Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning"

Transkript

1 Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring

2 Indledning Evaluering i naturfag er udarbejdet efter bekendtgørelse om afsluttende evaluering samt fagenes læringsmål. I 2014 blev skriftlige prøver i naturfag ikke trukket som prøvefag. Den mundtlige evaluering tager udgangspunkt i censorindberetningerne samt de tekstopgivelser, der er udarbejdet for de enkelte klasser og fag. Under prøveforløbet demonstrerer eleven sin faglige viden og færdigheder kompetencer, som bedømmes af lærer og censor. Mundtlige prøver Der blev kun gennemført mundtlige prøver i naturfag denne sommer. Ved den afsluttende evaluering i maj-juni 2014 blev alle tre naturfag udtrukket. Biologi på 6 skoler. Naturgeografi på 7 skoler. Fysik/kemi på 15 skoler. Derudover har 3 elever selv valgt at gå til prøve i biologi, ingen elever i naturgeografi og 9 elever har valgt at gå til prøve i fysik-kemi. Der er således i alt 12 elever, som selv har valgt at gå til mundtlig prøve i naturfag i I årene har der været et vekslende antal elever, som selv valgte at gå til de mundlig prøver i naturfag, jf. nedenstående tabel. Bortset fra udsving i årene 2008 og 2011 har antallet af elever været stabil. Elevvalgt fag Fysik/kemi Biologi Naturgeografi I alt: Tekstopgivelser I følge bekendtgørelsen om afsluttende evaluering skal tekstopgivelserne indeholde følgende: Biologi Naturgeografi Fysik/kemi 1. Menneskets fysiologi 2. Dyr og planter 3. Biologi og Teknologi 1. Jordens udviklingshistorie 2. Grønlands opbygning og form 3. Råstoffer 4. Klima 1. Naturfaglige arbejdsmetoder 2. Stoffernes kredsløb, egenskaber og det periodiske system 3. Radioaktivitet 4. Energi, elektricitet og magnetisme 5. Astronomi Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 1

3 Tekstopgivelserne danner rammen for lærerens udarbejdelse af prøveoplæg til den mundtlige prøve, og hvert prøveoplæg skal tage udgangspunkt i et eller flere af fagets kategorier. Til hvert fagområde, hvor der afholdes prøve, udarbejdes tekstopgivelser. Specielt for naturfag skal der udarbejdes tekstopgivelse over HVILKET KONKRETE EMNER, som er blevet behandlet og de ARBEJDSMETODER, der er blevet anvendt i klassen: fx om man har udført laboratoriearbejde og/eller feltarbejde, eller om man udelukkende har arbejdet med fagets grund- og arbejdsbøger. Det kan konstateres, at i løbet af de sidste tre år er der ved mange tekstopgivelserne ikke anført, hvilke emner man har arbejdet med samt hvordan emnet er behandlet. Det er vigtigt, at arbejdsmetoderne bliver nøje beskrevet, da det er grundlaget for evaluering af eleverne ved prøven. Hvis undervisningen alene har taget udgangspunkt i grund- og arbejdsbøger og man ikke har haft mulighed for at anvende konkrete materialer, vil prøve A være oplagt. Hvis undervisningen har været eksperimentelt og bl.a. har været på feltarbejde og har haft mulighed for at anvende konkrete materialer, er B-prøven en oplagt mulighed. Uanset hvilken prøveform som vælges, skal eleverne kende og have afprøvet denne prøveform. Hvis B-prøven vælges, er det vigtigt, at eleverne er vant til denne arbejdsform i den daglige undervisning og har prøvet at arbejde i forskellige elevgrupperinger. Det anbefales, at læreren afprøver prøveform A eller B i god tid før prøven, så spørgsmål omkring samarbejde, forberedelse m.m. kan blive afklaret. Ifl. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål, fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder, 33, stk. 1-5, er det fastsat, at uanset prøveform skal eleverne have arbejdet eksperimentelt. Med andre ord skal den daglige undervisning indeholde eksperimenter, dataindsamling m.m. Yderligere fastsættes i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009, 47, stk. 1 og 2 om den afsluttende evaluering i folkeskolen følgende: Tekstopgivelserne skal alsidigt repræsentere årets samlede arbejde i faget. Opgivelserne udvælges i samråd med eleverne. Kopi af opgivelserne udleveres til eleverne. Opgivelserne skal være censor i hænde senest 1. maj. Skolens leder skal indsende oplysninger om samtlige opgivelser til de mundtlige og mundtlige-praktiske prøver til Departementet for Uddannelse. Emner i undervisninger Selvom naturfag har været prøvefag i flere år benyttes stadig ofte kun lærebøgerne i faget til tekstopgivelserne. Derfor skal det endnu engang præciseres, at det er nødvendigt at medtage overskrifter til de emner, man opgiver. Fx hvis klassen har behandlet emnerne stoffernes kredsløb, deres egenskaber og det periodiske system i fysik/kemi, må man regne med at medtage følgende overskrifter/emner: Transformation, Magnetisme, Elektrolyse. I tekstopgivelserne medtages de anvendte bøger, dvs. bøger, aviser, filmklip og andre materialer, som fx behandlet via internet. Men det vigtigste er at oplyse om, hvordan emnerne er behandlet fx eksperimenter, indsamling af dataresultater og vurdering af resultater. Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 2

4 Indberetning vedrørende mundtlig prøve Fra 2013 er indberetning vedrørende mundtlig prøve sket i henholdt til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen. Et ændret indberetningsskema blev benyttet. Centralt eller lokalt udpeget censor er ansvarlig for indberetningen. Skemaet er inddelt i 7 kategorier med følgende eksempler fra fysik/kemi: 1. Tekstopgivelser, læreren skal opgive fem vigtigste emner fra årets undervisning, inklusive de anvendte bøger og de emner som er gennemgået. 2. Prøveoplæg, læg mærke til, om prøveoplæg svarer til tekstopgivelserne og om de er angivet på både grønlandsk og dansk. 3. Gennemførelse af prøven, her skal man være opmærksom på, om prøven gennemføres som en god dialog mellem elev, lærer og censor og om det sker på baggrund af en præsentation. Der skal holdes øje med, om eleven/eleverne ikke stopper op undervejs, og om de maksimalt tildelte 2 timer til prøven har været tilstrækkelig til afvikling af prøven og voteringen. 4. Indberetning af elevernes resultater, indberetning af hvor mange elever som fik karakterer fra A til F. 5. Bemærkninger til elevernes resultater, her skal man kommentere om klassens resultater har været tilfredsstillende eller kan beskrives på en anden måde mv. 6. Andre bemærkninger, her skal man beskrive om prøvelokalerne har givet tilfredsstillende muligheder for eleverne; hvordan skolens og lærernes kommunikation til censor været forud for prøven, om hvordan elevernes reaktioner har været og om hvordan prøven generelt har været i forhold til elevernes forberedelse, fremlæggelse, interesse og mange andre forhold. 7. Censorens vurdering af prøven, hvordan dette blev meddelt til skolen og læreren. Der er vigtigt at indberetningsskemaet er udfyldt fyldestgørende, da evalueringen af, hvordan årets prøve har forløbet, bygger på disse oplysninger. Prøverne i biologi, naturgeografi og fysik/kemi De mundtlige prøver i naturfag både prøveform A og B, skal indeholde en eller flere konkrete materialer. Eksempelvis skal der i en 20 minutters A-prøve i biologi obligatorisk indgå et konkret materiale; f. eks. hvis prøven handler om menneskets fysiologi skal en model af menneskekroppen (torso) nødvendigvis indgå i prøven, da dette emne vanligvis er med i de fleste prøver, eller hvis prøven handler om landplanter skal et udvalg af tørrede planter, man har samlet ind i løbet af skoleåret, indgå i prøven. Ved prøveform B skal man have et problematiserende tilgang til prøveoplægget. Prøveoplægget kunne f. eks. være vandets kredsløb, hvor eleven har mulighed for at inddrage følgende delemner: grundvand, vandets lange vej, den nødvendige vand, damp og klimaændringer. Ligesom i foregående år bliver prøveform B meget benyttet, dog forekommer denne prøveform stadig at være ny for eleverne og eleverne har endnu ikke samlet erfaringer nok i forhold til kravene. I følge censorindberetningerne foregår de fleste prøver ved, at eleverne stilles en række lukkede spørgsmål i tilknytning til en forberedt fremlæggelse angående skriftligt materiale eller en grafisk opstilling. Derfor skal det endnu engang påpeges, at prøveoplæg udarbejdes som emner med udfor- Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 3

5 dringer og som giver eleverne mulighed til at demonstrere deres faglige viden under prøven bl.a. gennem eksperimenter. For at give eleverne de optimale betingelser under prøven er det nødvendigt at den daglige undervisning indeholder både konkret og teoretiske indhold. I 2014 blev prøverne i naturfag gennemført med generelt tilfredsstillende resultat, som det fremgår af nedenstående eksempel fra en censorindberetning: Prøveoplæggene var åbne. De anvendte bøger dannede grundlag for de åbne spørgsmål. Endvidere var de åbne spørgsmål udarbejdet i begge sprog. I løbet af prøveforløbet var der godt overblik over elevgrupperne, og der blev stillet udfordrende spørgsmål under samtalen. Man kan læse en centralt beskikket censors indberetning som et særskilt bilag. Censoren skrev: (Tekstopgivelser) Tekstopgivelserne er fuldstændige, og de emner som har været inddraget er oplistet nedenunder. Men de oplistede emner kunne have været bedre, hvis de var specificerede. Endvidere er de anvendte bøger også listet op. (Prøveoplæg) De 11 prøveoplæg starter alle sammen med lukkede spørgsmål, men går over til åbne spørgsmål som giver eleverne muligheder. Selv om de enkelte prøveoplæg synes at være enkle, giver de eleverne mulighed for at vise deres faglighed, afhængig af om eleverne har viljen til det. Alle prøveoplæg er kun på grønlandsk. (Gennemførelse af prøven) Eleverne er opdelt i grupper på to elever og der var nogle enkelte elever, som gik op alene. De forskellige elevgrupper gik op samtidigt. De første minutter brugte eleverne til forberedelse og derefter blev prøverne gennemført. (Indberetning af elevernes resultater) De fleste elevers resultater er fremragende, gode og mindre gode, og som blev tildelt som tre karakterer under et. (Karakterernes fordeling) Karakter F Fx E D C B A Antal elever Antal elever i alt X X X X X 11 (Andre bemærkninger) a) Undervisningslokalet er lyst og er opdelt i to rum; auditorium og den ene del af rummet er værksted. Der er tilknyttet en depot til fysiklokalet unden ventilation. Fysiklokalets arbejdsområde, hvor eleverne arbejder, har afløb, hvor kun det ene fungerer. Læreren fortæller, at fysiklokalet trænger til renovering. b) Inde i maj måned har jeg endnu ikke modtaget materialer, derfor ringede jeg til skolens leder og lidt senere snakkede jeg med en lærer. Jeg blev fortalt at tekstopgivelserne og prøveoplæg Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 4

6 allerede er afsendt, men jeg har ikke modtaget dem endnu. Jeg modtog tekstopgivelser uden underskrift pr. , ligesom jeg modtog prøveoplæg pr. . Jeg fik kopi af de officielle tekstopgivelser fra Inerisaavik. c) Eleverne er tilfredse med de opnåede karakterer. Der er 14 elever på elevlisten, men kun 11 elever gik til prøven; tre eleve udeblev. d) Eleverne forbereder sig i grupper efter de har trukket prøveoplæg, og når de er færdige går de til prøvelokalet (sullivissaminukartarlutik). (Censornes vurdering af prøven) Jeg snakkede med læreren flere gange under prøveforløbet. Jeg har truffet denne lærer i flere år under kurser og jeg har været censor for ham. Jeg snakkede også med ham efter prøven er afholdt. Jeg vil sende denne vurdering til læreren og skolens leder pr. . Dette viser nødvendigheden af, at censorerne indberetter fra de mundtlige prøver i naturfag. Disse indberetninger benyttes ikke kun til evalueringsrapporter, men egner sig også som redskaber i forbindelse med udviklingstiltag. De indeholder oplysninger om, hvor der er gode forhold for faget, eller de kan danne grundlag for en vurdering af, hvor man trænger til en hjælpende hånd. I forbindelse med afgivelse af karakterer ved afsluttende prøver benyttes GGS-skala, hvor gennemsnit beregnes efter 7-trinskala. GGS-skala A B C D E Fx F 7-trins-skala Kilde:Inerisaavik Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 5

7 De enkelte prøver i biologi, naturgeografi og fysik/kemi Biologi Karakterfordeling af mundtlig prøve i biologi 2014: GGS Elever % % A 19 10,9 % B 25 14,4 % C 48 27,6 % D 34 19,5 % 25,3 % 47,1 % E 25 14,4 % 14,4 % Fx 23 13,2 % F 0 0 % 13,2 % I alt % Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase Den gennemsnitlige karakter er 5,75 efter 7-trinskala, som ca. svarer til karakteren D i GGS-skalaen. 25,3 % af eleverne får karakteren A og B, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 47,1 % af eleverne får karakteren C og D, der gives for den gode og jævne præstation. 14,4 % af eleverne får karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 13,2 % af eleverne får karakteren Fx og F, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. I forhold til sidste år var der 34 færre elever, som deltog i biologiprøven. Reduktionen svarer til ca. 16 %. I 2014 deltog 174 elever i biologiprøven, og i 2013 deltog 208 elever. Den gennemsnitlige prøveresultat i år er 5,75 efter 7-trinskalaen. Det ligger mellem karaktererne C og D i GGS-skalaen. Årets gennemsnitlige karakter ligger under sidste års restultat, som i 2013 lå på 5,90. Det skal bemærkes, at efter landsgennemsnittet i år er beregnet ligger de fleste resultater i karakteren C, som udgør 47 % af samtlige karakterer. Ved sammenligning af resultatater i år med sidste år fremgår det endvidere, at andele af elever, som opnår gode resultater, er nogenlunde ens. Det fremgår af foranstående karakterfordeling, at en 1/4 af eleverne opnår fremragende og fortrinlige præstationer. Det er også tilfredsstillende, at ca. halvdelen af eleverne opnår gode præstationer. Men samtidig er der en gruppe elever, som ikke formår at leve op til kravene. Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 6

8 GGS Drenge Piger Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase 2014 A 10 9 B C D E 16 9 Fx F 0 0 I alt Der var 83 drenge og 91 piger, som gik til prøve i biologi. Efter 7 trinskalaen fik drengene et gennemsnitkarakter på 5,54, mens pigerne fik 5,93. Forskellen mellem den gennemsnitlige karakter for drenge og piger er ikke stor. Inden for karaktererne A-B er forskellem mellem antallet af drenge og piger ikke stor, hvor antallet af drenge er 20 og piger 24. Inden for karaktererne C-D er forskellen mellem antallet af drenge og piger tydelig, hvor der er 37 drenge og 45 piger. Fordelingen af karaktererne fra A til F hos drenge er god, mens fordelingen er vekslende fra A til F hos pigerne med et fald omkring karakteren E. Dette viser et generelt billede af en vekslende karakterfordeling hos piger. Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 7

9 Naturgeografi Karakterfordeling i mundtlig prøve i naturfag 2014: GGS Elever % % A 10 4,9 B 22 10,8 C 38 18,7 D 57 27,9 15,7 46,6 E 44 21,6 21,6 Fx 27 13,2 F 6 2,9 16,1 Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase I alt Den gennemsnitlige karakter er 4,43 efter 7-trinskala, som ca. svarer til karakteren D i GGS-skalaen. 15,7 % af eleverne får karakteren A og B, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 46,6 % af eleverne får karakteren C og D, der gives for den gode og jævne præstation. 21,6 % af eleverne får karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 16,1 % af eleverne får karakteren Fx og F, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. Antallet af elever, der gik til prøve i år er øget med 26 elever i forhold til sidste år, en øgning på ca. 13 %. I 2014 aflagde 204 elever prøve i naturfag mod 178 elever i I år er den gennemsnitlige karakter på 4,43 efter 7-trinskalaen, hvilket svarer til ca. karakteren D i GGS-skalaen. Årets resultat er lavere i forhold til 2013, hvor den gennemsnitlige karakter lå på 4,69. Det skal bemærkes, at efter landsgennemsnittet i år er beregnet ligger de fleste resultater i karaktererne C og D, som udgør 46 % af samtlige karakterer. I forhold til sidste år er fordelingen blandt de gode karakterer mere ensartet. Det fremgår af foranstående karakterfordeling, at 1/6 af eleverne opnår fremragende og fortrinlige præstationer. Det er også tilfredsstillende, at ca. halvdelen af eleverne opnår gode præstationer. Men samtidig er der en gruppe elever, som ikke formår at leve op til kravene. Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 8

10 GGS Drenge Piger Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase 2014 A 5 5 B 13 9 C D E Fx F 1 5 I alt drenge og 92 piger gik til prøve i naturgeografi. Efter 7 trinskalaen er den gennemsnitlige karakter for drenge 4,46, mens det er 4,39 for pigerne. Forskellen mellem de gennemsnitlige karakterer for drenge og piger er ikke stor. Inden for karaktererne A-B er forskellen mellem antallet af drenge og piger lille, hvor der var 18 drenge og 14 piger. Der er større forskel mellem antallet af drenge og piger inden for karaktererne C-D, hvor der var 54 drenge og 41 piger. Hos drenge er fordelingen af karaktererne fra A til F god, mens der er et mindre fald omkring karakteren D i karakterfordelingen fra A til F hos piger. Dette viser et generelt billede af en mindre vekslende karakterfordeling hos piger. Fysik/kemi Karakterfordeling i mundtlig prøve i fysik/kemi GGS Elever % % A 16 5,2 B 49 16,1 C 72 23,6 D 67 22,0 21,3 45,6 E 75 24,6 24,6 Fx 22 7,2 F 4 1,3 8,5 I alt Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 9

11 Den gennemsnitlige karakter er 5,22 efter 7-trinskalaen, hvilket svarer til ca. karakteren D i GGSskalaen. 21,3 % af eleverne får karakteren A og B, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 45,6 % af eleverne får karakteren C og D, der gives for den gode og jævne præstation. 24,6 % af eleverne får karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 8,5 % af eleverne får karakteren Fx og F, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. Fysik/kemi er det største fag inden for naturfagene, som har størst deltagelse i prøverne, hvor der var 305 elever som aflagde prøve i 2014, 50 elever færre i forhold til sidste år. I følge GGS-skalaen er den gennemsnitlige karakter (D) 5,22 i 2014, hvilket er 0,6 højere i forhold til Ser man på de enkelte karakterer i fysik/kemi ligger de fleste resultater inden for karakteren E. Antallet af resultater inden for karakteren C ligner meget antallet inden for karakteren E. Karakterfordelingen i 2014 i mundtlig prøve viser også, at der igen er sket forbedringer på skolerne. Ser man på resultater fra tidligere år, er der sket forbedringer i resultaterne. Inden for karaktererne A B udgjorde andelen 16 % i 2013 mod 21,3 % i år. En anden tydelig forbedring ligger inden for karaktererne F Fx, hvor andelen af elever der lå inden for denne kategori var på 12 % i 2013 mod 8,5 % i 2014, en forbedring på 3,5 % inden for karaktergruppen Fx F. Dette må betegnes som en af flere tegn på en positiv udvikling inden for dette fag. GGS Drenge Piger A 6 10 B C D E Fx 13 9 F 1 3 I alt Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase 2014 Der var 159 drenge og 146 piger, som aflagde prøve i fysik/kemi. Efter 7 trinskalaen er den gennemsnitlige karakter 5,01 for drenge og 5,45 for piger. I forhold til sidste år er fordelingen af karaktererne hos piger bedre, da den gennemsnitlige karakter for piger var på 4,04 sidste år. Dette resultat er forbedret med 1,41 i år. Den gennemsnitlige karakter for drenge er gået lidt ned, hvor den lå på 5,21 sidste år mod 5,01 i år. Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 10

12 Forskellen mellem den gennemsnitlige karakter for drenge og piger er ikke stor. Inden for karaktererne A-B er forskellen på antallet af drengenes og pigernes resultater lille, hvor der var 30 drenge og 35 piger. Inden for karakterne C-D er forskellen på antallet af drenge og piger ikke stor, hvor der var 73 drenge og 66 piger. Fordelingen af karaktererne fra A til F viser generelt, at drengenes resultater ikke svinger meget med en mindre fald omkring karakteren D. De samme udsving kan observeres hos pigerne. Konklusion De afsluttende evalueringer i naturfagene har som sædvanligt været gennemført med gode resultater i skoleåret 2013/2014. Resultaterne i fagene biologi, naturfag samt i fysik/kemi, viser en stabil kvalitativ udvikling. Selvom elevtallet generelt er nedadgående, er kvaliteten i naturfagene stadig fortsat stabil. Det fremgår af flere censorers indberetninger, hvordan de giver feedback til skolen og lærerne efter prøverne er aflagt. Dette bevirker, at kvaliteten bliver sikret, og gennem dialog mellem censor og lærer omkring resultaterne bliver der dannet grundlag for fortsat udvikling i faget. I år bliver en censors indberetning i mundtlig prøve taget med som bilag, så det kan give refleksion blandt censorerne forskellige steder langs kysten. Det er også vigtigt, at man tydeligt medtager årets emner i tekstopgivelserne. En af de kilder man kan benytte til at hente inspiration og vejledning til udarbejdelse af tekstopgivelser er en bog fra Ilinniusiorfik 13 ideer til fysik/kemi. Tips, råd og vejledning til inspiration i fysik/kemi-undervisning i Grønland, som indeholder vejledninger, der sagtens kan benyttes i dag i forbindelse med udarbejdelse af tekstopgivelser. Bogen indeholder også andre emner, der kan benyttes i den daglige undervisning. Denne bog anbefales til inspiration til lærerne i forbindelse med udarbejdelse af tekstopgivelser. Til sidst vises fordelingen af resultater i naturfagene gennem årene med håb om, at disse giver grundlag for en god refleksion. Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase 2014 Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 11

13 Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase 2014 Kilde:Inerisaaviks karakterdatabase 2014 Evalueringsrapport Naturfag 2014, side 12

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2015 valuering, orientering og vejledning Institut for Læring Afsluttende evaluering i naturfag 2015 Skriftlig prøve Der blev afholdt skriftlige prøver i naturfag

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Den afsluttende evaluering i fagene

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Naturfag Biologi Naturgeografi Fysik/kemi

Naturfag Biologi Naturgeografi Fysik/kemi Naturfag Biologi Naturgeografi Fysik/kemi Den afsluttende evaluering Fokuspunkter Fagenes faglighed og arbejdsmetoder Elevernes udbytte af undervisningen, med udgangspunkt i de afsluttende prøver Hvorfor

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Lars Poort

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2012 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent Nikolaj

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Samfundsfag 2013 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Samfundsfag 2013 Indhold Samfundsfaget Prøven Det skriftlige prøvesæt o Multiple choice-prøvedelen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2012 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Indledning...3 De formelle

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Engelsk. Evaluering, orientering og vejledning

Engelsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Engelsk 2015 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring De skriftlige prøver i engelsk Engelsk skriftlig fremstilling I alt gennemførte 591 folkeskoleelever

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Projektopgaven. Evaluering, orientering og vejledning

Projektopgaven. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Projektopgaven 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Fremlæggelse af projektopgaven i 10. klasse Januar / februar 2014 Indhold Sammenfatning og

Læs mere

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Brønshøj Skole 1 Indhold Indledning... 3 Generelt... 3 Undervisningen der danner baggrund for prøven... 3 Det naturfagligt praktiske arbejde... 4 Opgivelseslister...

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2012 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent

Læs mere

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Samfundsfag 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Samfundsfag 2014 Indhold Sammenfatning og konklusion Samfundsfaget Prøven Det skriftlige prøvesæt

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2015 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver 2015 Færdighedsprøven På landsbasis gik 593 folkeskoleelever

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende evaluering 2014

Afsluttende evaluering 2014 Afsluttende evaluering 2014 10. klassers prøvekarakterer Kommuneqarfik Sermersooq Indhold pr side: Række 1: Fagdisciplin, søjlediagram Opnåede karakter i % % i cirkeldiagram Række 2: Karakterfordeling

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2014-2015 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Afsluttende prøver i grønlandsk

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende evaluering Matematik 2016 Evaluering, orientering og vejledning Uddannelsesstyrelsen 1. Konklusion Denne evaluering bygger på prøveresultaterne for skriftlige og mundtlige prøver

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj juni 2010 Ved fagkonsulent Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evaluering Indhold Indledning 3 De formelle krav til tekstopgivelser

Læs mere

Vejledning til de mundtlige prøver i Naturfag

Vejledning til de mundtlige prøver i Naturfag Vejledning til de mundtlige prøver i Naturfag Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af Inerisaavik Redigeret af souschef Louise Richter og fagkonsulenterne Erik

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

For at skabe overblik i forbindelse med analysen over perioden , opererer notatet med en opdeling af eleverne i fire grupper:

For at skabe overblik i forbindelse med analysen over perioden , opererer notatet med en opdeling af eleverne i fire grupper: NALILIISARFIK Ulloq/dato : 30. September 2013 Allat/init. : Journal nr. : Brev nr. : Tunngatillugu/Vedr: Folkeskolens afgangsprøver 2013 1. Indledning Dette notat giver en status på resultaterne fra folkeskolens

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse I medfør af: 7, stk. 1 i landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik, 19 i landstingsforordning

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Samfundsfag. Maj-juni 2008

Samfundsfag. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Samfundsfag Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Niels Lysholm Indhold Forord 2 Evalueringen 3 Hovedkonklusioner 8 Afrunding 9 Forord Det er blevet en fast tradition, at der udarbejdes

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Naturfag i spil den 23. november 2016 Prøver i naturfagene 9. klasse (FP9) 1. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi indføres som obligatorisk

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Afsluttende evaluering i faget grønlandsk Elevernes resultater i den afsluttende skriftlige og

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Dansk Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent Birthe Nielsen

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2012 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent Nitta

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Colofon Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Indhold Evaluering af matematik 2008 2 Tekstopgivelser 2

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Colofon. Indhold Indledning 2 Færdighedsprøven 2 Skriftlig fremstilling 3 Forslag til undervisning 4 Mundtlige prøver 5 Afslutning 6

Colofon. Indhold Indledning 2 Færdighedsprøven 2 Skriftlig fremstilling 3 Forslag til undervisning 4 Mundtlige prøver 5 Afslutning 6 Colofon Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Sørine Lange Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Indhold Indledning 2 Færdighedsprøven 2 Skriftlig fremstilling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 Der er en relativt lille bevægelse mellem elevernes karaktergennemsnit på landets skoler. Skoler, hvor eleverne har opnået høje karakterer i 2000, har typisk

Læs mere