Menighedsrådets beretning 14. april april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015"

Transkript

1 Menighedsrådets beretning 14. april april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for 2015 Sognets bygninger og økonomi Sognesammenlægningen Sognebladet Kirkeskat

2 2014 Kirkestatistik 1r Menished 52 B. PERSONALA A. KRKELGE HANDLNGER l. Meniehedsmedlemmer.Dåb < år. sdædbørn l-6 år, småbørn 7-15 år. skolebørn > 16 år oe ældre. voksne Spædbørn, småbørn i alt Dåb i alt år l år ll år år år år år år år år 80 år oe ældre Ukendt alder t75 Børn under l6 år, excl ukendt alder Voksne, excl ukendt alder Medlemmer i alt, incl ukendt alder 190 () 2. Firmelse <12år år l år 20 år os ældre Firmelse i alt 3. Første hellise kommunion 4. Trosbekræftelse 5. Konversion Med firmelse Uden firmelse Konversion i alt 7. Besravelser Medlem af menigheden kke-medlem af menigheden Besravelser i alt 8. Udmeldt af Kirken r.2 {) A) selve menigheden 7-ll ll l6 l tt { l9 år år år t7 Skolekatekese, i alt C) Voksne katolikker, der skal firmes D) Personer, der forbereder sig til optagelse E) Katekumener år l6 år os ældre Katekumener i alt 3. Medlemmer af D.U.K. 4. Pastorale tienester Sognepræst/præst, bosat i menigheden Sosnepræst/præst, ikke bosat i menigheden Andenpræst 0 33 Diakon Pastoralassistent Gudstjenesteleder til bispekontoret. 98 Menighedskatekese, i alt B) en katolsk skole 0-6 år 2 C) Fremmedsprogede grupper D) Hos søstre E) Leire F) Syeekommunioner Skemaet sendes elektronisk eller pr. post il8 321 Farvelagte felter bedes udfyldt 176 år år år B) kaoeller Kommunioner i alt år 9. Kirketælline Sidste søndag i Januar Tredie søndas i Påsken Tredie søndas i Ausust Første søndag i November 10. Kommunioner A) sognekirken Katekese 6. Vielser Katolikker Katolik oe ikke-katolsk kristen Katolik os ikke-døbt Vielser i alt åx J Kommunionsuddeler Lektor ll Sakristan Oreanist Sanger Uddannet, aktiv kateket Andre ikke geistlige, aktive i katekesen Tienester i alt 3 t0 9 {9 Siddeoladser sosnekirken 280

3 $.r Resumd tit offmtlsgøreke (f.eks. i sogneblødet)! Budset 20L4 Resnskab 2b14 Budset 2015 NDT,!EGTER H [:; l::i.,'liåffi-.ffi i,,'.ffi ir. [læ-----l.i.--"#$, L (rkeskat + s oi'nebidraå "0( , ,0(., (ollekter til sopet ,0( , ,0c J Brus af kirken" mi:niehedssalen osv. : ,0( i51.148,00 215:000,0i 4 Julebazar. Fundraisine osv ,0t 3t.074,sc sz.ooo.ot 5 Diverse indtæster."**'"',r.'10.000,0( ,0c 6 lndsået arv c 7 lndsamlin e ti1 eodkendte proi elder s ,00 0,0( B ilskud frabispedømmet c 0,0( 9 ilskud fra ordenssamflr:rd 0,00 0,00 0,00,10 ndtæster i alt t ( DGFTER 11 Varme. el. vand oe Ji n. u ,00 26' t 12 Lihrei udsifter t3.763, ,0( L3 Bvsnineemes vedlieeholdelse ,00 rt6.7 s, ,0C 14 Nyanskaffelser ,00 59, ,0t 15 Lønnineer ( L6 Kontorudsifter c l7 Katel<etiske udsifter c 13.61s c.18 Kørselsudsifter ( ( t9 Diverse udgifter c c 20 Tenlæsselser ,0c 0,0c 21 Msifttilbispedømmet , ( 77 Uilsifter i alt ,0( 8 i 1.207, s00,0c,,? OverskudÆnderskud i i5.500"0t lt

4 Menighedsrådet Der fandt valg sted til menighedsrådet den 6. april Der var opstillet 9 kandidater, og der skulle vælges 8 medlemmer. 82 medlemmer i menigheden stemte. Fra den 7. april 2015 er sammensætningen i rådet: P. Alren (sognepræst) Maria Alster (formand) John Munro (næstformand) Annelise Nielsen (sekretær) Maria Dovicicova Ellen Margrethe Nelth Ole- Chr. Munk Plum Sisinnius Akoh Anna Elzbieta Jørgensen Ludwig von Malsen er suppleant og deltager i møderne uden stemmeret. Ellen Margrethe Nelth er sognets repræsentant i Pastoralrådet, John Munro er suppleant. Rådet har i alt holdt 14 møder i det forløbne år. Det nye råd havde sit første møde den 14. april. P. Alren oplyste, at der var tre hovedopgaver for rådets virke: 1. At opbygge liturgien 2. At opbygge økonomien 3. At opbygge katekesen Jubilæet for kirkens 100 år. Rådet fik en travl start med at planlægge 100- års jubilæet for kirkens indvielse den 3. maj. Dette skete i samarbejde med det afgåede menighedsråd. Jubilæet blev fejret i Skt. Josefs Skoles store sal med deltagelse af Biskop Czeslaw Kozon og Biskop Fischer Møller samt to præster fra Domkirken. P. Alrens orden var repræsenteret af P. Caroll Parker. Ca. 75 personer deltog i jubilæet. Bygninger og økonomi. Lige fra begyndelsen har de to største udfordringer for rådet været at se på sognets økonomi og på bygningernes tilstand, idet underskuddet på regnskabet for 2013 var på kr. For at få flere indtægter blev der straks optaget forhandlinger med Skt. Josefs Skole med henblik på at udleje nogle af sognets lokaler til skolen blev der indgået en 2- årig lejekontrakt med skolen om udleje af kontorfløjen ud mod Frederiksborgvej, løbende fra 1. august 2013 til 31. juli Skolen var interesseret i at leje nogle flere lokaler fra august Det viste sig, at den ville leje menighedssalen til dette brug og opdele den i to dele med en skydedør, så der kunne blive plads til to klasser til skolens internationale afdeling. Vi havde flere møder med skolen i maj og juni og gik i

5 slutningen af juni med til at udleje menighedssalen til skolen. Men da havde skolen andre planer, og der kom ingen aftale. Forskellige omstændigheder gjorde, at forhandlingerne ikke faldt heldigt ud. Til gengæld var der mere held med skolens andet ønske, som gik ud på at leje den grund nord for kirken, som de to spejderhytter stod på. Skolen ville indrette en parkeringsplads på grunden. Hytterne blev revet ned for skolens regning og en parkeringsplads indrettet, også for skolens regning. Der blev tegnet en 5- årig kontrakt fra 1. oktober 2014 til 31. september Lejen er på kr. årligt og beløbet pristalsreguleres. Denne ordning synes at være til alles tilfredshed. Skolen har råderet over parkeringspladsen i dagtimerne, og sognet kan bruge den i aftentimerne og i weekenderne. Og det var en stor fordel at få hytterne revet ned. De var i en dårlig forfatning og kostede os en del i fjernvarmeafgift m.v. Med hensyn til sognets bygninger, kirken og sognegården, så har der været meget fokus på deres tilstand og de store udgifter, de kræver til vedligeholdelse. Ansgarstiftelsen, som er den egentlige ejer, har udtrykkeligt opfordret os til at se på, hvad vi kan gøre for at skaffe midler til de ca. 5 millioner, der kræves for at få dem bragt i ordentlig stand. Generalvikar Niels Engelbrecht, sognekonsulent Son Bui og administrationschef Thomas Larsen har besigtiget bygningerne den 14. oktober 2014, og de to førstnævnte har deltaget i to menighedsrådsmøder (6. november 2014, og 12. marts 2015) for at drøfte forskellige muligheder med os. Der har blandt andet været tale om at sælge Frederiksborgvej 11 til en kapitalstærk køber med henblik på nedrivning og bygning af et nyt hus og i stedet bygge en præstegård i den bagerste del af haven eller på parkeringspladsens grund. ngen af disse forslag synes realistiske. Frederiksborgvej 11 er klassificeret som bevaringsværdig, og det vil derfor være forbundet med vanskeligheder at få bygningen nedrevet. På baggrund af oplysninger, som Sisinnius Akoh har indhentet, fremgår følgende: Matriklen 387 A, som omfatter sognebygningen og kirken, har en bebyggelsesprocent på 44,3 og den må ikke overstige 45 procent. Matriklen 387 L, hvor parkeringspladsen nu befinder sig, er på 602 m2 og kan kun bebygges i to plan med et etageareal på 205 km. Etageareal skal forstås sådan, at der alt i alt kan rådes over 205 m2. Der er dermed ikke plads til menighedssal, kontorer, mødelokaler og præstebolig i en bygning af denne størrelse. Så en nærliggende udvej er at beholde sognebygningen. skrivende stund er der optaget forhandlinger med skolen om et lejemål, der skal omfatte hele stueetagen bortset fra præsteboligen. Der kan så indrettes kontorer ovenpå til sognepræsten og medarbejderne på sognekontoret. Den endelige afgørelse træffes den 7. maj, hvor der er menighedsrådsmøde. Den dårlige forfatning bygningerne er i, forårsager akutte skader, som vi må udbedre og betale har det især været et læk i præstegårdshaven på et gammelt vandrør. Det betød også fugtskader i kælderen under præsteboligen. Alt i alt kostede det kr. at udskifte det gamle vandrør m.v. Vi har dermed ikke kunnet prioritere i den 5- års Drifts- og vedligeholdelsesplan, som bispedømmet fik udarbejdet af ingeniørfirma Promana med forslag til renoveringer i perioden 2013 til

6 Hvad angår bygningernes tilstand er det Søren Haugaard Johannesen, der er sognets sagkyndige. Det er ham, der indhenter tilbud på håndværkere og godkender deres arbejde, inden vi betaler regningerne. Forsikringer Rørskaden er ikke blevet dækket af bygningsforsikringen, da sognet ikke har nogen forsikring på skjulte rør. Forskellige uheldige omstændigheder er skyld i dette. Vi har forsøgt at forbedre betingelserne, men kan først fra 1. januar 2016 skifte forsikring. Det har før været et krav fra bispekontorets side, at bygningsforsikringerne blev tegnet lokalt. Det har ikke virket efter hensigten, så nu overtager Bispekontoret alle sognenes forsikringer og får dem flyttet til Tryg i takt med, at de kan opsiges lokalt. Bispekontoret bliver dermed fremover ansvarlig for, at policerne dækker behovene i de enkelte sogne. Kirkeskat Det store problem i forbindelse med kirkens økonomi, både på landsplan for vort eget sogn, er, at er ikke er nok, der betaler kirkeskat. begyndelsen af 2014 arbejdede en hvervegruppe under det daværende skatteudvalg med at ringe til de menighedsmedlemmer, der ikke betaler kirkeskat. Det resulterede i ca. 20 medlemmer, der tilmeldte sig bispedømmets kirkeskatteordning. Men vi vil naturligvis gerne have langt flere til at melde sig og har forskellige ideer om at føre flere kampagner af forskellig art. Af menighedens 896 medlemmer over 18 år betaler 199 kirkeskat. Fra 2015 tager bispedømmet en afgift af kirkeskatten og vore egne indtægter (kollekt med mere) på 40%. Vi beholder dermed kun 60% af skatten til sognet. Det belaster vores økonomi, når vi skal klare sognets mange udgifter. Økonomiudvalget Økonomiudvalget har ansvar for udarbejdelse af regnskab og budget og for at komme med forslag til besparelser og indtægtsoptimering. Men på nuværende tidspunkt er det vanskeligt at planlægge på lang sigt, da vi ikke ved, hvordan sognets økonomi ser ud i resten af året på grund af de uafsluttede forhandlinger med skolen. Vi er opmærksomme på de store udgifter til el, vand og varme. august revurderer vi budgettet. Udvalg og grupper Efter sommerferien vedtog rådet en plan for udvalg og grupper. Nogle udvalg eksisterede i forvejen som Liturgiudvalget, Skatteudvalget og Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget, mens andre er nye som Festudvalget og Kommunikationsudvalget. de fleste udvalg sidder en eller flere repræsentanter fra menighedsrådet. Det er meningen, at alle udvalg skriver mødereferater og sender dem til menighedsrådsformanden, som sætter dem i ringbind og sørger for, at menighedsrådet får dem tilsendt. Af grupper kan nævnes redaktionsgruppen, hjemmesidegruppen og katekesegruppen.

7 Sognebladet Gennem årene har der været brugt mange resurser på sognebladet. Alle husstande har fået det tilsendt, såfremt de ikke hentede det i kirken, lige når det var udkommet. Det har været en bekostelig ordning. Derfor opfordrer vi alle til at melde sig til at modtage bladet på e- mail. En del har allerede gjort dette, men det er ønskeligt, at flere melder sig. Alle husstande med et medlem over 70 år får bladet tilsendt. Restgruppen, der hverken har tilmeldt sig på e- mail eller er over 70 år, får en mail med et link til det nye blad, såfremt vi har den rigtige mailadresse. Endelig er der den mulighed, at man kan hente bladet i kirken, hvor det altid er fremlagt. Bladet kan også læses på kirkens hjemmeside. Sognesammenlægning Bispedømmets udspil til en ny sognestruktur blev offentliggjort den 16. januar og foreslog, at Roskilde og Holbæk sogne blev lagt sammen til en enhed med én præst til at betjene begge menigheder. Planen indebærer, at der stadig skal være to kirker med hver deres eget menighedsråd og egen økonomi. Som led i planen skulle menighedsrådet holde et orienterende møde for menigheden, hvilket skete den 1. marts. Der var forskellige synspunkter og meninger om sognesammenlægningen, men det meste af mødet kom til at dreje sig om messer på fremmede sprog, især polsk og engelsk. Menighedsrådet sendte et høringssvar til bispekontoret den 13. marts. Der var indkaldt til et ekstraordinært møde den 28. marts i Pastoralrådet, og her blev der to dage før mødet sendt materiale ud med høringssvarene fra de forskellige sogne. Til vor sognerepræsentants store overraskelse blev det nu foreslået, at Roskilde bliver lagt sammen med Køge. Ellen Margrethe Nelth vil orientere om det videre forløb på menighedsmødet. Messer på polsk Der har været en prøveordning med messer på polsk på et halvt år. Første messe fandt sted lørdag den 8. november Menighedsrådet har nu truffet beslutning om, at det skal være en fast ordning, der går ud på, at en præst fra Helsingør kommer for at læse messe den anden lørdag i måneden kl Det er en betingelse for denne ordning, at deltagerne i messen selv samler ind til præstens transport, og at kollekten går til Skt. Laurentii Kirke. Katekese for børn, unge og voksne Første kommunion Børnene undervises af fire kateketer. Den 29. maj 2014 modtog 10 børn deres første kommunion. Fra 2016 vil første kommunion finde sted Kristi Himmelfartsdag. Firmelse Der er fem kateketer, der underviser de kommende firmander. Den 3. november 2014 blev 16 unge firmet af biskoppen. Det har været en tradition, at firmelsen fandt sted Alle Helgens Dag, men nu

8 flyttes den til maj måned, første gang i Så holdet er det sidste hold, der bliver firmet i november. Voksenkatekese Påskenat blev Frank Petersen optaget i kirken. P. Alren og Birthe Nørgaard Schultz har stået for undervisningen. Caritas Marie- Gabrielle de Bourbon- Parme er sognets repræsentant i Caritas. Søndag den 7. december fortalte to unge kvinder om Caritas arbejde i Zimbabwe for at forbedre levevilkårene og fødevaresikkerheden for landets småbønder. Der blev indsamlet ca kr. til Caritas i forbindelse med foredraget. Asylcentret på Sct. Hans Der er flyttet 253 flygtninge ind i de tomme bygninger i det gamle Vest Hospital. De repræsenterer 15 forskellige nationer, hovedsalig fra Afghanistan og Syrien. Raja Samoeil og Raad Korian tog derud før påske med plakater på engelsk og arabisk for at gøre opmærksom på, at der er en katolsk kirke i Roskilde. Forhåbentlig vil dette føre til yderligere kontakt. Middag for de frivillige Menighedsrådets middag for de frivillige fandt traditionen tro sted Skærtorsdag den 2. april. Tre af festudvalgets medlemmer stod for et overdådigt traktement, og der var en god stemning og underholdning med sang fra forskellige lande. Ca. 60 personer deltog. ndbrud. Under messen den 1. april var der indbrud i præsteboligen. Det er femte gang siden 25. maj 2013, at der er indbrud i sognet. To gange i sognekontoret og tre gange i præsteboligen. Der er foruroligende, at indbrudstyven kender huset så godt. Der bliver nu installeret tyverialarm i præsteboligen. De frivilliges indsats Menigheden kunne ikke bestå uden de mange frivilliges indsats. Et stort antal personer har faste opgaver. Her kan nævnes over 30 liturgiske tjenere: kommunionsuddelere, lektorer, sakristaner, gudstjenesteledere samt ministranter. Der er 11 kateketer. Koret tæller 12 personer. Omkring 5 gør rent i kirken og 3 piger tager sig af blomsterne. Der er 3 medarbejder på sognekontoret. En flittig gammel gartner holder haven, og vi har en altmuligmand, som ordner ethvert praktisk problem både udendørs og indendørs. Mange andre kan nævnes, nogle deltager i udvalg eller har andre specifikke opgaver. De er alle med til at få sognet til at fungere, og de fortjener stor tak. Også de, der har hjulpet til i mange år, og som nu er holdt op, fordi kræfterne ikke kan slå til mere, skal have tak for deres uselviske arbejde i sognet. På menighedsrådets vegne, den 14. april 2015 Maria Alster

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Resumeer af høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Resumeer af høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Resumeer af høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 3. udgave 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro, Jesu Hjerte

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Vær et ekko - af p. Michal Bienkowski

Vær et ekko - af p. Michal Bienkowski Vær et ekko - af p. Michal Bienkowski Kære Menighed. For nogle år siden talte et par unge studerende med mig om Den Katolske Kirke i det hele taget. De var i gang med at lave et projekt i forbindelse med

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere