Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet"

Transkript

1 Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik... 3 Forslag takster Tømning af samletanke 2013/ Takster for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune... 4 Miljø- og klima... 9 ALFA Specialaffald Priser Affaldsgebyrer for virksomheder Affaldsgebyrer for husholdninger Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser Takster for rottebekæmpelse Kultur, idræt og fritid Bibliotek Musikskole Svømning Børn, unge og familie Takster dagtilbud Beredskabet Materiel Operative opgaver Serviceopgaver Vagtcentralydelser Kurser Lokaleleje... 18

2 2 Økonomi, plan og udvikling Øvrige attester og gebyrer Oplysninger BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 Ejendomsoplysningsskema 400,00 400,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Skatteattest / skattebillet med bilag 50,00 50,00 Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning Takst pr. oplysning 52,00 52,00 Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v ejendomme 1.200, ,00 Diverse planer Lokalplaner Gebyrfri Gebyrfri Kommuneplaner 100,00 100,00 Spildevandsplaner Gebyrfri Gebyrfri Affaldsplaner Gebyrfri Gebyrfri Opkrævning af ydelser Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 1. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 2. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 1. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 2. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for øvrige rykkere pr. stk. 100,00 100,00 Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale Takst pr. rykker 250,00 250,00 Bødestraf efter CPR-loven Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds Overskridelse 600,00 600,00 Manglende anmeldelse af en opgivet flytning 800,00 800,00 Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 2.000, ,00 Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 2.000, ,00 I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde 2.000, ,00 Øvrige Vielse / registreret partnerskab af personer bosiddende uden for Danmark (udenlandske statsborgere) Takst pr. gang 500,00 500,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sundhedskort (gult) Takst pr. kort 180,00 180,00 EU-sygesikringskort (blåt) 0 0 Legitimationskort fra og med 16 år Takst pr. kort 150,00 150,00 Knallertbevis 100,00 100,00

3 3 Teknik Forslag takster Tømning af samletanke 2013/2014 TØMNING AF SAMLETANKE Tømning af samletanke i kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms Tømning til og med liter Takst pr. tømning 1385, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 2365, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 2960, ,00 For tømning udenfor normal arbejdstid tillægges 3450, ,00 Bortskaffelse af slam på renseanlæg Takst pr. m3 112,00 115,00

4 4 Takster for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm) For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) - Alle priser er inklusive moms, medmindre andet er nævnt. 1 Midlertidige areallejer: 1.1 Lystbåde m.v., der har fast havneplads, kan i perioden 1. november til den 15. maj, efter forudgående aftale med havnefogeden, henstilles på havnearealer, hvis der er plads. Har bådejeren ikke fast plads, er afgiften 50 % af pladslejen. Under særlige omstændigheder, og kun efter aftale med havnefogeden, kan både forblive på land udover nævnte vintersæson. Afgiften i perioden 16. maj til 31. oktober 100 kr. om dagen. 1.2 For både, hvor bådejeren ikke har en fast plads, som overvintrer i vandet i tidsrummet fra betales en afgift svarende til 50 % af den faste pladsleje, som skulle være afregnet, hvis bådejeren havde haft fast plads. Bådejere som tager ophold i båden af permanent karakter skal betale en afgift svarende til 100 % af den faste pladsleje. Både over 15 m. kan efter 1. januar 2013, pålægges at betale et depositum på kr. i form af bankgaranti for bådens ophold i havnene. 2 Faste pladslejer for havnerelaterede aktiviteter på land. For udlejning af havnearealer betales en årlig takst på: Areal til erhvervsformål: For det samlede grundareal afregnes der for de første m² 55 kr. pr. m² For de efterfølgende m² 45 kr. pr. m² Herefter fra 1501 m² og opefter 25 kr. pr. m² Dog afregnes der minimum for leje af erhvervsareal kr. Areal til fritidsformål: 40 kr. pr. m² Areal med kommunal bygning - minimum 100 kr. pr. m². Hvor havnen køber bygninger, skal lejen afspejle havnens udgifter, herunder også udvendig vedligeholdelse, renter og afdrag. Dette aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde. Fastepladslejer - for ikke havnerelaterede virksomheder og aktiviteter på havnearealet: For udlejning af havnearealer betales en årlig takst på: Pris pr. m² pr. år for m² Pris pr. m² pr. år for m² Pris pr. m² over 500 m² Pris pr. m² med kommunal bygning Alle priser reguleres årligt efter nettoprisindekset. 100 kr. 50 kr. 25 kr. 150 kr. Fastlejepladser for ikke havnerelaterede virksomheder, reguleres over en 5 årig periode, startende i Hvor havnen køber bygninger, skal lejen afspejle havnens udgifter herunder også til udvendig vedligeholdelse, renter og afdrag. Aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde.

5 5 3 Vederlag for brugsret af havnebassin Vederlag for brugsret havnebassin betales for fartøjer, som efter havneadministrationen tilladelse henligger i havnen i mere end 2 uger. Ligeledes betales vederlag af pladsafgift for fartøjer, som efter havneadministrationens tilladelse oplægges i havnen eller ved broer og estakader uden påmønstret fuldtallig besætning, samt for pladsafgift til skibsværfter, flydedokker og reparationsflåder m.v. Oplagte skibe, herunder også oplagte men stadig registrerede fiskerbåde, for hvilke der er betalt havneafgift i en herværende kommunal havn, kan henligge afgiftsfrie i andre havne i kommunen. Afgift betales dog til den havn, hvor et oplagt skib ligger pr. 1. januar. Såfremt der opstår kajpladsproblemer, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til afvisning af oplagte skibe. Vederlag fastsættes af havneadministrationen med baggrund i regulativets øvrige takster. 4 Vandafgift For skibe på 20 bruttoregistertons og derover, betales der i de kommunale havne i Vordingborg Kommune en afgift for påfyldning af vand efter måler med den til enhver tid gældende vandafgift, samt andre eventuelle afgifter. 5 Elforbrug I tidsrummet fra 1. oktober til den 30. april skal bådene benytte havnens godkendte elkabler med bimåler. Elkabler udleveres på havnekontoret mod indbetaling af 500 kr. depositum. Elforbrug skal registreres efter installering af måler, og afregnes efter aflæst forbrug. For 2014 er prisen 3,50 kr. pr. kwh. Der afregnes en gang årligt Midlertidigt elforbrug (maks. 3 dage) til små reparationer skal ikke betales. Ved små reparationer forstås, elforbrug til opladninger af batterier, brugerhåndværktøj og lign. Det gælder ved optagning, udsætning og klargøring af både, eller ved små reparationer på både i vandet. 5.1 Elforbrug i garnhuse og lignende. Forbrug af strøm til opvarmning af garnhuse og lignende, er kun tilladt såfremt der er monteret bimåler. Forinden skal der indhentes tilladelse fra havnefogeden. 6 Beddingsanlæg og slæbesteder. 6.1 Ophalerbedding ved Stege skibsværft og Klintholm Havn: Afregnes til skibsværftet. 6.2 Brug af slæbesteder Ved brug af slæbesteder i Vordingborg Kommune betales en afgift på 100 kr. pr. gang (én udsætning og ophaling), eller der kan købes et årskort til ubegrænset brug på alle slæbesteder i de kommunale havne til 500 kr. For slæbestedsbrugere kan der tilkøbes liggedage hos havnefogeden, i perioder af 14 dage til en fast pris. Afgift/årskort kan købes på havnekontor eller turistkontor. Afgiften skal ikke betales, såfremt man har fast plads i en af havnene.

6 6 Pladser Pladsleje for kommunale lystbådehavne (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm). Pladsleje gælder for et helt kalenderår. Pladsleje er kategoriseret i tre forskellige kategorier. Kategori 1 : pris 150,00 kr. / m² Kategori 2 : pris 160,00 kr. / m² Kategori 3 : pris 180,00 kr. / m² Havn: Vordingborg Nordhavn 3 Vordingborg Nordhavn (joller 5,50m) 1 Masnedsund Havn 3 Stege Lystbådehavn 3 Stege Nordre havn 3 Stege Sukkerhavn 1 Stege Fiskerstræde 2 Bogø Havn 3 Bogø havn (joller 5,50m) 1 Skåninge Bro 1 Skåninge Bro (joller 5,50m) 1 Kalvehave havn 2 Klintholm Havn 3 Kategori: Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af det enkelte fartøj. For flerskrogede skibe betales bådpladsafgift efter skrogenes samlede areal. Joller som hales på land og tilhører en af Vordingborg Kommunes godkendte sejlklubber er afgiftsfri. I perioden fra den 1. september til den 30. maj kan fastliggere fra de kommunale lystbådehavne i Vordingborg Kommune, frit ligge i andre kommunale lystbådehavne, dog i maksimal 5 sammenhængende dage. Derefter gælder de almindelige takster for gæstesejler. 7 Fastligger, Indskud, opsigelse og forsikring Fastliggere betaler et indskud på 2000 kr. ved tilmelding og oprettelse som bruger på respektive lystbådehavn. Indskuddet er et oprettelses- og administrationsgebyr og betales ikke tilbage. Der er 3 måneders opsigelse pr. påbegyndt måned. Så længe en bruger har en båd liggende i en kommunal lystbådehavn, skal båden have en ansvarsforsikring. Enhver fastligger skal derfor foreligge dokumentation for en gyldig ansvarsforsikring. En kopi af dette dokument skal sendes til havneadministrationen.

7 7 8 Takster for gæstesejler, camper og andre gæster Takster er inklusiv el, vand og internet (WiFi) Gæstesejler i højsæson (1. juni til 31. august) Bådlængde Takst under 8 meter 130 kr meter 160 kr. 12,1 15 meter 180 kr. 15,1 til 18 meter 230 kr. Over 18 meter 330 kr. Takster gælder for en båd og 2 personer. Udover 2 personer betales 10 kr. pr person pr dag. Gæstesejler i lavsæson (1. september til 30. maj) Bådlængde Takst under 8 meter 80 kr meter 100 kr. 12,1 15 meter 120 kr. 15,1 til 18 meter 155 kr. Over 18 meter 220 kr. Takster gælder for en båd og 2 personer. Udover 2 personer betales 10 kr. pr person pr dag. Rabatordning: En gæstesejler opnår, efter 4 sammenhængende dage i en af Vordingborg Kommunes lystbådehavne, 1 gratis dag. Er båden registreret i Træskibs Sammenslutningen, er første døgn gratis, herefter normal takst. Skibe, som har betalende gæster ombord, betaler normal havnetakst efter bådens størrelse. For fartøjer, som ikke kan henføres til lystfartøj og som er henvist til lystbådehavnen af havnefogeden, er afgiften i henhold til Vordingborg Vesthavns takstblad vedrørende skibsog vareafgifter. Autocamper Uanset længde 100 kr. Takster gælder for en camper og 2 personer. Udover 2 personer betales 10 kr. pr person pr dag. (for dette beløb køber man adgang til bad, toilet og rettigheder til at bruge internet på havnen) Andre gæster (cyklister, gående, kajak og kano mm.) Per person per dag 30kr. (for dette beløb køber man adgang til bad, toilet og rettigheder til at bruge internet på havnen) 10 Turistsejlads For sejlads med turister, aftales der nærmere med havneadministrationen.

8 8 11 Varigt ophold i båden Der tillades ophold i båden af permanent karakter, såfremt følgende krav er opfyldt: alle som tager permanent ophold i båden, skal være tilmeldt folkeregistret i Vordingborg Kommune mindst én af de tilmeldte personer, skal eje båden. strømforbrug skal afregnes efter forbrug, målt på bimåler monteret båden. der må ikke afledes nogen form for spildevand fra båden, i havnebassinet. der skal tegnes ansvarsforsikring på båden Havnefogeden kan til enhver tid afvise både, med baggrund i tilstand og udseende. 12 Liggeafgift m.v. for fiskerbåde (Gælder for fiskerbåde der er fritaget for skibsafgift.) Der betales en årlig liggeafgift på kr. Denne reduceres med de betalte vareafgifter i kalenderåret, til pågældende havn for lossede fisk m.v. Vareafgiften er fastsat til 2,8 %. Eventuel reduktion berigtiges ved udløbet af kalenderåret, mod forelæggelse af dokumentation for betalt vareafgift. Andre fiskerbåde (joller m.v.), der betaler liggeafgift efter andre regler fastsat i regulativet, får ligeledes denne afgift refunderet. Dette sker ved regnskabsårets afslutning, mod fremvisning af dokumentation for, at vareafgift for lossede fisk m.v. overstiger betalt liggeafgift. BEMÆRK! Der skal udstedes kvittering for alle beløb, der betales til havnefogederne. Hertil må alene anvendes autoriseret formular for havnefogederne eller kvittering direkte fra Vordingborg Kommune. Takstbladet vil være lagt ud på havnens hjemmeside og ophængt på de lokale havnekontorer, ligesom yderligere oplysninger kan fås hos havnefogederne.

9 Miljø- og klima ALFA Specialaffald Priser

10 10

11 Affaldsgebyrer for virksomheder 11

12 Affaldsgebyrer for husholdninger 12

13 13 Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser Takster for rottebekæmpelse

14 14 Kultur, idræt og fritid Bibliotek - - Børn under 14 år Voksne Gebyr ved for sen aflevering uge (1-7 dage) 20,00 20,00 10,00 10,00 2. uge (8-14 dage) 50,00 50,00 20,00 20,00 3. uge (15-21 dage) 75,00 75,00 20,00 20,00 4. uge (22-28 dage) 100,00 100,00 20,00 20, uge (29-56 dage) 120,00 120,00 50,00 50,00 9. uge og derover (57 dage og derover) 200,00 200,00 100,00 100,00 Fotokopier og print Pr. side i sort/hvid 2,00 2,00 Pr. side i farve 5,00 5,00 Udlån af salen i KulturArkaden For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime) 200,00 200,00 Takst pr. time (min. 3 timer) 1.000, ,00 Musikskole Takster gældende for skoleåret 2013/ / /14 Forskole (rytmik/rytmisk værksted) Takst pr. rate (2 rater) 600,00 600,00 Musikkarrusel Takst pr. rate (8 rater) 250,00 250,00 Instrumentalundervisning og solosang Takst pr. rate (9 rater) 350,00 350,00 Yoga for børn Takst pr. rate (4 rater) 300,00 Instrument og leg (hold for begyndere) Takst pr. rate (9 rater) 250,00 Babybongo og rytmik Takst pr. rate (4 rater) 300,00 Nodeværksted Gratis Gratis Sammenspil og kor (for instrumentalelever) Gratis Gratis Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever) Takst pr. rate (9 rater) 75,00 75,00 Leje af instrument Takst pr. rate 75,00 75,00 I forbindelse med første rate opkrævet 35 kr. ekstra til Copydan-afgift. Takster opkræves hver måned, første gang 1/9 og sidste gang 1/5.

15 15 Svømning - - Voksne Børn under 16 år - - Iselinge / Bosei Svømmehal Enkeltbillet (takst pr. time) 30,00 30,00 20,00 15,00 Rabatkort (10-gangs kort) 250,00 250,00 150,00 120,00 3 måneders-kort 500,00 udgår 350,00 udgår Årskort (uden ferierettelse) - gælder i , ,00 900,00 500,00 måneder Årskort til morgenbadning - gælder i , ,00 800,00 udgår måneder Pensionistrabat/studierabat 30% 30% Leje af svømmehal pr. time 700,00 700,00 Livredder pr. time 250,00 250,00 Børn, unge og familie Takster dagtilbud TAKSTER Stigningsprocent Dagtilbud for 0-6-årige Dagpleje kr kr. 5,17% Vuggestue (0-2-årige) kr kr. 1,83% Deltidsplads (0-2-årige) kr. Børnehave (3-6-årige) kr kr. Deltidsplads (3-6-årige) kr kr. SFO I og II for 6-14-årige Heldagsplads (6-9-årige) kr kr. Heldagsplads (10-14-årige) 920 kr. 930 kr. 0,37% 0,37% 1,10% 1,10%

16 16 Beredskabet Priserne på materiel har ikke været fremskrevet i 2013, så derfor er de i det nye forslag fremskrevet med 2,22 % (0,87 % i ,35 % i 2014). De øvrige priser er fremskrevet med ca. 1,35 % i Materiel Køretøjer/materiel m.v.: Automobilsprøjte Pr. time kr. 554,- 566,- Vandtankvogn Pr. time kr. 554,- 566,- Redningslift/klinteredning Pr. time kr. 756,- 773,- Redningsvogn Pr. time kr. 520,- 532,- Indsatslederbil Pr. time kr. 350,- 358,- Udkald med redningsbåd Pr. 3 timer udkald kr , ,- Pr. efterfølgende time do Pr. time kr , ,- Pumper og aggregater m.v.: Pumpe over liter i min. Pr. time kr. 327,- 334,- Dykpumper Pr. døgn kr. 218,- 223,- Vandstøvsuger Pr. døgn kr. 272,- 278,- Affugter Pr. døgn kr. 544,- 556,- Generator Pr. døgn (40 kw) kr , ,- Generator Pr. døgn (7,7 kw) kr. 817,- 835,- Generator Pr. døgn (4,4 kw) kr. 381,- 389,- NB: Ved leje af motoriserede aggregater skal dertil lægges forbrug af brændstof m.v. Indkvarteringsmateriel/forplejning: Tæpper (ekskl. vask) Pr. døgn kr. 10,- 10,- Madrasser Pr. døgn kr. 17,- 17,- Termospande Pr. døgn kr. 54,- 55,- Feltkomfur Pr. døgn (første døgn) (+ mandskab) kr , ,- Efterfølgende døgn (+ mandskab) kr. 600,- 608,- Slanger/amaturer for do.: Slanger (pr. 15 meter) 1. døgn pr. stk. kr. 40,- 41,- Amaturer for do. Efterfølgende dage kr. 20,- 20,- Amaturer for do. Pr. døgn kr. 40,- 41,- Brandslukningsmateriel: Udlån af håndslukkere Pr. døgn kr. 25,- 25,- Nysalg af slukkerudstyr, jf. separat prisliste. Årligt eftersyn Pr. enhed kr. 40,- 41,- Trykprøvning Vandfyldt slangevinde (hvert 5. år) kr. 275,- 279,- Trykprøvning Pulverslukker, trykvandslukker og skumslukker (hvert 5. år) kr. 255,- 258,- Trykprøvning Kulsyreslukker (hvert 10. år) kr. 255,- 258,-

17 17 Operative opgaver Personale: Indsatsleder Pr. time kr. 545,- 552,- Brandmand Pr. time kr. 470,- 476,- ABA alarmer Pr. udkald. Blind alarm kr , Trafikuheld/miljøuheld: Oprydning på vej efter trafik-/miljøuheld Pr. time pr. mand (min. 3 mandetimer) kr. 468,- 474,- Oprydning på vej efter trafik-/miljøuheld Pr. time (indsatsledertime) kr. 544,- 551,- Oprydning på vej efter trafik-/-miljøuheld Pr. sæk kattegrus/ssd kr. 125,- 127,- Flydespærring Jf. forbrug Serviceopgaver Løft borgere: Løft. Ældre/gangbesværede Pr. løft kr , ,- Km tillæg Pr. km kr. 0,- 3,82,- Jf. aftale m. ældreområdet Udkald tyverialarmer m.v.: Tyverialarmer Udkald. Pr. udkald kr , ,- Elevatoralarmer Pr. år. Udkald kr , ,- Vagtcentralydelser Tilslutningsabonnement, vagtcentral: ABA alarmer Overvågning pr. anlæg pr. år kr , ,- ABA alarmer Tilslutning pr. anlæg kr , ,- Tyverialarmer Overvågning pr. anlæg pr. år kr , ,- Tyverialarmer Tilslutning kr , ,- Elevatoralarmer Overvågning pr. elevator kr , ,- Elevatoralarmer Tilslutning kr , ,- Tekniske alarmer Overvågning pr. anlæg pr. år kr , ,- Tekniske alarmer Tilslutning kr , ,

18 18 Kurser (max 12 deltagere): Elementær brandbekæmpelse 2 timer kr , ,- Elementær brandbekæmpelse Pr. bog kr. 26,- 30,- Førstehjælp, grundkursus 12 timer kr , ,- Førstehjælp, modulopbygget 3 timer kr , ,- Førstehjælp, virksomhedskursus 3 timer kr , ,- Førstehjælp, vedligeholdelse 3 timer kr , ,- Førstehjælpsbøger 12 timers Pr. bog kr. 87,- 100,- Hjertestarterkursus *1 3 timer kr , ,- Hjertestarterkursus *2 4 timer kr , ,- Kursusbog til hjertestop Pr. bog kr. 87,- 100,- Leje af førstehjælpsdukker Pr. stk. pr. dag kr. 400,- 500,- Hjertestarter model Zoll+ Pr. stk. kr , ,- Hjertestarter model Zoll pro Pr. stk. kr , ,- Instruktør timer Pr. stk. kr. 0,- 575,- Km tillæg Pr. km kr. 0,- 3,82,- *1 deltagerne har kursus i hjerte/lungeredning *2 deltagerne har ingen forudsætninger Lokaleleje Husleje Pr. år. IT-afd. Serverrum kr , ,- (ekskl. el forbrug afregnes efter måler) Alle priser er pr. påbegyndt time/døgn og er ekskl. moms. Herudover betales reparation eller nypris for skader eller bortkomst af det lejede materiel.

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289) TAKSTER FOR 2014 (side 264-289) 264 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2014. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Dagtilbud Dagpleje Heldags, betaling i 11 måneder 2.233 2.268 Deltids, betaling i 11 måneder 1.898 1.928 Daginstitutioner 0-2 årige Heldagspladser, betaling i 11 måneder 2.422

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere