Antroposofisk medicin. Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antroposofisk medicin. Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?"

Transkript

1 Antroposofisk medicin Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?

2 Helseeurytmi (tv.) er en bevægelsesterapi, som anvender sprog, gebærder og musik. Kobberstave eller som her kobberkugler kan intensivere koncentrationen om bevægelsen. Maleterapi (th.) går ud på at opleve former og farver. Rytmisk massage (yderst th.) stimulerer væskecirkulationen i organismen. Udtræk af roden fra gul ensian (tv.) indeholder mange fordøjelsesfremmende bitterstof fer og anvendes i antroposof iske lægemidler. Den omhyggelige undersøgelse af legemet (th.) er for antroposof iske læger en vigtig forudsætning for at kunne stille en diagnose. Antroposofisk medicin For mange mennesker er antroposofisk medicin forholdsvis ukendt. Egentlig kan den beskrives ret enkelt: Det er en integrativ medicin, som næres af to kilder dels af den naturvidenskabelige, konventionelle medicin med dens metoder og forskningsresultater, og dels af åndsvidenskabelig erkendelse. Begge dele er vigtige, og de er uadskillelige. Mennesket består ikke kun af et legeme, men har også en psyke og en individuel personlighed. For antroposofiske læger udgør menneskets legemlighed, sjæleliv og individualitet en enhed, idet de påvirker hinanden på mangfoldig vis. Det er et af de væsentlige grundlag for antroposofisk medicin at inddrage dette i diagnose og terapi. Antroposofisk medicin kan ikke kaldes en alternativ medicin den vil ikke erstatte den konventionelle medicin. Tværtimod den hviler på den konventionelle medicins naturvidenskabelige basis, men går så et skridt videre. Det vil sige at den gør brug af al den nyttige viden som den naturvidenskabelige forskning stiller til rådighed for behandling af mennesket som objekt : teknologi, laboratorieundersøgelser, medikamenter, operationer, intensivmedicin. Derudover ser den antroposofiske medicin mennesket som subjekt ud fra et helhedsbillede af dets personlighed og liv og ud fra en viden om de lovmæssigheder der gør sig gældende i menneskets liv. Dertil hører: legemsbygning og kropssprog, bevægelsesmønster, håndtrykkets art, søvnvaner, modtagelighed for varme og kulde, åndedræt, legemets rytmer. Den antroposofiske medicin bestræber sig med andre ord på, ud over sygdommens almene lovmæssigheder, at inddrage det som er karakteristisk for netop dette menneske, i det videre forløb. For ethvert menneske er unikt, og det er sygdomsbehandlingen også, selvom der er lighedspunkter i behandlingen af forskellige mennesker. Derfor er antroposofisk medicin aldrig en standardbehandling. Den undgår ren rutine. Selvom sygdomsbillederne har bestemte typiske kendetegn tilfælles, får enhver sygdom alligevel sit eget ansigt, som er afhængigt af og uadskilleligt fra patientens individualitet. Derfor spørger antroposofisk medicin ikke kun til de legemlige, men også til de psykiske og personlige forudsætninger som har banet vejen for de sygdomsfremkaldende faktorer. At erkende disse forudsætninger, at omsætte dette til terapi og at lade sig lede af videnskabelig viden, klinisk erfaring, personlig dømmekraft og intuition, er en vigtig målsætning for den antroposofiske medicin. For en medicin som ignorerer mennesket som individ, ville ikke være en humanmedicin. 2 3

3 Terapeutisk sprogformning (tv.) giver et dybere åndedræt og styrker harmonien mellem åndedræt og puls. På den måde virker den stabiliserende og helbredende på hjertets og kredsløbets rytmer. Udvortes medicinsk behandling, såsom omslag (th.) og bade, stimulerer alle livsprocesser i organismen: åndedræt, fordøjelse, stofskifte, varmeudvikling og -fordeling. Verbascum, kongelys. Te af blomsterne anvendes ved betændelsestilstande i åndedrætsorganerne for at lindre hoste og løsne fastsiddende slim. Forskelle mellem antroposofisk medicin og andre medicinske retninger Forskellen på antroposofisk medicin og konventionel medicin består frem for alt i at den ikke kun ser sygdommen i et menneske, men især ser mennesket i dets sygdom. De diagnostiske metoder og resultater kan være identiske, men en helhedsorienteret fortolkning af dem kan meget vel føre til andre behandlingsforslag eller supplere konventionelle terapimetoder med andre behandlingsmuligheder. En rent naturvidenskabeligt orienteret medicin forklarer sygdom ud fra naturvidenskabelige lovmæssigheder. Antroposofisk medicin vil mere end det. Den ønsker at inddrage faktorer som præger menneskets livsytringer, sjæl og ånd, både som lovmæssigheder og individuelt, og som manifesterer sig legemligt: vækst, regeneration, mikrocirkulation og d gnrytme som udtryk for livskræfterne; muskeltonus, mimik og gestik som udtryk for det sjælelige; varmefordeling, holdning, gang, orientering og tale som udtryk for det åndelige. Under sygdom viser der sig her afvigelser, ensidigheder og ekstreme tilstande, som tjener som supplerende diagnostiske parametre ved valg af behandling. Sygdom og sundhed Hele livet igennem bevæger mennesket sig mellem sygdom og sundhed. Konventionel medicin beskæftiger sig overvejende med de sygdomsfremkaldende faktorer. Antroposofiske læger har blikket rettet lige så meget mod sundhedsfremmende faktorer. Sundhed opstår i bestræbelsen på at skabe en dynamisk ligevægt mellem polære livsmomenter: vågen tilstand og søvn, ro og bevægelse, glæde og sorg. Den opstår når man aktivt søger og bestemmer sin egen vej ud i verden og tilbage til sig selv. Derfor er der lige så mange sundhedsbilleder som der er mennesker. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at forme ens individuelle og sociale liv så positivt som muligt. Sygdommen giver mennesket mulighed for at erkende og forstå den tilstand af ubalance det er kommet i med legeme og sjæl, og for at bringe den i balance igen ved hjælp af terapien. Gennem kronisk sygdom kan man finde nye adfærdsmuligheder og modnes som personlighed. Antroposofiske læger understøtter patienten i denne opgave. De styrker hans egenansvarlighed, anerkender hans myndighed, støtter hans ret til medbestemmelse ved valg af terapimetode og hans bestræbelser på at bevare sin sundhed. 4 5

4 Moderne teknologi, som her CT-scanning, er en uundværlig hjælp til forskellige diagnostiske skridt og er som en selvfølge integreret i den antroposof iske medicin. Kurverne i et EKG giver oplysninger både om impulserne i hjertets overledningssystem og om andre rytmiske processer i organismen, såsom åndedræt og blodtryk. Ved modellering og skulptur (th.) drejer det sig om at prøve kræf ter med en form af ler, sten eller voks. Under processen opstår der billeder og kræf ter, som kan hjælpe med til at overvinde sygdom. Udnyttelse af medicinteknologi Antroposofiske læger benytter alle den konventionelle medicins metoder til diagnosticering af sygdomme. Men forud for videregående fx billeddiagnostiske undersøgelser benytter de i overensstemmelse med god lægeetik i første omgang deres egne iagttagelser. De betragter mennesket fra hoved til fod, bemærker kropssprog, mimik og gestik, håndtryk, gang, holdning hele menneskets fremtoning. De føler efter om hud og ekstremiteter er varme eller kolde, tørre eller fugtige, de palperer og lytter til hjerte og lunger. De hører hvordan patienten selv vurderer sit befindende og sin sjælelige stemning, og hvor stærk hans livsvilje er både aktuelt og biografisk. Først derefter behandles spørgsmålet om hvilke tekniske undersøgelsesmetoder der derudover kan være en hjælp til at stille en diagnose. Det centrale spørgsmål er da: Hvilken ny viden kan undersøgelsen tilvejebringe, og hvilke terapeutiske konsekvenser kan udledes af resultatet? Er undersøgelsen overhovedet relevant for denne patient? Medicinsk teknologi bruges med andre ord ikke rutinemæssigt, men kun hvor den kan forventes at være til gavn for patienten. Men overalt hvor en teknisk metode er indiceret, trækker antroposofiske læger alle den moderne tekniks registre til optimal gavn for patienten. Det terapeutiske spektrum Den antroposofiske medicin benytter dels behandlingsmåder som kræver at patienten overlader sig passivt, som objekt, til dem, og dels supplerende metoder som inddrager patienten som aktivt handlende subjekt. Behandlingsformer som operationer eller den konventionelle medicins allopatiske lægemidler kræver ikke megen aktivitet fra patientens side. Kunstnerisk terapi fx sprogformning, musik, maleri, modellering eller terapeutisk eurytmi, samtaleterapi (psykoterapi, biografiarbejde), ernæring, motion, fysioterapi og afspænding forudsætter derimod patientens aktive indsats. Den medikamentelle behandling består for det første af behandling med antroposofiske lægemidler på naturlig basis, hvis komposition er bestemt af det karakteristiske ved den pågældende sygdom, og for det andet af lægemidler der orienterer sig efter patientens individuelle personlighedsbillede. Det drejer sig ofte om homøopatiske og andre lægemidler, som stimulerer organismens egenaktivitet og dens kræfter til at helbrede sig selv. 6 7

5 Ved høje temperaturer kan metaller i vakuum inddampes til metalspejl (tv.). Af naturligt guld dannes der således guldspejl, som så kan skrabes af glassets side og videreforarbejdes som pulver i lægemidler (th.). Mit Ultraschallaufnahmen lassen sich organische Veränderungen rasch erfassen und auch dem Patienten deutlich machen. Patientens tillid en udfordring for lægen Patienter som er vant til teknologisk medi- Moderne medicin kræver metodepluralisme De forskellige opfattelser af sundhed og Derfor må det til enhver tid være lovgivningsmagtens opgave at formulere retningslinjer og love for lægekunsten som cin, oplever sig set af den antroposofiske sygdom kræver at der findes forskellige tager hensyn til befolkningens ønsker om læge som følge af hans intensive personli- metoder inden for diagnostik og terapi. og behov for medicinsk metodepluralitet. ge beskæftigelse med dem som menneske. Jo mere differentierede disse metoder er, Staten må ikke være dommer i videnska- De mærker den respekt og interesse som desto bedre kan de leve op til den enkelte belige anliggender! de netop har behov for i deres situation som patient. Og de får ikke kun lov til selv at medvirke i de forskellige terapier, patients specielle behov. Vor tids pluralistiske samfund kræver metodediversitet. Alle bør selv kunne bestemme hvilken Antroposofiske lægemidler Den medikamentelle behandling inden for men bliver direkte opfordret til det. I den art medicin der er den rigtige for dem. antroposofisk medicin følger den gamle sammenhæng er den spørgende interesse Moderne medicin er stærkt præget af en læresætning: så lidt som muligt, og kun så lægen møder patienten med under konsul- ensidig naturvidenskabelig tænkning, som længe som nødvendigt. tationen, ikke noget påtaget, men et af de går ud fra at mennesket kan forklares I svære akutte eller livstruende syg- redskaber lægen arbejder med. Han skal udelukkende ud fra naturvidenskabelige domstilfælde kan det naturligis være nød- opfatte mennesket i hele dets kompleksitet lovmæssigheder. Denne medicins inddra- vendigt at anvende allopatiske lægemidler. for at kunne behandle det optimalt. For ger dermed kun den materielle del af Men hvis det kan undgås, bliver sygdoms- antroposofiske læger er det en udfordring menneskets virkelighed den udelukker symptomerne ikke slået ned. I stedet forsø- der lønner sig, at kunne anvende hele via sin metode alt hvad der er immaterielt ger man at aktivere patientens egne rege- spektret af medicinske muligheder kon- og subjektivt. En således reduceret læge- nerationskræfter ved hjælp af homøopatisk ventionelle så vel som ukonventionelle metoder professionelt i behandlingen af deres patienter. Terapifrihed er således et værdifuldt, uundværligt gode for dem. videnskab kan ikke levere almengyldige forskrifter for hvad der er rigtigt og forkert især ikke på områder som den slet ikke går ind på med sin forskning. fremstillede og andre antroposofiske lægemidler og således stimulere kroppen til at udligne den ubalance der ligger til grund for sygdommen. Cinnober. Mineralet bliver pulveriseret og anvendt til fremstilling af tabletter til behandling af akut og kronisk katar i luftvejene. 8 9

6 De enkelte laboratorieværdier dokumenteres sammen med alle øvrige undersøgelsesresultater i patientjournalen (th.). Antroposof iske læger nøjes ikke med at læse værdierne endimensionalt som afvigelser fra normen, men ser dem i den sammenhæng som udgøres af kræf ternes samspil i organismen. Fragaria vesca, skovjordbær. Bladene anvendes sammen med vinblade til fremstilling af tabletter til behandling af leversygdomme. Antroposofiske læger er særlig opmærk- altså også i den medikamentelle terapi en I den konventionelle, naturvidenskabeligt somme på hvilken speciel stimulering pluralistisk, helhedsorienteret fremgangs- orienterede medicin bliver lægens erfaring kroppen har behov for for at blive rask. måde. som oftest ignoreret som følge af den valg- For eksempel kan bitterstofferne fra gul ensian (Gentiana lutea) eller cikorie stimulere produktionen af fordøjelsesvæsker og mave-tarm-bevægelserne. Æterisk olie fra Antroposofisk medicin er moderne Den antroposofiske medicin er så tidssva- te forskningsmetode. I det randomiserede (forsøgspersonerne deles i to tilfældigt sammensatte grupper), placebokontrollerede (den ene gruppe behandles med et læbeblomstplanter som rosmarin og laven- rende fordi den omfatter hele menneskets virkningsløst medikament) dobbeltblind- del kan med sin karakteristiske varme løse personlighed. Nu om dage ønsker patien- forsøg (hvor hverken læge eller patient ved muskelspændinger og stimulere gennem- ter ikke at se sig reduceret til deres syg- hvem der får det rigtige, og hvem der får blødningen. domsbillede. Samtidig udvikler den antro- et placebomiddel) spiller forholdet mellem Desuden anvendes lægemidler som posofiske medicin sig til stadighed videre læge og patient, og dialogen mellem dem, er specielt sammensat med henblik på i takt med de fremskridt der sker inden ingen rolle. De er erstattet af en generali- en bestemt sygdom, og hvis komposition for videnskaben generelt. Den forholder serende, eksperimentel, anonym situation, orienterer sig efter sygdomsbilledets gene- sig til aktuelle spørgsmål og trends og som aldrig optræder i den terapeutiske relle lovmæssigheder. Dertil hører præpa- søger at finde svar som er i overensstem- hverdag. rater af planteekstrakter eller af mineralsk melse med dens egen udvidede forståelse Derfor forsøger antroposofiske forskere eller dyrisk oprindelse. Hvilket lægemiddel af sygdom og sundhed. Der er således at anvende og videreudvikle nye videns- lægen vælger, om det skal være et mere fx blevet udviklet et internationalt aner- kabelige metoder til at dokumentere virk- koncentreret planteekstrakt, altså et natur- kendt terapiprogram for stofmisbrugere ningerne af deres behandlingsmetoder lægemiddel, eller en homøopatisk potens, inden for de sidste årtier. Nye diagnose- og forskningsmetoder der er i stand til at afbil- afhænger af sygdommens art og forløb og terapimetoder integreres, når de har vist de den terapeutiske virkelighed med den symptomerne, generne ved sygdommen, sig at være nyttige, i den antroposofiske individuelle tilgang der foregår i lægens dens varighed, patientens alder og egne medicins spektrum af muligheder. Den konsultationsværelse. kræfter og af hans indre og ydre aktivitet. antroposofiske medicin søger også at gå Antroposofisk medicin er til stadig- Den antroposofiske medicins forståel- egne, nye, veje inden for den videnskabe- hed i bevægelse og blandt andet derfor så se af mennesket og af sygdom forudsætter lige forskning. moderne

7 Palpationsfundene, her af maven (tv.), kontrolleres og suppleres med ultralydsscanning (th.). Uddannelse til antroposofisk læge Alle antroposofiske læger har afsluttet et Der er enkelte speciallæger der ordinerer antroposofisk medicin, og antroposofiske læger inden for arbejdet med psykisk udvi- lægen Ita Wegman ( ) udviklede Rudolf Steiner ( ), grundlæggeren af den antroposofiske åndsvidenskab, ganske almindeligt medicinstudium på klingshæmmede. denne medicins integrative koncept. For universitetet. I Danmark fungerer uddan- De profylaktiske undersøgelser af børn begge var det vigtigt at antroposofiske nelsen til antroposofisk læge som en over- og gravide kan foretages hos antroposofis- læger altid råder over den nyeste viden bygningsuddannelse. Der er tilbud om ke læger og betales af amterne. inden for naturvidenskabelig forskning. weekendkurser her i landet, mulighed for De antroposofiske lægemidler er i På dette grundlag ønskede de at udvide at hospitere i almenpraksis og på sigt Danmark apotekspligtige og i vid udstræk- lægekunsten med antroposofiens åndsvi- mulighed for at vikariere i almenpraksis. ning receptpligtige (for potenser op til denskabelige aspekter. Der er almindeligvis løbende studiearbejde D4). Nogle få apoteker i landet apo- Begrebet antroposofi er sammensat i antroposofisk medicin i de universitets- teket Godthåb i København, Humlebæk af de græske ord antropos menneske og byer der har et medicinstudium. Dansk Apotek og Sct. Pauls Apotek i Århus sophia visdom. Det betyder at mennes- Selskab for Antroposofisk Medicin er en lagerfører de antroposofiske lægemidler. ket som et væsen der erkender sig selv, står lægeforening, der tilbyder videreuddan- Sygeforsikringen danmark giver tilskud i centrum også i lægekunsten. nelse samt arbejder for den antroposofiske til den receptpligtige del af medicinen. I 1921 indrettedes de første, dengang medicin på det sundhedspolitiske felt. I nogle andre lande, fx. Schweiz, Holland endnu beskedne, klinikker i Arlesheim ved I Danmark findes der antroposofiske og Tyskland, er den antroposofiske medicin Basel (Schweiz) og i Stuttgart (Tyskland), læger i almenpraksis, såvel i praksis med som uden overenskomst. For patienter hos den sidste type læger er det en fordel at være i Sygesikringens gruppe 2, fordi personer i denne gruppe er berettiget til en væsentlig mere udbredt end i Danmark. Den antroposofiske medicins historie Antroposofisk medicin hviler på et snart hvor denne nye medicinske metode fandt praktisk anvendelse. Med dette som udgangspunkt har den antroposofiske medicin siden bredt sig til det meste af verden og samtidig videreudviklet og for- Når man arbejder kreativt med at skabe et billede, oplever man samspillet mellem farver og former. I forhold til det tema der er stillet, opstår der individuelle følelser og stemninger, som har en terapeutisk virkning. delrefusion af honoraret fra Sygesikringen. 100-årigt erfaringsgrundlag. Sammen med vandlet sig

8 Antroposofisk medicin råder over et bredt terapeutisk spektrum, som forener natur her i form af mineralet apatit (tv.), der som pulver anvendes til styrkelse af knogledannelsen og kultur her musikterapi med klangstave (th.). Det er en medicin som kombinerer resultaterne af teknologiske undersøgelser med den viden lægen har opnået i dialog med patienten om dennes situation. Dermed modsvarer den menneskenes behov for en helhedsorienteret behandling. Antroposofisk medicin internationalt Antroposofisk medicin praktiseres i Retsstilling i Danmark og i EU EU har vedtaget et direktiv med regler for alle lægemidler til human brug, som inde- Antroposofisk medicin er vigtigere nu end nogensinde! I en tid som i tiltagende grad appellerer over 80 lande: i Kapstaden såvel som i holder særregler for homøopatiske læge- til at man tager individuelt ansvar og ini- Helsinki, i Moskva såvel som Los Angeles, midler. En del af de antroposofiske læge- tiativ inden for sundhedsvæsenet, er en i Hamburg såvel som i Manila. I årenes midler er omfattet af disse regler. For de lægevidenskab der metodisk tager denne løb er der opstået selvstændige antropo- øvrige antroposofiske lægemidler mangler opgave alvorligt, en samfundsmæssig nød- sofiske sygehuse, sanatorier og klinikker i der endnu regler på europæisk niveau det vendighed. Brasilien, Italien, Schweiz, Storbritannien, betyder at de er underkastet samme regler I en tid som, trods vores pluralistiske Sverige samt i Tyskland. Desuden findes som syntetiske lægemidler. I Danmark samfund, har en tendens til at genera- der over hele verden talrige lægehuse og og i visse andre EU-lande er antropo- lisere, standardisere og normere, er der selvstændige terapienheder, hvor læger, sofiske lægemidler nævnt i den nationale mere end nogensinde behov for en læge- speciallæger og terapeuter arbejder sam- lovgivning, i Danmark i Bekendtgørelse videnskab og lægekunst, som tilbyder en men. Endvidere findes der på verdensplan om homøopatiske lægemidler. Disse reg- differentieret, helhedsorienteret behand- i 26 europæiske lande og i 12 stater uden ler giver alle danske læger mulighed for ling og sætter menneskets individualitet for Europa mere end 350 institutioner som at ordinere alle antroposofiske lægemidler i centrum. Belladonna. Ekstrakt af hele planten løser spasmer og modvirker betændelser. arbejder specialpædagogisk og socialpædagogisk efter eget koncept. Produktions- og distributionsorgani- der lovligt er i handelen i et andet land. For visse homøopatiske og for sådanne antroposofiske lægemidler der fremstilles efter En lægekunst som lader patienten være med til at bestemme hvilke terapeutiske tiltag der giver ham mulighed for at overvinde sationer for antroposofiske lægemidler en homøopatisk fremstillingsmetode, har sygdommen og forstå den som en chance findes i de fleste europæiske lande (pro- Danmark allerede for længst indført aner- for sin egen udvikling. Netop derfor er duktion findes også i Järna, Sverige) samt i kendelse af registreringer i andre EU-lande, antroposofisk medicin antroposofisk Nord- og Sydamerika, Sydafrika, Ægypten, når kravene til simplificeret registrering lægevidenskab og lægekunst så nødven- Japan, Australien og New Zealand. i EU-direktivet er opfyldt. dig og aktuel! 14 15

9 Impressum Udgivet af: Medizinische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswisenschaft am Goetheanum, Dornach (CH) Redaktion og tekst: Annette Bopp, Hamburg (D); dr. med. Jürgen Schürholz, Filderstadt (D) Oversættelse: Anna Margrethe Schollain, Århus (DK) Grafisk tilrettelægning og layout: Isabel Bünermann, BÜRO HAMBURG (D) Fotos: Nele Braas, Tangendorf (D) Litografi: Beyer Lithografie, Hamburg (D) Tryk: Gaiser Druck, Schwäbisch Gmünd (D) Oplag: ; April 2006 Copyright: Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach (CH). Kopiering også i uddrag kun med udgiverens skriftlige samtykke. Adresser Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin: c/o Alsted Pedersen, Maglegårds Allé 110, st., DK-2860 Søborg, telefon +45-(0) , Medizinische Sektion am Goetheanum: dr. med. Michaela Glöckler, CH-4143 Dornach, telefon +41-(0) , Research Council of the Medical Section: dr.med. Peter Heusser, CH-4143 Dornach, European Federation of Patient's Associations for Anthroposophical Medicine (E.F.P.A.M.): præsident: dr. med. René de Winter, Landlustlaan 28, NL-2265 DR Leidschemdam,

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE Om Homøopati Homøopatisk medicin fremstilles ud fra planteriget, mineralriget og dyreriget. Stofferne udtrækkes ved særlige metoder, hvorefter de undergår en farmaceutisk proces, hvor stofferne fortyndes

Læs mere

Antroposofi i BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED

Antroposofi i BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED Antroposofi i praksis BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED 1 BØRNEHAVER ANTROPOSOFISKE LÆGER BANKVIRKSOMHED HELSEPÆDAGOGIK VELKOMMEN

Læs mere

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Etisk Råd har udarbejdet en Etisk Kode, som de foreslår godkendes på Generalforsamlingen den 10. marts 2012. Det foreslås, at den Etiske

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23

Indhold. anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15. 1. del de diagnostiske søjler 23 Indhold anerkendelser 11 forord 13 introduktion 15 1. del de diagnostiske søjler 23 Sektion 1 Den Diagnostiske Søjle At observere 27 Observation af Shen 29 Observation af Krops bygningen/kropsholdningen

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen. 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne Intensiv støtte til din personlige udvikling Accelereret udviklingsforløb Over 6 måneder Kun 14.000 kr. inklusive materialer og selvhjælpsprogram (2001/2002,

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave Retslægerådet og medicinsk etik Annie Vesterby 2011 Retslægerådet Et uafhængigt råd under justitsministeriet Rådets medlemmer er læger (op til 12) To afdelinger: Én varetager retspsykiatriske spørgsmål

Læs mere

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Husk: Der ligger en masse info og referencer på: www.galilei.dk/vejle samt lidt om mine foredrag på www.jespermadsen.dk/foredrag

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen Notat Jr. /2015-2120 Emne: Til: Fra: En sikker model for forsøgsordning med medicinsk cannabis Folketingets Sundhedsudvalg Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen

Læs mere

Strategi. Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Dokumentnr.: 727-2013-151940 side 1

Strategi. Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Dokumentnr.: 727-2013-151940 side 1 Strategi Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Dokumentnr.: 727-2013-151940 side 1 Strategi Sammen udvikler vi vores børn med fokus på den enkelte som en del af fremtidens samfund. Med stadigt stigende velstand

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Strategi. Fremtidens Dagtilbud Dokumentnr.: side 1

Strategi. Fremtidens Dagtilbud Dokumentnr.: side 1 Strategi Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Dokumentnr.: 727-2013-137094 side 1 Strategi Sammen udvikler vi vores børn med fokus på den enkelte som en del af fremtidens samfund. Med stadigt stigende velstand

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Tænk som en topatlet!

Tænk som en topatlet! At eliterytteren er en atlet på lige fod med alle andre atleter, og at det kræver benhårdt fysisk arbejde at ride sig i toppen og blive der - det er de fleste hestemennesker klar over. Men at man rent

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011

NADA - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - ØREAKUPUNKTUR Socialpsykiatri Syd Ikast-Brande kommune 2011 - præsentation Nada Modellen Nada - TCM Nada - Neurofysiologisk Nada - Øreakupunktur Nada - Procedurer 2011 Nada - Øvrigt Kildemateriale: Lars

Læs mere

Lægeforeningens etiske regler

Lægeforeningens etiske regler Uddrag fra Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk Det danske lægeløfte lyder således: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

kvindeliv Det gode - om homøopatisk behandling af kvindesygdomme

kvindeliv Det gode - om homøopatisk behandling af kvindesygdomme Det gode kvindeliv - om homøopatisk behandling af kvindesygdomme Alt for mange kvinder lider af kroniske sygdomme i underlivet. Disse sygdomme er irriterende og hæmmer livskvaliteten. Der er gode muligheder

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

alternativ behandling

alternativ behandling 52 www.livogsjael.dk Det gode kvindeliv - om homøopatisk behandling af kvindesygdomme Alt for mange kvinder lider af kroniske sygdomme i underlivet. Disse sygdomme er irriterende og hæmmer livskvaliteten.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE FÅ OPTIMALT UDBYTTE AF DIN BEHANDLING 1 Følger du din behandling punktligt, særligt i perioden lige efter du påbegynder den - de første tre måneder - kan det lettere blive

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er:

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er: 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Kunst, kulturelle aktiviteter og mental sundhed En oplagt symbiose!

Kunst, kulturelle aktiviteter og mental sundhed En oplagt symbiose! Kunst, kulturelle aktiviteter og mental sundhed En oplagt symbiose! Apollon Apollon gud for Musik og Digtning Far til Asklepios, gud for lægekunsten Asklepios er far til Hygia, gudinde for sundhed Spådomskunst

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

The Nutrition Doctor s Cancer Workshops

The Nutrition Doctor s Cancer Workshops The Nutrition Doctor s Cancer Workshops KOSTSTRATEGIER FOR BRYSTCANCER PATIENTER OG PÅRØRENDE Brystcancer er steget epidemisk de sidste 10 år, og vi vil gennemgå hvorfor, og hvad man kan gøre for selv

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet.

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Information til Lundehaven s Beboere, Familier og Personale om Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Projektet er støttet af midler fra Socialministeriet. Billede fra Villa St. Joseph, USA Musikprojektets

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter Smerter Forord Pjecen henvender sig til alvorligt syge patienter og deres pårørende. Ikke alle alvorligt syge patienter har smerter, men mange er bange for at få smerter. Alle kan derfor med fordel læse

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere