I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling"

Transkript

1 I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2. Holdturneringen omfatter følgende rækker: Københavnsserien, Serie 1-6, Serie H, Ungveteran, Veteran B, Superveteran, Veteran 60/65, Veteran 40/45 samt 5 junior B-rækker. 2. Holdturneringen administreres af Turneringsudvalget, der træffer afgørelse i alle sager vedrørende fortolkningen af dette reglement. Turneringsudvalget kan uddele bøder på op til 500 kr. for hver bødesanktioneret overtrædelse af dette reglement. Turneringsudvalget kan i tilfælde af grovere overtrædelser eller gentagne overtrædelser vedrørende samme hold tvangsnedrykke holdet. Stk. 2. Turneringsudvalget kan af egen drift indlede en sag, selv om der ikke er indgivet protest af nogen klub. Sager vedrørende overtrædelse af reglerne om rangliste i Københavnsserien, jf. 12, stk. 4-5, kan rejses af turneringsudvalget, uanset der foreligger rettidig protest fra en klub. Stk. 3. Turneringsudvalget er kun forpligtet til at behandle en protest, hvis den er udvalget i hænde senest 7 dage efter, at matchen blev færdigspillet. Protesten skal fremsendes skriftligt til holdturneringsudvalget ledsaget af det gebyr, som er angivet i indbydelsen til turneringen. II. Matchformat og -afvikling. 3. I alle rækker afvikles holdturneringen således, at ethvert hold spiller én match mod hvert af de øvrige hold i rækken. Holdturneringen søges planlagt således, at hvert hold har mindst 3 og højest 5 matcher på hjemmebane. Turneringsudvalget udsender plan over holdturneringen medio marts. Stk. 2. I Københavnsserien omfatter en match følgende kampe: 2 damesingler, 4 herresingler, 1 damedouble og 2 herredoubler. Stk. 3. I Serie 1-6 og Ungveteran omfatter en match følgende kampe: 1 damesingle, 2 herresingler, 1 herredouble og 1 mixed double. Stk. 4. I Veteran B og Superveteran omfatter en match følgende kampe: 2 herresingler, 1 damedouble, 1 herredouble og 1 mixed double. Stk. 5. I Veteran 60/65+ og Veteran 40/45+ omfatter en match følgende kampe: 2 herresingler, 1 damedouble, 2 herredoubler og 2 mixed doubler. Stk. 6. I Serie H omfatter en match følgende kampe: 3 herresingler og 2 herredoubler. Stk. 7. I Junior B-rækkerne omfatter en match følgende kampe: 1 pigesingle, 2 drengesingler, 1 drengedouble og 1 mixed double. 4. Hjemmeholdet arrangerer matchen og skal senest 1 uge før matchen kontakte holdlederen for det andet hold. Undladelse heraf kan medføre bøde. I Københavnsserien skal kampene i en 1

2 match afvikles i den i 3, stk. 2, nævnte rækkefølge og indenfor den enkelte kategori med de højest rangerede kampe først. Holdlederne kan aftale en anden kamprækkefølge. Stk. 2. Kampene skal spilles udendørs på grus, medmindre de to holdledere enes om andet. Der skal stilles mindst 2 baner til rådighed. Stk. 3. Der spilles med minimum 4 bolde pr. kamp. Det henstilles, at der anvendes en af Turneringsudvalget anerkendt bold. For U 10 B gælder den regel, at der primært skal spilles med orange bold op på bane som forudsat i reglerne for Play & Stay matcher. Såfremt holdkaptajnerne ikke er enige om, at der spilles med orange bold, spilles der med grøn bold på almindelig bane. Stk. 4. Under en kamp må spillerne ved pauser og sideskift, men dog ikke under tie-break, modtage rådgivning fra deres holdlederen eller en person udpeget af denne. Der må ikke under en kamp modtages rådgivning fra mere end en person. Kampe afvikles i øvrigt efter DTF s spilleregler, idet der dog ikke er krav om dommer eller referee. Turneringsudvalget kan bestemme, at en match skal afvikles med referee. 5. Matcher skal afvikles på den af Turneringsudvalget fastsatte matchdato. Turneringsudvalget kan tillade ændring af matchdatoen, såfremt klubberne inden den programsatte dato anmoder herom med angivelse af en anden ønsket matchdato. Stk. 2. Hvis en match på grund af vejret ikke kan færdigspilles på matchdatoen, skal klubberne straks aftale, hvornår matchen færdigspilles. Matchen må aldrig aflyses før kl på matchdatoen. Matchen skal senest være afviklet 3 uger efter den oprindeligt fastsatte matchdato og senest 5 dage efter den seneste dato, hvor der efter den oprindelige turneringsplan, jf. 3, stk. 1, skulle spilles en match i rækken. Den nye matchdato skal omgående meddeles Turneringsudvalget. Såfremt klubberne ikke kan enes om en ny matchdato, skal hjemmeholdet omgående meddele dette til Turneringsudvalget, der herefter straks fastsætter en ny matchdato. Hvis den nye matchdato er den sidste dag inden for fristen for afvikling af matchen, jf. 3. pkt., og matchen på grund af vejret ikke kan færdigspilles denne dag, skal den spilles førstkommende dag, hvor vejret muliggør afvikling. Stk. 3. Er matchen ikke færdigspillet inden de i stk. 2 nævnte frister, anses hjemmeholdet for at være udeblevet fra de kampe, der ikke er påbegyndt, og for at have opgivet påbegyndte kampe, jf. 14, stk. 1. Undladelse af at meddele ny matchdato til Turneringsudvalget kan alene medføre bøde. Stk. 4. Kampe, der er afbrudt efter stk. 2, fortsættes ved pointstillingen ved afbrydelsen. 6. En af hjemmeholdet udpeget ansvarlig skal senest dagen efter matchen er færdigspillet elektronisk indberette resultatet via KTU s hjemmeside til udvalget. Der henvises i denne forbindelse til vejledning til brug for indberetning af resultater, som er tilgængelig på KTU s hjemmeside. Opmærksomheden henledes på, at resultatet ikke kan indberettes direkte fra Dansk Tennis Forbunds hjemmeside. Eventuelle fremsendte holdkort til Turneringsudvalget vil ikke blive indberettet af udvalget. Stk. 2. Overtrædelse af reglerne i stk. 1 medfører bøde for hjemmeholdet. Er resultatet ikke indberettet elektronisk inden fristens udløb, anses hjemmeholdet for at have tabt samtlige kampe i matchen på w.o. 2

3 III. Spilleberettigelse og holdopstilling. 7. Kun medlemmer af en klub indenfor Københavns Tennis Union må spille kampe for klubben. Klubskifte skal ikke meddeles til Turneringsudvalget. Der kræves ikke licens for at deltage i nogen række. Stk. 2. En klub må ikke anvende en spiller, der tidligere samme år har deltaget i en match i en udendørs holdturnering for en anden dansk klub. Stk. 3. I Serie 1-6, Serie H, Ungveteran, Veteran B og Superveteran må en spiller kun spille én kamp i hver match. Stk. 4. I Københavnsserien, Veteran 60/65 og Junior B-rækkerne må en spiller spille højst to kampe i hver match, men ikke i samme kategori. En spiller har krav på 30 minutters pause mellem de to kampe. 8. I Ungveteran skal damerne fylde mindst 30 år og herrerne mindst 35 år i det kalenderår, rækken afvikles. Stk. 2. I Veteran B skal damerne fylde mindst 40 år og herrerne mindst 45 år i det kalenderår, rækken afvikles. Stk. 3. I Superveteran skal damerne fylde mindst 50 år og herrerne mindst 55 år i det kalenderår, rækken afvikles. Stk. 4. I Veteran 60/65 skal damerne fylde mindst 60 år og herrerne mindst 65 år i det kalenderår, rækken afvikles. I Veteran 40/45 skal damerne fylde mindst 40 år og herrerne mindst 45 år i det kazlenderår, rækken spilles. Stk. 5. I Junior B-rækkerne (U 10, U 12, U 14, U 16 og U 18) må spillere højst være fyldt henholdsvis 10, 12, 14, 16 og 18 i det kalenderår, rækken afvikles. 9. En spiller, der har spillet en kamp i Serie H, må ikke samme år spille nogen kampe i Serie 1-6, veteranrækkerne samt Københavnsserien. En spiller, der har spillet en kamp i Serie 1-6, veteranrækkerne eller Københavnsserien, må ikke samme år spille nogen kampe i Serie H. Stk. 2. En spiller, der har spillet en kamp i Ungveteran, Veteran A (under DTF), Veteran B, Superveteran, Veteran 40/45 eller Veteran 60/65, må ikke samme år spille nogen kampe i de øvrige fire veteranrækker. Stk. 3. En spiller, der har spillet i en kamp i en Junior A-række (under DTF), skal sidde over i 1 kamp, før vedkommende spiller kan rykkes ned og spille i Junior B-rækkerne. Stk. 4. Opdeles en række i flere puljer, må en spiller, der har deltaget i en kamp i en pulje, ikke senere samme år spille kampe i de øvrige puljer i samme række. 10. En spiller, der har deltaget i et divisionsholds sidste turneringsrunde, en divisions slutspil eller op- og nedrykningsmatcher i division kan ikke efterfølgende i samme år deltage i nogen række under holdturneringen. For Københavnsserien og Serie 1-6 gælder endvidere, at en spiller må ikke spille i en turneringsrunde på et hold, hvis spilleren i den umiddelbart foregående turneringsrunde har spillet på et divisionshold. 3

4 Stk. 2. En spiller må ikke deltage på flere forskellige hold i disse holds samme turneringsrunde. Et hold anses for at have spillet en turneringsrunde, selv om holdet eller det andet hold ikke har stillet spillere til matchen, jf. 14, stk. 4, men ikke hvis matchen er udsat, uden at nogen kampe i matchen er påbegyndt. En match, der påbegyndes en dag og færdigspilles en anden dag, anses for én turneringsrunde afviklet på dagen, hvor matchen blev påbegyndt. Til et holds turneringsrunder medregnes ikke en match mellem to andre hold i rækken. Stk. 3. En spiller må ikke samme år i holdturneringen spille mod samme klub to gange, og må højst spille 7 kampe på et år plus eventuelle opryknings- og divisionskampe. En spiller kan aldrig spille på et lavere hold, end det hold vedkommende er startet på. Eksempel: En spiller, der er startet på serie 2, kan rykke op til serie 1 og Københavnsserien, men ikke ned til serie 3 eller underliggende seriehold. Samtidig skal spilleren sidde over i en runde, hvis spilleren efter at være rykket op, igen skal rykkes ned på det underliggende hold. Stk. 4. Har en klub flere hold tilmeldt samme række, anses hvert af disse hold som et selvstændigt hold på samme måde, som var det to forskellige klubber. 11. Holdopstillingen skal udveksles inden matchstart. Stk. 2. Der kan efter matchens påbegyndelse alene ændres i holdopstillingen, såfremt en spiller på grund af skade opstået i tidligere kamp eller under opvarmningen ikke kan påbegynde kampen. Kan matchen ikke kan færdigspilles på grund af vejret, jf. 5, stk. 2, kan holdopstillingen dog frit ændres, for så vidt angår ikke-påbegyndte kampe. 12. En klub, der har et hold i Københavnsserien, skal til Turneringsudvalget indsende en rangliste over henholdsvis herrespillere og damespillere. Ranglisten skal udfærdiges efter klubbens vurdering af spilleres styrke. Klubben er herved ikke bundet af spilleres eventuelle rangering på KTU s og DTF s ranglister. Har klubben divisionshold, der deltager i DM Hold Ude, må ranglisten dog ikke stride mod den til DTF indsendte rangliste, ligesom spillere, der ikke er medtaget på den til DTF indsendte rangliste, ikke må rangeres over spillere optaget på denne rangliste. Turneringsudvalget kan ikke i øvrigt tilsidesætte klubbens vurdering af spillernes indbyrdes styrke. Stk. 2. Ranglisten skal være Turneringsudvalget i hænde inden den frist, som angives i indbydelsen til holdturneringen, det vil sige med samme tidsfrister som angivet af Dansk Tennis Forbund.. For sen indlevering medfører bøde. Har en klub påbegyndt 1. match uden forinden at have indsendt rangliste til Turneringsudvalget, anses klubbens rangliste for alene at bestå af de spillere, der deltog i 1. match, således at de spillere, der har spillet single, anses for at stå først på ranglisten - indbyrdes efter singlerækkefølge - mens spillere, der alene har spillet double, anses for at stå sidst på ranglisten - indbyrdes efter doublerækkefølge. Har to spillere alene spillet i samme double rangeres disse indbyrdes alfabetisk ud fra de på matchkortet angivne navne. Ranglisten kan løbende suppleres med nye spillere, dog således at eventuelle nye spillere indsættes fra bunden af ranglisten. Stk. 3. En klub kan efter sidste match i juni indsende en ny rangliste gældende for resten af holdturneringen i indeværende år. Den ny rangliste erstatter dog alene den efter stk. 1-2 gældende, såfremt den er Turneringsudvalget i hænde senest 1. august. Indsendes ny rangliste ikke rettidigt, gælder den hidtidige rangliste også for resten af holdturneringen. 4

5 Stk. 4. Kun spillere på den efter stk. 1-3 gældende rangliste må spille i Københavnsserien. Stk. 5. Spillere, der udtages til at spille single, skal indbyrdes rangeres efter ranglisten. Herredoublerne skal opstilles således, at 1. herredoublen er den, hvor summen af spillernes nr. på ranglisten er lavest. Kan rangeringen ikke afgøres herved, er 1. herredoublen den med den højest rangerende spiller. Reglerne om opstilling efter rangliste gælder kun Københavnsserien. 13. Anvendes en spiller i strid med reglerne i 7-12, anses klubben for at have undladt at have stillet spillere til denne kamp i matchen, jf. dog 2, stk. 2, 2. pkt. Klubben kan endvidere tildeles en bøde. IV. Afgørelse af kampe og matcher. Pointgivning. 14. Alle kampe afgøres ved bedst af tre sæt, der ved stillingen 6-6, herunder i 3. sæt, afgøres ved tie-break. I Københavnsserien spilles et eventuelt 3. sæt som super tie-break, det vil sige først til 10 point med 2 overskydende point. En kamp, der vindes på w.o., noteres som 6-0, 6.0 w.o. Såfremt en spiller må give op under en kamp, tæller de af spilleren vundne sæt/partier med en kortest mulig vej til sejr for modstanderen. Stk. 2. Undlader et hold at stille spillere til en kamp i en match, anses kampen for vundet på w.o., og den vindende klub skal da anføre alle spilleres fulde navne (ikke kun fornavn eller efternavn) på holdkortet. Undlader begge hold at stille spillere til samme kamp i en match, trækkes lod om hvilken klub, der vinder kampen på w.o. På matchkortet anføres (lodtr.) efter w.o. Såfremt der i en match er flere kampe, hvor begge klubber har undladt at stille spillere, trækkes dog alene lod om, hvilken klub der skal vinde én kamp mere end den anden på w.o. (lodtr.). Har klubberne ikke på matchdagen selv foretaget lodtrækning, foretages den af Turneringsudvalget. Stk. 3. En klub, der har undladt at stille spillere til en kamp, anses tillige for at have undladt at stille spillere til samtlige lavere kampe af samme kategori i matchen. Stk. 4. Undlader en klub at stille spillere til samtlige kampe i en match, anses klubben for ikke at have stillet spillere til nogen match i den pågældende række, herunder tidligere afviklede matcher. 15. I alle rækker (bortset fra Københavnsserien) gælder følgende regler for pointgivning: En vunden kamp med 5-0 giver 3 point. En vunden kamp med 4-1 giver 2 point. En vunden kamp med 3-2 giver 2 point En tabt kamp med 2-3 giver 1 point. En tabt kamp med 1-4 giver 0 point. En tabt kamp med 0-5 giver 0 point. Såfremt en klub vinder alle holdkampe i en række, er klubben vinder af rækken. Stk. 2. I Københavnsserien gives point efter følgende regler: Resultat Point (vinder-taber)

6 V. Op- og nedrykning 16. Ved turneringens afslutning afgøres placeringerne i den enkelte række efter antallet af point. Ved pointlighed er antallet af vundne kampe afgørende. Ved pointlighed og lige mange vundne kampe er forskellen på vundne og tabte sæt afgørende, og såfremt placeringen ikke afgøres herved forskellen på vundne og tabte partier. Er placeringen ikke afgjort herved afgøres den af indbyrdes matcher. Kan placeringen ikke afgøres efter førnævnte regler, afgøres den ved lodtrækning. Et hold, der tvangsnedrykkes efter 2, stk. 1, anses uanset holdets vundne point for taber af rækken. 17. Op- og nedrykning afgøres efter 18-21, idet oprykning og dernæst nedrykning først foretages for Københavnsserien og dernæst Serie 1-6 i kronologisk rækkefølge, hvorefter eventuel ekstraordinær oprykning efter 21 foretages. 18. En klubs hold kan i følgende tilfælde ikke rykke op i en højere række: 1) Klubben har i forvejen hold i rækken, uanset om dette hold rykker ned samme år. Rykker sidstnævnte hold op samme år, er holdet dog ikke til hinder for, at klubben også får oprykning til rækken. 2) Et af klubbens andre hold rykker samme år ned i rækken. Stk. 2. Såfremt et hold efter stk. 1 ikke kan rykke op, går retten til oprykning eller oprykningsmatch videre til det i samme række som holdet bedst placerede hold, der kan rykke op, jf. stk Nr. 1 i Københavnsserien for henholdsvis herrer og damer rykker op i 3. division. KTU er ikke forpligtet til at orientere om tidspunkt og sted for oprykningsmatchen. Et hold, der er berettiget til oprykning til 3. division, kan ikke bevare sin plads i Københavnsserien. Stk. 2. Følgende hold rykker ned fra Københavnsserien: 1) Det lavest placerede hold, medmindre holdet er oprykningsberettiget. 2) Hold, hvis et andet hold fra samme klub rykker ned i Københavnsserien. 3) Øvrige hold startende med det lavest placerede af disse, i det omfang det er nødvendigt for, at Københavnsserien herefter højst består af 7 hold før oprykning fra Serie For Serie 1-6 gælder, at følgende hold rykker op til rækken umiddelbart over: 1) Nr. 1 i serien. 2) Øvrige hold startende med det højest placerede af disse, i det omfang det er nødvendigt for, at rækken umiddelbart over efter op- og nedrykning kommer til at bestå af 8 hold. Stk. 2. For Serie 1-5 gælder, at følgende hold rykker ned: 1) Det lavest placerede hold, medmindre holdet rykker op. 6

7 2) Hold, hvis et andet hold fra samme klub rykker ned i serien. 3) Øvrige hold startende med det lavest placerede af disse, i det omfang det er nødvendigt for, at serien herefter højst består af 7 hold før oprykning fra den umiddelbart lavere serie. Stk. 3. Såfremt Serie 6 ikke afvikles året efter, rykkes dog ikke ned fra Serie Ethvert hold, der efter op- og nedrykning efter og efter nedrykning fra 3. division, er berettiget til at deltage i Københavnsseriens herre eller damerække, idet Københavnsserien forventes opsplittet fra 2014 eller Serie 1-6, deltager automatisk i holdturneringen i det følgende år, medmindre klubben skriftligt har frameldt holdet over for Turneringsudvalget inden udløbet af en bestemt frist. Turneringsudvalget meddeler klubberne fristen senest 1 måned før dennes udløb. Der kan ikke frameldes hold efter fristens udløb. En klub kan kun framelde et hold i en række, hvis klubben ikke deltager i lavere rækker eller tillige framelder sine hold i samtlige lavere rækker. Så længe Turneringsudvalget ikke har modtaget meddelelse om andet, anses et hold for at have samme holdleder som i den senest afsluttede holdturnering. Stk. 2. Frameldes et hold rettidigt, foretages ekstraordinær oprykning af ét hold fra hver af de lavere rækker, efter reglen i 20, stk. 1, nr. 2. Stk. 3. En klub, der ikke har hold i Serie 6, kan tilmelde et hold til Serie 6 i førstkommende holdturnering inden den i stk. 1 nævnte frist. Dette gælder, uanset om et af klubbens hold er blevet frameldt eller udelukket. Såfremt Serie 6 ikke afvikles, kan tilmelding efter reglen i 1. pkt. ske til Serie 5. Stk. 4. I rækker, der ikke er nævnt i stk. 1, kræves tilmelding hvert år med angivelse af holdlederens navn, adresse, tlf.nr. og så vidt muligt også adresse. Stk. 5. Turneringsudvalget kan nægte tilmelding til en række, hvis rækken allerede består af 8 hold. KØBENHAVNS TENNIS UNION Holdturneringsudvalget

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

KØBENHAVNS TENNIS UNION

KØBENHAVNS TENNIS UNION KØBENHAVNS TENNIS UNION Medlem af Dansk Tennis Forbund Dato:. februar 2013 Til unionens klubber. Hermed indbydes unionens klubber til deltagelse i Københavns Tennis Unions udendørs holdturnering for sæsonen

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5.

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. 1 I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. KAMPFORMAT 5 6. POINTTILDELING OG PLACERINGSREGLER 6 II. HOLDKAMPSBETINGELSER

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber.

DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber. 1 2 I. TURNERINGEN DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber. DH turneringen afvikles som et udendørsmesterskab (maj til september) og

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Badminton Danmark, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer giver point:

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Regler for Danmarksturneringen for Hold 1) Krav til opstilling i kampe efter grundspillet Baggrund: Fra sidste turneringsmøde: "Hvordan man

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunions mesterskaber og stævnearrangementer 3.

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Danmarks Badminton Forbund, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 I. TURNERINGEN 2 1 LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3 TURNERINGSSTRUKTUR 2 4 KAMPPROGRAM

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunion mesterskaber og stævnearrangementer 3. DBTU

Læs mere

Kendelse. HU har påset, at protesten er indgivet i overensstemmelse med vedtægternes 55.

Kendelse. HU har påset, at protesten er indgivet i overensstemmelse med vedtægternes 55. Kendelse Brøndby, d. 28. april 2009 I protesten: Team Roskilde mod Odense BK. Ved anbefalet skrivelse af 31.03.09 har Team Roskilde indgivet protest mod Odense BK i forbindelse med afvikling af Matchen

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Brøndby den 8. januar 2016 KENDELSE Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Ved skrivelse af 22.12.2015 har Københavns Badminton Klub

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for sæsonen 2015

Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler DOUBLE (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere