Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud"

Transkript

1 Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud Spm.: På side 20, afsnit 25 i udbudsmaterialet fremgår det, at bilag E garantierklæring, skal anvendes ved tilbudsgivningen. Er det korrekt? Svar: Nej. Garantierklæringen skal først foreligge ved eventuel kontraktsindgåelse. Spm.: Det fremgår af såvel tilbudsblanketten samt bilag D, at der skal oplyses en tilbudt gennemsnitlig busalder. Er det den gennemsnitlige busalder i hele tilbudsperioden, eller er det den gennemsnitlige busalder ved kontraktstart? Svar: Det er den gennemsnitlige maksimale busalder på et vilkårligt tidspunkt i kontraktperioden. Det vil sige at, hvis der eksempelvis tilbydes en gennemsnitlig maksimal busalder på 4 år, så må gennemsnits-alderen i kontraktperioden ikke på noget tidspunkt overstige 4 år. Spm.: Er de busudskiftningsplaner, som XX tidligere har fremsendt sammen med vores tilbud tilstrækkelige i Sydbus 1. udbud. Svar: Ja. Planen skal vise alderen på de enkelte busser løbende over kontraktperioden i skemaform. Spm.: Hvis der bydes på med en kombinationspakke, skal der så vedlægges et busudskiftningsskema for hele kombinationspakken, eller er de busudskiftningsskemaer som vedlægges enkelttilbuddene tilstrækkelige? Svar: Hvis kombinationen er baseret på busudskiftningsskemaerne for enkeltpakkerne er skema for kombinationen ikke nødvendig. Bemærk, at gennemsnitlig maksimal busalder også skal oplyses ved et kombinationstilbud. Spm.: I bilag D side 27 spørges om der anvendes særlig svovlfattig diesel med mindre end 10 ppm. Efter mine oplysninger, findes der ikke på det danske marked svovlfattig diesel, med mindre end 10 ppm. Er Sydtrafik bekendt med, at der kan købes svovlfattig diesel, med mindre end 10 ppm? Svar: Pkt. 4.4 i bilag D udgår. Spm.: På side 2 i A-kontrakten fremgår det, at der sædvanligvis senest tre måneder inden ikrafttræden, fremsendes endelig køreplan til vognmanden. Hvad menes der med sædvanligvis? Svar: Der menes, at Sydtrafik tilstræber, at køreplanændringer varsles med minimum 3 måneder. Imidlertid kan der opstå akut behov for ændringer, der gør at varslet undtagelsesvis bliver kortere. Ligeledes kan der opstå situationer, hvor detaljerne i køreplanerne ikke kan fastlægges fuldt ud inden for fristen. I begge tilfælde aftales ændringerne nærmere med vognmanden. Spm.: Af udbudsmaterialet fremgår det, at pakke 103 har pakkecentrum på Esbjerg Station.

2 Det fremgår af vognløbene i udbudsmaterialet, at busserne starter og slutter i Varde. Burde det ikke være Varde som var pakkecentrum? Svar: Pakkecentrum for pakke 103 ændres til Varde St. Pakkecentrum for pakke 103 er efterfølgende ændret til Esbjerg Lufthavn. Spm.: På tilbudsblanketten til dubleringsaftalen (og i øvrigt også på tilbudsblanketten til A- kontrakter) er der et felt, hvor man skal anføre hvor mange busser tilbudsgiver højst, kan påtage sig at køre. Skal der kun påføres A-kontraktbusser på tilbudsblanketten til A-kontraktkørsel? Skal der kun påføres dubleringsbusser på tilbudsblanketten til dubleringskørsel? Svar: Ja, der skal kun anføres A-kontraktbusser på tilbudsblankettet til A-kontrakter og kun dubleringsbusser på tilbudsblanketten til dubleringskørsel. Spm.: Der er ikke overensstemmelse mellem bilag 16 og oplysningerne i pakke 111 og pakke 112. I bilag 16 oplyses at der er viceværtfunktion i pakke 112. Det fremgår ikke af forsiden til pakke 112. Til gengæld fremgår det af pakke 111 at der her er en viceværtfunktion. Svar: Det er en fejl i bilag 16 - pakkeforsiderne er det korrekte.viceværtsfunktionen er således tilknyttet pakke og ikke pakke 112. Spm.: Ifølge A-kontraktens 5 stk. 9 forudsættes det, at "i de tilfælde, hvor der er mere end 5 minutter mellem ankomst og afgangstid skal bussen være tilstede og åben for publikum mindst 5 minutter før planmæssig afgangstid". Det fremgår imidlertid af pakke 102, vognløb 2, dagtype 7, at tomkørsel til startsted Esbjerg rtb. kl foregår i tidsrummet kl Skal det tolkes således at "5-minutters reglen" f.eks. ikke gælder ved første morgentur eller måske i weekenderne? Svar: 5-minutters reglen gælder også selv om der måtte være tomkørsel forinden, fordi tomkørsel beregnes som en teoretisk tid ved en hastighed på 60 km/time. Tomkørsel indgår ikke i vagtplanerne. Men i forbindelse med tomkørslen i pakke 102 er der tale om en fejl, der vil være fjernet i næste ajourføring af udbudsmaterialet. Spm.: Har Sydtrafik forventning om, at byderne i deres tilbud tager højde for de ændrede regler for afgifter på dieselolie gældende fra 2008? Svar: Nej. Tilbud skal afgives i prisniveau pr. 1. september 2007 og med udgangspunkt i gældende lovgivning pr. 1. september Der skal ikke tages højde for ændrede dieselafgifter, da det forventes, at disse ændringer indarbejdes i reguleringsindeks. Spm.: Såfremt en byder vinder driften af Aabenraa Busstation, følger da rådigheden over det nærliggende garageanlæg med i kontraktperioden?

3 Svar: Nej. Spm.: På side 19 i udbudsbetingelserne er i skemaform beskrevet en beregningmodel for det "økonomisk mest fordelagtige tilbud". Vil Sydtrafik venligst give et eksempel på hvorledes en sådan beregning kunne se ud? Svar: Ja. Vi har herunder lavet et eksempel med udgangspunkt i udbudsmaterialets afsnit 22. Beregningseksempel af "fiktiv" pris Pærekøbing Rutetrafik A/S tilbyder følgende 2 alternative tilbud på pakke 999: Tilbud 1 Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr. Tillæg/fradrag Busandel, der overholder Euro 4 norm 75% -1% kr. Gennemsnitlig busalder 4 år -4% kr. Afstand til nedbrudsreserve 25 km +4% kr. Afstand til driftsledelse 5 km -4% kr. Beskrivelse af org. og ressourcer middel 0% 0 kr. Fiktive tillæg og fradrag i alt Fiktiv pris for tilbud kr kr. Tilbud 2 Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr. Tillæg/fradrag Busandel, der overholder Euro 4 norm 40% +1% kr. Gennemsnitlig busalder 10 år +2% kr. Afstand til nedbrudsreserve 25 km +4% kr. Afstand til driftsledelse 15 km 0% 0 kr. Beskrivelse af org. og ressourcer middel 0% 0 kr. Fiktive tillæg og fradrag i alt Fiktiv pris for tilbud kr kr. Økonomisk mest fordelagtige tilbud for Sydtrafik er tilbud 1, da dette tilbud har den laveste fiktive pris på trods af, at tilbud 1 har den højeste tilbudspris. Spm.: I udbudsbetingelsernes pkt. 1 omtales en forsøgsordning med kørsel efter en nettokontrakt. Hvorledes forestiller Sydtrafik at en sådan nettokontrakt skal udformes og har Sydtrafik tænkt at kørslen på de - i forsøget - udvalgte pakker skal financieres udelukkende med billetindtægterne? Svar: Der er ingen aktuelle planer om nettokontrakter. Men hvis det bliver aktuelt forventer Sydtrafik, at vognmanden indgår i en konstruktiv dialog derom.

4 Spm.: Hvornår skal den i udbudsbetingelserne omtalte anfordringsgaranti på kr pr. driftsbus stilles? Svar: I forbindelse med kontraktstart. Spm.: Er Sydtrafik opmærksom på at fristen fra beslutningen om valg af vognmand træffes (den ) til driftsstart (den ) er så kort at det kan være et problem at få leveret fabriksnye busser og er Sydtrafik indstillet på at vognmanden i en overgangsperiode anvender andre end de i tilbudet angivne busser? Svar: Se A-kontraktens 32, stk. 5. Spm.: Kan Sydtrafik oplyse lønningerne på de to funktionærer som overdrages ifm. driften af Aabenraa Rutebilstation? Svar: Lønningerne til funktionærerne på Aabenraa Busstation kendes ikke. Spm.: Kan Sydtrafik mere konkret beskrive det forventede omfang af dubleringskørslen, evt. ved historiske data? Svar: Nej. Spm.: Kan brugte bybusser med AC og siddepladser fra 2001 hvor perronen/barnevognspladsen befinder sig i venstre side og måler 1804 mm (kan ved fjernelse af 2 sæder forøges til >2000 mm) bruges på pakke 125? Svar: Ja. Forskrifterne i bilag 3 er ændret sådan, at dørsystemet for bybusser som minimum skal være Spm.: Kan EURO 2 busser monteret med Eminox godkendes som værende EURO 4? Svar: Ja, såfremt det kan dokumenteres, at kravene i Euro 4 opfyldes med en Euro 2 motor kombineret med Eminox. Spm.: En ny 13,7 m Volvo eller Scania bus leveres i dag med siddepladser. Er det et krav at der skal være 65 siddepladser (65 %) i 13,7 m bussen i pakke 123? Svar: Nej, 65% kravet omfatter ikke en 13,7 m bus. Spm.: Bod for kvalitetsbrister. Bliver den foreløbige liste offentliggjort inden fristens udløb? Hvor stor er boden? Svar: Vi offentliggør en ajourføring af vort udbudsmateriale senest d

5 Blandt andet bilag 7 er tilrettet og med satser for forskellige kvalitetsbrister. Spm.: Aabenraa: Hvis driften af rutebilstationen vindes. Kan kontoret og værkstedfaciliter i forbindelse med rutebilstationen benyttes til driften af busparken. Busvaskeanlæget ved rutebilstationen. Kan den benyttes af andre vognmænd? Hvis ja, hvem betaler så for udgifterne. Svar: Der opføres en ny rutebilstation i Aabenraa med kontorfaciliteter for driftsledelse (se evt. bilag 15 B, der blev offentliggjort d ). Nuværende garage, værksted, vaskeanlæg m.v. forventes nedrevet og kan således ikke anvendes. Spm.: Agentaftale. Provision for salg af billetter for DSB er 9%. Hvilken omsætning skal der regnes med? Hvad blev der omsat for i 2006? Omsætning første halvdel af 2007? Svar.: Vi har ikke registreret en forventet omsætning. DSB oplyser, at i perioden er der udbetalt kr pr. måned i provision i gennemsnit, hvilket svarer til en månedlig omsætning på ca kr. Det hat ikke været muligt at få yderligere periodeoplysninger. Spm.: 32 stk. 3. Hvordan skal flg.. passus forstås: Herudover foretages modregning efter følgende princip: Eks. 1: Overenskomststridig strejke blandt chaufførerne medfører bortfald af betaling på kr ( 19 Stk ). Vil straffen blive kr ? En samlet omkostning på kr ? Svar: For udgået kørsel modregnes kr plus bod på 100% (kr ). I alt modregnes således kr Eks. 2: Der er strejke blandt oliechaufførerne. Busserne kan ikke udføre kørsel pågrund af mangel på brændstof. Vil modregning og straf være den samme som i eks. 1? ( 19 stk. 8). Svar: Strejken blandt oliechaufførerne betragtes som force majeure. Der vil derfor ikke blive udløst bod, men alene modregning på kr for ikke udført kørsel. A-kontraktens 5 præciseret således: 5. Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale betragtes ikke som force majeure.

6 Drift af Aabenraa Busstation Beliggenhedsplan Bilag 15 B er fremsendt som rettelse til udbudsmaterialet. I bilag 15 B er vist busstationens indretning og placering af busbaner m.v. Der ønskes fremsendt yderligere beliggenhedsplaner, som viser busstationens placering i bybillede, ligesom planen ønskes at indeholde nærmere oplysninger om til- og frakørselsforhold. Busstationen placeres mellem H. P. Hanssens Gade og Gasværksvej bag museet. Til og frakørsel sker fra Gasværksvej. Benyttelsen på Aabenraa Busstation (sporbenyttelse m.v.) Hvem fastlægger sporbenyttelsen på Aabenraa Busstation og efter hvilke kriterier? Sydtrafik fastlægger sporbenyttelsen efter de enkelte ruters køreplan. Aktuelt benytter bybusser samt enkelte regional/lokalruter ikke området på Aabenraa Busstation, men ekspederes fra området omkring Madevej fortsætter denne løsning eller flyttes ekspeditionen af alle busser til busstationen? Bybusserne forventes at benytte Madevej frem til januar 2009, hvorefter de forventes flyttet til den nye busstation. Vedligeholdelse / renholdelse ansvarsforsikring af udendørs arealer Af udbudsmaterialets Bilag 15 er de udendørs arealer benævnt I VI, og det fremgår ligeledes at område V- VI (depotpladsen og gangstierne) er kommunale arealer. Denne forbindelse bedes oplysning om følgende Indgår nævnte arealer i busstationens samlede areal på m2? Nej Omfatter vedligeholdelse arealerne i pkt. V VI? og i givet fald arealets størrelse samt belægningstype? Nej Omfatter renholdelse arealerne i pkt. V VI? og i givet fald arealets størrelse samt belægningstype? Ja, Arealets størrelse kendes ikke i m2 men størrelsesordenen fremgår af tegningen i bilag 15 B. Belægning for depotplads kendes ikke. Gangsti forsynes med grå flisebelægning. Hvem har ansvarsdækningen (ansvarsforsikring) for de udendørs arealer, som er omfattet af driftsaftalen vedrørende Aabenraa Busstation Aabenraa Kommune, udlejer?, SYDTRAFIK? driftsoperatør? Vognmand har ansvarsdækning. Forsikring ud over ejendomsforsikring (løsøre) Ad Bilag 15 fremgår, at driftsoperatørens pligt vedrørende forsikringsforhold omfatter løsøreforsikring. I denne forbindelse bedes oplyst om forsikring af glas og kummer m.v. er indeholdt i ejendomsforsikringen? eller lejers (SYDTRAFIK s) forsikring? eller ansvaret tillægges driftsoperatør? Vognmand har ansvarsdækning.

7 Sikring af busstationen Er der på Aabenraa busstation etableret tyverialarmer? Nej, og i givet fald i hvilket omfang? Er der etableret overfaldsalarmer i ekspeditionsområdet? Nej Er der i noget område etableret videoovervågning? Nej, og i givet fald hvor? Udendørs belysning Er den udendørs belysning - elforsyning og udskiftning af lyskilder m.v. omfattet af driftsaftalen? og givet fald i hvilket omfang? Ja, løbende vedligeholdelse. Telefon til trafikoplysning inkl. serviceabonnement Hvad er de årlige omkostninger til abonnementer og serviceaftaler m.v.? Udgifterne kendes ikke. Vognmanden skal selv indhente tilbud. Indvendig vedligeholdelse af stationsbygningen - maling Er den indvendige bygning nymalet ved kontraktstart? Ja, da bygningen er nyopført. Skal den indvendige bygning afleveres nymalet ved eventuelt kontraktudløb? Nej, den skal løbende vedligeholdes. Indvendig vedligeholdelse af stationsbygningen gulvbelægning Der vil være et stort slid på gulvbelægningen overalt på busstationen, hvorfor der må påregnes en løbende nedslidning af denne. Hvem har det økonomiske ansvar for udskiftning/renovering af gulvbelægninger? Udlejer. Møblering af Aabenraa Busstation Er ventesal (22,3 m2), foyer (7,0 m2) og kontor/ekspeditionslokale (22,8 m2) på Aabenraa Busstation møbleret som det fremgår af tegninger i Bilag 15 B? Hvis ikke bedes oplyst hvilke møbler SYDTRAFIK har monteret i nævnte lokaler? Udlejer leverer bænke i ventesal og skranke i foyer. Vognmand leverer al yderligere møblering. Agentaftale med DSB om billetsalg på Aabenraa Busstation (Bilag 17) I henhold til indholdet i udkast til agentaftale skal denne aftale indgås mellem DSB og driftsoperatøren, og i denne forbindelse stilles følgende spørgsmål Ændring af ekspeditionstider - 3 Vil SYDTRAFIK acceptere ændring af billetsalgets åbningstid i henhold til muligheden herfor efter forhandling mellem DSB og driftsoperatøren i henhold til aftalens 3? Nej, de gældende minimumskrav til åbningstid fremgår af bilag 15.

8 Agentbetaling / omsætning - 18 Driftsoperatørens betaling for salg af billetter er, jf. 18 baseret på provisionsbetaling, som af driftsoperatøren anvendes til hel eller delvis dækning af salgsomkostninger i henhold til agentaftalen (løn m.v.). I denne forbindelse ønskes oplyst 1. Årlig omsætning i henhold til agentaftalen for Omsætning i perioden i henhold til agentaftalen DSB har oplyst, at provisionen i perioden udgjorde kr pr. måned, svarende til en omsætning på ca kr. pr. måned i gennemsnit for perioden. Det har ikke været muligt at fremskaffe flere periode oplysninger. Opsigelse efter aftalens 20 Væsentlige ændringer i omsætningen vedrørende billetsalget for DSB i kontraktperioden kan indebære et lavere provisionsprovenu, som kan indebære, at driftsoperatøren i samme periode opnår et væsentligt lavere dækningsbidrag end ved aftalens indgåelse. Til imødegåelse af tab ved eventuel væsentlig fald i omsætningen vil SYDTRAFIK da 1. Acceptere at driftsoperatøren opsiger agentaftalen i henhold til 20? Nej 2. Yde kompensationsdækning for manglende provisionsindtægt fra faldende omsætning? Nej Rejsekortet Af udbudsmaterialet fremgår, at billetsalget på Aabenraa Busstation forventes afviklet i forbindelse med etablering af rejsekortet. Hvilket varsel gives ved ændring? Det er kun agentaftalen med DSB, der forventes opsagt i forbindelse med indførsel af Rejsekortet. Salget for Sydtrafik vil sandsynligvis ændre karakter, men fortsætte. Det afhænger af, i hvilket omfang Rejsekortet implementeres i Sydtrafiks område. De enkelte pakker samt kontraktforhold i øvrigt Kontraktens afsnit 3 kørselsomfang, 4 sammenholdt med udbudsmaterialets side 13, pkt. 8 Køreplanændringer I kontraktens 4, stk. 1 oplyses kørselsomfanget opgjort efter indholdet i udbudsmaterialet inkl. ændringer der er kendt inden afgivelse af tilbud. Overordnet danner det kendte kørselsomfang, jf. indholdet i 4, stk. 1 grundlag for operatørens prissætning af afgivet tilbud. I 4, stk. 2 er nærmere fastsag regler fore særlige reguleringer, hvis der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i kørselsomfanget. Disse regler sikrer kontraktgiver mulighed for gennemførsel af større ændringer, og reglerne i stk. 2 skal ligeledes sikre operatøren mod større økonomiske tab i forbindelse med gennemførsel af større ændringer, som indebærer væsentlig reduktion i kørselsomfanget.

9 Af udbudsmaterialet fremgår, at SYDTRAFIK eventuelt ønsker forbedring og optimering af bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg uden nærmere oplysning om planerne herfor, men SYDTRAFIK undtager allerede i udbudsmaterialet eventuelle ændringer i denne forbindelse fra regulering i henhold til kontraktudkastets 4. Forbedring og optimering bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg Under enkeltpakkerne 121 og 123 anføres Vognmanden skal konstruktivt deltage i forbedring og optimering af bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg. Eventuelle ændringer som følge deraf resulterer ikke i godtgørelse efter kontraktens 4. De nuværende overvejelser i SYDTRAFIK vedrørende kørslen i det nævnte område bedes nærmere beskrevet med baggrund i følgende spørgsmål Forventes kørselsændringer at medføre reduktion i antallet af driftsbusser i de pågældende pakker? og i givet fald reduktion af antal busser fordelt på hhv. pakke 121 og 123? Med hvilket timetal vil der ske ændringer i kørselsomfanget i nævnte område udvidelse eller indskrænkning? Svar på ovenstående 2 bullets: Da projektet er i idéfasen kendes niveauet for ændringer endnu ikke. Skal det anførte forstås således, at SYDTRAFIK ikke under nogen omstændigheder er indstillet på at yde driftsoperatøren kompensation for tab foranlediget af ændringer i kørselsomfanget i de nævnte områder idet bemærkes, at operatørens betaling i henhold til kontraktens 19, stk.4 også indeholder omkostninger til dækning af faste omkostninger vedrørende driftens totale administration (driftsledelse m.v.) Ja. Af kontraktudkastets 4, stk. 4 er videre anført Indskrænkninger i kørselsomfang eller nedlæggelse af ruter, der grunder i skolenedlæggelser, medfører uanset stk. 2 ingen godtgørelse. Som et resultat af kommunalreformen, som gennemførtes pr. 1. januar 2007 vurderer flere kommuner, at der i kontraktperioden for nærværende udbud vil blive om tale om væsentlige ændringer i hele skoleområdet herunder nedlæggelse af mindre skoler, hvorfor vi stiller følgende spørgsmål 1. Forventer SYDTRAFIK på nuværende tidspunkt væsentlige ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden? Ja 2. Hvis ja - kan det oplyses i hvilke områder SYDTRAFIK forventer større reguleringer? Sydtrafik forventer ændringer i skolestrukturen i hele Sydtrafiks område inden for de kommede 8 år.

10 3. Finder SYDTRAFIK det rimeligt at friholde kontrakten for reguleringsmulighed i henhold til 4, stk. 2 i forbindelse med regulering i kørselsomfang i kontraktperioden, som ikke er kendt på udbudstidspunktet, jf. indledningen til spørgsmålet? 4. Hvis ja ønskes svaret begrundet? 5. Hvis nej ønskes svaret begrundet? Spørgsmål 3, 4 og 5 har ikke relevans i forbindelse med præcisering af udbudsmaterialet. Spørgsmål i tilknytning modregningsbestemmelserne i Sydtrafiks 1. udbud. Med henvisning til udbudsmaterialet og kontraktudkastets 2, stk.1, 5, stk.1, 19, stk.7 og 8 samt 32, stk. 2 og 3 skal vi herved anmode om besvarelse af følgende spørgsmål til indholdet/ forståelse af udbudsmaterialet. 1. Hvilke tiltag forventer Sydtrafik at vognmanden skal iværksætte såfremt udefra kommende begivenheder såsom arbejdskonflikt, blokade eller lignende forhindrer den planmæssige kørsels gennemførelse? Sydtrafik forventer, at vognmanden aktivt forsøger at sikre kørslens gennemførsel. 2. Hvad forstår Sydtrafik jf. foranstående spørgsmål ved begrebet eller lignende? Tilsvarende typer af f. eks. fagretlige konflikter. 3. Er Sydtrafik enig i, at man fra Sydtrafiks side sætter sig ud over arbejdsmarkedets grundlov på det private arbejdsmarkedet - hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark og dermed intervenerer i overenskomstdannelsen? 4. Hvis svaret er nej bedes dette begrundet. Spørgsmål 3 og 4 er ikke relevant. 5. Vil Sydtrafik bringe bodsbestemmelserne i anvendelse i forbindelse med blokade uanset hvilke faggrupper der iværksætter blokaden? 6. Vil en evt. blokade forårsaget at et sammenbrud af overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i foråret 2008 udløse bodsbetaling? 7. Vil en sympatiaktion i form af en arbejdsnedlæggelse på en virksomhed udløst af et sammenbrud i overenskomstforhandlinger elle faglige konflikter på det offentlige arbejdsmarked udløse bodsbetaling? 8. Vil en sympatiaktion i form af en arbejdsnedlæggelse på en virksomhed udløst af et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne eller faglige konflikter på det private arbejdsmarked udløse bodsbetaling? Til spørgsmål 5, 6, 7, og 8 er svaret nej, hvis det betragtes som force majeure. I den forbindelse betragtes overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale ikke som force majeure, og kan derfor udløse bod. A-kontraktens 5, stk. 1, er i næste offentliggjorte udgave ændret til:

11 5. Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale betragtes ikke som force majeure. 9. Hvis jeg som arbejdsgiver via min organisation indklager chaufførerne for en overenskomststridig strejke for arbejdsretten, og chaufførerne trods krav om genoptagelse af arbejdet fortsætter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, hvad er så min retsstilling i relation til Sydtrafiks bodsbestemmelser i nærværende udbud? Der skal som udgangspunkt betales bod. Sydtrafiks bestyrelse har mulighed for at suspendere bodsbetalingen, jf. 32, stk Hvis jeg som arbejdsgiver via min organisation indklager chaufførerne for en overenskomststridig strejke for arbejdsretten og arbejdsretten idømmer chaufførerne en bod i hvilken forbindelse chaufførerne nedlægger arbejdet hvad er så min retsstilling i relation til Sydtrafiks bodsbestemmelser? Der skal som udgangspunkt betales bod. Sydtrafiks bestyrelse har mulighed for at suspendere bodsbetalingen, jf. 32, stk. 9. Spørgsmål til foreløbig Bilag 7 vedrørende kvalitet Er det korrekt at der ikke på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger beløb vedrørende bod? Ajourført bilag 7 offentliggøres senest d I Bilag 7 er der i forbindelse med beskrivelse af kvalitetssystemet lagt vægt på overholdelse af korrespondancer til andre ruter / forbindelser. I nuværende køreplaner, der udgives af SYDTRAFIK er der kun i begrænset omfang medtaget oplysninger om tilstødende forbindelser, hvorfor der stilles følgende spørgsmål 1. Kan oplysninger om forbindelser/korrespondancer, som disse fremgår af SYDBUS køreplaner, anses for fuldt dækkende for de forhold, der er omfattet af reglerne for idømmelse af bod? Ja. 2. Hvis svaret til spørgsmål 1 er nej - hvem fastlægger/er ansvarlig for fastlæggelse og oplysning om relevante forbindelser/korrespondancer? 3. Efter kvalitetssystemet kan idømmes bod for manglende eller defekt bagrudestreamer. Erfaringen har vist at der hyppigt forekommer defekte bagrudestreamer, som flagrer på grund af manglende vedhæftning. SYDTRAFIK er tidligere gjort opmærksom på problemet og har i denne forbindelse anvist en løsning, som indebærer, at driftsbusserne skal udtages af drift 1 2 døgn for tørring og temperering inden opsætning af streamer. Det vil kun i begrænset omfang

12 være muligt at udtage busser af drift, hvorfor der forespørges om hvorledes vi skal forholde i forbindelse med konstateret løsrivning af streamer? 4. Ved manglende eller defekt billet/klippemaskine kan idømmes bod i henhold til udbudsmaterialet. For busser som er indsat i det tidligere SYDBUS område viser erfaringen stigende problemer med defekt billetteringsudstyr, ligesom der har været store problemer med fremskaffelse af reserveudstyr. I forbindelse med punktet skal vi udbede os nærmere forholdsordre vedrørende fortolkning af reglen for så vidt angår drift i det tidligere SYDBUS område, hvor der anvendes billetudstyr som tidligere har været anvendt i SYDBUS område? For spørgsmål 3 og 4 er svaret, at vognmanden skal melde eventuelle problemer til Sydtrafik med bagrudestreamere og billetteringsudstyr, hvorefter der udarbejdes en løsning i fællesskab. Udbudsmaterialets side 17, pkt. 19. ALTERNATIVE TILBUD Vil tilbud alternative tilbud som omfatter tilsætning af fabriksnye busser, som ikke på alle punkter svarer til indholdet i Bilag 3 Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr kunne godkendes, hvis tilbudet indeholder detaljeret oplysning om på hvilke områder bussen afviger? Senest d offentliggøres en ajourført udgave af bilag 3. Af 15, stk. 1, fremgår at forskrifterne kan fraviges, hvor det er hensigtsmæssigt af økonomiske eller betjeningsmæssige grunde. Afvigelser fra forskrifterne skal aftales konkret med Sydtrafik, og det er Sydtrafik, der afgør, om afvigelser kan accepteres. Dette indebærer, at der kan afgives alternative tilbud indeholdende afvigelser fra busforskrifterne.

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015 K E N D E L S E Tide Bus Danmark A/S (advokat Malene Raunholt, Odense) mod FynBus (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Udbudsbetingelser C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia November 2007 C1 Udbud af citybuskørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Udbudets omfang... 4 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel 1. UDBUDDETS OMFANG... 5 1.1 AFREGNINGSVOGNPLANER... 5 1.2 DRIFTSVOGNPLANER... 5 1.3 UDLIGNINGSOPHOLD...

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere