Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2007) 318 endelig 2007/0131 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer og om ophævelse af Rådets forordning 2002/166/EF af 18. februar 2002 (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1) BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Det er af afgørende betydning for den økonomiske og sociale balance i de oversøiske departementer, at sektorerne for sukkerrør, sukker og rom bevares. I de tre mest berørte departementer, Réunion, Guadeloupe og Martinique, tegner de sig for en årlig omsætning på ca. 250 mio. EUR og sikrer omkring arbejdspladser, herunder direkte. Dyrkningen af sukkerrør er den vigtigste økonomisk integrerende aktivitet i de oversøiske departementer, idet sukkerrør ikke blot udnyttes direkte til fremstilling af rom og sukker men også indirekte i form af biprodukter som f.eks. melasse og halm, der anvendes som energikilde, foderstof eller naturlig gødning. Dyrkningen af sukkerrør er også med til at bevare miljøet i de oversøiske departementer, fordi planterne holder på jorden, hvilket er af stor betydning i områder med stejlt terræn og kraftig nedbør. Desuden bidrager sukkerrørenes rodsystem og deres relativt ringe behov for gødning til bevaring af en god vandkvalitet. Endvidere anvendes der kun i begrænset omfang pesticider ved dyrkningen. Endelig bidrager bagasse, som fremkommer ved den industrielle forarbejdning, i betydeligt omfang til produktion af elektricitet, hvilket er med til at undgå udledning af CO2 fra fossilt brændstof. Herved bidrages til at opfylde de forpligtelser, som er indgået på internationalt plan i Kyotoprotokollen om miljøbeskyttelse. Sammen med bananer er sukkerrørsproduktionen den eneste vigtige eksportaktivitet i regionen, som tegner sig for mindre end 7 % af importen. Formålet med forslaget er at bemyndige Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer for et årligt kontingent på hl ren alkohol (HRA) fra 1. januar 2007 til 31. december Der er således tale om en udvidelse af den nuværende skattemæssige ordning for traditionel rom med hensyn til omfang og tidsramme, idet situationen inden for sektoren er alvorligt forværret siden I betragtning af det lokale markeds begrænsede størrelse kan destillerierne i de oversøiske departementer kun opretholde deres aktiviteter, hvis de får tilstrækkelig adgang til markedet i Frankrigs europæiske område, hvor størstedelen af romproduktionen afsættes (mere end 50 % af den samlede produktion). At traditionel rom klarer sig så dårligt i konkurrencen på markedet i EU skyldes især de høje detailpriser, hvilket er en følge af de høje kostpriser på rom fremstillet i de oversøiske departementer. Især lønudviklingen har været ugunstig for de oversøiske departementer siden 2001, idet den garanterede mindsteløn er steget 24 % fra 2001 til Desuden har de oversøiske departementer foretaget betydelige investeringer på mere end 45,5 mio. EUR siden Departementerne er bl.a. underlagt EU's udlednings- og sikkerhedsnormer, hvilket har nødvendiggjort betydelige ikke-produktive DA 2 DA

3 investeringer 1. I perioden 2001 til 2004 øgedes de samlede investeringer 2,6 gange, hvoraf andelen til nødvendige investeringer i miljøbeskyttelse var på 21,3 mio. EUR, svarende til 47 %. Investeringerne er ganske vist blevet delvist støttet af strukturfondene 2, og de har herved bidraget til destilleriernes anlægsinvesteringer. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at støtten ikke dækker de nødvendige investeringer fuldt ud, og at den ikke dækker stigningen i driftsomkostninger, som er nødvendige for at overholde miljønormerne. Det skal også understreges, at omkostningsforøgelsen ikke øger produktiviteten men derimod resulterer i en stigning i enhedskostprisen pr. liter produceret rom: ifølge destillerierne øger drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne kostprisen på rom med ca %. Destillerierne er således nødt til at bære en betydelig finansiel byrde hvert år. Alle disse omkostninger sætter ofte virksomhederne i de oversøiske departementer i en vanskelig finansiel situation samtidig med, at de regler som virksomhederne arbejder under, til stadighed skærpes. Destilleriernes eneste løsning er at fordele omkostningerne over en større produktionsmængde gennem tilstrækkelig adgang til det europæiske marked, hvor den samlede afsætning faldt 12 % fra 2002 ( HRA) til 2005 ( HRA). Det er således vigtigt at give de oversøiske departementer mulighed for at bevare deres position på markedet i Europa ved at forøge det nuværende eksportkontingent. Mens forbruget af rom i Frankrig steg med 20 % fra 2000 til 2005, er forbruget af rom fra de oversøiske departementer kun øget med 16 %, hvilket er en relativ tilbagegang på dette marked, og samtidig er produktionsomkostningerne steget. Hele kontingentet har været opbrugt siden Afgiftsnedsættelsen gør det imidlertid muligt delvis at opveje den høje kostpris og den relativt høje alkoholprocent og således bevare distributionsnettet og markedsandelen. Det foreslås derfor at forhøje det nuværende kontingent fra HRA til i alt HRA, som er en fremskrivning over de næste seks år af udviklingen i forbruget i Frankrigs europæiske område i de seneste år. I betragtning af nødvendigheden af at skabe et klima med retlig sikkerhed for de erhvervsdrivende i sektorerne for sukkerrør, sukker og rom og i betragtning af afskrivningsperioden for udstyr og bygninger og EU's regler i øvrigt bør en videreførelse af denne undtagelse bevilges indtil Generel baggrund Ved en beslutning truffet af Rådet den 30. oktober 1995 blev Frankrig bemyndiget til at anvende en afgiftssats på traditionel rom fremstillet i landets oversøiske departementer, som var lavere end den fulde afgiftssats, der anvendtes på ethylalkohol. Denne beslutning var gyldig indtil 31. december Den blev forlænget ved Rådets beslutning af 18. februar 2002, hvori der blev fastsat et kontingent på HRA. Ifølge denne beslutning skulle Frankrig senest 30. juni 2006 fremsende en rapport til Kommissionen, så denne kunne afgøre, om de forhold, der lå til grund for indrømmelsen af den reducerede sats, fortsat var til stede. Frankrig fremsendte den 27. april 2005 en midtvejsrapport og anmodede om et yderligere kontingent for traditionel rom. De franske myndigheders anmodning er blevet vurderet ud fra bestemmelserne i EF-traktatens artikel 299, stk Som eksempel kan anføres, at det koster det samme at producere cachaca, som det gør at overholde gældende miljønormer i de oversøiske departementer. Det skal bemærkes, at moderniseringsstøtte, der kan samfinansieres, ikke kan omfatte kapacitetsudvidelser. DA 3 DA

4 Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører I medfør af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, gælder traktatens bestemmelser for de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. For at tage hensyn til den strukturelle, sociale og økonomiske situation i de franske oversøiske departementer samt på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, der forværres af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling, vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af denne traktat i de pågældende regioner, herunder fælles politikker. Rådets beslutning 2002/166/EF af 18. februar 2002, der er vedtaget på grundlag af EFtraktatens artikel 299, stk. 2, giver Frankrig bemyndigelse til at anvende en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer. Den reducerede sats er begrænset til et årligt kontingent på HRA. Sammenlignet med de afgiftssatser, der anvendes for tilsvarende produkter, som ikke hidrører fra de franske oversøiske departementer, kan den reducerede sats falde til et niveau under mindsteafgiftssatsen for alkohol som fastsat i direktiv 92/84/EØF, men må ikke fastsættes til mere end 50 % under den nationale standardsats for alkohol. Rådets beslutning er gældende indtil 31. december 2009, og der skal senest i juni 2006 udarbejdes en midtvejsrapport. Dette forslag skal erstatte den pågældende beslutning. Overensstemmelse med andre EU-politikker og - mål De i artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten omhandlede særlige foranstaltninger skal tage hensyn til de særlige karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste periferi uden at underminere fællesskabsrettens, herunder det indre markeds og de fælles politikkers integritet og sammenhæng. Dette krav er blevet opfyldt ved en særdeles grundig gennemgang af de franske myndigheders anmodning. De franske myndigheders oprindelige anmodning vedrørte en forøgelse af kontingentet med HRA, men efter Kommissionens opfattelse er kun en mængde på HRA berettiget i kraft af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, for dette svarer til en fremskrivning over de næste seks år af udviklingen i forbruget i Frankrigs europæiske område i de seneste år. I sin analyse af forslaget har Kommissionens tjenestegrene desuden vurderet virkningen af andre eksisterende foranstaltninger inden for sektorerne for sukkerrør, sukker og rom (revisionen af den fælles markedsordning for sukker i februar 2006 bidrager delvis til bevaring af industrien), herunder støtteforanstaltningerne i Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU s fjernområder, tillige med de forskellige foranstaltningers sammenhæng med det nærværende forslag. For producenterne af rom baseret på sukker eller melasse gør støtten i forbindelse med den fælles markedsordning for sukker det muligt at fastholde råvareprisen trods faldende sukkerpriser, men dette betyder ikke, at produktionsomkostningerne falder. DA 4 DA

5 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter De franske myndigheders anmodning er indgivet efter anmodning fra de økonomisk berørte sektorer. Ekspertbistand Ekstern ekspertbistand har ikke været påkrævet. Konsekvensanalyse Rom fra de oversøiske departementer udgør i øjeblikket ca. 20 % af EU's marked. Det nuværende kontingent udgør mindre end 8,68 % af EU-markedet, og den foreslåede forhøjelse af kontingentet vedrører kun ca. 1,5 % af dette marked over en periode på seks år. Forhøjelsen er på HRA, svarende til en fremskrivning over de næste seks år af udviklingen i forbruget i Frankrigs europæiske område fra 1999 til Udviklingen i forbruget Forbrug "nedsat punktafgiftssats Uden for kontingent Tredjelande I alt Udsving % Fremskrivning HRA Foranstaltningen bidrager til regionaludviklingen. Den nedsatte punktafgiftssats gavner de forskellige aktører i sektorerne for sukkerrør, sukker og rom: - den gælder ved overgangen til forbrug og sikrer herved forbrugere i den europæiske del af Frankrig adgang til traditionel rom fra de oversøiske departementer til rimelige priser. - den sikrer en afsætningskanal og bedre udnyttelse af destilleriernes produktion. - den sikrer herved bevaring af sukkerrørsdyrkningen, bevaring af de hertil knyttede arbejdspladser og bidrager til den regionale planlægning i de oversøiske departementer. DA 5 DA

6 Efter de franske myndigheders vurdering ville en fjernelse af skattebegunstigelsen medføre et tab af halvdelen af afsætningsmulighederne (især i den europæiske del af Frankrig) og herved en lukning af 75 % af destillerierne. Desuden ville rentabiliteten blive påvirket i alle sektorer, blandt plantageejerne såvel som sukkerfabrikkerne. Ud over bevaringen af ca direkte arbejdspladser i forbindelse med produktionen af rom bidrager ordningen indirekte til at udvikle fremstillingen af f.eks. melasse og halm fra sukkerrør, der anvendes som energikilde, foderstof eller naturlig gødning. Faktisk har skatteordningen gjort det muligt at bevare 11 destillerier på Guadeloupe, 9 på Martinique, 3 på Réunion og ét destilleri i Guyana. Kun et enkelt destilleri har indstillet driften i perioden Det skal bemærkes, at i perioden er importen af rom fra andre lande til den europæiske del af Frankrig steget mere end 500 %. Tilstedeværelsen af en særlig skatteordning har således ikke forhindret en øget indtrængning på det franske marked af konkurrerende rom. Endvidere påvirkes det indre markeds integritet ikke: den særlige skatteordning, som har eksisteret i de oversøiske departementer siden 1995, har ikke påvirket udviklingen i markedsandelen for rom fra andre lande, hverken på det indre marked (siden 1995 er markedsandelen for rom fra de oversøiske departementer på EU's indre marked (bortset fra Frankrig) gået 50 % tilbage, hvorimod markedsandelen for rom fra AVS-landene og fra tredjelande er øget med mere end 20 % svarende til ca. 80 % af afsætningen i 2005) eller på det franske marked. Den foreslåede forhøjelse af kontingentet, for hvilket der kan anvendes en nedsat afgiftssats på det franske fastland, vil således ikke have forstyrrende virkninger på det indre marked eller på den fælles afgiftspolitik. 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Resumé af forslaget I henhold til forslaget bemyndiges Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer for et kontingent på hl ren alkohol HRA fra 1. januar 2007 til 31. december Retsgrundlag EF-traktatens artikel 299, stk. 2. Subsidiaritetsprincippet Forslaget vedrører et område, som hører ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Det går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at opveje de høje omkostninger, som bæres af producenterne af traditionel rom. DA 6 DA

7 De franske myndigheder påpeger endvidere, at den reducerede afgiftssats på traditionel rom fra de oversøiske departementer ikke har fået de store internationale producenter til at etablere en produktion i de oversøiske departementer for at drage fordel af skattefordelen inden for denne sektor. Tværtimod forlod den sidste internationale virksomhed Martinique i 2004 men er fortsat aktiv inden for sektoren i AVS-landene. Alle oplysninger understøtter støtteordningens proportionalitet i forhold til det ønskede mål, dvs. at forbedre konkurrenceevnen inden for sektorerne for sukkerrør, sukker og rom, og viser at ordningen ikke har påvirket udviklingen i markedsandelene på det indre marked for rom af anden oprindelse. Valg af instrument Ifølge traktatens artikel 299, stk. 2, vedtager Rådet beslutninger om særlige foranstaltninger til fordel for fjernt beliggende regioner. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget har ingen virkninger for Fællesskabets budget. DA 7 DA

8 2007/0131 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer og om ophævelse af Rådets forordning 2002/166/EF af 18. februar RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 299, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen 3, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 4, og ud fra følgende betragtninger: (1) I medfør af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, gælder traktatens bestemmelser for de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. For at tage hensyn til den strukturelle, sociale og økonomiske situation i de franske oversøiske departementer samt på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, der forværres af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling, vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af denne traktat i de pågældende regioner, herunder fælles politikker. Ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger tager Rådet hensyn til områder som f.eks. skattepolitikken. Ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger tager Rådet hensyn til de særlige karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste periferi uden at underminere fællesskabsrettens, herunder det indre markeds og de fælles politikkers integritet og sammenhæng. (2) På grundlag af disse bestemmelser i EF-traktaten vedtog Rådet den 18. februar 2002 en beslutning om at bemyndige Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer. Sammenlignet med de afgiftssatser, der anvendes for tilsvarende produkter, som ikke hidrører fra de franske oversøiske departementer, kan den reducerede sats falde til et niveau under mindsteafgiftssatsen for alkohol som fastsat i direktiv 92/84/EØF, men må ikke 3 4 EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. DA 8 DA

9 fastsættes til mere end 50 % under den nationale standardsats for alkohol. Rådets beslutning er gældende indtil 31. december 2009, og der skal senest i juni 2006 udarbejdes en midtvejsrapport. (3) De franske myndigheder indgav en midtvejsrapport den 27. december 2005 og tilkendegav, at det var nødvendigt at videreføre skatteordningen for traditionel rom, som afsættes på Frankrigs europæiske marked. I betragtning af udviklingen på EU's marked for rom, som især har gavnet produkter fra tredjelande, og på grund af sektorens økonomiske og sociale betydning og de strukturelle produktionsvilkår, som svækker produktiviteten i de oversøiske departementer og gør det vanskeligt at fastholde afsætningen på EU's marked, har Frankrig endvidere anmodet om, at skatteordningen for traditionel rom afsat på Frankrigs europæiske marked udvides med hensyn til omfang og varighed. (4) Det er af afgørende betydning for de oversøiske departementers økonomiske og sociale balance, at sektorerne for sukkerrør, sukker og rom bevares. I de tre mest berørte departementer, Réunion, Guadeloupe og Martinique, tegner de sig for en årlig omsætning på ca. 250 mio. EUR og sikrer omkring arbejdspladser, herunder direkte. Det skal endvidere fremhæves, at dyrkningen af sukkerrør har en positiv indvirkning på miljøet i de oversøiske departementer. Sammen med bananer er sukkerrørsproduktionen den eneste vigtige eksportaktivitet i regionen, som tegner sig for mindre end 7 % af importen. Det er således nødvendigt og berettiget, at Frankrig indrømmes undtagelse fra traktatens artikel 90 for at kunne bibeholde reducerede afgiftssatser på "traditionel" rom fremstillet i dets oversøiske departementer for ikke at bringe departementernes udvikling i fare. (5) Revisionen af den fælles markedsordning for sukker i februar 2006 bidrager delvis til bevaring af industrien. Der er således planlagt støtteforanstaltninger inden for sektoren som led i POSEI-programmerne (Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU s fjernområder), såvel i form af EU-støtte som national støtte, med henblik på forbedring af konkurrenceevnen inden for sektorerne for sukkerrør, sukker og rom i de oversøiske departementer. Disse foranstaltninger er imidlertid ikke altid tilstrækkelige til at opveje den gradvise afvikling af toldbeskyttelsen og bevare de oversøiske departementers markedsandele for rom. (6) I betragtning af det lokale markeds begrænsede størrelse kan destillerierne i de oversøiske departementer kun opretholde deres aktiviteter, hvis de får tilstrækkelig adgang til markedet i Frankrigs europæiske område, hvor størstedelen af romproduktionen afsættes (mere end 50 % af den samlede produktion). (7) At traditionel rom klarer sig så dårligt i konkurrencen på markedet i EU skyldes især de høje detailpriser, hvilket er en følge af de høje kostpriser, som er øget endnu mere siden Siden da er såvel produktions- som lønomkostningerne steget kraftigt i de oversøiske departementer. Desuden er der i forbindelse med produktionen af rom i de oversøiske departementer en række EU-normer, som skal overholdes, hvilket har nødvendiggjort betydelige ikke-produktive investeringer. Siden 2001 er investeringerne i de oversøiske departementer steget til over 45,5 mio. EUR, hvoraf alene investeringerne i miljøbevaring tegner sig for 47 %. Medens en del af disse investeringer dækkes af strukturfondene, gælder det samme ikke de medfølgende DA 9 DA

10 driftsomkostninger, som ifølge destillerierne kan lægge ca % oven i kostpriserne. (8) Alle disse omkostninger, som er steget betydeligt siden 2001, stiller virksomhederne i de oversøiske departementer i en vanskelig finansiel situation. Den eneste mulighed for at sikre sektorens overlevelse på lang sigt er at fordele disse omkostninger over en større produktionsmængde. (9) Siden 2002 er den samlede produktion, som er blevet afsat på EU-markedet, faldet med 12 % fra HRA til HRA. Det er således kun takket være markedet i Frankrigs europæiske område, hvor rom fra de oversøiske departementer er genstand for en specifik afgiftsordning, som har gjort det muligt delvis at kompensere for de højere produktionspriser, at eksporten af rom fra de oversøiske departementer har kunnet fastholdes. Da konkurrenceevnen for traditionel rom fra de oversøiske departementer bør styrkes på Frankrigs europæiske marked for at bevare produktionen inden for sektorerne for sukkerrør, sukker og rom i disse departementer, er det nødvendigt at revidere de mængder traditionel rom fra de oversøiske departementer, som må afsættes på dette marked med en reduceret afgiftssats. (10) Den skattefordel, som indrømmes med denne beslutning, går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for, at producenterne kan få dækning for de høje produktionsomkostninger. (11) For at denne beslutning ikke skal skade det indre markeds integritet, må de mængder rom med oprindelse i de oversøiske departementer, der er omfattet af denne foranstaltning, som tidligere ikke overstige et niveau svarende til den traditionelle handel, der har været registreret i de seneste år. (12) I betragtning af nødvendigheden af at skabe et klima med retlig sikkerhed for de erhvervsdrivende i sektorerne for sukkerrør, sukker og rom og i betragtning af afskrivningsperioden for udstyr og bygninger og EU's regler på området i øvrigt bør en videreførelse af denne undtagelse bevilges indtil (13) Indrømmelsen af en sådan gyldighedsperiode bør være ledsaget af en forpligtelse til at aflægge en midtvejsrapport, der gør det muligt for Kommissionen at vurdere, om de forhold, der ligger til grund for indrømmelsen af den afgiftsmæssige undtagelse, fortsat er til stede og eventuelt vurdere, om det er nødvendigt at revidere undtagelsens varighed eller de berørte mængder på baggrund af udviklingen på EU-markedet for rom. (14) Rådets beslutning 2002/166/EF bør erstattes. (15) Denne beslutning gælder med forbehold af en eventuel anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 - DA 10 DA

11 VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 Uanset traktatens artikel 90 bemyndiges Frankrig til at forlænge gyldighedsperioden for anvendelsen i Frankrigs europæiske område af en afgiftssats på forbruget af "traditionel" rom fremstillet i de franske oversøiske departementer, som er lavere end den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i artikel 3 i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer. Artikel 2 Undtagelsen i artikel 1 er begrænset til rom som defineret i artikel 1, stk. 4, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus og fremstillet i de franske oversøiske departementer på grundlag af sukker fra sukkerrør høstet på fremstillingsstedet med et indhold af flygtige elementer ud over ethyl- og metylalkohol på 225 g eller derover pr. liter ren alkohol og med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derover. Artikel 3 1. Den reducerede afgiftssats for den i artikel 2 nævnte vare anvendes på et årligt kontingent på hl ren alkohol. 2. Den reducerede sats kan falde til et niveau under mindsteafgiftssatsen for alkohol som fastsat i Rådets direktiv 92/84/EØF, men må ikke fastsættes til mere end 50 % under den nationale standardsats for alkohol. Artikel 4 Senest den 30. juni 2010 fremsender Frankrig en rapport til Kommissionen, så den kan afgøre, om de forhold, der ligger til grund for indrømmelsen af den reducerede sats, fortsat er til stede, og om det eventuelt er nødvendigt at justere kontingentet på baggrund af udviklingen på markedet. Artikel 5 Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007 til den 31. december Artikel 6 1. Beslutning 2002/166/EF af 18. februar 2002 ophæves. 2. Henvisninger til den ophævede beslutning betragtes som henvisninger til nærværende beslutning. DA 11 DA

12 Artikel 7 Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 12 DA

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2009 KOM(2009) 259 endelig 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.6.2017 COM(2017) 297 final 2017/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76%(6/871,1* (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76%(6/871,1* (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.07.2001 KOM(2001) 442 endelig 2001/0169 (CNS) Forslag til 5c'(76%(6/871,1* RPEHP\QGLJHOVHDI3RUWXJDOWLODWDQYHQGHHQUHGXFHUHWSXQNWDIJLIWVVDWVLGHQ

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.11.2013 COM(2013) 839 final 2013/0413 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

7521/08 ACA/aba DG G I

7521/08 ACA/aba DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte geografiske områder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2014 COM(2014) 171 final 2014/0093 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.03.2002 KOM(2002) 144 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse Af Det Forenede Kongerige til i medfør af artikel 8, stk. 4, i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2013 COM(2013) 8 final 2013/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0079 (NLE) 9871/17 FISC 122 ENER 266 ECOFIN 486 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0004 (NLE) 5805/15 FISC 9 ENER 20 ECOFIN 59 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2015 C(2015) 861 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.2.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere