Lidt om krydstoldvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt om krydstoldvæsenet"

Transkript

1 Af Jeff Nielsen Ved Mandø lå to toldkrydsere. Et til sønder og et til nør ved Knuden. Mange mandøboere havde hyre på toldkrydserne, der således havde en væsentlig økonomisk betydning for øen. Sammen med dampskibene, der fortrængte sejlskibene, var nedlæggelsen af krydstoldvæsenent i 1904 væsentligste årsag til, at antallet af fastboende søfolk på Mandø faldt drastisk. Flere forflyttedes til tjeneste andetsteds i toldvæsenet. Andre opgav søfarten og gik i land, som Niels Thomsen Hansen, der realiserede sin mangeårige drøm og byggede en gård på øen. Herunder kan du læse om krydstoldvæsenet med udgangspunkt i toldkrydserne ved Mandø. Lidt om krydstoldvæsenet Af pens. lærer Niels Mandøe, Rødding. Nedenstående er udarbejdet efter toldstaten og en artikel i» Vikingen«nr tillod Christian den Fjerde (ved kongelig forordning af 6/8) en mand ved navn Kruse at udruste krydsfartøjer. Kruse har sikkert været en meget energisk mand, der ville have så meget som muligt ud af sin forpagtning, men det stærkt tiltagende smugleri bragte ham direkte tab, og han holdt blot ud i 4 år; såvidt det ses, er forpagtningen overdraget en anden, der holdt ud i 6 år. Men nu var toldkrydserne engang anskaffet, og deres opgave blev fortsat - vistnok direkte under staten med hyret mandskab. Krydserne var dog kun småfartøjer, og de var fragtet i dette øjemed, og fra marinen udkommanderedes officerer som ledere var der kun 4 fartøjer, og det var en følelig mangel, at der ikke mellem fartøjerne var et effektivt samarbejde. Dette stod i 1819 klart for en nyudnævnt toldinspektør Blom i Rudkøbing. Og saa vidt det kan ses, købte han for egen regning en båd og påbegyndte et samarbejde med de nærmest værende søtoldsteders krydsfartøjer. Dette resulterede i en virkningsfuld smuglerfejde. Generaltoldkammeret blev opmærksom herpå, og efter en indgående conference med Blom blev der købt 7 større krydsbåde, og disse blev underlagt Blom som chef for»en kombineret krydsindretning«langs rigets kyster i Kattegat og i Østersøen.

2 Mandø-Posten nr Krydsfartøj nr. 28, Mandø. Dette virkede så tilfredsstillende, at der ved allerhøjeste resolution af 26. maj 1824 blev oprettet det krydstoldvæsen, der nedlagdes 1904, altså vil mange ældre sømænd endnu mindes de smukke fartøjer. Tiden var jo blevet en anden, de lave toldsatser indbød ikke til smugleri, og skibsfarten begyndte at føle sig unødig generet og sinket ved krydsernes evindelige forlangende om, at de skulle stoppe op. Et fartøj kunne således komme ud for følgende på sin rejse fra Skagen til Svendborg: Stop ud for Limfjorden, Randersfjord, Grenaa, Samsøbælt (Kalundborgkrydseren) og gennem Storebælt - enten af krydseren fra Korsør eller Nyborg. Og da klagerne intet hjalp over for den strenge og uforstående krydstoldinspektør Wulff - ja, så gik rederierne videre til regeringen. Men der er ingen tvivl om, at såfremt krydsinspektøren havde forstået at følge med tiden, b!. a. ved at lade krydsernes opgave indskrænke sig til vagttjeneste og efterhånden indføre motor drift, så ville krydstoldfarten aldrig være gået ind, og det havde stået fuldt udrustet til at løse de opgaver, der kom sammen med den høje beskatning. I denne forbindelse bør nævnes, at skipperen i toldkrydseren, der var den eneste embedsmand om bord, også ville have fungeret videre som sådan i et restaureret krydstoldvæsen med motordrift - som vi jo senere fik. Men nu fik vi altså et stop - et tomrum - hvori ikke fandtes toldfartøjer ud over den lille dampbåd i København, der stod til generaldirektørens rådighed ved rejsen til provinstoldstederne.

3 Da man så igen følte mangelen af kystinspektion med fartøjer, (dette blev særlig aktuelt under første verdenskrig), måtte man til at lede efter egnet mandskab blandt toldfunktionærerne. Her var en del fhv. styrmænd, og til dem skete der henvendelse om at melde sig som førere af disse toldbåde. Nogen egentlig forfremmelse var dette ikke, og skønt de var udstyret med ret stor myndighed i smugleriaffærer, blev de ikke embedsmænd, kun tjenestemænd i funktionærklassen. Altså en kolossal tilsidesættelse fra statens side, som ikke tog tilbørligt hensyn til disse føreres nautiske uddannelse, nemlig, at placere dem i embedsklassen, hvor de retteligen og standsmæssigt herte hjemme. Som nævnt, nu brød det sammen, og ved lov af 24. april 1903 bestemtes det, at ved næste års 1. april var kryds toldvæsenet ophævet. Den stolte krydsinspektionsskonnert»argus«vil være kendt af alle, der har været i krydstoldvæsenets tjeneste. Bemandingen i»argus«var - foruden selveste krydstoldinspektøren eller hans næstkommanderende, en premierløjtnant - 2 krydsbetjente, der måtte gennemgå den sidste»ildprøve«, forinden de fik toldassistentudnævnelsen (krydstoldassistent). Når krydstoldinspektøren var med, fulgte ham førstemanden fra inspektoratet, så var der en rigtig voksen kok og 4 matroser. I toldkrydserne var foruden skipperen een eller to krydsbetjente - de var alle navigatører og havde forinden deres ansættelse sejlet som styrmænd. I chefkahytten agter havde skipperen sin køje, der kunne lukkes ved 2 skydedøre. Kahytten var tillige spisesalon, og her var kakkelovn. Krydsbetjenten havde sit kammer, der i regelen var forsynet med 2 køjer. Forude var matrosopholdsrum og kabys; her var 2 køjer i hver side. Her var mindst 2 matroser og en dreng, der lavede mad under matrosernes tilsyn. Oftest var de ombordværende enten dygtige skytter eller fiskere, og dette var for besætningen en mægtig fordel. Det hændte imellem, at krydstoldinspektøren fandt på at rejse ud om natten for at inspicere sit mandskabs påpasselighed, men at han var unødig streng, det var alle enige om, og derfor prøvede krydsvæsenets folk også at narre og drille»bussemanden«. Gennem korrespondancer var de som regel klar over, hvornår man kunne vente inspektøren, så man var i stand til at modtage ham på behørig måde. En mand blev sendt i land til nattoget som spejder, men kommandøren var lige så snedig. Han kendte personlig alle sine folk, og når han opdagede en af disse på jernbanestationen, blev han enten siddende i toget, eller han stod ud og gik til sit hotel; her forblev han, indtil han fandt, at nu ventede man ham ikke, og så gik han på havnen i stolt forventning om at

4 kunne»slå til«. Men dette førte blot til, at spejderen blev godt camoufleret, og så var man atter på den rigtige side. Når kommandøren skulle inspicere toldkrydseren ved Mandø, måtte han først forcere vadehavet med vogn, og han havde i den anledning truffet aftale med en gårdejer i V. Vedsted ved navn Kræsten Mikkelsen om, at han, når kommandøren kom på inspektion, skulle køre ham over til øen. Bemeldte Kræsten Mikkelsen i Okholm havde to heste, hvoraf den ene var hvid og den anden rød. Til daglig blev de forspændt vognen således, at den røde gik nærmer og den hvide fjermer. Gamle krydstoldassistent Johannes With, der dengang var krydstoldassistent på no. 28, havde så for at forhindre overrumpling truffet den aftale med Kr. Mikkelsen, at han, når han kørte med kommandøren til Mandø, skulle bytte hestene om, så den hvide gik nærmer. Den vagthavende om bord kunne så gennem kikkerten på ebbetid iagttage, om der var vogn på vej til øen fra fastlandet. Viste det sig så, at»bussemanden«var på vej, var der jo tid til at gøre klar til modtagelsen af det celebre besøg og eventuelt sendebud efter mandskab, der måske havde fået en extra fridag. Men en dag indtraf katastrofen. Kommandøren kom til V. Vedsted, tog ind til Kræsten Mikkelsen, og denne måtte straks gøre klar til overfarten. Hestene, der var på arbejde i marken, blev hentet hjem, og da Kr. Mikkelsen spændte dem for fjedervognen, byttede han dem om, så den hvide nu kom til at gå nærmer. Dette undgik ikke den skarptsynede kommandørs opmærksomhed, og denne spurgte derfor, hvorfor han byttede dem om. Herpå svarede Kr. Mikkelsen ikke videre, men mumlede noget om, at det var ligegyldigt, hvordan de gik. Kommandøren, der vel nok anede uråd, ville absolut have, at de skulle byttes om igen, og det måtte Kr. M. så gøre. På krydsfartøj nr. 28 anede man ingen fare. Den vagthavende kunne melde, at der var vogn på vej gennem vadehavet, men der var ingen»fare«på færde, og så fik man dog uventet besøg. Sønderhokrydseren (No. 30), der lå ude ved Mandø Knude, fik en gang inspektion af kommandøren. Toldassistent H. C. Clausen af Mandø, der det år var øverstbefalende, var en medgørlig og forstående mand, der tit lod sine folk få fridag, når der intet var at gøre, og han havde givet hele mandskabet fri så nær som drengen. Han selv og krydsbetjent Jørgen Hermansen også fra Mandø var taget på sælhundejagt. Man forstår jo nok, at kommandøren var ved at gå ud af sit gode skind, da han erfarede det, og han og toldassistent Clausen stod jo efter dette absolut ikke på den venligste fod med hinanden. Ved kommandørens inspektion af krydserne gjaldt det om at stå militærisk ret med hånden til huen. Matroserne havde huer som i mari-

5 nen, medens krydstoldassistenter og krydsbetjente havde marinekasket. Toldkrydserens opgave var at stoppe ethvert fartøj for at inkvirere og toldlukke skibets luger og udstede en deklaration. Genparten heraf blev med omgående post sendt til fartøjets bestemmelsessted. Dette gjaldt dog kun for sejlskibenes vedkommende. Dampskibene kunne man ikke give denne omgang, det var for omstændeligt. Derfor fik disse en af matroserne med. Han var udrustet med en vældig sabel, hængende i en bred læderrem om livet; det så frygtindgydende ud - men ingen tænkte på, at han næppe havde mindste begreb om, hvorledes han i påkommende tilfælde skulle bruge den sabel. Det var mange skibe, en sådan toldkrydser kunne behandle på en dag, hvis den lå på et sted, hvor mange skibe havde deres rute, og alle måtte de stoppe for den kongelige toldkrydser, der lå med standeren hejst på toppen og splitflaget under gaflen. På sådanne dage blev der ingen spisetider, man tiggede lidt mad og drikke hist og her på skibene. I mellemtiden førtes krydseren af en krydsbetjent, der måtte følge det fartøj, hvor kontrollen var om bord, og imellem slæbe jollen hen til næste skib. Ind imellem kunne komme en damper; den fik så en mand med, men da der kun var 4 eller 5 mand til dette formål, hændte det, at de alle var afsat, og så måtte man holde op for den dag. Skipperen tog så roret, og ved drengens hjælp sejlede han krydseren i havn, hvor man så med god samvittighed kunne blive, indtil mandskabet atter var vendt tilbage. Et stort problem var det at»tage«jollen i hård kuling og oprørt sø. Jollen var 18 fod lang og blev altid slæbt efter krydseren i en 7 fv. trosse. Der var jo dampere, som ikke ville respektere krydserens stopsignal, og så måtte kanonen gøres klar. Når den blev stoppet med forladning, kunne den give et ordentligt knald, og kuglen besørgede så det fornødne. Disse toldkrydsere var manøvredygtige sejlere, der også i flere tilfælde reddede menneskeliv på søen. Livet om bord Mandskabet havde det i alle måder godt ombord, men det måtte mere eller mindre savne hjem, hustru og børn. 8 dages ferie var alt det, de kunne opnå årligt. Det var strengt forbudt at tage sin hustru om bord. Et lyspunkt var det dog, at når krydseren kom på værft til det årlige eftersyn, kunne mandskabet tage deres respektive hustruer enten om bord eller på hotel. Agterude var der som regel plads til konen.

6 Et andet lyspunkt kunne indtræffe, når en af mandskabet som vagtledsager med damper var på tilbagerejse og kunne aflægge besøg i hjemmet - for selvom ordren lød på, at de efter afløsning af det stedlige toldvæsen»ufortøvet havde at begive os tilbage til vor plads«, så fik de det ofte ordnet således hos den flinke og forstående toldassistent, som skulle give dem ankomstattest, at datoen blev forrykket et døgn - det er tilgiveligt at huske fejl. Denne velvillighed mindedes mangen toldkrydsrnand med taknemmelighed. Iøvrigt var der til daglig rig anledning til at dyrke husflidsinteresser. Mange opnåede stor dygtighed. En til at strikke uldtøj til hele sin familie, det var dog særlig dem fra Jyllands vestkyst's sydlige del ned til Mandø. - Jeg husker således fra min virksomhed som lærer på Thunø , at adskillige Thunboer, der i deres unge dage havde sejlet med skippere fra Mandø, udtalte deres undren over, at skipperen altid i ledige stunder var sysselsat med at strikke, og jeg erindrer også, at min mor først som ældre lærte at strikke. Når manden var i stand til at forsyne familien med strikkede uldvarer, var der jo ingen anledning til for konen at give sig af med den slags. Hun gav sig så af med at brodere og sy, og sådan var det vist dengang i adskillige sømandshjem. Mange - og det var vel nok de fleste, forsålede familiens fodtøj. Nogle blev så dygtige, at de lavede helt nye sko og støvler. Også møbelfaget blev der fusket i. En lavede smukke udskårne rammer. En anden gav sig af med at binde bøger ind. En tredie lavede de herligste gulvmåtter eller gav sig af med at lave børster o.s.v. Enhver lige fra skipperen til drengen om bord havde sin specielle hobby. På den måde gik tiden om bord, og mange erhvervede sig stor færdighed på forskellige felter, men det bedste var, at de fik fritiden udnyttet på en god og behagelig måde. Krydsflåden udgjorde ca. 30 skibe. No. 30 lå ved Knuden (Sønderhokrydser). Lønningerne var den gang ikke særlig store i sammenligning med nutiden, men tiden var jo dengang en ganske anden. Jeg har liggende for mig en udnævnelse af Hans Clauritz Clausen, Mandø, til krydstoldassistent i året Den årlige løn androg den gang 1000 Kr. om året. Hertil kom kostpenge 40 kr. mdl for den tid, han var beordret til tjeneste om bord i et krydsfartøj. Da krydstoldinspektøren i sommeren 1903 med»argus«tog ud på togt, var det ikke for at inspicere, men for at tage afsked med det mandskab og den flåde, der var hans stolthed. Det var jo dog på hans initiativ, at krydstoldflåden var bragt frem til at indtage det høje stade. Og han strittede længst muligt imod dens Ødelæggelse og ville ikke

7 fire af på de instrukser, der var hans værk, men en højere magt - rigsdagen - måtte han bøje sig for. Og han gjorde det med den bemærkning til mandskabet:»ja, nu nedlægges krydstoldvæsenet, men jeg siger, at det vil blive oprettet igen, det bliver blot ikke under mig!«

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE FP^A DE GAMLE GRØNLANDSFARERES TID Af JOHANNES BALLE u er der kun få af Havets stolte svaner", der krydser sig Å. M^ over oceanerne, tilbage, men den gang, da der ikke fandtes dampskibe, var de det eneste

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE!

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! En fortælling om at vælge, hvilken rolle man vil have

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Livets ligning går sjældent op

Livets ligning går sjældent op Livets ligning går sjældent op Af Jacob Folke Rasmussen En af gaverne, ved at samarbejde med børn, hvis liv har været under indflydelse af forskellige problemstillinger, er, at de ting, der har været på

Læs mere