Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud"

Transkript

1 Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud Spm.: På side 20, afsnit 25 i udbudsmaterialet fremgår det, at bilag E garantierklæring, skal anvendes ved tilbudsgivningen. Er det korrekt? Svar: Nej. Garantierklæringen skal først foreligge ved eventuel kontraktsindgåelse. Spm.: Det fremgår af såvel tilbudsblanketten samt bilag D, at der skal oplyses en tilbudt gennemsnitlig busalder. Er det den gennemsnitlige busalder i hele tilbudsperioden, eller er det den gennemsnitlige busalder ved kontraktstart? Svar: Det er den gennemsnitlige maksimale busalder på et vilkårligt tidspunkt i kontraktperioden. Det vil sige at, hvis der eksempelvis tilbydes en gennemsnitlig maksimal busalder på 4 år, så må gennemsnits-alderen i kontraktperioden ikke på noget tidspunkt overstige 4 år. Spm.: Er de busudskiftningsplaner, som XX tidligere har fremsendt sammen med vores tilbud tilstrækkelige i Sydbus 1. udbud. Svar: Ja. Planen skal vise alderen på de enkelte busser løbende over kontraktperioden i skemaform. Spm.: Hvis der bydes på med en kombinationspakke, skal der så vedlægges et busudskiftningsskema for hele kombinationspakken, eller er de busudskiftningsskemaer som vedlægges enkelttilbuddene tilstrækkelige? Svar: Hvis kombinationen er baseret på busudskiftningsskemaerne for enkeltpakkerne er skema for kombinationen ikke nødvendig. Bemærk, at gennemsnitlig maksimal busalder også skal oplyses ved et kombinationstilbud. Spm.: I bilag D side 27 spørges om der anvendes særlig svovlfattig diesel med mindre end 10 ppm. Efter mine oplysninger, findes der ikke på det danske marked svovlfattig diesel, med mindre end 10 ppm. Er Sydtrafik bekendt med, at der kan købes svovlfattig diesel, med mindre end 10 ppm? Svar: Pkt. 4.4 i bilag D udgår. Spm.: På side 2 i A-kontrakten fremgår det, at der sædvanligvis senest tre måneder inden ikrafttræden, fremsendes endelig køreplan til vognmanden. Hvad menes der med sædvanligvis? Svar: Der menes, at Sydtrafik tilstræber, at køreplanændringer varsles med minimum 3 måneder. Imidlertid kan der opstå akut behov for ændringer, der gør at varslet undtagelsesvis bliver kortere. Ligeledes kan der opstå situationer, hvor detaljerne i køreplanerne ikke kan fastlægges fuldt ud inden for fristen. I begge tilfælde aftales ændringerne nærmere med vognmanden. Spm.: Af udbudsmaterialet fremgår det, at pakke 103 har pakkecentrum på Esbjerg Station.

2 Det fremgår af vognløbene i udbudsmaterialet, at busserne starter og slutter i Varde. Burde det ikke være Varde som var pakkecentrum? Svar: Pakkecentrum for pakke 103 ændres til Varde St. Pakkecentrum for pakke 103 er efterfølgende ændret til Esbjerg Lufthavn. Spm.: På tilbudsblanketten til dubleringsaftalen (og i øvrigt også på tilbudsblanketten til A- kontrakter) er der et felt, hvor man skal anføre hvor mange busser tilbudsgiver højst, kan påtage sig at køre. Skal der kun påføres A-kontraktbusser på tilbudsblanketten til A-kontraktkørsel? Skal der kun påføres dubleringsbusser på tilbudsblanketten til dubleringskørsel? Svar: Ja, der skal kun anføres A-kontraktbusser på tilbudsblankettet til A-kontrakter og kun dubleringsbusser på tilbudsblanketten til dubleringskørsel. Spm.: Der er ikke overensstemmelse mellem bilag 16 og oplysningerne i pakke 111 og pakke 112. I bilag 16 oplyses at der er viceværtfunktion i pakke 112. Det fremgår ikke af forsiden til pakke 112. Til gengæld fremgår det af pakke 111 at der her er en viceværtfunktion. Svar: Det er en fejl i bilag 16 - pakkeforsiderne er det korrekte.viceværtsfunktionen er således tilknyttet pakke og ikke pakke 112. Spm.: Ifølge A-kontraktens 5 stk. 9 forudsættes det, at "i de tilfælde, hvor der er mere end 5 minutter mellem ankomst og afgangstid skal bussen være tilstede og åben for publikum mindst 5 minutter før planmæssig afgangstid". Det fremgår imidlertid af pakke 102, vognløb 2, dagtype 7, at tomkørsel til startsted Esbjerg rtb. kl foregår i tidsrummet kl Skal det tolkes således at "5-minutters reglen" f.eks. ikke gælder ved første morgentur eller måske i weekenderne? Svar: 5-minutters reglen gælder også selv om der måtte være tomkørsel forinden, fordi tomkørsel beregnes som en teoretisk tid ved en hastighed på 60 km/time. Tomkørsel indgår ikke i vagtplanerne. Men i forbindelse med tomkørslen i pakke 102 er der tale om en fejl, der vil være fjernet i næste ajourføring af udbudsmaterialet. Spm.: Har Sydtrafik forventning om, at byderne i deres tilbud tager højde for de ændrede regler for afgifter på dieselolie gældende fra 2008? Svar: Nej. Tilbud skal afgives i prisniveau pr. 1. september 2007 og med udgangspunkt i gældende lovgivning pr. 1. september Der skal ikke tages højde for ændrede dieselafgifter, da det forventes, at disse ændringer indarbejdes i reguleringsindeks. Spm.: Såfremt en byder vinder driften af Aabenraa Busstation, følger da rådigheden over det nærliggende garageanlæg med i kontraktperioden?

3 Svar: Nej. Spm.: På side 19 i udbudsbetingelserne er i skemaform beskrevet en beregningmodel for det "økonomisk mest fordelagtige tilbud". Vil Sydtrafik venligst give et eksempel på hvorledes en sådan beregning kunne se ud? Svar: Ja. Vi har herunder lavet et eksempel med udgangspunkt i udbudsmaterialets afsnit 22. Beregningseksempel af "fiktiv" pris Pærekøbing Rutetrafik A/S tilbyder følgende 2 alternative tilbud på pakke 999: Tilbud 1 Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr. Tillæg/fradrag Busandel, der overholder Euro 4 norm 75% -1% kr. Gennemsnitlig busalder 4 år -4% kr. Afstand til nedbrudsreserve 25 km +4% kr. Afstand til driftsledelse 5 km -4% kr. Beskrivelse af org. og ressourcer middel 0% 0 kr. Fiktive tillæg og fradrag i alt Fiktiv pris for tilbud kr kr. Tilbud 2 Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr. Tillæg/fradrag Busandel, der overholder Euro 4 norm 40% +1% kr. Gennemsnitlig busalder 10 år +2% kr. Afstand til nedbrudsreserve 25 km +4% kr. Afstand til driftsledelse 15 km 0% 0 kr. Beskrivelse af org. og ressourcer middel 0% 0 kr. Fiktive tillæg og fradrag i alt Fiktiv pris for tilbud kr kr. Økonomisk mest fordelagtige tilbud for Sydtrafik er tilbud 1, da dette tilbud har den laveste fiktive pris på trods af, at tilbud 1 har den højeste tilbudspris. Spm.: I udbudsbetingelsernes pkt. 1 omtales en forsøgsordning med kørsel efter en nettokontrakt. Hvorledes forestiller Sydtrafik at en sådan nettokontrakt skal udformes og har Sydtrafik tænkt at kørslen på de - i forsøget - udvalgte pakker skal financieres udelukkende med billetindtægterne? Svar: Der er ingen aktuelle planer om nettokontrakter. Men hvis det bliver aktuelt forventer Sydtrafik, at vognmanden indgår i en konstruktiv dialog derom.

4 Spm.: Hvornår skal den i udbudsbetingelserne omtalte anfordringsgaranti på kr pr. driftsbus stilles? Svar: I forbindelse med kontraktstart. Spm.: Er Sydtrafik opmærksom på at fristen fra beslutningen om valg af vognmand træffes (den ) til driftsstart (den ) er så kort at det kan være et problem at få leveret fabriksnye busser og er Sydtrafik indstillet på at vognmanden i en overgangsperiode anvender andre end de i tilbudet angivne busser? Svar: Se A-kontraktens 32, stk. 5. Spm.: Kan Sydtrafik oplyse lønningerne på de to funktionærer som overdrages ifm. driften af Aabenraa Rutebilstation? Svar: Lønningerne til funktionærerne på Aabenraa Busstation kendes ikke. Spm.: Kan Sydtrafik mere konkret beskrive det forventede omfang af dubleringskørslen, evt. ved historiske data? Svar: Nej. Spm.: Kan brugte bybusser med AC og siddepladser fra 2001 hvor perronen/barnevognspladsen befinder sig i venstre side og måler 1804 mm (kan ved fjernelse af 2 sæder forøges til >2000 mm) bruges på pakke 125? Svar: Ja. Forskrifterne i bilag 3 er ændret sådan, at dørsystemet for bybusser som minimum skal være Spm.: Kan EURO 2 busser monteret med Eminox godkendes som værende EURO 4? Svar: Ja, såfremt det kan dokumenteres, at kravene i Euro 4 opfyldes med en Euro 2 motor kombineret med Eminox. Spm.: En ny 13,7 m Volvo eller Scania bus leveres i dag med siddepladser. Er det et krav at der skal være 65 siddepladser (65 %) i 13,7 m bussen i pakke 123? Svar: Nej, 65% kravet omfatter ikke en 13,7 m bus. Spm.: Bod for kvalitetsbrister. Bliver den foreløbige liste offentliggjort inden fristens udløb? Hvor stor er boden? Svar: Vi offentliggør en ajourføring af vort udbudsmateriale senest d

5 Blandt andet bilag 7 er tilrettet og med satser for forskellige kvalitetsbrister. Spm.: Aabenraa: Hvis driften af rutebilstationen vindes. Kan kontoret og værkstedfaciliter i forbindelse med rutebilstationen benyttes til driften af busparken. Busvaskeanlæget ved rutebilstationen. Kan den benyttes af andre vognmænd? Hvis ja, hvem betaler så for udgifterne. Svar: Der opføres en ny rutebilstation i Aabenraa med kontorfaciliteter for driftsledelse (se evt. bilag 15 B, der blev offentliggjort d ). Nuværende garage, værksted, vaskeanlæg m.v. forventes nedrevet og kan således ikke anvendes. Spm.: Agentaftale. Provision for salg af billetter for DSB er 9%. Hvilken omsætning skal der regnes med? Hvad blev der omsat for i 2006? Omsætning første halvdel af 2007? Svar.: Vi har ikke registreret en forventet omsætning. DSB oplyser, at i perioden er der udbetalt kr pr. måned i provision i gennemsnit, hvilket svarer til en månedlig omsætning på ca kr. Det hat ikke været muligt at få yderligere periodeoplysninger. Spm.: 32 stk. 3. Hvordan skal flg.. passus forstås: Herudover foretages modregning efter følgende princip: Eks. 1: Overenskomststridig strejke blandt chaufførerne medfører bortfald af betaling på kr ( 19 Stk ). Vil straffen blive kr ? En samlet omkostning på kr ? Svar: For udgået kørsel modregnes kr plus bod på 100% (kr ). I alt modregnes således kr Eks. 2: Der er strejke blandt oliechaufførerne. Busserne kan ikke udføre kørsel pågrund af mangel på brændstof. Vil modregning og straf være den samme som i eks. 1? ( 19 stk. 8). Svar: Strejken blandt oliechaufførerne betragtes som force majeure. Der vil derfor ikke blive udløst bod, men alene modregning på kr for ikke udført kørsel. A-kontraktens 5 præciseret således: 5. Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale betragtes ikke som force majeure.

6 Drift af Aabenraa Busstation Beliggenhedsplan Bilag 15 B er fremsendt som rettelse til udbudsmaterialet. I bilag 15 B er vist busstationens indretning og placering af busbaner m.v. Der ønskes fremsendt yderligere beliggenhedsplaner, som viser busstationens placering i bybillede, ligesom planen ønskes at indeholde nærmere oplysninger om til- og frakørselsforhold. Busstationen placeres mellem H. P. Hanssens Gade og Gasværksvej bag museet. Til og frakørsel sker fra Gasværksvej. Benyttelsen på Aabenraa Busstation (sporbenyttelse m.v.) Hvem fastlægger sporbenyttelsen på Aabenraa Busstation og efter hvilke kriterier? Sydtrafik fastlægger sporbenyttelsen efter de enkelte ruters køreplan. Aktuelt benytter bybusser samt enkelte regional/lokalruter ikke området på Aabenraa Busstation, men ekspederes fra området omkring Madevej fortsætter denne løsning eller flyttes ekspeditionen af alle busser til busstationen? Bybusserne forventes at benytte Madevej frem til januar 2009, hvorefter de forventes flyttet til den nye busstation. Vedligeholdelse / renholdelse ansvarsforsikring af udendørs arealer Af udbudsmaterialets Bilag 15 er de udendørs arealer benævnt I VI, og det fremgår ligeledes at område V- VI (depotpladsen og gangstierne) er kommunale arealer. Denne forbindelse bedes oplysning om følgende Indgår nævnte arealer i busstationens samlede areal på m2? Nej Omfatter vedligeholdelse arealerne i pkt. V VI? og i givet fald arealets størrelse samt belægningstype? Nej Omfatter renholdelse arealerne i pkt. V VI? og i givet fald arealets størrelse samt belægningstype? Ja, Arealets størrelse kendes ikke i m2 men størrelsesordenen fremgår af tegningen i bilag 15 B. Belægning for depotplads kendes ikke. Gangsti forsynes med grå flisebelægning. Hvem har ansvarsdækningen (ansvarsforsikring) for de udendørs arealer, som er omfattet af driftsaftalen vedrørende Aabenraa Busstation Aabenraa Kommune, udlejer?, SYDTRAFIK? driftsoperatør? Vognmand har ansvarsdækning. Forsikring ud over ejendomsforsikring (løsøre) Ad Bilag 15 fremgår, at driftsoperatørens pligt vedrørende forsikringsforhold omfatter løsøreforsikring. I denne forbindelse bedes oplyst om forsikring af glas og kummer m.v. er indeholdt i ejendomsforsikringen? eller lejers (SYDTRAFIK s) forsikring? eller ansvaret tillægges driftsoperatør? Vognmand har ansvarsdækning.

7 Sikring af busstationen Er der på Aabenraa busstation etableret tyverialarmer? Nej, og i givet fald i hvilket omfang? Er der etableret overfaldsalarmer i ekspeditionsområdet? Nej Er der i noget område etableret videoovervågning? Nej, og i givet fald hvor? Udendørs belysning Er den udendørs belysning - elforsyning og udskiftning af lyskilder m.v. omfattet af driftsaftalen? og givet fald i hvilket omfang? Ja, løbende vedligeholdelse. Telefon til trafikoplysning inkl. serviceabonnement Hvad er de årlige omkostninger til abonnementer og serviceaftaler m.v.? Udgifterne kendes ikke. Vognmanden skal selv indhente tilbud. Indvendig vedligeholdelse af stationsbygningen - maling Er den indvendige bygning nymalet ved kontraktstart? Ja, da bygningen er nyopført. Skal den indvendige bygning afleveres nymalet ved eventuelt kontraktudløb? Nej, den skal løbende vedligeholdes. Indvendig vedligeholdelse af stationsbygningen gulvbelægning Der vil være et stort slid på gulvbelægningen overalt på busstationen, hvorfor der må påregnes en løbende nedslidning af denne. Hvem har det økonomiske ansvar for udskiftning/renovering af gulvbelægninger? Udlejer. Møblering af Aabenraa Busstation Er ventesal (22,3 m2), foyer (7,0 m2) og kontor/ekspeditionslokale (22,8 m2) på Aabenraa Busstation møbleret som det fremgår af tegninger i Bilag 15 B? Hvis ikke bedes oplyst hvilke møbler SYDTRAFIK har monteret i nævnte lokaler? Udlejer leverer bænke i ventesal og skranke i foyer. Vognmand leverer al yderligere møblering. Agentaftale med DSB om billetsalg på Aabenraa Busstation (Bilag 17) I henhold til indholdet i udkast til agentaftale skal denne aftale indgås mellem DSB og driftsoperatøren, og i denne forbindelse stilles følgende spørgsmål Ændring af ekspeditionstider - 3 Vil SYDTRAFIK acceptere ændring af billetsalgets åbningstid i henhold til muligheden herfor efter forhandling mellem DSB og driftsoperatøren i henhold til aftalens 3? Nej, de gældende minimumskrav til åbningstid fremgår af bilag 15.

8 Agentbetaling / omsætning - 18 Driftsoperatørens betaling for salg af billetter er, jf. 18 baseret på provisionsbetaling, som af driftsoperatøren anvendes til hel eller delvis dækning af salgsomkostninger i henhold til agentaftalen (løn m.v.). I denne forbindelse ønskes oplyst 1. Årlig omsætning i henhold til agentaftalen for Omsætning i perioden i henhold til agentaftalen DSB har oplyst, at provisionen i perioden udgjorde kr pr. måned, svarende til en omsætning på ca kr. pr. måned i gennemsnit for perioden. Det har ikke været muligt at fremskaffe flere periode oplysninger. Opsigelse efter aftalens 20 Væsentlige ændringer i omsætningen vedrørende billetsalget for DSB i kontraktperioden kan indebære et lavere provisionsprovenu, som kan indebære, at driftsoperatøren i samme periode opnår et væsentligt lavere dækningsbidrag end ved aftalens indgåelse. Til imødegåelse af tab ved eventuel væsentlig fald i omsætningen vil SYDTRAFIK da 1. Acceptere at driftsoperatøren opsiger agentaftalen i henhold til 20? Nej 2. Yde kompensationsdækning for manglende provisionsindtægt fra faldende omsætning? Nej Rejsekortet Af udbudsmaterialet fremgår, at billetsalget på Aabenraa Busstation forventes afviklet i forbindelse med etablering af rejsekortet. Hvilket varsel gives ved ændring? Det er kun agentaftalen med DSB, der forventes opsagt i forbindelse med indførsel af Rejsekortet. Salget for Sydtrafik vil sandsynligvis ændre karakter, men fortsætte. Det afhænger af, i hvilket omfang Rejsekortet implementeres i Sydtrafiks område. De enkelte pakker samt kontraktforhold i øvrigt Kontraktens afsnit 3 kørselsomfang, 4 sammenholdt med udbudsmaterialets side 13, pkt. 8 Køreplanændringer I kontraktens 4, stk. 1 oplyses kørselsomfanget opgjort efter indholdet i udbudsmaterialet inkl. ændringer der er kendt inden afgivelse af tilbud. Overordnet danner det kendte kørselsomfang, jf. indholdet i 4, stk. 1 grundlag for operatørens prissætning af afgivet tilbud. I 4, stk. 2 er nærmere fastsag regler fore særlige reguleringer, hvis der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i kørselsomfanget. Disse regler sikrer kontraktgiver mulighed for gennemførsel af større ændringer, og reglerne i stk. 2 skal ligeledes sikre operatøren mod større økonomiske tab i forbindelse med gennemførsel af større ændringer, som indebærer væsentlig reduktion i kørselsomfanget.

9 Af udbudsmaterialet fremgår, at SYDTRAFIK eventuelt ønsker forbedring og optimering af bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg uden nærmere oplysning om planerne herfor, men SYDTRAFIK undtager allerede i udbudsmaterialet eventuelle ændringer i denne forbindelse fra regulering i henhold til kontraktudkastets 4. Forbedring og optimering bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg Under enkeltpakkerne 121 og 123 anføres Vognmanden skal konstruktivt deltage i forbedring og optimering af bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg. Eventuelle ændringer som følge deraf resulterer ikke i godtgørelse efter kontraktens 4. De nuværende overvejelser i SYDTRAFIK vedrørende kørslen i det nævnte område bedes nærmere beskrevet med baggrund i følgende spørgsmål Forventes kørselsændringer at medføre reduktion i antallet af driftsbusser i de pågældende pakker? og i givet fald reduktion af antal busser fordelt på hhv. pakke 121 og 123? Med hvilket timetal vil der ske ændringer i kørselsomfanget i nævnte område udvidelse eller indskrænkning? Svar på ovenstående 2 bullets: Da projektet er i idéfasen kendes niveauet for ændringer endnu ikke. Skal det anførte forstås således, at SYDTRAFIK ikke under nogen omstændigheder er indstillet på at yde driftsoperatøren kompensation for tab foranlediget af ændringer i kørselsomfanget i de nævnte områder idet bemærkes, at operatørens betaling i henhold til kontraktens 19, stk.4 også indeholder omkostninger til dækning af faste omkostninger vedrørende driftens totale administration (driftsledelse m.v.) Ja. Af kontraktudkastets 4, stk. 4 er videre anført Indskrænkninger i kørselsomfang eller nedlæggelse af ruter, der grunder i skolenedlæggelser, medfører uanset stk. 2 ingen godtgørelse. Som et resultat af kommunalreformen, som gennemførtes pr. 1. januar 2007 vurderer flere kommuner, at der i kontraktperioden for nærværende udbud vil blive om tale om væsentlige ændringer i hele skoleområdet herunder nedlæggelse af mindre skoler, hvorfor vi stiller følgende spørgsmål 1. Forventer SYDTRAFIK på nuværende tidspunkt væsentlige ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden? Ja 2. Hvis ja - kan det oplyses i hvilke områder SYDTRAFIK forventer større reguleringer? Sydtrafik forventer ændringer i skolestrukturen i hele Sydtrafiks område inden for de kommede 8 år.

10 3. Finder SYDTRAFIK det rimeligt at friholde kontrakten for reguleringsmulighed i henhold til 4, stk. 2 i forbindelse med regulering i kørselsomfang i kontraktperioden, som ikke er kendt på udbudstidspunktet, jf. indledningen til spørgsmålet? 4. Hvis ja ønskes svaret begrundet? 5. Hvis nej ønskes svaret begrundet? Spørgsmål 3, 4 og 5 har ikke relevans i forbindelse med præcisering af udbudsmaterialet. Spørgsmål i tilknytning modregningsbestemmelserne i Sydtrafiks 1. udbud. Med henvisning til udbudsmaterialet og kontraktudkastets 2, stk.1, 5, stk.1, 19, stk.7 og 8 samt 32, stk. 2 og 3 skal vi herved anmode om besvarelse af følgende spørgsmål til indholdet/ forståelse af udbudsmaterialet. 1. Hvilke tiltag forventer Sydtrafik at vognmanden skal iværksætte såfremt udefra kommende begivenheder såsom arbejdskonflikt, blokade eller lignende forhindrer den planmæssige kørsels gennemførelse? Sydtrafik forventer, at vognmanden aktivt forsøger at sikre kørslens gennemførsel. 2. Hvad forstår Sydtrafik jf. foranstående spørgsmål ved begrebet eller lignende? Tilsvarende typer af f. eks. fagretlige konflikter. 3. Er Sydtrafik enig i, at man fra Sydtrafiks side sætter sig ud over arbejdsmarkedets grundlov på det private arbejdsmarkedet - hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark og dermed intervenerer i overenskomstdannelsen? 4. Hvis svaret er nej bedes dette begrundet. Spørgsmål 3 og 4 er ikke relevant. 5. Vil Sydtrafik bringe bodsbestemmelserne i anvendelse i forbindelse med blokade uanset hvilke faggrupper der iværksætter blokaden? 6. Vil en evt. blokade forårsaget at et sammenbrud af overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i foråret 2008 udløse bodsbetaling? 7. Vil en sympatiaktion i form af en arbejdsnedlæggelse på en virksomhed udløst af et sammenbrud i overenskomstforhandlinger elle faglige konflikter på det offentlige arbejdsmarked udløse bodsbetaling? 8. Vil en sympatiaktion i form af en arbejdsnedlæggelse på en virksomhed udløst af et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne eller faglige konflikter på det private arbejdsmarked udløse bodsbetaling? Til spørgsmål 5, 6, 7, og 8 er svaret nej, hvis det betragtes som force majeure. I den forbindelse betragtes overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale ikke som force majeure, og kan derfor udløse bod. A-kontraktens 5, stk. 1, er i næste offentliggjorte udgave ændret til:

11 5. Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale betragtes ikke som force majeure. 9. Hvis jeg som arbejdsgiver via min organisation indklager chaufførerne for en overenskomststridig strejke for arbejdsretten, og chaufførerne trods krav om genoptagelse af arbejdet fortsætter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, hvad er så min retsstilling i relation til Sydtrafiks bodsbestemmelser i nærværende udbud? Der skal som udgangspunkt betales bod. Sydtrafiks bestyrelse har mulighed for at suspendere bodsbetalingen, jf. 32, stk Hvis jeg som arbejdsgiver via min organisation indklager chaufførerne for en overenskomststridig strejke for arbejdsretten og arbejdsretten idømmer chaufførerne en bod i hvilken forbindelse chaufførerne nedlægger arbejdet hvad er så min retsstilling i relation til Sydtrafiks bodsbestemmelser? Der skal som udgangspunkt betales bod. Sydtrafiks bestyrelse har mulighed for at suspendere bodsbetalingen, jf. 32, stk. 9. Spørgsmål til foreløbig Bilag 7 vedrørende kvalitet Er det korrekt at der ikke på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger beløb vedrørende bod? Ajourført bilag 7 offentliggøres senest d I Bilag 7 er der i forbindelse med beskrivelse af kvalitetssystemet lagt vægt på overholdelse af korrespondancer til andre ruter / forbindelser. I nuværende køreplaner, der udgives af SYDTRAFIK er der kun i begrænset omfang medtaget oplysninger om tilstødende forbindelser, hvorfor der stilles følgende spørgsmål 1. Kan oplysninger om forbindelser/korrespondancer, som disse fremgår af SYDBUS køreplaner, anses for fuldt dækkende for de forhold, der er omfattet af reglerne for idømmelse af bod? Ja. 2. Hvis svaret til spørgsmål 1 er nej - hvem fastlægger/er ansvarlig for fastlæggelse og oplysning om relevante forbindelser/korrespondancer? 3. Efter kvalitetssystemet kan idømmes bod for manglende eller defekt bagrudestreamer. Erfaringen har vist at der hyppigt forekommer defekte bagrudestreamer, som flagrer på grund af manglende vedhæftning. SYDTRAFIK er tidligere gjort opmærksom på problemet og har i denne forbindelse anvist en løsning, som indebærer, at driftsbusserne skal udtages af drift 1 2 døgn for tørring og temperering inden opsætning af streamer. Det vil kun i begrænset omfang

12 være muligt at udtage busser af drift, hvorfor der forespørges om hvorledes vi skal forholde i forbindelse med konstateret løsrivning af streamer? 4. Ved manglende eller defekt billet/klippemaskine kan idømmes bod i henhold til udbudsmaterialet. For busser som er indsat i det tidligere SYDBUS område viser erfaringen stigende problemer med defekt billetteringsudstyr, ligesom der har været store problemer med fremskaffelse af reserveudstyr. I forbindelse med punktet skal vi udbede os nærmere forholdsordre vedrørende fortolkning af reglen for så vidt angår drift i det tidligere SYDBUS område, hvor der anvendes billetudstyr som tidligere har været anvendt i SYDBUS område? For spørgsmål 3 og 4 er svaret, at vognmanden skal melde eventuelle problemer til Sydtrafik med bagrudestreamere og billetteringsudstyr, hvorefter der udarbejdes en løsning i fællesskab. Udbudsmaterialets side 17, pkt. 19. ALTERNATIVE TILBUD Vil tilbud alternative tilbud som omfatter tilsætning af fabriksnye busser, som ikke på alle punkter svarer til indholdet i Bilag 3 Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr kunne godkendes, hvis tilbudet indeholder detaljeret oplysning om på hvilke områder bussen afviger? Senest d offentliggøres en ajourført udgave af bilag 3. Af 15, stk. 1, fremgår at forskrifterne kan fraviges, hvor det er hensigtsmæssigt af økonomiske eller betjeningsmæssige grunde. Afvigelser fra forskrifterne skal aftales konkret med Sydtrafik, og det er Sydtrafik, der afgør, om afvigelser kan accepteres. Dette indebærer, at der kan afgives alternative tilbud indeholdende afvigelser fra busforskrifterne.

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE KONTRAKT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 Bilag 2 Vurdering af tilbud 2.1 Delkriterier... 2 2.1.1 Pris... 2 2.1.2 Kvalitet af drift... 2 2.1.3. Kvalitet af busmateriel... 5 HUR 17. udbud af

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 3 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere