Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO evalueret. Konklusionen var, at målene om en mere enkel og gennemskuelig model var blevet indfriet. Ligeledes var målet om, at modellen skulle sikre en bedre økonomistyring blevet indfriet. Endelig var målet om, at der er troværdighed ved, accept af og forståelse for ressourcefordelingen indfriet. Alt i alt gav undersøgelsen i forbindelse med evalueringen ikke anledning til ændringer i eller justeringer af ressourcetildelingsmodellerne. Derfor bliver de grundlæggende principper videreført i den nye model. Dato: 13. april 2016 Sags nr.: S Sagsbehandler: DJH Årsagen til at der er udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel for skoler og SFO er, ændringer i lovgrundlaget for skolerne og lokalpolitiske beslutninger i forbindelse med skolereformen i Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 at skolernes ressourcetildelingsmodel skulle revideres med henblik på at finde en permanent løsning for regulering af indskolingspuljen og puljen til understøttende undervisning for henholdsvis SFO og klub. r & Uddannelse og Økonomi og stab har undersøgt hvilke udfordringer der er med de nuværende arbejdsredskaber og modellen. Det regneark der bruges til fordelingen af ressourcer er blevet ugennemskueligt for medarbejderne. Det er ikke muligt at vise at skolerne har de midler de skal bruge for at gennemføre den lovpligtige undervisning, set i forhold til timetal og gennemsnitsløn for lærere og pædagoger. Folkeskolereformens ændringer i timetallet og forholdet mellem undervisning og fritid er ikke endeligt indarbejdet. Der er brug at gennemgå øvrige kommunalpolitiske beslutninger der har konsekvenser for ressourceanvendelse på skolerne. Dels for at sikre at de tilgodeses i modellen, dels for en gennemgang i forhold til nutidighed. Albertslund kommune har i sammenligning med andre kommuner en høj elevpris. Samtidig med dette har skoleledelserne en oplevelse af at det er svært at få pengene til at række til de opgaver der skal løses på skolen. Ressourcemodellen skulle gerne kunne afdække disse udfordringer. Ved budget udfordringer og udvidelser er det svært at beregne konsekvenser for skolernes budget. Modellen er ikke indrettet så der er knapper at skrue på. BØRN, SUNDHED & VELFÆRD r & Uddannelse Nordmarks Allé Albertslund T

2 I den nye model er der taget udgangspunkt i det fastlagte budget for 2016, modellen fordeler de samme midler, men giver anledning til omfordeling mellem skolerne. Modellen får virkning fra skoleåret 17/18. Fordelingen af ressourcer bliver foretaget i et regneark, hvor det bliver lettere for skolerne at se hvordan beregningerne hænger sammen. Det er blandt andet blevet lettere at beregne konsekvenser af eventuelle besparelse eller strukturelle ændringer for skolernes virksomhed. Modellen indeholder udover regnearket et administrationsgrundlag der består af skolernes styrelsesvedtægt og en oversigt med kommunalbestyrelsens beslutninger, der sætter rammerne omkring skolerne. Modellen fordeler lønsum og driftsmidler til de fire folkeskolers undervisning og SFO og til 10. klasseafdelingen af Albertslund Ungecenter. Der fordeles med udgangspunkt i elevtallet på skolerne den 5. september, medlemstallet i SFO en gang i kvartalet, og fremskrivningsprocenter for henholdsvis løn og drift, som udmeldes af Økonomi & Stab Gennemsnitlønninger hentes ved datatræk i Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) i december 2015 og vil blive PL- fremskrevet. (Pris- og lønforudsætninger er udtryk for den forventede prisstigning på lønninger, varer, tjenesteydelser mv., som indgår i kommunens serviceproduktion.) Modellen er opbygget, så det er enkelt at budgettere og enkelt for skolerne at kontrollere om budgettet er korrekt udregnet. rne kan bruge modellen i deres budgetlægning. De kan se hvad et ændret elevtal på skole betyder. De kan også hvor mange klasse de får penge til og hvad det betyder hvis de vælger at danne færre eller flere klasser. Modellen kan også vise hvilken betydning undervisningstimetallet for lærere og pædagoger har for budgetlægningen. Med modellen kender skolerne inden budgetårets start den samlede lønsum og det samlede beløb til drift. Herefter er det skolernes opgave at lægge et budget for årets aktiviteter inden for rammerne af styrelsesvedtægten og de politiske rammer. Modellen er ikke foreskrivende. Det betyder, at der ikke er et generelt krav om, at de enkelte summer skal anvendes nøjagtig til det område, der har udløst pengene. rne skal overholde den nationale lovgivning på området og på enkelte områder i forholdet mellem undervisning og fritid er der kommunalpolitiks fastlagt en sum med beskrivelse af hvordan midlerne skal anvendes. Det drejer sig om: midler i indskolingspuljen midler til understøttende undervisning indskolingen. midler til inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen. Side 2 af 8

3 n Grundbeløb rne tildeles et beløb som dækker de grundlæggende udgifter på en skole. Det er til ledelse, administration, teknisk service og pædagogisk læringscenter for undervisningsdelen. Der er gradueret i grundbeløbet i forhold til skolens størrelse. Grundbeløbet dækker ikke de udgifter, der er til specialundervisning. Herunder ledelse, administration, teknisk service og pædagogisk læringscenter for specialundervisning og tilbud til tosprogede elever. Udgifterne til dette område er lagt ind i taksterne for de pågældende undervisningstilbud. Ekstra teknisk service rne tildeles midler til ekstra teknisk service i forhold til størrelse på indeog udearealer, elevtal og hvorvidt skolerne har aftenåben. Dette er beskrevet i notat Nyt notat om teknisk service (19. oktober 2009). Undervisning Undervisning - elevpriser Prisen er beregnet ud fra hvad det koster at gennemføre det lovpligtige timetal med de gennemsnitslønninger der er for lærer og pædagoger i Albertslund kommune. Der er udregnet fire forskellige elevpriser klasse, klasse, klasse og 10. klasse på baggrund af undervisningstimetal på klassetrinnet som foreskrevet i folkeskoleloven. Der er taget hensyn til fordelingen mellem faglig undervisning og understøttende undervisningen. For 10. klasse er der beregnet ud fra det lovpligtige årlige timetal på 840. Beregninger er lavet med udgangspunkt i at børnehaveklasseledere og lærere underviser 742 timer i gennemsnit, at pædagogerne i skolen i gennemsnit har 1019 timer, og at den understøttende undervisning i indskolingen deles mellem lærer og pædagoger i forholdet 35 % læses af lærere og 65 % af pædagoger. På mellemtrinnet og i udskolingen er det forudsat, at det er lærere der dække al den understøttende undervisning. Beregninger er lavet med udgangspunkt i folkeskolelovens maximale elevtal på 28. Til beregning er brug den tekniske gennemsnitlige klassekvotient, på klasse, klasse, klasse i de tre foregående skoleår. Til beregning af 10. klasse er kun brugt tal fra Undervisning - midler i den sociale pulje Midlerne i den sociale pulje gives til supplerende dansk til tosprogede, til skolens egen specialundervisning, til holddeling, til vikardækning, hvis der skal to voksne med på tur, til særlige indsatser og i 10. klasse til tilbudsfagene tysk og fysik. Danmarks Statistik har på baggrund af de elever, der går på hver af skolerne, beregnet fordelingen i forhold til fem sociale kriterier. På den baggrund er der beregnet et indeks som ressourcer fordeles efter. Indekset er et administrativt redskab, der anvendes til at fordele ressourcer til skolerne i forhold til deres Side 3 af 8

4 socioøkonomiske sammensætning. Dette er beskrevet i notat Sociale kriterier for skoler og dagtilbud. Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Ud over almenundervisningen giver skolerne en række specialiserede undervisningstilbud til grupper af elever. Det er modtageklasser og basisdanskhold til to-sprogede børn, som har behov for et særligt undervisningstilbud for at kunne udvikle et alderssvarende dansk. Der er fastsat en pris pr. elev på basishold og en klassepris for modtagerklasser. Prisen dækker også ekstraudgifter til ledelse, administration og teknisk service. Dette er beskrevet i notat Baggrundsnotat - reorganisering af modtagelsesklasser fra skoleåret 2013/2014. Særlig bevilling Ud over den almindelige undervisning løser nogle af skolerne særlige undervisningsopgaver og andre særlige opgaver. De bliver normalt budgetteret med et fast beløb, i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen tager stilling til løsning af den pågældende opgave. Inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen Der er afsat 3,6 mio.kr.(2016) til området. De fordeles på baggrund af de sociale kriterier til de fire folkeskoler. rne er forpligtiget til at samarbejde med klubberne og at benytte klubmedarbejderne. 10% af de 3,6 mio. kr. skal bruges til vikardækning og efteruddannelse af klubmedarbejderne. Undervisning - driftsmidler Driftsmidlerne skal dække driftsudgifter til undervisningsmidler, mindre vedligeholdelsesarbejder, kontorhold, ekskursioner, vedligeholdelse af inventar, elevråd, forældresamarbejde, kulturelle arrangementer, eksamensafholdelse, lejrskoler, telefoni, service, toiletpapir m.v. Hver skole får det samme basisbeløb til de nævnte formål plus et beløb pr. elev. Beløbene videre føres fra den gamle model. Midlerne dækker ikke de udgifter, der er til området for specialundervisning og Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper. Udgifterne til dette område er lagt ind i taksterne for de pågældende undervisningstilbud. SFO Der er ikke fortaget ændringer i tildelingsmodellen for SFO. SFO - grundtildeling SFO erne tildeles et beløb som dækker de grundlæggende udgifter på en SFO. Det er valgt at indholdet er ledelse, administration, teknisk service. SFO takst pr barn Lønsum til SFO tildeles som et beløb pr. barn, der er indskrevet i SFO en. SFO ens budget reguleres kvartalsvis på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn måned for måned. Side 4 af 8

5 Der gives også lønsum på baggrund af sociale kriterier, som det er beskrevet under skolerne. Ved fordelingen er der taget udgangspunkt i de indeks, der er beregnet for den skole, som SFO en er en del af. Som for skolernes vedkommende gives der ekstra for særlige opgaver, som en enkelt eller flere SFO er skal løse. Ressourcer til disse ekstra opgaver beregnes som hidtil på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Opgaver i undervisningen Til understøttende undervisning i indskolingen er afsat 3,5 millioner kroner (2014) lønsummen til dette ligger i skolernes elevpris, men midlerne anvendes til lønsum til pædagoger der er ansat i SFO. Til samarbejdet i indskolingen indskolingspujlen er afsat 9 millioner kroner (2014). De 9 millioner fordeles fremover efter antal spor i klasse på skolerne. SFO - drift Driftsmidler, herunder midler til koloni, mad, pædagogiske materialer med videre fordeles som for skolernes vedkommende med et basisbeløb pr. SFO plus et beløb pr. indskrevet barn opdelt i materialer og fødevarer. Også dette budget reguleres kvartalsvis på baggrund af det konkrete børnetal måned for måned. Budgetlægning i den nye model De samme elevtal pr. 5. september anvendes til justering af budgettet for de sidste 5 måneder i det aktuelle år. Herved tilpasses skolernes budgetter til de ændringer, der er i elevtal pr. 5. september i et år (nyt skoleår). Regulering Ved udarbejdelsen af kommende års budget skal basisbeløb og taxametre reguleres - dels på baggrund af den almindelige løn- og prisfremskrivning og dels på grundlag ændringer i elevtal og personalesammensætning. Side 5 af 8

6 Bilag 1 Oversigt over grundlag og takster der anvendes i den nye model. Alle beløb er i budget 2016 niveau. Parameter for tildeling af ekstra teknisk service Herstedvester Herstedøster Egelundskolen Herstedlund Indearealer Udearealer Elevtal Aftenåbent Ja Ja Nej Nej Der bruges de samme beløb som i den gamle model. Undervisning elevpris klasse klasse klasse 10. klasse kr kr kr kr Elevprisen er beregnet på baggrund af undervisningstimetal på klassetrinnet som foreskrevet i folkeskoleloven. Børnehaveklasseledere og lærere underviser 742 timer i gennemsnit. Pædagogerne har gennemsnitligt 1019 timer i skolen. Der er beregnet med udgangspunkt i folkeskolelovens maximale elevtal på 28. Undervisning den sociale pulje Takst pr elev: kroner Herstedvester Herstedøster Egelund Herstedlund 10. kl Indeks 17,3 14,5 14,0 24,7 29,6 rnes beløb udregnes ved: skolens elevtal*indeks*takst pr elev. Beregninger i forhold til den sociale pulje er beskrevet i Sociale kriterier for skoler og dagtilbud. Undervisning - tosprogede elever - takster Basisdansk pr elev: kroner. Modtagerklasse klasse kroner pr. klasse klasse kroner pr. klasse Der bruges de samme beløb som i den gamle model. Beregningerne er bekrevet i Baggrundsnotat - reorganisering af modtagelsesklasser fra skoleåret 2013/2014 Undervisning drift Hver skole tildeles et grundbeløb til drift og et beløb pr barn. Der bruges de samme beløb som i den gamle model. Grundbeløb kroner Pr. elev kroner Side 6 af 8

7 SFO Hver SFO tildeles et grundbeløb og et beløb pr barn. Til drift tildeles et beløb pr. barn. Der bruges de samme beløb som i den gamle model. SFO grundbeløb Grundbeløb pr SFO SFO takster pr barn kroner pr indskrevet barn. Takst til den sociale pulje kroner SFO drift kroner pr barn Side 7 af 8

8 Bilag 2 - sammenligning mellem gammel og ny model Der er brugt de samme forudsætninger ved sammenligningen mellem ny og gammel model. Begge modeller er i 2016 niveau. Herstedvester Herstedøster NY MODEL Egelundskolen Herstedlund 10. klasse AUC Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Herstedvester Herstedøster GAMMEL MODEL Egelundskolen Herstedlund 10. klasse AUC Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Herstedvester FORSKEL GAMMEL OG NY MODEL Herstedøster Herstedlund Egelundskolen 10. klasse AUC i alt Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrup Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Side 8 af 8

Albertslund Ungecenters Bestyrelse har på et bestyrelsesmøde drøftet Ressourcetildelingsmodel skoler 2017.

Albertslund Ungecenters Bestyrelse har på et bestyrelsesmøde drøftet Ressourcetildelingsmodel skoler 2017. Kommunalbestyrelsen Høringssvar- Ressourcetildelingsmodel skoler 2017 Albertslund Ungecenters Bestyrelse har på et bestyrelsesmøde drøftet Ressourcetildelingsmodel skoler 2017. Bestyrelsen har drøftet

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget: Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Økonomi/BP Dok.nr

Økonomi/BP Dok.nr Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april Justeret ressourcetildelingsmodel r C-SIK 20. april 2017 www.ballerup.dk Forudsætninger Hovedforudsætninger: Der er samme økonomi i skolen uanset model hhv. 241 mio. kr. som grundmodul samt 39,1 mio. kr.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 17/18

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 17/18 Notat Modtager(e): Børne- og udvalget indskrivning - Elev- og klassetal 17/18 Notat til høring De børn, der skal starte i i Albertslund Kommune i 17/18, er nu blevet indskrevet. Dette notat redegør for

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Historik og henvisning til planer og politikker Alt vedr. skolens rammer er beskrevet i Bilag til styrelsesvedtægt. Bilaget opdateres løbende. Timebevilling udmeldes

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret.

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret. Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.03.2019 Justeringer af folkeskolen konsekvenstilretning af tildeling Den 30. januar 2019 indgik regeringen og et bredt flertal i Folketinget

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal lære mere Skolereformen Kontaktforældremøde 5. maj 2014 Alle børn skal lære mere Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Program 19.00 Velkomst v/ skolebestyrelsens formand Birgit Bach-Valeur 19.05 Valg til skolebestyrelsen

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2016

Vejledning til skolernes kronebevilling 2016 Vejledning til skolernes kronebevilling 2016 Kronebevillingens struktur er ændret en smule fra 2015, så tildelingen til specialklasser nu fremgår af den midterste kolonne, mens tildelingen til DUS fremgår

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Dir. telefon: Mobil: Egelundskolen Egelundsvej Albertslund

Dir. telefon: Mobil: Egelundskolen Egelundsvej Albertslund Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Høringssvar vedrørende skoleindskrivning for skoleåret 2018-2019 Skolebestyrelsen og MED udvalget på Egelundskolen har drøftet de fire modeller for skoleindskrivning

Læs mere

Evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet

Evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet Evaluering af den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet Byrådet vedtog (BR 20.10.2004, sag nr. 161) med virkning fra skoleåret 2005/2006 frit valg mellem folkeskolerne i Gladsaxe Kommune, kun

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 65.150.000 Bavneskolen

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

justeret således der er overensstemmelse bilagene imellem.

justeret således der er overensstemmelse bilagene imellem. 1 - Høringsbrev vedr ressourcemodeller for skoler og B Hører til journalnummer: 00.01.10-G01-5-17 SKOLER; INSTITUTIONER OG KULTUR Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:

Læs mere

Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau

Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau 28. maj 2010 Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2010 gennemført en undersøgelse af udviklingen i det konkrete serviceniveau i folkeskolen fra skoleåret

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Præsentation af målsætning og principper:... 4 3. Administrative tildelingsprincipper... 5

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen Notat vedrørende kapacitet for og Bavnebakkeskolen Forudsætninger for beregning af forventet elevtal Dette notat omhandler udelukkende og Bavnebakkeskolen. Antal elever i skoleåret 16/17 er faktiske elever

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1.

Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. Oversigt over styregruppens indstillinger i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og arbejdstid (side 7)

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 65.150.000 Bavneskolen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018 Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation 2018 Indledning Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2018. Dette er Silkeborg

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere