Antroposofisk medicin. Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antroposofisk medicin. Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?"

Transkript

1 Antroposofisk medicin Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?

2 Helseeurytmi (tv.) er en bevægelsesterapi, som anvender sprog, gebærder og musik. Kobberstave eller som her kobberkugler kan intensivere koncentrationen om bevægelsen. Maleterapi (th.) går ud på at opleve former og farver. Rytmisk massage (yderst th.) stimulerer væskecirkulationen i organismen. Udtræk af roden fra gul ensian (tv.) indeholder mange fordøjelsesfremmende bitterstof fer og anvendes i antroposof iske lægemidler. Den omhyggelige undersøgelse af legemet (th.) er for antroposof iske læger en vigtig forudsætning for at kunne stille en diagnose. Antroposofisk medicin For mange mennesker er antroposofisk medicin forholdsvis ukendt. Egentlig kan den beskrives ret enkelt: Det er en integrativ medicin, som næres af to kilder dels af den naturvidenskabelige, konventionelle medicin med dens metoder og forskningsresultater, og dels af åndsvidenskabelig erkendelse. Begge dele er vigtige, og de er uadskillelige. Mennesket består ikke kun af et legeme, men har også en psyke og en individuel personlighed. For antroposofiske læger udgør menneskets legemlighed, sjæleliv og individualitet en enhed, idet de påvirker hinanden på mangfoldig vis. Det er et af de væsentlige grundlag for antroposofisk medicin at inddrage dette i diagnose og terapi. Antroposofisk medicin kan ikke kaldes en alternativ medicin den vil ikke erstatte den konventionelle medicin. Tværtimod den hviler på den konventionelle medicins naturvidenskabelige basis, men går så et skridt videre. Det vil sige at den gør brug af al den nyttige viden som den naturvidenskabelige forskning stiller til rådighed for behandling af mennesket som objekt : teknologi, laboratorieundersøgelser, medikamenter, operationer, intensivmedicin. Derudover ser den antroposofiske medicin mennesket som subjekt ud fra et helhedsbillede af dets personlighed og liv og ud fra en viden om de lovmæssigheder der gør sig gældende i menneskets liv. Dertil hører: legemsbygning og kropssprog, bevægelsesmønster, håndtrykkets art, søvnvaner, modtagelighed for varme og kulde, åndedræt, legemets rytmer. Den antroposofiske medicin bestræber sig med andre ord på, ud over sygdommens almene lovmæssigheder, at inddrage det som er karakteristisk for netop dette menneske, i det videre forløb. For ethvert menneske er unikt, og det er sygdomsbehandlingen også, selvom der er lighedspunkter i behandlingen af forskellige mennesker. Derfor er antroposofisk medicin aldrig en standardbehandling. Den undgår ren rutine. Selvom sygdomsbillederne har bestemte typiske kendetegn tilfælles, får enhver sygdom alligevel sit eget ansigt, som er afhængigt af og uadskilleligt fra patientens individualitet. Derfor spørger antroposofisk medicin ikke kun til de legemlige, men også til de psykiske og personlige forudsætninger som har banet vejen for de sygdomsfremkaldende faktorer. At erkende disse forudsætninger, at omsætte dette til terapi og at lade sig lede af videnskabelig viden, klinisk erfaring, personlig dømmekraft og intuition, er en vigtig målsætning for den antroposofiske medicin. For en medicin som ignorerer mennesket som individ, ville ikke være en humanmedicin. 2 3

3 Terapeutisk sprogformning (tv.) giver et dybere åndedræt og styrker harmonien mellem åndedræt og puls. På den måde virker den stabiliserende og helbredende på hjertets og kredsløbets rytmer. Udvortes medicinsk behandling, såsom omslag (th.) og bade, stimulerer alle livsprocesser i organismen: åndedræt, fordøjelse, stofskifte, varmeudvikling og -fordeling. Verbascum, kongelys. Te af blomsterne anvendes ved betændelsestilstande i åndedrætsorganerne for at lindre hoste og løsne fastsiddende slim. Forskelle mellem antroposofisk medicin og andre medicinske retninger Forskellen på antroposofisk medicin og konventionel medicin består frem for alt i at den ikke kun ser sygdommen i et menneske, men især ser mennesket i dets sygdom. De diagnostiske metoder og resultater kan være identiske, men en helhedsorienteret fortolkning af dem kan meget vel føre til andre behandlingsforslag eller supplere konventionelle terapimetoder med andre behandlingsmuligheder. En rent naturvidenskabeligt orienteret medicin forklarer sygdom ud fra naturvidenskabelige lovmæssigheder. Antroposofisk medicin vil mere end det. Den ønsker at inddrage faktorer som præger menneskets livsytringer, sjæl og ånd, både som lovmæssigheder og individuelt, og som manifesterer sig legemligt: vækst, regeneration, mikrocirkulation og d gnrytme som udtryk for livskræfterne; muskeltonus, mimik og gestik som udtryk for det sjælelige; varmefordeling, holdning, gang, orientering og tale som udtryk for det åndelige. Under sygdom viser der sig her afvigelser, ensidigheder og ekstreme tilstande, som tjener som supplerende diagnostiske parametre ved valg af behandling. Sygdom og sundhed Hele livet igennem bevæger mennesket sig mellem sygdom og sundhed. Konventionel medicin beskæftiger sig overvejende med de sygdomsfremkaldende faktorer. Antroposofiske læger har blikket rettet lige så meget mod sundhedsfremmende faktorer. Sundhed opstår i bestræbelsen på at skabe en dynamisk ligevægt mellem polære livsmomenter: vågen tilstand og søvn, ro og bevægelse, glæde og sorg. Den opstår når man aktivt søger og bestemmer sin egen vej ud i verden og tilbage til sig selv. Derfor er der lige så mange sundhedsbilleder som der er mennesker. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at forme ens individuelle og sociale liv så positivt som muligt. Sygdommen giver mennesket mulighed for at erkende og forstå den tilstand af ubalance det er kommet i med legeme og sjæl, og for at bringe den i balance igen ved hjælp af terapien. Gennem kronisk sygdom kan man finde nye adfærdsmuligheder og modnes som personlighed. Antroposofiske læger understøtter patienten i denne opgave. De styrker hans egenansvarlighed, anerkender hans myndighed, støtter hans ret til medbestemmelse ved valg af terapimetode og hans bestræbelser på at bevare sin sundhed. 4 5

4 Moderne teknologi, som her CT-scanning, er en uundværlig hjælp til forskellige diagnostiske skridt og er som en selvfølge integreret i den antroposof iske medicin. Kurverne i et EKG giver oplysninger både om impulserne i hjertets overledningssystem og om andre rytmiske processer i organismen, såsom åndedræt og blodtryk. Ved modellering og skulptur (th.) drejer det sig om at prøve kræf ter med en form af ler, sten eller voks. Under processen opstår der billeder og kræf ter, som kan hjælpe med til at overvinde sygdom. Udnyttelse af medicinteknologi Antroposofiske læger benytter alle den konventionelle medicins metoder til diagnosticering af sygdomme. Men forud for videregående fx billeddiagnostiske undersøgelser benytter de i overensstemmelse med god lægeetik i første omgang deres egne iagttagelser. De betragter mennesket fra hoved til fod, bemærker kropssprog, mimik og gestik, håndtryk, gang, holdning hele menneskets fremtoning. De føler efter om hud og ekstremiteter er varme eller kolde, tørre eller fugtige, de palperer og lytter til hjerte og lunger. De hører hvordan patienten selv vurderer sit befindende og sin sjælelige stemning, og hvor stærk hans livsvilje er både aktuelt og biografisk. Først derefter behandles spørgsmålet om hvilke tekniske undersøgelsesmetoder der derudover kan være en hjælp til at stille en diagnose. Det centrale spørgsmål er da: Hvilken ny viden kan undersøgelsen tilvejebringe, og hvilke terapeutiske konsekvenser kan udledes af resultatet? Er undersøgelsen overhovedet relevant for denne patient? Medicinsk teknologi bruges med andre ord ikke rutinemæssigt, men kun hvor den kan forventes at være til gavn for patienten. Men overalt hvor en teknisk metode er indiceret, trækker antroposofiske læger alle den moderne tekniks registre til optimal gavn for patienten. Det terapeutiske spektrum Den antroposofiske medicin benytter dels behandlingsmåder som kræver at patienten overlader sig passivt, som objekt, til dem, og dels supplerende metoder som inddrager patienten som aktivt handlende subjekt. Behandlingsformer som operationer eller den konventionelle medicins allopatiske lægemidler kræver ikke megen aktivitet fra patientens side. Kunstnerisk terapi fx sprogformning, musik, maleri, modellering eller terapeutisk eurytmi, samtaleterapi (psykoterapi, biografiarbejde), ernæring, motion, fysioterapi og afspænding forudsætter derimod patientens aktive indsats. Den medikamentelle behandling består for det første af behandling med antroposofiske lægemidler på naturlig basis, hvis komposition er bestemt af det karakteristiske ved den pågældende sygdom, og for det andet af lægemidler der orienterer sig efter patientens individuelle personlighedsbillede. Det drejer sig ofte om homøopatiske og andre lægemidler, som stimulerer organismens egenaktivitet og dens kræfter til at helbrede sig selv. 6 7

5 Ved høje temperaturer kan metaller i vakuum inddampes til metalspejl (tv.). Af naturligt guld dannes der således guldspejl, som så kan skrabes af glassets side og videreforarbejdes som pulver i lægemidler (th.). Mit Ultraschallaufnahmen lassen sich organische Veränderungen rasch erfassen und auch dem Patienten deutlich machen. Patientens tillid en udfordring for lægen Patienter som er vant til teknologisk medi- Moderne medicin kræver metodepluralisme De forskellige opfattelser af sundhed og Derfor må det til enhver tid være lovgivningsmagtens opgave at formulere retningslinjer og love for lægekunsten som cin, oplever sig set af den antroposofiske sygdom kræver at der findes forskellige tager hensyn til befolkningens ønsker om læge som følge af hans intensive personli- metoder inden for diagnostik og terapi. og behov for medicinsk metodepluralitet. ge beskæftigelse med dem som menneske. Jo mere differentierede disse metoder er, Staten må ikke være dommer i videnska- De mærker den respekt og interesse som desto bedre kan de leve op til den enkelte belige anliggender! de netop har behov for i deres situation som patient. Og de får ikke kun lov til selv at medvirke i de forskellige terapier, patients specielle behov. Vor tids pluralistiske samfund kræver metodediversitet. Alle bør selv kunne bestemme hvilken Antroposofiske lægemidler Den medikamentelle behandling inden for men bliver direkte opfordret til det. I den art medicin der er den rigtige for dem. antroposofisk medicin følger den gamle sammenhæng er den spørgende interesse Moderne medicin er stærkt præget af en læresætning: så lidt som muligt, og kun så lægen møder patienten med under konsul- ensidig naturvidenskabelig tænkning, som længe som nødvendigt. tationen, ikke noget påtaget, men et af de går ud fra at mennesket kan forklares I svære akutte eller livstruende syg- redskaber lægen arbejder med. Han skal udelukkende ud fra naturvidenskabelige domstilfælde kan det naturligis være nød- opfatte mennesket i hele dets kompleksitet lovmæssigheder. Denne medicins inddra- vendigt at anvende allopatiske lægemidler. for at kunne behandle det optimalt. For ger dermed kun den materielle del af Men hvis det kan undgås, bliver sygdoms- antroposofiske læger er det en udfordring menneskets virkelighed den udelukker symptomerne ikke slået ned. I stedet forsø- der lønner sig, at kunne anvende hele via sin metode alt hvad der er immaterielt ger man at aktivere patientens egne rege- spektret af medicinske muligheder kon- og subjektivt. En således reduceret læge- nerationskræfter ved hjælp af homøopatisk ventionelle så vel som ukonventionelle metoder professionelt i behandlingen af deres patienter. Terapifrihed er således et værdifuldt, uundværligt gode for dem. videnskab kan ikke levere almengyldige forskrifter for hvad der er rigtigt og forkert især ikke på områder som den slet ikke går ind på med sin forskning. fremstillede og andre antroposofiske lægemidler og således stimulere kroppen til at udligne den ubalance der ligger til grund for sygdommen. Cinnober. Mineralet bliver pulveriseret og anvendt til fremstilling af tabletter til behandling af akut og kronisk katar i luftvejene. 8 9

6 De enkelte laboratorieværdier dokumenteres sammen med alle øvrige undersøgelsesresultater i patientjournalen (th.). Antroposof iske læger nøjes ikke med at læse værdierne endimensionalt som afvigelser fra normen, men ser dem i den sammenhæng som udgøres af kræf ternes samspil i organismen. Fragaria vesca, skovjordbær. Bladene anvendes sammen med vinblade til fremstilling af tabletter til behandling af leversygdomme. Antroposofiske læger er særlig opmærk- altså også i den medikamentelle terapi en I den konventionelle, naturvidenskabeligt somme på hvilken speciel stimulering pluralistisk, helhedsorienteret fremgangs- orienterede medicin bliver lægens erfaring kroppen har behov for for at blive rask. måde. som oftest ignoreret som følge af den valg- For eksempel kan bitterstofferne fra gul ensian (Gentiana lutea) eller cikorie stimulere produktionen af fordøjelsesvæsker og mave-tarm-bevægelserne. Æterisk olie fra Antroposofisk medicin er moderne Den antroposofiske medicin er så tidssva- te forskningsmetode. I det randomiserede (forsøgspersonerne deles i to tilfældigt sammensatte grupper), placebokontrollerede (den ene gruppe behandles med et læbeblomstplanter som rosmarin og laven- rende fordi den omfatter hele menneskets virkningsløst medikament) dobbeltblind- del kan med sin karakteristiske varme løse personlighed. Nu om dage ønsker patien- forsøg (hvor hverken læge eller patient ved muskelspændinger og stimulere gennem- ter ikke at se sig reduceret til deres syg- hvem der får det rigtige, og hvem der får blødningen. domsbillede. Samtidig udvikler den antro- et placebomiddel) spiller forholdet mellem Desuden anvendes lægemidler som posofiske medicin sig til stadighed videre læge og patient, og dialogen mellem dem, er specielt sammensat med henblik på i takt med de fremskridt der sker inden ingen rolle. De er erstattet af en generali- en bestemt sygdom, og hvis komposition for videnskaben generelt. Den forholder serende, eksperimentel, anonym situation, orienterer sig efter sygdomsbilledets gene- sig til aktuelle spørgsmål og trends og som aldrig optræder i den terapeutiske relle lovmæssigheder. Dertil hører præpa- søger at finde svar som er i overensstem- hverdag. rater af planteekstrakter eller af mineralsk melse med dens egen udvidede forståelse Derfor forsøger antroposofiske forskere eller dyrisk oprindelse. Hvilket lægemiddel af sygdom og sundhed. Der er således at anvende og videreudvikle nye videns- lægen vælger, om det skal være et mere fx blevet udviklet et internationalt aner- kabelige metoder til at dokumentere virk- koncentreret planteekstrakt, altså et natur- kendt terapiprogram for stofmisbrugere ningerne af deres behandlingsmetoder lægemiddel, eller en homøopatisk potens, inden for de sidste årtier. Nye diagnose- og forskningsmetoder der er i stand til at afbil- afhænger af sygdommens art og forløb og terapimetoder integreres, når de har vist de den terapeutiske virkelighed med den symptomerne, generne ved sygdommen, sig at være nyttige, i den antroposofiske individuelle tilgang der foregår i lægens dens varighed, patientens alder og egne medicins spektrum af muligheder. Den konsultationsværelse. kræfter og af hans indre og ydre aktivitet. antroposofiske medicin søger også at gå Antroposofisk medicin er til stadig- Den antroposofiske medicins forståel- egne, nye, veje inden for den videnskabe- hed i bevægelse og blandt andet derfor så se af mennesket og af sygdom forudsætter lige forskning. moderne

7 Palpationsfundene, her af maven (tv.), kontrolleres og suppleres med ultralydsscanning (th.). Uddannelse til antroposofisk læge Alle antroposofiske læger har afsluttet et Der er enkelte speciallæger der ordinerer antroposofisk medicin, og antroposofiske læger inden for arbejdet med psykisk udvi- lægen Ita Wegman ( ) udviklede Rudolf Steiner ( ), grundlæggeren af den antroposofiske åndsvidenskab, ganske almindeligt medicinstudium på klingshæmmede. denne medicins integrative koncept. For universitetet. I Danmark fungerer uddan- De profylaktiske undersøgelser af børn begge var det vigtigt at antroposofiske nelsen til antroposofisk læge som en over- og gravide kan foretages hos antroposofis- læger altid råder over den nyeste viden bygningsuddannelse. Der er tilbud om ke læger og betales af amterne. inden for naturvidenskabelig forskning. weekendkurser her i landet, mulighed for De antroposofiske lægemidler er i På dette grundlag ønskede de at udvide at hospitere i almenpraksis og på sigt Danmark apotekspligtige og i vid udstræk- lægekunsten med antroposofiens åndsvi- mulighed for at vikariere i almenpraksis. ning receptpligtige (for potenser op til denskabelige aspekter. Der er almindeligvis løbende studiearbejde D4). Nogle få apoteker i landet apo- Begrebet antroposofi er sammensat i antroposofisk medicin i de universitets- teket Godthåb i København, Humlebæk af de græske ord antropos menneske og byer der har et medicinstudium. Dansk Apotek og Sct. Pauls Apotek i Århus sophia visdom. Det betyder at mennes- Selskab for Antroposofisk Medicin er en lagerfører de antroposofiske lægemidler. ket som et væsen der erkender sig selv, står lægeforening, der tilbyder videreuddan- Sygeforsikringen danmark giver tilskud i centrum også i lægekunsten. nelse samt arbejder for den antroposofiske til den receptpligtige del af medicinen. I 1921 indrettedes de første, dengang medicin på det sundhedspolitiske felt. I nogle andre lande, fx. Schweiz, Holland endnu beskedne, klinikker i Arlesheim ved I Danmark findes der antroposofiske og Tyskland, er den antroposofiske medicin Basel (Schweiz) og i Stuttgart (Tyskland), læger i almenpraksis, såvel i praksis med som uden overenskomst. For patienter hos den sidste type læger er det en fordel at være i Sygesikringens gruppe 2, fordi personer i denne gruppe er berettiget til en væsentlig mere udbredt end i Danmark. Den antroposofiske medicins historie Antroposofisk medicin hviler på et snart hvor denne nye medicinske metode fandt praktisk anvendelse. Med dette som udgangspunkt har den antroposofiske medicin siden bredt sig til det meste af verden og samtidig videreudviklet og for- Når man arbejder kreativt med at skabe et billede, oplever man samspillet mellem farver og former. I forhold til det tema der er stillet, opstår der individuelle følelser og stemninger, som har en terapeutisk virkning. delrefusion af honoraret fra Sygesikringen. 100-årigt erfaringsgrundlag. Sammen med vandlet sig

8 Antroposofisk medicin råder over et bredt terapeutisk spektrum, som forener natur her i form af mineralet apatit (tv.), der som pulver anvendes til styrkelse af knogledannelsen og kultur her musikterapi med klangstave (th.). Det er en medicin som kombinerer resultaterne af teknologiske undersøgelser med den viden lægen har opnået i dialog med patienten om dennes situation. Dermed modsvarer den menneskenes behov for en helhedsorienteret behandling. Antroposofisk medicin internationalt Antroposofisk medicin praktiseres i Retsstilling i Danmark og i EU EU har vedtaget et direktiv med regler for alle lægemidler til human brug, som inde- Antroposofisk medicin er vigtigere nu end nogensinde! I en tid som i tiltagende grad appellerer over 80 lande: i Kapstaden såvel som i holder særregler for homøopatiske læge- til at man tager individuelt ansvar og ini- Helsinki, i Moskva såvel som Los Angeles, midler. En del af de antroposofiske læge- tiativ inden for sundhedsvæsenet, er en i Hamburg såvel som i Manila. I årenes midler er omfattet af disse regler. For de lægevidenskab der metodisk tager denne løb er der opstået selvstændige antropo- øvrige antroposofiske lægemidler mangler opgave alvorligt, en samfundsmæssig nød- sofiske sygehuse, sanatorier og klinikker i der endnu regler på europæisk niveau det vendighed. Brasilien, Italien, Schweiz, Storbritannien, betyder at de er underkastet samme regler I en tid som, trods vores pluralistiske Sverige samt i Tyskland. Desuden findes som syntetiske lægemidler. I Danmark samfund, har en tendens til at genera- der over hele verden talrige lægehuse og og i visse andre EU-lande er antropo- lisere, standardisere og normere, er der selvstændige terapienheder, hvor læger, sofiske lægemidler nævnt i den nationale mere end nogensinde behov for en læge- speciallæger og terapeuter arbejder sam- lovgivning, i Danmark i Bekendtgørelse videnskab og lægekunst, som tilbyder en men. Endvidere findes der på verdensplan om homøopatiske lægemidler. Disse reg- differentieret, helhedsorienteret behand- i 26 europæiske lande og i 12 stater uden ler giver alle danske læger mulighed for ling og sætter menneskets individualitet for Europa mere end 350 institutioner som at ordinere alle antroposofiske lægemidler i centrum. Belladonna. Ekstrakt af hele planten løser spasmer og modvirker betændelser. arbejder specialpædagogisk og socialpædagogisk efter eget koncept. Produktions- og distributionsorgani- der lovligt er i handelen i et andet land. For visse homøopatiske og for sådanne antroposofiske lægemidler der fremstilles efter En lægekunst som lader patienten være med til at bestemme hvilke terapeutiske tiltag der giver ham mulighed for at overvinde sationer for antroposofiske lægemidler en homøopatisk fremstillingsmetode, har sygdommen og forstå den som en chance findes i de fleste europæiske lande (pro- Danmark allerede for længst indført aner- for sin egen udvikling. Netop derfor er duktion findes også i Järna, Sverige) samt i kendelse af registreringer i andre EU-lande, antroposofisk medicin antroposofisk Nord- og Sydamerika, Sydafrika, Ægypten, når kravene til simplificeret registrering lægevidenskab og lægekunst så nødven- Japan, Australien og New Zealand. i EU-direktivet er opfyldt. dig og aktuel! 14 15

9 Impressum Udgivet af: Medizinische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswisenschaft am Goetheanum, Dornach (CH) Redaktion og tekst: Annette Bopp, Hamburg (D); dr. med. Jürgen Schürholz, Filderstadt (D) Oversættelse: Anna Margrethe Schollain, Århus (DK) Grafisk tilrettelægning og layout: Isabel Bünermann, BÜRO HAMBURG (D) Fotos: Nele Braas, Tangendorf (D) Litografi: Beyer Lithografie, Hamburg (D) Tryk: Gaiser Druck, Schwäbisch Gmünd (D) Oplag: ; April 2006 Copyright: Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach (CH). Kopiering også i uddrag kun med udgiverens skriftlige samtykke. Adresser Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin: c/o Alsted Pedersen, Maglegårds Allé 110, st., DK-2860 Søborg, telefon +45-(0) , Medizinische Sektion am Goetheanum: dr. med. Michaela Glöckler, CH-4143 Dornach, telefon +41-(0) , Research Council of the Medical Section: dr.med. Peter Heusser, CH-4143 Dornach, European Federation of Patient's Associations for Anthroposophical Medicine (E.F.P.A.M.): præsident: dr. med. René de Winter, Landlustlaan 28, NL-2265 DR Leidschemdam,

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

alternativ behandling

alternativ behandling 52 www.livogsjael.dk Det gode kvindeliv - om homøopatisk behandling af kvindesygdomme Alt for mange kvinder lider af kroniske sygdomme i underlivet. Disse sygdomme er irriterende og hæmmer livskvaliteten.

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne Intensiv støtte til din personlige udvikling Accelereret udviklingsforløb Over 6 måneder Kun 14.000 kr. inklusive materialer og selvhjælpsprogram (2001/2002,

Læs mere

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen LEDELSES -KUNST marjatta LEDELSE De nyeste tanker inden for virksomhedsledelse og samarbejde passer godt til Rudolf Steiners tanker på det sociale område. Basis for ledelsen er ikke autoritet og magt;

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter opgrader din søvn Billede af hende fra æsken R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter MAGPUR TOPMADRAS opgrader din søvn Magpur giver dig fuldstændig komfort uanset sovestilling.

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet.

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet. Skuespilleren og sangeren Birgitte Bruun blev for 13 år siden mirakuløst helbredt for mangeårig astma og allergi ved bare to behandlinger hos en tysk homøopat. Hun blev så grebet af resultatet, at hun

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere