Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser"

Transkript

1 1/40 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr 2012/S Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13, Postboks København DANMARK Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Internetadresse for køberprofilen: Elektronisk adgang til oplysninger: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene DANMARK I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja A/S Øresundsbron Vester Søgade København V DANMARK Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 2800 Kgs Lyngby DANMARK Gentofte Kommune 1/40

2 2/40 Bernstoffsvej Charlottenlund DANMARK KMG-Kliplev Motorway Group A/S Grøngrøft Slot, Grøngrøftevej Aabenraa DANMARK Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Samlet driftudbud drift og vedligehold af statsvejnettet i Danmark. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark. NUTS-kode DK0 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Drift - og vedligehold af statsvejnettet fordelt på 337 entrepriser (også kaldet delaftaler) inden for følgende hovedområder: Belægninger (BEL). Beredskab (BER). Løbende vejdrift (LVD). Mekaniske og elektriske installationer (ME). Vintertjeneste (VIN). Hovedområderne er opdelt i følgende fagområder: Belægninger: Kørebaneafmærkning og asfaltreparationer. Beredskab: akutberedskab og efterladte køretøjer. Løbende vejdrift: vejdrift og vedligehold af autoværn. Mekaniske og elektriske installationer: Bygværkstekniske installationer og systemer, trafikledelsessystemer, ydre signaludstyr, nødtelefoner, vejbelysning, fartvisere, pumper, klapbroer. Vintertjeneste: vintertjeneste på kørebaner, vintertjeneste på stier, vintertjeneste håndarbejde, vintertjeneste på rastepladser, vintertjeneste specialmaskiner. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Delaftaler 2/40

3 3/40 II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem ,00 og ,00 DKK Oplysninger om optioner Optioner: ja Beskrivelse af disse optioner: Kontraktperioden kan forlænges med 2 år på de efter kontrakten gældende vilkår. Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Påbegyndelse Færdiggørelse Oplysninger om delaftaler Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Løbende vejdrift (LVD) - Vejdrift 1) Kort beskrivelse Vejdriftsentrepriserne omfatter følgende arbejdsopgaver: Tilsyn med vejen samt renhold af arealer og bygninger, afvanding af veje, skiltning på veje, ukrudtsbekæmpelse, beplantning og græsslåning langs veje mv. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , , , , , , , , , , ) Mængde eller omfang Den anslåede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Den anslåede årlige værdi for entrepriserne ligger mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 5 vejdriftsentrepriser fordelt geografisk med 2 i Norddanmark, 1 i syddanmark og 2 i Østdanmark. Der sker virksomhedsoverdragelse af medarbejdere og tjenestebiler. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Vejdriftentrepriserne omfatter de i SAB-teknik anførte arbejdsopgaver. Vejdrift udbydes i følgende entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark DRI-ND-1. DRI-ND-2. Område Syddanmark DRI-SD-3. Område Østdanmark DRI-OD-4. DRI-OD-5. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som vist i BUT afsnit 2.2, med de justeringer, der er angi-vet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste. 3/40

4 4/40 Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: DRI-ND-1 4. DRI-ND-2 3. DRI-SD-3 5. DRI-OD-4 4. DRI-OD-5 4. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. DKK, ekskl. moms. DRI-ND DRI-ND-2 7,5. DRI-SD-3 12,5. DRI-OD DRI-OD Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de 3 seneste år. Entreprise Beløb i mio. DKK, ekskl. moms. DRI-ND DRI-ND-2 7,5. DRI-SD-3 12,5. DRI-OD DRI-OD For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af trafikanlæg og grønne områder og omfatte følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): Renhold af arealer og bygninger, Afvanding af veje, Skiltning på veje, Beplantning, Græsslåning langs veje. 4/40

5 5/40 Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle entrepriseopgaver, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte opgaver. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og opfylder den europæiske standarder DS/EN ISO 9001 eller tilsvarende. Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for medarbejdere til: entrepriseledelse, fagligt ansvar for følgende aktivitetsområder, renhold af arealer og bygninger, afvanding af veje, skiltning på veje, beplantning, græsslåning langs veje. Samme person kan godt dække flere eller alle aktivitetsområder, ligesom det heller ikke er udelukket, at entrepriseledelsen samtidig har fagligt ansvar for et, flere eller alle aktivitetsområder. Omvendt kan det også være 6 forskellige personer: Én entrepriseleder og 5 fagansvarlige. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser(kontraktsummer). DRI-ND DRI-ND DRI-SD DRI-OD DRI-OD Supplerende lederuddannelse ved deltagelse i kurser af samlet mindst 6 dages varighed. Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor, Mindst 3 års erfaring med arbejde på inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fag-ansvarlig. Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Løbende vejdrift (LVD) - Autoværn 1) Kort beskrivelse 5/40

6 6/40 Vedligehold af Autoværn på veje og sideanlæg/rastepladser, omfattende opretning, reparation, levering og udskiftning. Entreprisen omfatter Broarutoværn samt vejautoværn af stål, beton og træ. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , ) Mængde eller omfang Den anslåede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Den anslåede årlige værdi for entrepriserne ligger mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 5 entrepriser geografisk fordelt med 2 i norddanmark, 1 i syddanmark og 2 i østdanmark. Vedligehold af autoværn er iht. CPV-nummer en anlægsopgave. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Autoværnsentrepriserne omfatter de i SAB-teknik anførte arbejdsopgaver. Vedligehold af autoværn udbydes i følgende entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark AUTO-ND-1. AUTO-ND-2. Område Syddanmark AUTO-SD-3. Område Østdanmark AUTO-OD-4. AUTO-OD-5. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som vist i BUT afsnit 2.2, med de justeringer, der er angi-vet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. AUTO-ND-1 1. AUTO-ND-2 0,5. AUTO-SD-3 1. AUTO-OD-4 1. AUTO-OD-5 1. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. DKK, ekskl. moms. AUTO-ND-1 2. AUTO-ND-2 1. AUTO-SD-3 2. AUTO-OD-4 2. AUTO-OD-5 3. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. 6/40

7 7/40 Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Entreprise Beløb i mio. DKK, ekskl. moms. AUTO-ND-1 2. AUTO-ND-2 1. AUTO-SD-3 2. AUTO-OD-4 2. AUTO-OD-5 3. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor opsætning og vedligehold af autoværn. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og opfylder den europæiske standarder DS/EN ISO 9001 eller tilsvarende. Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for medarbejdere til: entrepriseledelse, fagligt ansvar for vedligehold af autoværn. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser. Entreprise Beløb i mio. DKK, ekskl. moms. AUTO-ND-1 2. AUTO-ND-2 1. AUTO-SD-3 2. AUTO-OD-4 2. AUTO-OD-5 3. Supplerende lederuddannelse ved deltagelse i kurser af samlet mindst 6 dages varighed. Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor, Mindst 3 års erfaring med arbejde på inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fag-ansvarlig. Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. 7/40

8 8/40 Ved opstartworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Belægninger (BEL) - Kørebaneafmærkning 1) Kort beskrivelse Arbejdet omfatter levering og udførelse af kørebaneafmærkning med lang holdbarhed. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , ) Mængde eller omfang Den anslåede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Den anslåede årlige værdi for entrepriserne ligger mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 5 entrepriser indenfor kørebaneafmærkning. De er geografisk fordelt på 2 i norddanmark, 1 i syddanmark og 2 i østdanmark. Vedligehold af kørebaneafmærkning er iht. CPV-nummer en anlægsopgave. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Belægningsentrepriserne omfatter de i SAB-teknik anførte arbejdsopgaver. Vejdrift Opgaven. Område Norddanmark. KA-ND-1. KA-ND-2. Område Syddanmark. KA-SD-3. Område Østdanmark. KA-OD-4. KA-OD-5. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som vist i BUT afsnit 2.2, med de justeringer, der er angi-vet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: KA-ND-1 1. KA-ND-2 1. KA-SD-3 1½. KA-OD-4 1. KA-OD-5 1½. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. 8/40

9 9/40 Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: KA-ND-1 1. KA-ND-2 1. KA-SD-3 2. KA-OD-4 1. KA-OD-5 2. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver til en årlig værdi på mindst følgende beløb i mindst et af de 3 seneste år. KA-ND-1 1. KA-ND-2 1. KA-SD-3 2. KA-OD-4 1. KA-OG-5 2. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af trafikanlæg og omfatte følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): kørebaneafmærkning. Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle entrepriseopgaver, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte opgaver. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og opfylder den europæiske standard DS/EN ISO Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for medarbejdere til: entrepriseledelse, fagligt ansvar for følgende aktivitetsområder: kørebaneafmærkning. 9/40

10 10/40 Samme person kan godt dække flere eller alle aktivitetsområder, ligesom det heller ikke er udelukket, at entrepriseledelsen samtidig har fagligt ansvar for et, flere eller alle aktivitetsområder. Omvendt kan det også være 6 forskellige personer: Én entrepriseleder og 5 fagansvarlige. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser (kontraktsummer). Entreprise Mindstebeløb i mio. DKK (samlet kontraktsum). KA-ND-1 2. KA-BD-2 2. KA-SD-3 4. KA-OD-4 2. KA-OD-5 4. Supplerende lederuddannelse ved deltagelse i kurser af samlet mindst 6 dages varighed. Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor, Mindst 3 års erfaring med arbejde på inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fagansvarlig. Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Belægninger (BEL) - Asfaltreparationer 1) Kort beskrivelse Arbejderne omfatter reparation af asfaltbelægninger. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , ) Mængde eller omfang Den anslåede værdi incl optioner er mellem og DKK. Den anslåede årlige værdi for entrepriserne ligger mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 5 entrepriser indenfor asfaltreparationer. de er geografisk fordelt på følgende måde: 2 i norddanmark, 1 i syddanmark og 2 i Østdanmark. Asfaltreparationer er iht. CPV-nummer en anlægsopgave. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Belægningsentrepriserne omfatter de i SAB-teknik anførte arbejdsopgaver. Opgavenudbydes i følgende entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark. AR-ND-1. AR-ND-2. Område Syddanmark. 10/40

11 11/40 AR-SD-3. Område Østdanmark. AR-OD-4. AR-OD-5. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som vist i BUT afsnit 2.2, med de justeringer, der er angi-vet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: AR-ND-1 2. AR-ND-2 2. AR-SD-3 4. AR-OD-4 2. AR-OD-5 3. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: AR-ND-1 2. AR-ND-2 2. AR-SD-3 4. AR-OD-4 2. AR-OD-5 3. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver til en årlig værdi på mindst følgende beløb i mindst et af de 3 seneste år. AR-ND-1 2. AR-ND-2 2. AR-SD-3 4. AR-OD-4 2. AR-OD-5 3. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). 11/40

12 12/40 Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af trafikanlæg og omfatte følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): asfaltreparationer. Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle entrepriseopgaver, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte opgaver. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og opfylder den europæiske standard DS/EN ISO Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for medarbejdere til: entrepriseledelse, fagligt ansvar for følgende aktivitetsområder: asfaltreparationer. Samme person kan godt dække flere eller alle aktivitetsområder, ligesom det heller ikke er udelukket, at entrepriseledelsen samtidig har fagligt ansvar for et, flere eller alle aktivitetsområder. Omvendt kan det også være 6 forskellige personer: Én entrepriseleder og 5 fagansvarlige. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 5 års erfaring med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med efterfølgende angivne entreprisestørrelser (kontraktsummer). Entreprise Mindstebeløb i mio. kr. (samlet kontraktsum). AR-ND-1 4. AR-ND-2 4. AR-SD-3 8. AR-OD-4 4. AR-OD-5 6. Supplerende lederuddannelse ved deltagelse i kurser af samlet mindst 6 dages varighed. Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor, Mindst 3 års erfaring med arbejde på inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fagansvarlig. Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Mekaniske og elektriske installationer (ME) - D&V af Bygværkstekniske installationer og systemer 1) Kort beskrivelse Arbejdet omfatter drift og vedligehold af de mekniske og elektriske installationer og systemer i og omkring større motorvejstunneller. 12/40

13 13/40 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , ) Mængde eller omfang Den anslåede samlede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Værdien pr. år for de enkelte entrepriser er mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 3 entrepriser indenfor D&V af Bygværkstekniske installationer og systemer. Disse er fordelt geografisk på 1 i Norddanmark og 2 i Østdanmark. Der vil være virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i entrepriserne. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark ME-BY-ND. Område Syddanmark ME-BY-OD-H. Område Østdanmark ME-BY-OD-SJ. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som angivet under BUT-ME, pkt. 1.1, med de justeringer, der er angivet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste, jf. SAB-ME-Teknik. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: ME-BY-ND 1,5. ME-BY-OD-H 1,5. ME-BY-OD-SJ 1,5. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. DKK ekskl. moms. ME-BY-ND 1,5. ME-BY-OD-H 1,0. ME-BY-OD-SJ 1,5. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Vejdirektoratet Samlet driftsudbud Mekaniske og elektriske installationer Side 26 af 42. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT). Entreprise Beløb i mio. DKK ekskl. moms. ME-BY-ND 1,5. 13/40

14 14/40 Delaftale nr.: 6 ME-BY-OD-H 1,0. ME-BY-OD-SJ 1,5. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af infrastrukturanlæg og omfatte alle følgende arbejdsopgaver. (kaldet relevante entrepriseopgaver): Arbejde med elektriske, elektroniske, maskinelle og mekaniske komponenter, og arbejde med udendørs systemer indeholdende: fejlsøgning på industrinetværk med mere end 50 kommunikerede enheder på alle medier. (lysleder, kobber og trådløs). konfigurering af nedværksinterface på komponenter, der kan tilsluttes netværk, håndtering af hardwarekomponenter i elektronisk udstyr, håndtering af PLC anlæg med mindst 15 understationer. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og opfylder den europæiske standard DS/EN ISO 9001 eller tilsvarende. Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for følgende medarbejderkategorier (nøglemedarbejdere): Entrepriseleder, Ledende servicemontør, Driftsleder, højspænding. En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. Mindstekrav til kvalifikationer for medarbejdere af de anførte kategorier fremgår af SAB-ME-Teknik, afsnit Vejdirektoratet Samlet driftsudbud Mekaniske og elektriske installationer Side 27 af 42. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT). Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartsworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag. 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder 14/40

15 15/40 Betegnelse: Mekaniske og elektriske installationer (ME) - D&V af trafikledelsessystemer 1) Kort beskrivelse Entreprisen omfatter vedligehold af små og store trafikledelsessystemer på statsvejnettet. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , ) Mængde eller omfang Den anslåede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Den anslåede værdi pr. år pr. entreprise er mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 2 entrepriser indenfor D&V af Trafikledelsessystemer. De er geografisk fordelt på følgende måde: 1 i Syddanmark og 1 i Østdanmark. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark ME-TL-SD. Område Østdanmark ME-TL-OD. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som angivet under BUT-ME, pkt. 1.1, med de justeringer, der er angivet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste, jf. SAB-ME-Teknik. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: ME-TL-SD 0,5. ME-TL-OD 2,0. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. ekskl. moms. ME-TL-SD 0,25. ME-TL-OD 1,5. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Entreprise Beløb i mio. DKK ekskl. moms. ME-TL-SD 0,5. ME-TL-OD 1,5. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem). Vejdirektoratet Samlet driftsudbud /40

16 16/40 Mekaniske og elektriske installationer Side 29 af 42. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT). navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor følgende fagområder: 1.Arbejde på fx statsveje i drift 2.Arbejde med elektriske, elektroniske og maskinelle komponenter, og arbejde med udendørs systemer indeholdende: fejlsøgning på industrinetværk med mere end 50 kommunikerede enheder på alle medier (lysleder, kobber og trådløs), konfigurering af nedværksinterface på komponenter, der kan tilsluttes netværk, håndtering af hardwarekomponenter i elektronisk udstyr, håndtering af PLC anlæg med mindst 15 understationer. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem og miljøstyringssystem, som bygger på og opfylder de europæiske standarder DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for følgende medarbejderkategorier (nøglepersoner): Entrepriseleder, Ledende servicemontør, Servicemontør (2 CV ere). En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. Mindstekrav til kvalifikationer for medarbejdere af de anførte kategorier fremgår af SAB-ME-Teknik, afsnit Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartsworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag. 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Mekaniske og elektriske installationer (ME) - D&V af ydre signaludstyr 1) Kort beskrivelse Opgaven omfatter vedligehold af spoler, master og lanterner mv. i trafiksignalanlæg. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , ) Mængde eller omfang Den anslåede samlede værdi incl optioner er mellem og DKK. 16/40

17 17/40 Den anslåede værdi pr. år pr. entreprise er mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 3 entrepriser indenfor D&V af ydre signaludstyr. De er geografisk fordelt på følgende måde: 1 Norddanmark, 1 Syddanmark og 1 Østdanmark. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark ME-YS-ND. Område Syddanmark ME-YS-OD. Område Østdanmark ME-YS-OD. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som angivet under BUT-ME, pkt. 1.1, med de justerin-ger, der er angivet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste, jf. SAB-ME-Teknik. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: ME-YS-ND 1,5. ME-YS-SD 0,75. ME-YS-OD 1,0. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver ved-lægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. DKK ekskl. moms. ME-YS-ND 1,3. ME-YS-SD 0,75. ME-YS-OD 0,9. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de 3 seneste år. Entreprise. Beløb i mio. DKK ekskl. moms. ME-YS-ND 1,3. ME-YS-SD 0,75. ME-YS-OD 0,9. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, 17/40

18 18/40 tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af infrastrukturanlæg og omfatte alle følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): Arbejde med systemteknisk drift af el-installationer, Arbejde med signalanlæg, herunder arbejde med fejlsøgning og med systemer med kabler i jord, driftsovervågning, forbyggende og afhjælpende vedligehold samt døgnvagtordninger. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og op-fylder den europæiske standard DS/EN ISO 9001 eller tilsvarende. Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for følgende medarbejderkategorier (nøglepersoner): Entrepriseleder, Ledende servicemontør, Servicemontører (2 CV ere). En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. Mindstekrav til kvalifikationer for medarbejdere af de anførte kategorier fremgår af SAB-ME-Teknik, afsnit Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartsworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Mekaniske og elektriske installationer (ME) - Nødtelefoner 1) Kort beskrivelse Opgaven omfatter vedligehold af nødtelefonsystemet lands statsvejene. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , ) Mængde eller omfang Den anslåede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Den anslåede værdi pr. år for entreprisen er mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 1 entreprise indenfor nødtelefoner. Denne dækker geografisk hele Danmark. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entreprise (delaftale): ME-NT-DK. 18/40

19 19/40 Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort mindst DKK. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver ved-lægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort mindst DKK, ekskl. moms. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst 0,5 mio. kr. ekskl. moms i mindst et af de tre seneste år. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af infrastrukturanlæg og omfatte alle følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): Arbejde med telefoni og elektroniske anlæg og komponenter, som tilsvarer de eksisterende nødtelefoner på statsvejnettet, herunder arbejde med fejlsøgning, driftsovervågning, forbyggende - og afhjælpende vedligehold samt vagtordninger. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og op-fylder den europæiske standard DS/EN ISO 9001 eller tilsvarende. Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for følgende medarbejderkategorier (nøglepersoner): Entrepriseleder, Ledende servicemontør. En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. Mindstekrav til kvalifikationer for medarbejdere af de anførte kategorier fremgår af SAB-ME-Teknik, afsnit Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartsworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag 6 fremlægges dokumentation 19/40

20 20/40 for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 9 Betegnelse: Mekaniske og elektriske installationer (ME) - vejbelysning 1) Kort beskrivelse Opgaven omfatter vedligehold af vejbelysningsanlæg langs statsvejnettet. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , ) Mængde eller omfang Den anslåede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Den anslåede værdi pr. år pr. entreprise er mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 3 entrepriser indenfor D&V af vejbelysning. Geografisk fordeles de på følgende måde: 1 Norddanmark, 1 Syddanmark og 1 Østdanmark. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark ME-VB-ND. Område Syddanmark ME-VB-SD. Område Østdanmark ME-VB-OD. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som angivet under BUT-ME, pkt. 1.1, med de justerin-ger, der er angivet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste, jf. SAB-ME-Teknik. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: ME-VB-ND 1,5. ME-VB-SD 1,0. ME-VB-OD 2,0. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver ved-lægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de 3 seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. DKK, ekskl. moms. ME-VB-ND 1,0. ME-VB-SD 1,0. ME-VB-OD 1,5. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. 20/40

21 21/40 Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Entreprise Beløb i mio. DKK ekskl. moms. ME-VB-ND 1,0. ME-VB-SD 1,0. ME-VB-OD 1,5. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år, tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af infrastrukturanlæg og omfatte alle følgende arbejdsopgaver (kaldet relevante entrepriseopgaver): Arbejde med belysningsanlæg, herunder arbejde med fejlsøgning og med systemer med kabler i jord, driftsovervågning, forbyggende - og afhjælpende vedligehold samt vagtordninger. Kvalitetsstyring. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et indarbejdet kvalitetssikringssystem, som bygger på og op-fylder den europæiske standard DS/EN ISO 9001 eller tilsvarende. Som dokumentation vedlægges certifikat eller Kvalitetssikringsmanual. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige medarbejdere, og udfylde bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet. CV erne skal vise medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer belyst ved relevante erfaringer inden for de aktivitetsområder, kontrakten vedrører. Der vedlægges CV for følgende medarbejderkategorier (nøglepersoner): Ledende servicemontør, Servicemontør. En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. Mindstekrav til kvalifikationer for medarbejdere af de anførte kategorier fremgår af SAB-ME-Teknik, afsnit Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartsworkshoppen efter kontraktindgåelse, skal der jf. SAB-SOS Bilag 6 fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder. Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Mekaniske og elektriske installationer (ME) - fartvisere 1) Kort beskrivelse Opgaven omfatter drift og vedligehold af enkeltstående fartmålere på statsvejnettet. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , /40

22 22/40 3) Mængde eller omfang Den anslåede samlede værdi incl. optioner er mellem og DKK. Den anslåede værdi pr. år pr. entreprise er mellem og DKK. 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Der er 3 entrepriser indenfor fartvisere. Geografisk er de fordelt på følgende måde: 1 Syddanmark, 1 Norddanmark og 1 Østdanmark. Oplysninger om delopgavens omfang og krav til tilbudsgivers formåen. Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Entrepriser (delaftaler): Område Norddanmark ME-FV-ND. Område Syddanmark ME-FV-SD. Område Østdanmark ME-FV-OD. Entrepriserne vil i hovedtræk følge grænserne som angivet under BUT-ME, pkt. 1.1, med de justerin-ger, der er angivet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste, jf. SAB-ME-Teknik. Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen. Egenkapital. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: ME-FV-ND 0,2. ME-FV-SD 0,2. ME-FV-OD 0,2. Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver ved-lægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning. Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms. ME-FV-ND 0,5. ME-FV-SD 0,5. ME-FV-OD 0,5. Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen. Referencer. Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget Skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år. Entreprise Beløb i mio. kr., ekskl. moms. ME-FV-ND 0,5. ME-FV-SD 0,5. ME-FV-OD 0,5. For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem), navn på ordregiver/kunde, arbejdets indhold i forhold til den krævede reference, 22/40

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til tilbudsgivers

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 bestemmelser om udbud og tilbud samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 PJA BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-2 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56406-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse Forhold markeret med gult som, der er anført kommentarer til er forhold, som skal præciseres i den konkrete udbudsbekendtgørelse Projekt: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering

Læs mere

Danmark-Aalborg: Saltspredere 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aalborg: Saltspredere 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112181-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Saltspredere 2015/S 064-112181 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12141-2012:text:da:html -Egtved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 8-012141 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Thomas Helsteds Vej 11, Postbox 529 By: Skanderborg Postnummer: DK-8660

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Thomas Helsteds Vej 11, Postbox 529 By: Skanderborg Postnummer: DK-8660 1/ 15 ENOTICES_cnh 16/10/2011- ID:2011-143533 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352) 29

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 193-349994. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 193-349994. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349994-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 193-349994 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

By: Kokkedal Postnummer: 2980. Mailadresse: moh@fredensborg.dk Fax: Internetadresse(r): (hvis relevant)

By: Kokkedal Postnummer: 2980. Mailadresse: moh@fredensborg.dk Fax: Internetadresse(r): (hvis relevant) 1/ 17 ENOTICES_Fredensborg 23/11/2011- ID:2011-162732 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax

Læs mere

Samlet Driftsudbud 2012. ½ måned før udbud

Samlet Driftsudbud 2012. ½ måned før udbud Samlet Driftsudbud 2012 ½ måned før udbud Baggrunden McKinsey-rapporten Effektivisering via bedre driftsrutiner Effektivisering via bedre indkøb Beregning af efterslæb Budgettet 2000 1800 1600 1400 1200

Læs mere

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 186-336779. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 186-336779. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336779-2015:text:da:html Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 186-336779 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76341-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Græsted: Produkter fra forstplanteskoler 2012/S 121-200695. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Græsted: Produkter fra forstplanteskoler 2012/S 121-200695. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200695-2012:text:da:html DK-Græsted: Produkter fra forstplanteskoler 2012/S 121-200695 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer.

Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Tømning af beholdere til glas/flasker samt aviser/ugeblade/reklamer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41367719.aspx Ekstern udbuds ID 336674-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Drift - og vedligehold af statsvejnettet - Vejcenter Hovedstaden

Drift - og vedligehold af statsvejnettet - Vejcenter Hovedstaden DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 STATSVEJNETTET Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje Statsvejnettet udgør (januar 2009) 3.790 km* Det svarer til ca. 5 %

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184730-2012:text:da:html DK-Aarhus: Fjernvarmerørledninger 2012/S 111-184730 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Axel Heides Gade 1 By: København S Postnummer: DK-2300

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Axel Heides Gade 1 By: København S Postnummer: DK-2300 1/ 15 ENOTICES_troelsm 17/10/2011- ID:2011-144081 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225543-2015:text:da:html Danmark-Hinnerup: Revisionsvirksomhed 2015/S 123-225543 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184535-2012:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Officielt navn: Vejdirektoratet Adresse: Niels Juels gade 13 By: København K Postnummer: 1022

Officielt navn: Vejdirektoratet Adresse: Niels Juels gade 13 By: København K Postnummer: 1022 1/ 14 ENOTICES_julie29 24/06/2010- ID:2010-080382 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Hedehusene: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24858-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2016/S

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15391-2012:text:da:html DK-Ringsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 10-015391 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til tilbudsgivers

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:416290-2015:text:da:html Danmark-Hinnerup: Strømper 2015/S 229-416290 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Vejle: Sportsrekvisitter og -udstyr 2011/S 155-258017 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Vejle: Sportsrekvisitter og -udstyr 2011/S 155-258017 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:258017-2011:text:da:html DK-Vejle: Sportsrekvisitter og -udstyr 2011/S 155-258017 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoborka NO_DOC_EXT: 2017-033620 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: kash@vd.dk

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 NVF møde d. 14.10.2011 Samlet driftsudbud 2012 Samtidigt udbud af hovedparten af drifts- og vedligeholdsopgaverne på det danske statsvejnet Offentligt udbud 1-1,5 mia. kr. pr. år

Læs mere

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj.

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32679116.aspx Ekstern udbuds ID 107763-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL)

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) Bestemmelser om udbud og tilbud samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL-GEN)

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune.

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37685920.aspx Ekstern udbuds ID 199725-2013

Læs mere