RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET."

Transkript

1 2012 Rammerne for det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Kernehuset. RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

2 Indhold Kernehusets grundlæggende opgave:... 3 Kernehusets opbygning:... 3 Kernehusets værdigrundlag:... 4 De seks læreplanstemaer for vuggestuen og børnehaven:... 6 Børn med særlige behov: Design og æstetiske læreprocesser: Børnemiljø: Dokumentation og evaluering: Bestyrelsen og læreplansarbejdet

3 Kernehusets grundlæggende opgave: Det pædagogiske arbejde og udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner i Daginstitutionen Kernehuset tager udgangspunkt i dagtilbudslovens bestemmelser. Her står der, at læreplanen skal udarbejdes så der gives rum for barnets leg, læring og udvikling, og der skal tages højde for børnegruppens sammensætning. Børneområdet i Kolding kommune har udarbejdet en ramme for, hvad der overordnet skal kendetegne det professionelle arbejde med børns trivsel, læring og udvikling. Denne ramme består af: 10 værdier, der omkranser det pædagogiske arbejde med børns trivsel og udvikling. En overordnet forståelse af læring. Overordnede Læringsmål i forhold til de seks læreplanstemaer. Overordnede retningslinjer i forhold til: o Børn med særlige læringsbehov o Læringsmiljøet o Dokumentation og evaluering. Kernehusets opbygning: Vi er en institution der pt. rummer 12 vuggestuebørn, der alle går på én stue, og 57 børnehavebørn fordelt på 4 stuer. Der er 15 fastansatte personaler, én lønnet studerende, og en køkkenassistent, der også har medhjælper timer i vuggestuen. Vi er midt i en mindre ombygning idet vi pr. ca. 1. april 2012 skal kunne rumme 24 vuggestuebørn, fordelt på 2 stuer og 52 børnehavebørn, fordelt på 3 stuer. Institutionen ligger i Nr. Bjert ved Kolding. Vi har gå afstand til skoven, markerne, grønne områder og stranden, som vi bruger flittigt i forhold til institutionens daglige pædagogiske arbejde. Vi har en ugentlig åbningstid på 50,50 time, mandag-torsdag kl og fredag kl Den daglige ledelse består af Ragnhild Kienle, leder, og Carsten Christensen, souschef. De varetager den daglige ledelse og driften af institutionen i overensstemmelse med Kolding Kommunes retningslinjer. Kernehuset samarbejder med Børne- og uddannelsesforvaltningen, Pædagogisk- psykologisk rådgivning (PPR), pladsanvisningen og støttepædagogkorpset. Desuden arbejder vi sammen med institutionerne og skolerne i området. Vi modtager studerende fra UC-syd, og samarbejder med forskellige job aktører omkring personale i løntilskud. De økonomiske rammer er fastlagt af kommunen. Dette betyder, at vi har et driftsbudget som vi har delvis råderet over, og at de børnerelaterede udgifter prioriteres efter behov og ønsker fra de ansatte. 3

4 Kernehusets værdigrundlag: I Kernehuset leger man sig klog. I daginstitutionen Kernehuset arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor leg og læring, trivsel og rummelighed er i højsædet. Vi ønsker i dagligdagen at børnene mødes af anerkendende voksne. Hos os betyder det: At vi ser, hører, møder og respekterer barnet der, hvor det er. At barnet møder tydelige og professionelle voksne. At vi har en åben og konstruktiv dialog i forhold til børn, forældre og personale. Det opleves ved at: Vi iagttager og ser barnet. Vi lytter til det barnet fortæller. Vi respekterer forskellighed. Vi er tydelige i forhold til hvad der er forældrenes ansvar og hvad der er institutionens ansvar. Vi arbejder målrettet med leg og læring. Hos os betyder det: At barnet har plads til udfoldelse At vi tilbyder et udfordrende miljø ude som inde, hvor barnet har mulighed for at bruge sin fantasi, kreativitet og sansning. At barnet oplever alderssvarende aktiviteter. At barnet har mulighed for at lege frit uden voksenstyring. At vi tilbyder legetøj der er udviklende, inspirerende og tilgængeligt. At barnet gennem tiden i daginstitutionen udvikles og gøres skoleparat. Det opleves ved at: At vi bruger institutionen ude som inde. Børnene deles op i grupper, hvor der målrettet arbejdes med læreplanstemaerne. Børnene tager på ture i større eller mindre grupper. 4

5 Børnene deles af og til op i mindre grupper, hvor der er tid til fordybelse og kreativitet. Vi arbejder i ABC klub, hvor børnene understøttes i interessen i at fordybe sig, og arbejde med tal og bogstaver. For os er det vigtigt at barnets trivsel er i fokus. Hos os betyder det: At der er plads til at lege og fordybe sig. At barnet lærer at knytte venskaber. At der er en god voksenkontakt At barnet bliver set, hørt og mødt. At barnet anerkendes for den det er. At barnet udvikler mod til at sige til og fra. At barnet tør vise følelser. At barnet møder udfordringer Det opleves ved at: Vi ser børnene er glade og tillidsfulde Børnene tør gå ind og ud af fællesskaber Børnene tør sige til og fra Børnene viser initiativ Børnene bruger deres fantasi og kreativitet. Det er for os vigtigt, at vi udviser rummelighed. Hos os betyder det: At børn og voksne er åbne og anerkendende At børn og voksne ser muligheder. At børn og voksne er tolerante overfor forskellighed. At børn og voksne har en inkluderende tilgang. At børn og voksne lytter til hinandens ideer og holdninger 5

6 Det opleves ved at: Vi alle er gode rollemodeller Vi taler pænt til og om hinanden Vi udviser hensyn og er hjælpsomme Vi viser omsorg for andre. De seks læreplanstemaer for vuggestuen og børnehaven: I Kernehuset er de seks læreplanstemaer altid i spil. Vi deler børnene op i grupper, Eventyrklub for de 2-3 årige, Kernerock for de 4-5 årige, og Onsdagsklubben for de 5-6 årige. Her arbejdes der med temaerne, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, og kulturelle udtryksformer og kulturelle værdier. Den personlige og alsidige udvikling og De sociale kompetencer er gennemgående temaer, som binder vores læreplan sammen. Det betyder at der arbejdes med disse kompetencer i alle praktiske og planlagte aktiviteter. Året opdeles i kvartals perioder og grupperne arbejder så på skift med læreplanstemaerne. I klubberne er børnene som nævnt ovenfor, opdelt efter alder på tværs af stuerne. Personalet har valgt sig ind på én af de pågældende grupper efter interesseprincippet. Der evalueres på grupperne ved årets slutning, og der er her mulighed for personalet at rokere til en anden gruppe. Natur og natur fænomener Kulturelle udtryks former og kulturelle værdier Personlige og Alsidig udvikling / Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Vuggestueafdelingen & Børnehaveafdelingen: Den alsidige og personlige udvikling. Målet er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver børnene mulighed for at udvikle: - En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid - Fantasi og kreativitet - Kompetence til at forstå og håndtere følelser 6

7 Det betyder at barnet skal have mulighed for at; - Få stillet alderssvarende opgaver og krav - Blive mødt anerkendende - Fordybe sig i en aktivitet eller en leg - Sige til og fra Det giver vi mulighed for ved at; - Skabe et miljø, hvor barnet udfordres og støttes - Barnet tages alvorligt og respekteres for den det er - Give barnet rammer, som giver mulighed for fordybelse og leg - Støtte barnet i at vise egen grænsesætning. Sociale kompetencer. Målet er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for at børnene: - Lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt. - Udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber - Udvikler kompetencer til at etablere og vedligeholde venskaber. Det betyder at barnet skal have mulighed for at; - Lære at vise opmærksomhed overfor andre - Lærer at se andres følelser og behov - Skabe ideer til en leg - Tage initiativ til fællesskab - Etablere venskaber Det giver vi mulighed for ved at; - Skabe rammer så barnet bliver opmærksom på andre end sig selv - Henlede barnets opmærksomhed på andres følelser og behov - Give barnet et udfordrende og inspirerende legemiljø - Sætte rammerne så barnet udvikler evner til at indgå i et større fællesskab - Give børnene tid til at lege og knytte venskaber 7

8 Sproglige udvikling Målet er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at: - Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter - Børnene udfordres til sproglig kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler - Støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal Det betyder at barnet skal have mulighed for at; - Lege med lyde og ord - Høre voksne sætte ord på de begreber der bruges i hverdagssproget - Opleve tegn, symboler og bogstaver i hverdagen - Blive støttet i interessen i at lege med ord, bogstaver og tal. Det giver vi mulighed for ved at; - Læse, synge at rime og remse - Den voksne som omgiver barnet sætter ord på konkrete handlinger og ting - Give barnet oplevelser og mulighed for at se billeder med tegn, symboler og bogstaver - Barnet tilbydes et læringsmiljø hvor der er mulighed for at lege med bogstaver og tal. Krop og bevægelse Målet er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene: - Udvikler glæde ved at bruge kroppen - Støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter - Støttes i deres fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse 8

9 Det betyder at barnet skal have mulighed for at; - Bruge sin krop i hverdagens aktiviteter - Lege og udforske bla. på legepladsen og i nærområdet - Opleve en hverdag hvor den fysiske sundhed tages alvorligt - Lege i et udfordrende miljø, hvor det kan bruge kroppen Det giver vi mulighed for ved at; - Give barnet rammerne til at bruge kroppen og skabe rum for bevægelse i hverdagen - Tage barnet med ud på legepladsen eller på ture, hvor der er tid og plads til fysisk udfoldelse - Lære barnet gode madvaner og ved at støtte barnet i f.eks. at mærke sult, tørst, mæthed, træthed m.m. - Barnet får lov til at udfordre og udforske med alle sanser. - Vi indretter rummene inde og legepladsen ude, så børnene har mulighed for fysisk udfoldelse. Natur og naturfænomener Målet er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for at børnene; - Udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse, og lege i naturen - Udvikler respekt for naturen - Får kendskab til naturen og naturfænomener Det betyder at barnet skal have mulighed for at; - Bruge legepladsen og nærområdet til leg - Opleve årstidernes skiften - Komme ud i al slags vejr året rundt - Plukke og spise frugt og bær - Hoppe i vandpytter, grave og samle ting i naturen 9

10 Det giver vi mulighed for ved at; - Tage børnene med ud på legepladsen og på ture i nærområdet - Vi er ude både sommer og vinter - Barnet støttes i at udforske vand, jord, sand og smådyr både på legepladsen og i naturen - Barnet opsøger vores buske med bær og smager på det. Kulturelle udtryksformer og værdier Målet er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for at børnene; - Udvikler forståelse for forskellige kulturelle værdier og praksisser - Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere med forskelligartede kulturelle udtryk og udtryksformer - Får mangeartede erfaringer med æstetiske læringsprocesser og dermed lærer at omsætte deres indtryk af verden til forskellige former for æstetiske formudtryk. Det betyder, at barnet skal have mulighed for at; - Lege og eksperimentere med forskellige redskaber og materialer - Få kendskab til musik, bøger, billeder - Tegne, male, rime, remse, danse, synge - Deltage i traditioner og højtider Det giver vi mulighed for ved at; - Vi organiserer dagligdagen så børnene får mulighed for at afprøve forskellige redskaber og materialer - Barnet og de voksne synger, danser, leger med ord, og læser i bøger sammen - Barnet kan høre musik, klæde sig ud, og eksperimentere. - Barnet deltager i Kernehusets traditioner (Fastelavn, påske, pinse, jul m.m.) og er med til f.eks. krybbespil i kirken 10

11 Børn med særlige behov: Børn med særlige behov er de børn, som i kortere eller længere perioder og af forskellige årsager har brug for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats. Når vi drøfter børn med særlige behov, grupperer vi børnene i kategorierne efter børnelinealen. Børn i optimal udvikling Børn med midlertidige udviklingsproblemer Børn med risiko for udvikling af problemer af langvarig eller kronisk karakter Alvorligt truede børn. Børn med særlige behov kan for eksempel karakteriseres ved at have: Sproglige vanskeligheder Motoriske vanskeligheder Følelsesmæssige vanskeligheder Manglende sociale relationer Adfærds problemer Familier, der i en kortere eller længere periode er ressourcesvage. I Kernehuset er det vores mål at skabe de mest optimale vilkår for alle børn, indenfor de rammer forholdene nu byder. Vi ønsker at skabe en inkluderende tilgang således at alle børn har mulighed at deltage i leg og aktiviteter, og for at føle sig som en del af et socialt fællesskab. For børn med særlige behov kan det betyde, at der tilrettelægges en særlig indsats for det enkelte barn. Vi har samarbejde med PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), talekonsulent, psykolog, fysioterapeut og pædagogisk rådgiver, og forsøger derved at løse opgaven omkring barnet, familien og institutionen på det bedste faglige grundlag. Vi benytter os af redskabet børnelinealen til at indkredse barnets forudsætninger og vilkår, og for at afklare om barnet evt. har brug for en særlig tilrettelagt indsats i en periode. Ligeledes benytter vi relationsskemaet for at sikre os, at barnet har gode voksenrelationer i institutionen. Kompetencehjulet er det redskab vi anvender for at inspirere, kvalificere og udvikle det daglige pædagogiske og professionelle arbejde i forhold til læreplanstemaerne, og i forhold til at udvikle kompetenceprofiler af børn med særlige behov. Ligeledes bruger vi kompetencehjulet til udarbejdelse af handleplaner for børn med særlige behov. 11

12 At arbejde med børn med særlige behov stiller store krav til den pædagogiske og personlige faglighed: Vi skal blandt andet: Udvise empati og forståelse Være lyttende Kunne lave iagttagelser og handleplaner Kunne reflektere over den pædagogiske praksis Kunne samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom psykologer, talekonsulenter, fysioterapeuter, støttepædagoger mv. Arbejde med de værktøjer Kolding kommune giver os for at sikre optimal udvikling og trivsel for alle børn. Kunne rådgive forældre i forhold til at søge hjælp fra andre instanser Kunne igangsætte aktiviteter som eksempelvis styrker motorik eller sprog Støtte barnet i dets udvikling Holde os fagligt a jour bla. ved kursusdeltagelse, temadage, faglitteratur mv. Design og æstetiske læreprocesser: I Kolding Kommune har man politisk valgt, at vi skal arbejde med at designe og udvikle æstetiske læreprocesser sammen med børnene. Rent konkret vil det hos os i Kernehuset betyde, at vi skaber muligheder for børnene for at de udvikler deres fantasi og kreativitet. Dette gøres ved, at vi igangsætter aktiviteter, hvor børnene lærer at arbejde med deres frie fantasi, og udvikle på de processer der sættes i gang. Derved lærer børnene at bearbejde både fantasi og følelser. Det er ikke kun processen der er vigtig, men også måden hvorpå vi vælger at vise barnets arbejde frem spiller en rolle. Derfor arbejder vi til stadighed med at vise barnets arbejde/kunsten frem, for forældre og andre som har deres gang i institutionen. Dette sker f.eks. i form af en fernisering eller udstilling af kunsten. Børnemiljø: Vi arbejder i Kernehuset med det fysiske børnemiljø ved at reflektere over, hvordan miljøet for børn virker i praksis. Dette sker ud fra det den voksne oplever i hverdagen og via interview af f.eks. de ældste børn i gruppen, børneperspektivet, med udgangspunkt i materialet fra DCUM. Vi kigger på om rummene bruges optimalt i forhold til vores aktiviteter og børnenes alder. Vi har to legepladser som bliver brugt af henholdsvis vuggestuebørnene og børnehavebørnene. Her reflekteres der over, om vi har de legeredskaber vi gerne vil have og om legepladsen i det hele taget er indrettet således at børnene har optimale udviklings og legemuligheder. Det psykiske børnemiljø betyder for os, at børn og voksne skal have det godt med hinanden i Kernehuset. Vi arbejder ud fra en inkluderende tilgang, hvilket betyder at børnene lærer at indgå i fællesskaber. Vi arbejder en del med gruppe opdeling så børnene har mulighed for at indgå venskaber. Børnene støttes af de voksne i at vælge til og fra i forhold til at stifte kammeratskaber, og vi hjælper dem med at sige både til og fra overfor gruppen, på en anerkendende måde. 12

13 Alt efter alder og aktivitet er børnene medbestemmende i forhold til at beslutte hvor en tur går hen, eller hvilken aktivitet der skal foregå. I vores hverdag spiller det æstetiske børnemiljø en vigtig rolle. Vi er bevidste om og arbejder med at implementere de æstetiske læreprocesser i de daglige aktiviteter med børnene. Når vi arbejder med projekter gør vi en del ud af at udstille børnenes produkter så alle der færdes i institutionen kan se det. Vi holder fernisering, hvor forældre inviteres til at være med, og er i det hele taget opmærksomme på, hvordan vi kan udstille børnenes ting, så der er noget forskelligt og sanseligt at se på. Inspirationen til f.eks. indretning kommer ofte fra den voksne, men børnene inddrages når der er mulighed for det. Når vi har været på ture ser vi af og til børnene uopfordret tegne det de har set og oplevet, og efterfølgende danner det rammen for en dialog omkring oplevelsen børnene har haft. Dokumentation og evaluering: Loven siger, at vi hvert andet år skal dokumentere, hvorvidt de metoder og aktiviteter der er anvendt i arbejdet med de pædagogiske læreplaner har bidraget til at indfri de opstillede mål. Dokumentationen skal både vise, hvordan der er arbejdet med lærings målene og den skal danne grundlag for refleksion og analyse over de erfaringer man har gjort, kort og godt bliver den et udviklingsværktøj. I Kernehuset arbejder vi bla. med følgende dokumentationer i forbindelse med aktiviteterne: Vi fortæller dagligt på børneintra om dagens aktiviteter og projekter, når vi arbejder i klubber med læreplanstemaerne Vi viser billeder på børneintra i forhold til dagens aktiviteter Der laves tegninger som hænger på stuen eller i garderoben Børnene fortæller om deres oplevelser Vi evaluerer bla. på følgende måde: Personalet benytter SMTTE modellen Vi vil arbejde med implementering af G-L-K modellen, inspireret af Tom Tiller. Vi vil på personalemøder have dialoger der både evaluerer, inspirerer og udvikler på processerne Vi vil samle op på vores erfaring og derved optimere den pædagogiske praksis. Bestyrelsen og læreplansarbejdet: Bestyrelsen vil få gennemgået Rammerne for vores arbejde med pædagogiske læreplaner, på næste bestyrelsesmøde. Vi vil her gå i dialog omkring vore pædagogiske overvejelser i forhold til målene, og metoderne i det daglige arbejde. Det er vores hensigt, at vi ved årets afslutning vil orientere bestyrelsen omkring vores refleksioner og det fremadrettede udviklende arbejde i forhold til Kernehusets læreplansarbejde. 13

14 14

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012 Leder: Susanne Holm Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Rammerne for det pædagogiske arbejde i Børnehaven Fristedet.

Rammerne for det pædagogiske arbejde i Børnehaven Fristedet. Rammerne for det pædagogiske arbejde i Børnehaven Fristedet. Hele grundlaget, for det pædagogiske arbejde og udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner i Børnehaven Fristedet, tager sit udgangspunkt i dagtilbudslovens

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild 213 Leder: Marianne Dupont Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere