Udvikling og praksisprøvning af biofeedbackenheder koblet til tablets.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og praksisprøvning af biofeedbackenheder koblet til tablets."

Transkript

1 Fremtidens Træningsplatform Skuldertræning Udvikling og praksisprøvning af biofeedbackenheder koblet til tablets. Velfærdsingeniører ved Maersk Instituttet, Syddansk Universitetscenter (SDU), Professionshøjskolen Metropol (PHM) samt terapeuter tilknyttet træningscentre under Genoptræning København, Københavns kommune.

2 Dato 29. november 2013 Lektor Karin Pedersen og Jytte Tolstrup Jensen Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen Institut fra Sundhed og Ernæring 2

3 Indledning Skulderlidelser relateret til degenerative forandringer berører mange mennesker og er årsag til et stort antal sygedage og operationer med efterfølgende genoptræningsforløb. Fra 1996 til 2008 skete en firedobling af det årlige antal af pladsgørende skulderoperationer blandt personer i den erhvervsaktive alder, hvor knap 10% overgik til fleksjob eller førtidspension inden for to år efter operationen, en andel som er 10 gange højere end i befolkningen som helhed(1). Problematikker med ondt i skulder udgør således såvel personlige som samfundsmæssige omkostninger, og skaber som sådan grundlag for innovative dannelser af partnerskaber, der i fællesskab og i et tæt samarbejde med borgeren, udvikler rehabilitering og forebyggelse på området. Da træning som anvendt middel til at afhjælpe besvær i skulder kræver lang tid er det ofte en udfordring at fastholde motivation hos borgeren. Samtidig fremhæver forskning (2), at det er væsentligt for rehabiliteringen, at borgeren oplever at få viden om 3

4 årsagssammenhænge i situationen, kontrol over egen lidelse og tryghed i dagligdagen. Feedback er et redskab til registrering af oplevelser og til at fastholde motivation. Ved længere tids smerter og som følge af en operation nedsættes kroppens eget indre feedback-system, hvilket fremhæver behovet for en "ydre feedback til at øge kontrol af smerter og skærpe indsigten af god kvalitet i træning. Derfor er det i ethvert rehabiliteringsforløb vigtigt med feedback både fra behandler, men også en indre feedback fra kroppen. En vigtig del af selvtræningen og rehabiliteringen er at bibeholde en høj træningsintensitet blandt andet ved at inkorporere træningen i borgerens hverdag. Ved at integrere øvelser i hverdagen kan træningen opleves som meningsfuld samtidigt med at mulighed for at deltage i hverdagens aktiviteter, vil kunne påvirke motivationen positivt. Her opstår potentialet for udvikling af teknologisk understøttet rehabilitering. Der er forskningsmæssigt belæg for anvendelse af elektronisk interaktive modeller som et motiverende redskab (3;4;5), især hvis redskabet gøres let tilgængeligt og indeholder individuelt tilpassede feedback-mekanismer. 4

5 Således er der grundlag for dannelse af innovative partnerskaber, der i fællesskab og i et tæt samarbejde med borgeren, arbejder mod at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger indenfor rehabilitering og forebyggelse. Udfordringen med at udvikle nye teknologier, har ført til nærværende projektsamarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol (PHM), velfærdsingeniører ved Maersk Instituttet, Syddansk Universitetscenter (SDU) samt terapeuter tilknyttet træningscentre under Genoptræning København, Københavns kommune. Formålet er: at udvikle og praksisafprøve en teknologisk platform med et registrerings- og kommunikationssystem som fælles redskab for borger og behandler. Denne teknologi skal understøtte og inddrage borgere med henblik på, at øge deres funktionsevne i hverdagen. Dette dels for at opnå forbedrede resultater og øget kvalitet i rehabiliteringen og dels for at udvikle den forebyggende indsats med mindsket risiko for udvikling af kroniske problematikker. 5

6 Hensigten er: at forbedre træningsforløb for borgere med ondt i skulder, ved at styrke borgerens bevidsthed og viden om passende træningsbelastning og hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige bevægelser. Der bliver tale om såvel træning som læring. at udvikle et fælles redskab for borger og terapeut. at understøtte en træning, der er tilrettelagt med afsæt i borgernes individuelle behov. Målet er: at afdække teknologiens muligheder for på den ene side at kunne registrere den enkelte borgers data og visualisering af disse til brug for borger og behandler, og sideløbende vurdere teknologiernes virkning på motivation for træning. at bidrage til at gøre teknologien tilgængelig i samfundet, ved at skabe grundlag for teknologi- modning og -udvikling i kommercielt regi, gennem teknologioverførsel til partnervirksomheder. 6

7 Projektforløb Projektet gennemføres i perioden fra august 2012 til den 31. december 2013 og opdelt i følgende faser: Fase 0. Udvikling af prototype 3 til prototype 4. Fase 1. Information og Kick Off 23. august Fase 1a. Tilpasning af prototype 4. Fase 2. Test på træningscenter 30. september og frem til 27.november Fase 3. Udarbejdelse af evaluering og afrapportering, afsluttet senest ultimo Beskrivelse af teknologien Teknologisk platform er etableret med følgende elementer. En lille (diameter 3½cm) trådløs sensorplatform, der kan kommunikere med PC og/eller tablets, og som kan tilkobles et bredt udvalg af sensorer, og dermed træningsredskaber. Sensorplatformen integreres med en sensor til måling af trækkraft og trækfrekvens i træningselastikker, således at information om træk kan sendes, analyseres, databehandles og visualiseres/aflæses på tablet eller PC. 7

8 Applikationen indeholder auditiv og visuel vejledning til borger i form af stemmeinstruktion og øvelsesvideo af træningsøvelser. Applikationen indeholder en VAS-scoring og teknologien kan omdanne de analoge data til digitale data, som via applikationen overføres til tablet. Hermed gives borger såvel auditiv som visuel feedback. Feedback opsamles i internetbaseret logbog bestående af en platform til opsamling af udvalgte data fra træning mhp. registrering af, monitorering og dokumentation i form af en træningsdag, en slags journal. Journalen kan anvendes af såvel terapeut som borger. Heri skal enkle trænings variabler kunne indstilles via en platform og videresendes til borgeren. Afprøvning og udvikling Udstyret blev testet i en 7 ugers periode af fysioterapeut og ergoterapeut fra 2 træningscentre. Terapeuterne anvendte teknologien, som supplement til det eksisterende træningstilbud for at højne borgerens hjemmetræning. Projektets fokus var at indsamle viden om: 8

9 Giver systemet terapeuten ekstra og brugbar information om borgers/patients træning? Hvilke begrænsninger har systemet fagligt og teknisk? Giver systemet de rigtige data fra et træningsforløb med en borger. Har der været en positiv effekt? o motiverende for borger/patient? o motiverende for terapeut? Er det et praksisanvendeligt system? Er det et brugeranvendeligt system? Resultater Resultaterne er indsamlet ved et kvalitativt fokusgruppeinterview med de tre praktiserende terapeuter, som havde deltaget i praksisafprøvningen. Interviewet blev foretaget af projektmedarbejderne fra Metropol. De deltagende terapeuter anvendte teknologien som supplement til den øvrige intervention på træningscentrene, og instruerede borgerne i at anvende den ved hjemmetræning. Generelt er der enighed om at teknologien på sigt er anvendelig som supplement til den øvrige intervention. 9

10 Aktuelt udfordres brugen af tekniske besværligheder ved sensor såvel som applikation. Terapeuter angiver, at teknologien er teknisk udfordrende og tidskrævende, at den i sin nuværende form ikke er velegnet til at implementere i praksis. Respondenterne har forslag til ændringer og justeringer som vil imødekomme anvendeligheden af prototypen i praksis. Det er hensigtsmæssigt hvis teknologien opsamler og gemmer træningsdata i en bearbejdet og illustrativ form i træningsdagbog. Det kan anvendes til evaluering af træningen mellem fysioterapeut og borger. Data fra projektet indikerer at teknologien kan forbedres: der er problemer med at finde sensoren, det vil sige samspil mellem app. og sensor er ikke optimalt under træning mangler mulighed for at vende tilbage til forrige øvelser, det vil sige tilbageknap mangler når tempoet under øvelsen er hurtigere end illustreret af terapeuten registreres trækket/øvelsen ikke. ved øvelser med små bevægelser registreres trækket/øvelsen ikke. 10

11 placering af sensoren på elastikken kræver ekstrem akkuratesse for at opnå sammenlignelige data. Data fra projektet indikerer at teknologiens brugervenlighed kan forbedres.: brugervenligheden bliver bedre når stabiliteten øges. Utrygheden mindskes når smertescore registreres hver gang. Ligesom borgeren i træningen er afhængig af at slutsmertescoring lagres separat og ny scoring automatisk fastsættes ved start. borgerens motivation er væsentligt afhængig af en stabil og anvendelig teknologi. Da fokus for borgeren er træning bliver teknologien baggrunden for at træningen kan udføres. Data fra projektet indikerer at teknologiens anvendelighed for terapeuterne kan forbedres: data må leveres i let og overskuelig grafisk udformning for at udgøre et attraktivt pædagogisk redskab. kvalitet i skulderøvelser afhænger af specifikt muskelarbejde og anvendeligheden af feedback er afhængig af flere variabler end smertescoring og antal 11

12 udførte øvelser. Dataindsamling i form af hvilke muskler der arbejder og musklens arbejdsform (koncentrisk, excentrisk). Opsamling og perspektivering: Projektet bidrager med informationer, som velfærdsingeniørerne ved SDU kan anvende for at sikre den forsatte udvikling af teknologien, ligesom terapeuter har fået bevidsthed om hvor stor en udfordring udvikling af teknologi er. Borgerperspektivet er en vigtig komponent, som har tydelig betydning for teknologiens udformning og anvendelighed. Projektets data underbygger resultater fra forskning i velfærdteknologi, som viser at teknologier virker motiverende, når den gøres let tilgængelig, hurtigt og ukompliceret i anvendelse og indeholder tilpassede feedbackmekanismer. Ud fra projektforløbet kan vi konkludere, at processen har tilført os ny viden om tværfagligt udbytte af fælles tiltag og sat os i positioner hvor vi måtte overskride egen professions forståelse og sikre nye gevinster gennem tæt samarbejde og udfordrede 12

13 faglige kontekster, til tider banale forbindelser. Vi fandt, at inddragelse af borgere er givtigt for udviklingsprocessen, og ud fra de indsamlede resultater ses, at involvering af borgere kræver borgerens umiddelbare imødekommenhed og nysgerrighed for at deltage. Teknologien har potentiale, men perspektivet for endelig anvendelighed i praksis, må set fra et terapeutperspektiv, stadig gennemløbe en udviklingsrække. Den tekniske del, må udvikles, som anført under resultater, men også den terapeut faglige deltagelse må bero på en vurdering, om valg af målgruppe og træningsøvelser, så teknologi og terapi harmoneres. Projektdeltagere: Gitte Rosenkilde Christensen, ergoterapeut, Træningscenter Vanløse. Kim Sørensen, fysioterapeut, Træningscenter Vesterbro Anders Emil Pedersen, egoterapeut, Træningscenter Vesterbro Karin Pedersen, lektor, PH Metropol Jytte Tolstrup, projektleder og lektor, PH Metropol. Anders Bøggild, adjunkt, MMMI, SDU. 13

14 Referencer og litteratur anvendelse 1. Svendsen, S. W.: Skulderlidelser i Danmark: Et registerstudie af behandlingsaktivitet og risiko for arbejdsevne-påvirkning. ewsid= Mortensen O, Andersen j, Ektor-Andersen J, Eriksen HR, Fallentin N, Frost P, et al. Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder. Copenhagen: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA); Fry JP,Neff RA. Periodic prompts and reminders in health promotion and health behaviour interventions: systematic review. J Med Internet Res May 14;11(2):e Morren M, et al.compliance with momentary pain measurement using electronic diaries: a systematic review. Eur J Pain Apr;13(4): Jimison H, et al. Barriers and drivers of health information technology use for the elderly, chronically ill, and underserved. Review. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) Nov;(175):

15

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

System til hjemmetræning af rygpatienter

System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser System til hjemmetræning af rygpatienter Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking

Læs mere

Afrapportering af projektet Billedkommunikation i elektroniske journaler

Afrapportering af projektet Billedkommunikation i elektroniske journaler Afrapportering af projektet Billedkommunikation i elektroniske journaler Et medarbejderdrevet innovationsprojekt udført i et samarbejde mellem BDOK, Herning Kommune og VIA University College April 2012

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Applikationen InterWalk

Applikationen InterWalk Applikationen InterWalk Oplevelse af anvendelsen hos personer med type 2 diabetes Et aktionsforskningsstudie Applikationen InterWalk 1 Applikationen InterWalk Oplevelse af anvendelsen hos personer med

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter 1. Indledning Netværkslokomotivet (herefter NVL) har i perioden 2011-13 uddelt midler til mindre projekter indenfor sundhed og uddannelse.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere