Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab Asiaq Box Nuuk Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl"

Transkript

1 Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser Årsregnskab 2007 Asiaq Box Nuuk Tlf

2 Indholdsfortegnelse A. Beretning Kort om Asiaq 3 2. Faggruppen: Hydrologi, Klima og Miljø Faggruppen: Værksted Faggruppen: Landmåling & Geoteknik Faggruppen: Geodata Tværgående projekter og partnere. 9 B. Regnskab Økonomisk udvikling Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Noter.19 2

3 A. Beretning Kort om Asiaq, Grønlands Forundersøgelser Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre og Direktoratet for Miljø og Natur. Omsætningen i 2007 andrager 28 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. udgør bevillingen fra Grønlands Hjemmestyre, mens resten stammer fra rekvirerede opgaver for Hjemmestyret, eksterne kunder og fondsmidler. Asiaq udfører opgaver indenfor; kortlægning, GIS, hydrologi, klima, miljø samt landmåling og geoteknik. Vores værksted vedligeholder klimastationer over hele Grønland for at indsamle grønlandske data. Disse formidles til samfundet og til eventuelle internationale partnere. Der er ansat 32 medarbejdere primært med naturvidenskabelig baggrund, omkring halvdelen er herboende. Gennemsnitsansættelsestid er fire år. Kulturen i Asiaq er præget af et højt fagligt engagement og en uformel omgangstone. Flere oplysninger om Asiaq kan findes på Asiaq indsamler data fra hele Grønland. Mange af disse data-serier rækker tilbage til 50 erne. I generel forstand er Asiaq således både data-opsamler og data-holder af informationer om de fysiske omgivelser. Bevillingen fra Grønlands Hjemmestyre bruges til at indsamle, kontrollere og opbevare alle de grundlæggende data, som udgør kernen i et grønlandsk videns- og rådgivningscenter. De bevillingsdækkede opgaver danner et godt og nødvendigt fundament for Asiaqs eksistens. Med den viden og erfaring som opbygges gennem de bevillingsdækkede opgaver er Asiaq i stand til at tilbyde eksterne kunder rådgivning og praktisk erfaring i forbindelse med indsamling af diverse data i Grønland. Disse ekstra indtægter udgør et væsentligt supplement til bevillingen og bruges blandt andet til dækning af udgifter vedrørende løn, apparatur, feltture og IT-faciliteter. Asiaqs organisation Asiaq justerer løbende sin strategi i forhold til input fra Grønlands Hjemmestyre, medarbejderne og trends i det omgivende samfund. Det udtrykkes i en vision der peger tre år frem, p.t.: International anerkendt dataholder for grønlandske data fra de fysiske (ikke levende) omgivelser Grønlandsk videns- og rådgivningscenter, der også når ud til den enkelte borger. Asiaqs organisation blev for nogle år siden ændret til at afspejle en projekt-orienteret virksomhed. Formålet var primært at stabilisere organisationen og sætte fokus på forankring af viden. Basis for vores organisation er fire faggrupper, der så vidt muligt er lokalt forankrede. Her kan den enkelte medarbejder dels dyrke sin faglighed og hente støtte samt hjælpe med at sikre videnoverførsel, dels deltage i tværfaglige projekter med eksterne partnere. Resultat af organisationsændringen har blandt andet været: Større fleksibilitet og motivation Mere dynamisk arbejdsmiljø Bedre kvalitet af de ydelser som Asiaq tilbyder Bedre ressource-udnyttelse Virksomheden er de sidste år blevet udadvendt og har fået let ved at indgå i nye samarbejder med andre institutioner i ind- og udland. Envidere har vi haft fokus på kontakten til det grønlandske samfund og den almindelige borger. Fx på klimaområdet, hvor vi har lanceret en ny hjemmeside med populære oversigter over det aktuelle vejr i hele Grønland. 3

4 Eksempler fra Asiaqs populære vejrsider. Årets gang I sommerhalvåret er der feltture på kysten og i det åbne land for at foretage data-indsamling. I vinterhalvåret er der data-behandling, rapportering og tæt kontakt til Hjemmestyret og samarbejdspartnere. I vinterhalvåret er der også kursusaktiviteter samt udvikling af bedre metoder og arbejdsgange. Denne rytme 'trigger' den enkelte medarbejder til at yde en ekstra indsats. I Asiaq er der tradition for, at medarbejderne tager initiativ til sociale aktiviteter, som også kan involvere den enkeltes familie. 2. Faggruppen: Hydrologi, Klima og Miljø Monitering af vejr og klima I samarbejde med Grønlands Lufthavnsvæsen, GLV, forestår Asiaq monitering af klimaet i 13 byer på Grønlands vestkyst. Samarbejdet blev påbegyndt i 2004, og udsprang af et ønske om at samkøre klimastationer i nogle af de byer, hvor begge parter havde stationer. Aftalen er en succes og i 2007 blev Asiaqs separate målestationer i Aasiaat, Ilulissat og Upernavik nedlagt. Herudover driver Asiaq klimamålestationer i yderligere otte byer. De indsamlede klimadata præsenteres løbende på Asiaqs hjemmeside, som også i 2007 har været flittigt besøgt. Data lagres endvidere i Asiaqs database og leveres i bearbejdet form til en række kunder, bl.a. GLV, Nukissiorfiit og rådgivende ingeniørvirksomheder. Hydrologisk monitering Grønlands netværk af hydrologiske stationer finansieres af en bevilling fra Grønlands Hjemmestyre. Netværket omfatter otte målestationer, som drives af Asiaq i samråd med Nukissiorfiit, der er hovedaftager af de hydrologiske data. 4

5 I 2007 har Asiaq udført vandføringsmålinger ved Taseq ved Narsaq, Vig Sø nær Qorlortorsuaq, Nigerleq nær Paamiut og ved Paakitsoq nord for Ilulissat. Da vandkraftværket ved Qorlortorsuaq blev ibrugtaget i 2007 blev målestationen nedlagt og vil i fremtiden overgå til forundersøgelser for vandkraft i et andet område. Andre områder der fortsat undersøges med henblik på vandkraft er Tasersiaq, der er beliggende mellem Kangerlussuaq og Maniitsoq samt Isortuarsuup Tasia syd for Nuuk. Der er fortsat fokus på klimaændringer og i 2007 blev et nyt projekt, kaldet PROMICE, vedrørende afsmeltning af Grønlands indlandsis sat i gang. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og ledes af GEUS i samarbejde med Danmarks Rumcenter og Asiaq. Projektet omfatter blandt andet klimamålinger på indlandsisen, gentagen flyovervågning og satellitmålinger og har i første omgang en bevilling på fire år. Konsulentydelser I 2007 har der, ligesom i 2006, fra både ind- og udland været fokus på områder med vandkraftspotentialer i Grønland. Asiaq har i 2007 arbejdet for Nukissiorfiit i forbindelse med vandkraftmuligheder nord for Ilulissat. Det hydrologiske grundlag for etablering af vandkraftværk ved Paakitsoq er blevet gennemgået med data for perioden 1980 til Derudover har Asiaq stået for undersøgelser af besejlingsforholdene i Paakitsup Ilordlia og er samme sted i gang med undersøgelser af tidevand og saltindhold, en undersøgelse der først afsluttes sommeren Erhvervsdirektoratet indkøbte i slutningen af 2006 seks nye hydrologiske stationer. Målestationerne skal give oplysninger om områder, som man mangler viden om i dag, men som potentielt vil være interessante for etablering af vandkraftværker til forsyning af industrianlæg. Nukissiorfiit varetager Erhvervsdirektoratets ønsker, mens Asiaq er ansvarlig for etablering og drift af stationerne. Målestationer skulle efter planen opstilles i 2007, men pga. aflysninger fra Airgreenland af chartrede helikoptere, var det ikke muligt. Efter planen opstilles de seks stationer i Direktoratet for Infrastruktur og Miljø arbejder fortsat med en løsning omkring flytning af lufthavnen i Nuuk og fik i 2007 opstillet en klimastation, der måler relevante parametre for luftfart. Det amerikanske aluminiumselskab Alcoa Primary Metals har fået opstillet to hydrologiske stationer til forundersøgelser for vandkraftpotentialer. Der er endvidere gennemført en række vandføringsmålinger på lokaliteterne, og de indsamlede data er analyseret og sammenholdt med tidligere undersøgelser fra området. London Mining Plc.,der driver flere miner verden over, har købt tre klimastationer, hvoraf de to blev opstillet i Derudover har Asiaq foretaget målinger af tidevandet i bunden af Godthåbfjorden og været involveret i bathymetrisk opmåling for London Mining Plc. Quadra Mining foretager omfattende studier af rentabiliteten i at udnytte forekomsten af molybdæn i Malmbjerget nær Mestersvig. Asiaq har i 2007 bistået med feltundersøgelser og modellering af de hydrologiske forhold, som har betydning for miljøvurderingen af hele projektet. Formidling Der er gennem hele året blevet besvaret henvendelser fra borgere vedrørende vejr og klima. På Asiaqs hjemmeside er der fortsat oplysninger om vejret lige nu, hvor data fra både Grønlands Lufthavnsvæsen og Asiaqs stationer kan ses. Data kan ses i tabelform for de sidste 24 timer eller i grafform for en dag, en uge, 14 dage eller en måned for udvalgte parametre. 5

6 I samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut og Direktoratet for Sundhed er Asiaq i gang med at opbygge et varslingssystem for ultraviolet stråling (UVB). Projektet har til formål at øge den grønlandske befolknings fokus på, hvornår man bør beskytte sig mod UVB-stråling (solcreme). Projektet er finansieret af midler fra ESA (European Space Agency) og løber indtil efteråret Klargøring til felttur. Foto: Danni Nielsen 3. Faggruppen:Værkstedet Værkstedet arbejder dels med egne opgaver f.eks. vedligehold og udvikling af faglig viden, udstyr og lagerstyring. Dels indgår værkstedet som leverandør af sensorer, komponenter og målestationer til Asiaqs tværgående projekter: Vejrobservationer, Hydrologi, Nuuk Basic og Zackenberg samt eksterne samarbejdspartnere mht. målinger af permafrosten, monitering af klima, forundersøgelser til større byggerier, mv. Værkstedet er bemandet med fire teknikere og en lærling. Værkstedet har implementeret dataoverførsler via satellit (Iridium systemet) på nogle afsides liggende målestationer med generelt gode resultater. De fleste steder kører kommunikationen uden problemer, men enkelte steder kan vejrliget give store udfordringer. I 2007 blev der indkøbt SMS-gateway, som kan bruges til at fremvise data fra alle byer via SMS står klar til brug, men der ventes stadig på at den lokale serviceoperatør er klar med teknisk udstyr der kan klare sådanne ydelser. Værkstedet har haft travlt i 2007 med leveringer af forskellige målestationer. Der er leveret til mineselskaber, offentlige virksomheder samt til forundersøgelser og moniteringsprogrammer. I alt er der indgået aftaler der skulle sikre beskæftigelse i lang tid fremover. På grund ovenstående travlhed er der brugt flere ressourcer end forventet. 6

7 4. Faggruppen: Landmåling & Geoteknik Asiaq har indtægter dels fra opmåling vedrørende nyanlæg af veje, havne, beboelser og råstofudvinding, dels fra indsamling af data vedr. jordbundsforhold (og dybden til fjeld, vand og permafrost). Ud fra de indsamlede data beregnes bæreevne mv. og rådgivning ydes. Alle disse undersøgelser er strengt nødvendige forundersøgelse før selve projekteringen kan starte. Kunderne er kommunerne, større anlægsvirksomheder og store udenlandske virksomheder. jf. punktet Aluminiums-smelter i afsnit 5. Den fortsatte højkonjunktur i anlægsbranchen satte et stærkt præg på Asiaqs aktiviteter indenfor landmåling og geotekniske forundersøgelser i For også i fremtiden at kunne levere ydelser helt på højde med europæisk standard og kvalitet, har vi derfor nyindkøbt og foretaget opdatering af instrumenter til GPS opmåling og geotekniske undersøgelser. I Nuuk har Asiaq assisteret bygherrer, rådgivere og entreprenører med landmålingstekniske og geotekniske ydelser i forbindelse med bl.a. byggeriet af Tårn II på jagtvej, andelsboligerne på Tuapannguit, Grønlandsbanken og Storcenteret ved Katuaq. Nye etagebyggerier i Qinngorput har fået funderingsforholdende geoteknisk undersøgt forud for projektering. Hjemmestyrets planer for udvidelse af brugen af alternativ energi i Grønland forsætter. Vi har således for Nukissiorfiit udført forundersøgelser for det projekterede vandkraftværk ved Ilulissat, hvor Asiaq har benyttet sig af den opbygede know-how på dette område. I Grønlands vækstcentre vokser behovet for udvidelse af byernes vandsøer. På den baggrund har Asiaq udført indledende undersøgelser for en ny dæmning ved en vandsø i Aasiaat. Opmåling af vandsø med gletchertilløb mht. nyt vandkraftværk ved Ilulissat. Foto: Søren H. Rasmussen. På lokalt niveau er kendskabet til vanddybden i søer og havneområder meget begrænset og oftest helt ukendt. Asiaq har i løbet af året pejlet flere søer og havne for at dokumentere de fysiske forhold og sikre en ordentlig planlægning og dimensionering af kommende byggerier. For minebranchen har Landmåling & Geoteknik udført dataindsamling i forbindelse med vurdering af miljøpåvirkninger (EIA) i Narsaq og Qaqortoq, hvilket er sket i samarbejde med rådgivere fra Danmark. Dette er et nyt forretningsområde som Asiaq med succes har bevæget sig ind på og det har 7

8 været med til at styrke Asiaqs professionelle netværk til gavn for vore kunder. Asiaq har ligeledes været med til geologiske rekognosceringer i Østgrønland for licenshavere i råstofbranchen. Årets feltsæson har været meget præget af opgaver for en stor kunde i forbindelse med forundersøgelserne for et større fabriksanlæg. Landmåling & Geoteknik har lavet fikspunktsgrundlaget for fotoflyvningen mellem Nuuk og Sisimiut til brug for en nykortlægning af området. Der er ligeledes lavet geologisk og geoteknisk rekognoscering i områder, hvor der påtænkes etablering af nye vandkraftværker. Herudover har Asiaq udført prøveudtagninger og lavet indledende beskrivelser af de fysiske forhold i området. De hidtidige forretningsområder for Landmåling & Geoteknik er blevet solidt konsolideret i 2007 samt blevet udvidet i samarbejde med vores stærke netværk af underleverandører og rådgivere i Grønland og i Danmark. 5. Faggruppen: Geodata Kortproduktion og geodataydelser Asiaq ajourfører tekniske grundkort af høj nøjagtighed i samtlige grønlandske byer og bygder som en delvist bevillingsdækket opgave, der er nærmere beskrevet under punktet Ajourføring af grundkort i afsnit 5 På baggrund af det tekniske grundkort produceres en række temakort og specialkort på bestilling. Derudover foretager Geodatagruppen nykortlægninger som indtægtsdækkede opgaver eller særbevilling til brug for eksempelvis planlægning og drift af lufthavne og råstofudnyttelse. Kortene produceres med anvendelse af eksterne leverandører. Kortbutikken Asiaqs kortprodukter omfatter teknisk grundkort samt en række afledte produkter, herunder husnummer-, turist- og telefonbogskort. Disse produkter, foruden digitale kort over Grønland, formidles gennem Kortbutikken i løssalg og i abonnement. Desuden udarbejdes specielle udsnit og tematiseringer af kortene. Til forundersøgelser og projekter udarbejdes kortbilag til kunder internt og eksternt. Fra Asiaqs arkiv rekvireres ældre stedplaner og kortmateriale. Kloakregistrering Asiaq foretager kloakregistrering i en række grønlandske byer som indtægtsdækkede opgaver rekvireret af kommunerne. Der er i 2007 udført kloakregistrering i byerne Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Sisimiut, Uummannaq og Qaanaaq. Grønlands Arealregister Asiaq varetager p.t. driften af Grønlands Arealregister, NIN, der omfatter areal-, bygnings- og vejregister. Registeret danner grundlag for en lang række opgaver i samfundet i relation til anvendelse af oplysninger om rettighedshavere til arealer og bygninger. I det daglige er det myndigheder, forsyningsselskaber, advokater, finansielle institutter m.fl., der bruger registeret. De grønlandske kommuner og Grønlands Hjemmestyre indberetter arealtildelinger til Asiaq via og fremsender kortbilag, som viser beliggenheden af de aktuelle arealer. Vi kontrollerer herefter arealtildelingerne og godkender dem, hvis de er i orden. Alle arealtildelinger digitaliseres i et Geografisk Informations System, GIS, så arealets beliggenhed og størrelse er registreret digitalt. 8

9 Kloakregisrering i Nuuk. Foto: Ukendt Nyt ortofoto af Nuuk Geografiske Informations Systemer, GIS Asiaq forhandler GIS-programmet MapInfo og andre GIS produkter i Grønland. Vi tilbyder support og uddannelse af MapInfo-brugere i Grønland og afholder minimum to gange årligt, samt på bestilling, kurser i brugen af MapInfo. I 2007 har der været afholdt kurser for bl.a. Erhvervsdirektoratet, Nuuk Kommune, Sisimiut Kommune og Ilulissat Kommune. Asiaq yder konsulentbistand og rådgivning indenfor digitale kort, GIS og GIS på Internettet WebGIS. I de kommende år vil online GIS og digitale kort få en vigtig rolle i det grønlandske samfund og forvaltningerne som et af kommunikationsmidlerne mellem det offentlige og borgerne. Direktoratet for Miljø og Natur har oprettet WebGIS-hjemmesiden NunaGIS med Asiaq som projektleder og konsulent. I 2007 var denne løsning under installation og test og færdiggøres primo Tværgående projekter og partnere I 2007 har vores kunder omfattet Grønlands Hjemmestyre, Nukissiorfiit, Nuuk Kommune, London Mining Plc., Scankort, Weststripe, Greenland Minerals and Energy Ltd., Quadra Mining Ltd., Greenland Development, Alcoa samt diverse mindre kunder. Væsentlige partnere har været Orbicon, Dansk Polar Center (DPC), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) og Miljøstyrelsen. 9

10 De data som udveksles med ovenstående supplerer de langtidsmålinger (monitering) som vi foretager for bevillingen. Det sker naturligvis fordi Asiaq vælger de partnere, der kan bidrage til de områder vi varetager for Hjemmestyret og det grønlandske samfund. Samtidig får og vedligeholder vi et fagligt netværk, som kan udnyttes, fx når vi skal etablere nye projekter og rådgive. Asiaq varetog eller deltog i 2007 bl.a. i følgende tværgående projekter: 1. Zackenberg, monitering af klima og hydrologi i høj arktis 2. Nuuk Basic, langtidsmålinger af klima og hydrologi i lav arktis 3. Permafrost, internationalt forskningsprojekt 4. PROMICE, monitering af Indlandsisen, smeltning og massebalance 5. Ajourføring, løbende opdatering af kort over byer og bygder 6. Aluminium-smelter mv. Dertil løbende koordinering og samarbejde med: 7. DMI, via et samarbejde med GLV, Tele og KNR (Nunasila) 8. KMS, GEUS og foreningen Geoforum Grønland vedrørende kort-udvikling. 9. GEUS vedrørende afgrænsning af Grønlands kontinentalsokkel, se 1. Zackenberg Ejerskabet af Zackenbergstationen i Nordøstgrønland er i 2006 overført til Grønlands Hjemmestyre v/ Asiaq. Vi har i den forbindelse indgået en driftsaftale med Dansk Polarcenter. Stationen har nu kørt i over 10 år og lange data-serier er til rådighed for det grønlandske og det internationale samfund. Asiaq varetager delprogrammet: Klima-basis med vedligehold af to klimastationer og en hydrologisk station. Herfra indsamles, behandles og rapporteres data. Asiaqs data bliver flittigt brugt af forskellige forskere, der arbejder ved Zackenberg og andre steder. De andre delprogrammer Geo-, Bio- og Marin-basis gennemføres af Københavns Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og Grønlands Naturinstituttet. Under besøg på Zackenberg i august 2007 vedligeholdt Asiaq klima- og hydrologiske stationer med et stort antal sensorer. 2. Nuuk Basic I 2007 har Asiaq arbejdet med etablering af Nuuk Basic i baglandet til Kobbefjorden. Miljøstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde har støttet projektet. Det er sket i samarbejde med partnerne bag Zackenbergstationen. De fire moniteringsprogrammer er også her MarinBasis, BioBasis, GeoBasis og KlimaBasis, der tilsammen skal give ny viden om kort- og langsigtede variationer i lavarktiske økosystemer. Vi har været optaget af at skabe et frugtbart samarbejde med Københavns Universitet og Grønlands Naturinstituttet, specielt mht. mængden af ferskvand og den tilhørende udvaskning af næringsstoffer fra vandløb til Kobbefjorden 3. Permafrost Forskningsprojektet omhandler optøning af Permafrost i Grønland, som følge af klimaændringer: Recent and Future Permafrost Variability, Retreat and Degradation in Greenland and Alaska. I 2007 deltog vi i Alaska i vedligehold og nyopstilling af måleudstyr med vores partner fra University of Alaska Fairbanks og DTU. Det var særdeles lærerigt. Vores partnere samt projektets DMI-deltagere deltog i en tilsvarende felttur omkring Kangerlussuaq, Sisimiut, Ilulissat og Nuuk. Resultaterne skal dels offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, dels er der fra Asiaqs side stor fokus på praktisk anvendelse: Hvad der med stor sandsynlighed vil ske med Grønlands eksisterende infrastruktur, (veje, lufthavne, byggerier og beboede arealer) i den kommende års periode. Projektet er 3-årigt og bliver finansieret af National Science Fundation i USA. 10

11 4. PROMICE Udgangspunktet for dette moniteringsprojekt er fremtidsprognoserne fra blandt andet FNs Klimapanel IPCC: Temperaturen vil stige 2-3 gange kraftigere over Grønland end forventet for gennemsnittet af den globale opvarmning. Samtidig anbefaler internationale organisationer at man nøje overvåger smeltningen af Indlandsisen. Projektet, der udføres sammen med GEUS og Dansk Rumcenter vil således have fokus på: Afsmeltning af isranden Flydningen af isen på underlaget. Naturligvis vil man derved også få en måling af Indlandsisens bidrag til en global stigning af havniveauet. Asiaq har i år været sidste stop for klargøring af fælles måleudstyr og skal i årene fremover monitere afløbet af vand fra isen (Doppler-radar) samt levere data fra vores arkiv. 5. Ajourføring af grundkort Asiaq foretager ajourføring af de tekniske grundkort i Grønlands byer og bygder. Byer besøges hvert andet år og bygder hvert fjerde år. Vinteren over behandles de nye opmålinger og grundkortene opdateres digitalt. Ajourføringen foregår som oftest ved besøg på lokaliteten og med anvendelse af GPS-instrumenter (RTK-GPS) af høj nøjagtighed. I 2007 har Asiaq med disse metoder ajourført grundkort for lokaliteterne Qaanaaq og Siorapaluk, Uummannaq, Nuuk og Qeqertarsuatsiaat, Paamiut og Arsuk, Narsaq by med bygder, Qaqortoq by med bygder samt Nanortalik by med bygder. Byerne Sisimiut og Maniitsoq blev i 2007 ajourført via fotografering fra luften. De digitale flyfotos behandles efterfølgende fotogrammetrisk og de tekniske grundkort opdateres på kontoret. Ajourføringen udføres af Scankort A/S for Asiaq. 6. Aluminiums-smelter mv. I forbindelse med forundersøgelserne inden etablering af et eventuelt smelteværk for Alcoa har Asiaq udført feltarbejde for Alcoa i sommeren Asiaqs værksted har opført to hydrologiske stationer som via satellitlink sender data hjem, så de løbende kan kvalitetssikres. Ved de to målestationer er der yderligere blevet udført vandføringsmålinger hele sommeren. Sideløbende med det hydrologiske arbejde udførte Asiaq geotekniske forundersøgelser i et tæt samarbejde med PB Power i Boston, USA. Endvidere har Asiaqs afdeling for landmåling med hjælp fra geodatagruppen stået for opmåling og optegning af flypaspunkter til brug ved flykortlægningen af området, der er aktuelt i forbindelse med en mulig opførelse af et aluminiumssmelteværk og de dertil hørende vandkræftværker. 7. DMI-koordinering Der holdes officielle halvårlige møder med DMI sammen med GLV, Tele og KNR. Formålet er at sikre et koordineret Grønlands modspil til DMI. Dvs. Den fremtidige meteorologiske betjening af Grønland. De centrale emner er: planlægning af kompetence-opbygning i Grønland omkring meteorologi og klima overførsel (hjemtagning) af områder på sigt 8. Kort-udvikling I regi af Geoforum Grønland har der, foranlediget af besøg fra KMS og GEUS, været afholdt møde angående eksisterende og planlagte digitale kortværker over det åbne land. Asiaq har udarbejdet en oversigt over kortværkerne med henvisninger til kortenes udbydere. Oversigten formidles på NunaGIS. 11

12 B Regnskab Økonomisk udvikling Økonomisk har Asiaq haft et godt år. Årets resultat viser et overskud på t.kr. 42. Dette skyldtes, de generelt gode konjukture i samfundet herunder specielt byggebranchen, minebranchen og en øget fokus på hydrologi/vandkraft. Yderligere har Asiaq opnået at få flere aktiviteter, finansieret med fondsmidler på ca. 1.5 mill. Virksomhedens samlede egenkapital udgør ved regnskabsårets udgang i alt t.kr Heraf t.kr som fremført overskud. Den samlede egenkapital udgør således til 61,33 % af aktiverne (soliditetsgrad) og virksomhedens likviditetsgrad er 148,55 % Omsætningen på de rekvirerede indtægtsdækkede opgaver er i år 2007 steget med t.kr eller 51,88 %. Dette skyldes at der fra ind- og udland har været fokus på områder med vandkraftspotentialer og øget aktiviteter på mineområdet. Asiaq har i 2007 haft travlt med arbejde for flere eksterne kunder herunder Nukissiorfiit. Dette har primært været i forbindelse med forundersøgelser vedrørende vandkraft i Ilulissat, Paakitsoq samt forskellige udenlandske mineselskaber, som har haft aktiviteter i Grønland Asiaq har kvartalsopfølgning på den overordnede økonomi. Dertil kommer opfølgning hver 14. dag på alle projekter og ugentlige opfølgninger i faggrupperne. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra statustidspunktet og frem til dags dato ikke truffet forhold, som efter Asiaq s overbevisning vil ændre på vurderingen af årsregnskabet. Nuuk, den Keld Hornbech Svendsen Forundersøgelseschef Alfred Emil Rosing Jakobsen Direktør 12

13 Asiaq Direktoratet for Miljø og Natur 2. Den uafhængige revisors påtegning Til Grønlands Landsting Vi har revideret årsregnskabet for Asiaq - Grønlands Forundersøgelser for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Nuuk, den Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Jansen 13

14 statsautoriseret revisor 3. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse fra Grønlands Hjemmestyre om nettostyrede virksomheders regnskabsaflæggelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Der er foretaget periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter ordreproducerede ydelser. Indtægter er medtaget på faktureringstidspunktet. Projektdirekte omkostninger og produktive lønninger Projektdirekte omkostninger og produktive lønninger er medtaget uanset om der er tale om indtægtseller bevillingsdækkede opgaver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger mv. Afskrivninger Afskrivninger foretages lineært under hensyn til aktivernes forventede levetid og scrapværdi. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Balancen Ejendomme Ejendommene B-2623 og B-3282 er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel inventar Andre anlæg, driftsmateriel og inventar er medtaget til nedskrevne værdier. Anskaffelser med en pris på 50 t.kr. eller derover aktiveres, dog vil anskaffelser med en levetid på under 3 år blive straksafskrevet. Igangværende projekter Igangværende projekter er medtaget til kostpris. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser optages efter evt. reservation til imødegåelse af tab. 14

15 Bevilling Årets bevilling omfatter det samlede beløb, som Asiaq indgår med på finansloven inklusiv evt. tillægsbevilling. Afvigelser i forhold til bevillingen overføres til efterfølgende år som led i resultatdisponeringen. Projektbevilling medtages i driften. 4. Resultatopgørelse 1. januar december 2007 Note Nettoomsætning Projektdirekte omkostninger Projektdirekte lønninger Bruttoresultat Anskaffelser Reparation og vedligeholdelse Drift lokaler og personalebolig Administrative lønninger Personaleindirekte omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Periodens resultat Bevillingsdækning Periodens bevilling Nettoafvigelse

16 5. Aktiver Note Immaterielle anlægsaktiver IT-systemer Indretning af lejede lokaler Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Bygninger Driftsmateriel og tekniske anlæg Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver Igangværende arbejder Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

17 6. Balance 1. januar december 2007 Passiver Note Fast kapitalindskud Bundne reserver Overført overskud Egenkapital Gæld til pengeinstitutter 23 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Anden gæld Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

18 7. Balance 1. januar december 2007 Pengestrømsopgørelse Note Driftresultat Ændring i driftskapital Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger -6-2 Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Ændring i likvide midler Nettobevilling fra Landskassen Periodens forskydning i likviditeten Likvider Likvider

19 8. Noter Nettoomsætning Salg timer Salg og udlejning materiel Abonnement og kortsalg Salg fremmedarbejde A'contofaktureringer 31/ Igangværende arbejder - forskydninger Salg Map Info 0-18 Forventet tab på debitorer Projektdirekte omkostninger Vareforbrug Trykning, repro. m.v Underleverandører EDB og måleudstyr Chartring af båd og fly Fragt m.v Personaleudgifter Lønninger og gager Regulering af skyldige lønninger Pensionsbirag Andre sociale udgifter Heraf projektdirekte lønninger Administrative lønninger

20 Noter Anskaffelser Måleudstyr og elektroniske komponenter Maskiner og værktøj EDB hardware Kontorinventar m.v Lejr- & sikkerhedsudstyr Reparationer og vedligeholdelse Måleudstyr Automobiler Forsikringer Forbrugsartikler depot Rep. EDB hardware 0 3 Kontorinventar Drift lokaler og personaleboliger Fyringsolie Rengøring og arealpleje Alarm og sirking Leje af lokaler 10 0 Vedligeholdelse El/vand Personaleindirekte omkostninger AEB, A/O bidrag og arbejdsmarkedsbidrag Feriefrirejser 0 36 Udstyrsgodtgørelse Kursus og videreuddannelse Forsikringer 0 0 Personalefortæring m.v Til- og fraflytning 0 0 Stillingsannoncer Flytning bohave Dagpenge og tjenesterejser Kontingent Vakante boliger

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for 1. januar december 2008 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12 2 REVISORPÅTEGNING

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2010 Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr Langå Vandværk AMBA Industridalen 6 8870 Langå Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR-nr. 26635152 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere