Dagsorden Lederforum. Dagsordenspunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Lederforum. Dagsordenspunkter"

Transkript

1 Dagsorden Lederforum Mødedato: Mandag den 26. oktober 2009 Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: F1.01 Journalnummer: Deltagere: Lederforum Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af 1.budgetudkast for de fællesfinansierede områder Multimediebeskatning Undervisningsmiljøvurderinger ved University College Lillebælt Udviklings- og kompetencedage Orientering og efterfølgende drøftelse af resultatlønskontrakterne for Meddelelser Eventuelt... 5 Side 1/5

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af 1.budgetudkast for de fællesfinansierede områder På økonomiseminaret i marts 2009 blev det besluttet, at budgettet for de fællesfinansierede områder skulle foreligge inden budgetterne for uddannelserne blev behandlet. Det blev ligeledes besluttet, at stabsfunktionen for Udvikling & Viden skulle finansieres fælles og der skulle ske en fælles finansiering af samarbejdsstrukturen mv. Det samlede budget for de fællesfinansierede områder udgør 53, 2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. mere end i Forskellen skyldes primært følgende forhold: Merudgifter til it med baggrund i ændret afskrivning, investering i serverkapacitet og sikkerhed omkring infrastrukturen Merudgifter på biblioteksområdet Udvidelse af staben for Udvikling & Viden Samarbejdsstrukturen som fællesfinansieret område mod tidligere finansieret af de (tilfældigt) implicerede. Budgettet har været drøftet på direktionsmødet den 20. oktober Med baggrund i usikkerheden omkring størrelsen af de fremtidige globaliseringsmidler og den konstaterede reduktion af fælles- og bygningstaxametrene med baggrund i det faldende studenteroptag i 2008 finder direktionen, at der ikke må ske nogen vækst i udgifterne på de fælles finansierede områder i forhold til de budgetterede udgifter i IT- og biblioteksområdet og Udvikling & Viden er blevet bedt om at komme med forslag til besparelser, som samlet beløber sig til 4,8 mio. kr. Oplægget til budget 2010 for de fælles finansierede områder drøftes med henblik på endelig fastlæggelse af niveau. Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag udkast til budget 2010 sammenholdt med budget 2009 (excel) Fælles omkostninger vedr. undervisning (word) Budgetbemærkninger fra it-, bibliotek og kommunikation Samlede budgetbemærkninger til budget 2010 for de fælles finansierede områder (til direktionens behandling) 3. Multimediebeskatning 2010 Som et led i regeringens skattepakke, er der med Forårspakke 2.0 sket en række ændringer der får betydning for de fleste lønmodtagere, bl.a. i form af generelle skattelettelser på indkomstskatten. Ét af elementerne i skattepakken er indførelse af multimediebeskatning med virkning fra 1. januar Beskatningen omfatter følgende udstyr en arbejdsgiver stiller til rådighed for en medarbejder: Side 2/5

3 Telefon (fastnet og/eller mobil) Computer med sædvanligt tilbehør Adgang til datakommunikation (internetforbindelse) Mange af UC Lillebælts medarbejdere har ét eller flere af disse til rådighed i forbindelse med udførelsen af deres jobfunktion. Det er derfor nødvendigt at afklare, hvorvidt den enkelte medarbejder er omfattet af reglerne eller ej. Reglerne, de skattemæssige konsekvenser og en foreslået praksis er beskrevet i vedlagte notat. Der er ligeledes vedlagt beregningseksempler på forskellige indtægter, som viser de økonomiske konsekvenser af skattepakken. Det indstilles at lederforum drøfter oplægget til håndtering af multimediebeskatningen forud for behandlingen på HSU mødet d. 2. November 2009 Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Bilag 3.4 Notat om Multimediebeskatning i University College Lillebælt Beregningseksempel for 2010 på forskellige indtægtsgrupper Tro- og love erklæring (Mobiltelefon anvendes kun i arbejdstiden) Tro- og love erklæring (Bærbar pc anvendes kun i arbejdstiden) 4. Undervisningsmiljøvurderinger ved University College Lillebælt For UC Lillebælt skal der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering. Udarbejdelse af en undervisningsmiljøvurdering er lovpligtig. Undervisningsmiljøvurderingen skal udarbejdes inden udgangen af Der er på de enkelte uddannelser tidligere foretaget undervisningsmiljøvurderinger, de ældste er foretaget i foråret 2004 og de seneste i foråret Der ønskes på mødet en drøftelse af hvordan processen i forbindelse med udarbejdelse af en undervisningsmiljøvurdering bedst tilrettelægges for at sikre at udkommet af undersøgelsen er brugbart. Rektor har det formelle ansvar for undervisningsmiljøvurderingen. Undersøgelsen tænkes forankret i HSi suppleret med studenterrepræsentanter. Studierektorerne har ansvaret for gennemførelsen af undervisningsmiljøundersøgelserne. På baggrund af voldsomme krisesituationer på uddannelsesinstitutioner i udlandet har Undervisningsministeriet udarbejdet en vejledning ift. Forebyggelse og håndtering af krisesituationer. UC Lillebælt skal udarbejde en vejledning for hvordan kriser håndteres. Første led heri vil være en kortlægning af allerede eksisterende politikker og vejledninger. Det indstilles, at lederforum drøfter, hvordan undervisningsmiljøvurderingen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, således der kommer størst mulig udbytte ud af undersøgelsen og den samtidig kan gennemføres inden udgangen af Side 3/5

4 der udarbejdes et administrativt oplæg til kriseberedskab, der bygger på eksisterende politikker og vejledninger der i øjeblikket er gældende i organisationen Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Oversigt over undervisningsmiljøvurderinger gennemført på UC Lillebælt Notat om lovgrundlag for undervisningsmiljøvurdering Sikkerhed og kriseberedskab 5. Udviklings- og kompetencedage I UC Lillebælts nuværende ferie- fridagspolitik er der indlagt udviklingsdagde 2 dage årligt. Der har hersket en del forvirring omkring målgruppen for arrangementerne og hvor anvaret for afviklingen af de forskellige typer arrangementer var placeret. Ledelsessekretariatet har på baggrund af de foreløbige erfaringer med udviklingsdagene udarbejdet et revideret oplæg der nu forelægges lederforum til drøftelse. Udover at præcisere målgruppen og hvem der er ansvarlige for afviklingen af udviklingsdagene introduceres som noget nyt et forslag om at gennemføre en årlig TAP dag. I det vedlagte notat er forslaget nærmere beskrevet. Det indstilles at drøfter det udarbejdede forslag til præcisering af formål, målgruppe og ansvarlige for afvikling af udviklingsdagene. Bilag 5.1 Oplæg til præcisering af udviklingsdage 6. Orientering og efterfølgende drøftelse af resultatlønskontrakterne for 2010 I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 10. September 2009, er der udarbejdet resultatlønskontrakt for rektor. Den indgåede kontrakt vedlægges som bilag. Erik Knudsen vil gennemgå indholdselementerne og orientere om den videre proces for indgåelse af øvrige resultatlønskontrakter. Til orientering og efterfølgende drøftelse. Bilag 6.1 Rektors resultatlønskontrakt fro Meddelelser Vision Vision 2015 behandles på HSU møde d. 2. November (se dagsordenspunkt i bilag) hvor HSU har muligheden for at komme med input før den endelige behandling i HSU d. 7 dec og bestyrelsen d. 16. Dec Side 4/5

5 - På Lederforum d. 30. Nov 2009,. forventes vision 2015 at være tæt på den færdige version og vil blive fremlagt. Vær opmærksom på Lederforums deadline d. 24. November 2009 for indlevering af kommentarer fra uddannelsesudvalg samt faglige strategier. Såfremt dele af det foreligger færdigt før, må I meget gerne fremsende til Ledelsessekretariatet, grundet de tætte deadlines. Fremsend venligst til Trine Wittenhoff Hvistendahl mail: Mødekalender for 2010 Der er udarbejdet ny mødeplan for 2010 Det indstilles at Lederforum tager punkterne til efterretning. Bilag 7.1 Dagsordenspunkt til Vision 2015 Bilag 7.2 Mødeplan Eventuelt Side 5/5

6 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 1. udkast til budget 2010 sammenholdt med budget 2009 Fælles omkostninger vedr. undervisning Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Fællesomk vedr HSU Fælles IT Fronter Kommunikation Fælles udviklingsprojekter Bibliotek U & V stab International enhed Fællestillidsrep. m.m. vedr. undervisning År 2010 Omsætning Omkostninger Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger Besparelseskrav Afdelingsresultat efter besparelseskrav og før fordelte fællesomkostninger År 2009 Omsætning Omkostninger Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger Forskel Omsætning Omkostninger Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger Afdelingsresultat efter besparelseskrav og før fordelte fællesomkostninger Noter I budget 2009 indgik U & V stab og international enhed ikke under fælles omkostninger vedr. undervisning. For sammenligneligheden skyld indgår der også omkostninger vedrørende disse ansvarsområder i ovennævnte oversigt for Der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen for

7 University College Lillebælt Fælles omkostninger vedrørende undervisning Omfatter IT (herunder Fronter), Kommunikation, Bibliotek, U & V stab, international enhed, fællesomkostninger vedrørende HSU m.m. samt gage m.m. til 2 medarbejdere beskæftiget med særlige opgaver (udviklingsprojekter). Udgangspunktet er at omkostninger indenfor nævnte områder i budget 2010 ikke må/bør overstige omkostningerne indenfor samme områder i budget På baggrund af 1. udkast til budget 2010 betyder dette besparelseskrav, som følger (tkr.): IT inkl. Fronter Bibliotek 315 U & V stab I alt Fællesomkostninger vedrørende HSU m.m. er ny i forhold til I store træk modsvares disse omkostninger af indtægter (intern timeafregning) på de afdelinger, som stiller medarbejderressourcerne til rådighed for aktiviteterne. Besparelseskravene fremgår ligeledes af vedlagte oversigt. Fælles adm. og ledelse samt bygningsdrift Omfatter omkostninger til direktion, ledelsessekretariat, økonomi- og personaleafdeling, herunder elever, fælles administration, egne kantiner samt bygningsdrift. Udgangspunktet er at omkostningerne indenfor nævnte områder i budget 2010 ikke må/bør overstige omkostningerne indenfor samme områder i budget Omkostningerne i 1. udkast til budget 2010 er større end i budget Der skal findes besparelser svarende til forskellen. Indtægterne indenfor områderne (fællestaxameter, institutionstilskud, bygningstaxameter samt beregnede tilskud fra EVU, CFU og Mediasyd) er mindre i 1. udkast til budget 2010 end i budget Forskellen skal i størst muligt omfang søges kompenseret ved besparelser. 20. oktober 2009

8 Notat Afdeling/enhed: Kommunikationsenheden Oprettelsesdato: 01-okt-2009 Udarbejdet af: NIJS/aksa Journalnummer: - Dokumentnavn: Bilag KE baggrund for budget Baggrund budget 09 Budget Baggrund for budget Budgetoplægget er udarbejdet ud fra erfaringer fra regnskabsåret 2008 og Budgettet er primært baseret på driftsudgifter og kun i mindre grad udviklingsopgaver som beskrevet i Kommunikationsenhedens ydelseskatalog over services og interne kunder (vedlagt som bilag). Budgettet afspejler en hel generel prioritering af Kommunikationsenhedens opgaver i årene , nemlig en udvikling i retning af flere studerende som aktive i rekruttering og markedsføring, flere events og 1:1 -møder, mens den traditionelle annoncering reduceres til et minimum. Det forudsættes, at eventuelle fusioner med erhvervsakademierne rummer selvstændig pulje til afledte kommunikationsopgaver design, web, branding etc. I budgettet for årene er ikke medtaget udgifter til følgende, større projekter og udviklingsopgaver: ucl.dk version 2.0 udgift i 2010: kr. udgift i 2011: kr. Branding af Niels Bohrs Alle: kampagner, event og åbningsfest udgift i 2012: kr. udgift i 2013: kr. Fælles UC Lillebælt studenterevent/festival udgift i 2011: kr. udgift i 2013: kr. Endelig er det fortsat en overordnet præmis, at: Udgifter på kommunikationsområdet forudgående er godkendt eller igangsat af kommunikationsenheden. Side 1/2

9 2. Budgetforslag : Kommunikation Løn ,- Web/IT ,- Drift og tilpasning på web og tekniske løsninger til internet, intranet, Ajour, eksterne sites (facebook mv.) Presse/Intern kommunikation/medietræning ,- Konsulentydelse, interne tryksager/formidling, møder Markedsføring ,- Filmproduktion radioreklamer annoncering på web, print, radio, biograf etc. plakater postkort banner Messer/Events ,- Studenterkorps stand/dekoration opbygning materialer Merchandise ,- Hand outs til events messer tøj til hjælperbrug m.v. Sponsoraktiviteter ,- GOG aktiviteter HC Andersen løb Jelling Musikfestival Lillebælt halvmaraton m.v. Publikationer/brochurer ,- Grafisk produktion katalogproduktion m.v. Diverse kurser konferencer materialekøb ,- I alt ,- Side 2/2

10 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT BUDGETOPLYSNING ANSVARSBETEGNELSE - Bibliotek Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Taxameterindtægter og jobcentre Salg af varer og tj.ydelser, gebyrindtægter Husleje og leasing m.v Køb af interne timer Salg af interne timer Lønomkostninger og -refusioner Af- og nedskrivninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Finansielle indtægter og omkostninger I alt Bemærkninger: Ansvarsområde: 5120 Bibliotek Hovedopgaver og -aktiviteter: Udvikling og formidling af informations- og vidensressourcer Lånervejledning og -betjening Undervisning i informationskompetencer Drift Udvikling på området: Aktivitetsniveauet uændret Budgetlægningen for 2010 på biblioteksområdet, betyder at bibliotekerne opretholder aktivitetsniveau som i 2009, men med de tilretninger der er en følge af løn- og prisstigninger. Besparelser på biblioteksområdet Biblioteksområdet har inden for de seneste 2 år foretaget besparelser svarende til 2,5 stilling, i budgetlægning for 2009 var det estimeret lønomkostninger på , i budget 2010 er lønomkostningerne yderligere reduceret og trods lønstigning holdes de på i Ønskes yderligere besparelser gennemført, kan dette kun ske ved reduktion i de to største poster, lønbudgettet eller bog- og licensbudgettet. Det vurderes at driftsomkostningerne kun vanskeligt, og med nogen større virkning kan reduceres, hvilket betyder yderligere personalereduktion er den eneste mulighed. Teknologisk udvikling I lighed med den almindelige samfundsudvikling spiller den globale adgang til viden en stigende rolle. Hvad angår professionsfaglige specifik viden er tilgængeligheden dog begrænset af store internationale forlag der har licensrettigheder, især til den mest attraktive viden. Licenser er meget omkostningskrævende og samtidig nødvendige af hensyn til at kunne disponere over den seneste viden. Dette gør sig i særlig grad gældende på sund- 1

11 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT BUDGETOPLYSNING ANSVARSBETEGNELSE - Bibliotek hedsområdet. Skal alle ønsker imødekommes, og databaserne være opdateret vil omkostninger øges med ca kr. Nye arbejdsopgaver Mangfoldigheden og mængden af faglig netbaseret viden og information betyder at vejlednings- og rådgivningen har forandret karakter de senere år. Bibliotekarisk arbejde er i dag langt mere orienteret om navigation i videnkaos, og udvikling af de studerendes informationskompetencer hvilket fordrer øget behov for personale. Budgetmæssige udfordringer: Bogindkøb Det er i budgettet for 2010 regnet med omkostninger til langtidslærerlån på ud af et samlet bogindkøb på Lidt under en 1/3 af bogkontoen anvendes dermed til lærerlangtidslån. Licenser Der købes licenser for ca Disse licenser der giver adgang til faglige viden er meget omkostningskrævende men nødvendig, af hensyn til den faglige udvikling i University College Lillebælt Der vil være stigende aktivitet og behov for licenser til internationale og nationale artikel- og databaser, særligt for det sundhedsfaglige område. Det bør undersøges om der kan differentieres i forhold til adgang til databaser med fuldtekst. Med en differentiering kan der for eksempel opnås forskellighed, afhængig af hvad uddannelserne indskyder af tilkøb, udover for eksempel en grundydelse fra bibliotekerne. Anvendelse af biblioteksbudgettet Det samlede biblioteksbudget er foreslået til ca mio. kr. for alle afdelinger, heraf anvendes til lønninger og til køb af bøger, materialer, licenser, kursus for personalet, it-vedligeholdelse m.v.. Af de udgør bogkøb cirka og tidsskrifter , det vil sige at ca. 2 mio. kr. anvendes til papirbårne materialer. Den resterende del af budgettet, ca anvendes til den daglige drift af biblioteksområdet med 9 afdelinger. En sparsom dagligdag med store udfordringer på både vejledningsområdet og med de digitale mediers muligheder. 2

12 Af: Christian Wang, IT-Chef, UC Lillebælt ITA-budget2010 Hardware Udstyr Licens Omkostningstyper Aftale Abonn. Service Ekstern Konsulent Løn Honorar Øvrige typer Omkostninger NY praksis Afskrivning NY praksis Omkostninger GAMMEL praksis Afskrivning GAMMEL praksis OMK sum År AFSKR AFSKR sum År AFSKR AFSKR sum Noter Projektnr. 1 Infrastruktur Netværk 1 Fibernet Videreførelse af TDC-aftalen. 2 Sektornet UNI-C sikkerhedsløsning 3 Internet NAC sikkerheds/adgangskontrol til netværk Overvågningsystem netværk, sikrere drift 20 Servere 21 Servere, hardware Udvidelse af servere pga. flere systemer og dermed større driftbelastning Fra Netware til OES Support til netware udløber. Erstatningen hedder Windows eller OES 22 Servere, licenser Novell Hardware Udstyr Nilex Sum Exchange server NY afskr. sum SQL-licenser (pr. processor) GL afskr. sum WMware-aftale SMS-gateway, overvågning Zenworks 10 + Windows Overgang tilm nye versioner, og forberedelse af overgang til Windows 7 i stedet for Windows XP 29 Servere, øvrige (vedligehold, opgraderinger) Serverrum, andet 41 SAN Hardware Udvidelse af lagerkapacitet SAN Licenser årig licens 42 Antivirus/sikkerhed scan års licenser delt over 2 år CSA, antivirus/0 dags protection Nyt antivirus-system, afløser nuværende som udløber primo x gangs beløb. Skal erstatte vores nuværende aftale Mail sikkerhed Sikkerhed/VPN, rådgivning Schwitche Udskriftning af de gamle af vores schwitche Trådløst netværk Øget kapacitet på det samlede trådløse netværk på alle lokationer , hvis det indkøbes i Backup Køling Nødstrøm Overvågning og alamer Reservedele og reparationer Infrastruktur, øvrige PC'ere & tilhørende software Indeholder ikke mere omk. til printere 00 PC Hardware og udstyr stk-pris antal 1 Stationære PC'ere PC Hardware og udstyr 2 Bærbare PC'ere Sum PC fladskærme NY afskr. sum 0 4 Dockingstationer GL afskr. sum Tilbehør, småting Opgradering, RAM Specialudstyr PC Software, licenser og aftaler 21 Styresystem WindowsXP/Windows Kontorpakke Office ZenWorks-pakker og images Andre licenser PC'ere & tilhørende software, øvrige Telefoni Callcenter, centraler, omstillingsborde Callcenter licens/drift/service Telefoni, øvrige Fællessystemer KOPI/PRINT og printere er overført til Byugningsdrift (2009: ) 1 SIS Fronter, brugerlicenser Pr : licenser 22 Fronter, diskplads + features fx (SMS) GB 33 SIS-integration (ITAI) Aftale SIS-integration (ITAI) konsulent Fællessystemer, øvrige 5 IT-projekter IDM-projektet (KMD, Logica/views,..) Praktiksystem (softwarekomponenter) EasyIQ (Skemaer i Outlook og i Fronter) Skal evt. afholdes ultimo 2009 hvis vi få lov til det. 5 Bortskaffelse af elektronik-skrot Projekter, øvrige IT-Udvikling Udvikling af interne digitaliseringsløsninger. Området erstatter i budgettet den afsluttede it-udrulning! 1 Konsulentydelser, digitalisering Udviklingsomkostninger - aftaler Udviklingsomkostninger - konsulent IT-udvikling, øvrige Småanskaffelser Computer tilbehør AV/medier Bøger, tidsskrifter o.lign Kontormaterialer Småanskaffelser, øvrige Interne aktiviteter IT-sikkerhed Datakvalitet Brugertilfredshed (herunder internt køb af timer) Ydelseskatalog/SLA

13 21 Kommunikation Intern ITA-administration Annoncer, m.m Interne aktiviteter, øvrige Personale Løn og pension Inkl ½ årsløn+pension : Flexjob med 100% tilskud stopper medio Merarbejde/overarbejde Timelønnede Refusioner AER og flexjobbidrag Intern afregning af timer Kurser og videreuddannelse IT-specialviden Videreuddannelse Kørsel og rejseomkostninger Mobiltelefoner - samtaler Mobiltelefoner - køb Hjemme bredbåndsforbindelse Personalearrangementer, studieture Møder - internt Møder - eksternt Personale, øvrige 0 0 TOTALER Afskrivninger NY praksis Afskrivninger GAMMEL praksis ITA-budget 2010 OMK-2010 Afskr 2010 OMK-2010 Afskr Infrastruktur PC'ere & Printere Telefoni Fællessystemer IT-Projekter IT-Udvikling Småanskaffelser Interne aktiviteter Personale Afskrivninger 2010 og frem ½års afskr ½års afskr. Afskrivninger før ITA-budget 2009 OMK-2009 Afskr Infrastruktur PC'ere & Printere Telefoni Fællessystemer IT-Projekter IT-Udrulning Småanskaffelser Interne aktiviteter Personale Afskrivninger 2009 og frem ½års afskr. Afskrivninger før *) Fronter budget tillagt ITA-budgettet i 2009 (uden LHN's løndel) ITA-budget 2009, total *) NB! I 2009 er indregnet følgende (før tilførelse af Fronter-budgettet): -2 % buffer af ITA-total % besparelse af ITA-omkostninger Afskrivninger GAMMEL praksis

14 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw september 2009 Christian Wang, IT-Chef Indhold Udgangspunktet... 2 ITA kerneydelser... 2 ITA s kunder... 2 ITA s brugere... 2 Forventninger til ITA s ydelser og service... 3 ITA i ITA s overordnede udfordringer i 2010 afstemt med lederforum... 4 ITA-budgettets hovedområder... 5 ITA s indsatsområder i 2010 kommentarer til budgettet... 5 Fibernet... 5 Investeringer... 6 Øvrige kommentarer... 6 IT-omkostninger der afholdes udenfor ITA-budgettet... 7 Principper for indkøb af IT-udstyr... 8 Side 1 af 9

15 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Udgangspunktet ITA kerneydelser ITA er ansvarlig for og leverer UC Lillebælts digitale infrastruktur og tilhørende faciliteter, tjenester og services - med henblik på at understøtte vores kerneydelser: Uddannelse, undervisning og læring. ITA s kunder Direktionen Rektorer og ledere på alle vores uddannelser, U&V, EVU og CFU Alle stabschefer ITA s brugere Alle studerende Alle medarbejdere Kursister Medarbejdere hos eksterne samarbejdspartnere og i faglige netværk Gæster Side 2 af 9

16 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Forventninger til ITA s ydelser og service FORRETNINGSUNDERSTØTTELSE: Relevante og nyttige it-faciliteter, systemer, tjenester, software, og services til rådighed. SUPPORT: Venlig, hurtig, målrettet og problemløsende sagsbehandling og hjælp til brugerne, herunder effektiv kommunikation med brugere og interessenter. DRIFT: Høj oppetid, og dermed stor driftsstabilitet, på alle it-faciliteter og it-systemer. TILGÆNGELIGHED: Nem og fleksibel adgang til: o personlige it-redskaber o det interne fysiske netværk og internettet o fælles it-systemer, programmer og tjenester o data, dokumenter, filer og printfaciliteter INFORMATIONSSIKKERHED: Høj datakvalitet. VIDEN: Professionel it-rådgivning og it-projektdeltagelse/ledelse. UDVIKLING: Bidrage med innovation, innovative løsninger samt rationaliseringer via digitalisering. KOORDINERING: Effektiv administration og samarbejde med interessenter og brugere. EFFEKTIVITET: Høj værdi for it-pengene. Side 3 af 9

17 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw ITA i 2010 ITA s overordnede udfordringer i 2010 afstemt med lederforum Forud for budgetlægningen er følgende er afstemt med lederne: Overordnet for IT-Afdelingen 1. Stadig bedre drift, højere oppetid, færre driftsproblemer (overvågning, testmiljø, udviklingsmiljø,..) 2. Højere performance på netværket (også trådløst netværk), højere hastighed, hurtigere systemer, mindre ventetid ved pc erne: Nyt Fibernet (Forskningsnettet / GlobalConnect). 3. Hurtigere løsning af sager i IT-ServiceDesk en. 4. Bedre og grundigere forberedelse af implementeringen af evt. kommende nye itsystemer. 5. Bedre forventningsafstemning, og bedre dialog med koncernens interessenter IT-Forum, nyetableret. 6. Udviklingsberedskab til kommende digitaliseringsprojekter m.h.p. effektiviseringer og arbejdsbesparende rutiner. Overordnet for it-brugerne, uddannelserne og stabene Bedre informationssikkerhed: Højere datakvalitet: Oprydning i gamle data, nye og mere sikre arbejdsrutiner til sikring af datakvalitet (herunder IS-Projektet). Bedre udnyttelse af vores it-faciliteter: Højnelse af niveauet for medarbejdernes digitale kompetencer, især hos underviserne, dvs. øget fokus på den pædagogiske anvendelse af vores eksisterende it-faciliteter. Side 4 af 9

18 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw ITA-budgettets hovedområder Ovenstående tabel viser budgettet fordelt på hovedområder 1-9. Men tabellen viser også forskellen mellem den tidligere anvendte afskrivningsmodel og den model, der anvendes fremadrettet. Tidligere er indkøb af pc er mv. blevet afskrevet over 3 år og indkøb af servere over 5 år. Den tidligere afskrivningspraksis med tre år for computere skyldes, at der har været tale om større investeringer i forbindelse med fusionen og den deraf følgende it-mæssig udrulning. Men fremadrettet kan der typisk kun være tale om straks-afskrivninger, da det er enkeltstående maskiner, der udskiftes i organisationen i forbindelse med den løbende drift. I tabellen ovenfor fremgår forskellen mellem den tidligere og den fremtidige afskrivningspraksis. Det er udelukkende i forbindelse med indkøb af pc er og lignende (2), at der er en forskel. ITA s indsatsområder i 2010 kommentarer til budgettet Fibernet Forskningsnettet er i gang med at udarbejde tilbud på nyt fibernet mellem alle vores lokationer. Vi forventer at en aftale kan indgås før årsskiftet, forudsat at Forskningsnettets ydelse lever op til vores tekniske og performancemæssige krav. Prisen for Forskningsnettet forventes at blive mellem 1,20 og 1,33 mio kr / år. Der er budgetteret med 1,7 mio kr / år for TDC-aftalen. Side 5 af 9

19 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Investeringer Referencerne herunder er henvisninger til ITA-Budget2010 regnearket. Ref 1.4: IT-revisionens anbefalinger: Løsning for øget sikkerhed ved brugernes adgang til vores netværk og samlede infrastruktur, herunder periodisk skift af adgangskoder, løsning til gæstelogin på trådløst netværk. Ref 1.21: Udbygning af serverkapacitet pga øget belastning. Ref 1.23: Nyt operativsystem på pc ere og programdistribution på pc erne: Forberedelse og påbegyndelse af overgang fra WindowsXP+Zenworks7 til Windows7+Zenworks10 Ref 1.41: Udbygning af lagerplads (harddiskplads) pga øget belastning (bl.a. TeamShare) Ref 1.42: Vores gamle antivirus og antispam løsning skal udskiftes for at højne sikkerhedsniveauet og for at mindske antivirusbeskyttelsens belastning på vores netværkfaciliteter. Systemet består af hardware og software som skanner alt trafik på vores forbindelser. Ingen afledte udgifter de næste 3 år, bortset fra afskrivning. Ref 1.43: Nogle af vores gamle og udtjente switche skal udskiftes. Udskiftning af trådløse accesspoints for at øge kapaciteten på det trådløse netværk især til de studerende, som i højere og højere grad medbringer egne bærbare PC ere. Vi køber en ny type accesspoints med større kapacitet/rækkevidde end de gamle, i stedet for at sætte flere op af den gamle type derved sparer vi en del på ny kabling. NB! Vi kan spare små hvis vi må/kan indkøbe i oktober Ref 1.48: Overvågning + alarmer på hele infrastrukturen og vores vigtigste it-systemer. Ref 2.1-4: PC ere: I alt ca. 1500, levetid ca. 3 år, Udskiftning af 400 stk i 2010 (100 stationære og 300 bærbare). Straksafskrivning eller 3-års afskrivning? Øvrige kommentarer Licenser Generelle stigninger på serverlicenser, Novell, SIS, Fronter, Fronter-bruger-integration, osv. Platforme Alle Fronter-licenser og omkostninger er nu inde i ITA-budgettet Løsninger/digitaliseringsprojekter Ref 5.4: Skemaer i Outlook og i Fronter, EasyIQ, Digitalisering af udvalgte arbejdsrutioner i bl.a. PERS. Informationssikkerhed og datakvalitet til ekspertbistand ifbm informationssikkerhedsarbejdet, herunder opfølgning på ITrevisionens anbefalinger. Side 6 af 9

20 IT-Afdelingen ITA-budget notat Bilag ITA budgetbemærkninger ita-budget2010-notat14_cw Ikke længere på ITA-budgettet Overført til Bygningsområdet: Printere, P-Counter, PBS Eneste post tilbage på området Fastnettelefoni er til konsulentbistand. Budgetområdet IT-Udrulning (nr 6) erstattet af IT-Udvikling. De tager sig af IDM/brugeradministration og integration af brugerdata mellem systemer, læreruddannelsens nye praktiksystem, kommende digitaliseringsprojekter, datakvalitet, informationssikkerhed, m.m. Personale Uændret antal medarbejdere/årsværk. IT-lærling ansættes ultimo 2009, og vi ansætter én til ultimo Herefter har ITA to it-lærlinge, én førsteårslærling og én andenårslærling. Financieres via fællesområdet (?) Vores netværks- og telefoniekspert, som er på fleksjobordning med fuld refusion til UC Lillebælt, stopper medio Derfor er der afsat ½ årsværk ekstra på lønbudgettet i 2010, og dermed 1/1 ekstra årsværk fra og med IT-omkostninger der afholdes udenf or ITA-budgettet Fællesområdet Fastnettelefoni, dvs. Call-centre, telefoner samt bylinier og abonnementer og samtaleafgifter Bygningsområdet Kopimaskiner, printere og P-Counter. Fagsystemer Økonomienheden: Økonomisystem (Navision), licens og ekstern hosting og backup Ledelsessekretariatet: TeamShare (ESDH) licens. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA. Kommunikationsenheden: Composite CMS, licens og ekstern hosting og backup. Bibliotek: Integra, licens. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA.. Pure og WAYF licenser(?), begge eksterne. Øvrige særlige fagsystemer, fx: Sundhed-EVU s e-censor-system. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA.. Læreruddannelsens Praktiksystem. På ITA-budgettet: Systemet hostes backes up af ITA.. SkoleKom (Jelling/Skårup), eksternt. Radiografernes billede-systemer m.m., hvoraf nogle serviceres af ITA via ITA-budgettet. Side 7 af 9

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Vejledning om multimediebeskatning

Vejledning om multimediebeskatning Vejledningen er udarbejdet af Sundhedskartellets sekretariat i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten 1. januar 2010 Vejledning om multimediebeskatning Det helt centrale spørgsmål er, om du som

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Fredag den 11. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen Mødelokale: Mødelokale 2 Medlemmer Afbud Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Mødereferat Lederforum

Mødereferat Lederforum Mødereferat Lederforum Mødedato: Mandag den 17. august 2009 Mødested: Journalnummer: 0200-409-2009 Til stede Fraværende Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Keld Vorup, Søren

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 16-jul-2009 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: 67798.(Gældende) Lokalaftale for TAP (1.jan.2010).doc Lokalaftale for det Teknisk Administrative

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 13 november 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 1430 Afdeling/enhed Forskning og innovation Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

1. Retningslinjer for navne og navngivning

1. Retningslinjer for navne og navngivning Notat Afdeling/enhed HR og kommunikation, Vejle Oprettelsesdato 28-nov-2013 Udarbejdet af Nina Skriver Dahl Journalnummer Dokumentnavn 330636.Retningslinjer for navngivning (endelig).docx Dokumentnummer

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere