Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde"

Transkript

1 Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune

2 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler og udendørs anlæg Regnskabsaflæggelse Vejledende eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter... 15

3 Hvem kan få tilskud Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget. For at blive godkendt og tilskudsberettiget skal foreningen opfylde følgende krav: Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven Have en bestyrelse Være demokratisk opbygget 1. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål Være hjemmehørende i Nordfyns Kommune Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Det skal fremgå af vedtægterne: Foreningens formål Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningens hjemsted Betingelser for medlemskab Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

4 Kursustilskud 1. FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 2. HVEM YDES TILSKUD TIL Der ydes tilskud til foreninger til udgifter ved bestyrelsesmedlemmer, dommere, ledere og instruktørers deltagelse i kurser inden for folkeoplysende virksomhed. 3. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt indenfor den afsatte beløbsramme. Tilskuddet udgør normalt 75 % af de dokumenterede udgifter. 4. KURSUSKRAV Kurserne skal have til hensigt at uddanne og dygtiggøre bestyrelsesmedlemmer, dommere, ledere og instruktører, der beskæftiger sig med foreningsvirksomhed og aktiviteter inden for Folkeoplysningslovens område for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Kurset skal være til gavn for foreningen. 5. BEGRÆNSNINGER Der ydes normalt ikke tilskud til kurser i udlandet. Der ydes ikke tilskud til transportomkostninger. Tilskud gives ikke til personer, der har foreningsvirksomhed/- aktiviteter som hovedbeskæftigelse. Der ydes ikke tilskud til kurser, der koster mindre end 400 kr. pr. deltager. Der ydes normalt ikke tilskud til kurser, der koster mere end kr. pr. deltager. Kurser, der koster mere end kr. pr. deltager, henvises til konkret sagsbehandling.

5

6 6. HVORDAN SØGES TILSKUD Udgiften afholdes i første omgang af foreningen. Der søges en gang årligt, for udgifter afholdt i det foregående kalenderår på særlig ansøgningsblanket, der kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 7. INDSENDELSESFRIST Ansøgningsblanketten vedlagt dokumentation for udgiftens afholdelse indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup senest den 1. februar. 8. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

7 Medlemstilskud 1. FORMÅL MED TILSKUD Formålet er at yde tilskud til de foreninger, som arrangerer aktiviteter for børn og unge under 25 år. 2. HVEM YDES DER TILSKUD TIL Der ydes tilskud til foreningens aktive medlemmer under 25 år, som deltager i foreningens primære aktivitet mindst 6 gange årligt. Medlemstilskuddet kan aldrig overstige medlemskontingentet. 3. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskuddet fordeles pr. medlem inden for den af Kommunalbestyrelsen afsatte beløbsramme. 4. HVORDAN SØGES TILSKUD Foreningen anfører medlemstallet pr. 31. december året før, på en særlig ansøgningsblanket, der kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kulturog Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 5. INDSENDELSESFRIST Ansøgningsblanketten indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup senest den 1. februar. 6. UDBETALING

8 Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

9 Fifty-Fifty-puljen 1. FORMÅL MED TILSKUD At bidrage med op til halvdelen af nettoudgifterne til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på/vedrørende bygninger, installationer og anlæg. Ved nettoudgift forstås foreningens faktiske udgifter fratrukket tilskud fra andre bidragsydere. En mellemstor udgift fastsættes til minimum 200 kr. pr. medlem pr. 31. december året før. Eksempler: For en forening, som har 20 medlemmer, beregnes en mellemstor udgift til kr.(20 medlemmer x 200 kr.) For en forening, som har 250 medlemmer, beregnes en mellemstor udgift til kr. (250 medlemmer x 200 kr.) Hvis udgiften er over kr. kan der søges tilskud uanset medlemstal. 2. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER Til energibesparende foranstaltninger dækkes op til 75 % af anlægssummen, såfremt tiltaget, som gennemføres, har en tilbagebetalingstid på 8 år eller mindre. Det vil sige investeringen divideret med den årlige besparelse. Eksempel: En investering på kr. med en årlig besparelse på kr. giver en tilbagebetalingstid på 5 år. 3. FORENINGENS EGENBETALING Foreningen skal selv finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af Fifty-Fiftypuljen, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 138 kr. pr. time (2012 priser). 4. I ØVRIGT OMKRING TILSKUDDET Tilskuddet fordeles inden for den af Kommunalbestyrelsen afsatte beløbsramme.

10 5. HVORDAN SØGES TILSKUDDET Der skal indsendes ansøgning senest den 1. oktober. Ansøgningsblanket kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 6. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i december måned. Bevilgede tilskud udbetales på baggrund af fremsendt regnskab med dokumentation for afholdte nettoudgifter.

11 Tilskud til lokaler og lejrpladser 1. FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at opfylde Folkeoplysningslovens bestemmelser i kapitel 5, 6 og HVEM YDES DER TILSKUD TIL Der ydes tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder aktiviteter. 3. HVAD KAN DER SØGES OM TILSKUD TIL Den frivillige folkeoplysende forening kan søge om tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, samt til Morud Friluftsbad. (se bilag 1, med vejledende eksempler), og eludgifter til udendørs baneanlæg Golfklubber: Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift for golfklubber udgør følgende i 2012 priser: o 350 kr. pr. medlem Svømmeklubber: Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift til leje af Bogense Svømmehal udgør følgende i 2012 priser: o kr. pr. time. Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift til leje af Gudskov Svømmehal udgør følgende i 2012 priser: o 850 kr. pr. time. 4. TILSKUDDETS STØRRELSE

12 Tilskuddet fordeles inden for den af Kommunalbestyrelsen afsatte beløbsramme. Der ydes 85% lokaletilskud for børn og unge under 25 år. Der ydes ca. 45% lokaletilskud for personer over 25 år. Tilskudsprocenten for personer over 25 år kan variere fra år til år, afhængig af de afsatte budgetmidler. For ansøgninger, hvor lokaleudgiften er højere end kr. pr. aktivt medlem for foreninger som benytter haller, og højere end kr. pr. aktivt medlem for foreninger som benytter andre lokaler, foretages der konkret sagsbehandling med henblik på vurdering af om udgiften står i rimelig forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt. Der gives generelt ikke lokaletilskud til nye haller/ridehaller, men ansøgning herom forelægges i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen. 5. GEBYR Bogense Hallerne: Gebyr svarende til egenbetaling i lejede sportshaller. Andre kommunale lokaler uden selvstændig drift: Gebyr svarende til en årlig takst på 150 kr. pr. m 2 fratrukket lokaletilskud efter gældende regler. Kommunale klubhuse med selvstændig drift: Gebyr svarende til de faktiske driftsudgifter inkl. rengøring fratrukket lokaletilskud efter gældende regler. I tilfælde af glasskader på kommunale bygninger, kan foreningens udgift højst udgøre kr. Gymnastiksale: Gebyr pr. time (2012 priser) for gymnastiksale: over 800 m² kr. fra 300 m² til 800 m² kr. under 300 m² - 75 kr. Gebyret fratrækkes lokaletilskud efter gældende regler. Fodboldbaner: Der opkræves et nettogebyr på kr. pr. bane pr. år. 6. HALTIMEPRISER Timeprisen, hvortil der ydes lokaletilskud, fastsættes for 2012 til 240 kr. Taksten reguleres årligt og fastsættes af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. 7.

13 HVORDAN SØGES TILSKUD Tilskudsberettigede udgifter opgøres for tilskudsåret på et særligt ansøgningsskema, der kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 8. INDSENDELSESFRIST Ansøgningsskemaet, vedlagt dokumentation for afholdte udgifter, indsendes til Kulturog Fritidsafdelingen senest den 1. februar. 9. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i april måned, hvorefter tilskuddet udbetales.

14 Regnskabsaflæggelse Afsluttet og revisionspåtegnet årsregnskab skal indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen efter regnskabsårets afslutning. 1. For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. november 30. april, er indsendelsesfristen 15. maj. For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. maj 31. oktober, er indsendelsesfristen 15. november. Årsregnskabet skal udformes på en sådan måde, at de udgifter, der er søgt tilskud til, fremgår særskilt af regnskabet enten i form af poster i regnskabet eller i form af noter. Årsregnskabet skal være underskrevet af den samlede bestyrelse, være revisionspåtegnet og godkendt af generalforsamlingen. Det reviderede årsregnskab forsynes med påtegning om, at regnskabet er revideret af den af foreningen valgte revisor i overensstemmelse med reglerne. Det skal fremgå af påtegningen, hvorvidt der er forbehold. Eventuelle forbehold skal påføres påtegningen.

15 Bilag 1 Vejledende eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter: Ansøgning om lokaletilskud (skema) Lejebeløb vedr. haller, lokaler og lejrpladser Drifts- og vedligeholdelsesudgifter: Renter af prioritetsgæld Skatter Afgifter Tilskudsberettigede udgifter Haller, forsamlingshuse, ridehaller, private lokaler, hytter, grund med klubhus, bowlingbaner, lejrpladser Renter og administrationsbidrag på lån, der er anvendt til lokalemæssige formål Ejendomsskat Abonnement på lovpligtig tyverialarm, falckabonnement der vedrører ejendommen, vand, kloak, renovation, renter af kloakbidrag IKKE tilskudsberettigede udgifter Entréudgifter, f.eks. billetter til svømmehal, bowlinghal m.v. Overnatningsudgifter til campingpladser, vandrehjem m.v. Leje af rekvisitter. Leje af udendørs arealer. Lokaleudgifter ved offentlige entrégivende arrangementer. Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer. Afdrag på gæld. Rente af alm. kautionslån og kassekreditter. TV- og radiolicens. Fællesantenne. Telefonabonnement og telefonsamtaler. Installering af tyverialarm. Tilslutningsafgifter til f.eks. el, vand, kloak, fjernvarme m.v. Afdrag på kloakbidrag. Forsikringer Ejendomsforsikring Øvrige forsikringer Almindelig og ordinær vedligeholdelse (ikke forbedringer) Der kan medtages udgifter til almindelig ordinær vedligeholdelse af lokaler og lejrpladser. Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne. Vedligeholdelse af udendørsanlæg. Snerydning, klipning af hegn m.v. Opvarmning og belysning Rengøring Udgifter til olie, petroleum, gas, el og brænde, målerleje m.v. Udgifter til rengøring, beregnet således: Baderum: antal m² x 150 kr. Opholdsrum: antal m² x 75 kr. (beløb pr. m² i 2012 priser)

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere