Dagsorden Lederforum. Dagsordenspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Lederforum. Dagsordenspunkter"

Transkript

1 Dagsorden Lederforum Mødedato: Mandag den 26. oktober 2009 Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: F1.01 Journalnummer: Deltagere: Lederforum Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af 1.budgetudkast for de fællesfinansierede områder Multimediebeskatning Undervisningsmiljøvurderinger ved University College Lillebælt Udviklings- og kompetencedage Orientering og efterfølgende drøftelse af resultatlønskontrakterne for Meddelelser Eventuelt... 5 Side 1/5

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af 1.budgetudkast for de fællesfinansierede områder På økonomiseminaret i marts 2009 blev det besluttet, at budgettet for de fællesfinansierede områder skulle foreligge inden budgetterne for uddannelserne blev behandlet. Det blev ligeledes besluttet, at stabsfunktionen for Udvikling & Viden skulle finansieres fælles og der skulle ske en fælles finansiering af samarbejdsstrukturen mv. Det samlede budget for de fællesfinansierede områder udgør 53, 2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. mere end i Forskellen skyldes primært følgende forhold: Merudgifter til it med baggrund i ændret afskrivning, investering i serverkapacitet og sikkerhed omkring infrastrukturen Merudgifter på biblioteksområdet Udvidelse af staben for Udvikling & Viden Samarbejdsstrukturen som fællesfinansieret område mod tidligere finansieret af de (tilfældigt) implicerede. Budgettet har været drøftet på direktionsmødet den 20. oktober Med baggrund i usikkerheden omkring størrelsen af de fremtidige globaliseringsmidler og den konstaterede reduktion af fælles- og bygningstaxametrene med baggrund i det faldende studenteroptag i 2008 finder direktionen, at der ikke må ske nogen vækst i udgifterne på de fælles finansierede områder i forhold til de budgetterede udgifter i IT- og biblioteksområdet og Udvikling & Viden er blevet bedt om at komme med forslag til besparelser, som samlet beløber sig til 4,8 mio. kr. Oplægget til budget 2010 for de fælles finansierede områder drøftes med henblik på endelig fastlæggelse af niveau. Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag udkast til budget 2010 sammenholdt med budget 2009 (excel) Fælles omkostninger vedr. undervisning (word) Budgetbemærkninger fra it-, bibliotek og kommunikation Samlede budgetbemærkninger til budget 2010 for de fælles finansierede områder (til direktionens behandling) 3. Multimediebeskatning 2010 Som et led i regeringens skattepakke, er der med Forårspakke 2.0 sket en række ændringer der får betydning for de fleste lønmodtagere, bl.a. i form af generelle skattelettelser på indkomstskatten. Ét af elementerne i skattepakken er indførelse af multimediebeskatning med virkning fra 1. januar Beskatningen omfatter følgende udstyr en arbejdsgiver stiller til rådighed for en medarbejder: Side 2/5

3 Telefon (fastnet og/eller mobil) Computer med sædvanligt tilbehør Adgang til datakommunikation (internetforbindelse) Mange af UC Lillebælts medarbejdere har ét eller flere af disse til rådighed i forbindelse med udførelsen af deres jobfunktion. Det er derfor nødvendigt at afklare, hvorvidt den enkelte medarbejder er omfattet af reglerne eller ej. Reglerne, de skattemæssige konsekvenser og en foreslået praksis er beskrevet i vedlagte notat. Der er ligeledes vedlagt beregningseksempler på forskellige indtægter, som viser de økonomiske konsekvenser af skattepakken. Det indstilles at lederforum drøfter oplægget til håndtering af multimediebeskatningen forud for behandlingen på HSU mødet d. 2. November 2009 Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Bilag 3.4 Notat om Multimediebeskatning i University College Lillebælt Beregningseksempel for 2010 på forskellige indtægtsgrupper Tro- og love erklæring (Mobiltelefon anvendes kun i arbejdstiden) Tro- og love erklæring (Bærbar pc anvendes kun i arbejdstiden) 4. Undervisningsmiljøvurderinger ved University College Lillebælt For UC Lillebælt skal der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering. Udarbejdelse af en undervisningsmiljøvurdering er lovpligtig. Undervisningsmiljøvurderingen skal udarbejdes inden udgangen af Der er på de enkelte uddannelser tidligere foretaget undervisningsmiljøvurderinger, de ældste er foretaget i foråret 2004 og de seneste i foråret Der ønskes på mødet en drøftelse af hvordan processen i forbindelse med udarbejdelse af en undervisningsmiljøvurdering bedst tilrettelægges for at sikre at udkommet af undersøgelsen er brugbart. Rektor har det formelle ansvar for undervisningsmiljøvurderingen. Undersøgelsen tænkes forankret i HSi suppleret med studenterrepræsentanter. Studierektorerne har ansvaret for gennemførelsen af undervisningsmiljøundersøgelserne. På baggrund af voldsomme krisesituationer på uddannelsesinstitutioner i udlandet har Undervisningsministeriet udarbejdet en vejledning ift. Forebyggelse og håndtering af krisesituationer. UC Lillebælt skal udarbejde en vejledning for hvordan kriser håndteres. Første led heri vil være en kortlægning af allerede eksisterende politikker og vejledninger. Det indstilles, at lederforum drøfter, hvordan undervisningsmiljøvurderingen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, således der kommer størst mulig udbytte ud af undersøgelsen og den samtidig kan gennemføres inden udgangen af Side 3/5

4 der udarbejdes et administrativt oplæg til kriseberedskab, der bygger på eksisterende politikker og vejledninger der i øjeblikket er gældende i organisationen Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Oversigt over undervisningsmiljøvurderinger gennemført på UC Lillebælt Notat om lovgrundlag for undervisningsmiljøvurdering Sikkerhed og kriseberedskab 5. Udviklings- og kompetencedage I UC Lillebælts nuværende ferie- fridagspolitik er der indlagt udviklingsdagde 2 dage årligt. Der har hersket en del forvirring omkring målgruppen for arrangementerne og hvor anvaret for afviklingen af de forskellige typer arrangementer var placeret. Ledelsessekretariatet har på baggrund af de foreløbige erfaringer med udviklingsdagene udarbejdet et revideret oplæg der nu forelægges lederforum til drøftelse. Udover at præcisere målgruppen og hvem der er ansvarlige for afviklingen af udviklingsdagene introduceres som noget nyt et forslag om at gennemføre en årlig TAP dag. I det vedlagte notat er forslaget nærmere beskrevet. Det indstilles at drøfter det udarbejdede forslag til præcisering af formål, målgruppe og ansvarlige for afvikling af udviklingsdagene. Bilag 5.1 Oplæg til præcisering af udviklingsdage 6. Orientering og efterfølgende drøftelse af resultatlønskontrakterne for 2010 I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 10. September 2009, er der udarbejdet resultatlønskontrakt for rektor. Den indgåede kontrakt vedlægges som bilag. Erik Knudsen vil gennemgå indholdselementerne og orientere om den videre proces for indgåelse af øvrige resultatlønskontrakter. Til orientering og efterfølgende drøftelse. Bilag 6.1 Rektors resultatlønskontrakt fro Meddelelser Vision Vision 2015 behandles på HSU møde d. 2. November (se dagsordenspunkt i bilag) hvor HSU har muligheden for at komme med input før den endelige behandling i HSU d. 7 dec og bestyrelsen d. 16. Dec Side 4/5

5 - På Lederforum d. 30. Nov 2009,. forventes vision 2015 at være tæt på den færdige version og vil blive fremlagt. Vær opmærksom på Lederforums deadline d. 24. November 2009 for indlevering af kommentarer fra uddannelsesudvalg samt faglige strategier. Såfremt dele af det foreligger færdigt før, må I meget gerne fremsende til Ledelsessekretariatet, grundet de tætte deadlines. Fremsend venligst til Trine Wittenhoff Hvistendahl mail: Mødekalender for 2010 Der er udarbejdet ny mødeplan for 2010 Det indstilles at Lederforum tager punkterne til efterretning. Bilag 7.1 Dagsordenspunkt til Vision 2015 Bilag 7.2 Mødeplan Eventuelt Side 5/5

6 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 1. udkast til budget 2010 sammenholdt med budget 2009 Fælles omkostninger vedr. undervisning Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Fællesomk vedr HSU Fælles IT Fronter Kommunikation Fælles udviklingsprojekter Bibliotek U & V stab International enhed Fællestillidsrep. m.m. vedr. undervisning År 2010 Omsætning Omkostninger Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger Besparelseskrav Afdelingsresultat efter besparelseskrav og før fordelte fællesomkostninger År 2009 Omsætning Omkostninger Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger Forskel Omsætning Omkostninger Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger Afdelingsresultat efter besparelseskrav og før fordelte fællesomkostninger Noter I budget 2009 indgik U & V stab og international enhed ikke under fælles omkostninger vedr. undervisning. For sammenligneligheden skyld indgår der også omkostninger vedrørende disse ansvarsområder i ovennævnte oversigt for Der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen for

7 University College Lillebælt Fælles omkostninger vedrørende undervisning Omfatter IT (herunder Fronter), Kommunikation, Bibliotek, U & V stab, international enhed, fællesomkostninger vedrørende HSU m.m. samt gage m.m. til 2 medarbejdere beskæftiget med særlige opgaver (udviklingsprojekter). Udgangspunktet er at omkostninger indenfor nævnte områder i budget 2010 ikke må/bør overstige omkostningerne indenfor samme områder i budget På baggrund af 1. udkast til budget 2010 betyder dette besparelseskrav, som følger (tkr.): IT inkl. Fronter Bibliotek 315 U & V stab I alt Fællesomkostninger vedrørende HSU m.m. er ny i forhold til I store træk modsvares disse omkostninger af indtægter (intern timeafregning) på de afdelinger, som stiller medarbejderressourcerne til rådighed for aktiviteterne. Besparelseskravene fremgår ligeledes af vedlagte oversigt. Fælles adm. og ledelse samt bygningsdrift Omfatter omkostninger til direktion, ledelsessekretariat, økonomi- og personaleafdeling, herunder elever, fælles administration, egne kantiner samt bygningsdrift. Udgangspunktet er at omkostningerne indenfor nævnte områder i budget 2010 ikke må/bør overstige omkostningerne indenfor samme områder i budget Omkostningerne i 1. udkast til budget 2010 er større end i budget Der skal findes besparelser svarende til forskellen. Indtægterne indenfor områderne (fællestaxameter, institutionstilskud, bygningstaxameter samt beregnede tilskud fra EVU, CFU og Mediasyd) er mindre i 1. udkast til budget 2010 end i budget Forskellen skal i størst muligt omfang søges kompenseret ved besparelser. 20. oktober 2009

8 Notat Afdeling/enhed: Kommunikationsenheden Oprettelsesdato: 01-okt-2009 Udarbejdet af: NIJS/aksa Journalnummer: - Dokumentnavn: Bilag KE baggrund for budget Baggrund budget 09 Budget Baggrund for budget Budgetoplægget er udarbejdet ud fra erfaringer fra regnskabsåret 2008 og Budgettet er primært baseret på driftsudgifter og kun i mindre grad udviklingsopgaver som beskrevet i Kommunikationsenhedens ydelseskatalog over services og interne kunder (vedlagt som bilag). Budgettet afspejler en hel generel prioritering af Kommunikationsenhedens opgaver i årene , nemlig en udvikling i retning af flere studerende som aktive i rekruttering og markedsføring, flere events og 1:1 -møder, mens den traditionelle annoncering reduceres til et minimum. Det forudsættes, at eventuelle fusioner med erhvervsakademierne rummer selvstændig pulje til afledte kommunikationsopgaver design, web, branding etc. I budgettet for årene er ikke medtaget udgifter til følgende, større projekter og udviklingsopgaver: ucl.dk version 2.0 udgift i 2010: kr. udgift i 2011: kr. Branding af Niels Bohrs Alle: kampagner, event og åbningsfest udgift i 2012: kr. udgift i 2013: kr. Fælles UC Lillebælt studenterevent/festival udgift i 2011: kr. udgift i 2013: kr. Endelig er det fortsat en overordnet præmis, at: Udgifter på kommunikationsområdet forudgående er godkendt eller igangsat af kommunikationsenheden. Side 1/2

9 2. Budgetforslag : Kommunikation Løn ,- Web/IT ,- Drift og tilpasning på web og tekniske løsninger til internet, intranet, Ajour, eksterne sites (facebook mv.) Presse/Intern kommunikation/medietræning ,- Konsulentydelse, interne tryksager/formidling, møder Markedsføring ,- Filmproduktion radioreklamer annoncering på web, print, radio, biograf etc. plakater postkort banner Messer/Events ,- Studenterkorps stand/dekoration opbygning materialer Merchandise ,- Hand outs til events messer tøj til hjælperbrug m.v. Sponsoraktiviteter ,- GOG aktiviteter HC Andersen løb Jelling Musikfestival Lillebælt halvmaraton m.v. Publikationer/brochurer ,- Grafisk produktion katalogproduktion m.v. Diverse kurser konferencer materialekøb ,- I alt ,- Side 2/2

10 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT BUDGETOPLYSNING ANSVARSBETEGNELSE - Bibliotek Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Taxameterindtægter og jobcentre Salg af varer og tj.ydelser, gebyrindtægter Husleje og leasing m.v Køb af interne timer Salg af interne timer Lønomkostninger og -refusioner Af- og nedskrivninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Finansielle indtægter og omkostninger I alt Bemærkninger: Ansvarsområde: 5120 Bibliotek Hovedopgaver og -aktiviteter: Udvikling og formidling af informations- og vidensressourcer Lånervejledning og -betjening Undervisning i informationskompetencer Drift Udvikling på området: Aktivitetsniveauet uændret Budgetlægningen for 2010 på biblioteksområdet, betyder at bibliotekerne opretholder aktivitetsniveau som i 2009, men med de tilretninger der er en følge af løn- og prisstigninger. Besparelser på biblioteksområdet Biblioteksområdet har inden for de seneste 2 år foretaget besparelser svarende til 2,5 stilling, i budgetlægning for 2009 var det estimeret lønomkostninger på , i budget 2010 er lønomkostningerne yderligere reduceret og trods lønstigning holdes de på i Ønskes yderligere besparelser gennemført, kan dette kun ske ved reduktion i de to største poster, lønbudgettet eller bog- og licensbudgettet. Det vurderes at driftsomkostningerne kun vanskeligt, og med nogen større virkning kan reduceres, hvilket betyder yderligere personalereduktion er den eneste mulighed. Teknologisk udvikling I lighed med den almindelige samfundsudvikling spiller den globale adgang til viden en stigende rolle. Hvad angår professionsfaglige specifik viden er tilgængeligheden dog begrænset af store internationale forlag der har licensrettigheder, især til den mest attraktive viden. Licenser er meget omkostningskrævende og samtidig nødvendige af hensyn til at kunne disponere over den seneste viden. Dette gør sig i særlig grad gældende på sund- 1

11 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT BUDGETOPLYSNING ANSVARSBETEGNELSE - Bibliotek hedsområdet. Skal alle ønsker imødekommes, og databaserne være opdateret vil omkostninger øges med ca kr. Nye arbejdsopgaver Mangfoldigheden og mængden af faglig netbaseret viden og information betyder at vejlednings- og rådgivningen har forandret karakter de senere år. Bibliotekarisk arbejde er i dag langt mere orienteret om navigation i videnkaos, og udvikling af de studerendes informationskompetencer hvilket fordrer øget behov for personale. Budgetmæssige udfordringer: Bogindkøb Det er i budgettet for 2010 regnet med omkostninger til langtidslærerlån på ud af et samlet bogindkøb på Lidt under en 1/3 af bogkontoen anvendes dermed til lærerlangtidslån. Licenser Der købes licenser for ca Disse licenser der giver adgang til faglige viden er meget omkostningskrævende men nødvendig, af hensyn til den faglige udvikling i University College Lillebælt Der vil være stigende aktivitet og behov for licenser til internationale og nationale artikel- og databaser, særligt for det sundhedsfaglige område. Det bør undersøges om der kan differentieres i forhold til adgang til databaser med fuldtekst. Med en differentiering kan der for eksempel opnås forskellighed, afhængig af hvad uddannelserne indskyder af tilkøb, udover for eksempel en grundydelse fra bibliotekerne. Anvendelse af biblioteksbudgettet Det samlede biblioteksbudget er foreslået til ca mio. kr. for alle afdelinger, heraf anvendes til lønninger og til køb af bøger, materialer, licenser, kursus for personalet, it-vedligeholdelse m.v.. Af de udgør bogkøb cirka og tidsskrifter , det vil sige at ca. 2 mio. kr. anvendes til papirbårne materialer. Den resterende del af budgettet, ca anvendes til den daglige drift af biblioteksområdet med 9 afdelinger. En sparsom dagligdag med store udfordringer på både vejledningsområdet og med de digitale mediers muligheder. 2

12 Af: Christian Wang, IT-Chef, UC Lillebælt ITA-budget2010 Hardware Udstyr Licens Omkostningstyper Aftale Abonn. Service Ekstern Konsulent Løn Honorar Øvrige typer Omkostninger NY praksis Afskrivning NY praksis Omkostninger GAMMEL praksis Afskrivning GAMMEL praksis OMK sum År AFSKR AFSKR sum År AFSKR AFSKR sum Noter Projektnr. 1 Infrastruktur Netværk 1 Fibernet Videreførelse af TDC-aftalen. 2 Sektornet UNI-C sikkerhedsløsning 3 Internet NAC sikkerheds/adgangskontrol til netværk Overvågningsystem netværk, sikrere drift 20 Servere 21 Servere, hardware Udvidelse af servere pga. flere systemer og dermed større driftbelastning Fra Netware til OES Support til netware udløber. Erstatningen hedder Windows eller OES 22 Servere, licenser Novell Hardware Udstyr Nilex Sum Exchange server NY afskr. sum SQL-licenser (pr. processor) GL afskr. sum WMware-aftale SMS-gateway, overvågning Zenworks 10 + Windows Overgang tilm nye versioner, og forberedelse af overgang til Windows 7 i stedet for Windows XP 29 Servere, øvrige (vedligehold, opgraderinger) Serverrum, andet 41 SAN Hardware Udvidelse af lagerkapacitet SAN Licenser årig licens 42 Antivirus/sikkerhed scan års licenser delt over 2 år CSA, antivirus/0 dags protection Nyt antivirus-system, afløser nuværende som udløber primo x gangs beløb. Skal erstatte vores nuværende aftale Mail sikkerhed Sikkerhed/VPN, rådgivning Schwitche Udskriftning af de gamle af vores schwitche Trådløst netværk Øget kapacitet på det samlede trådløse netværk på alle lokationer , hvis det indkøbes i Backup Køling Nødstrøm Overvågning og alamer Reservedele og reparationer Infrastruktur, øvrige PC'ere & tilhørende software Indeholder ikke mere omk. til printere 00 PC Hardware og udstyr stk-pris antal 1 Stationære PC'ere PC Hardware og udstyr 2 Bærbare PC'ere Sum PC fladskærme NY afskr. sum 0 4 Dockingstationer GL afskr. sum Tilbehør, småting Opgradering, RAM Specialudstyr PC Software, licenser og aftaler 21 Styresystem WindowsXP/Windows Kontorpakke Office ZenWorks-pakker og images Andre licenser PC'ere & tilhørende software, øvrige Telefoni Callcenter, centraler, omstillingsborde Callcenter licens/drift/service Telefoni, øvrige Fællessystemer KOPI/PRINT og printere er overført til Byugningsdrift (2009: ) 1 SIS Fronter, brugerlicenser Pr : licenser 22 Fronter, diskplads + features fx (SMS) GB 33 SIS-integration (ITAI) Aftale SIS-integration (ITAI) konsulent Fællessystemer, øvrige 5 IT-projekter IDM-projektet (KMD, Logica/views,..) Praktiksystem (softwarekomponenter) EasyIQ (Skemaer i Outlook og i Fronter) Skal evt. afholdes ultimo 2009 hvis vi få lov til det. 5 Bortskaffelse af elektronik-skrot Projekter, øvrige IT-Udvikling Udvikling af interne digitaliseringsløsninger. Området erstatter i budgettet den afsluttede it-udrulning! 1 Konsulentydelser, digitalisering Udviklingsomkostninger - aftaler Udviklingsomkostninger - konsulent IT-udvikling, øvrige Småanskaffelser Computer tilbehør AV/medier Bøger, tidsskrifter o.lign Kontormaterialer Småanskaffelser, øvrige Interne aktiviteter IT-sikkerhed Datakvalitet Brugertilfredshed (herunder internt køb af timer) Ydelseskatalog/SLA

13 21 Kommunikation Intern ITA-administration Annoncer, m.m Interne aktiviteter, øvrige Personale Løn og pension Inkl ½ årsløn+pension : Flexjob med 100% tilskud stopper medio Merarbejde/overarbejde Timelønnede Refusioner AER og flexjobbidrag Intern afregning af timer Kurser og videreuddannelse IT-specialviden Videreuddannelse Kørsel og rejseomkostninger Mobiltelefoner - samtaler Mobiltelefoner - køb Hjemme bredbåndsforbindelse Personalearrangementer, studieture Møder - internt Møder - eksternt Personale, øvrige 0 0 TOTALER Afskrivninger NY praksis Afskrivninger GAMMEL praksis ITA-budget 2010 OMK-2010 Afskr 2010 OMK-2010 Afskr Infrastruktur PC'ere & Printere Telefoni Fællessystemer IT-Projekter IT-Udvikling Småanskaffelser Interne aktiviteter Personale Afskrivninger 2010 og frem ½års afskr ½års afskr. Afskrivninger før ITA-budget 2009 OMK-2009 Afskr Infrastruktur PC'ere & Printere Telefoni Fællessystemer IT-Projekter IT-Udrulning Småanskaffelser Interne aktiviteter Personale Afskrivninger 2009 og frem ½års afskr. Afskrivninger før *) Fronter budget tillagt ITA-budgettet i 2009 (uden LHN's løndel) ITA-budget 2009, total *) NB! I 2009 er indregnet følgende (før tilførelse af Fronter-budgettet): -2 % buffer af ITA-total % besparelse af ITA-omkostninger Afskrivninger GAMMEL praksis

14 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw september 2009 Christian Wang, IT-Chef Indhold Udgangspunktet... 2 ITA kerneydelser... 2 ITA s kunder... 2 ITA s brugere... 2 Forventninger til ITA s ydelser og service... 3 ITA i ITA s overordnede udfordringer i 2010 afstemt med lederforum... 4 ITA-budgettets hovedområder... 5 ITA s indsatsområder i 2010 kommentarer til budgettet... 5 Fibernet... 5 Investeringer... 6 Øvrige kommentarer... 6 IT-omkostninger der afholdes udenfor ITA-budgettet... 7 Principper for indkøb af IT-udstyr... 8 Side 1 af 9

15 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Udgangspunktet ITA kerneydelser ITA er ansvarlig for og leverer UC Lillebælts digitale infrastruktur og tilhørende faciliteter, tjenester og services - med henblik på at understøtte vores kerneydelser: Uddannelse, undervisning og læring. ITA s kunder Direktionen Rektorer og ledere på alle vores uddannelser, U&V, EVU og CFU Alle stabschefer ITA s brugere Alle studerende Alle medarbejdere Kursister Medarbejdere hos eksterne samarbejdspartnere og i faglige netværk Gæster Side 2 af 9

16 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Forventninger til ITA s ydelser og service FORRETNINGSUNDERSTØTTELSE: Relevante og nyttige it-faciliteter, systemer, tjenester, software, og services til rådighed. SUPPORT: Venlig, hurtig, målrettet og problemløsende sagsbehandling og hjælp til brugerne, herunder effektiv kommunikation med brugere og interessenter. DRIFT: Høj oppetid, og dermed stor driftsstabilitet, på alle it-faciliteter og it-systemer. TILGÆNGELIGHED: Nem og fleksibel adgang til: o personlige it-redskaber o det interne fysiske netværk og internettet o fælles it-systemer, programmer og tjenester o data, dokumenter, filer og printfaciliteter INFORMATIONSSIKKERHED: Høj datakvalitet. VIDEN: Professionel it-rådgivning og it-projektdeltagelse/ledelse. UDVIKLING: Bidrage med innovation, innovative løsninger samt rationaliseringer via digitalisering. KOORDINERING: Effektiv administration og samarbejde med interessenter og brugere. EFFEKTIVITET: Høj værdi for it-pengene. Side 3 af 9

17 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw ITA i 2010 ITA s overordnede udfordringer i 2010 afstemt med lederforum Forud for budgetlægningen er følgende er afstemt med lederne: Overordnet for IT-Afdelingen 1. Stadig bedre drift, højere oppetid, færre driftsproblemer (overvågning, testmiljø, udviklingsmiljø,..) 2. Højere performance på netværket (også trådløst netværk), højere hastighed, hurtigere systemer, mindre ventetid ved pc erne: Nyt Fibernet (Forskningsnettet / GlobalConnect). 3. Hurtigere løsning af sager i IT-ServiceDesk en. 4. Bedre og grundigere forberedelse af implementeringen af evt. kommende nye itsystemer. 5. Bedre forventningsafstemning, og bedre dialog med koncernens interessenter IT-Forum, nyetableret. 6. Udviklingsberedskab til kommende digitaliseringsprojekter m.h.p. effektiviseringer og arbejdsbesparende rutiner. Overordnet for it-brugerne, uddannelserne og stabene Bedre informationssikkerhed: Højere datakvalitet: Oprydning i gamle data, nye og mere sikre arbejdsrutiner til sikring af datakvalitet (herunder IS-Projektet). Bedre udnyttelse af vores it-faciliteter: Højnelse af niveauet for medarbejdernes digitale kompetencer, især hos underviserne, dvs. øget fokus på den pædagogiske anvendelse af vores eksisterende it-faciliteter. Side 4 af 9

18 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw ITA-budgettets hovedområder Ovenstående tabel viser budgettet fordelt på hovedområder 1-9. Men tabellen viser også forskellen mellem den tidligere anvendte afskrivningsmodel og den model, der anvendes fremadrettet. Tidligere er indkøb af pc er mv. blevet afskrevet over 3 år og indkøb af servere over 5 år. Den tidligere afskrivningspraksis med tre år for computere skyldes, at der har været tale om større investeringer i forbindelse med fusionen og den deraf følgende it-mæssig udrulning. Men fremadrettet kan der typisk kun være tale om straks-afskrivninger, da det er enkeltstående maskiner, der udskiftes i organisationen i forbindelse med den løbende drift. I tabellen ovenfor fremgår forskellen mellem den tidligere og den fremtidige afskrivningspraksis. Det er udelukkende i forbindelse med indkøb af pc er og lignende (2), at der er en forskel. ITA s indsatsområder i 2010 kommentarer til budgettet Fibernet Forskningsnettet er i gang med at udarbejde tilbud på nyt fibernet mellem alle vores lokationer. Vi forventer at en aftale kan indgås før årsskiftet, forudsat at Forskningsnettets ydelse lever op til vores tekniske og performancemæssige krav. Prisen for Forskningsnettet forventes at blive mellem 1,20 og 1,33 mio kr / år. Der er budgetteret med 1,7 mio kr / år for TDC-aftalen. Side 5 af 9

19 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Investeringer Referencerne herunder er henvisninger til ITA-Budget2010 regnearket. Ref 1.4: IT-revisionens anbefalinger: Løsning for øget sikkerhed ved brugernes adgang til vores netværk og samlede infrastruktur, herunder periodisk skift af adgangskoder, løsning til gæstelogin på trådløst netværk. Ref 1.21: Udbygning af serverkapacitet pga øget belastning. Ref 1.23: Nyt operativsystem på pc ere og programdistribution på pc erne: Forberedelse og påbegyndelse af overgang fra WindowsXP+Zenworks7 til Windows7+Zenworks10 Ref 1.41: Udbygning af lagerplads (harddiskplads) pga øget belastning (bl.a. TeamShare) Ref 1.42: Vores gamle antivirus og antispam løsning skal udskiftes for at højne sikkerhedsniveauet og for at mindske antivirusbeskyttelsens belastning på vores netværkfaciliteter. Systemet består af hardware og software som skanner alt trafik på vores forbindelser. Ingen afledte udgifter de næste 3 år, bortset fra afskrivning. Ref 1.43: Nogle af vores gamle og udtjente switche skal udskiftes. Udskiftning af trådløse accesspoints for at øge kapaciteten på det trådløse netværk især til de studerende, som i højere og højere grad medbringer egne bærbare PC ere. Vi køber en ny type accesspoints med større kapacitet/rækkevidde end de gamle, i stedet for at sætte flere op af den gamle type derved sparer vi en del på ny kabling. NB! Vi kan spare små hvis vi må/kan indkøbe i oktober Ref 1.48: Overvågning + alarmer på hele infrastrukturen og vores vigtigste it-systemer. Ref 2.1-4: PC ere: I alt ca. 1500, levetid ca. 3 år, Udskiftning af 400 stk i 2010 (100 stationære og 300 bærbare). Straksafskrivning eller 3-års afskrivning? Øvrige kommentarer Licenser Generelle stigninger på serverlicenser, Novell, SIS, Fronter, Fronter-bruger-integration, osv. Platforme Alle Fronter-licenser og omkostninger er nu inde i ITA-budgettet Løsninger/digitaliseringsprojekter Ref 5.4: Skemaer i Outlook og i Fronter, EasyIQ, Digitalisering af udvalgte arbejdsrutioner i bl.a. PERS. Informationssikkerhed og datakvalitet til ekspertbistand ifbm informationssikkerhedsarbejdet, herunder opfølgning på ITrevisionens anbefalinger. Side 6 af 9

20 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Ikke længere på ITA-budgettet Overført til Bygningsområdet: Printere, P-Counter, PBS Eneste post tilbage på området Fastnettelefoni er til konsulentbistand. Budgetområdet IT-Udrulning (nr 6) erstattet af IT-Udvikling. De tager sig af IDM/brugeradministration og integration af brugerdata mellem systemer, læreruddannelsens nye praktiksystem, kommende digitaliseringsprojekter, datakvalitet, informationssikkerhed, m.m. Personale Uændret antal medarbejdere/årsværk. IT-lærling ansættes ultimo 2009, og vi ansætter én til ultimo Herefter har ITA to it-lærlinge, én førsteårslærling og én andenårslærling. Financieres via fællesområdet (?) Vores netværks- og telefoniekspert, som er på fleksjobordning med fuld refusion til UC Lillebælt, stopper medio Derfor er der afsat ½ årsværk ekstra på lønbudgettet i 2010, og dermed 1/1 ekstra årsværk fra og med IT-omkostninger der afholdes udenf or ITA-budgettet Fællesområdet Fastnettelefoni, dvs. Call-centre, telefoner samt bylinier og abonnementer og samtaleafgifter Bygningsområdet Kopimaskiner, printere og P-Counter. Fagsystemer Økonomienheden: Økonomisystem (Navision), licens og ekstern hosting og backup Ledelsessekretariatet: TeamShare (ESDH) licens. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA. Kommunikationsenheden: Composite CMS, licens og ekstern hosting og backup. Bibliotek: Integra, licens. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA.. Pure og WAYF licenser(?), begge eksterne. Øvrige særlige fagsystemer, fx: Sundhed-EVU s e-censor-system. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA.. Læreruddannelsens Praktiksystem. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA.. SkoleKom (Jelling/Skårup), eksternt. Radiografernes billede-systemer m.m., hvoraf nogle serviceres af ITA via ITA-budgettet. Side 7 af 9

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014. Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

HR-MUS-systemer i spil

HR-MUS-systemer i spil HR-MUS-systemer i spil Leverandør: ITAI/Innomate System/løsning/produkt: INNOMATE HR Se: http://www.innomate.com/dk/ (NB: Medarbejderplan er navnet på samme løsning skræddersyet til Erhvervsskolerne!)

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

PULS 2013 Information til medarbejdere

PULS 2013 Information til medarbejdere PULS 2013 Information til medarbejdere Oktober 2013 1 Information om PULS 2013 Nyt kapitel Denne vejledning er målrettet medarbejdere, der skal til PULS-samtale. PULS er ramme for performance-, udviklings-

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere