På sporet af storbyen. Storbyens lyd i nyere amerikansk film. A f Andreas Halskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sporet af storbyen. Storbyens lyd i nyere amerikansk film. A f Andreas Halskov"

Transkript

1 a f Andreas Halskov Spike Lees svedigt pulserende storbyportræt i Do the Right Thing (1989) På sporet af storbyen Storbyens lyd i nyere amerikansk film A f Andreas Halskov 1 frequently hear music in the heart of noise. George Gershwin (Cit. in Kahn 2001: 68). Fra højttalerne lyder Gershwin. George Gershwin. Den opulente, velklingende Rhapsody in Blue (1924), fremført af Gary Graffman og New York Philharmonic Orchestra, indram m er og fremhæver filmens æteriske billeder. Det ikke bare ligner gamle dage - via den sort-hvide cinematografi - det ligefrem lyder af gamle dage. Musikken punkteres, og en nostalgisk - ja, næsten radiofonisk - fortællerstemme entrer lydbilledet.1 He thrived on the hustle and bustle of the crowds and the traffic, siger fortælleren, og således er scenen sat for en film, der ikke bare omhandler, men sågar er betitlet efter et storbymiljø. Det er selvsagt åbningen til Manhattan (1979), der her refereres til. Woody Allens bittersøde New Yorker-drama er blandt de 131

2 På sporet af storbyen mest populære og ikonografiske storbyskildringer i nyere tid. I alt fald, når vi taler om amerikanske, narrative film. Uhørt! - storbybilleder og storbystøj. I sådanne storbyskildringer placeres handlingen i et ikonografisk urbant miljø, der er lige så centralt for fortællingen som selve historien. Storbyen indrammes af en serie stærkt genkendelige visuelle pej- lepunkter: Eiffeltårnet i Paris, Chrysler- bygningen i New York, Hollywood-skiltet i Los Angeles eller, som her, M anhattan Bridge.2 Også hos Woody Allen er skildringen fortrinsvis visuel, og trods det ovennævnte udsagn ( He thrived on the hustie and bustie of the crowds and the traffic ) er filmens lydlige indram ning af M anhattan sært, nærm est kunstigt stilfærdig. På et senere tidspunkt i filmen har hovedpersonen Isaac (Woody Allen) i sin ensomhed inviteret den purunge Tracy (Mariel Hemingway) over til sin nye, men svært faldefærdige lejlighed i midten af New York. En lejlighed, som efter Isaac at dømme hverken er lyd- eller vandtæt. Hør lige engang! Hvad er det for en lyd? Kan du høre den lyd? som han indigneret spørger med blikket rettet refleksivt ind i kameraet. Kameraet zoomer langsomt ud for at afsløre Tracy, der ligger yderst i den brede seng. Spørgende vender hun sig om m od Isaac, med et uforstående ansigtsudtryk, der indirekte stiller spørgsmålet: Hvilken lyd? Herefter følger et øjebliks stilhed, inden Isaac illustrativt og som en anden japansk benshi3 giver sig til at beskrive den støj, hverken vi eller Tracy kunne høre: Hvor kommer den fra? Det er som om nogen spiller trompet. Eller saver... Som om nogen saver en trom pet midt over. 132 Som i den klassiske Hollywoodfilm h ø rer vi som filmens lyttere kun det, vi skal høre. Og den støj, som Isaac hævder at høre, oplever vi kun gennem hans autoritative fortælling. Vi hører om støjen, men aldrig selve støjen. Heri ligger et pudsigt, men nok forståeligt paradoks. Skønt de fleste forbinder storbyen m ed en voldsom og kaotisk lydkulisse, er de fleste filmiske skildringer af storbyen rolige og ustressende, i alt fald hvad angår lyden. Det trafikale kaos og de store menneskemængder figurerer som visuelle m otiver i langt de fleste storbyfilm, men uden auditivt at belaste tilskuerens sanseapparat. Der findes imidlertid også film, som arbejder m ed en egentlig auditiv iscenesættelse af storbyen og aktivt fremhæver den storbystøj, vi normalt forsøger at fortræ n ge både på og uden for lærredet. Film af instruktører som John Cassavetes, Robert Altman, Spike Lee og Jim Jarmusch, der måske på den baggrund kan betegnes som en art storbysymfoniens populære arvtagere. I film som John Cassavetes A Woman Under the Influence (1974, En kvinde under indflydelse), Robert Altmans Nashville (1975), Jim Jarmusch s Permanent Vacation (1980) og Spike Lees Do the Right Thing (1983) er der i alt fald tale om en stærkt lydlig fremstilling af storbyen - i en grad, som bringer mindelser om Walter Ruttmanns Wochenende (1930) - en elleve-minutters eksperimentalfilm, som alene via støj søger at indfange Berlins pulserende storbyliv anno Schafer og d et m oderne lydlandskab. Støj er næppe et særskilt m oderne fænomen - endsige et fænomen, der alene knytter sig til det m oderne storbymiljø. Men koblingen mellem modernitet, urbanitet og støj er samtidig svær at komme udenom. Og

3 a f Andreas Halskov ved indgangen til det 20. århundrede blev støjen da også for alvor et æstetisk og miljømæssigt omdrejningspunkt angreb den tyske filosof Theodor Lessing således støjen som et depraverende træk ved den m oderne storby (Lessing 1908: 45), og den østrigske antropolog Michael Haberland - som mente at se en direkte proportionalitet imellem et samfunds grad af støj og barbarisme - tilføjede sågar Bibelen et ellevte bud: Du må ikke lave støj! (Haberland 1900: 182). I sit indflydelsesrige værk The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning o f the World (1977) foretager den canadiske komponist R. M urray Schafer en lignende og nu velkendt kobling mellem støj, m odernitet og storbyliv. Det m oderne LoFi-soundscape, som Schafer kalder det, kendetegnes ved et stressende sammensurium af forskellige simultane lydindtryk, modsat det mere rolige, før-industrielle samfund, som Schafer betegner som et HiFi-soundscape. I et LoFi-soundscape, siger Schafer, drukner de enkelte akustiske signaler i en kompakt masse af lyde. (Schafer 1994: 43). I det ultimative LoFi-soundscape er forholdet imellem støj og signal således 1:1, og det er, som Schafer udtrykker det, ikke længere muligt at vide, hvad vi skal lytte til (ibid.: 71). En sådan lydkulisse synes at være i direkte m odstrid med den klassiske Hollywoodfilm, hvor ikke blot billedet, men også lydbilledet deles op i forskellige planer: Noget frontaliseres (vi har forgrund og nærlyd), mens andre elementer - af mindre fortællemæssig relevans - placeres i (lyd)billedets baggrund (mellem- og baggrunds-, fjernlyd og decideret baggrundsstøj). Som Birger Langkjær udtrykker det: Det klassiske lydrum er først og fremmest et funktionelt lydrum, hvor lydene enten holder sig i baggrunden [...] eller træder frem og påkalde[r] sig særskilt opmærksomhed. [...] Lydrummet er ikke realistisk mhp. forholdet mellem lydperspektiv og visuel kommunikation. Den realistiske oplevelseskvalitet ligger i, at lydrum m et orienterer os mod handlingens centrale aspekter og udelukker eller nedtoner det for handlingen uvæsentlige. (Langkjær 1997: 54). M od en m oderne LoFi-realisme. Ikke alene det klassiske samfund, men også den klassiske Hollywoodfilm kan altså i en lydmæssig forstand beskrives som et HiFi- soundscape, hvor de enkelte lyde er klart adskillelige, og forholdet mellem signal og støj altid forekommer os gunstigt. Et direkte opgør med denne hensigtsmæssighedens æstetik finder vi hos instruktøren John Cassavetes, der som bekendt lavede film uafhængigt af de store selskaber, og som i 1960 erne banede vejen for en række af tidens amerikanske instruktørdebutanter (heriblandt M artin Scorsese, Hal Ashby, Francis Ford Coppola og W illiam Friedkin). I tråd med tidens europæiske nybølger - i særdeleshed film som Godards Å bout de souffle (1960, Åndeløs) - og med et m o bilt optageudstyr som det, 60 ernes franske dokumentarister brugte, skabte Cassavetes en ny, upoleret realistisk æstetik, præget af en ulden og til tider uhensigtsmæssig lydside. Bevidst uhensigtsmæssig, vel at mærke. Et tydeligt eksempel på dette finder vi i den nu uomgængelige A Woman Under the Influence - en upoleret skildring af personlige og mellemmenneskelige kriser i et ufokuseret og larm ende L.A. Om trent midtvejs inde i filmen ligger den stadig mere labile Mabel (Gena Row- lands) i sengen sammen med sin mand Nick (spillet af Peter Falk) - en klassisk arbejder. Mens store dele af deres samtale drukner i Falks karakteristisk mumlende 133

4 På sporet a f storbyen Mabel (Gena Rowlands) venter på skolebussen. A Woman under the Influence (1974, En kvinde under indflydelse, instr. John Cassavetes). 134 udtryk, forstår vi som tilskuere, at Mabel ikke blot savner sine børn, men m enneskeligt nærvær i det hele taget. Pludselig savner jeg alle, som hun spagfærdigt udtrykker det, mens hun bevæger sig ud mod entréen, i stadig større afstand af kameraet og dets indbyggede mikrofon. Der klippes elliptisk. En lettere lurvet Mabel, skudt på afstand med et håndholdt 16mm-kamera, bevæger sig rastløst langs fortovet ud til en stærkt trafikeret vej. Mens dele af ordene ikke lader sig høre for den massive og konstante støj fra de mange biler, forstår vi - om ikke andet på et em o tionelt plan - at Mabel, som utålmodigt venter på skolebussen, har mistet tidsfornemmelsen og ønsker at vide, hvad klokken er. Den eklatante mangel på respons understreges af støjen, som ikke uhindret lader os høre - men her lader os fornemme - Mabels m ere og mere tydelige desperation over den larmende ligegyldighed fra de tilfældigt forbipasserende. Som så ofte hos John Cassavetes udstiller scenen den frustration og fortvivlelse, som opstår ved en udtalt mangel på m edm enneskelig kontakt, snarere end blot at berette om en sådan mangel - hvilket afspejler sig i filmens minimale, men ikke af den grund ubetydelige lydbillede. Det funktionelle lydrums laden-os-høre er her blevet til en støjende, LoFi-realistisk laden-os-føle, der dels indrammer, dels diagnosticerer et m oderne storbysamfund. Et samfund, hvor mængden af mennesker og samtidige indtryk er resulteret i en mellemmenneskelig distance og en hørbar mangel på lydhørhed.

5 a f Andreas Halskov Mabel med voksen Seagram s Seven i barens støjinferno. A Woman under the Influence (1974, En kvinde under indflydelse, instr. John Cassavetes). D et autentiske (lyd)rum? I et veloplagt afsnit om filmlyd, der synes indirekte at tale om ovennævnte film, skriver filmhistorikeren Louis Gianetti således i introduktionsbogen Understanding Movies (2002): I virkeligheden er der en afgørende forskel på at høre og at lytte. Irrelevant lyd frasorteres automatisk af vore hjerner. Når vi taler i et støjende bymiljø lytter vi eksempelvis til personen, der taler, men hører kun i ringe grad lyden af trafik. Mikrofonen er ikke nær så selektiv. De fleste lydspor renses for en sådan eksteriørstøj. En filmsekvens kan rumme en vis mængde støj for at illustrere det urbane miljø, men i dét øjeblik, hvor miljøet er etableret, reduceres eller ligefrem elimineres al miljøstøj for uhindret at lade os høre dialogen. Efter 1960 erne begyndte en række instruktører imidlertid, i autenticitetens hellige navn, at bibeholde en sådan miljøstøj. Med inspiration fra den franske cinéma vérité - som ofte fraviger simuleret eller genskabt lyd - lod enkelte instruktører, som Jean-Luc Godard, ligefrem reallyden overdøve karakterernes dialog. (Gianetti 2002: 217). Som m oderne storbyskildring er Cassavetes film ude i et dobbelt ærinde - det handler både om en universel menneskelig tilstand og om en specifik samfundsmæssig situation. I denne tematiske kobling fungerer støjen - som specifikt stilistisk virkemiddel - dels ved sin kaotiske råhed, som giver en direkte oplevelse af storbyen. Men støjen indfanger og problematiserer også individets vilkår i et m oderne samfund præget af stress og distraktioner. Den uldne monolyd i Cassavetes film, hvor enkeltsignaler ikke lader sig adskille, men ofte flyder sammen til et udifferen- tierbart kaos, kaldes af Michel Chion submerged speech (Chion 1992: 108). Denne type filmlyd kan ifølge Chion, som er filmkomponist og -kritiker, sammenlignes med lyden i en svømmehal, hvor man hører de 135

6 På sporet a f storbyen andre badegæster under vandet - uden klart at kunne skelne de enkelte ord eller stavelser fra hinanden. Et andet eksempel på dette finder vi andetsteds i A Woman Under the Influence - også her med en dobbelt funktion. En lettere påvirket Mabel har i sin tristesse fundet en tilfældig beværtning, hvor hun i savnet af Nick har fået selskab af en høflig, men lettere slesk, midaldrende mand, Carson Cross (spillet af O.G. Dunn). Mens Carson, lettere kejtet, forsøger at introducere sig selv, begynder den stadig mere distræte Mabel at slå sine håndflader imod bardisken. Slagene bliver mere og mere taktfaste, og udvikler sig snart til en sær, stomp-agtig udgave af Cole Porters klassiske I Get a Kick Out of You. Det ubevægelige, nøgternt registrerende kamera - med en rygvendt Mabel i forgrunden - gør sig ingen anstrengelser for at indfange Carson, hvis ord drukner i lyden fra trom m eriet og den ubestemmelige mumlen fra knejpens øvrige klientel. Efter nogle m inutter (fortælletid og fortalt tid er her sammenfaldende) lykkes det Carson at komme i kontakt med Mabel, som i mellemtiden er begyndt at nynne tonerne til førnævnte Cole Porter-sang. En lang, udechifrerbar samtale finder sted, hvorpå Mabel omsider lader sig høre for os såvel som for Carson, da hun let* tere uklart beder om en Seagrams Seven. Carson bestiller whiskyen og fortsætter ufortrødent sit kurmageri, mens størstedelen af hans ord drukner i den nu mere påfaldende (men stadig udechifrerbare) baggrundssnak og den højfrekvente klirren af is, som knuses bag bardisken - uden for kameraets tilsyneladende arbitrære fokus. Efter flere ihærdige forsøg opgiver Carson og henvender sig til Mabel med en nu hørbar opfordring - som talte han refleksivt på 136 vegne af den almene tilskuer: W hy don t we go to a place where it s a little quieter? Hvor støjen her i en tematisk forstand understreger den følelsesmæssige distance mellem Carson og Mabel, giver den også, på et stilistisk plan, scenen et tilfældigt, hverdagsagtigt præg - og udbygger derved filmens realistiske storbyrum. Et rum, der notorisk præges af menneskemængder og støj - et stressende sammenrend af samtidige stemmer og lydindtryk. H orror silentii. I kølvandet på A Woman Under the Influence - ja, måske m ed direkte inspiration fra Cassavetes - begyndte flere m oderne østkystinstruktører at arbejde med støj. Jim Jarmusch, Spike Lee og Wayne Wang arbejder alle med specifikt urbane rum, og alle benytter de støj som en direkte lydlig indram ning af dette rum. Lyden af trafikalt kaos er næppe helt så præcis en geografisk m arkør som billedet af Chrysler-bygningen, Manhattan Bridge eller Eiffeltårnet, men kan til gengæld udpege et mere generelt urbant rum. Den m oderne storby som sådan. Denne m åde at bruge støj på er em blematisk for Jim Jarmusch, hvis lydlige indram ninger af storbyen (New York) kendetegnes af en klar nostalgisk fascination. Når man lever i New York, påpeger Jarmusch, væ nner man sig hurtigt til den konstante støj; den er der selv om natten. For nylig drog jeg en tu r fra New York ud på landet, og stilheden gjorde mig ængstelig. Jeg havde svært ved at falde i søvn, fordi der ikke var nogen støj. (Cit. in Eue og Stukenbrock 2001: 7). Angsten for stilhed hos det m oderne storbymenneske (horror silentii) kan siges at være en naturlig ændring i vores sensibilitet.4 Den menneskelige følsomhed over for stærke lydindtryk forandrer sig i takt med de vilkår, vi lever under: Storbymennesket eksponeres for en højere grad af støj

7 a f Andreas Halskov Jean-Paul Belmondo og Jean Seberg i Jean-Luc G odards Å bout de souffle (1960, Åndeløs). og kan således tåle - ja, bliver sågar afhæn af filmens første scener sidder hovedper gigt af - sådanne konstante lydindtryk. sonen Allie (Chris Parker) i selskab med Som karakteren John Kelso (John sin kæreste (Leila spillet af Leila Gastil) og Cusack) i Clint Eastwoods M idnight in the reciterer nogle linjer fra en tilsyneladende Garden o f Good and Evil (1997, M idnat i tilfældig bog. Det fjerne, ubevægelige ka det gode og ondes have), der for at begå sig m era dvæler sært ligegyldigt ved den lige i en lilleby m edbringer storbystøj i kasset ledes uengagerede Allie, som ufortrødent teform, kan en af de kuriøse bi-effekter ved fortsæ tter sin stadig m ere uklare oplæsning storbylivet siges at væ re støjens nødvendig - undertiden med begge hæ nder foran hed. Dette fænom en - som Schafer kalder m unden og ansigtet vendt bort såvel fra audioanalgesia5 - kom m er eksplicit til u d kæresten som fra kameraet. Svagt m um tryk i ovenstående Jarm usch-citat og ligger lende, snart snøvlende, læser Allie videre implicit i hans film. ledsaget af en kraftig eksteriørstøj i form af Den uldne, udechifrerbare lyd i af m enneskestem m er og trafikstøj, alt imens gangsfilmen Permanent Vacation er ikke han rejser sig og med slæbende skridt rast blot et resultat af økonom iske begræ ns løst bevæger sig ind og ud af det stationære ninger, m en også et u d try k for en stilistisk kam eras billedfelt. Efter denne indstilling, præference. En nostalgisk - eller rettere der varer om kring syv minutter, stopper noistalgisk - indram ning af storbyen6.1 en Allie pludselig sin efterhånden helt ufor- 137

8 På sporet a f storbyen Leila Gastil og Chris Parker i Permanent Vacation (Jim Jarmusch, 1980). ståelige oplæsning - og scenen slutter ufor- løst, nærm est ligegyldigt, med et gennem ført indolent replikskifte, leveret i en lige så lakonisk og uengageret intonation. [ Allie:] You can have this book... f m no longer interested. [Leila:] Okay... thanks. D et rene i det urene. To - for Jarmusch typiske - elementer er her i spil: (a) en underm inering af det klassiske drama (med tydelige reminiscenser af den italienske neorealisme), og (b) en underm inering af det klassiske lydrum. Begge tjener de et på én gang realistisk og oplevelsesorienteret formål. De skaber en tilsyneladende autentisk oplevelse af storbyen og samtidig en særskilt æstetisk lydoplevelse. Filmens afdramatisering kan, som i De 138 Sicas Umberto D. (1952), give os en stærkere og mere uiscenesat oplevelse. Og den uldne gengivelse af dialogen kombineret med den undertiden voldsomme eksteriørstøj bidrager samtidig til en æstetisk oplevelse af storbymiljøet. Parallellen imellem denne scene og en nu herostratisk berømt ditto fra Å bout de souffle synes slående. I den pågældende scene fra Godards film ligger de to hovedpersoner (Michel og Patricia spillet af hhv. Jean Paul Belmondo og Jean Seberg) i sengen og taler, men deres indbyrdes samtale overdøves fuldstændig af en tilsyneladende vilkårlig eksteriørstøj. Jarmusch s og Godards auditive strategier må betegnes som på én gang en bevidst æstetisering af storbystøjen og en tilstræbt troværdiggørelse af storbyskildringen. Som storbyskildringer er de urbane mijøer, hhv.

9 a f Andreas Halskov snneys N ashville (Robert Altman, 1975). New York og Paris, m ere centrale end de det urbane rum. Det, vi i folkemunde be enkelte historier, og således er storbystøjen tegner som HiFi (high fidelity), er derim od ofte en udfordring - hvis ikke ligefrem en en lydside, der præges af en høj grad af hindring - for dialogens afvikling. forståelighed. O rdet fidelity (i betydnin gen troværdighed ) kan synes misvisende, A ltm an og d e t k om pakte lydrum. Den for den rene lyd er ikke nødvendigvis uldne, udechifrerbare lyd hos Jim Jarmusch m ere autentisk og virkelighedstro end den kan forekomme en anelse utidssvarende grim m e og uldne lyd. Lyd kan såm ænd i forhold til det moderne storbysamfund, blive så ren og klinisk, at vi opfatter den filmen skildrer. De skrattende radioer og som unaturlig og konstrueret, og således gamle fjersynsapparater virker - i lighed ikke autentisk. I takt m ed at en stadig mere m ed filmens farvetoning og generelle lyd forarbejdet og kontrolleret lydside bliver billede - som knitrende levn fra en anden mulig, ser mange instruktører sig nødsaget medietid. til at tilsætte filmen en såkaldt ambient Proportionen m ellem eksteriørstøj og støjside, ikke ulig m oderne musikere, som dialog næ rm er sig faretruende den uhen tilføjer deres m usik kunstig pladerillestøj sigtsmæssige ligeværdighed, som kende for at skabe en fornemmelse af ægthed og tegner Schafers LoFi-soundscape - og som patina. De giver produktet en organisk, ifølge Schafer netop er karakteristisk for fejlbarlig og uforarbejdet (dvs. m enne- 139

10 På sporet a f storbyen skelig ) karakter (jf. Marsal og Moos 2001: 2970* Paramedielle tendenser. I kølvandet på m oderne teknologiske landvindinger, herunder Dolbys forskellige støjreduktions-sy- stemer, opstår der således - ved indgangen til 1970 erne - to beslægtede, paramedielle tendenser. Både en nostalgisk tilbagevenden til forældede (underforstået mere autentiske) lydteknologier, og en støjende, alternativ benyttelse af netop den fremmeste lydteknologi som f.eks. samtidens radiomikrofoner. Første tendens oplever vi hos instruktører som Jim Jarmusch og Harmony Korine, der ofte fravælger moderne lydteknikker (herunder brugen af ADR7) til fordel for en mere analog og uhensigtsmæssig lydside. Den anden tendens, den alternative og støjende anvendelse af m oderne teknologier, finder vi hos Robert Altman. Hos Altman er lydrummet underlagt en høj grad af kontrol og forarbejdning ved hjælp af tidens mest avancerede lydteknologi. Dén lydlige fakticitet, som Cassavetes og Jarmusch mente at kunne indfange gennem en ringe grad af teknologisk forarbejdning, forsøger Altman derim od at illudere gennem en høj grad af teknologisk kontrol. Det, som hos Jarmusch og Cassavetes ligner et uiscenesat, ukontrolleret lydrum, er hos Altman en bevidst støjende lydkulisse. Når Robert Altman ofte betegnes som en af 70 ernes mest innovative lydfolk, skyldes det prim ært hans arbejde med et 8-kanals lydoptagesystem (kombineret m ed såkaldte lapel-mics, dvs. knaphulsmikrofoner). Hvor dialogen i den klassiske film ofte indfanges fra én eller to faste positioner - ved hjælp af en optagemekanisme, der er skjult på settet, eller en bevægelig 140 boomstang, som indfanger talen fra relativt næ rt hold - er dialogen hos Altman optaget med radiomikrofoner, som optager de enkelte stem m er i en tør ultra-nær. Dette gør det muligt for de enkelte skuespillere at tale samtidig - og improvisere - uden at det forringer lyden af de respektive talekil- der. Ved at anvende radiom ikrofoner opnår Altman m ed andre ord såvel en mere forståelig og distinkt tale - intelligibilitet - som en mulighed for at arbejde med flere simultane talekilder - densitet, (jf. Schreger 1985: 350). Denne brug af decentreret tale8 er kendetegnende for Robert Altman, og opleves i film som M*A*S*H (1970), M cc abe & M rs. M iller (1971, M cc abe ogm rs M iller - vestens syn dige par) og California Split (1974). Med udviklingen af Dolbys støjreduktionssystem i 1975 blev det muligt at arbejde med flere lydspor - idet de enkelte spor nu var underlagt en højere grad af teknisk kontrol - hvorfor lyden i film som N ashville (1975) og The Player (1992) forekommer endnu mere stressende og kompakt. Ikke-hierarkisk lyd. I netop Nashville og The Player er støjen interessant, idet den bruges som en kobling mellem storbyskildring og branche-satire. Begge film udspiller sig i en storby (hhv. Nashville og LA.) præget af menneskemylder, konstant overlappende stemmer og trafikalt kaos, og begge omhandler de overfladiske og flygtige relationer i hhv. musik- og filmbranchen. Åbningsscenen i The Player er et sindrigt eksempel p å Altmans særlige anvendelse af overlappende lyd - i én indstilling på over otte minutter (!) præsenteres miljøet og en lang liste af karakterer, hvis fortællinger og mundtlige beretninger flettes sammen i et kaotisk og undertiden uoverskueligt mix. Men der findes næppe et stærkere ek-

11 a f Andreas Halskov sempel end følgende scene fra Nashville. I begyndelsen følger filmen 24 forskellige personer omkring det berømte Studio B. D en unge pige Martha (Shelley Duvall) er taget til lufthavnen for at møde sin m orbror (Mr. Green, spillet af Keenan Wynn). Samtalen mellem M artha og Mr. Green er et langt stykke ad vejen hørbar, men forstyrres af en række o ff screen-stemmer. Dialogen høres indledningsvis i en tør ultra-nær (morbroderen beretter indfølt om Marthas døende tante), inden hans beretning afbrydes af tilsyneladende vilkårlige off screen-stemmer, bl.a. countrymusikeren Tom Franks (Keith Carradine), som fortæller sin kollega, at han trænger til en smøg. Hvis teknikken i den klassiske film som sin måske væsentligste funktion arbejder på at slette sine egne spor 9, så benytter Robert Altman her den mest m oderne lyd- og billedteknologi til at skabe et tilsyneladende vilkårligt, før-teknisk udtryk. En stil, der siden er blevet genbrugt, med stor succes, i Spike Lees svedigt pulserende storbyportræt Do the Right Thing. A nd the rest is noise... Det billed- og lydmæssige kaos hos Altman - hvor adskillige diskurser er i konstant konkurrence med hinanden såvel på langs af lærredet, på tværs af billedets for- og baggrund og imellem både filmens o ff screen- og on screen-rum - har til formål at indfange den moderne storby. En m oderne storby, hvor ægthed og mellemmenneskeligt nærvær har måttet vige for løse, uforpligtende relationer og manglende lydhørhed. Temaerne hos John Cassavetes og Robert Altman er for så vidt sammenfaldende med tematikken i M an h attan, for også Allens film handler om flygtige og uforpligtende relationer. M en de forskellige amerikanske storbyer (New York, Nashville og Los Angeles) skildres m æ rkbart forskelligt hos Allen, Altman, Cassavetes og Jarmusch. Den radiofoniske oplevelse i Woody Allens film modsvares hos Altman, Cassavetes og Jarmusch af en støjende spejling af den m oderne storby. Den fascination af det pulserende og støjende storbyrum, som fortælleren nøjes med at berette om i M anhattan, udtrykkes direkte hos Cassavetes, Altman og Jarmusch. Her fortælles der ikke om storbystøj en, her fortælles om storbyen gennem støj. Noter 1. For mere herom, se Langkjær 1997, s. 107ff. 2. Om dette, filmens fornemmelse for kliché, har Peter Schepelern skrevet en særdeles interessant artikel. For mere herom, se Schepelern Benshi er én af flere betegnelser for den særlige japanske fortæller, som verbalt akkompagnerede de japanske stumfilm helt frem til midten af 1930 erne. Benshi ens verbale akkompagnement bestod i at indramme fortællingen (som en art ram m efortæ ller) samt at fremføre de enkelte karakterers dialog. 4. For mere herom, se Langkjær 2001, s For en nærmere beskrivelse og udredning af dette fænomen, se Schafer 1994, s Dette begreb (en blanding af ordene noise og nostalgi ) er hentet fra Torben Sangild. Jf. Sangild ADR (Advanced Dialogue Replacement) er en moderne betegnelse for eftersynkronisering. 8. Denne term er hentet fra Michel Chion, som bl.a. skelner mellem subm erged og decentered speech. For mere herom, se Chion 1992, ss Dette, at filmens bagvedliggende maskineri søger at slette sine egne spor (self-effacem ent) er oprindelig en teori, som er fremført af Christian Metz (se Metz 1986, s. 40). Siden er denne grundforestilling blevet en central bestanddel af den såkaldte apparat-teori. Litteratur Chion, Michel (1992). Wasted Words. In: Altman, Rick (red.): Sound Theory/Sound Prac- 141

12 På sporet a f storbyen tice. New York og London, Routledge. Eue, Ralph og Wolfgang Stukenbrock (2001). Conversations with Jim Jarmusch. In: Hertzberg, Ludvig (red.): Jim Jarmusch Interview s. University Press of Mississippi, Gianetti, Louis (2002). U nderstanding M ovies. London, Prentice Hall. Haberland, Michael (1900). Vom Lärm. In: C ultur im Altag: G esam m elte A ufsätze von M ichael H aberland. Wien, Wiener Verlag. Kahn, Douglas (2001). Noise, Water, M eat: A H istory o f Sound in the A rts. London, The MIT Press. Langkjær, Birger (1997). Film lyd & film m usik: Fra klassisk til m oderne lyd. København, Museum Tusculanum Forlag. Langkjær, Birger (2001). Den lyttende tilskuer: Perception a fly d og m usik i film. København, Museum Tusculanum Forlag. Lessing, Theodor (1908). D er Lärm : Eine K am pschrift gegen die Geräusche unseres Leben. Wiesbaden, Verlag von J.F. Bergmann. Marstal, Henrik og Henriette M oos (2001). Filtreringer. Elektronisk m usik fra tonegeneratorer til sam plere København, Høst & Søn. McGuigan, Cathleen (2001). Shot by Shot: M ystery Train. In: Hertzberg, Ludvig (red.): Jim Jarm usch Interviews. University Press of Mississippi, Metz, Christian (1986). The Im aginary Signifier. Bloomington, Indiana University Press. Sangild, Torben (2006). Vinylstøj - støv eller nostalgi, først bragt på AUX s hjemmeside i marts gild/w iki/index.php?title= Vinylst%C3 %B8j Schafer, R. Murray (1994). The Soundscape: Our Sonic Environm ent and the Tuning o f the World. Rocherster, Vermont, Destiny Books. Schepelern, Peter (1972). D en fortæ llende film. København, Munksgaard. Schepelern, Peter (2002). Filmens fornemmelse for kliché. In: EKKO #14. Schreger, Paul (1985). Altman, Dolby, and the Second Sound Revolution. In: Weis, Elisabeth og John Belton (red.): Film Sound: Theory a n d Practice. N ew York, Columbia University Press.

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

GRAFIKKURSUS. Lars Hansen John P Jensen

GRAFIKKURSUS. Lars Hansen John P Jensen Lars Hansen John P Jensen GRAFIKKURSUS Indledning Sorte bjælker Grafik, rammer, masker, billeder og animation Indledning Hvorfor overhovedet lære om grafik i en videoklub? Normalt vises film i det optagede

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning I begyndelsen er bevægelse - betragtninger om krop, bevægelse og sansning Michael Blume, VIA University College, januar 2010 Bevægelse 2 videnskabelige positioner Cogito, ergo sum: et naturvidenskabeligt

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Spillederkompendie 1

Spillederkompendie 1 Spillederkompendie 1 Kære Spilleder Dette hæfte indeholder noter og oversigter til afvikling af Verdens Ende. Brug hvad du kan, og hvad du har det bedst med. Rigtig god fornøjelse. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015 Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10 februar 2015 Antboy http://ucsjmitcfudk/50718360 Arriettys hemmelige verden http://ucsjmitcfudk/29141614 Asterix og briterne

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

ARTiFAKTi INSPIRATIONSMATERIALE TIL BRUG I UNDERVISNINGEN

ARTiFAKTi INSPIRATIONSMATERIALE TIL BRUG I UNDERVISNINGEN SOMETHING STRANGE THIS WAY vises på ARoS i perioden 29. november 2014 til 19. april 2015. Hvilke elementer af leg og alvor oplever du i udstillingens værker? Og i hvilken form? Cardiff og Miller elsker

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Små sensationer. Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009

Små sensationer. Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009 Små sensationer Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009 Du kommer hjem fra det systemiske kursus. Du har henrykt fortalt familie og venner om, hvor tankevækkende det var, og møder nu op mandag morgen klar

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

En flimrende katedral af vand Rune Gade

En flimrende katedral af vand Rune Gade En flimrende katedral af vand Rune Gade Cronhammer tager vellykket livtag med Cisternernes umulige arkitektur og skaber en underjordisk katedral af lys og vand Ingvar Cronhammer: H. Christina Capatillo

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere