Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør"

Transkript

1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af hvordan ergoterapeuter oplever at arbejde med udgangspunkt i arbejdsprocesmodellen OTIPM på et apopleksiafsnit Bachelorgruppe 3, hold 2006A Lisette Danielle Feldtschou Berner Line Becher Jensen Camilla Nete Thorøe Julie Lykke Zabava Metodevejleder: Line Riddersholm Maj 2009 Dette bachelorprojekt er udarbejdet af ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeutuddannelsen København, CVU-Øresund. Det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter Dette projekt - eller dele heraf - må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse

2 Abstract Bachelorgruppe 3: Lisette, Line, Camilla & Julie How do occupational therapists experience working, in in-patient stroke rehabilitation, based on the intervention process model OTIPM? Aim of the study: The aim of the study was to gain insight in occupational therapists individual experience with their work based on the Occupational Therapy Intervention Process Model, OTIPM, in in-patient stroke rehabilitation. We sought knowledge about advantages and disadvantages, and about factors conducive or impeding to the work based on OTIPM. Method: The project is based on seven qualitative individual interviews with occupational therapists working in in-patient stroke rehabilitation. They were asked to talk about their praxis based on OTIPM and their experience with it. Results: The informants experience that the environment make demands, for instance in terms of the interdisciplinary teams and the National Indicator Project (NIP) which makes it difficult to base one s work on OTIPM. The informants experience that the occupation-based perspective can be difficult to perform since the environment restrict by their limited resources and by the poor condition of the patients. At the same time, the informants experience that they are more focused on being client centred and that their professional identity is enhanced, which they see as an advantage. Conclusion: The informants experience both advantages and disadvantages and see both impeding and conducive factors in their work based on OTIPM. The informants differ in opinion when it comes to using occupation in assessment, which may be due to their different paradigm. Furthermore, there are conflicts between the paradigms at the hospitals and the occupational paradigm, which the intervention process model is based on, that often cause the occupational therapists to experience that their work based on OTIPM is difficult. Key Words: Occupational therapists, in-patient stroke rehabilitation, OTIPM, intervention process model, paradigm. Characters:

3 Resumé Bachelorgruppe 3: Lisette, Line, Camilla & Julie Hvordan oplever ergoterapeuter at arbejde med udgangspunkt i arbejdsprocesmodellen OTIPM på et apopleksiafsnit? Formål: Projektets formål var, at få indsigt i ergoterapeuters individuelle oplevelser af, at arbejde med udgangspunkt i Occupational Therapy Intervention Process Model, OTIPM, på apopleksiafsnit. Vi søgte viden om fordele og ulemper, samt hvilke faktorer der virker fremmende og hæmmende i arbejdet ud fra OTIPM. Metode: Projektet bygger på syv kvalitative individuelle interviews med ergoterapeuter, der arbejder med apopleksipatienter på hospitaler. De blev bedt om at fortælle om deres praksis med udgangspunkt i OTIPM, og deres oplevelser her af. Resultater: Informanterne oplever, at omgivelserne stiller krav bl.a. fra de tværfaglige samarbejdspartnere og Det nationale indikatorprojekt (NIP), hvilket gør det svært at arbejde ud fra OTIPM. Informanterne oplever, at aktivitetsperspektivet kan være svært at arbejde efter, idet omgivelserne hæmmer i form af begrænsede ressourcer, samt patienternes tilstand. Samtidig viser resultaterne, at informanterne oplever at de har fået mere fokus på klientcentrering, og at de har fået styrket deres fagidentitet, hvilket de ser som en fordel. Konklusion: Informanterne oplever både fordele og ulemper, og ser at der er nogle hæmmende og fremmende faktorer i forhold til at arbejde ud fra OTIPM. Informanterne har forskellige oplevelser af at anvende aktivitet i undersøgelsen, hvilket kan skyldes deres forskellige paradigmer. Samtidig er der en konflikt imellem paradigmet på hospitalet og det aktivitetsparadigme, som arbejdsprocesmodellen bygger på, hvilket gør at ergoterapeuterne til tider oplever det svært at arbejde ud fra OTIPM. Søgeord: Ergoterapeuter, Apopleksiafsnit, OTIPM, Arbejdsprocesmodel, Paradigme. Antal tegn:

4 Indholdsfortegnelse Bachelorgruppe 3: Lisette, Line, Camilla & Julie 1 Forord Problembaggrund Problemstilling Nøglebegreber Formål Forforståelse Teoretisk referenceramme Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) Klientcentreret praksis terapeutiske relationer og samarbejdsrelationer Top-down tilgang Occupation : Formålsrettet og meningsfuld aktivitet Omgivelsernes betydning Præsentation af stederne Design, metode og materiale Undersøgelsesdesign Kvalitativt forskningsinterview Udvælgelseskriterier og kontakten til informanterne Præsentation af informanterne Interviewguide Pilotstudie Interviewsituationen Databearbejdning og analysemetode Transskribering Systematisk tekstkondensering Etiske overvejelser i forhold til metode og materiale Informeret samtykke Fortrolighed Konsekvenser Resultater Omgivelsernes påvirkning af arbejdet ud fra OTIPM

5 9.1.1 Krav fra omgivelserne Tidspres og accelererede patientforløb Erfaring ved brug af aktiviteter Aktivitetsundersøgelse frem for funktionsundersøgelse De fysiske omgivelsers påvirkning for valget af aktivitet Evaluering og dokumentation Klientcentrering Terapeutisk relation og samarbejdsrelationer Målsætning Fagidentitet Bevidstgørelse af faget ergoterapi Sparring Struktur i det ergoterapeutiske arbejde Diskussion af resultater Ergoterapi i den akutte fase Paradigmekonflikt: Top-down vs. Bottom-up Implementering af OTIPM Sammenhæng i forløbet Fordele ved OTIPM Diskussion af design, metode og materiale Undersøgelsesdesign Kvalitativ metode Udvælgelseskriterier og kontakten til informanterne Interviewguide Pilotstudie Interviewsituationen Diskussion af databearbejdning og analysemetode Transskribering Analysemetode Konklusion Perspektivering

6 14 Formidlingsovervejelser Referenceliste Bilagsoversigt Bilag 1: OTIPM Bilag 2: Første til eventuelle informanter Bilag 3: Brev til informanter Bilag 4: Interviewguide Bilag 5: Briefing Bilag 6: Samtykkeerklæring Bilag 7: Debriefing Bilag 8: Transskriberingsretningslinjer Bilag 9: Matrice Bilag 10: De professionelle indsatsers typiske sammensætning og deres placering i rehabiliteringsforløb Bilag 11: Sygdomsbegreber Bilag 12: Mail til Ergoterapeuten Bilag 13: Søgehistorie

7 1 Forord Vi vil gerne takke: Vores informanter, for deltagelse i og muliggørelse af projektet. Vores metodevejleder, Line Riddersholm, for guiding og støtte igennem processen. Vores faglige vejleder, Eva Wæhrens, for inspiration, stort engagement og hjælp til at samle trådene. Projektet er blevet til i tæt samarbejde. Jævnfør retningslinjerne for bachelor, vil det fremgå i opgaven, hvem der er ansvarlige for de enkelte afsnit, hvilket markeres med vores initialer. Lisette Danielle Feldtschou Berner (LB) Line Becher Jensen (LJ) Camilla Nete Thorøe (CT) Julie Lykke Zabava (JZ) Vi er alle ansvarlige for problembaggrund, problemstilling, formål, forforståelse, konklusion, perspektivering og formidlingsovervejelser. 7

8 2 Problembaggrund Dette bachelorprojekt omhandler ergoterapeutisk praksis på apopleksiafsnit på hospitaler, baseret på den ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel; Occupational Therapy Intervention Process Model OTIPM. En arbejdsprocesmodel defineres som en model for interventionsprocessen i praksis, og er en forskrift for, hvad der i modellens perspektiv er god praksis, og er udviklet som et led i kvalitetsudvikling og kvalitetssikring (Hartvig & Tjørnov, 2007). Følgende belyses vores problemfelt ud fra faktorer, som kan have indflydelse på ergoterapeuters praksis med udgangspunkt i arbejdsprocesmodellen OTIPM. En faktor, som kan have indflydelse på ergoterapeutisk praksis er strukturreformen, som trådte i kraft d. 1. januar 2007 i Danmark. Kommunerne har, som følge af reformen, fået ansvaret for forebyggelse, pleje og genoptræning, som ikke foregår under indlæggelse, med den hensigt at forkorte den unødvendige liggetid på hospitalerne, og derved sikre, at de medicinsk færdigbehandlede patienter udskrives hurtigst muligt (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2004). På baggrund af ovenstående antager vi, at patienternes gennemsnitlige liggetid er forkortet. På Danmarks Statistik er der endnu ikke opgjort status på gennemsnitlige antal sengedage på hospitalerne, efter at strukturreformen er trådt i kraft. Vi formoder, at kommunerne har større interesse i, at få medicinsk færdigbehandlede patienter udskrevet, da regionerne ellers opkræver plejetakt. Vi antager at de ovenstående ændringer, kan have indflydelse på den ergoterapeutiske praksis på hospitaler, idet patienterne er indlagt i kortere tid. Følgende belyses, hvorfor vi har valgt at beskæftige os med ergoterapeutisk praksis med apopleksipatienter. På de danske sygehuse udgør apopleksipatienter en stor del af de samlede indlæggelser. Hvert år rammes ca personer af apopleksi, hvilket for de fleste medfører betydelige handicaps og kræver omfattende behandling, pleje og genoptræning (Ingerslev, 2003, afsnit 3). 8

9 I klinisk undervisning har vi oplevet, at det kan være svært at arbejde klientcentreret med apopleksipatienter på hospitaler, da det var problematisk at identificere og træne meningsfulde aktiviteter med hårdt ramte patienter i akutfasen. Samtidig erfarede vi at rammerne på hospitalerne, ikke fordrede til andre aktiviteter end køkken-, bade- og spisesituationer. Vores erfaringer fra praksis understøttes i artiklen, Experiences of Occupational Therapists in Stroke Rehabilitation (Ramon, Winding, Borell, 2002), som havde til formål at få en forståelse for nogle ergoterapeuters oplevelse af intervention med apopleksipatienter på hospitaler. Ergoterapeuterne nævner nogle af de samme problematikker, som vi oplevede i praksis. De udtrykker bl.a. en problematik i forhold til at arbejde klientcentreret i den tidlige fase af sygdommen, når patienterne mangler indsigt i egen situation, og de oplever dette som en begrænsende faktor i forhold til inddragelse af patienten. Ergoterapeuterne oplever samtidig, at hospitalets rammer begrænser dem i forhold til at udføre klientcentreret ergoterapi, særligt i forbindelse med at sætte meningsfulde mål, samt i forhold til at tilbyde træning i meningsfulde aktiviteter. Undersøgelsen understøtter vores oplevelser omkring, at det kan være svært at arbejde klientcentreret og aktivitetsorienteret med apopleksipatienter i hospitalsregi. På baggrund af dette, finder vi det derfor interessant at undersøge, hvordan ergoterapeuter oplever at arbejde med udgangspunkt i OTIPM, som er baseret på en aktivitetsorienteret og klientcentreret tilgang, på apopleksiafsnit på hospitaler. På baggrund af ovenstående beskrives følgende, hvilke overvejelser der ligger bag OTIPM og udarbejdelsen af denne. Anne Fisher, Professor i ergoterapi, så et behov for en ny arbejdsprocesmodel i 1990érne på baggrund af bl.a. ergoterapiens udvikling mod en igen mere aktivitetsorienteret tilgang. Fisher udarbejdede derfor OTIPM ud fra det nye aktivitetsparadigme, for at gøre det muligt for ergoterapeuter, at omsætte det grundlæggende i ergoterapi til praksis. OTIPM er en klientcentreret arbejdsprocesmodel, der bygger på en Top-down tilgang, hvor fokus er på patientens oplevelse af aktivitet og aktivitetsproblemer førend sygdom og symptomer. I OTIPM bruges aktivitet både som middel og mål i interventionen (Fisher, 2005). 9

10 På baggrund af ovenstående vil det følgende omhandle udviklingen og forståelsen af ergoterapeutiske paradigmer, og hvordan denne faktor kan påvirke den ergoterapeutiske praksis. Ergoterapeutisk praksis bygger på et grundlæggende paradigme, som er en samling idealer og begreber, der udgør et unikt perspektiv. Fra slutningen af 1950 erne blev sundhedsvæsenet præget af et biomedicinsk paradigme, og det lagde et pres på ergoterapeuterne om at etablere et mere videnskabeligt grundlag for faget. Det skabte for ergoterapeuterne et mekanistisk paradigme, der medførte et gennemgående tema i interventionen, som havde fokus på at identificere den specifikke årsag, der lå bag den nedsatte funktionsevne (Kielhofner, 2001). Siden 1990 erne er ergoterapeuter igen begyndt at arbejde hen imod et aktivitetsorienteret paradigme med fokus på aktivitet som både middel og mål i en klientcentreret praksis, hvor et holistisk menneskesyn hersker (Wæhrens, 2005). De forskellige menneskesyn og paradigmer som findes i praksis, vil vi belyse ud fra den følgende undersøgelse. I et studie af Björklund og Svensson (2000) undersøges nogle ergoterapeuters opfattelse af sundhed. Resultaterne viser, at størstedelen af ergoterapeuternes opfattelse af sundhed bygger på en holistisk tankegang, som har fokus på den subjektive oplevelse og personen som helhed. Det fremgår dog, at nogle forbinder sundhed med et objektivt syn, hvor fokus er på den aktuelle tilstand af kroppen eller sjælen. Resultaterne viser yderligere, at ergoterapeuterne indeholder to forskellige måder at se patienten på: ud fra den levede krop og kroppen som en maskine. Vi inddrager denne artikel, da den understøtter, at nogle ergoterapeuter har et mere biomedicinsk syn på sundhed, hvilket afspejler sig i praksis. Derfor antager vi, at det for nogle kan være problematisk i praksis, at arbejde ud fra OTIPM, der bygger på en holistisk tankegang. Men hvordan oplever ergoterapeuter at arbejde ud fra en holistisk tilgang til patienter i et hospitalsmiljø, hvor et biomedicinsk paradigme hersker? Følgende beskrives ligeledes en faktor, som vi anser, kan have indflydelse på ergoterapeuters arbejde ud fra OTIPM på apopleksiafsnit på hospitaler. En undersøgelse beskrevet i artiklen, Occupational Therapists perception of their Practice: A Phenomenological Study (Kinn & Aas, 2008), belyser hvordan nogle ergoterapeuter bl.a. føler sig undervurderet og misforstået i det tværfaglige team. Ergoterapeuterne udtrykker, at 10

11 de føler sig sat i bås som knyttedamen eller køkkendamen, og de føler ikke, at de andre faggrupper anerkender ergoterapiens grundlag med aktivitet som både middel og mål. Ergoterapeuterne fortæller, at de vælger at dokumentere deres intervention i biomedicinske termer, for at tilpasse sig de andre professioners forventninger og krav. Der nævnes bl.a.: Their focus on Occupation was distinct from the general teams focus on the disease. This is evident in the general view that, to go for a walk is not accepted as therapy (Kinn & Aas, 2008, s.6). På baggrund af undersøgelsen anser vi, at det kan være problematisk for ergoterapeuter at arbejde ud fra aktivitetsperspektivet i et tværfagligt team, som er præget af et biomedicinsk paradigme. Denne ovenstående problematik belyses i artiklen, En lærerig proces (Weiss, 2008a), hvor to ergoterapeuter fortæller om deres erfaringer med implementeringen af OTIPM på Frederiksberg Hospital. De fremlægger de problematikker, der har været i processen, bl.a. det implicitte paradigmeskifte i tilgangen til patienterne, som ligger i denne arbejdsprocesmodel. Artiklen beskriver, hvordan implementeringen af OTIPM rejste nogle faglige spørgsmål hos ergoterapeuterne såsom: Hvad forventer lægerne af os, når de tager en ergoterapeutisk status? og Hvad er træning egentlig? Hvis det er andet end stræk og bøj, hvordan forklarer man så patienterne, at træning også kan være at lave en kop kaffe? (Weiss, 2008a, s. 8). Dette giver et billede af, hvordan det for nogle ergoterapeuter, kan skabe konflikter at arbejde aktivitetsorienteret i et tværfagligt team, hvor de andre faggrupper har en biomedicinsk tilgang. I artiklen, Vi er nød til at diskutere fag ikke smag (Weiss, 2008b), redegøres for forhåbninger og bekymringer i forhold til arbejdet ud fra OTIPM, som ergoterapeuter på Frederiksberg Hospital gjorde sig ved implementeringen. De havde bekymringer omkring den nye aktivitetsorienterede tilgang og udtaler bl.a.: Anne Fisher siger, at funktionstræning er fysioterapi, derfor kan vi ikke gøre som vi plejer og Det bliver vores død de andre faggrupper vil se på os som beskæftigelsesvejledere (Weiss, 2008b, s. 12). Til gengæld går deres forhåbninger på, at de som ergoterapeuter bliver tydeligere for deres tværfaglige kollegaer. 11

12 Begge ovenstående artikler udpeger, hvilke konflikter ergoterapeuterne på Frederiksberg Hospital mødte i forbindelse med implementeringen af OTIPM. Vi ved på baggrund af artiklen, at de har valgt at fortsætte arbejdet ud fra arbejdsprocesmodellen, og vi finder det derfor interessant at undersøge, hvordan ergoterapeuter oplever at arbejde ud fra OTIPM på apopleksiafsnit på hospitaler. Vi har nu gjort rede for faktorer, som vi anser, kan påvirke den ergoterapeutiske praksis på apopleksiafsnit på hospitaler, og som derved kan have indflydelse på brugen af OTIPM. Men hvordan oplever ergoterapeuter at arbejde med udgangspunkt i modellen i praksis? I vores søgen efter litteratur omkring anvendelsen af OTIPM i praksis, har vi indset, at dette er meget lidt beskrevet, hvilket har ledt os frem til følgende problemstilling: 3 Problemstilling Hvordan oplever ergoterapeuter at arbejde med udgangspunkt i arbejdsprocesmodellen OTIPM på et apopleksiafsnit? 3.1 Nøglebegreber Oplever: Den enkeltes subjektive erfaring og oplevelse, hvilket er forskelligt fra individ til individ (Kielhofner 2006). I begrebet oplever ligger vi hvilke erfaringer, positive som negative, som ergoterapeuterne har. Ergoterapeuter: Uddannede ergoterapeuter, der arbejder ud fra OTIPM på apopleksiafsnit på hospitaler i Danmark. 12

13 Arbejdsprocesmodellen: Bachelorgruppe 3: Lisette, Line, Camilla & Julie En arbejdsprocesmodel er en beskrivelse af planlægning, udførelse og evaluering af den monofaglige indsats og er forskrift for, hvad der i modellens perspektiv er god praksis (Hartvig & Tjørnov, 2007). OTIPM: OTIPM er en klientcentreret arbejdsprocesmodel baseret på aktivitetsparadigmet, og en Topdown tilgang til undersøgelse, hvor ergoterapeuten tager afsæt i klientens oplevelse af aktivitet og aktivitetsproblemer førend sygdom og symptomer. I interventionen er meningsfuld aktivitet ikke kun målet, men også det terapeutiske virkemiddel (Fisher, 2009). Apopleksiafsnit: Et sengeafsnit på et hospital til patienter med apopleksi, der har behov for undersøgelse, behandling og genoptræning under indlæggelse (Webredaktion, 2007). I vores anvendelse af begrebet apopleksiafsnit, ligger både akut- og rehabiliteringsafsnit. 4 Formål Vores formål med projektet er, at få indsigt i ergoterapeuters individuelle oplevelser af, at arbejde ud fra OTIPM på apopleksiafsnit. Herunder hvad de oplever som værende let og svært, fordele og ulemper, samt fremmende og hæmmende faktorer, i deres arbejde ud fra arbejdsprocesmodellen. Vi vil tilstræbe, at vores resultater vil give ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende indblik i, hvordan det for nogle ergoterapeuter på apopleksiafsnit, opleves at arbejde med udgangspunkt i OTIPM. Vi håber at vores projekt vil inspirere og bevidstgøre ergoterapeuter omkring brugen af OTIPM, og dermed skabe åbenhed for den aktivitetsorienterede tilgang på apopleksiafsnit på hospitaler. 13

14 5 Forforståelse Bachelorgruppe 3: Lisette, Line, Camilla & Julie Følgende redegøres for vores forforståelse, som har haft betydning for udformningen af vores projekt. Forforståelsen skal ses i sammenhæng med og på baggrund af den teori og empiri, der er introduceret i problembaggrunden. Vores forforståelse har haft betydning for udvælgelsen af informanter, udarbejdelsen af interviewguiden, databearbejdning og for valget af den teori, der inddrages i diskussionen af resultater. Malterud (2003) beskriver, at det er vigtigt at være bevidst om sin forforståelse fra projektets start. Er forskeren ikke opmærksom på sin forforståelse, kan hun risikere at gå ind i projektet med begrænset horisont. Vi har en overordnet forforståelse af, at der i projektet vil fremkomme resultater, der tilkendegiver, at det for nogle ergoterapeuter på apopleksiafsnit opleves problematisk at følge OTIPMs perspektiv. Vi har en hypotese om, at det er svært, at arbejde efter det aktivitetsorienterede paradigme i omgivelser, hvor det biomedicinske paradigme hersker. Samtidig tror vi, at det er svært at have fokus på aktivitetsperspektivet, da der efter strukturreformens indtræden, er blevet kortere indlæggelsestider. Vi har dog stadig en oplevelse af, at ergoterapeuter på somatiske sygehuse anvender aktiviteter, men at der ikke altid er fokus på patienternes meningsfulde aktiviteter. Vi har i klinisk undervisning erfaret, at nogle ergoterapeuter på bl.a. apopleksiafsnit, har det som fast procedure, at patienten ved første møde, vurderes i morgen-adl, hvad enten patienten har givet udtryk for at ønske dette eller ej. Vi har en hypotese om, at de fysiske rammer begrænser udførelsen af aktiviteter, og der derfor ofte trænes det, som rammerne indbyder til. Vi antager derfor, at det opleves svært for ergoterapeuter at arbejde klientcentreret igennem hele interventionen. 14

15 6 Teoretisk referenceramme Malterud (2003) beskriver den teoretiske referenceramme som omfattende modeller, teorier, begrebsapparater og definitioner, som bruges til at forstå meningen og strukturere forståelsen af materiale og fund. I det følgende præsenteres og redegøres for de valgte teorier, vi vil benytte som teoretisk referenceramme. Vi vil beskrive OTIPM, for efterfølgende at uddybe nogle af de centrale begreber: Klientcentreret praksis, Top-down samt Occupation. Derudover vil vi beskrive omgivelsernes betydning og indvirkning på menneskets aktivitetsudførelse. Vi vil i vores teoretiske referenceramme anvende begrebet klient, fordi det stemmer overens med den tilgang og det syn der er på mennesket i OTIPM. I opgavens øvrige afsnit vil vi anvende begrebet patient, da det er dette begreb vores informanter anvender. (CT) 6.1 Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) Vores projekt omhandler den ergoterapeutiske praksis ud fra OTIPM, og vi finder det derfor relevant at beskrive arbejdsprocesmodellen (Bilag 1) og ideologien bag denne. Fisher udarbejdede en klientcentreret arbejdsprocesmodel baseret på aktivitetsparadigmet, da hun oplevede et behov fra praktiserende ergoterapeuter om en arbejdsprocesmodel, som gjorde det muligt at integrere AMPS i praksis (Wæhrens, 2005). OTIPM blev udarbejdet for at forbinde praksis og aktivitetsteori, samt virkeliggøre vores fags filosofiske grundlag i praksis (Fisher, 2003). I arbejdet med Gary Kielhofner omkring Model Of Human Occupation (MOHO), indså Fisher (1998) vigtigheden af aktiviteters rolle, som terapeutisk middel i interventionen. Omdrejningspunktet i OTIPM blev bl.a. derfor en aktivitetsorienteret tilgang, hvor aktivitet anvendes både som middel og mål i interventionen med klienten. Hun understreger, at aktiviteten der anvendes, skal være både betydningsfuld og formålsrettet for klienten, hvilket er grundlaget for en klientcentreret tilgang. Ergoterapeuten skal bestræbe sig på, at klientens aktivitetsudførelse foregår i naturlige omgivelser og sammenhænge, for at klienten oplever mening og formål med aktiviteten. (CT) 15

16 OTIPM lægger vægt på en Top-down tilgang til undersøgelse, hvilket betyder at ergoterapeuten har fokus på klientens oplevelse af aktivitet og aktivitetsproblemer, førend sygdom og symptomer (Fisher, 2009). OTIPM er opbygget af en undersøgelsesdel og en interventionsdel, hvilket Fisher (2003) beskriver, bør følges trin for trin i en top-down tilgang. Interventionen tilrettelægges med klienten, hvor ergoterapeuten kan anvende og kombinere fire forskellige modeller for intervention med hvert deres formål. Der skelnes mellem følgende: Kompensation, undervisning, træning af aktivitetsformåen og træning af personlige faktorer og kropsfunktioner. Afslutningsvis evalueres interventionen for at vurdere om udførelsen af meningsfulde opgaver er tilfredsstillende og forbedret for klienten. (JZ) Klientcentreret praksis terapeutiske relationer og samarbejdsrelationer I dette afsnit uddybes begrebet klientcentreret praksis ud fra Fishers bog, Occupational Therapy Intervention Process Model A Model for Planning and Implementing Top-down, Client-centered, and Occupational-based Interventions (2009). Vi vil ligeledes beskrive begrebet terapeutisk relation, som er en del af den klientcentrerede tilgang i OTIPM. (JZ) Fisher (2009) beskriver, at det er nødvendigt at inddrage terapeutisk relation for at arbejde klientcentreret, hvilket betyder at ergoterapeuter altid skal forsøge at forstå deres klienter og se situationen ud fra deres perspektiv. Ergoterapeuten skal have fokus på klientens behov og ønsker, og sikre at denne er aktivt involveret i at træffe beslutninger omkring interventionen. Relationen henviser til den proces, hvor der etableres og vedholdes et komfortabelt og frivilligt forhold med gensidig fortrolighed og respekt mellem terapeut og klient. Fisher (2009) beskriver, at klientcentreret arbejde indebærer at møde klienten, hvor denne er, hvilket er nødvendigt for at forstå, hvem klienten er som person, og dette kan gøres ud fra de 10 dimensioner. De 10 dimensioner omhandler: omgivelses-, rolle-, motivations-, opgave-, kulturelle-, sociale-, samfundsmæssig-, kapacitets-, tids- og adaptationsdimension. 16

17 Klientcentreret praksis og dermed begrebet terapeutisk relation, er vigtige elementer i OTIPM, og danner grundlag for en intervention med klienten i centrum. (LB) Top-down tilgang Følgende beskrives den ergoterapeutiske Top-down tilgang, som OTIPM bygger på. Top-down tilgangen tager udgangspunkt i aktivitetsparadigmet med fokus på aktivitet og deltagelse, førend årsager til eventuelle aktivitetsproblematikker. Den modsatte tilgang, Bottom-up, hviler på det traditionelle biomedicinske sygdomsparadigme med fokus på sygdom og symptomer (Fisher, 2009). Når ergoterapeuter anvender en Top-down tilgang, starter de med at danne sig et bredt og helhedsorienteret billede af, hvem klienten er, dennes behov og hvilke opgaver denne ønsker at kunne udføre. I denne proces er det vigtigt at fastslå, hvilke opgaver klienten identificerer som problematiske. Når ergoterapeuten har dannet sig et billede af klienten ud fra dennes perspektiv, observeres klienten i en af de identificerede aktivitetsproblematikker, med det mål, at klarlægge effektive og ineffektive færdigheder i aktivitetsudførelsen. Det fastslås at en observationsbaseret analyse af aktivitetsudførelsen, altid går forud for overvejelse om, hvilke årsager der ligger til grund for den forringede aktivitetsudførelse. Efter en Top-down tilgang, samarbejder ergoterapeuten med klienten om at formulere mål samt at planlægge og implementere den aktivitetsbaserede intervention (Fisher, 2009). (LB) Occupation : Formålsrettet og meningsfuld aktivitet Følgende gives en præsentation af begrebet aktivitet - Occupation, som det anvendes i OTIPM. Fisher (2009) beskriver at klientens engagement i meningsfuld og formålsrettet aktivitet, er det centrale fokus i ergoterapi. Hun anvender begrebet Occupation om den proces, hvor personer udfører og er engageret i aktivitet. I begrebet meningsfuld ligger, at klienten oplever en personlig betydning i aktiviteten, og den er derved en kilde til motivation. Når en aktivitet er formålsrettet, betyder det at klienten har et personligt formål med aktiviteten. Når en aktivitet 17

18 opleves formålsrettet og meningsfuld, skabes motivation i aktivitetsudførelsen, og det gør en stor forskel i udfaldet af interventionen. Fisher (2009) fastslår, at meningen og formålet med en aktivitet er uløseligt forbundet, og er et unikt træk ved det aktivitetsperspektiv som ligger i OTIPM. (LJ) 6.2 Omgivelsernes betydning Vi har følgende valgt at beskrive omgivelsernes betydning ud fra the Conceptual Model of the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher, 2003), for at belyse, hvordan omgivelserne påvirker menneskets aktivitetsudførelse. Vi valgte at anvende denne model, som ligeledes afspejles i OTIPM, idet den definerer hvilke faktorer, der kan have indflydelse på aktivitetsudførelsen. Se figur 1. The Conceptual Model of the AMPS illustrerer interaktioner mellem personen, opgaven, omgivelserne, kulturen og samfundet, samt aktivitetsudførelsen. Modellen er baseret på MOHO, og senere videreudviklet med yderligere definitioner. Figur 1: The Conceptual Model of the Assessment of Motor and Process Skills (Fisher, 2003). 18

19 Omgivelserne danner den kontekst, hvori aktiviteter udføres og skaber muligheder, begrænsninger, udfordringer samt fysisk og social støtte i menneskets aktivitetsudførelse. Omgivelserne indeholder både den fysiske og sociale kontekst samt objekter. De fysiske omgivelser og objekter defineres som de rum, hvor mennesket agerer samt de objekter, der er til stede i rummene. De sociale omgivelser omfatter de persongrupper, som mennesket slutter sig til, og de aktivitetsformer som udøves. Ydermere påvirkes menneskets aktivitetsudførelse af de kulturelle og samfundsmæssige omgivelser i form af, hvilke, hvor og hvordan aktiviteter udføres. Kulturen defineres, som den tro og de opfattelser, værdier, normer og adfærdsmønstre, som deles af en gruppe mennesker eller et samfund. De samfundsmæssige omgivelser indeholder økonomiske faktorer, regler og politiske krav samt samfundsmæssige holdninger. The Conceptual Model of AMPS anerkender de kulturelle og samfundsmæssige omgivelsers gennemtrængende rolle i menneskets aktivitetsudførelse (Fisher, 2003). (LJ) 7 Præsentation af stederne Vi har foretaget interviews på tre forskellige hospitaler på Sjælland. Hospitalerne har tilfælles, at apopleksiafsnittet er opdelt i et akut-, og i et rehabiliteringsafsnit, samt at de har arbejdet ud fra OTIPM imellem ca. 3-3 ½ år. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på hospitalerne svinger fra få dage og op til flere måneder. Ergoterapeuternes mål for interventionen på apopleksiafsnittene er, at patienterne opnår det habituelle niveau, eller at de bliver så selvhjulpne som muligt, samt at få patienterne til at deltage aktivt i eget rehabiliteringsforløb. Ergoterapeuternes arbejdsopgaver består bl.a. af førstegangvurderinger, synkevurderinger, Barthel-scoringer, ADL-observationer, COPM, AMPS, A-one, journalnotering, genoptræning af patienter efter opstillede mål samt revurderinger. (JZ) 19

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat udarbejdet af Anne Lyhne Knudsen, AMPS FNE medlem. Anne G. Fisher, professor i Ergoterapi ved Umeå Universitet i Sverige, afholdte OTIPM workshop

Læs mere

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon Afrapporteringen er et led i Ergoterapeutforeningens dokumentation af, hvad Praksispuljens midler anvendes til. Informationerne går i første omgang til Bevillingsudvalget.

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret

En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret Nicolai Larsen - Bachelorgruppe 11 Hold 2010A

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

1. Problembaggrund... 3. 2. Formål... 6. 3. Problemstilling... 7. 3.1. Definition af nøgleord... 7. 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM...

1. Problembaggrund... 3. 2. Formål... 6. 3. Problemstilling... 7. 3.1. Definition af nøgleord... 7. 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM... Indholdsfortegnelse 1. Problembaggrund... 3 2. Formål... 6 3. Problemstilling... 7 3.1. Definition af nøgleord... 7 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM... 8 4.1. MOHO... 9 5. Design, materiale og metode...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Åh stop lige, lad os nu lige have tid til at revurdere det vi gør og hvordan vi gør det, ikke?

Åh stop lige, lad os nu lige have tid til at revurdere det vi gør og hvordan vi gør det, ikke? Åh stop lige, lad os nu lige have tid til at revurdere det vi gør og hvordan vi gør det, ikke? Ergoterapeuters overvejelser i brugen/ikke brugen af arbejdsprocesser og standardiserede undersøgelsesredskaber

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2 Indholdsfortegnelse Forord...1 Læsevejledning...2 1.0 Problemstilling...3 1.1.0 Problembaggrund... 3 1.2.0 Problemformulering... 6 1.2.1 Hypoteser... 6 1.2.2 Nominelle definitioner... 6 1.2.3 Operationelle

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt Udfyldes af praksis/forsknings- og udviklingsmiljø Oplægget er tænkt med afsæt i følgende professioner: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.)

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Myndighedshuset Visitationen Støtte & Omsorg Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby Tlf:

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011

REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 REFERAT FRA AMPS TEMAEFTERMIDDAG I GLOSTRUP DEN 28.11.2011 Tilstede fra AMPS FNE bestyrelsen: Sonja Vinkler, Jette Fischer, Vibeke Dinesen, Mette Hedeboe AMPS instruktør: Eva Wæhrens Referent: Mette Hedeboe

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ergoterapeuter i socialpsykiatrien

Ergoterapeuter i socialpsykiatrien December 2007 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Hold 2004B Bachelorgruppe 4 Ergoterapeuter i socialpsykiatrien - En kvalitativ undersøgelse af hvordan ergoterapeuter oplever

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ergoterapeutisk holdtræning

Ergoterapeutisk holdtræning Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Ergoterapeutisk holdtræning et kvalitativt studie af ergoterapeuters arbejde med holdtræning og hvilke faktorer der påvirker deres arbejde

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet Bilag 1 Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter Indledning Præsentation af interviewperson, samt præsentation af formål Jeg præsenterer mig selv Jeg hedder Rikke. Jeg

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Syddansk Universitet I praksis står vi med forskellige udfordringer: April 2008 Hans Lund 2 Skal vi gennemføre balance-

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger

Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger Bachelorprojekt i Ergoterapi Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger Anslag: 83.730 Anne Marie Honoré Vesten Kirstine Wildt Andersen Lene

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Bilag 1 Informationsfolder

Bilag 1 Informationsfolder Bilag 1 Informationsfolder 1 2 Bilag 2 Interviewguide 3 Interviewguide Før interview Interview nr.: Inden interviewet startes får informanten følgende informationer: Vi er ergoterapeutstuderende og er

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kobling mellem teori og praksis i ergoterapi

Indholdsfortegnelse. Kobling mellem teori og praksis i ergoterapi Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 2.0 Problembaggrund...4 2.1 Teori/praksis gabet...4 2.2 Paradigmeskifte...5 2.3 Aktivitetens betydning...6 2.4 Håndens betydning...7 2.5 Kvalitativ forundersøgelse...8

Læs mere