Ministerielle skrivelser m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministerielle skrivelser m.m."

Transkript

1 Ministerielle skrivelser m.m. Om omlægning af privat fællesvej på landet har Vejdirektoratet i brev af 30. januar 2007 udtalt: Vejdirektoratet henviser til brev af 3. september Heri har advokat A på vegne af ejeren af K, B, klaget over Helsingør Kommunes afgørelse af 31. august I afgørelsen afslår kommunen at tillade, at den private fællesvej på matr. nr. 2 a mellem S-vej og H Hegn omlægges. Vores afgørelse Vi mener, at kommunens afgørelse er ulovlig. Den er ikke begrundet i lovlige hensyn. Vi vil forklare hvorfor: Baggrund Den private fællesvej på matr. nr. 2 a ligger på landet. Vejen administreres derfor efter reglerne i privatvejslovens (Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999) afsnit I, II og IV (om private fællesveje på landet). Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter privatvejsloven. Men vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn (vurdering) inden for lovens rammer. Dette fremgår af privatvejslovens 7, stk. 1. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen har fulgt privatvejslovens og forvaltningslovens (Lov nr. 571 af 19. december 1985, med senere ændringer) regler. Men vi kan ikke afgøre, om det er rimeligt eller hensigtsmæssigt, at kommunen har vurderet, at en privat fællesvej ikke må omlægges. Privatvejslovens bestemmelser Private fællesveje på landet kan omlægges af de private parter (vejejeren og de vejberettigede) uden kommunens medvirken. Kommunen kan dog afgøre spørgsmålet efter reglerne i lovens afsnit I, III og IV. Dette fremgår af privatvejslovens 14, stk. 5. Kommunen skal tage stilling til, om en privat fællesvej i by og bymæssigt område kan omlægges, hvis fx ejeren af den ejendom, hvor vejen ligger, beder kommunen om det, jf. privatvejslovens 53, stk. 1. Vores vurdering af kommunens afgørelse Spørgsmålet, om kommunen skal give tilladelse til omlægning af en privat fællesvej, afhænger af kommunens vurdering. Kommunen har begrundet sin afgørelse med, at vejen er nødvendig som en forlængelse af den nyeksproprierede offentlige sti nord for K i forbindelse med offentlighedens adgang mellem N-vej og H Hegn. Og kommunen har henvist til privatvejslovens 53 som den bestemmelse, afgørelsen er truffet efter. Omlægning af private fællesveje på landet er som nævnt ovenfor reguleret i lovens 14, stk. 5. Ved sin vurdering af, om en privat fællesvej på landet kan tillades omlagt, skal kommunen afveje vejejerens interesser i, at vejen omlægges, over for den eller de vejberettigedes (eventuelle) interesser i, at vejen ikke omlægges. Kommunen kan ikke varetage almene offentligretlige hensyn, såsom hensynet til, at vejen fx indgår i et sammenhængende vej- eller stinet og benyttes af offentligheden. Dette i modsætning til, hvad der gælder i byer. Kommunens afgørelse er således oprindeligt alene begrundet i ulovlige hensyn. Under klagesagen har kommunen på vores opfordring udbygget sin begrundelse. Ud over at henvise til, at vejen er en gammel kirkesti og i hvert fald har eksisteret siden 1813, oplyser kommunen, at den har foretaget en afvejning af vejejerens og A Statsskovdistrikts modsatrettede interesser i omlægningen. A Statsskovdistrikt har vejret til vejen og har gennem de sidste par hundrede år benyttet den til tømmertransporter. Vi forstår kommunen sådan, at den vurderer, at statsskovdistriktets interesser i at bevare vejen vejer tungere end B s interesser i, at den omlægges. Af sidstnævntes interesser er de landbrugsmæssige gener ved vejens beliggenhed indgået i afvejningen. Med hensyn til statsskovdistriktets interesser har kommunen henvist til distriktets brev af 3. juli september

2 Heri oplyser distriktet, at det ikke kan acceptere en flytning af det gamle vejforløb. Det er også samfundets ønske at bevare disse gamle vejforløb i det åbne land til gavn for friluftslivet. Der fremgår intet om distriktets interesser i at bruge vejen til tømmertransporter. En afgørelse, der ikke fuldt ud giver en part medhold, skal ledsages af en begrundelse. Dette fremgår af forvaltningslovens 22 og 24. En begrundelse skal være både objektiv og subjektiv rigtig. At den skal være objektiv rigtig betyder, at den skal angive de retsregler, hovedhensyn og fakta, som efter gældende ret skal lægges til grund for afgørelsen. En objektiv urigtig begrundelse indebærer i almindelighed, at afgørelsen tilsidesættes som ulovlig i sit indhold. At begrundelsen skal være subjektiv rigtig betyder, at den skal angive de retsregler, hovedhensyn og faktiske omstændigheder, som har været grundlaget for og reelt er tillagt betydning ved den konkrete afgørelse. Vi har derfor under sagen bedt kommunen dokumentere, at statsskovdistriktets angivne interesser har været tilkende givet over for jer forud for den oprindelige afgørelse i sagen. Vi har hverken fået en sådan dokumentation eller oplys ninger, der sandsynliggør, at hensynet til statsskovdistriktets tømmertransporter reelt er indgået i grundlaget for kommunens oprindelige afgørelse. Konklusion På den baggrund kan vi ikke afvise, at afgørelsen reelt alene er begrundet i ulovlige hensyn, og at den derfor er ulovlig i sit indhold. Derfor må vi tilsidesætte afgørelsen som ulovlig. Vi skal derfor bede kommunen om at tilbagekalde afgørelsen og træffe en ny afgørelse i sagen i overensstemmelse med gældende regler. Vejdirektoratet, den 30. januar 2007 (Dok. nr. 06/00973) Om asfaltering af privat fællesvej i landzone har Vejdirektoratet i brev af 21. maj 2007 udtalt: I af 1. maj 2007 har du anmodet os om en udtalelse om ovennævnte emne. Du har oplyst, at jeres vej bliver benyttet af 4 ejendomme. Vejen er ca. 240 m. lang frem til de 3 første ejendomme og fortsætter yderligere 500 m. til den sidste bruger. De 3 brugere, som ligger først på strækningen, er blevet enige om at asfaltere vejen på de første ca. 240 m. Den sidste bruger, som bor yderligere 500 m. ude af vejen, vil ikke være med til asfalteringsarbejdet. Dette accepteres af de 3, som så betaler for asfaltering af de første 240 m. Ejeren af den ejendom, der ikke vil være med, kan bruge den asfalterede vejstrækning de første 240 m., medens ingen andre benytter hans del af vejen. Spørgsmålet er kort: Kan den sidste ejendom modsætte sig asfaltering af de første 240 m.? Vejdirektoratets udtalelse Vi kan oplyse, at vi kun kan påtage os at besvare spørgsmål på grundlag af den lovgivning, vi administrerer, det vil her sige privatvejsloven (lov om private fællesveje - lovbe- kendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999). Denne lov findes på vores hjemmeside med følgende adresse: A REGL. Vi kan således ikke udtale sig om andre regelsæt eller privatretlige forhold. Vi kan endvidere oplyse, at bestemmelser om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet findes i privatvejslovens afsnit II ( 15-20). Disse bestemmelser er ikke til hinder for, at grundejerne eller en kreds af grundejerne uden vejmyndighedens (kommunens) medvirken selv træffer aftale om istandsættelse og vedligeholdelse af en privat fællesvej på landet. Arbejdet skal dog være af en sådan kvalitet, at vejen er i god og forsvarlig i forhold til færdslens art og omfang, jf. lovens 15. Spørgsmålet, om en enkelt vejberettigede grundejer kan modsætte sig, at de øvrige grundejere udfører et bestemt arbejde på vejen, afhænger af den konkrete vejretsaftale, og er dermed et privatretligt anliggende mellem samtlige 40 september 2007

3 grundejere. Eventuelle uenigheder herom kan hverken vi eller kommunen udtale sig om eller tage stilling til, men de må afgøres af de almindelige domstole. Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis de berørte grundejere i forbindelse med en senere vedligeholdelse af den asfalterede vejstrækning ikke kan blive enige om fordeling af udgifter til en sådan vedligeholdelse, kan og skal kommunen fordele udgifterne mellem samtlige vejberettigede efter brug af vejen, medmindre der foreligger aftale om en anden fordeling, jf. lovens 17. Den fjerde grundejer vil derfor kunne blive pålagt at deltage i den fremtidige vedligeholdelse af den asfalterede vejstrækning, medmindre der træffes (og tinglyses) aftale mellem samtlige fire grundejere om den fremtidige fordeling af disse udgifter. Vejdirektoratet, den 21. maj 2007(Sags nr. 07/ ) Om klage over afspærring af overkørsel til kommunevej har Vejdirektoratet i afgørelse af 10. juli 2007 afgjort: Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. juli Du har klaget over Roskilde Kommunes tilladelse af 28. juni 2007 til, at Roskilde Festivalen midlertidigt kan afspærre overkørslen (indkørslen) fra K s ejendom til kommunevejen P-vej. Dette er sket i forbindelse med afspærring af vejen for kørende færdsel. Vores afgørelse Vi mener, at beslutningen om at afspærre P-vej i forhold til K er lovlig. Beslutningen er nemlig truffet for at sikre de gående mod kørende trafik, hvilket er et sagligt hensyn. Roskilde Kommunes tilladelse efter vejlovens (Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999) 102, stk. 1, kan ikke lovligt udnyttes til at afspærre eller midlertidigt nedlægge en overkørsel fra en tilgrænsende ejendom. En sådan afgørelse skal enten træffes efter vejlovens 69 eller efter bestemmelsen om ekspropriation i lovens 43. Og i den forbindelse skal kommunen oplyse om klageadgangen til såvel Vejdirektoratet som til taksationskommissionen. Vi har derfor bedt Roskilde Kommune om at genoptage sagen med henblik på at præcisere over for Roskilde Festivalen, at en tilladelse til at råde over vejarealet i overensstemmelse med vejlovens 102 ikke kan udnyttes til at afspærre overkørsler til P-vej. Vi har endvidere bedt kommunen tage stilling til, om den vil lovliggøre afspærringen af din overkørsel. Da kommunens afgørelse kunne være truffet efter bestemmelsen i vejlovens 69, stk. 1, og du dermed ville have mulighed for at få indbragt spørgsmålet om afspærringen for taksationsmyndighederne (De myndigheder, som er nævnt i vejlovens 57-58), har vi endvidere bedt kommunen oplyse dig om denne klagemulighed. Hvis du rejser et erstatningskrav imod kommunen, og kommunen ikke vil anerkende dit krav, må erstatningskravet afgøres ved et civilt søgsmål ved domstolene. Baggrund Forud for Roskilde Festivalen 2007 har Roskilde Kommune efter ansøgning fra arrangørerne af festivalen besluttet at afspærre kommunevejen P-vej efter vejlovens 10 og færdselslovens (Færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 08. november 2006 med senere ændringer) 92. Samtidig har kommunen meddelt arrangørerne tilladelse til at råde over vejarealet på en hvilken som helst måde i perioden 30. juni til 10. juli Inden beslutningerne blev truffet, har K haft mulighed for at udtale sig herom. Roskilde Festivalen har konkret afspærret vejen og overkørslen til K s ejendom med et hegn, så der ikke har været kørende eller gående adgang via denne overkørsel til ejendommen. Ejendommen har en anden overkørsel til R-vej, som ejeren og kunderne kan benytte. Derfor har kommunen vurderet, at der på trods af afspærringen af vejen og tilladelsen til Roskilde Festivalen til at råde over vejarealet er fornøden adgang til ejendommen. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til Vi kan tage stilling til kommunens afgørelser efter vejloven. Vi kan dog kun tage stilling til retlige spørgsmål, dvs. om en afgørelse er lovlig. Derimod kan vi ikke tage stilling til kommunens vurdering (skøn) i forbindelse med afgørelsen. Dette fremgår af vejlovens 4, stk. 1. I forbindelse med behandlingen af en klage over sådan en afgørelse kan vi tage stilling til, om kommunen har overholdt forvaltningslovens (Lov nr. 571 af 19. december 1985 med senere ændringer) bestemmelser og de al mindelige forvaltningsretlige regler for, hvordan en myndighed skal september

4 træffe en afgørelse. Reglerne om ikke-trafikal anvendelse af offentligt vejareal En offentlig vej må ikke uden kommunens (vejbestyrelsens (jf. vejlovens 2, stk. 5 og 6)) tilladelse anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, mate rialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, auto mater, skilte, hegn eller lignende. Det fremgår af vejlo vens 102, stk. 1, nr. 1. Reglerne om afspærring af offentlige veje Kommunen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje. Det siger vejlovens 10, stk. 2. Efter færdselslovens 92, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, kan kommunen med samtykke fra politiet forbyde visse færdselsarter. Det kan ske fx for at etablere gågader ved helt eller delvist at afspærre offentlig vej ved afmærkning, bomme eller tilsvarende. Reglerne om lukning eller afspærring af overkørsler Reglerne om i hvilke tilfælde, der kan ske ekspropriation, fremgår af vejlovens 43. Hovedforudsætningen er, at ekspropriation alene kan ske, når almenvellet kræver det. Ekspropriation kan bl.a. ske til nedlægning eller spærring af bestående overkørsler. Det fremgår specifikt af 43, stk. 2, 2. punktum. Ved ekspropriationen kan der endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme. Det siger 43, stk. 3, nr. 2. Ved ombygning af bestående veje skal kommunen beslutte, om og i hvilket omfang den kan tillade adgang til vejen fra de ejendomme, som grænser til vejen. Hvis en ejendoms hidtidige adgang til det offentlige vejnet afbrydes ved ombygningen, skal kommunen så vidt muligt sikre ejendommen anden fornøden vejforbindelse. Det fremgår af vejlovens 69, stk. 1. Hvis der ikke etableres fornøden forbindelse til offentlig vej eller til afskårne dele af ejendommen, har ejendommens ejer eller bruger ret til erstatning efter reglerne i vejlovens Det siger 69, stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en ejendom har ret til erstatning, fordi der ikke er fornøden forbindelse, afgøres derfor af taksationskommissionen. Spørgsmålet, om K på andet grundlag har ret til erstatning, må som nævnt ovenfor afgøres ved civilt søgsmål. Vores afgørelse Afspærringen af P-vej efter vejlovens 10 og færdselslovens 92 Vi mener, at beslutningen om at afspærre P-vej i forhold til dig er lovlig. Beslutningen om at afspærre P-vej er faktisk forvaltningsvirksomhed. Faktisk forvaltning kan bedst beskrives som udførelse af de praktiske opgaver, kommunen skal varetage. Et eksempel på en kommunes faktiske forvaltning er pasning og vedligeholdelse af kommunens veje med udstyr, herunder træer, skilte, lamper mv. For at gennemføre disse opgaver, må der nødvendigvis træffes en række beslutninger, fx hvilke planter, der skal plantes, beskæres eller fjernes. Disse beslutninger er som udgangspunkt ikke afgørelser. Da K s ejendom imidlertid er individuelt og direkte berørt af beslutningen, idet kørende adgang afskæres ad P-vej, mener vi, at der er tale om en afgørelse i forhold til ejeren af ejendommen. Vi har dog noteret os, dels at K er blevet partshørt inden beslutningen. Dels at beslutningen er begrundet i hen synet til færdselsmæssigt at sikre de mange gående gæster til festivalen mod kørende trafik. Dette hensyn er sagligt efter vejlovgivningen. Kommunens beslutning er derfor lovlig. Tilladelsen til at råde over vejarealet på ikke-færdselsmæssig måde I almindelighed bør en afgørelse truffet af en myndighed være så præcis og klar, at modtageren af afgørelsen kan handle sikkert i forhold til afgørelsen. For myndigheden indebærer kravet om præcision, at den interesseafvejning, som skal ske i forbindelse med en afgørelse efter vejlovens 102, stk. 1, foretages på et mere sikkert grundlag, end hvis myndigheden ikke tager stilling til afgørelsens grænser. Præcisionen betyder desuden, at myndigheden lettere kan håndhæve afgørelsen, hvis den konstaterer overtrædelser heraf. Roskilde Kommunes meget generelle tilladelse til at råde over vejarealet i overensstemmelse med vejlovens 102 er således problematisk, men ikke i sig selv ulovlig. Da vejloven i 43, stk. 2, og 69, stk. 1, indeholder specialregler om at afspærre overkørsler, skal disse dog efter vores opfattelse anvendes frem for en mere generel regel. Og dette retsgrundlag burde klart fremgå af meddelelsen af afgørelsen, jf. forvaltningslovens 22 og 24, om begrundelse af afgørelser. Ifølge pkt. 2 i cirkulære om hel eller delvis afspærring af veje og etablering af gågader (Justitsministeriets cirkulære nr. 77 af 29. marts 1977) træffer kommunen med samtykke fra politiet beslutning om at etablere en gågade efter færdselslovens 92. Samtidig træffer kommunen (principielt) beslutning om (midlertidigt) at ombygge en eksisterende vej til sti. Dette sker efter vejlovens 10, stk. 2. I den forbindelse skal kommunen tage stilling til, om og eventuelt hvordan hidtidige adgange til vejen fortsat vil kunne benyttes som adgang til gågaden. Hvis der efter beslutningen ikke længere er fornøden adgang fra en ejendom til offentlig vej, har ejendommens ejer krav på erstatning. Det siger vejlovens september 2007

5 Kommunen kunne alternativt have anvendt 43 som grundlag for sin beslutning om at afspærre din (og eventuelt andres) overkørsel, hvis de øvrige betingelser, herunder proportionalitetsprincippet (Proportionalitetsprincippet er det forvaltningsretlige princip om, at en afgørelse ikke må være mere vidtgående end nødvendigt for at opnå det ønskede formål), er opfyldt. Roskilde Kommunes tilladelse efter vejlovens 102, stk. 1, kan ikke lovligt udnyttes til at afspærre eller midlertidigt nedlægge en overkørsel fra en tilgrænsende ejendom. En sådan afgørelse skal enten træffes efter vejlovens 69 eller efter bestemmelsen om ekspropriation i lovens 43. Og i den forbindelse skal kommunen oplyse om klageadgangen til såvel Vejdirektoratet som til taksationskommissionen. Vi har derfor i vedlagte brev bedt Roskilde Kommune om at genoptage sagen med henblik på at præcisere over for Roskilde Festivalen, at en tilladelse til at råde over vejarealet i overensstemmelse med vejlovens 102 ikke kan udnyttes til at afspærre overkørsler til P-vej. Vi har endvidere bedt kommunen tage stilling til, om den vil lovliggøre afspærringen af din overkørsel. Da kommunens afgørelse kunne være truffet efter bestemmelsen i vejlovens 69, stk. 1, og du dermed ville have mulighed for at få indbragt spørgsmålet om afspærringen for taksationsmyndighederne, har vi endvidere bedt kommunen oplyse dig om denne klagemulighed. Vi har dog med denne afgørelse ikke taget stilling til, om en beslutning om ekspropriation efter 43, eller en afspærring i forbindelse med ombygning af vejen efter 69, konkret vil være lovlig. Vejdirektoratet, den 10. juli 2007 (Dok.nr. 07/ ) Om nedlæggelse af privat fællesvej og adgang i forbindelse med udstykning har Vejdirektoratet i brev af 12. juli 2007 udtalt: I brev af 3. juli 2007 har Odder Kommune anmodet Vejdirektoratet om en udtalelse vedrørende ovennævnte emne for så vidt angår den del af udstykningen, som omfatter et areal af en privat fællesvej. Kommunen har oplyst, at Teknisk Afdeling har modtaget en anmodning om godkendelse af udstykning af R-gade 7 i 2 parcelhusgrunde, der begge ligger i bymæssigt område. R-gade 7, matr. nr. aa. har et areal på 1336 m 2, og er beliggende ved og har adgang til en privat fællesvej, matr. nr. bb, smst. Den nye grund (parcel 2) vil få adgang til en anden privat fællesvej på matr. nr. cc, smst. For at få tilstrækkelig areal til en udstykning inddrages 76 m 2 vejareal af den private fællesvej på matr. nr. bb. Teknisk Afdeling er i tvivl, om kommunen kan/skal godkende udstykningen, idet der uden videre inddrages vejareal til parcelareal. Det skal bemærkes, at vejarealet ejes af boet efter faderen til udstykkeren, så der er ikke tvivl om, at boet vil meddele en tilladelse til inddragelse af vejarealet. Kommunen stiller på denne baggrund følgende spørgsmål: Kan de øvrige beboere gøre indsigelse mod inddragelse af vejareal, og skal uenighed afgøres ved et civilt søgsmål? Skal der fra ejeren af den private fællesvej på matr. nr. cc også gives tilladelse til en vejadgang til den nye grund (parcel 2)? Vejdirektoratets udtalelse Nedlæggelse af et udlagt men ikke ibrugttaget vejareal Vi kan oplyse, at det er vores opfattelse, at kommunen som vejmyndighed i henhold til privatvejsloven (lov om private fællesveje - lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999) i forbindelse med en ansøgning om ophævelse af et tidligere foretaget vejudlæg alene skal tage stilling til ansøgningen ud fra vej- og planlægningsmæssige hensyn, svarende til de hensyn vejmyndigheden skal påse i forbindelse med godkendelsen af et nyt vejudlæg, jf. lovens 24, stk. 2. Vejmyndigheden skal efter vores opfattelse ikke specielt tage hensyn til, om der eksisterer private rettigheder til det udlagte vejareal. Vi mener endvidere, at sådanne rettigheder ikke er til hinder for, at vejmyndigheden godkender, at vejudlægget ophæves. Spørgsmålet, om eventuelle vejrettigheder er til hinder for, at arealet inddrages i udstykningen, er et privatretligt anliggende, som kommunen ikke kan tage stilling til. En eventuel uenighed mellem vejejeren og de vejberettigede herom henhører under domstolene. Der henvises i øvrigt til 7 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder september

6 (Miljøministeriets, Kort- og Matrikelstyrelsens bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2005). Hvis de i bekendtgørelsens 7, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte erklæringer ikke kan fremskaffes, kan kommunen medvirke til, at vejarealet nedlægges som privat fællesvej efter bestemmelserne i lovens kap. 9 om nedlæggelse af private fællesveje. Hvis der er tale om delvis nedlæggelse af et ibrugtaget vejareal, skal bestemmelserne i lovens kap. 9 som udgangspunkt finde anvendelse, jf. i den forbindelse Højesterets dom af 20. december 1984 (UfR H). Adgang fra parcel 2 til den private fællesvej på matr.nr. cc For så vidt angår dette spørgsmål, kan vi henvise til 6 i bekendtgørelsen om matrikulære arbejder. Efter denne bestemmelse kan der fremlægges anden form for dokumentation for vejret end tilladelse fra ejeren af den ejendom, vejen ligger på. Kommunen skal som vejmyndighed ikke tage stilling til de omtalte erklæringer, men skal alene tage stilling til, om udstykningen kan godkendes efter vejlovgivningens bestemmelser. Hvis kommune er bekendt med, at der er uenighed mellem de private parter om rigtigheden af de fremlagte erklæringer eller om anden dokumentation, kan kommunen gøre Kort- og Matrikelstyrelsen bekendt hermed. Det er herefter denne styrelse, der afgør, om udstykningen kan gennemføres på det foreliggende grundlag. Afslutningsvist skal vi gøre opmærksom på, at en grundejer ikke må etablere en overkørsel eller overgang fra sin ejendom til en privat fællesvej i by og bymæssigt område uden kommunens tilladelse, jf. privatvejslovens 48, stk. 1, jf. vejlovens (Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999) 70, stk. 1. Vejdirektoratet, den 12. juli 2007 (Dok.nr. 07/ ) Om udfærdigelse af deklaration med hjemmel i vejlovens 112, stk. 2, jf. vejlovens 101 har Vejdirektoratet i brev af 26. juli 2007 udtalt: I af 19. juli 2007 har kommunen bedt os om en udtalelse om ovennævnte emne. I oplyser følgende: Teknisk udvalg har besluttet, at grundejerne har mulighed for at etablere anden (end asfalt) fortovsbagkant ved brugerbetaling. Belægningen skal være minimum 30 cm og udføres i chaussésten. Tilladelsen skal søges hos vejmyndigheden. Kommunens anvisninger skal følges. Grundejeren pålægges vedligeholdelsen. Ved brugerbetaling forstås, at grundejer afholder samtlige udgifter i forbindelse med opbrydning og bortskaffelse af den eksisterende befæstelse samt etablering af chaussestensbefæstelsen, fremtidig vedligeholdelse mm. I spørger herefter, om hjemmelen for at udfærdige en deklaration i overensstemmelse med udvalgsbeslut ningen er vejlovens (lov om offentlige veje - lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999) 112, stk. 2, jf. vejlovens 101, stk. 1, eller om der er tale om en privatretlig deklaration, som vejbestyrelsen indgår med de grundejere, der ønsker at udskifte vejbestyrelsens asfaltbefæstede fortovsbagkant med granitchausséstensbefæstelse? Vejdirektoratets udtalelse Vi kan oplyse, at kommunen i forbindelse med en konkret ansøgning om ændring af vejbelægningen på offentlig vej ud for en ejendom kan stille vilkår om, at alle udgifter forbundet med ændringen skal betales af ansøgeren. Dette vilkår kan i medfør af vejlovens 112, stk. 2, tinglyses på ansøgerens ejendom. Vi skal dog samtidig henlede opmærksomheden på, at et vilkår om, at den pågældende grundejer skal vedligeholde den ændrede belægning, ikke vil være lovligt, jf. vej lovens 10. Denne bestemmelse fastslår, at vejbestyrelsen afholder udgifterne til vedligeholdelse af dens offentlige veje. Spørgsmålet, om der i stedet for kan indgås aftaler herom med ansøgeren, må afgøres efter almindelige forvaltnings retlige principper om forvaltningsmyndigheders adgang til at indgå aftaler om forhold inden for områder, hvor forvaltningsmyndigheden har kompetence til at træffe skønsmæssige afgørelser. Sådanne aftaler må ud fra al mindelige forvaltningsretlige principper anses for betænkelige, og en sådan aftale vil i hvert fald i konkrete tilfælde kunne tilsidesættes som ulovlig. Hvis der indgås 44 september 2007

7 en sådan aftale, må den tinglyses som en privatretlig aftale mellem vejbestyrelsen og grundejeren. Det vil herefter næppe være nødvendigt at tinglyse vilkåret om, at grundejeren skal betale for ændring af belægningen, hvis arbejdet udføres i umiddelbar forlængelse af tilladelsen. Endelig skal vi bemærke, at det bør fremgå udtrykkeligt af tilladelsen, om kommunen ønsker at udføre ændringen, eller om grundejeren selv kan lade arbejdet udføre. Hvis kommunen vælger selv at udføre arbejdet, bør den sikre sig, at ansøgeren kan tiltræde vilkåret, inden arbejdet påbegyndes. Vejdirektoratet, 26. juli 2007 (Sags nr. 07/08474) september

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 27. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/09409-22 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet en klage

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. august 2012 12/04097 VEJSYN Vejdirektoratet har behandlet en klage af 5. februar 2012 fra klager over Kommunens afgørelse af 22. december 2012 om istandsættelse

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted Dato 26. oktober 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09945-18 Side 1/7 Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg.

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. oktober 2012 11/00428 ÆNDRING AF VEJUDLÆG I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november 2010 1 om ændring

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Du har i af 19. juli 2016 kommenteret Vejdirektoratets udkast af 15. juli 2016 til afgørelse.

Du har i  af 19. juli 2016 kommenteret Vejdirektoratets udkast af 15. juli 2016 til afgørelse. Dato 12. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/02087-21 Side 1/11 Vejforholdene på Søhalevej ud for Søhalevej 7 Du har i brev af 7. februar 2016

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Dato 18. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/11827-27 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2011 11/01539 STATUS FOR OFFENTLIG VEJ - INGEN AFGØRELSE En kommunes oplysning om en vejs status som offentlig var ikke en forvaltningsretlig afgørelse,

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Ministerielle skrivelser m.m. Om opkrævning af depositum ved vejsyn har Vejdirektoratet i brev af 18. marts 2010 udtalt: Morsø Kommune spurgte: Vi har en del anmodninger om afholdelse af vejsyn på private

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 19. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15992-43 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

De skriver, at kommunen ikke har den fornødne lovhjemmel til påbuddet, da arealet ikke har status af privat fællesvej.

De skriver, at kommunen ikke har den fornødne lovhjemmel til påbuddet, da arealet ikke har status af privat fællesvej. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08449-47 Side 1/8 Påbud om fjernelse af hegn Kommunens sagsnr.: 14/26794 I e-mail af 28. maj 2015 har

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Gladsaxe Kommunes gravetilladelser af hhv. den 5. oktober 2015 (HMN) og den 28. oktober 2015 (TDC) er ikke lovlige.

Vejdirektoratets afgørelse Gladsaxe Kommunes gravetilladelser af hhv. den 5. oktober 2015 (HMN) og den 28. oktober 2015 (TDC) er ikke lovlige. Dato 9. maj 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/16121-22 Side 1/5 Klage over gravetilladelse til nedgravning af ledninger på privat ejendom Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over Nordfyns Kommunes afgørelse om adgangsforholdene til ejendommen matr. nr. 81i.

Afgørelse Klage over Nordfyns Kommunes afgørelse om adgangsforholdene til ejendommen matr. nr. 81i. Dato 30. november 2017 Sagsbehandler Lene Merete Priess Mail lemp@vd.dk Telefon +45 7244 3209 Dokument 17/13445-12 Side 1/8 Afgørelse Klage over Nordfyns Kommunes afgørelse om adgangsforholdene til ejendommen

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen.

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen. Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/02249-43 Side 1/5 Afvist partsstatus vedr. vejomlægning Kommunens sagsnr.: 11/4902 I e-mail af 1. februar

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget.

Du oplyser, at ejendommen Nørre Snedevej 94 på grund af en fejl ikke fik vejret til Nørre Snedevej, dengang vejen i 1970 blev ombygget. Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00733-15 Side 1/10 Vejdirektoratets endelige afgørelse vedrørende din klage over Hedensted Kommunes

Læs mere

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/10682 Side Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Vejdirektoratet har modtaget din klage af 1. august

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen,

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen, Dato 14. oktober 2014 Dokument 14/09655 Side Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af del af S - jeres ref. 254294 kmd/ivb Du har ved brev af 4. juli 2014 på vegne af A klaget over

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04475 AFSLAG VEDR. OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. maj 2012. Du har klaget over Kommunens afslag af 23. april 2012 på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej. Dato 6. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00177-11 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej

Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej Dato 27. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/09817-15 Side 1/9 Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej I e-mail af 1. juli 2014 har du klaget over kommunens

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Klage til Vejdirektoratet December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Klage

Læs mere

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken Jens Oluf Brandorff Skellebækbakken 10 3140 Ålsgårde Dato 22. februar 2017 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 16/12247-17 Side 1/5 Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Ministerielle skrivelser m.m. Om klage over stensætning på eller ved privat fællesvej har Vejdirektoratet 5. januar 2010 truffet følgende afgørelse: Vejdirektoratet har afgjort jeres klage af 21. juni

Læs mere

Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay

Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay Dato 15. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/00365-23 Side 1/8 Vejen Kommunes afgørelse af 7. december 2015 vedrørende stien på matr.nr. 12 ay

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om fjernelse af genstande fra vej Syddjurs Kommunes sagsnr. 13/15101

Afgørelse af klage over påbud om fjernelse af genstande fra vej Syddjurs Kommunes sagsnr. 13/15101 Dato 20. maj 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/03893-12 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om fjernelse af genstande fra vej Syddjurs Kommunes sagsnr.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere