Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge på anbringelsessteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge på anbringelsessteder"

Transkript

1 ANBRINGELSESSTEDER Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge på anbringelsessteder En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, er en del af den daglige pædagogiske praksis på jeres anbringelsessted. En undersøgelse blandt danske døgninstitutioner viser, at langt de fleste anbringelsessteder på et tidspunkt har modtaget børn, som inden anbringelsen har været udsat for seksuelle overgreb, der ikke har været afdækket. Flere institutioner har desuden oplevet, at børn og unge udsættes for seksuelle overgreb under anbringelsen. Det drejer sig både om børn og unge, der begår overgreb mod hinanden på institutionen, og om anbragte børn eller unge der bliver udsat for overgreb af personer, som de møder i skolen, under fritidsaktiviteter eller hos familiemedlemmer på hjemme-besøg. 1 For børn og unge, der er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje viser undersøgelser ligeledes en øget risiko for, at de har været udsat for seksuelle overgreb før eller under anbringelsen. 2 Selv om det er sjældent, forekommer det, at børn og unge udsættes for overgreb af voksne på anbringelsesstedet. Vold mod børn er ligeledes en risikofaktor, man skal være opmærksom på. Således viste en undersøgelse fra 2010, at 20 % af de elever i 8. klasser, der deltog i undersøgelsen, indenfor det sidste år havde været udsat for vold mindst én gang fra deres nærmeste omsorgspersoner. 3 Resultaterne fra denne undersøgelse kræver en væsentlig opmærksomhed på landets anbringelsessteder, og at anbringelsessteder mere målrettet medvirker til at forebygge, at vold og seksuelle overgreb forekommer, mens barnet/den unge er anbragt. Fokus skal være på at styrke den tidlige opsporing, så børn og unge, som har oplevet vold eller seksuelle overgreb før de anbringes eller oplever det under anbringelsen, får den hjælp, de har brug for. Hvordan I konkret kan udarbejde en politik på området, og hvilke trin processen indeholder, kan I finde inspiration til her. Nedenstående punkter er en liste over, hvad en skriftlig politik til forebyggelse og tidlig opsporing kan indeholde. I kan bruge den som inspiration eller som skabelon til, hvordan I vil strukturere jeres nedskrevne politik: 1. Anbringelsesstedets værdigrundlag som baggrund for politikken 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold 1 Mehlbye, Jill (2006): Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution omfang og indsats. AKF 2 SISO, Socialstyrelsen (2007): Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt uden for hjemmet eller i aflastning. 3 Korzen, Sara, Liv Fisker og Helene Oldrup (2010) Vold mod unge i Danmark. Delrapport 2 af 3 i projekt om vold mod børn og unge i Danmark. SFI 1

2 5. Faglig viden om tilgange til børn og unges seksualitet, og de konsekvenser vold og seksuelle overgreb har for børn. 6. Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge 7. Opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge 8. Strategi for implementering og opfølgning 9. Inddragelse af børn, unge og forældre 10. Henvisning til relevante links og litteratur 1. Anbringelsesstedets værdigrundlag som baggrund for politikken Værdigrundlag Et væsentligt element i forebyggelsen og den tidlige opsporing af vold og seksuelle overgreb er en pædagogisk praksis, der hviler på et tydeligt og fælles værdigrundlag. Formulering af værdigrundlag og målsætninger medvirker til at synliggøre, hvilken tilgang og praksis, der kendetegner anbringelsesstedet. Værdierne udtrykker, hvad anbringelsesstedet ser som god praksis i arbejdet med børn og unge. Værdierne afspejler også grundlæggende leveregler på anbringelsesstedet. Det er derfor vigtigt, at både børn, unge, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere har kendskab til værdierne. En formuleret politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bør derfor tage afsæt i anbringelsesstedets værdigrundlag. Beskriv kort i jeres politik, hvilke værdier/pædagogiske praksis, der kendetegner jeres anbringelsessted. Hvert enkelt barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, opmærksomhed, kontakt, opdragelse, stabilitet og behandling, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed. EKSEMPEL PÅ VÆRDIGRUNDLAG Børnesyn I beskrivelsen af jeres værdigrundlag ligger også implicit et børnesyn en måde at anskue børn og unge på, og dermed det perspektiv I arbejder ud fra. Jeres børnesyn afspejler sig i den daglige praksis, og det er derfor væsentligt at få defineret og beskrevet, hvilket børnesyn der ligger bag jeres daglige pædagogiske arbejde. 2

3 Grundlæggende arbejder vi ud fra et barnefokus om, at barnet skal opleve sig set, hørt, forstået og beskyttet og opleve sammenhæng i sin tilværelse. Vi arbejder med et børneperspektiv, hvor vi opfatter børn som aktive og meningsskabende med medfødte kommunikative kompetencer. Vi forsøger at se med barnets øjne, og sætte os i barnets sted. I overført betydning, at vi sætter os ved siden af barnet og ser på, hvad der foregår i barnets hverdag, og hvordan det påvirker barnet. Det kan kun lade sig gøre ved aktivt at inddrage barnet. EKSEMPEL PÅ BESKRIVELSEN AF BØRNESYN Beskriv derfor også i jeres politik, hvilket børnesyn der ligger bag jeres værdigrundlag. Barnet/den unge har krav på og ret til: At kunne vise sine følelser, blive hørt og have ansvar tilpasset sit udviklingsniveau At blive mødt med respekt At blive beskyttet At der samarbejdes med forældre og andre nære relationer ud fra det enkelte barn og unges behov. Værdier og forebyggelses samt opsporingsaktiviteter Sidste del af denne proces handler om at få sat værdigrundlaget i relation til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Beskriv derfor hvordan I mener, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb kobler sig til jeres værdigrundlag. Her kan I evt. lave nogle eksempler på, hvordan overstående kan ses i praksis på jeres anbringelsessted. 2. Formål med politikken Når I skal i gang med at formulere formålet med at have en politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb, er der en række spørgsmål, som det er vigtigt at få diskuteret som personalegruppe. Det drejer sig fx om at få beskrevet og begrundet: Hvorfor vi mener, at forebyggelse er en væsentlig del af det daglige pædagogiske arbejde? Hvorfor det er vigtigt med en tidlig opsporing af børn i mistrivsel? Hvorfor det er vigtigt med tydelige retningslinjer og procedurer, der kan skabe tryghed i håndteringen af sager med bekymring, mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb? Hvorfor skal den daglige pædagogiske praksis være tydelig omkring grænser og generelt medvirke til at forebygge at børn og voksne udviser grænseoverskridende adfærd? Eksempel på formål med politik Formålet med vores politik er dels, at sætte fokus på og skabe en kontinuerlig dialog om forebyggelse 3

4 og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og hermed forebygge, at børn udsættes for overgreb, mens de er anbragt. Formålet er endvidere, at tydeliggøre og nedskrive retningslinjer ved bekymring eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge, og hvorledes der skal arbejdes fremadrettet med forebyggelse og tidlig opsporing. Formålet er ligeledes at understøtte børnenes udvikling af en sund seksualitet. 3. Målgruppen Det er væsentligt at få reflekteret over og beskrevet, hvem politikken retter sig imod, og hvem der er omfattet af politikken? Ansatte Børn/unge Forældre Andre 4. Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og vold For at kunne observere og reagere på bekymring, mistanke eller viden om overgreb, er det nødvendigt at fagfolk har taget stilling til, hvilke definitioner af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, man anvender i det pædagogiske arbejde, og som derfor også skal nedskrives i politikken. Definitionerne har betydning for og sætter rammen for, hvordan I arbejder med forebyggelse, opsporing og håndtering af seksuelle overgreb og vold. Det er vigtigt med en definition af seksualitet, for at kunne spejle hvorledes man som fagperson understøtter barnets eller den unges udvikling af en sund seksualitet. Men også for at kunne observere og reagere på en mulig bekymrende seksuel adfærd. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov, og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge kærlighed, varme, og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er ligeså me-get dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en funda-mental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret. T. Langfeldt & M. Porter: Sexuality and family planning. Report of a consultation and research findings. WHO 8 Seksualitet, seksuelle overgreb og vold kan defineres på følgende måde: DEFINITION AF SEKSUALITET 4

5 Den voksne udnytter barnets tillid Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskri-dende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. DEFINITION AF SEKSUELLE OVERGREB Kilde: SISO, Inspireret af Henry C. Kempe (1978): Sexual Abuse, Another Hidden Pediatric Problem. The 1977 C. Anderson Aldrich Lecture. Pediatrics Vol. 62. No. 3. September. DEFINITION AF VOLD Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Vol-den kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Socialstyrelsen 5. Faglig viden om tilgange til børn og unges seksualitet, og konsekvenser af vold og seksuelle overgreb På anbringelsessteder er en af de væsentligste opgaver, at være med til at understøtte børn og unge i en sund og god udvikling - både helt generelt, men også i forhold til deres seksualitet. Derfor er det centralt, at der i faggruppen er en stor faglig viden om konsekvenserne af et seksuelt overgreb samt, hvordan det kan påvirke barnet eller den unges udvikling, således at man kan hjælpe og støtte dem, der er på vej til at udvikle en bekymrende seksualitet. 5

6 I jeres politik til forebyggelse og tidlig opsporing er det derfor væsentligt, at beskrive jeres pædagogiske indsatser og metoder til at understøtte den sunde og positive seksualitet. Har I for eksempel samtaler med børnene/de unge om seksualitet og følelser? Har I fokus på det at sætte ord på følelser, om hvad der er omsorg, og hvad der er grænseoverskridende adfærd? Tilbyder I seksualundervisning og viden om prævention, graviditet og puberteten? Det er også vigtigt at få skrevet ind i politikken, hvordan I arbejder mere konkret med børnene eller de unge i forhold til gode og dårlige følelser, gode og dårlige hemmeligheder, lyst og ulyst, konfliktløsning, gode/dårlige relationer/kærester osv. Når man arbejder med sårbare og udsatte børn og unge, er det vigtigt at sikre, at de har grundlæggende kendskab til deres rettigheder. De skal vide, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever vold eller seksuelle overgreb, og hvordan de får den nødvendige hjælp. Når vi taler om børn, der vokser op med vold som en tilbagevendende del af deres liv, og hvor volden bliver begået af mor eller far, enten rette mod barnet eller mod den anden voksne, så er der risiko for, at barnet får udviklingstraumer. Volden har således konsekvenser for barnets sunde personlighedsudvikling, og det er derfor vigtigt, at der bliver givet den rette hjælp til de børn og unge, der har vold som en del af deres familiehistorie Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Når man skal arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, forudsætter det viden om de forskellige former for overgreb, der skal forebygges. Det forudsætter også en viden om grooming, hvilket er den proces, hvor krænke anvender manipulation, løgne, smiger og ros, samt påfører ansvar og skyldfølelse, for derigennem at få barnet eller den unge til at medvirke i seksuelle aktiviteter, der skal tilfredsstille krænkeren 2. Den gode, faglige forebyggelse kræver desuden viden om børn og unge med en seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd, samt om de forskellige barrierer og den tvivl, man som fagperson ofte vil opleve i netop sager, der handler om vold og seksuelle overgreb. En god måde at starte processen når I skal i gang med at formulere jeres tilgang til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb, kunne derfor være at igangsætte en brainstorm. Her oplistes hvilke forebyggende indsatser/ aktiviteter I har på institutionen. Nedskriv alle de områder i jeres dagligdag, struktur og praksis, der indeholder indsatser, tiltag eller aktiviteter, der kan relateres til arbejdet med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Det kunne for eksempel være: Rammer for samvær Accepterede/uaccepterede samværsformer og kommunikation En særlig opmærksomhed på grænser mellem mennesker Et særligt fokus på barnets fortællinger og sindstilstand Tema og undervisningsforløb om kærlighed, grænser og seksualitet for både børn og de unge Fokus på børns rettigheder Viden om børns reaktioner og håndtering af følelser/negative stemninger osv. Ret til og grænser for privatliv 1 Janne Østergaard Hagelquist (2012) Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag 2 Finkelhor, David (1984) Child Sexual Abuse: New Theory and Research Free Press 6

7 Gennemgå herefter listen kritisk med den viden I har om børn og unge, som enten er i risiko for eller muligvis har været udsat for vold og seksuelle overgreb. Til brug for dette arbejde kan I tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 1. Vurder om de nuværende indsatser/aktiviteter er meningsfulde i relation til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 2. Vurder også om de nuværende indsatser/aktiviteter er tilstrækkelige, eller om der er andet/mere, der skal udfoldes. 3. I kunne også kigge nærmere på, hvordan I vil definere forebyggelse og dermed mere specifikt, hvad der skal forebygges? Hvad er det vi vil forhindre, børn/unge udsættes for? Og hvordan gør vi det? Hvad gør vi for at støtte børn/unges udvikling af personlig integritet, og hvad kan for-hindre eller udfordre en positiv udvikling? Hvordan skabes de bedste vilkår for barnets/den unges udvikling i relationen mellem barn/ ung og voksen og imellem børn/de unge indbyrdes? Grooming Grooming er betegnelsen for den grænsenedbrydningsproces, hvor en voksen krænker bearbejder, overtaler, forfører og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en proces, hvor krænkeren gradvist opbygger en relation. En relation, som senere gør det muligt at udsætte barnet for et seksuelt overgreb. Den gradvise manipulation og nedbrydning af barnets grænser, der finder sted, kan være en langvarig og skjult proces og kan ske både fysisk og på nettet via forskellige sociale medier. Det er derfor vigtigt, at I som fagpersoner både har viden om groomingsprocesser, kan identificere disse og dermed arbejde forebyggende for at forhindre, at barnet/den unge udsættes for et seksuelt overgreb. Barrierer hos børn og unge der kræver særlig opmærksomhed Vold og seksuelle overgreb er omgæret af en række tabuer, der gør det vanskeligt for børn at fortælle, om det de er/har været udsat for. Det er derfor vigtigt, at I har viden om den tabuisering der eksisterer og samtidig er bevidste om, hvilke barrierer de udgør, ikke kun hos børn/unge, men også for fagpersoner. Børn og unge skal ikke selv bære ansvaret for, at gøre opmærksom på de voldelige eller seksuelle overgreb de udsættes for. I det forebyggende arbejde, er I derfor også nødt til at reflektere og vurdere, hvordan I kan arbejde med at nedbryde tabuer og de (ubevidste) personlige barrierer, der kan være i spil hos jer selv. Her kunne I for eksempel diskutere, hvordan I vil arbejde med at samtale med børn og unge, hvor I har en bekymring, mistanke eller direkte viden om mulig vold og seksuelle overgreb. Tabuiseringen betyder, at børn og unge kan være præget af skyldfølelse og skam, eller have oplevet krav eller trusler om hemmeligholdelse, som gør det vanskeligt at turde fortælle, om det de har oplevet. Diskuter derfor også hvordan I arbejder med børnene/de unge om forskellen på gode og dårlige hemmeligheder. 7

8 Faglig viden og kompetenceudvikling Når I diskuterer forebyggelse og indsatser på anbringelsesstedet, er det væsentligt, at I også tager stilling til, hvordan I vil sikre, at der både sker en vedligeholdelse og en løbende opkvalificering af de ansattes faglige viden om vold og seksuelle overgreb. I skal være opmærksomme på, hvordan et arbejde med så komplekse problemstillinger som vold og overgreb mod børn og unge også forudsætter et trygt arbejdsmiljø. Det kræver ikke mindst vedligeholdelse og opkvalificering af faglig viden Når I skal tage stilling til, hvordan I vil sikre og vedligeholde jeres viden på området, bør I tydeliggøre, hvem der har ansvaret for de forskellige forhold. Det kan eksempelvis være introduktion af politikken til nye medarbejdere, aftale med oplægsholder, dagsordensætte temaet på møder, osv. Husk at få det indskrevet under pkt. 8 i jeres politik, der handler om implementering og opfølgning. Trygt arbejdsmiljø Det faglige arbejde med forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb, forudsætter et trygt arbejdsmiljø, hvor man kan tale åbent med hinanden om sin tvivl, overvejelser, bekymringer og mistanker. Det forudsætter en løbende, fælles dialog og drøftelse i personalegruppen, hvor man naturligt sætter erfaringer og viden i spil med hinanden, og hvor man som faggruppe er opsøgende og nysgerrig på ny viden, nye metoder til arbejdet med børnene og de unge. Tag derfor også stilling til hvordan I kan sikre og udvikle et trygt arbejdsmiljø, der understøtter en faglig dialog og en faglig åbenhed. 7. Opsporing af børn og unge der kan være eller har været udsat for vold og seksuelle overgreb Observante fagpersoner Opsporing af børn og unge, der udsættes for eller har været udsat for vold og seksuelle overgreb, forudsætter observante fagpersoner, der har et grundigt kendskab til de forskellige former for overgreb som børn kan udsættes for. Fagpersonerne skal endvidere have en bred viden om de tegn og reaktioner som børn og unge kan udvise og som kan være et udtryk for at barnet udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Barneperspektivet og den sproglige opmærksomhed Små børn vil ofte ikke vide, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. De kender ikke ordene for det, de har oplevet, og ved ikke at de har oplevet noget, som andre børn ikke oplever. Derfor kan de have svært ved at finde ord for, hvad de har oplevet. Store børn kan have større bevidsthed om, at de har oplevet noget, der er forkert, og kan derfor opleve skam, være ramt af skyldfølelse og ensomhed. Dertil kommer at både børn og unge kan være ambivalente og loyale overfor den, der har begået overgrebet, og de kan derfor have udviklet en generel mistillid i forhold til om voksne vil og kan hjælpe. Opsporing betyder derfor, at fagpersoner må have viden om det enkelte barns forudsætninger og evne til at kunne formulere sig på en måde, hvor den voksne også forstår dét, som barnet måske ikke selv forstår eller kan finde mening med. Som fagperson må man derfor altid bestræbe sig på at forstå det, barnet er i stand til at udtrykke, og bidrage til at barnet oplever sig set, hørt og forstået. 8

9 Mulige prøveballoner Opsporing handler også om fagpersoner, der har viden om de barrierer børn og unge kan have, for at fortælle om den vold eller de seksuelle overgreb, de kan være udsat for. Derfor må fagpersoner udvikle en særlig opmærksomhed og lydhørhed i forhold til eventuelle prøveballoner fra børn og unge, hvor de forsøger at invitere til en samtale om overgrebene, og hvor de samtidig tester, om de voksne kan holde til at høre, hvad de tumler med. Fagpersoners dialogkompetencer Opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge sker typisk gradvist og gennem flere faser. Grundlæggende handler det om, at man stiller sig til rådighed for børnene eller de unge, og med troværdighed og nærvær signalerer, at her er en voksen, man kan stole på vil hjælpe en, som man kan betro sig til, og som kan rumme at høre en hemmelighed. Opsporing handler også om børn og unge, der er afhængige af fagpersoner, som tager initiativ til samtaler med børn om det der fylder mest, og som reagerer på adfærdsændringer hos et barn eller ung. Når der arbejdes med opsporing skal I derfor være opmærksomme på jeres skærpede underretningspligt. At arbejde med opsporing i relation til jeres politik handler derfor om at sætte fokus på de faglige kompetencer, der skal styrkes og udvikles hos de ansatte, således at I bedst muligt kan medvirke til at opspore de børn og unge, der kan være/har været udsat for vold og seksuelle overgreb. Dernæst er det vigtigt, at I med den viden og særlige faglighed, får diskuteret og reflekterer over, hvordan I på anbringelsesstedet vil arbejde med at styrke barnets kompetencer til at fortælle om eventuelle overgreb ved hjælp af forskellige strukturelle og metodiske tilgange. Fagligheden i forhold til opsporing handler også om at have et fælles sprog, hvormed man kan tale med børn, unge og kollegaer om vold og seksualitet og overgreb. Et fælles sprog forudsætter kontinuerlig faglig dialog i personalegruppen og dermed også plads til erfaringsudvekslinger og spørgsmål, om det man undrer sig over, hvilket kan bidrage yderligere til en styrket opsporing. I bør derfor drøfte følgende: Hvordan taler vi med børnene eller de unge om vold og seksuelle overgreb? Hvordan taler vi om seksualitet? Hvordan taler vi om vold mod børn og unge? Hvilke ord vælger vi, når vi taler om seksualitet med børn og unge? Er vi enige om det ordvalg? Gentag eventuelt processen med en brainstorm. Her oplister I, hvordan I arbejder med at opspore børn og unge, der har oplevet eller bliver udsat for vold og seksuelle overgreb. Gennemgå derefter listen kritisk med den viden I har, om hvad der forudsættes for at kunne opspore børn, der har oplevet eller oplever vold og seksuelle overgreb. Til brug for dette arbejde kan I tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Vurder om de nuværende indsatser og aktiviteter er meningsfulde i relation til opsporing af børn og unge, der er eller har været udsat for vold og seksuelle overgreb. Vurder også om de nuværende indsatser og aktiviteter er tilstrækkelige, eller om der er andet eller mere, der skal udfoldes. Diskuter hvordan I forholder jer til de forskellige punkter, der er beskrevet nedenfor: 9

10 Har vi den nødvendige opmærksomhed på børn og unges tegn og reaktioner og på deres prøveballoner? Har vi de nødvendige dialogkompetencer til at initiere samtaler med børn og unge om følelsesmæssigt vanskelige forhold som vold og seksuelle overgreb? Hvordan styrker I barnets eller den unges kompetencer til at fortælle om svære forhold? Nedskriv herefter hvordan I arbejder fagligt med opsporing af børn og unge, der har været udsat for vold eller udsat for seksuelle overgreb. Beskriv også hvilke overvejelser I gør jer for arbejdet på kort sigt og på længere sigt. Her vil det være fint, hvis I samtidig fik planlagt, hvordan I vil arbejde med opfølgning og implementering af dette område og fik dette med under det næste punkt(8) i jeres politik. 8. Strategi for implementering og opfølgning For at en implementeringsproces skal fungere optimalt, er det vigtigt at have fokus på ledelse, organisering og medarbejdere. Ledelsen skal sikre fokus på og ressourcer til arbejdet, så der udvikles en understøttende organisering for medarbejderne. Ledelsen skal beslutte og godkende kompetenceudvikling til medarbejdere, så de kan opkvalificere sig på området og anvende politik til forebyggelse og tidlig opsporing i deres praksis samt jeres lokale beredskab. Organiseringen skal endvidere sikre opfølgning, så der kan træffes beslutning om evt. behov for justering og tilpasning af politikken til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb samt af jeres beredskab. Hvordan sikrer I, at der løbende er fokus på at implementere og justere politikken? Har I nedsat et implementeringsteam? Hvordan sikres det, at politikken bliver et aktivt redskab i hverdagen? Hvem introducerer nye medarbejdere til politikken? Har I fastsat hvor ofte og i hvilket regi, I vil drøfte politikken? Hvordan understøtter I en åben og dialogorienteret tilgang i det daglige arbejde? Beskriv i politikken, hvordan I vil sikre, at I implementerer og følger op på politikken og det forebyggende arbejde. 9. Inddragelse af børn, unge og forældre Da politikken omhandler forebyggelse af overgreb mod børn og unge, kan det være relevant, at børnene/de unge inddrages i dele af politikken og at deres forældre/ værger også orienteres eller endda inddrages. Beskriv i politikken: På hvilken måde og i hvilket omfang, vil I inddrage børnene og de unge i politikken? Hvornår og på hvilken måde skal forældrene informeres? Skal forældrene inviteres til dialog? 10

11 10. Henvisning til relevant links Skriv ind i politikken, hvor man som medarbejder og leder finder mere viden om vold og seksuelle overgreb. Det kan eksempelvis være: [Indsæt henvisninger, der er relevante for jeres anbringelsessted] 11

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken SKOLE Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge på skoler/i SFO En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn

Læs mere

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Skolens værdigrundlag som baggrund for politikken SKOLE Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge på skoler/i SFO En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing

Læs mere

1. Dagtilbuddets værdigrundlag som baggrund for politikken

1. Dagtilbuddets værdigrundlag som baggrund for politikken DAGTILBUD Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn i dagtilbud En nedskreven politik er med til at sikre og fastholde, at forebyggelse og tidlig opsporing af

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk

VIKOM netværket. 23. September 2014 Kl. 13-16. Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk VIKOM netværket 23. September 2014 Kl. 13-16 Kim Steimle Rasmussen kim@sumh.dk Program Kort om mig Mere om LigeLyst Drømmescenariet Pause Forpligtelser og rettigheder Øvelse Kort om mig 2013-2015: LigeLyst

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen

Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen Seksualpolitik på Dagcentret Regnbuen Forord På Dagcentret Regnbuen ønsker vi at have fokus på brugernes livskvalitet, hvilket indebærer, at vi også arbejder med seksualitet. Det gør vi bl.a. ved at sætte

Læs mere

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 Velkommen dag 4 Jeg støttende omsorg uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 teammøde Sæt jer sammen i teamet Hvor langt er i nu Hvad mangler i Gør jeg nogle overvejelser om

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Børnehuset Nord Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn

Børnehuset Nord Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn Børnehuset Nord Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn Børnehuset Nord Kierulffsvej 2 4200, Slagelse Kommune Hovednummer: 30785810 bhnord@slagelse.dk boernehusetnord.slagelse.dk

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen Grooming processer online Psykolog Kuno Sørensen Konvergens Voksne opsøgende online typer De venskabssøgende (Hvor det vigtige er at opbygge og opretholde venskaber, de føler sig på bølgelængde med børn.

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens:

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens: 1. Indledning: Denne Seksualpolitik er udarbejdet med udgangspunkt i Serviceloven, Værdigrundlag og den pædagogiske referenceramme for Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Der ligger i seksualpolitikken

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Beredskabsplan Revideret juni 2016

Beredskabsplan Revideret juni 2016 Beredskabsplan Revideret juni 2016 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager med overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og

Læs mere

Nordisk Familieterapikongres

Nordisk Familieterapikongres Nordisk Familieterapikongres Familieterapeutiske udfordringer i arbejde med børn og unge, der har seksuelt krænket et andet barn i familien. Børn og seksualitet Baggrundsfaktorer for krænkelser Reaktioner

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Grooming processer online Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Online krænker strategier lige på og hårdt typen: Chauvinistisk skyder med spredehagl Er der en pige her der

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Kuno Sørensen & Gitte Jakobsen Århus kommune 8. juni 2016 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på

Læs mere

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. Viborg kommune 2015 Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2015 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere