Træningsenheden - Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træningsenheden - Årsrapport 2013"

Transkript

1 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune

2 Årsrapport for Træningsenheden Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:... 3 Paragraf 86 Tilsyn Fagfestival... 3 Projekter... 3 Kvalitetssikring af træning efter Serviceloven stk AMPS projekt... 4 Jobcenter... 4 Hverdagsrehabilitering... 4 Forløbsprogrammer... 4 Proaktiv hjerneskaderehabilitering... 5 Personale... 6 Ledelse... 6 Generel faglig udvikling... 6 Sociale arrangementer... 6 Fysiske rammer... 6 Skibby... 6 Frederikssund... 6 Slangerup... 7 Træning i Tal

3 Årsrapport for Træningsenheden 2013 Indledning I 2013 har der været fokus på faglig udvikling. Udviklingsgruppens arbejde og tiltag tager udgangspunkt i Træningsenhedens fire visioner, således at der hele tiden er fokus på Træningsenhedens overordnede mål, som er at yde den bedst kvalificerede træning, som passer til den enkelte borgers behov, således at de på den kortest mulige tid opnår de opstillede mål. r Der er påbegyndt arbejdet med at udarbejde retningslinjer og vejledninger Meningen er at alle retningslinjer, vejledninger og instrukser, skal ligge der. Træningsenhedens Faglige vejledninger skal revideres, men arbejdet vil formentlig først starte i begyndelsen af Nye Faglige og organisatoriske tiltag CSC implementering: CSC sundhed blev fuldt implementeret fra den og terapeuterne booker nu al holdaktivitet i dette modul. Dette har gjort det nemmere at dokumentere i forbindelse med holdene Paragraf 86 Tilsyn. I starten af 2013 planlagde udviklingsterapeuten i samarbejde med udviklingsterapeuterne fra Hillerød og Halsnæs kommune et paragraf 86 tilsyn i de tre kommuner og udarbejde spørgeskemaer til borgere, terapeuter og checkliste til audit på journalnotaterne. Tilsynene blev gennemført i foråret. Alle tre kommuner overholdt kvalitetsstandarderne og der var meget ros til terapeuterne. Fagfestival Der er blevet afholdt to Fagfestivaler i Det var et nyt tiltag, som har været rigtigt succesfuld og godt for videndeling på tværs i Træningsenheden. Derudover har Fagfestivallerne haft gavnlig effekt på oplevelsen af at være en enhed, som har utrolig mange kompetencer. Til Fagfestivalen kunne terapeuterne byde ind med oplæg af ca. 15 minutters varighed, hvor man f.eks. kunne fremlægge ens bachelorprojekt, ny viden, eller et emne man var syntes, var spændende og gerne ville dele med andre. Projekter I 2013 har vi haft fokus hvilke projekter, der har relevans for Træningsenheden. I foråret opstartede Mette et projekt om rygundersøgelser og på nuværende tidspunkt har Tinne beskrevet et projekt om træning af bækkenbund til borgere, som har urincontinens og som ansøger om bevilling på hjælpemidler. Dette er et tværfagligt projekt, som skal godkendes af afdelingsledelsen. Marion er i gang med et projekt om dokumentation. Gitte og Anja Volf er ved at udarbejde en projektbeskrivelse efter den nye skabelon om et holdtræningstilbud Moving in Nature, Hanne og Anette vil gerne arbejde med et KOL projekt og skal til at beskrive projektideen og Annette og Gitte vil gerne lave et hold/skole for borgere, som er nydiagnostiset med slidgigt i knæ og hofter med henblik på enten at undgå eller forhindre operation. Et projekt som ligner GLAD (Godt liv med artrose i Danmark) Danske Fysioterapeuter havde i starten af 2013 en artikel i fagbladet omkring vigtigheden af dokumentation, for at sikre borger og terapeuter. Derfor har der i hele 2013 været fokus på dokumentation. Der har været oplæg, audit på journalnotater i forhold til paragraf 86 tilsyn. Koordinerende fysioterapeut Marion er ved at 3

4 lave et projekt om dokumentation og i starten af 2014 vil vi invitere en repæsentant fra Danske Fysioterapeuter ud for at holde et oplæg om dokumentation. Kvalitetssikring af træning efter Serviceloven stk. 1 Arbejdet med kvalitetssikring af træning til borgere henvist fra Serviceloven blev færdiggjort april 2013, hvorefter tiltagene blev diskuteret i teams ene med henblik på implementering i den lokale kontekst. For at sikre borgeren vedbliver at være i centrum for træningen, er der blevet afholdt en temadag i Træningsenheden, således at alle terapeuter kan anvende COPM, som er et klientcentreret undersøgelses redskab, der afdækker borgerens egen oplevelse af egen aktivitetsudførelse. AMPS projekt AMPS projektet fortsætter og der blev oprettet en projektorganisation med styregruppe og projektgruppe. Tre ergoterapeuter blev kalibreret i foråret 2013 og 2 var på kurset i efteråret. Det er blevet besluttet hvilke skabeloner, der skal anvendes til formidling i forhold til vores tværfaglige samarbejdspartnere for at sikre, at indholdet kan blive forstået og anvendt af andre faggrupper. Foråret 2014 er 2 ergoterapeuter tilmeldt AMPS kursus. Derudover har Træningsenheden modtaget penge til et oplæg med ekstern underviser. Projektet udløber ved udgangen af 2014, hvorefter der skal afrapporteres til Ergoterapeutforeningen. Jobcenter I starten af 2013 startede vi rigtigt ud med samarbejdet med jobcenteret. Vi har nu færdiggjort 5 borgere sammen. Det har været spændende og anderledes. Connie og Claus Malta har evalueret samarbejdet, som de finder tilfredsstillende, og Jobcenteret har derfor bedt om, at samarbejdet kan udvides til at omfatte andre borgere. I det nye år skal vi også være med til at evaluere forløbene med medarbejderne i jobcenteret. Hverdagsrehabilitering Der er stort fokus på de muligheder, hverdagsrehabilitering giver for at træne borgere i meningsfulde hverdagsopgaver. Vi får mange henvisninger og er nu 2 ergoterapeuter til at løse opgaverne i samarbejde med borgerne, hjemmeplejen, sygeplejerskerne, træningsenheden og visitationen. I 2013 var fokus for hverdagsrehabilitering at få implementeret tankegangen i alle afdelinger og grupper. 80 % af de borgere der deltager bliver helt eller delvist selvhjulpne og 90 % af dem fastholder niveauet efter 6 måneder. Vi sætter øget fokus på hverdagsrehabilitering i de mere komplicerede forløb med tværfaglig indsats samt forløb med fokus på forebyggelse. Hverdagsrehabilitering har i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen og Træningsenheden udarbejdet en procedure for henvisning af borgere fra Rehabiliteringsafdelingen. Her er det bl.a. besluttet at neuroborgere henvises direkte til neuro teamet i Træningsenheden, der vurderer, om det er relevant med Hverdagsrehabilitering. Dette for at udnytte ressourcerne bedst muligt samt målrette træningen. Forløbsprogrammer Et forløbsprogram er den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand. Forløbsprogrammet sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. Forløbsprogram for kræft Med baggrund i Forløbsprogram for Rehabilitering og Palliation for borgere med kræft, har udviklingsgruppen været med i et tværfagligt arbejde om Frederikssund Kommunes tilbud til borgere med 4

5 kræft. Forløbsprogrammet forventes at starte til december med de første borgere. Frederikssund Kommune har indgået et samarbejde med Halsnæs Kommune og Kræftens Bekæmpelse om et fælles kursus, som forløber over tre dage. Samarbejdet omfatter også, at borgere med kræft fra Halsnæs kommune henvist til forløbsprogrammet skal træne i Frederikssund kommune. Træningsenheden har beskrevet et træningtilbud til borgere med kræft, som er henvist til forløbsprogram. Forløbsprogram for lænderyg lidelser Træningsenheden har fra oktober været klar til at modtage borgere med lænderyglidelser i forhold til lænderygforløbsprogrammet. Forløbsprogrammet for lænderyglidelser der varetages i Træningsenheden adskiller sig fra andre forløbsprogrammer ved at omhandle borgere uden kronisk lidelse. Lene Lomstein og Sanne Jensen der skal vare træning og undervisning har sammen med Connie Bendt, områdeleder og Sundhedskoordinator deltaget i regionens temadag om Patientforløb for lænderyg med undertitlen Lænderyglidelse ikke en kronisk tilstand. Lene har deltaget i regionens tilbud Sundhedspædagogik for patient undervisere Træningsenheden har i samarbejde med sundhedskoordinator beskrevet kommunes tilbud på sundhed.dk samt i kommunens tilbudsoversigt. Der er desuden lavet en formålsbeskrivelse samt borger rettet pjece til lægehuse, jobcenteret, hospitaler ect. Der arbejdes fortsat på at implementere tilbuddet fuldt og udvide kendskabet til tilbuddet hos både praktiserende læger og reumatologiske afdelinger på sygehusene. Forløbsprogram for hjerte/kar Implementeres i Proaktiv hjerneskaderehabilitering I 2012 var der registreret 66 nytilkomne hjerneskadesager i Frederikssund Kommune, i 2013 var der ud af de 81 borgere er udskrevet uden en genoptræningsplan fra sygehuset. Hjerneskadekoordinatoren (HSK) er tilknyttet de 14 ud af de 81 fra 2013, og er stadig inde over 4 forløb fra I 2013 har HSK desuden fået henvendelser fra jobcentret vedr. 5 borgere, der har været udskrevet efter få dages indlæggelser uden GOP, og hvor de efterfølgende er arbejdstruet på grund af følgerne. Der har i 2013 været 2 henvendelser fra kommunens plejeafdelinger med ønske om supervision og vejledning omkring 2 specifikke borgere. Ud af de 14 nytilkomne borgere har HSK besøgt 11 af dem på hospitalet og/eller deltaget i deres udskrivningskonference. Alle borgere undtagen 1 var under 65 år. 6 af de 14 borgere var i arbejde da skaden skete. HSK har deltaget i 20 udskrivningskonferencer. 10 borgere har i 2013 har haft kontakt til HSK efter deres rehabilitering er afsluttet. Ikke kun sager hvor HSK har haft en koordinerende rolle, men også særligt sårbare borgere, hvor de pårørende har givet udtryk for bekymring i forhold til fremtiden. Typisk er kontakten taget efter 3 mdr. 5

6 HSK deltager i en regionale arbejdsgruppe, der skal se på implementering af Forløbsprogram for rehabilitering af erhvervet hjerneskade, som blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i Personale Ledelse Områdelederen for Træningsenheden opsagde sin stilling fra den og den nye områdeleder startede den Generel faglig udvikling I april blev der afholdt tapekursus for alle terapeuter i Træningsenheden og fra Rehabiliteringsafdelingen. På kurset underviste tre lektorer, som er ansat på Fysioterapeut uddannelsen på Metropol København. Efterfølgende har emnet været oppe på monofaglige møder, hvor der har været videndeling. I juni måned kom Nina Schriver, ph.d, seniorforsker og fysioterapeut og underviste alle i Moving in nature, ude i naturen ved Ådalen. Det var utrolig inspirerende og gav anledning til tanker og stof til oplæg til fremtidige projekter. Som beskrevet ovenfor, blev der afholdt en kursusdag, hvor der var undervisning i anvendelsen af den ergoterapeutiske undersøgelse COPM, samt undervisning i det canadiske materiale, for at skabe forståelse i tankegangen bag undersøgelsen. Det er besluttet, at alle i Træningsenheden skal kunne anvende COPM for at sikre den klientcentrerede tilgang til borgerne. Spejlkursus Det har længe været et stort ønske blandt ergoterapeuterne at få undervisning i behandling med spejl. Derfor bliver der afholdt en kursusdag i november måned, hvor ergoterapeut Kirsten Pedersen underviser i at anvende spejl i behandlingen af smerter, amputationer, CPRS, nerveskader, apopleksi og funktionelle lidelser. Sociale arrangementer Sociale arrangementer er vigtigt for os og vi ses gerne i fritiden til f.eks. sommerfest og julefrokost, hvor der er en meget høj deltagelse. Træningsenheden deltog til DHL stafetten med 4 hold. Internt i kommunen deltog vi også i Høvdingebold og vi vandt hele turneringen. Fysiske rammer Skibby Den store hall og 4 små behandlings rum og kontorer på Nordhøj 3 er blevet malet i en flot lys nuance og trægulvene er blevet høvlet af og olieret så det er nemmere at vedligeholde. Dette betyder at Træningsenheden i Skibby fremstår meget imødekommende Frederikssund Træningssalen på Tolleruphøj bruges nu af både Træningsenheden og Rehabiliteringsafdelingen og der er blevet lavet en døråbning fra træningssalen ind til et tilstødende behandlings rum som har muliggjort en bedre udnyttelse af dette lokale. 6

7 Slangerup Efter at den nye træningssal på Solgården i Slangerup blev istandsat i november 2012 bruges den nu i stor udstrækning til holdaktivitet både af Træningsenheden og til beboerne på Solgården Træning i tal: Sundhedsloven: I 2013 er der genoptrænet ca borgere med en genoptræningsplan. De største diagnosegrupper er hofte -, knæ -, ryg og skulderpatienter. Ca. 500 borgere har modtaget genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven. 7

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune... 5 Hillerød

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1 2 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

SUNDHEDSKONSULENTERNE

SUNDHEDSKONSULENTERNE SUNDHEDSKONSULENTERNE ÅRSRAPPORT 2012 Center for Sundhed og Forebyggelse 0 1 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 Kickstart et sundhedstilbud til børn i 4.-6. klasse... 5 Sommergymnastik... 6 Ung motionsven...

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere