6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning."

Transkript

1 Fig. 1. Silkeborg set fra nord Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst lidt af holmen, hvor den middelalderlige borg med kapel stod. I forgrunden dæmningen til Alderslyst, hvis kirke opførtes View of Silkeborg from the north KIRKERNE I SILKEBORG BORGEN OG BYEN. Silkeborg har udviklet sig som by efter 1844, da grundlæggeren Michael Drewsen anlagde en moderne papirfabrik til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen. Stedets historie er dog betydelig ældre, idet den går tilbage til en borg,»silckeborigh«, der blev opført i foråret 1385 på et næs, som danner østre bred af åens udløb i (Silkeborg) Langsø (jf. fig. 1, 2A). I 1400-tallet erhvervedes borgen af Århus-bisperne, der gjorde den til et vigtigt støttepunkt. 1 Med reformationen 1536 overgik Silkeborg til kongen og blev sæde for hans lensmand i den vildsomme egn. Efter statsomvæltningen måtte Frederik III 1664 overlade Silkeborg som privat gods til en af sine kreditorer, vinskænk Christian Fischer i Glückstadt. Hans familie sad der til 1720, da kongen generhvervede gården og udlagde den som ryttergods (til underhold for militæret) blev Silkeborg solgt til ritmester Nicolai Hoff, der opgav beboelsen på det afsides næs og i stedet flyttede til en plads ca. 600 m sydligere, hvor godsets ladegård og vandmølle allerede var beliggende. Her, på åens vestre bred lige ud for dens opstemning, opførte Hoff umiddelbart efter en ny hovedbygning, samtidig med at han lod ladegården forny i sten (jf. fig. 2B). Dette gods, Silkeborg Hovedgård, erhvervedes 1823 atter af kronen. En vågnende interesse for stedets muligheder som produktions- og handelssted førte til, at det 1844 blev overdraget de foretagsomme brødre Christian og Michael Drewsen at drive fabrik ved den gamle mølleopstemning. Tilsvarende udstedte kongen 1845 og 1846 de første resolutioner for bebyggelsen og indretningen af et handelssted. Og snart voksede det med amerikansk fart, 2 især i vestlig retning, hvor et plateau oven for hovedgården kom til at udgøre bymidten. Byen fik købstadsrettigheder 1900, og nu udvidede bebyggelsen sig i så at sige alle retninger. TIDLIGE KAPELLER. Helt frem til midten af 1800-tallet må Silkeborg have hørt til de steder i landet, hvor man næppe nok kunne høre nogen kirkes klokke. Stedet ligger, hvor fire gamle sogne støder sammen, Linå (Gjern Hrd.), Them (Vrads Hrd.) samt Funder og Balle sogne (Hids Hrd.). Borgen på næsset og hvad der i øvrigt fandtes øst for Gudenåen, har naturligt hørt til Linå Sogn, mens åens vestbred lige så naturligt har sluttet sig til Them Sogn. Man ser da også en vis vaklen i herskabernes brug af de to sognekirker (jf. ndf.), velsagtens fordi bor- Danmarks Kirker, Århus 425

2 6274 KIRKERNE I SILKEBORG gen lå øst for åen, mens ladegården m.m. lå på den vestre bred. Brugen af Linå Kirke synes dog at have været overvejende, og i det mindste i 1800-tallet lå det fast, at også åens vestre bred søgte Linå Kirke sydover til en bue dannet af Ørnsø, Almindsø og Vejlsø. Der er grund til at tro, at det middelalderlige Silkeborg har rummet et kapel (s. 6337), specielt når det gælder den periode, hvor borgen var residens for Århusbisperne (ca ). For tilstedeværelsen af et sådant katolsk kapel taler dels bispernes langvarige ophold på borgen, dels det forhold, at der efter reformationen fandtes en god del øjensynligt katolsk messeudstyr m.m. på borgen. Derimod findes der ingen vidnesbyrd om et sådant kapel i slottets protestantiske tid. Som nævnt søgte herskaberne og folkene på Silkeborg i det væsentlige kirke i Linå. Således indrettede Fischer-slægten sidst i 1600-tallet sit gravkapel ved denne kirke (s. 3296ff.). 3 Men Them brugtes også, og som nævnt kunne forholdet veksle lidt. F.eks. vides lensmanden Christen Holck ( ) at have ladet indrette sig et stolestade (herskabsstol) i Them Kirke. Han sagdes også nogle gange at være gået til alters dér, ligesom han lod sit offer frembære på kirkens alter. 4 Tilsvarende havde Silkeborgs sidste private besiddere, af slægten Hoff, deres gravkapel ved Them Kirke (s. 4119). Med Silkeborgs etablering som handelsplads 1846 ønskede man også at give stedet en ny status i kirkelig henseende. Kongen indstillede, at gudstjenester på søn- og helligdage snarest skulle afholdes på pladsen. Og 1846 blev det besluttet, at sådanne gudstjenester skulle henlægges til en»sal i den sydostlige Ende af Slottet«, dvs. i hovedbygningen fra o Her blev der 1850 indrettet et kapel (s. 6339), 5 som i første omgang betjentes af præsten i Linå blev Silkeborg gjort til et eget sogn med Linå som anneks. Og 1856 fik man fra København en ny fælles præst, den kendte komediedigter Jens Christian Hostrup, der 1858 kunne tage bolig i en nyopført præstegård i Silkeborg. Samme år blev Silkeborg et selvstændigt sogn, og kapellet blev udvidet. Dets uanselighed betød, at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. SILKEBORG KIRKE. Den ny sognepræst blev en ivrig fortaler for kirkesagen, der i øvrigt varetoges af en komité med Michael Drewsen og andre af byens bedste mænd i spidsen. Efter nogen diskussion blev der enighed om kirkens placering: En plads på kanten af plateauet lige vest for hovedgården, hvor den nye kirke samtidig ville slutte sig til byens torv på det bagvedliggende areal (jf. fig. 2C). Stedet blev erhvervet 1873, men ellers kneb det betragteligt med at finansiere planerne. Bl.a. derfor måtte der udarbejdes flere hold nye tegninger til kirken, idet det var nødvendigt at finde frem til det billigst mulige projekt. Den kirke, der rejstes , blev tegnet af arkitekt Henrik S. Sibbern, København, og var beregnet på 800 siddende og stående tilhørere. Næppe var grundstenen lagt 29. juni 1876, før Illustreret Tidende kunne bringe en artikel med billede af kirken i færdig skikkelse»opført af røde, smukke, pressede Mursten«(fig. 3). 6 Silkeborg Kirke er, som Sibberns nært beslægtede kirke i Bandholm fra (Maribo Amt), et fint eksempel på arkitektens brug af historiske, romanske teglstensformer. NYERE KIRKER. I 1900-tallet meldte behovet sig for yderligere kirker i byen som følge af det stigende folketal, og samtidig kom nye kirkesamfund til. Tilstedeværelsen af bøhmiske arbejdere på pa pirfabrikken medførte, at den katolske kirke 1898 erhvervede den vestre hjørnegrund mellem Vestergade og Hostrupsgade, hvor et kapel blev drevet af Den kristne kærligheds søstre (jf. fig. 2D). Det blev 1912 erstattet af en egentlig katolsk kirke, Vor Frue Kirke, hvis bygning og indretning i vidt omfang skyldes den initiativrige pastor Johs. Frederiksen, mens arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, udarbejdede tegningerne. Metodisterne kunne 1907 tage en foreløbig kirke i brug i Søndergade; en ottekantet bygning af træ, der tidligere havde været sømandskirke i Odense. Den erstattedes 1923 af en kirke med markant tårn på hjørnet af Nygade og Tværgade

3 Indledning 6275 A. Kapel på Silkeborg Slot B. Kapel på Silkeborg Hovedgaard C. Silkeborg Kirke D. Katolsk Vor Frue Kirke E. Metodistkirke F. Lyngby Kirkesal G. Alderslyst Kirke H. Mariehøj Kirke I. Østre Kirkegård J. Vestre Kirkegård G A C I D E B J F H Fig. 2. Kort over det centrale Silkeborg og byens kirker. 1: Efter kort i Trap Danmarks 5. udgave Map of Silkeborg and its churches. 425*

4 6276 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 3.»Den nye Kirke i Silkeborg, opført af Architekt H. Sibbern«. Efter stik i Illustreret Tidende The new church at Silkeborg as presented in Illustreret Tidende (fig. 2E), opført efter tegning af arkitekt Vilhelm Olsen, Holbæk. Ved metodistmenighedens opløsning 1997, blev kirkebygningen afhændet, og den tjener nu kontorformål havde Silkeborg fået en grundtvigsk valgmenighed. Og delvis som udtryk for den kirkelige spaltning i folkekirken opførte man 1920 ved Lyngbygade syd for jernbanen (jf. fig. 2F) den såkaldte Lyngby Kirkesal. Den er tegnet af arkitekt Hans Christian Rasmussen som en rektangulær kapelbygning i sengotisk teglstensstil. Bag byggeriet stod et konsortium med tilknytning til Indre Mission, der skulle virke for opførelsen af en egentlig ny kirke i denne sydlige del af Silkeborg. Dette havde dog foreløbig ret lange udsigter. I 1925 blev ønsket om en egen kirke i den hastigt voksende bydel Alderslyst nord for Silkeborg Langsø rejst på et møde i forsamlingshuset. Året efter anlagdes kirkegården på et areal vest for Kejlstrupvej, hvor Alderslyst Kirke derpå kunne opføres 1929 med Edv. Jensen, Silkeborg, som arkitekt. Området, der fra gammel tid kirkeligt havde hørt under Balle Sogn, blev 1937 et selvstændigt sogn.

5 Indledning 6277 Efter en indvendig ombygning af Silkeborg Kirke , begyndte man 1944 indsamlingen til fordel for en ny kirke i byens sydkvarter og overvejelser om dens placering. Valget faldt på Mariehøj oven for Lyngsø (jf. fig. 2H). Her blev det påbegyndte byggeri afbrudt af arkitekten Harald Lønborg-Jensens død Hans opgave blev overtaget af arkitekt Viggo Hardie-Fischer, der udarbejdede sit eget projekt og kunne færdiggøre kirken 1958 som en utraditionel centralbygning. Ved færdiggørelsen af byggeriet blev Lyngby Kirkesal afhændet til Adventisterne (1957), ligesom Mariehøj Sogn blev udskilt fra Silkeborg. 7 Arkitektonisk bærer Silkeborgs kirker præg af 1800-tallets historisme, hvis lån af ældre stilarter gjorde sig gældende også i 1900-tallet. Denne stil har interessant nok gjort byens kirker ganske forskelligartede. Henrik S. Sibberns Silkeborg Kirke fra 1877 er nok præget af senromanske former fra 1200-tallet, men i en fri og selvstændig fortolkning. I den katolske Vor Frue Kirke fra 1912 og i Lyngby Kirkesal fra 1920 knytter stilen an til danske middelalderkirker fra o. 1500, mens Edv. Jensens Alderslyst Kirke fra 1929 nærmest er en fantasi over en dansk middelalderlig landsbykirke. Med Vilhelm Olsens Metodistkirke fra 1923 fik byen en kirkebygning i en stram og enkel barokstil. I forhold hertil virker Hardie-Fischers Mariehøj Kirke mere fremmedartet og modernistisk. Han har da også selv henvist til forbilleder på Gotland. Reelt må inspirationen til bygningen dog være hentet i P. V. Jensen Klints Grundtvigskirke fra og Kaare Klints Bethlehemskirke i København fra Indledning ved Ebbe Nyborg. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionen afsluttet Generelt henvises for den ældre historie til Edv. Egeberg, Silkeborg Slot, 1-3, , V. Drechsel, Silkeborg , 1880, O. Bisgaard, Af Silkeborg Hoved gaards Historie , Silkeborg 1937 og samme, Af Silkeborg Handelsplads Historie , Silkeborg Stednavnet Silkeborg har knyttet borgens anlæggelse til et sagn om bisp Peders Silkehue. Forledet silke kommer dog efter al sandsynlighed af oldnordisk silk eller selja, der kan betyde kær eller pilebevoksning ved kær. Se Stednavne i Århus og Skanderborg Amter, Danmarks Stednavne nr. 12, 1964, 13f. Den præcise datering af den ældste borg skyldes en dendrokronologisk undersøgelse i forbindelse med udgravninger 2004, foretaget af Jens Vellev. Herom i Midtjyllands Avis 24. dec. 2004, avisens 3. sektion. 2 Drechsel 1880 (jf. note 1), 31, anfører»naar jeg seer denne By, kommer jeg altid til at tænke på Nordamerica, hvor nye Byer voxe op som Paddehatte midt i Ørkenen«. 3 Egeberg 1, 1923 (jf. note 1), 188f. Det sættes dog her unødvendigt i forbindelse med sognetilhørsforholdet, at lensmanden Christen Holck og hans hustruer mellem 1611 og 1616 fik deres våbner på Linå Kirkes altertavle. Tilsvarende lensmandsmarkeringer ses nemlig på andet nyanskaffet inventar i lenet. Ikke mindst gjorde lensmanden Mogens Høg sig gældende midt i 1600-tallet (s. 3282, 4164ff.). 4 Egeberg 2, 1924 (jf. note 1), 117. Lensmandens brug af kirken var i det mindste til dels en efterlevelse af en kongelig ordre om at komme den forarmede præst i Them til hjælp. 5 Drechsel 1880 (jf. note 1), 64, Illustreret Tidende 1876 (nr. 875, 2. juli), Om kirker opført i den udvidede Silkeborg Kommune efter 1970 se s. 3305ff., 4153ff. og Silkeborg , red. Troels Andersen, Hanne Arent m.fl., Silkeborg 1996,

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Hedensteds historiske udvikling

Hedensteds historiske udvikling Hedensteds historiske udvikling med særlig vægt på den del af udviklingen, der har haft betydning for Hedensted bymidte Indhold Hedensted i 1297...2 Hedensted omkring 1800...2 Hovedvejen mellem Horsens

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Provst Torvald Biering

Provst Torvald Biering Om en dansk præst Provst Torvald Biering Af H. A. Biering Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade:

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade: Flakhaven: Flakhaven kan dateres tilbage til1200- tallet, men nævnes første gang i skriftlige kilder i 1496, hvor den fungerede som en af byens torvepladser. Efterhånden blev den tilmed en af landets største.

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø.

Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø. Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø. Variationer i stednavnet Orø gennem tiderne. År Benævnelser Basisoplysninger 1268 Warthærø VJb 1231

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Bent Flyvbjerg DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter Da miljøet kom til byen Bent Flyvbjerg

Læs mere