender data hjem, så de løbende kan kvalitetssikres. Ved de to målestationer er der yderligere blevet udført vandføringsmålinger hele sommeren. Sideløbende med det hydrologiske arbejde udførte Asiaq geotekniske forundersøgelser i et tæt samarbejde med PB Power i Boston, USA. Endvidere har Asiaqs afdeling for landmåling med hjælp fra geodatagruppen stået for opmåling og optegning af flypaspunkter til brug ved flykortlægningen af området, der er aktuelt i forbindelse med en mulig opførelse af et aluminiumssmelteværk og de dertil hørende vandkræftværker. 7. DMI-koordinering Der holdes officielle halvårlige møder med DMI sammen med GLV, Tele og KNR. Formålet er at sikre et koordineret Grønlands modspil til DMI. Dvs. Den fremtidige meteorologiske betjening af Grønland. De centrale emner er: planlægning af kompetence-opbygning i Grønland omkring meteorologi og klima overførsel (hjemtagning) af områder på sigt 8. Kort-udvikling I regi af Geoforum Grønland har der, foranlediget af besøg fra KMS og GEUS, været afholdt møde angående eksisterende og planlagte digitale kortværker over det åbne land. Asiaq har udarbejdet en oversigt over kortværkerne med henvisninger til kortenes udbydere. Oversigten formidles på NunaGIS. 11

12 B Regnskab Økonomisk udvikling Økonomisk har Asiaq haft et godt år. Årets resultat viser et overskud på t.kr. 42. Dette skyldtes, de generelt gode konjukture i samfundet herunder specielt byggebranchen, minebranchen og en øget fokus på hydrologi/vandkraft. Yderligere har Asiaq opnået at få flere aktiviteter, finansieret med fondsmidler på ca. 1.5 mill. Virksomhedens samlede egenkapital udgør ved regnskabsårets udgang i alt t.kr Heraf t.kr som fremført overskud. Den samlede egenkapital udgør således til 61,33 % af aktiverne (soliditetsgrad) og virksomhedens likviditetsgrad er 148,55 % Omsætningen på de rekvirerede indtægtsdækkede opgaver er i år 2007 steget med t.kr eller 51,88 %. Dette skyldes at der fra ind- og udland har været fokus på områder med vandkraftspotentialer og øget aktiviteter på mineområdet. Asiaq har i 2007 haft travlt med arbejde for flere eksterne kunder herunder Nukissiorfiit. Dette har primært været i forbindelse med forundersøgelser vedrørende vandkraft i Ilulissat, Paakitsoq samt forskellige udenlandske mineselskaber, som har haft aktiviteter i Grønland Asiaq har kvartalsopfølgning på den overordnede økonomi. Dertil kommer opfølgning hver 14. dag på alle projekter og ugentlige opfølgninger i faggrupperne. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra statustidspunktet og frem til dags dato ikke truffet forhold, som efter Asiaq s overbevisning vil ændre på vurderingen af årsregnskabet. Nuuk, den Keld Hornbech Svendsen Forundersøgelseschef Alfred Emil Rosing Jakobsen Direktør 12

13 Asiaq Direktoratet for Miljø og Natur 2. Den uafhængige revisors påtegning Til Grønlands Landsting Vi har revideret årsregnskabet for Asiaq - Grønlands Forundersøgelser for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Nuuk, den Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Jansen 13

14 statsautoriseret revisor 3. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse fra Grønlands Hjemmestyre om nettostyrede virksomheders regnskabsaflæggelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Der er foretaget periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter ordreproducerede ydelser. Indtægter er medtaget på faktureringstidspunktet. Projektdirekte omkostninger og produktive lønninger Projektdirekte omkostninger og produktive lønninger er medtaget uanset om der er tale om indtægtseller bevillingsdækkede opgaver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger mv. Afskrivninger Afskrivninger foretages lineært under hensyn til aktivernes forventede levetid og scrapværdi. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Balancen Ejendomme Ejendommene B-2623 og B-3282 er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar er medtaget til nedskrevne værdier. Anskaffelser med en pris på 50 t.kr. eller derover aktiveres, dog vil anskaffelser med en levetid på under 3 år blive straksafskrevet. Igangværende projekter Igangværende projekter er medtaget til kostpris. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser optages efter evt. reservation til imødegåelse af tab. 14

15 Bevilling Årets bevilling omfatter det samlede beløb, som Asiaq indgår med på finansloven inklusiv evt. tillægsbevilling. Afvigelser i forhold til bevillingen overføres til efterfølgende år som led i resultatdisponeringen. Projektbevilling medtages i driften. 4. Resultatopgørelse 1. januar december 2007 Note Nettoomsætning Projektdirekte omkostninger Projektdirekte lønninger Bruttoresultat Anskaffelser Reparation og vedligeholdelse Drift lokaler og personalebolig Administrative lønninger Personaleindirekte omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Periodens resultat Bevillingsdækning Periodens bevilling Nettoafvigelse

16 5. Aktiver Note Immaterielle anlægsaktiver IT-systemer Indretning af lejede lokaler Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Bygninger Driftsmateriel og tekniske anlæg Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver Igangværende arbejder Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

17 6. Balance 1. januar december 2007 Passiver Note Fast kapitalindskud Bundne reserver Overført overskud Egenkapital Gæld til pengeinstitutter 23 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Anden gæld Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

18 7. Balance 1. januar december 2007 Pengestrømsopgørelse Note Driftresultat Ændring i driftskapital Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger -6-2 Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Ændring i likvide midler Nettobevilling fra Landskassen Periodens forskydning i likviditeten Likvider Likvider

19 8. Noter Nettoomsætning Salg timer Salg og udlejning materiel Abonnement og kortsalg Salg fremmedarbejde A'contofaktureringer 31/ Igangværende arbejder - forskydninger Salg Map Info 0-18 Forventet tab på debitorer Projektdirekte omkostninger Vareforbrug Trykning, repro. m.v Underleverandører EDB og måleudstyr Chartring af båd og fly Fragt m.v Personaleudgifter Lønninger og gager Regulering af skyldige lønninger Pensionsbirag Andre sociale udgifter Heraf projektdirekte lønninger Administrative lønninger

20 Noter Anskaffelser Måleudstyr og elektroniske komponenter Maskiner og værktøj EDB hardware Kontorinventar m.v Lejr- & sikkerhedsudstyr Reparationer og vedligeholdelse Måleudstyr Automobiler Forsikringer Forbrugsartikler depot Rep. EDB hardware 0 3 Kontorinventar Drift lokaler og personaleboliger Fyringsolie Rengøring og arealpleje Alarm og sirking Leje af lokaler 10 0 Vedligeholdelse El/vand Personaleindirekte omkostninger AEB, A/O bidrag og arbejdsmarkedsbidrag Feriefrirejser 0 36 Udstyrsgodtgørelse Kursus og videreuddannelse Forsikringer 0 0 Personalefortæring m.v Til- og fraflytning 0 0 Stillingsannoncer Flytning bohave Dagpenge og tjenesterejser Kontingent Vakante boliger

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Drone sendes til opmåling over Kapisillit, sept. 2014. Foto: JGO Forundersøgelser sker i et langsigtet og samfundsøkonomisk

Læs mere

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

årsregnskab for 2013

årsregnskab for 2013 årsregnskab for 2013 Indhold 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2013 Kort fortalt 06 Vigtige begivenheder 07 Finansielle højdepunkter 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912 Maniitsoq Tlf. 81 33

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Indhold. Selskabsoplysninger

Indhold. Selskabsoplysninger ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Kulbrintehistorik i Grønland 4 Bestyrelsesformandens forord 6 Ledelsesberetning NUNAOIL s resultat og forventninger 7 Olieindustriens faser 9 Efterforskning

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Bilag 1. Årsrapport 2010

Bilag 1. Årsrapport 2010 Bilag 1 Årsrapport 2010 Indhold 1. Påtegning 1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 2. Beretning 2.1 Præsentation 9 2.2 Strategi 9 2.3 Bestyrelsens arbejde 12 2.4

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere