individuel rygeafvænning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "individuel rygeafvænning"

Transkript

1 m a n u a l t i l individuel rygeafvænning M A D S L I N D O G K A R I N J A S P E R S

2 Manual til individuel rygeafvænning Forfattere: Cand.scient.ph.d. Mads Lind, Kræftens Bekæmpelse Cand.psych.aut. Karin Jaspers, Kræftens Bekæmpelse Arbejdsgruppe: Danmarks Apotekerforening (v. Helle Jacobsgaard) Netværk af forebyggende Sygehuse i Danmark (v. Lillian Møller) Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse (v. Karin Birtø) Forum for Amtslige Forebyggelseskonsulenter (v. Lars Oberländer, Nordjyllands Amt) Ringkøbing Amt (v. Jette Nikolaisen) Kræftens Bekæmpelse (v. Mads Lind og Niels hem Kjær) SOP-Linien, Folkesundhed København og Nationalt Center for Rygestop (v. orsten Sonne) Nationalt Center for Rygestop (v. Astrid Blom og Poul værmose) Faglige bidrag og korrektur: Cand.psych. orsten Sonne Cand.mag. Annemarie Dencker Michael Milo Jørgensen Sekretær Jette Hallengren Grafisk tilrettelæggelse og illustrationer: Michala C. Bendixen ryk: PE offset, Varde 5. udgave 1. oplag, januar 2011 ISBN

3 forord indledning litteratur starten på rådgivningen overvejelse beslutning forberedelse handling klienter, der ikke er stoppet på stopdagen tilbagefald risikosituationer og fristelser tanker, der giver lov til at ryge stress vægt og kost humørsvingninger netværkets betydning kroppen i forandring psyken i forandring helbred klienter, der ønsker at afbryde rådgivningen afslutning på rådgivningen vidensbank

4 f o r o r d 1.1 Offentlige tilbud om rygeafvænning omfatter hovedsagelig gruppekurser og individuel rådgivning. For gruppekurser om rygeafvænning har der siden 1995 været et fælles dansk koncept og en standard for, hvordan sådanne kurser bør afholdes. Det samme har ikke været tilfældet med individuel rådgivning. Derfor tog Nationalt Center for Rygestop (NCR) i juni 2002 initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle sikre udviklingen af et nationalt koncept for individuel rygeafvænning. NCR er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune/ Folkesundhed København, finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommissoriet for arbejdsgruppen har været at støtte udviklingen af et evidensbaseret nationalt koncept for individuel rygeafvænning med tilhørende manual. Den faglige udvikling af konceptet og manualen er blevet forestået af cand.scient., ph.d., gestaltterapeut Mads Lind og cand.psych.aut. Karin Jaspers fra Kræftens Bekæmpelse. Mads Lind har haft hovedansvaret for at udvikle konceptet for en struktureret praksis i individuel rådgivning. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer har løbende givet faglige input til udviklingsprocessen. Arbejdsgruppen har bestået af Lars Oberländer, Nordjyllands Amt, som repræsentant for Forum for Amtslige Forebyggelseskonsulenter; Jette Nikolaisen, Ringkøbing Amt; Lillian Møller, Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark; Karin Birtø, Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse; Helle Jacobsgaard, Danmarks Apotekerforening; Mads Lind og Niels hem Kjær, Kræftens Bekæmpelse; orsten Sonne fra SOP- Linien, Folke sundhed København og NCR; og endelig Astrid Blom og Poul værmose, NCR. NCR har fungeret som administrativt sekretariat for arbejdsgruppen og har som grundlag for manualen udarbejdet en dokumentationsrapport.

5 i n d l e d n i n g 1.3 Koncept, målsætninger og indhold Konceptet Målsætninger Konceptet er blevet til ud fra tre udgangspunkter: 1 Dokumentationsrapporten: Dokumentation angående individuel rådgivning om rygestop udarbejdet af NCR ud fra en systematisk litteraturgennemgang og erfaringsopsamling. 2 Den transteoretiske model for individuel adfærdsforandring af Prochaska, Norcross og DiClemente, samt principperne om klientcentreret og styret rådgivning fra den Moti verende Samtale, en metode udviklet af Miller og Rollnick. 3 En række hovedprincipper fra kognitiv adfærdsterapi. Der arbejdes bl.a. med psykoedukation, dvs. undervisning af klienten i emner relateret til af hængighed med henblik på at give klienten indsigt i sin afhængighed og de fysiske og psykiske belastninger, den medfører. Desuden anvendes arbejdsark, som giver klienten mulighed for at registrere sine tanker og adfærdsmønstre, og efterfølgende eksperimentere med ny adfærd, som bryder af hængigheden. Diverse eksisterende indsatser mht. individuel råd giv ning har været inspiration for de tidsmæssige rammer. Forfatternes erfaringer og indsigt i målgruppens behov gennem praktisk erfaring med individuel rygeafvænning, undervisning, uddannelse og supervision af rygestoprådgivere og sund hedspersonale har yderligere dannet baggrund for udvælgelsen af indhold i denne manual. Fem målsætninger for konceptets indhold og mål har været styrende for manualens udformning: 1 Manualen skal anvise konkrete retningslinier for rådgivningens varighed, antallet af rådgivningssessioner og indholdet af rådgivningen samt give råd giveren konkrete redskaber og kompetencer til at kunne rådgive en bred vifte af klienter til rygestop. 2 Den individuelle samtales særlige styrker i form af rådgivning afpasset den enkelte klients parathed og behov bør ikke svækkes eller forsvinde som følge af en standardisering af rådgivningstilbuddet. 3 Rygestop defineres som et totalt ophør. Der er ikke dokumentation for en helbredsmæssig gevinst ved nedsat forbrug. 4 Målgruppen er klienter, som ønsker at deltage i et struktureret rådgivningsforløb med rygestop som formål. De fleste klienter vil formentlig være tæt på forberedelsesfasen. Men konceptet bør i praksis kunne imødekomme klienter i alle faser af rygestopprocessen dvs. alle som er interesserede i, henvist til eller efterspørger rådgivning. Det konkrete mål med rådgivningen vil for den enkelte klient dermed være forskelligt alt efter klientens parathed. Det overordnede pædagogiske mål er således, at alle klienter hjælpes videre i deres rygestopproces efter kontakt med en rådgiver. Råd givningens form og indhold bør altså være sådan tilrettelagt, at klienter, som i henhold til den transteoretiske model ikke er i forberedelsesfasen, også kan få gavn af rådgivningen. 5 Rådgiveren skal så vidt muligt hjælpes med konkrete redskaber, der understøtter de grundlæggende principper for samtalen. Rådgiveren skal hjælpes til at finde den bedst mulige balance mellem den klient centrerede vinkel og den styrende og anvisende indstilling under hensynstagen til den praktiske ramme for rådgivningen (dvs. rammen for tid, rum og rygestoppet som målet for samtalen).

6 1.4 Brugen af denne manual i individuel rådgivning forudsætter, at rådgiveren har kompetencer på niveau med en rygestoprådgiver uddannet efter konceptet for SOPs 3-dages grunduddannelse i individuel rygeafvænning. Indhold FLEKSIBEL RÅDGIVNING Denne manual for struktureret individuel rådgivning adskiller sig grundlæggende fra SOPs struktur for grupperådgivning ved at indholdet i de enkelte mødegange ikke på forhånd er fastlagt, og at stopdagen kan lægges fleksibelt tilpasset den enkelte klient. Konceptet er modulopbygget og ikke et fast, lineært program. Vores brug af ordene er altså ikke sammenfaldende med den teoretiske model, men er inspireret heraf. Vi anvender terminologien til at beskrive klientens aktuelle parathedsniveau, og om han eller hun rent faktisk har indledt sit rygestop. Vi skelner mellem: 1) Klienter, som endnu er i store overvejelser og rent faktisk ikke har besluttet sig. 2) Klienter, som har besluttet sig, men som er usikre i deres beslutning og evt. usikre på, om de kan gennemføre det. 3) Klienter, som er parate til at forberede sig, dvs. som er sikre på deres beslutning og fortrøstningsfulde over for at skulle gå i gang. 4) Klienter, som er gået i gang med handlingen, dvs. rygestoppet, men som i praksis kan være mere eller mindre parate til det. Disse fire klienttyper tilbydes rådgivningsforløb med forskellig placering af selve stopdagen, således at deres forskellige behov for tid til at opbygge parat hed, motivation og forberedelse kan imødekommes. Denne struktur stiller krav til rådgiveren om at kunne tilpasse rådgivningens indhold efter den konkrete klient og løbende at kunne træffe beslutninger om indholdet i rådgivningen. Manualen er opbygget, så den tilbyder konkret hjælp til, at rådgiveren kan arbejde fleksibelt. Dels fordi manualen beskriver, hvordan rådgiver og klient kan lave en vurdering af, hvornår selve rygestoppet skal foregå, og hvordan opgaverne skal prioriteres. Dels fordi manualen er opdelt i selvstændige tematiske afsnit, som kan trækkes ind i rådgivningen efter behov, f.eks. om stress, tilbagefald, vægt og kost osv. VURDERING AF PARAHED Manualens forslag til planlægning af individuelle rådgivningsforløb bygger på den transteoretiske model for rygestopprocessen, som er udviklet af Prochaska, Norcross og DiClemente. I denne teoretiske model skelnes der på et overordnet plan mellem før-overvejelse, overvejelse, forberedelse og handling, som generelle faser, rygere gennemgår på deres vej mod et rygestop. 1) Klienter i overvejelse der ikke har besluttet sig: Det anbefales, at klienter, som i realiteten ikke har taget beslutningen om rygestoppet og derfor er i overvejelsesfasen, tilbydes en rådgivning ved det første møde samt evt. andet møde, der først og fremmest afklarer og muliggør beslutningen. I fald klienten beslutter sig for at stoppe, lægges selve stopdagen først efter det tredje møde. 2) Klienter i beslutning der vil stoppe, men vakler: Disse klienter, som har taget beslutningen og nærmer sig forberedelsesfasen, men som stadig er lidt ambivalente og/eller usikre på deres formåen, tilbydes to møder inden rygestoppet (som anbefalet i SOPs model for rygeafvænning i grupper). 3) Klienter i forberedelse der vil stoppe og er sikre: Her er tale om klienter, som er meget afklarede og har gode ressourcer. De tilbydes at stoppe efter første møde. Det betyder, at rådgiveren kan støtte klienten længere ind i handlingsfasen med de konkrete udfordringer for rygestoppet. Vi har valgt at tage udgangspunkt i terminologien fra Prochaska, Norcross og DiClemente og bruge overvejelse, beslutning og forberedelse som ord, der kan beskrive klientens parathed, samt at bruge handling som et ord, der beskriver, om klienten i praksis er stoppet med at ryge. 4) Klienter i handling der er stoppet: Klienter, der er stoppet på egen hånd inden det første møde, har kastet sig ind i handlingsfasen, men kan psykologisk set være i alle faser af rygestoppet. Indholdet må derfor tilpasses den konkrete klient. Der arbejdes dog altid med at opret holde rygestoppet.

7 S A R Plan over rådgivningsforløbet S A Handling Handling Handling Handling R S A Forberedelse Handling Handling Handling Afslutning R S A Beslutning Forberedelse Handling Handling Afslutning R Overvejelse Beslutning Forberedelse Handling Afslutning FIGUR 1 Afslutning til starten på rådgivningen A R B E J D S A R K 2c 1.5 Denne fleksibilitet i, hvordan rygestopdagen og mødegangene tilpasses den konkrete klients behov, kan illustreres af figur 1. Det skal dog understreges, at den indledende vurdering af parathed jo ikke kan bestemme klientens be hov i det senere forløb. Man vil f.eks. kunne komme ud for klienter, som ved det første møde fremtræder som meget besluttede. Derfor går man måske direkte til forberedelsen og laver en plan med rygestop inden næste møde. Men så kan det vise sig, at selve stoppet og de besværligheder, der dukker op, giver anledning til stor ambivalens, således at rådgivningen kommer til at handle om fordele og ulemper i stedet for den forventede samtale om risikohåndtering. Dette er et eksempel på, at rådgivning altid bør tage højde for klientens aktuelle behov og ikke være stift indrettet efter en fast plan. MODULOPBYGNING Manualens praktiske del er IKKE opdelt efter de enkelte mødegange! Hvert afsnit kan derimod betragtes som en vejledning til en særlig tematisk del af rådgivningen. Afsnit til faste dele af rådgivningen o af afsnittene er uomgængelige, fordi de er vejledninger til selve starten og afslutningen på rådgivningen: starten på rådgivningen afslutningen på rådgivningen Afsnit til rygestopprocessen Fire afsnit er grundlæggende, da de udgør vejledninger til at møde klienter i bestemte faser af rygestoppet. Afhængigt af vurderingen af parathed vil rådgivningen i løbet af det første møde og efter starten på rådgivningen fortsætte med udgangspunkt i disse afsnit. Det er afsnit om: overvejelse beslutning forberedelse handling 3. udgave 0506 Afsnit om særlige temaer De tretten resterende afsnit omhandler særlige temaer i rådgivningen. De fleste af disse er rettet mod klienter i handlingsfasen, men har i forskellig udstrækning også mere almen interesse for hele rådgivningsforløbet. Det er afsnit om: klienter, der ikke er stoppet på stopdagen tilbagefald risikosituationer og fristelser tanker, der giver lov til ryge stress vægt og kost humørsvingninger netværkets betydning kroppen i forandring psyken i forandring helbred klienter, der ønsker at afbryde rådgivningen

8 1.6 Indholdet på det første møde Vi anbefaler som minimum 40 minutter til det første møde mellem rådgiver og klient. Som nævnt består det første møde altid af det faste afsnit starten på rådgivningen, hvor rådgiveren etablerer kontakt med klienten og i løbet af 10 til 20 minutter sammen med klienten vurderer paratheden og hvordan det videre forløb skal planlægges. Afhængig af denne vurdering vil den sidste del af det første møde blive fulgt af et af de grundlæggende afsnit: overvejelse, be slut ning, forberedelse eller handling. For de fleste klienter vil der være tale om, at man starter med beslutning eller forberedelse. Herefter forsætter man med det næste element i rådgivningen, som illustreret på figur 1. Hovedopgaverne Den korte liste af hovedopgaver for hvert afsnit tjener til at skabe overblik for rådgiveren og kan med tiden tjene som en kort huskeliste. Inspiration til samtalen il hvert afsnit er der formuleret en række forslag til spørgsmål og formuleringer, som rådgiveren kan støtte sig til og lade sig inspirere af. Der er IKKE tale om en disposition, som slavisk skal følges eller mekanisk oplæses. Der er tale om et inspirationskatalog, som kan styrke rådgiverens forberedelse til samtalerne og bidrage til evaluering af de konkrete samtaler. Indholdet på det sidste møde Indholdet vil være meget afhængigt af, hvor parat klienten var ved starten, og hvornår stopdagen er blevet lagt. Uanset temaer skal mødet dog afrundes, og derfor vil afsnittet om afslutningen på rådgivningen altid være aktuelt her. Valg af emner i rådgivningen Modulopbygningen giver rådgiveren en stor frihed til at kunne vælge, hvilke rådgivningselementer, der passer til den enkelte klient. Der kan selvfølgelig også op stå behov for at tale om temaer, som ikke er berørt i denne manual. Listen af spørgsmål forsøger at dække bredt og komme ind på mange typer af klientsituationer og er derfor omfattende. Rådgiveren kan og skal ikke komme ind på samtlige temaer, som er præsenteret. Ligeledes kan der være situationer, som ikke er be skrevet i inspirationen til samtalen, hvor rådgiveren må improvisere ud fra de generelle principper. Hvis rådgiveren ønsker at bruge inspirationen mere aktivt, foreslås det, at rådgiveren som en forberedelse udvælger få centrale spørgsmål og skriver dem ned på et ark til hjælp for sig selv eller evt. fremhæver dem i manualen. Ofte vil der i løbet af et enkelt rådgivningsmøde være behov for at beskæftige sig med flere temaer, og der vil være mulighed for at fordybe sig i hvert enkelt tema. Der skal med andre ord foretages en prioritering af, hvilke temaer rådgiver og klient skal tage op. Det betyder, at rådgiveren får en væsentlig opgave, som den der tager ansvar for, at der bliver foretaget en prioritering af, hvordan tiden bruges, og som den, der er aktiv i forhold til at holde styr på tiden. INDHOLDE AF DE PRAKISKE AFSNI Alle de praktiske afsnit i manualen består af: Hovedopgaver for den aktuelle del af rådgivningen præsenteres. Disse præsenteres i en kort punktform ledsaget af et forklarende forord. Inspiration til samtalen, som udgør et idékatalog med en række forslag til spørgsmål og formuleringer. Disse kan fungere som en vejledende disposition. Arbejdsark, som er fælles arbejdsredskaber for klient og rådgiver til støtte for samtalen. Arbejdsark il de fleste praktiske afsnit hører forskellige typer af arbejdsark med informationer og/eller plads til at skrive på. Det er hjælperedskaber, som baserer sig på en enkel skriftlig form. Rådgiveren bør som forberedelse til en samtale have kopier parat af alle relevante arbejdsark. Det er den gennemgående idé, at arbejdsarkene skal anvendes som et fælles redskab i rådgivningssituationen. Arbejdsarkene skaber overblik og kan bruges til at ud vælge og fastholde fokus. De kan hjælpe med informationer og ideer og til konkretisering af de opdagelser og eventuelle valg, som klienten og rådgiveren finder frem til undervejs. Nogle af arbejdsarkene kan gives som hjemmeopgave, hvor dette er anført. Det er ikke meningen, at man systematisk skal anvende alle arbejdsark. De skal alene anvendes, når rådgiveren vurderer, at de kan støtte klientens proces ved at fastholde indsigt, tanker, adfærd, beslutninger, m.m.

9 1.7 Da klienten ikke nødvendigvis har ressourcer til at skrive undervejs, anbefaler vi som hovedprincip, at rådgiveren fører pennen for klienten i løbet af samtalen. Rådgiveren bør sikre, at det, der skrives ned, har klientens anerkendelse. Efter behov kan klienten få arkene med hjem, eller de kan opbevares hos rådgiveren. Der vil i mange tilfælde kunne være brug for at gå tilbage til tidligere anvendte arbejdsark, og der vil også i manualen blive henvist til arbejdsark fra andre afsnit. Vi har af ressourcehensyn valgt generelt ikke at have de samme arbejdsark liggende flere steder i manualen, men i stedet henvise til de relevante ark. nye plan, således at begge parter har klare retningslinier. Det skal understreges, at det er vores vurdering, at tidsforbruget ikke kan være mindre end det angivne, hvis vejledningens principielle mål skal kunne opfyldes, og hvis den klientcentrerede dimension skal kunne fungere. I konfrontationstiden er ikke medregnet tid til udfyldning af registrerings- og evalueringsskemaer. Der vil i alle klientgrupper være en spredning, således at nogle klienter har et større behov og nogle måske et mindre. Endvidere kan der være klient grupper med særlige problemstillinger, hvor der er et generelt behov for længere tid. IDSRAMMER FOR DEN INDIVIDUELLE RÅDGIVNING id og varighed Vi anbefaler 5 mødegange over 6 uger. De vejledende minimumsanbefalinger for den samlede rådgivningstid inkl. forberedelse er 2 1 /2 time for trænede rådgivere, hvoraf konfrontationstiden mindst udgør 2 timer. Vi foreslår, at de 120 minutters konfrontationstid fordeles på et første møde af 40 minutters varighed efterfulgt af 4 møder af 20 minutters varighed. Vi har fastlagt denne minimumsanbefaling ud fra doku mentationsrapportens konklusioner om betydningen af længden af den enkelte rådgivningssession, den samlede rådgivningstid og af antallet af rådgivningssessioner. Derudover har vi inddraget en pragmatisk afvejning af eksisterende erfaringer og modeller, som er i anvendelse i Danmark. Det er vigtigt at slå fast, at dokumentationsrapporten viser, at der ikke eksisterer entydige analyser eller costbenefitanalyser, som kan afklare, hvilke indsatser der er optimale. Rapporten giver en række indikationer på nogle tendenser men kan ikke siges at give grundlag for entydige konklusioner mht. varighed og antal. Forslag til en mere intensiv rådgivning Minimumsbetingelserne må i mange tilfælde forventes at give anledning til et meget stramt program med meget lidt tid til de enkelte rådgivningselementer. Vi anbefaler derfor at udvide denne tidsramme, hvis det er muligt, således at den samlede konfrontationstid bliver 3 timer i alt. Vi vil opfordre til at supplere med kontakt ud over de 5 mødegange, hvis dette er muligt. Dels en opfølgningskontakt med en rådgivningsmæssig dimension 3 måneder efter rygestoppet - personligt eller telefonisk. Dette har vist sig at øge succesraterne. Dels er der undersøgelser og erfaringer, der tyder på, at en kort telefonisk kontakt på førstedagen efter rygestoppet også kan mindske til bagefaldsraterne. Det kan yderligere være en god idé at forlænge rådgivningsforløbet med et ekstra møde for de klienter, som vurderes at være i overvejelsesfasen og hvor selve stopdagen placeres mellem 3. og 4. mødegang. Disse klienter kan således rådgives et godt stykke ind i den første vanskelige del af handlingsfasen. Et forslag til en mere intensiv rådgivning er 1 x 45 min. og 4 x 30 min., og et 15 min. telefonmøde på førstedagen efter rygestoppet samt en kontakt efter 3 måneder. De meget håndfaste anbefalinger af den enkelte rådgivnings varighed kan i praksis være en begrænsning. Rådgiveren vil ofte komme ud for, at der er mere pres på bestemte mødegange end andre. Derfor kan det være nødvendigt at udvide enkelte mødegange om muligt og til gengæld afkorte andre inden for rammen for den samlede rådgivningstid. Særligt den forberedende mødegang lige før rygestoppet er erfaringsmæssigt presset, hvis der går meget tid med rådgivning om farmakologiske hjælpemidler. I det øjeblik rådgiveren får den idé at ændre på tidsrammen, bør han lave en eksplicit aftale med klienten om denne Afstand mellem de enkelte mødegange I tråd med SOPs model for rygeafvænning i grupper anbefaler vi som udgangspunkt en uge mellem de første fire mødegange og to uger mellem den fjerde og sidste mødegang. Det anbefales ligeledes at lægge mødet efter selve stopdagen på anden eller tredjedagen efter stopdagen. Dog kan man med ressourcerige klienter, som stopper allerede før første møde eller mellem første og andet

10 1.8 møde, vælge at lægge to uger ind mellem tredje og fjerde møde samt to uger mellem fjerde og det femte afsluttende møde. På denne måde kan rådgiveren følge og støtte klienten længere ind i handlings fasen. REDSKABER IL FYSIOLOGISK FEED- BACK Det anbefales at have redskaber til rådighed, som kan hjælpe klienten til en erkendelse af den fysiologiske effekt af rygestoppet, når dette er ønsket af klienten og konstruktivt i forhold til den tid, som er til rådighed. Den overordnede indstilling til anvendelsen af sådanne redskaber er, at det er en mulighed for klienten til at opdage noget om sig selv og ikke et redskab, hvormed rådgiveren skal evaluere, dømme, diagnosticere eller kontrollere klienten. Kuliltemåling er erfaringsmæssigt et godt redskab og kan med fordel bruges motivationsskabende. Andre mål kunne være kondital, kotinin-måling, lungefunktionsmålinger, EKG og blodtryk, men anvendelsen kræver at rådgiveren er i stand til at analysere resultaterne i forhold til den konkrete klient og selve rygningens betydning. EVALUERING OG REGISRERINGS- SKEMAER I mange institutionelle sammenhænge vil der foreligge et krav om anvendelsen af registreringsskemaer, og der kan være særlige procedurer for evaluering. Det mest oplagte eksempel er anvendelsen af skemaer til Rygestopbasen. Det anbefales så vidt muligt at adskille selve den praktiske udfyldning af disse skemaer fra den mere undersøgende dialog i rådgivningen, da forsøg på at integrere sådanne skemaer i en klientcentreret dialog sjældent fungerer godt. Hvis der i udfyldningen af disse skemaer er oplagte anledninger til en uddybende samtale, kan dette tages op bagefter, og rådgiveren kan f.eks. ved klientens opfordring sige, at det vil jeg meget gerne tale mere om, når vi lige har gjort skemaet færdigt. Rådgiveren kan også vælge at lægge skemaet til side og give sig tid til en åben dialog for bagefter at vende tilbage til færdiggørelsen af skemaet. I relation til opfølgende kontakter med henblik på evaluering af stoprater anbefales det at betragte selve kontakten som en intervention og tilrettelægge kontakten, så man får det størst mulige udbytte af denne. Dvs., at man tidligt forbereder klienten på kontakten og understreger dette som et muligt delmål, og at man om muligt i selve kontakt situationen giver klienten mulighed for en kort rådgivning. Andre vigtige materialer En række vigtige publikationer fra Sundhedsstyrelsen skal også nævnes, da de naturligt kan inddrages i rådgivningen. Vi tager dog forbehold for, at Sundhedsstyrelsen kan ændre deres materialevalg, og at nogle af publikationerne kan udgå, ændre titel, eller der kan komme nye materialer. Du kan rekvirere materialerne fra Sundheds styrelsens materialebestilling i det antal eksemplarer, som du har behov for: Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse 2300 København S Materialebestilling tlf.: [forebyggelse] [faglige områder] [tobak] [materialer] Rygestop-guide Rygestop-guiden er en selvhjælpsfolder for rygere, som er motiverede for hurtigt at igangsætte et rygestop. I publikationen finder du nogle af de samme øvelser og oplysninger, som også bliver brugt i individuel rådgivning. I manualen er det anført, hvornår du kan bruge Rygestop-guiden som alternativ. Hold vægten efter dit rygestop Denne lille publikation fra Sundhedsstyrelsen er be regnet på at give hjælp til personer, der vil holde vægten i forbindelse med et rygestop. Den indeholder både informationer og gode råd og kan supplere materialet i mappen. Stoplinien visitkort Stoplinien har udviklet visitkort, som kan uddeles til klienter i individuel rådgivning. På kortene er der en henvisning til Stopliniens , som er en landsdækkende telefon be mandet med rygestoprådgivere. På Stoplinien kan de rådgive om rygestop samt henvise til lokale rygestoptilbud Hvordan taler man om vægtbekymring ved rygestop? en guide til rygestopinstruktører Denne publikation er ikke beregnet til rygeren, men til rådgiveren, og den supplerer denne mappe og teoribogen. I publikationen finder du information, over-

11 1.9 vejelser og gode råd til rådgivning om vægttemaet i forbindelse med rygestop. Andre publikationer fra Sundhedsstyrelsen På Sundhedsstyrelsens hjemme side finder du en række andre publikationer om rygning og rygestop. Materialer fra Kræftens Bekæmpelse Ud over denne manual er det først og fremmest den tidligere nævnte teoribog Rygeafvænning: eori og praksis for professionelle og rådgivere som er vigtig og relevant. Herudover har Kræftens Bekæmpelse udgivet en række rapporter og publikationer om rygning og rygestop, selvhjælpsfoldere til bl.a. rygestop for unge, internetbaseret hjælp til rygestop, forebyggelsesaktiviteter til mindre børn mv. Se Kræftens Bekæm pelses internetsider: Siden er rettet til voksne danskere og indeholder hjælp til rygestop, information om helbredskonsekvenser ved rygning, tal og statistik om rygning samt information om passiv rygning og røgpolitik. På siden findes der desuden et link til et internetbaseret stopprogram. Her kan man få gratis hjælp til at blive røgfri og til at nedtrappe forbrug af nikotinprodukter. Siden indeholder en række informationer, som er målrettet sundhedspersonale, der arbejder med rygning eller ønsker at arbejde med rygning i fremtiden. Her finder du også de elektroniske udgaver af denne manual og manualen for "Rygeafvænning i grupper". Siden handler om unge og rygning og er målrettet både daglig-rygere, lejlighedsrygere og ikke-rygere. Der er baggrundsviden om rygnings konsekvenser, tal og statistik og test af de unges afhængighed. Desuden indeholder siden en række undervisningsmaterialer til emnet. Siden er målrettet unge, som ønsker at holde op med at ryge. De kan bl.a. få daglige s og SMS er med gode råd. Der er desuden udviklet et koncept til rygeafvænning af unge til rådgivere, som gerne vil hjælpe grupper af unge til at gennemføre et rygestop. Siden er målrettet lærere og elever i grundskolen op til 10. klassetrin. Siden omhandler forskellige livsstilsemner som rygning, sol, kost og motion. Siden indeholder også inspiration til lærere og elever i forbindelse med projektopgaver og lignende. Andre udbydere af materialer til rygestop Regionalt har lokale myndigheder udgivet materialer til brug for de lokale professionelle samt selvhjælpsmaterialer til borgerne. Kontakt de lokale myndigheder og undersøg mulighederne. Lokale sygehuse har ofte lavet egne foldere mv. til brug for arbejdet med rygestop. Undersøg mulighederne, hvis du er ansat på et sygehus.

12 l i t t e r at u r 1.11 *Arborelius: Hvorfor gør de ikke som vi siger: eori og praksis om at påvirke menneskers levevaner, Ringkøbing Amt Sundhedsfremmeafdelingen Østergade 41, P.O.Box 150, 6950 Ringkøbeing, lf , Cynthia S. & Alyssa N.Z. & Abigail J.S.: Characterizing concerns about post- cessation weight gain: results from a national survey of women smokers. Nicotine & obacco Research 2001; 3: *Barth, Børtveit og Prescott: Endringsfokusert Rådgivning, Gyldendal Norsk Forlag A/S, *Dalum P. & Sonne.: At tale om forandring. obaksskaderådet Beck A..: Cognitive therapy of depression. John Wiley, *Dalum P. & Sonne.: Hvordan taler man om livsstil? obaksskaderådet Bock B.C., Marcus B.H., King.K., Borrelli B., Roberts M.R.: Exercise effects on withdrawal and mood among women attempting smoking cessation. Addict Behav 1999; 24(3): Boyle P. & Gandini S. & Robertson C. et al.: Characteristics of smokers attitude towards stopping. Eur J Public Health 2000; 10 (3 Suppl): Brown R.A., Kahler C.W., Niaura R., Abrams D.B., Sales S.D., Ramsey S.E. et al: Cognitive-behavioral treatment for depression in smoking cessation. J Consult Clin Psychol 2001; 69(3): Damkjær H., Kjær N, Dencker A., Oberländer L., Nielsen C.F.: Efteruddannelse af rygestopinstruktører - med gravide som målgruppe. Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune; Kræftens Bekæmpelse; Sygesikring og Sundhedsfremme i Nordjyllands Amt, Damkjær H., Kjær N.., Oberländer L., Dencker A., Nielsen C.F.: Efteruddannelse af rygestopinstruktører - med social ulighed i sundhed som omdrejningspunkt. Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune; Kræftens Bekæmpelse; Sygesikring og Sundhedsfremme i Nordjyllands Amt, Carr A.: Endelig ikke-ryger!: den lette vej til rygestop. Storm, Center for Rygeafvænning. Beretning. København Christiansen I.: Rygestop og vægtforøgelse - et litteraturstudie. Sundhedsstyrelsen, *Christiansen I. & Damkjær H., Sonne.: Rygning og rygestop. Inspiration til professionel samtale. Munksgaard Clinical practice guideline. reating tobacco use and dependence. U.S. Departement of Health and Human Services. Public Health Service. June (Kan hentes på Croghan I.. & Offord K.P. & Evans R.W. et al.: Costeffectiveness of treating nicotine dependence: the Mayo Clinic experience. Mayo Clin Proc 1997; 72(10): Cromwell J. & Bartosch W.J. & Fiore M.C. et al.: Costeffectiveness of the clinical practice recommendations in the AHCPR guideline for smoking cessation. JAMA 1997; 278: *Damkjær H.: Psykologiske metoder til at tale med patienter om deres rygevaner. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Juli 1999 Databaser og søgesteder til informationssøgning. (Kan hentes på <http://www.sif-forebyg.dk/infosog.htm>) Dokumentation angående individuel rådgivning. Upubliceret rapport. Nationalt Center For Rygestop Dols M., Willems B., van den H.M., Bittoun R.: Smokers can learn to influence their urge to smoke. Addict Behav 2000; 25(1): Doran N., Spring B, McChargue D, Pergadia M, Richmond M: Impulsivity and smoking relapse. Nicotine ob Res 2004; 6(4): Elsass P.: Sundhedspsykologi. Gyldendal Fiore M.C. & Novotny.S. & Pierce J.P. Methods used to quit smoking in the United States. Do cessation programs help? JAMA 1990; 263: Færch Nielsen C.: Rygevanesamtalen: En vejledning til sundhedsfagligt personale, 1. udgave. Aalborg: Sygesikring og Sundhedsfremme, Nordjyllands Amt, 2004.

Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset

Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset Den gode regionale model for rygeafvænning et element i den gode regionale model for tobaksforebyggelse Den gode regionale model for rygeafvænning

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA Patientskoler Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag kl.

Læs mere

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2002 Forfattere: Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge ph.d., Bodil Schroll, cand. comm.

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen

Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 2004 Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen Peter T. Petersen Individuelle sundhedsprofiler

Læs mere

Projekt Slå Tobakken livet er takken

Projekt Slå Tobakken livet er takken Evaluering af Projekt Slå Tobakken livet er takken Rygestop til socialt udsatte/sårbare borgere og deres nærmeste pårørende i Kolding Kommune henvist fra almen praksis eller Fredericia og Kolding Sygehuse

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE

FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE Idékatalog til arbejdet i almen praksis 2005 Indhold 4 Hvor går grænsen? 5 Kort om kræft 6 Patienten er min metode 7 Kort om depression 8 Forebyggelse og behandling supplerer

Læs mere

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08 2008 Årsberetning Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i 2008 6 PUBLIKATIONER I 2008 7 Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens

Læs mere

Manual for målrettet misbrugsbehandling

Manual for målrettet misbrugsbehandling Målrettet misbrugsbehandling, januar 2011 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R Manual for målrettet misbrugsbehandling Fyrrehus Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Evaluering af projekt Sunde Familier

Evaluering af projekt Sunde Familier Evaluering af projekt Sunde Familier Af: L.F. Thing UCSF ISBN: 87-90769-03-1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Forord 4 Introduktion 5 KAPITEL 1 6 En beskrivelse af Sunde Familier 6 1.1. Baggrund 6 1.2. Formål

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Genakkreditering. Mælkebøtten Statsfængslet Midtjylland Nørre Snede. Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune

Genakkreditering. Mælkebøtten Statsfængslet Midtjylland Nørre Snede. Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune Genakkreditering Mælkebøtten Statsfængslet Midtjylland Nørre Snede Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune 4. november 2014 Indhold 1. Indledning 4 2. Præsentation af behandlingskonceptet 4 2.1 Det

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere