Antroposofisk medicin. Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antroposofisk medicin. Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?"

Transkript

1 Antroposofisk medicin Hvad er antroposofisk medicin hvad vil den hvad kan den?

2 Helseeurytmi (tv.) er en bevægelsesterapi, som anvender sprog, gebærder og musik. Kobberstave eller som her kobberkugler kan intensivere koncentrationen om bevægelsen. Maleterapi (th.) går ud på at opleve former og farver. Rytmisk massage (yderst th.) stimulerer væskecirkulationen i organismen. Udtræk af roden fra gul ensian (tv.) indeholder mange fordøjelsesfremmende bitterstof fer og anvendes i antroposof iske lægemidler. Den omhyggelige undersøgelse af legemet (th.) er for antroposof iske læger en vigtig forudsætning for at kunne stille en diagnose. Antroposofisk medicin For mange mennesker er antroposofisk medicin forholdsvis ukendt. Egentlig kan den beskrives ret enkelt: Det er en integrativ medicin, som næres af to kilder dels af den naturvidenskabelige, konventionelle medicin med dens metoder og forskningsresultater, og dels af åndsvidenskabelig erkendelse. Begge dele er vigtige, og de er uadskillelige. Mennesket består ikke kun af et legeme, men har også en psyke og en individuel personlighed. For antroposofiske læger udgør menneskets legemlighed, sjæleliv og individualitet en enhed, idet de påvirker hinanden på mangfoldig vis. Det er et af de væsentlige grundlag for antroposofisk medicin at inddrage dette i diagnose og terapi. Antroposofisk medicin kan ikke kaldes en alternativ medicin den vil ikke erstatte den konventionelle medicin. Tværtimod den hviler på den konventionelle medicins naturvidenskabelige basis, men går så et skridt videre. Det vil sige at den gør brug af al den nyttige viden som den naturvidenskabelige forskning stiller til rådighed for behandling af mennesket som objekt : teknologi, laboratorieundersøgelser, medikamenter, operationer, intensivmedicin. Derudover ser den antroposofiske medicin mennesket som subjekt ud fra et helhedsbillede af dets personlighed og liv og ud fra en viden om de lovmæssigheder der gør sig gældende i menneskets liv. Dertil hører: legemsbygning og kropssprog, bevægelsesmønster, håndtrykkets art, søvnvaner, modtagelighed for varme og kulde, åndedræt, legemets rytmer. Den antroposofiske medicin bestræber sig med andre ord på, ud over sygdommens almene lovmæssigheder, at inddrage det som er karakteristisk for netop dette menneske, i det videre forløb. For ethvert menneske er unikt, og det er sygdomsbehandlingen også, selvom der er lighedspunkter i behandlingen af forskellige mennesker. Derfor er antroposofisk medicin aldrig en standardbehandling. Den undgår ren rutine. Selvom sygdomsbillederne har bestemte typiske kendetegn tilfælles, får enhver sygdom alligevel sit eget ansigt, som er afhængigt af og uadskilleligt fra patientens individualitet. Derfor spørger antroposofisk medicin ikke kun til de legemlige, men også til de psykiske og personlige forudsætninger som har banet vejen for de sygdomsfremkaldende faktorer. At erkende disse forudsætninger, at omsætte dette til terapi og at lade sig lede af videnskabelig viden, klinisk erfaring, personlig dømmekraft og intuition, er en vigtig målsætning for den antroposofiske medicin. For en medicin som ignorerer mennesket som individ, ville ikke være en humanmedicin. 2 3

3 Terapeutisk sprogformning (tv.) giver et dybere åndedræt og styrker harmonien mellem åndedræt og puls. På den måde virker den stabiliserende og helbredende på hjertets og kredsløbets rytmer. Udvortes medicinsk behandling, såsom omslag (th.) og bade, stimulerer alle livsprocesser i organismen: åndedræt, fordøjelse, stofskifte, varmeudvikling og -fordeling. Verbascum, kongelys. Te af blomsterne anvendes ved betændelsestilstande i åndedrætsorganerne for at lindre hoste og løsne fastsiddende slim. Forskelle mellem antroposofisk medicin og andre medicinske retninger Forskellen på antroposofisk medicin og konventionel medicin består frem for alt i at den ikke kun ser sygdommen i et menneske, men især ser mennesket i dets sygdom. De diagnostiske metoder og resultater kan være identiske, men en helhedsorienteret fortolkning af dem kan meget vel føre til andre behandlingsforslag eller supplere konventionelle terapimetoder med andre behandlingsmuligheder. En rent naturvidenskabeligt orienteret medicin forklarer sygdom ud fra naturvidenskabelige lovmæssigheder. Antroposofisk medicin vil mere end det. Den ønsker at inddrage faktorer som præger menneskets livsytringer, sjæl og ånd, både som lovmæssigheder og individuelt, og som manifesterer sig legemligt: vækst, regeneration, mikrocirkulation og d gnrytme som udtryk for livskræfterne; muskeltonus, mimik og gestik som udtryk for det sjælelige; varmefordeling, holdning, gang, orientering og tale som udtryk for det åndelige. Under sygdom viser der sig her afvigelser, ensidigheder og ekstreme tilstande, som tjener som supplerende diagnostiske parametre ved valg af behandling. Sygdom og sundhed Hele livet igennem bevæger mennesket sig mellem sygdom og sundhed. Konventionel medicin beskæftiger sig overvejende med de sygdomsfremkaldende faktorer. Antroposofiske læger har blikket rettet lige så meget mod sundhedsfremmende faktorer. Sundhed opstår i bestræbelsen på at skabe en dynamisk ligevægt mellem polære livsmomenter: vågen tilstand og søvn, ro og bevægelse, glæde og sorg. Den opstår når man aktivt søger og bestemmer sin egen vej ud i verden og tilbage til sig selv. Derfor er der lige så mange sundhedsbilleder som der er mennesker. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at forme ens individuelle og sociale liv så positivt som muligt. Sygdommen giver mennesket mulighed for at erkende og forstå den tilstand af ubalance det er kommet i med legeme og sjæl, og for at bringe den i balance igen ved hjælp af terapien. Gennem kronisk sygdom kan man finde nye adfærdsmuligheder og modnes som personlighed. Antroposofiske læger understøtter patienten i denne opgave. De styrker hans egenansvarlighed, anerkender hans myndighed, støtter hans ret til medbestemmelse ved valg af terapimetode og hans bestræbelser på at bevare sin sundhed. 4 5

4 Moderne teknologi, som her CT-scanning, er en uundværlig hjælp til forskellige diagnostiske skridt og er som en selvfølge integreret i den antroposof iske medicin. Kurverne i et EKG giver oplysninger både om impulserne i hjertets overledningssystem og om andre rytmiske processer i organismen, såsom åndedræt og blodtryk. Ved modellering og skulptur (th.) drejer det sig om at prøve kræf ter med en form af ler, sten eller voks. Under processen opstår der billeder og kræf ter, som kan hjælpe med til at overvinde sygdom. Udnyttelse af medicinteknologi Antroposofiske læger benytter alle den konventionelle medicins metoder til diagnosticering af sygdomme. Men forud for videregående fx billeddiagnostiske undersøgelser benytter de i overensstemmelse med god lægeetik i første omgang deres egne iagttagelser. De betragter mennesket fra hoved til fod, bemærker kropssprog, mimik og gestik, håndtryk, gang, holdning hele menneskets fremtoning. De føler efter om hud og ekstremiteter er varme eller kolde, tørre eller fugtige, de palperer og lytter til hjerte og lunger. De hører hvordan patienten selv vurderer sit befindende og sin sjælelige stemning, og hvor stærk hans livsvilje er både aktuelt og biografisk. Først derefter behandles spørgsmålet om hvilke tekniske undersøgelsesmetoder der derudover kan være en hjælp til at stille en diagnose. Det centrale spørgsmål er da: Hvilken ny viden kan undersøgelsen tilvejebringe, og hvilke terapeutiske konsekvenser kan udledes af resultatet? Er undersøgelsen overhovedet relevant for denne patient? Medicinsk teknologi bruges med andre ord ikke rutinemæssigt, men kun hvor den kan forventes at være til gavn for patienten. Men overalt hvor en teknisk metode er indiceret, trækker antroposofiske læger alle den moderne tekniks registre til optimal gavn for patienten. Det terapeutiske spektrum Den antroposofiske medicin benytter dels behandlingsmåder som kræver at patienten overlader sig passivt, som objekt, til dem, og dels supplerende metoder som inddrager patienten som aktivt handlende subjekt. Behandlingsformer som operationer eller den konventionelle medicins allopatiske lægemidler kræver ikke megen aktivitet fra patientens side. Kunstnerisk terapi fx sprogformning, musik, maleri, modellering eller terapeutisk eurytmi, samtaleterapi (psykoterapi, biografiarbejde), ernæring, motion, fysioterapi og afspænding forudsætter derimod patientens aktive indsats. Den medikamentelle behandling består for det første af behandling med antroposofiske lægemidler på naturlig basis, hvis komposition er bestemt af det karakteristiske ved den pågældende sygdom, og for det andet af lægemidler der orienterer sig efter patientens individuelle personlighedsbillede. Det drejer sig ofte om homøopatiske og andre lægemidler, som stimulerer organismens egenaktivitet og dens kræfter til at helbrede sig selv. 6 7

5 Ved høje temperaturer kan metaller i vakuum inddampes til metalspejl (tv.). Af naturligt guld dannes der således guldspejl, som så kan skrabes af glassets side og videreforarbejdes som pulver i lægemidler (th.). Mit Ultraschallaufnahmen lassen sich organische Veränderungen rasch erfassen und auch dem Patienten deutlich machen. Patientens tillid en udfordring for lægen Patienter som er vant til teknologisk medi- Moderne medicin kræver metodepluralisme De forskellige opfattelser af sundhed og Derfor må det til enhver tid være lovgivningsmagtens opgave at formulere retningslinjer og love for lægekunsten som cin, oplever sig set af den antroposofiske sygdom kræver at der findes forskellige tager hensyn til befolkningens ønsker om læge som følge af hans intensive personli- metoder inden for diagnostik og terapi. og behov for medicinsk metodepluralitet. ge beskæftigelse med dem som menneske. Jo mere differentierede disse metoder er, Staten må ikke være dommer i videnska- De mærker den respekt og interesse som desto bedre kan de leve op til den enkelte belige anliggender! de netop har behov for i deres situation som patient. Og de får ikke kun lov til selv at medvirke i de forskellige terapier, patients specielle behov. Vor tids pluralistiske samfund kræver metodediversitet. Alle bør selv kunne bestemme hvilken Antroposofiske lægemidler Den medikamentelle behandling inden for men bliver direkte opfordret til det. I den art medicin der er den rigtige for dem. antroposofisk medicin følger den gamle sammenhæng er den spørgende interesse Moderne medicin er stærkt præget af en læresætning: så lidt som muligt, og kun så lægen møder patienten med under konsul- ensidig naturvidenskabelig tænkning, som længe som nødvendigt. tationen, ikke noget påtaget, men et af de går ud fra at mennesket kan forklares I svære akutte eller livstruende syg- redskaber lægen arbejder med. Han skal udelukkende ud fra naturvidenskabelige domstilfælde kan det naturligis være nød- opfatte mennesket i hele dets kompleksitet lovmæssigheder. Denne medicins inddra- vendigt at anvende allopatiske lægemidler. for at kunne behandle det optimalt. For ger dermed kun den materielle del af Men hvis det kan undgås, bliver sygdoms- antroposofiske læger er det en udfordring menneskets virkelighed den udelukker symptomerne ikke slået ned. I stedet forsø- der lønner sig, at kunne anvende hele via sin metode alt hvad der er immaterielt ger man at aktivere patientens egne rege- spektret af medicinske muligheder kon- og subjektivt. En således reduceret læge- nerationskræfter ved hjælp af homøopatisk ventionelle så vel som ukonventionelle metoder professionelt i behandlingen af deres patienter. Terapifrihed er således et værdifuldt, uundværligt gode for dem. videnskab kan ikke levere almengyldige forskrifter for hvad der er rigtigt og forkert især ikke på områder som den slet ikke går ind på med sin forskning. fremstillede og andre antroposofiske lægemidler og således stimulere kroppen til at udligne den ubalance der ligger til grund for sygdommen. Cinnober. Mineralet bliver pulveriseret og anvendt til fremstilling af tabletter til behandling af akut og kronisk katar i luftvejene. 8 9

6 De enkelte laboratorieværdier dokumenteres sammen med alle øvrige undersøgelsesresultater i patientjournalen (th.). Antroposof iske læger nøjes ikke med at læse værdierne endimensionalt som afvigelser fra normen, men ser dem i den sammenhæng som udgøres af kræf ternes samspil i organismen. Fragaria vesca, skovjordbær. Bladene anvendes sammen med vinblade til fremstilling af tabletter til behandling af leversygdomme. Antroposofiske læger er særlig opmærk- altså også i den medikamentelle terapi en I den konventionelle, naturvidenskabeligt somme på hvilken speciel stimulering pluralistisk, helhedsorienteret fremgangs- orienterede medicin bliver lægens erfaring kroppen har behov for for at blive rask. måde. som oftest ignoreret som følge af den valg- For eksempel kan bitterstofferne fra gul ensian (Gentiana lutea) eller cikorie stimulere produktionen af fordøjelsesvæsker og mave-tarm-bevægelserne. Æterisk olie fra Antroposofisk medicin er moderne Den antroposofiske medicin er så tidssva- te forskningsmetode. I det randomiserede (forsøgspersonerne deles i to tilfældigt sammensatte grupper), placebokontrollerede (den ene gruppe behandles med et læbeblomstplanter som rosmarin og laven- rende fordi den omfatter hele menneskets virkningsløst medikament) dobbeltblind- del kan med sin karakteristiske varme løse personlighed. Nu om dage ønsker patien- forsøg (hvor hverken læge eller patient ved muskelspændinger og stimulere gennem- ter ikke at se sig reduceret til deres syg- hvem der får det rigtige, og hvem der får blødningen. domsbillede. Samtidig udvikler den antro- et placebomiddel) spiller forholdet mellem Desuden anvendes lægemidler som posofiske medicin sig til stadighed videre læge og patient, og dialogen mellem dem, er specielt sammensat med henblik på i takt med de fremskridt der sker inden ingen rolle. De er erstattet af en generali- en bestemt sygdom, og hvis komposition for videnskaben generelt. Den forholder serende, eksperimentel, anonym situation, orienterer sig efter sygdomsbilledets gene- sig til aktuelle spørgsmål og trends og som aldrig optræder i den terapeutiske relle lovmæssigheder. Dertil hører præpa- søger at finde svar som er i overensstem- hverdag. rater af planteekstrakter eller af mineralsk melse med dens egen udvidede forståelse Derfor forsøger antroposofiske forskere eller dyrisk oprindelse. Hvilket lægemiddel af sygdom og sundhed. Der er således at anvende og videreudvikle nye videns- lægen vælger, om det skal være et mere fx blevet udviklet et internationalt aner- kabelige metoder til at dokumentere virk- koncentreret planteekstrakt, altså et natur- kendt terapiprogram for stofmisbrugere ningerne af deres behandlingsmetoder lægemiddel, eller en homøopatisk potens, inden for de sidste årtier. Nye diagnose- og forskningsmetoder der er i stand til at afbil- afhænger af sygdommens art og forløb og terapimetoder integreres, når de har vist de den terapeutiske virkelighed med den symptomerne, generne ved sygdommen, sig at være nyttige, i den antroposofiske individuelle tilgang der foregår i lægens dens varighed, patientens alder og egne medicins spektrum af muligheder. Den konsultationsværelse. kræfter og af hans indre og ydre aktivitet. antroposofiske medicin søger også at gå Antroposofisk medicin er til stadig- Den antroposofiske medicins forståel- egne, nye, veje inden for den videnskabe- hed i bevægelse og blandt andet derfor så se af mennesket og af sygdom forudsætter lige forskning. moderne

7 Palpationsfundene, her af maven (tv.), kontrolleres og suppleres med ultralydsscanning (th.). Uddannelse til antroposofisk læge Alle antroposofiske læger har afsluttet et Der er enkelte speciallæger der ordinerer antroposofisk medicin, og antroposofiske læger inden for arbejdet med psykisk udvi- lægen Ita Wegman ( ) udviklede Rudolf Steiner ( ), grundlæggeren af den antroposofiske åndsvidenskab, ganske almindeligt medicinstudium på klingshæmmede. denne medicins integrative koncept. For universitetet. I Danmark fungerer uddan- De profylaktiske undersøgelser af børn begge var det vigtigt at antroposofiske nelsen til antroposofisk læge som en over- og gravide kan foretages hos antroposofis- læger altid råder over den nyeste viden bygningsuddannelse. Der er tilbud om ke læger og betales af amterne. inden for naturvidenskabelig forskning. weekendkurser her i landet, mulighed for De antroposofiske lægemidler er i På dette grundlag ønskede de at udvide at hospitere i almenpraksis og på sigt Danmark apotekspligtige og i vid udstræk- lægekunsten med antroposofiens åndsvi- mulighed for at vikariere i almenpraksis. ning receptpligtige (for potenser op til denskabelige aspekter. Der er almindeligvis løbende studiearbejde D4). Nogle få apoteker i landet apo- Begrebet antroposofi er sammensat i antroposofisk medicin i de universitets- teket Godthåb i København, Humlebæk af de græske ord antropos menneske og byer der har et medicinstudium. Dansk Apotek og Sct. Pauls Apotek i Århus sophia visdom. Det betyder at mennes- Selskab for Antroposofisk Medicin er en lagerfører de antroposofiske lægemidler. ket som et væsen der erkender sig selv, står lægeforening, der tilbyder videreuddan- Sygeforsikringen danmark giver tilskud i centrum også i lægekunsten. nelse samt arbejder for den antroposofiske til den receptpligtige del af medicinen. I 1921 indrettedes de første, dengang medicin på det sundhedspolitiske felt. I nogle andre lande, fx. Schweiz, Holland endnu beskedne, klinikker i Arlesheim ved I Danmark findes der antroposofiske og Tyskland, er den antroposofiske medicin Basel (Schweiz) og i Stuttgart (Tyskland), læger i almenpraksis, såvel i praksis med som uden overenskomst. For patienter hos den sidste type læger er det en fordel at være i Sygesikringens gruppe 2, fordi personer i denne gruppe er berettiget til en væsentlig mere udbredt end i Danmark. Den antroposofiske medicins historie Antroposofisk medicin hviler på et snart hvor denne nye medicinske metode fandt praktisk anvendelse. Med dette som udgangspunkt har den antroposofiske medicin siden bredt sig til det meste af verden og samtidig videreudviklet og for- Når man arbejder kreativt med at skabe et billede, oplever man samspillet mellem farver og former. I forhold til det tema der er stillet, opstår der individuelle følelser og stemninger, som har en terapeutisk virkning. delrefusion af honoraret fra Sygesikringen. 100-årigt erfaringsgrundlag. Sammen med vandlet sig

8 Antroposofisk medicin råder over et bredt terapeutisk spektrum, som forener natur her i form af mineralet apatit (tv.), der som pulver anvendes til styrkelse af knogledannelsen og kultur her musikterapi med klangstave (th.). Det er en medicin som kombinerer resultaterne af teknologiske undersøgelser med den viden lægen har opnået i dialog med patienten om dennes situation. Dermed modsvarer den menneskenes behov for en helhedsorienteret behandling. Antroposofisk medicin internationalt Antroposofisk medicin praktiseres i Retsstilling i Danmark og i EU EU har vedtaget et direktiv med regler for alle lægemidler til human brug, som inde- Antroposofisk medicin er vigtigere nu end nogensinde! I en tid som i tiltagende grad appellerer over 80 lande: i Kapstaden såvel som i holder særregler for homøopatiske læge- til at man tager individuelt ansvar og ini- Helsinki, i Moskva såvel som Los Angeles, midler. En del af de antroposofiske læge- tiativ inden for sundhedsvæsenet, er en i Hamburg såvel som i Manila. I årenes midler er omfattet af disse regler. For de lægevidenskab der metodisk tager denne løb er der opstået selvstændige antropo- øvrige antroposofiske lægemidler mangler opgave alvorligt, en samfundsmæssig nød- sofiske sygehuse, sanatorier og klinikker i der endnu regler på europæisk niveau det vendighed. Brasilien, Italien, Schweiz, Storbritannien, betyder at de er underkastet samme regler I en tid som, trods vores pluralistiske Sverige samt i Tyskland. Desuden findes som syntetiske lægemidler. I Danmark samfund, har en tendens til at genera- der over hele verden talrige lægehuse og og i visse andre EU-lande er antropo- lisere, standardisere og normere, er der selvstændige terapienheder, hvor læger, sofiske lægemidler nævnt i den nationale mere end nogensinde behov for en læge- speciallæger og terapeuter arbejder sam- lovgivning, i Danmark i Bekendtgørelse videnskab og lægekunst, som tilbyder en men. Endvidere findes der på verdensplan om homøopatiske lægemidler. Disse reg- differentieret, helhedsorienteret behand- i 26 europæiske lande og i 12 stater uden ler giver alle danske læger mulighed for ling og sætter menneskets individualitet for Europa mere end 350 institutioner som at ordinere alle antroposofiske lægemidler i centrum. Belladonna. Ekstrakt af hele planten løser spasmer og modvirker betændelser. arbejder specialpædagogisk og socialpædagogisk efter eget koncept. Produktions- og distributionsorgani- der lovligt er i handelen i et andet land. For visse homøopatiske og for sådanne antroposofiske lægemidler der fremstilles efter En lægekunst som lader patienten være med til at bestemme hvilke terapeutiske tiltag der giver ham mulighed for at overvinde sationer for antroposofiske lægemidler en homøopatisk fremstillingsmetode, har sygdommen og forstå den som en chance findes i de fleste europæiske lande (pro- Danmark allerede for længst indført aner- for sin egen udvikling. Netop derfor er duktion findes også i Järna, Sverige) samt i kendelse af registreringer i andre EU-lande, antroposofisk medicin antroposofisk Nord- og Sydamerika, Sydafrika, Ægypten, når kravene til simplificeret registrering lægevidenskab og lægekunst så nødven- Japan, Australien og New Zealand. i EU-direktivet er opfyldt. dig og aktuel! 14 15

9 Impressum Udgivet af: Medizinische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswisenschaft am Goetheanum, Dornach (CH) Redaktion og tekst: Annette Bopp, Hamburg (D); dr. med. Jürgen Schürholz, Filderstadt (D) Oversættelse: Anna Margrethe Schollain, Århus (DK) Grafisk tilrettelægning og layout: Isabel Bünermann, BÜRO HAMBURG (D) Fotos: Nele Braas, Tangendorf (D) Litografi: Beyer Lithografie, Hamburg (D) Tryk: Gaiser Druck, Schwäbisch Gmünd (D) Oplag: ; April 2006 Copyright: Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach (CH). Kopiering også i uddrag kun med udgiverens skriftlige samtykke. Adresser Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin: c/o Alsted Pedersen, Maglegårds Allé 110, st., DK-2860 Søborg, telefon +45-(0) , Medizinische Sektion am Goetheanum: dr. med. Michaela Glöckler, CH-4143 Dornach, telefon +41-(0) , Research Council of the Medical Section: dr.med. Peter Heusser, CH-4143 Dornach, European Federation of Patient's Associations for Anthroposophical Medicine (E.F.P.A.M.): præsident: dr. med. René de Winter, Landlustlaan 28, NL-2265 DR Leidschemdam,

Zoneterapeutisk Fagforståelse

Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ Zoneterapeutisk

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM

HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation KULTUR OG SUNDHED HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM 9 KULTUR OG SUNDHED HUMANISTISK FORSKNING I KROP, SUNDHED OG SYGDOM Udarbejdet af: Anne Løkke,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

Morten Severinsen, København 2007. mail: sundviden@mail.dk. 6 Etik og videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen, København 2007. mail: sundviden@mail.dk. 6 Etik og videnskabsteori i sundhedsfagene Forord Denne lærebog rummer en indføring i videnskabsteori og etik for sundhedsfagene og sundhedsvidenskaben herunder et udgangspunkt for analyse af sundhedsfaglig argumentation, praksis og forskning samt

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hvorfor jeg føler, det du føler

Hvorfor jeg føler, det du føler Joachim Bauer (2010) Hvorfor jeg føler, det du føler den 16. februar 2011 Søren Moldrup 1 1. Hverdagens resonansfænomener: Hvorfor jeg føler det, du føler Ofte er det allerede sket, før vi kan nå at tænke

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen

Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen Et forsknings- og udviklingsprojekt om Marjatta Behandlings- og skolehjem Udarbejdet af Kasper A. Kristensen, CSUF, Roskilde Universitet Projektleder: Jesper

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Sociale robotter Udtalelse fra Det Etiske Råd Det Etiske Råd, 2010 Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Publikationen kan læses og hentes på Det Etiske Råds hjemmeside, www.etiskraad.dk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere